Handleiding iCar V2.0

iCar
iTrain voor modelauto's
Dinamo/MCC
Handleiding 2.0
2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit
document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd
en/of verspreid, in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
oorspronkelijke auteur. Het maken van kopieën en afdrukken door gebruikers van iCar uitsluitend
ten behoeve van eigen gebruik is toegestaan.
Inhoudsopgave
1 Introductie ............................................................................................................................................ 4
1.1 Hoofdscherm ................................................................................................................................. 4
1.2 Belangrijkste objecten ................................................................................................................... 4
1.3 Naamgeving ................................................................................................................................... 5
1.4 Bestanden...................................................................................................................................... 5
1.5 Online ............................................................................................................................................ 7
1.6 Licentie .......................................................................................................................................... 7
1.7 Project ........................................................................................................................................... 8
2 Voorkeuren ........................................................................................................................................... 9
2.1 Algemeen....................................................................................................................................... 9
2.2 Schakelbord ................................................................................................................................. 10
2.3 Interface ...................................................................................................................................... 10
3 Instellingen ......................................................................................................................................... 11
4 Interface ............................................................................................................................................. 12
4.1 Algemeen..................................................................................................................................... 12
4.2 Seriële interface........................................................................................................................... 13
4.3 Specifiek ...................................................................................................................................... 13
4.4 Status ........................................................................................................................................... 13
5 Auto's .................................................................................................................................................. 14
5.1 Aanmaken of wijzigen van een auto ........................................................................................... 14
5.2 Definitie auto ............................................................................................................................... 14
5.3 Autobesturing .............................................................................................................................. 17
5.4 Autogrid ....................................................................................................................................... 19
5.5 Snelheidsmetingen ...................................................................................................................... 19
6 Schakelbord ........................................................................................................................................ 22
6.1 Overzicht...................................................................................................................................... 23
6.2 Bedienen van schakelobjecten .................................................................................................... 23
6.3 Aanmaken of bewerken van het schakelbord ............................................................................. 24
6.3.1 Toolbar ................................................................................................................................. 26
6.3.2 Lagen .................................................................................................................................... 27
6.3.3 Overzicht............................................................................................................................... 27
6.3.4 Sjabloon ................................................................................................................................ 28
6.4 Toewijzen van objecten............................................................................................................... 29
2
©2014 MCC ModelCarParts
6.5 Terugmelders............................................................................................................................... 30
6.6 Magneetartikelen ........................................................................................................................ 30
6.6.1 Uitvoerapparaat ................................................................................................................... 31
6.6.2 Kruisingen ............................................................................................................................. 31
6.7 Rijstroken..................................................................................................................................... 31
6.7.1 Bewerken.............................................................................................................................. 32
6.7.2 Overgang .............................................................................................................................. 35
6.7.3 Verwijderen van schakelbordelementen ............................................................................. 36
6.7.4 Toevoegen en aanpassen van tabbladen ............................................................................. 36
6.8 Reserveringen.............................................................................................................................. 36
6.8.1 Vrijgeefrijstrook .................................................................................................................... 37
6.8.2 Auto verwijderen uit een rijstrook ....................................................................................... 37
6.8.3 Auto plaatsen op het schakelbord ....................................................................................... 37
6.8.4 Deactiveren rijstrook ............................................................................................................ 37
7. Bewerken objecten............................................................................................................................ 38
7.1 Magneetartikelen ........................................................................................................................ 39
7.2 Kruispunten ................................................................................................................................. 39
8. Extra hulpmiddelen ........................................................................................................................... 40
8.1 Terugmeldmonitor ...................................................................................................................... 40
8.2 Extra overzichten ......................................................................................................................... 40
Appendix A: Toetscombinaties .............................................................................................................. 41
Appendix B: iTrain gebruikersforum ..................................................................................................... 42
3
©2014 MCC ModelCarParts
1 Introductie
Deze handleiding is bedoeld om gebruikers op weg te helpen met het configureren en toepassen van
iCar. De beschrijvingen zijn gericht op het kunnen besturen van gedigitaliseerde auto's.
Eerst wordt de algemene werking van het programma en de belangrijkste instellingen kort
toegelicht. Daarna wordt het definieren en besturen van auto's beschreven. Aansluitend wordt het
schakelbord en de bijbehorende elementen toegelicht.
Voor het gecombineerd rijden met treinen wordt voor het treingedeelte verwezen naar de
handleiding iTrain.
Als voor de eerste keer met iTrain wordt gewerkt, dan is het nodig om een paar basisconcepten te
kennen.
1.1 Hoofdscherm
Een gewoon scherm in iTrain ziet er als volgt uit:
In dit scherm worden drie gebieden onderscheiden:
• Het auto-overzicht in de linkerbovenhoek geeft een overzicht van de status van alle auto's.
Ook is er directe controle over de belangrijkste informatie en functies van een auto;
• De autobesturing links onderin geeft nog meer informatie en instelmogelijkheden en is
bedoeld om een auto in detail te besturen;
• Het schakelbord aan de rechterkant is een schematische tekening van de modelbaan met
daarin de stand van alle wissels, verkeerslichten, terugmelders en andere elementen. De
stand van al deze elementen kan hier ook worden veranderd.
1.2 Belangrijkste objecten
In iTrain komen de volgende objecten voor:
• Interface - verwijst naar de verbinding met een systeem om de baan te besturen;
• Terugmelder - verwijst naar sensoren in de baan om te kijken of een deel van een rijstrook
bezet is;
• Magneetartikelen - schakelbare objecten:
o Wissel - is een schakelaar om meerdere rijstroken samen te voegen of te splitsen;
o Verkeerslicht - kan verwijzen naar een echt verkeerslicht op de baan of een virtueel
verkeerslicht (alleen op het schakelbord) om aan te geven of een auto moet stoppen
of mag doorrijden;
• Overweg - kruising tussen weg en rails;
4
©2014 MCC ModelCarParts
•
•
•
•
•
Auto - verwijst naar een specifieke auto;
Autotype - verwijst naar een groep auto's met hetzelfde rijgedrag;
Rijstrook - is een deel van de layout (exclusief afslagen) waarin meerdere auto's gelijktijdig
kunnen rijden;
Kruispunt - een samenkomst van rijstroken meestal inclusief verkeerslichten;
Schakelbord - weergave van de baan waarin de meeste objecten kunnen worden geschakeld
of bekeken.
1.3 Naamgeving
In iTrain hebben alle auto's, wissels, verkeerslichten en andere objecten een unieke naam per type
object. Het is niet nodig om alle adressen te onthouden, omdat je elk object een zinvolle naam kunt
geven. Het wordt aanbevolen deze naam kort te houden en een bepaalde naamgevingconventie te
hanteren. Elk object kan ook een omschrijving hebben. Dit is een iets langere naam die niet uniek is,
maar wel op een regel moet passen. De omschrijving mag ook gewoon leeg gelaten worden.
Je kunt voor een auto de naam van de firma gebruiken, zoals DHL, GLS gevolgd door een spatie en
het nummer van de auto, bijvoorbeeld DHL 01.
Voor de namen van rijstroken en magneetartikelen kun je logische nummers gebruiken voorafgaand
door een identificatie van de plaats op de baan en gescheiden door een ‘underscore’ of spatie.
NB: Het wordt aangeraden om de naam van een object onafhankelijk van het huidige adres van het
object te kiezen. Het is beter om een logische naam te kiezen gebaseerd op de plek in het baanplan
onafhankelijk van hoe het aangesloten is. Het gebruik van het adres in de naam gaat tegen dit
principe in. Het adres zal toch meestal al tussen haakjes getoond worden op plekken waar je dit nodig
zou kunnen hebben (zoals bij selectievelden).
1.4 Bestanden
Nadat iTrain voor de eerste keer gestart is, is er nog geen bestand gekoppeld aan het project. Alle
gegevens moeten met een specifieke naam worden bewaard. Als extensie voor de naam wordt .tcd
(Train Control Data) aanbevolen, bijvoorbeeld baanplan.tcd. Bewaar dit bij voorkeur in de map
iTrain/layouts onder de eigen map (home directory) en niet in de programma map (zoals
Program Files onder Windows). Onder Mac OS X wordt deze map (iTrain/layouts) niet
vanzelf aangemaakt en moet je deze zelf aanmaken.
NB: Onder Mac OS X zullen .tcd bestanden een speciaal icoon krijgen om aan te geven dat het een
iTrain-bestand is en kun je door middel van dubbelklikken het bestand openen.
De volgende keer dat het programma gestart wordt, zal automatisch hetzelfde project geladen
worden dat actief was bij het afsluiten. De projectnaam staat in de titelbalk van het hoofdscherm
(inclusief het pad naar het bestand en gevolgd door de versie van iTrain waarmee het aangemaakt
was).
Als het programma afgesloten wordt, zal het project automatisch bewaard worden, tenzij is ingesteld
dat dit handmatig moet gebeuren, want dan zal worden gevraagd of het project bewaard moet
worden. Dit zal niet alleen de definities van de baan bewaren, maar ook de huidige plek van alle
auto's en de stand van alle magneetartikelen.
Backup
Voordat een bestand bewaard wordt, zal het vorige bestand met dezelfde naam verplaatst worden
naar een submap genaamd ‘backup’ en zullen de datum en tijd worden toegevoegd aan de
bestandsnaam. Daardoor is er altijd back-up van eerdere versies beschikbaar voor het geval er iets
mis gaat. De naam van de backup-bestanden bevat de originele naam gevolgd door het woord
5
©2014 MCC ModelCarParts
backup, de datum en tijd van de backup en de iTrain-versie waarmee het oorspronkelijk bewaard is.
Het ziet er bijvoorbeeld uit als:
baanplan_backup-20131207-190742_v3.0.0.tcd
Om terug te gaan naar een eerdere versie kan een bestand vanuit de ‘backup’ map geopend worden
in iTrain en zal de originele naam en het pad weer hersteld worden. Het is dus niet nodig om
bestanden uit de backup-map te kopiëren en een andere naam te geven. De backup-map vult zich
wel snel doordat er steeds een bestand bij komt na het bewaren, maar in principe zijn de bestanden
klein, zeker vergeleken met de beschikbare schijfruimte. Oude bestanden kunnen af en toe worden
opgeruimd, maar het is niet direct noodzakelijk.
Zip-bestanden
Het is mogelijk om het project direct als een gecomprimeerd bestand met extensie .zip op te
slaan door de extensie .zip achter de bestandsnaam te zetten. Dus als een bestandsnaam
baanplan.tcd.zip wordt gekozen, zal er een archief gemaakt worden met het bestand
baanplan.tcd erin. Indien een bestand wordt geopend met de extensie .zip, dan zal er
geprobeerd worden dit te openen als een archief. Er wordt dan gekeken of er een bestand met
extensie .tcd in zit of dat het archief maar één bestand bevat en als dit zo is dan wordt dat
geopend. Als het archief niet door iTrain aangemaakt was dan zal het bestand dat binnen het archief
gekozen is getoond worden in de titelbalk, door het tussen accolades en gescheiden door een
dubbele punt achter de bestandsnaam te zetten.
/Users/berros/iTrain/layouts/voorbeelden.zip:{tuin.tcd}
NB: Werken met zip-bestanden bespaart schijfruimte, omdat de bestanden veel kleiner zijn (meer dan
10 keer kleiner is mogelijk). Daardoor zal ook de schijfruimte die gebruikt wordt voor de backupbestanden veel kleiner zijn, omdat deze bestanden nu ook gecomprimeerd opgeslagen worden.
Tip: Het is niet toegestaan om .tcd bestanden direct aan het forum toe te voegen bij het uitwisselen
van baanplannen. Deze moeten eerst gezipped worden. Door ze standaard al als zip-bestanden op te
slaan is deze stap niet meer nodig.
Recente bestanden
Het menu onderdeel ‘Open recente bestanden’ toont een lijst met maximaal 10 bestanden die al
eerder geopend zijn. Je kunt een eerder geopend bestand snel openen door er één uit de lijst te
kiezen, maar bewaar het huidige bestand wel eerst als er nog veranderingen zijn die je wilt opslaan.
Importeer
Bij het importeren wordt ook een bestand geopend, maar dan alleen een bepaald gedeelte, namelijk
auto's. De import zal dit deel aan het al geladen bestand toevoegen. De import-dialoog bevat alle
auto's die geïmporteerd kunnen worden. Je kunt nu selecteren welke objecten je wilt overnemen en
daarbij ook aangeven of ze actief of inactief worden overgenomen. Eventuele conflicten met
bestaande objecten staan in de laatste kolom.
Exporteer
Bij het exporteren worden de belangrijkste objecten (auto's, magneetartikelen, terugmelders en
rijstroken) opgeslagen in verschillende csv- bestanden (met tabs als scheidingsteken, codering UTF8), die direct door een spreadsheetprogramma kunnen worden ingelezen. Tijdens het exporteren
worden deze csv-bestanden samengevoegd in een zip-bestand. Omdat elke object maar één regel
vertegenwoordigt kunnen alleen enkelvoudige eigenschappen meegenomen worden in de
kolommen en niet de complexe eigenschappen die zelf weer lijsten of tabellen zijn.
NB: De bestanden die geëxporteerd worden zijn alleen bedoeld voor externe analyse of
documentatie van objecten en kunnen niet weer in iTrain geïmporteerd worden.
6
©2014 MCC ModelCarParts
1.5 Online
Als je met het programma bezig bent, wil je soms alleen de configuratie aanpassen en in andere
gevallen wil je echt auto's op de baan besturen. In het laatste geval heb je een verbinding nodig met
de digitale centrale en dan is het programma ‘Online’. Rechtsonder op het scherm kun je zien of het
programma ‘Online’ is, of ‘Offline’. Dit is de huidige status. Met de
-toets bovenin, kun je de
status veranderen. Als de tekst ‘Verbinden’ aangeeft zal er geprobeerd worden ‘Online’ te gaan en
als de tekst ‘Verbreken’ aangeeft zal er geprobeerd worden ‘Offline’ te gaan.
NB: Het wordt altijd aanbevolen om ‘Offline’ te gaan of iTrain af te sluiten voordat je de digitale
centrale uitzet, zodat alles netjes afgesloten wordt. Als je per ongeluk de centrale eerst uitgedaan
hebt, controleer dan of het programma het gezien heeft en zo niet, doe het dan handmatig.
1.6 Licentie
iTrain is een commercieel product en start normaal op in een stand ‘demonstratie’. Er zit dan een
beperking op van 3 auto's, 32 magneetartikelen en 32 terugmelders (en verder werkt hij als een Lite
versie). Hierdoor is het mogelijk om iTrain te testen op een kleine oefenbaan zoals in het bijgeleverde
demobaan bestand (demo_nl.tcd).
Om de beperkingen op te heffen heb je een licentiesleutel nodig. Deze sleutel kun je krijgen door te
registreren (zie de website voor informatie voor het verkrijgen van een tijdelijke licentiesleutel) of
door iTrain te kopen. De licentiesleutel is gekoppeld aan je email adres. Om deze licentiesleutel in te
voeren ga je naar het hoofdmenu ‘Opties’ -> ‘Voer licentiecode in’.
Type of kopieer je e-mail adres dat je gebruikt hebt om de licentie aan te
vragen en plak je licentiesleutel in het daarvoor bestemde vak door erin te
gaan staan en ‘Command’-toets + V te gebruiken, of het snelmenu op te
roepen en ‘Plak’ te kiezen. Het wordt afgeraden om de code over te typen,
omdat de kans op fouten dan erg groot is.
Als de registratie goed gaat zie je onderstaand dialoog met de licentiegegevens en eventueel de
einddatum in geval van een tijdelijke licentie.
Naam, adres en
contactgegevens
gebruiker
7
©2014 MCC ModelCarParts
1.7 Project
Nu ben je klaar om je modelbaan in te voeren in iTrain. We noemen alle invoergegevens samen het
project. Alle projectdata kunnen worden ingevoerd via de verschillende onderdelen onder het menu
‘Wijzig’ en zullen worden bewaard in het projectbestand (bij voorkeur met de extensie .tcd), behalve
de voorkeuren, want die worden ergens op de computer bewaard en zullen ook onthouden worden
als je van project wisselt.
Controleer eerst de onderdelen ‘Voorkeuren’ en ‘Instellingen’ en kies dan ‘Interface’ voordat je
verder gaat met het invoeren van de baan. De volgende stap kan het invoeren van de auto's zijn om
eerst de verbinding te testen, maar dit kan ook uitgesteld worden. Een goede methode is om eerst
het hele baanplan te tekenen, dan alle wissels, verkeerslichten, terugmelders en rijstroken te
koppelen aan de tekening en daarna de auto's in te voeren.
8
©2014 MCC ModelCarParts
2 Voorkeuren
De voorkeuren zijn instellingen die van toepassing zijn op alle projecten. Ze worden bewaard op de
computer zelf en niet in de projectfile. De voorkeuren kunnen worden gevonden in het iTrain-menu
op een Mac of onderaan het menu ‘Wijzig’ bij andere besturingssystemen.
2.1 Algemeen
In het tabblad ‘Algemeen’ kunnen specifieke instellingen voor het
gedrag van iTrain veranderd worden. Zo kun je ervoor kiezen om het
project altijd te bewaren zonder om bevestiging te vragen. Bij het
opstarten wordt standaard gecontroleerd of er een nieuwere versie
van iTrain beschikbaar is. Dat laatste kun je uitzetten als de
computer nooit met internet verbonden is.
Look & Feel
Elk besturingssysteem heeft z’n eigen manier waarop zaken visueel gepresenteerd worden en dat
noemen we de ‘look & feel’. iTrain past zich standaard aan het besturingssysteem aan of probeert
dat zo goed mogelijk te doen, maar het is nu ook mogelijk zelf een ander uiterlijk of jasje te kiezen,
zodat iTrain er op computers met verschillende besturingssystemen hetzelfde uitziet. Een goede
keuze hiervoor is look & feel ‘Nimbus’ die nu in iTrain standaard wordt gebruikt onder Linux. Een
verandering van de look & feel zal niet meteen zichtbaar zijn, maar pas na het opnieuw opstarten van
iTrain, omdat de hele gebruikersinterface opnieuw getekend moet worden.
Taal
De iTrain-gebruikersinterface is beschikbaar in meerdere talen. Standaard wordt dezelfde taal
gekozen als die van het besturingssysteem en dit wordt de ‘Systeemstandaard’ genoemd, maar je
kunt het veranderen in een andere taal. Deze verandering zal niet meteen zichtbaar zijn, maar pas na
het opnieuw starten van iTrain, omdat de hele gebruikersinterface opnieuw geladen moet worden.
Lengte-eenheid
De lengte-eenheid geeft aan welke eenheid wordt gebruikt in iTrain om lengtes weer te geven. Het
wordt aanbevolen om centimeters te gebruiken, omdat dit de meest logische eenheid is voor de
grootte van de modeltrein en omdat het intern gebruikt wordt. Als je liever met millimeters of
meters werkt is dat mogelijk. Lengtewaarden kunnen ook cijfers achter de komma hebben, zoals
bijvoorbeeld 51,5 cm of 0,515 m. Bij elk invoerveld voor lengte kun je altijd lengtes invoeren in een
andere eenheid door de eenheid er achter te zetten. De waarde wordt dan automatisch omgezet
naar de eenheid zoals ingesteld in de voorkeuren na het indrukken van de ‘Enter’-toets. De mogelijke
eenheden voor lengte zijn ‘mm’, ‘cm’, ‘dm’, ‘m’, ‘in’ en ‘ft’ (de laatste twee staan voor inch en voet).
Als je geen eenheid specificeert in het invoerveld, wordt verondersteld dat je de eenheid in de
voorkeuren gebruikt.
Snelheids-eenheid
De snelheids-eenheid geeft aan welke eenheid wordt gebruikt om de schaalsnelheden weer te geven
in iTrain. De voor de hand liggende eenheid is km/h of mph, maar ook m/s is mogelijk. Snelheden
kunnen ook cijfers achter de komma hebben. Bij elk invoerveld voor snelheid kun je altijd lengtes
invoeren in een andere eenheid door de eenheid er achter te zetten. De waarde wordt dan
automatisch omgezet naar de eenheid zoals ingesteld in de voorkeuren na het indrukken van de
‘Enter’-toets. De mogelijke eenheden voor snelheid zijn ‘cm/s’, ‘m/s’, ‘km/h’ en ‘mph’.
9
©2014 MCC ModelCarParts
2.2 Schakelbord
Het tabblad ‘Schakelbord’ bevat een aantal algemene
instellingen voor het schakelbord dat geldt voor alle
projecten. De optie ‘Standaard grid’ bepaalt of een nieuw
schakelbord of de schakelborden in een nieuw te openen
project met een grid worden getoond. Deze instelling heeft
geen effect op de huidige schakelborden, want die kun je
via het snelmenu van het schakelbord instellen. Selecteer
‘Standaard fit’ om automatisch de maximale mogelijk
zoom-factor te gebruiken, waarbij niet gescrolled hoeft te
worden, bij een nieuw te openen project.
De optie ‘Weergave’ laat je kiezen uit verschillende combinaties van kleuren, lijndiktes en
tekstgroottes voor het tekenen van het schakelbord. Er zijn er drie beschikbaar:
• Standaard - een witte achtergrond en getekend zoals in alle vorige versies;
• Contrastrijk - met een lichtgrijze achtergrond die wat aangenamer voor de ogen is en de
kleuren duidelijker maakt, een iets grotere letter voor betere leesbaarheid;
• Donker - gebruikt een donkere achtergrond en lichte straatelementen, zodat kleuren van
terugmelders en verkeerslichten er beter uitspringen.
2.3 Interface
In het tabblad ‘Interface’ staat een aantal interface gerelateerde
instellingen. Standaard start iTrain ‘Offline’ en maakt nog geen
contact met het digitaal systeem. Dit moet dan handmatig
gebeuren. Je kunt er ook voor kiezen dat iTrain bij het opstarten
meteen probeert verbinding te maken met het digitale systeem.
Doe dit alleen als handmatig verbinding maken goed werkt.
Een interface met een seriële poort wordt altijd direct met de
computer verbonden. Een netwerk-interface is alleen maar
verbonden met hetzelfde lokale netwerk, maar niet noodzakelijk
met de computer zelf. Gebruikers met een Professional-licentie hebben nu de mogelijkheid om
vanuit iTrain de seriële poorten op andere computers of apparaten te gebruiken die een zogenaamd
‘Serial server’-programma draaien. Daarvoor moet je de IP-adressen of netwerknamen (gescheiden
door komma’s) van de serial servers die gebruikt worden hier opgegeven.
Groepering
Groeperen is een andere manier om een adres weer te geven van een magneetartikel of
terugmelder, door middel van twee getallen gescheiden door een punt (<module>.<uitgang>
formaat). In iTrain heeft elk object een eigen absoluut nummer, maar bij verschillende digitale
systemen worden de adressen geschreven als groep- of modulenummer gevolgd door een
subnummer.
Een paar voorbeelden:
• het adres 1 wordt geschreven als 1.1 bij gebruik van groepering;
• het adres 5 wordt geschreven als 2.1 bij gebruik van groepering met grootte 4;
• het adres 23 wordt geschreven als 2.7 bij gebruik van groepering met grootte 16;
• het adres 66 wordt geschreven als 3.2 bij gebruik van groepering met grootte 32.
De algemene formule is: adres = (modulenummer - 1) * groepsgrootte + uitgangsnummer
Voor de OM32 en OC32 wordt een groepering van 32 gebruikt.
10
©2014 MCC ModelCarParts
3 Instellingen
De projectinstellingen worden bewaard in het configuratiebestand (.tcd)
en zullen hetzelfde zijn op elke computer waar dit project ingeladen
wordt. Deze instellingen kunnen worden ingesteld via het menu ‘Wijzig’ ->
‘Instellingen’.
Schaal
De belangrijkste instelling is de schaal van de baan. Deze is van belang voor snelheids- en
afstandsberekeningen. Voor modelauto's zal dit normaal H0 (1:87) of N (1:160) zijn.
Opties
Met 'Zet magneetartikelen altijd' worden alle magneetartikelen bij het opstarten geschakeld.
Hiermee kan worden voorkomen dat een magneetartikel in een andere stand staat dan iCar
verwacht.
De optie 'Zet wissels terug in beginstand na vrijgave' kan worden gebruikt om wissels altijd in de
beginstand te plaatsen.
11
©2014 MCC ModelCarParts
4 Interface
Het programma communiceert via een USB-kabel met de digitale centrale voor modelauto's. Er
worden verscheidene soorten interfaces van verschillende leveranciers ondersteund. Elke interface
heeft beperkingen wat betreft het type decoderprotocol, het aantal decoderstappen en het aantal
functies dat wordt ondersteund. Daarom is het nodig om de juiste interface te selecteren voordat er
verder gegaan wordt met de andere instellingen.
Via het menu ‘Wijzig’ -> ‘Interface’ kun je de centrale of interface kiezen die is verbonden met de
computer. Voor het besturen van modelauto's moet dit MCC (UCCI) of Dinamo (RMU) zijn. De laatste
wordt toegepast bij gecombineerde besturing van auto's en treinen. Het veld ‘Omschrijving’ geeft je
de mogelijkheid om de interface een andere naam te geven in het programma. Als het leeg gelaten
wordt, zal de omschrijving in het veld ‘Interface’ gebruikt worden. Op het tabblad aan de onderkant
kun je zien hoe de interface getoond zal worden, waarbij er nog een volgnummer voor geplaatst is.
Voor het gebruik van meerdere interfaces verwijzen we naar de iTrain3.0 handleiding.
Standaard zal een interface zowel voertuigen en magneetartikelen aansturen als ook terugmelders
uitlezen, maar het is ook mogelijk dit te beperken door de vinkjes te veranderen achter ‘Besturing
van’. Voor de besturing van modelauto's adviseren wij om alle vinkjes aan te zetten.
Meer specifieke interface instellingen zijn verdeeld over verschillende tabbladen aan de bovenkant
genaamd 'Algemeen', ‘Serieel’, ‘Netwerk’ en ‘Specifiek’.
4.1 Algemeen
De ‘Schakeltijd’, ook wel de bekrachtigingstijd genoemd, is de standaardtijd die gebruikt wordt om
een magneetartikel te bekrachtigen. Dit kan ook nog individueel per magneetartikel aangepast
worden. Dit voorkomt dat de invoerbuffers te vol raken bij het schakelen van veel artikelen tegelijk.
Standaard worden alle magneetartikelen gezet als er ‘Online’ gegaan wordt, zodat het programma er
zeker van kan zijn dat alles in de verwachte stand staat. Dit duurt even en dit kan uitgezet worden
door het vinkje te verwijderen bij 'Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is',
maar dat kan leiden tot botsingen tussen auto's omdat de afslagen in een andere stand kunnen staan
dan iTrain verwacht.
Terugmelders zijn de ogen van het programma en het is belangrijk dat ze goede informatie geven. In
sommige gevallen is het nodig om de ruwe invoer te filteren om korte pieken die veroorzaakt
worden door slecht contact te verwijderen.
12
©2014 MCC ModelCarParts
De ‘Inschakelvertraging’ is de tijd die een terugmelder aan moet zijn voordat de terugmelder in iTrain
ook als aan gezien wordt. Hetzelfde geldt voor de ‘Uitschakelvertraging’, dus een terugmelder wordt
pas als uit gezien als hij een tijdje niet meer aan is geweest. Het is goed om de ‘Inschakelvertraging’
kort te houden, omdat de meeste acties worden uitgevoerd als een terugmelder aan gaat en dit zal
dan vertraagd worden. In de meeste gevallen kun je hem op nul laten staan, maar als je hem wel
gebruikt, gebruik dan een kleine waarde (< 50 ms).
De ‘Uitschakelvertraging’ is voor auto's ook kritisch, omdat dit de indicatie geeft dat de volgende
auto mag passeren. Omdat auto's kort op elkaar kunnen rijden kan kort contactverlies tot botsingen
leiden. Een korte vertraging wordt aanbevolen om dit te voorkomen. Gangbare waardes voor
‘Uitschakelvertraging’ zijn 100-500 ms.
Deze terugmelder-filtering is de standaard voor alle terugmelders die met deze interface verbonden
zijn. Het kan nog per terugmelder individueel worden aangepast voor het geval je verschillende type
modules gebruikt.
NB: Het filteren van de terugmelders zorgt ook voor minder overgangen van aan naar uit en weer
terug en zal daardoor de gehele prestaties van het programma verbeteren, omdat acties en controles
niet meer onnodig worden uitgevoerd.
4.2 Seriële interface
MCC (UCCI) of Dinamo (RMU) heeft een seriële interface door middel van een USB connector. Om
deze USB connector te kunnen gebruiken moet een Virtual Serial Port (VCP) driver op de PC worden
geïnstalleerd (zie ook de handleiding van de UCCI of RMU).
In het tabblad ‘Serieel’ moet in ieder geval altijd een poort worden gekozen. In het geval de poort
een USB-apparaat is, kan de knop ‘Ververs’ gebruikt worden om een recentere lijst van keuzes te
krijgen. Alle andere instellingen hebben een min of meer standaard waarde voor een interface en zijn
dan ook niet altijd te veranderen.
4.3 Specifiek
Het laatste tabblad genaamd ‘Specifiek’ bevat voor de MCC(UCCI) interface alleen de 'Transmissie
interval'. Deze is in te stellen, maar zal over het algemeen de standaardwaarde van 5ms behouden.
Voor de Dinamo (RMU) interface zijn nog andere variabelen in te stellen, echter deze zijn specifiek
voor treinen en zal in deze handleiding niet worden beschreven.
4.4 Status
De status van alle interfaces wordt getoond aan de rechterkant van de statusbalk. Per interface
worden de volgende zaken getoond: de naam of omschrijving en de status ‘Online’ of ‘Offline’.
Door met de muis over de naam van de interface te gaan, zal tussen haakjes één of meer van de
letters VAF staan, die aangeven wat de interface aanstuurt (V = voertuigen, A = magneetartikelen, F =
terugmelders).
13
©2014 MCC ModelCarParts
5 Auto's
5.1 Aanmaken of wijzigen van een auto
Om in het dialoogvenster 'Auto wijzigen' te komen ga je naar het menu “Wijzig => auto's” of drukt op
<Ctrl> + <F10>.
Aan de linkerkant staat de lijst met auto's die bekend zijn bij iTrain. Dit is over het algemeen je hele
collectie. In de kolom ‘Actief’ kun je aangeven welke auto's er op de baan staan, zodat je die in lijstjes
met auto's op andere plekken in het programma kunt vinden.
Om de lijst met auto's te beheren kun je de knoppen onder de lijst gebruiken. Je kunt een nieuwe
auto aanmaken door op ‘Nieuw’ of ‘Kopieer’ te drukken. In het geval van ‘Kopieer’ wordt er een
kopie gemaakt van de op dat moment geselecteerde auto. Alleen de naam wordt veranderd om deze
uniek te houden. De knop ‘Wis’ verwijdert de geselecteerde auto uit iTrain.
Aan de rechterkant kan de geselecteerde of nieuwe auto worden bewerkt. Het is in ieder geval nodig
om een naam, decodertype en een adres in te vullen om de auto te kunnen laten rijden.
De knoppen onder de rechterkant helpen met het bewerken in het algemeen:
• De knop ‘Pas toe’ bewaart alle wijzigingen in de invoervelden direct in de autodefinitie. Je
ziet deze wijziging dan ook meteen in alle schermen waar deze auto voorkomt. Als je een
andere auto selecteert, zal dit ook gebeuren;
• De knop ‘Herstel’ verwijdert alle wijzigingen in de invoervelden en zet deze weer op de
huidige waarde of de laatste waarde na een ‘Pas toe’;
• De knop ‘Leeg’ maakt alle invoervelden leeg.
5.2 Definitie auto
Het is belangrijk om nu het ‘Type’ van de auto goed te kiezen, omdat het type het gedrag en routes
van de auto zal bepalen.
De volgende ‘Types’ zijn gedefinieerd:
• Standaard (geen specifieke auto)
• Vrachtwagen
• Bus
• Vuilniswagen
• Ambulance
• Politie
• Brandweer
14
©2014 MCC ModelCarParts
Het opgeven van de ‘Lengte’ van de auto is nodig om de ruimte die in de rijstrook nodig is te
berekenen evenals de stoppositie van de volgende auto.
In het gedeelte ‘Decoder’ kun je het decoder ‘Type’ (MCC), de ‘Interface’ (MCC(UCCI) of
Dinamo(RMU)) en het ‘Adres’ opgeven.
Afbeelding
In het eerste tabblad ‘Afbeelding’ kun je een afbeelding
toevoegen. Een afbeelding heeft bij voorkeur een grootte van
360 x 160 pixels, zodat het voorbereid is op hoge resolutie
schermen, maar plaatjes van 180 x 80 pixels zijn ook nog
toegestaan.
Er zijn twee manieren om een afbeelding toe te voegen:
• Gebruik de knop ‘Vind...’ om één van de ingebouwde plaatjes toe te voegen;
• Gebruik de knop ‘Vind extern...’ om je eigen afbeeldingen toe te voegen.
Het wordt aanbevolen om een map te maken waar je alle afbeeldingen opslaat in plaats van naar
allerlei verschillende locaties op de schijf te verwijzen.
Grote afbeeldingen worden altijd geschaald naar 360 x 160 pixels voordat ze worden gebruikt in
iTrain. Als je een veel groter plaatje hebt, is het verstandig om het eerst kleiner te maken in verband
met onnodig geheugengebruik. Dit kan met een ander programma, maar het kan ook in iTrain door
de afbeelding eerst op te halen met ‘Vind extern...’ en daarna met ‘Bewaar’ het te bewaren in de
juiste map (bijvoorbeeld in iTrain/images). Nu wordt de verkleinde afbeelding gekoppeld aan de
auto, en niet de originele afbeelding. Op deze manier zitten alle afbeeldingen op de juiste grootte in
één locatie, waardoor het later overzetten naar een andere computer eenvoudiger wordt.
Snelheid
Het tweede tabblad ‘Snelheid’ toon alles wat met snelheid te maken
heeft. In het bovenste gedeelte worden de werkelijke (schaal-)
snelheden per decoderstap weergegeven. Je kunt hier handmatig de
waarden ingeven als de metingen al verricht zijn door een ander
programma. Zo niet, dan is het beter om de metingen te doen via een
apart dialoog, beschikbaar via het menu ‘Toon’ -> Snelheidsmetingen’
(dit wordt later beschreven).
Aan de onderkant kunnen de maximale snelheden worden aangegeven
voor het automatisch rijden. Zet het vinkje achter ‘Maximum’ uit als je
geen maximum snelheid gebruikt voor de auto.
Functies
In het derde tabblad ‘Functies’ kunnen de functies van
een auto aan de juiste f-toetsen toegekend worden.
MCC decoders hebben altijd vier basisfuncties (licht,
remlicht, knipperlicht links en knipperlicht rechts) en vier
vrij te definiëren aanvullende functies.
Een functie wordt toegekend aan een auto door in de
eerste kolom ‘Gebruikt’ een vinkje te zetten en in de
kolom ‘Type’ een keuze te maken. Vanzelf verschijnt er nu een omschrijving die nog aangepast kan
worden om de functie nauwkeuriger te beschrijven. In de laatste kolom ‘Moment’ kan worden
gekozen dat de functie een momentcontact is. Dat betekent dat de functie zolang actief is als de
desbetreffende knop of toets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld voor grootlicht signaal.
15
©2014 MCC ModelCarParts
Opties
In het vierde tabblad ‘Opties’ staat een aantal overige instellingen voor een auto.
Traagheidssimulatie
De traagheidssimulatie werkt door de snelheidsstappen die
naar de decoder worden gestuurd te vertragen. Een enkele
stap wordt vrijwel meteen uitgevoerd, maar wanneer een
snelheidsverandering zorgt dat de verandering in decoderstappen groter is dan één, dan zullen de tussenliggende
stappen met een vertraging zoals ingesteld naar de decoder
gestuurd worden totdat de uiteindelijke instelling bereikt is.
De traagheidssimulatie kan apart ingesteld worden voor
optrekken en afremmen. De eerste waarde is de stapvertraging
en de tweede de stapgrootte. Om de traagheidssimulatie uit te
zetten, moet het vinkje uitgezet worden. Als de autofunctie
‘Directe regeling’ aanstaat, dan zal de traagheidssimulatie in
iTrain ook niet gebruikt worden.
NB: Normale waarden voor de ‘Stapvertraging’ zitten tussen de 100 en 500 ms. Gebruik geen lagere
waardes dan 100 ms, want dan is de tijd tussen het zenden en verwerken van een auto-commando
door de ‘Interface’ te kort voordat opnieuw een commando gestuurd wordt.
NB: Bij het uitschakelen van optrek- en remvertraging zal iTrain er vanuit gaan dat de auto direct
reageert. Bij het stoppen voor verkeerslichten kan dit als effect hebben dat de auto niet tijdig stopt en
daarmee door rood rijdt. Advies is om de vertragingen voor iedere auto in te schakelen.
Terugmelder-offset
Bij het gebruik van terugmelders worden deze in het algemeen geactiveerd door de magneet van de
auto. In sommige auto's zit de magneet iets naar achteren (bv bij bussen). Dus als de melder actief
wordt dan kan de auto al wat verder zijn dan verwacht. Om dit te corrigeren kun je als offset de
afstand opgeven van de voorkant tot de magneet.
Reactievertraging
De reactievertraging wordt alleen bij ‘Posities’ gebruikt, die later in deze handleiding worden
beschreven. Bij gebruik van ‘Posities’ kun je exacte posities in een blok gebruiken (bijvoorbeeld in
cm) waar een auto moet stoppen gebaseerd op berekeningen met tijd en snelheid. Meestal zal er
eerst een verschil optreden tussen de ingestelde en daadwerkelijke positie, omdat de auto een
reactievertraging heeft bij het geven van snelheidscommando’s en de berekeningen relatief zijn en
niet absoluut. Door te experimenteren met de reactievertraging kan dit verschil gereduceerd worden
voor meerdere rijstroken tegelijk.
Permissies
Het vijfde tabblad ‘Permissies’ is om toegang tot bepaalde rijstroken
uit te sluiten (‘Geen toegang tot’) of alleen bepaalde rijstroken toe te
staan (‘Alleen toegang tot’). Gebruik de knoppen aan de rechterkant
om rijen toe te voegen en gebruik het invoerveld ‘Rijstrook’ onderaan
om de rijstrook van de geselecteerde rij te veranderen. Soms moet de
rijstrook alleen maar geblokkeerd/toegankelijk zijn richting een
bepaalde kant. In dat geval kan de kolom ‘Kant van rijstrook’
aangepast worden.
In het zesde tabblad ‘Commentaar’ kun je eigen notities maken met
betrekking tot deze auto, zoals onderhoudsopmerkingen of informatie over de auto in het echt.
16
©2014 MCC ModelCarParts
5.3 Autobesturing
Een auto wordt over het algemeen bestuurd door een chauffeur. Om één of meerdere auto's te
besturen moet je het tabblad ‘Auto’ onder het overzicht selecteren.
Overzicht
Het auto-overzicht linksboven toont alle actieve auto's
met enkele van de belangrijkste instellingen. Standaard
worden een kleine afbeelding van de auto, de naam, de
snelheid, het huidige seinbeeld en de huidige rijstrook
getoond, maar dit kan eenvoudig worden aangepast
zodat er veel meer te zien is.
De
knop zal de auto automatisch laten rijden en de
knop zal het automatisch rijden stoppen.
Het is mogelijk om zelf te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn in het overzicht via het snelmenu
van de bovenste balk. Het is ook mogelijk om te bepalen wat de volgorde is door te kiezen waarop
gesorteerd moet worden. Dit kan alleen op eigenschappen die niet steeds veranderen, zoals ‘Adres’,
‘Naam’, ‘Omschrijving’, Type’, ‘Decoder’ en ‘Interface’. Het snelmenu is te openen door met de muis
op de bovenste balk te gaan staan en met de rechter muisknop aan te klikken.
Besturing
De autobesturing wordt gebruikt om de volledige controle te hebben over de auto en tegelijkertijd
alle informatie overzichtelijk beschikbaar te hebben. Het bestaat uit drie tabbladen.
Het eerste tabblad ‘Bestuur’ is bedoeld voor de directe
besturing van de snelheid en de functies. Om een auto te
selecteren kun je een auto direct kiezen via het selectieveld
linksboven, via het auto-overzicht door dubbelklik op de
auto, sleep van auto-overzicht naar autobesturing of in het
auto-overzicht een rij selecteren en op 'Enter' drukken.
Het plaatje van de auto, het actuele zicht op verkeerslicht,
snelheid, de actueel rijstrook, de decoderstap en alle
functies worden getoond.
17
©2014 MCC ModelCarParts
Om de snelheid te veranderen zijn er verschillende mogelijkheden:
• Beweeg de schuifbalk die overeenkomt met de decoderstappen. Dubbelklikken op de
schuifbalk zal de auto stoppen;
• Gebruik het scroll-wiel van de muis als de muis boven de autobesturing staat om de
decoderstappen te veranderen;
• Gebruik de toets ‘-’ om de snelheid te verlagen en de toets ‘+’ (of de toets ‘=’, zodat je geen
‘Shift’-toets nodig hebt) om de snelheid te verhogen. De snelheid zal worden gezet op de
vorige of volgende snelheid die door vijf te delen is;
• Gebruik de cijfertoetsen (0-9) op het toetsenbord om de snelheid in eenheden van 10 km per
uur in te stellen en eventueel de ‘Shift’-toets in combinatie met deze toetsen voor snelheden
van 100 tot 120 km per uur.
De snelheidsmeter toont de werkelijke snelheid in km/h volgens de snelheidsmetingen. Als er geen
snelheidsmetingen zijn gedaan, worden de snelheden over de decoderstappen verdeeld van 0 km/h
tot 120 km/h. In het grijze gebied binnen de snelheidsmeter staan bovenin twee snelheden: links de
gewenste snelheid (zoals gezet met de toetsen of door het programma) en rechts de werkelijke
snelheid die wordt gereden passend bij de decoderstap. Deze twee snelheden kunnen verschillend
zijn als de gewenste snelheid niet precies overeenkomt met de gemeten snelheid bij een decoderstap. In dat geval wordt de decoderstap gekozen waarbij de werkelijke snelheid het dichtst bij de
gewenste snelheid ligt, waarbij tegelijkertijd nooit een stap wordt gekozen die meer dan 5 km/h
boven de gewenste snelheid ligt, om te voorkomen dat de auto veel sneller gaat dan gewenst.
Onder de snelheden staat de totale tijd die gereden is (uren:minuten:seconden) en de totale afstand
die afgelegd is (in meters) door de auto. Natuurlijk zijn de afstandsmetingen alleen correct als er
snelheidsmetingen zijn gedaan en de traagheidssimulatie in de decoder op een minimumwaarde
staat.
Functies kunnen worden geschakeld of veranderd door de knop met het functieicoon aan te klikken. Voor een groot aantal functies is er ook een speciale toets op
het toetsenbord gereserveerd. Dit is te zien in het snelmenu bij de autobesturing.
Momentfuncties zijn alleen actief zolang de knop ingedrukt wordt. Alle andere
functies zullen wisselen tussen aan en uit bij het indrukken van een toets.
Het selectieveld rechtsboven wordt gebruikt om het type besturing te kiezen voor de auto. Er zijn
drie verschillende mogelijkheden:
• Handmatige besturing - het programma zal de snelheid onder geen beding veranderen, maar
het zal wel proberen om de auto te volgen op de baan;
• Halfautomatische besturing - het programma zal alleen de snelheid verlagen als er gestopt
moet worden, en eventueel een noodstop doen voor een rood sein als er met te hoge
snelheid wordt genaderd;
• Automatische besturing - het programma zal de snelheid steeds aanpassen aan wat
maximaal is toegestaan binnen de rijstrook, en de auto gecontroleerd stoppen indien nodig.
De knop
stoppen.
zal het automatisch rijden starten en de knop
zal het automatisch rijden weer
Als extra informatie wordt het eerstvolgende seinbeeld voor de bestuurder getoond door een
symbool tussen de auto-afbeelding en de snelheidsmeter. Als er geen sein gedefinieerd is op die plek
zal het leeg sein worden gebruikt. Onder de afbeelding wordt de huidige rijstrook getoond.
18
©2014 MCC ModelCarParts
Opties
Het tweede tabblad ‘Opties’ toont de instellingen die
minder snel veranderen. Het eerste veld is er om de auto
te kiezen, net als op het eerste tabblad. Het tweede veld
'Route' wordt in deze versie van iTrain niet gebruikt.
Voor het rijden met MCC decoders kan één van de 8
profielen worden gekozen (0-7). Standaard staat deze op
profiel 1.
De knop ‘Zet totalen op nul’ is om de totale tijd en
afstands-meter te resetten naar nul, bijvoorbeeld om een
meting te doen of na een servicebeurt.
In het derde tabblad, ‘Commentaar’, kunnen notities worden toegevoegd. Hierin staat hetzelfde als
op het laatste tabblad van 'Auto bewerken.’
5.4 Autogrid
In plaats van één autobesturing is het ook mogelijk om met meerdere gelijktijdig te werken. Deze
zullen in een grid getoond worden, dus naast en/of boven elkaar (niet beschikbaar in de standaard
versie).
Om een autobesturing toe te voegen of weg te halen, moet één autobesturing focus hebben (F3) en
dan kun je de ‘Alt’-toets + cursor-toetsen gebruiken om de grootte van het grid te bepalen. ‘Alt’-toets
+ ‘cursor rechts’ zal een autobesturing aan de rechterkant toevoegen (dus een kolom toevoegen) en
‘Alt’-toets + ‘cursor omlaag’ zal een autobesturing aan de onderkant toevoegen (dus een rij
toevoegen). Om autobesturingen te verwijderen, gebruik je ‘Alt’-toets + ‘cursor links’ om een kolom
weg te halen en ‘Alt’-toets + ‘cursor omhoog’ om een rij weg te halen.
De autobesturing met focus heeft een kader rond de afbeelding van de auto. Om te navigeren tussen
de autobesturingen kun je Shift + cursortoetsen gebruiken. De geselecteerde auto kan veranderd
worden door op ENTER te drukken. Hierdoor zal een lijst met auto's naar voren komen die je dan
kunt kiezen met de cursortoetsen gevolgd door ENTER.
5.5 Snelheidsmetingen
Bij bijna alle snelheidsinstellingen in het programma moet een snelheid in km per uur worden
opgegeven. Dit maakt het eenvoudiger om de snelheid van verschillende auto's te vergelijken.
Zonder meetgegevens weet het programma niet welke snelheden horen bij elke decoderstap en
veronderstelt het dat de maximale decoderstap 120 km/h is en alle stappen daartussen lineair
geïnterpoleerd zijn. Dit is meestal niet het geval en daarom is het nodig om de snelheden van de
auto's te meten, zodat alles goed berekend kan worden bij het automatisch rijden.
19
©2014 MCC ModelCarParts
Om de snelheidsstappen te meten, kan een speciaal hulpmiddel worden gebruikt dat via het menu
‘Toon’ -> ‘Snelheidsmetingen’ beschikbaar is. De auto uit de eerste autobesturing is dan al
geselecteerd.
Methode
Snelheidsmetingen zijn allemaal gebaseerd op het
principe van het met vaste snelheid rijden tussen
twee posities en dan de afstand delen door de tijd
die ervoor nodig is om deze afstand te rijden,
waarbij dan nog gecorrigeerd wordt voor de schaal.
Voor auto's wordt de meting met twee melders met
wat afstand ertussen gebruikt. De eerste meting
begint als terugmelder 1 geactiveerd wordt en is
klaar als terugmelder 2 geactiveerd wordt.
Meten
Om snelheidsmetingen te doen moet je eerst één of
meerdere rijen met snelheidsstappen selecteren in
de tabel ‘Snelheidsmetingen’ en daarna op ‘Start’
drukken. Alle knoppen zullen grijs worden, behalve
de ‘Stop’-knop totdat alle geselecteerde stappen
gemeten zijn. Er zal een klokje verschijnen voor de
waarde die gemeten gaat worden. Als de eerste terugmelder actief wordt, zal het klokje veranderen
in een groene pijl als teken dat de meting van die waarde gestart is. Als de tweede terugmelder actief
wordt, is de individuele meting klaar en het pijltje verandert in een groen vinkje. De auto rijdt nu
door totdat de tweede terugmelder weer vrij is, zodat hij klaar staat voor een volgende meting. Als er
meerdere rijen geselecteerd waren, zal nu de volgende waarde gemeten worden totdat alle waardes
gemeten zijn.
NB: als auto's de mogelijkheid hebben om rond te rijden kan de metingen van verschillende
snelheidsstappen automatisch worden uitgevoerd. Indien dat niet mogelijk is zal de auto telkens
handmatig moeten worden teruggezet of omgedraaid om de volgende meting uit te voeren.
NB: Bij het selecteren van meerdere rijen is de volgorde belangrijk, want die bepaalt of
de stappen van laag naar hoog of van hoog naar laag gemeten worden.
Op elk moment tijdens de metingen kan er op ‘Stop’ gedrukt worden om deze af te breken. Als de
metingen per stuk gedaan worden, kun je ook de ‘Volgende’ of ‘Vorige’ knop gebruiken om een
meting te doen voor de volgende of vorige decoderstap.
NB: Cellen kunnen ook met de hand ingevuld worden. Om een waarde te wissen, moet je de rij
selecteren en op de ‘Delete’-toets drukken.
Het is niet altijd nodig om alle decoderstappen te meten en waardes kunnen leeg of op nul gelaten
worden. Meet altijd de eerste stap waarbij een auto begint te bewegen. Dit is de minimumstap. Alle
stappen onder de minimumstap worden niet gebruikt bij automatisch rijden en worden beschouwd
als loze stappen. De laatste stap met een waarde groter dan nul wordt beschouwd als de
maximumstap. Alle stappen tussen de minimumstap en de maximumstap worden geïnterpoleerd na
het indrukken van de knop ‘Pas toe’.
NB: Alle snelheidsmetingen moeten toenemen met elke stap om ze goed te kunnen gebruiken bij het
besturen van de auto. Dit is eenvoudig te controleren in de grafiek. Als de waardes niet stijgend zijn,
worden ze gesorteerd na het indrukken van ‘Pas toe’ en na de eventuele interpolaties.
20
©2014 MCC ModelCarParts
NB: De functie ‘Directe regeling’ zal aangezet worden tijdens de metingen. Dit zal zowel de
traagheidssimulatie in iTrain als die in de decoder uitzetten. Daardoor zal de auto sneller op de
ingestelde snelheid komen en zal deze ook sneller remmen na de meting, zodat de meting
nauwkeuriger wordt en minder weglengte inneemt. Zorg ervoor dat de functie ‘Directe regeling’ niet
de snelheid verlaagt. Indien dat wel het geval is moet het type van de functie veranderd worden in
‘Langzaam’.
21
©2014 MCC ModelCarParts
6 Schakelbord
Het schakelbord is bedoeld om alle magneetartikelen in de baan te kunnen bedienen en om te zien
waar een auto zich bevindt. Omdat elke baan weer anders is van vorm en grootte, zijn er meerdere
manieren om met deze verschillen overweg te kunnen:
1. Meerdere tabbladen om andere onderdelen van de baan direct te laten zien;
2. Eigen zoominstellingen per tab;
3. Een optioneel overzicht van het geheel bij een ingezoomde baan per tab;
4. De optie om een schermlayout te kiezen geschikt voor langwerpige banen.
Voordat we ingaan op alle details van het maken van een schakelbord, leggen we eerst uit hoe je een
schakelbord kunt gebruiken. Je kunt dat proberen met de meegeleverde demo layout
(demo_nl.tcd).
Om in te zoomen op het schakelbord zijn er meerdere mogelijkheden:
•
•
•
Gebruik het zoomselectieveld of één van de zoomknoppen bovenin
;
Gebruik het scrollwieltje op de muis in combinatie met de ‘Control’-toets of ‘Command’toets om in of uit te zoomen op de plek waar de muis staat in het grid;
Gebruik het snelmenu dat via de rechter muistoets geopend kan worden en ga naar het
submenu ‘Zoom‘.
De lijntjes van het grid op het schakelbord kunnen aan- en uitgeschakeld worden via het
snelmenu of met 'Control'- of ‘Command’-toets + G.
Kwaliteit
De optie ‘Anti-Alias’ moet altijd aan staan, tenzij je videokaart echt
heel oud is. Het maakt het tekenen vloeiender. Het staat standaard
aan.
De optie ‘Geïnterpoleerd’ verbetert de kwaliteit van geïmporteerde
afbeeldingen in het schakelbord als ze worden geschaald (vergroot
of verkleind). Het zal de snelheid van het tekenen doen afnemen en
wordt alleen aangeraden op systemen met betere grafische
kaarten. Het staat standaard uit.
22
©2014 MCC ModelCarParts
6.1 Overzicht
Door een overzicht te kiezen wordt er een extra overzichtspaneel aan de gekozen kant van het
schakelbord (bijvoorbeeld onderaan met ‘Overzicht zuid’) of in een apart venster geplaatst.
In dit overzichtspaneel wordt het gehele schakelbord getoond met een grijze doorzichtige rechthoek
die aangeeft welk gedeelte zichtbaar is in het gewone schakelbord. Dit is erg nuttig als de baan groot
en langgerekt is en je een gedeelte wilt besturen, maar tegelijkertijd een oogje wilt houden op de
totale baan en om dan eenvoudig naar een ander gedeelte te gaan.
Er zijn twee manieren om dit zichtbare gedeelte te veranderen vanuit het overzicht:
• Je kunt het grijze gebied slepen met de muis om een ander gebied zichtbaar te maken;
• Je kunt in het overzicht een gebied selecteren met de muis (startend buiten het grijs, om niet
te verslepen of door de ‘Shift’-toets ingedrukt te houden) om aan te geven welk gedeelte
getoond moet worden. Na het selecteren van een gebied kan het automatisch een beetje
vergroot worden in een bepaalde richting om de verhoudingen te behouden die horen bij de
grootte van het schakelbord.
Layout
Naast de standaard layout, met links het auto-overzicht en de autobesturing, is er ook een brede
layout met alle auto-informatie aan de onderkant. Daardoor is de totale breedte beschikbaar voor
het schakelbord. Dit is handig voor langwerpige banen, maar ook om veel kolommen in het autooverzicht te kunnen tonen. Deze layout kan worden gekozen via het menu ‘Toon’ -> ‘Layout’ ->
‘Breed'.
6.2 Bedienen van schakelobjecten
Elk schakelobject (een magneetartikel zoals een wissel of verkeerslicht) kan geschakeld of veranderd
worden door er gewoon op te klikken. Voor de verschillende objecten is het gedrag een beetje
anders:
Voor wissels zal de stand veranderen van rechtdoor naar afgebogen of andersom. Een speciaal
geval is de driewegwissel, die ook wel gezien kan worden als twee wissels in elkaar. Als de
stand van één van de twee wissels afgebogen is, zal hij eerst naar rechtdoor gaan. Als ze beide
op rechtdoor staan, dan hangt het ervan af aan welke kant je klikt welke wissel van de twee naar
afgebogen gaat staan. Als je direct een stand wilt kiezen, druk dan boven een wissel op de linker
muistoets totdat er een popup verschijnt met alle standen, en kies er één.
23
©2014 MCC ModelCarParts
Verkeerslichten kunnen schakelen tussen rood en groen, met als tussenstand oranje. Als je
direct een stand wilt kiezen, druk dan boven een verkeerslicht op de linker muistoets totdat er
een popup verschijnt met alle standen, en kies er één.
Terugmelders kunnen worden geschakeld tussen bezet en vrij als het systeem ‘Offline’ is, maar als
het systeem ‘Online’ is zullen de terugmeldingen van de interface gelezen worden en is de stand niet
meer te veranderen.
Rijstroken kunnen niet geschakeld worden, maar in dit geval verschijnt
er een dialoog om de auto te selecteren die in de rijstrook staat (of geen
auto).
Een auto kan ook aan een rijstrook worden gekoppeld door deze er met
de muis naar toe te slepen (drag&drop). De auto kan zowel vanuit de autobesturing als het autooverzicht worden gekozen. Ook is het mogelijk om een auto op het schakelbord te selecteren en naar
een andere rijstrook te verplaatsen.
6.3 Aanmaken of bewerken van het schakelbord
Om een nieuw schakelbord aan te maken of om een bestaande te bewerken, kies je het menu
‘Wijzig’ -> ‘Schakelbord’ of je drukt op de 'Control'- of ‘Command’-toets + F4. Wanneer je dit voor de
eerste keer doet, dan word je gevraagd naar een naam voor het eerste tabblad. Je kunt dit later nog
wijzigen, dus als je het nog niet weet of je maar één tab nodig hebt, type je gewoon ‘Hoofd’ in.
Nu zie je het bovenstaand scherm. Het schakelbord staat in het midden. Aan de bovenkant zie je een
knoppenbalk voor het uitvoeren van verschillende acties. Aan de rechterkant staat een verticale balk
met elementen die je kunt toevoegen aan het schakelbord. Aan de linkerkant staat een optioneel
‘Overzicht’ met alle objecten die gedefinieerd zijn in iTrain, die aan het schakelbord kunnen worden
gekoppeld. In het grid zie je een cursor als een rood vierkant die je kunt bewegen met de cursortoetsen of door in het grid te klikken met de muis.
Om een element in het schakelbord te tekenen, wordt het aanbevolen om een element aan de
rechterkant te selecteren (met de muis of beter nog met het toetsenbord), het in de juiste richting te
draaien en dan naar het grid te gaan en de spatiebalk in te drukken om een element te plaatsen.
Elementen kunnen worden gedraaid, zowel in het grid als aan de rechterkant. In het grid kan dit door
24
©2014 MCC ModelCarParts
het element te selecteren en met de toetsen 'T' en 'R' te draaien; aan de rechterkant door het
element te selecteren en met de pijltjes toets 'naar link' of 'naar rechts' te draaien.
Om de grootte van het grid aan te passen, moet je de ‘Alt’-toets ingedrukt houden en met de cursortoetsen deze groter of kleiner maken: ‘naar links’ of ‘naar boven’ om het horizontaal of verticaal
kleiner te maken en ‘naar rechts’ of ‘naar onder’ om het horizontaal of verticaal groter te maken.
Elementen die geplaatst zijn buiten de grenzen van het grid worden niet verwijderd, maar zijn niet
meer zichtbaar.
Het is ook mogelijk om dubbel te klikken op het element aan de rechterkant om het toe te voegen.
Dit vertraagt het tekenen wel wanneer er vele elementen toegevoegd moeten worden, omdat je
steeds de focus moet veranderen tussen de ‘elementenbalk’ en het schakelbord. Probeer een aantal
toetscombinaties te leren en je zult in staat zijn om erg snel te tekenen. In Appendix A van de iTrain
handleiding worden alle beschikbare toetscombinaties overzichtelijk beschreven.
Als je het toetsenbord gebruikt om te tekenen, is de focus belangrijk. De beste methode is de focus
op het schakelbord te zetten (felrode cursor) en daarna elementen te kiezen met toetscombinaties.
Als je de ‘Control’- of ‘Command’-toets ingedrukt houdt, bedien je de ‘elementenbalk’:
• Cursor omhoog/omlaag om een element te kiezen van de ‘elementenbalk’;
• Cursor links of de ‘R’-toets om het geselecteerd element tegen te klok in te draaien in de
gewenste richting;
• Cursor rechts of de ‘T’-toets om het geselecteerd element met de klok mee te draaien in de
gewenste richting.
Vanuit de focus op het schakelbord kun je nu makkelijk het grid bewerken:
• Cursor-toetsen om de cursor te bewegen in het grid;
• Spatiebalk om een aan de rechterkant geselecteerd element toe te voegen op de plek van de
cursor;
• ‘R’- of ‘T’-toets om een element te draaien in het schakelbord (R = tegen de klok in, T = met
de klok mee);
• ‘Alt’-toets + cursor-toetsen om de grootte van het grid aan te passen;
• ‘Shift’-toets + cursor-toetsen om een gebied te selecteren in het schakelbord;
• ‘Shift’-toets + ‘Alt’-toets + cursor-toetsen om de grootte van elementen die meerdere cellen
kunnen vullen te veranderen;
• ‘Shift’-toets + ‘Control’- of ‘Command’-toets + cursor-toetsen om het geselecteerde element
of de geselecteerd elementen te bewegen over het schakelbord;
• ‘Delete’- of ‘Backspace’-toets om een element te verwijderen. Alleen het bovenste element
zal worden verwijderd als er slechts één element geselecteerd is. Als de selectie meerdere
elementen bevat, zullen alle lagen verwijderd worden;
• ‘Shift’-toets + ‘Delete’- of ‘Backspace’-toets om een element te verwijderen. Alleen het
onderste element zal worden verwijderd als er slechts één element geselecteerd is. Als de
selectie meerdere elementen bevat, zullen alle lagen verwijderd worden;
• ‘Control’- of ‘Command’-toets + ‘X’ om de huidige selectie te knippen (weg te halen) en op
het klembord te zetten, zodat het later ergens geplakt kan worden;
• ‘Control’- of ‘Command’-toets + ‘C’ om de huidige selectie te kopiëren naar het klembord,
zodat het later ergens geplakt kan worden;
• ‘Control’- of ‘Command’-toets + ‘V’ om de elementen op het klembord te plakken in het
schakelbord met de positie van de cursor als linkerbovenhoek. Indien de elementen toch niet
op de goede plek verschijnen, kun je ze verplaatsen met de ‘Shift’-toets + ‘Control’- of
‘Command’-toets + cursor-toetsen of ze direct verwijderen met de ‘Delete’- of ‘Backspace’toets om het plakken ongedaan te maken;
• ‘Control’- of ‘Command’-toets + ‘Z’ om een verplaats-, knip- of verwijderactie ongedaan te
maken. Als het geselecteerde gebied verandert, kun je het hierna niet meer ongedaan
maken.
25
©2014 MCC ModelCarParts
Zodra een gebied geselecteerd is (meer dan één cel), kun je geen wissel- of boogelementen meer
toevoegen van de ‘elementenbalk’ aan de rechterkant. Selecteer een enkele cel om alle elementen
weer te kunnen gebruiken.
Tip: Het snelmenu van het schakelbord (rechter muistoets) bevat een aantal van bovenstaande
commando’s samen met hun toetscombinaties. De zoomfunctionaliteit is ook beschikbaar als je het
schakelbord aan het bewerken bent, alleen het overzicht is niet aanwezig.
6.3.1 Toolbar
De balk aan de rechterkant kan meer elementen bevatten dan er op het scherm
passen. De elementen zijn gegroepeerd. Via het snelmenu (rechter muistoets op de
elementenbalk) kun je kiezen welke groepen zichtbaar zijn. Als de ruimte beperkt is,
wordt het aanbevolen om wat groepen uit te zetten.
Zodra de focus ligt op een element in de balk zijn de volgende toetscombinaties mogelijk:
•
Cursor omhoog/omlaag om een element te kiezen;
• Cursor links of de ‘R’-toets om het geselecteerd element tegen te klok in te draaien in de
gewenste richting;
• Cursor rechts of de ‘T’-toets om het geselecteerd element met de klok mee te draaien in de
gewenste richting.
De ‘Straatelementen’ zijn bedoeld om de wegen te tekenen. Het eerste element is een recht
wegdeel en het tweede en derde zijn beide een gebogen wegdeel. Het vierde element is een pijl
die de standaard rijrichting van de auto aangeeft. Plaats er tenminste één per rijstrook. Het
vijfde element ‘Link’ is om aan te geven dat een rijstrook op een ander tabblad verder gaat. Dit
laatste element kan als knop worden gebruikt om naar het tabblad te springen waar de rijstrook
verder gaat. Dit werkt alleen als alle rijstrookinstellingen goed gedaan zijn.
NB: Indien een rijstrook in twee richtingen bereden mag worden, kies dan gewoon een richting of
kies de voorkeursrichting, maar zet niet twee pijlen in tegengestelde richting neer. In de
rijstrookeigenschappen (wordt later behandeld) kun je aangeven welke richtingen toegestaan
zijn voor deze rijstrook, en indien nodig verandert de pijl dan in een dubbele pijl.
De wisselelementen zijn een voorselectie van enkele van de mogelijke wisseltypes. Het type kan later
gewijzigd worden door op de wissel te dubbelklikken en een type te selecteren.
De groep ‘Overige weg’ zijn overig elementen die elementen bevatten, maar geen recht of gebogen
straatelement of wissel zijn. De eerste is een terugmelder en zal een reedcontact zijn op de baan. Het
tweede element vertegenwoordigt de rijstrook. Het toont de auto's in de rijstrook en kan meerdere
26
©2014 MCC ModelCarParts
cellen bestrijken. Tijdens het wijzigen van het schakelbord toont het de naam van de rijstrook als het
zoomniveau 125% of meer is.
De volgende is een verkeerslicht en wordt op een recht stuk rijstrook getekend zodat altijd duidelijk
is bij welke rijstrook deze behoort.
Het laatste element is het kruispunt. Deze wordt gebruikt om samenkomende rijstroken vast te
leggen. Het kruispunt wordt tevens gebruikt om eventuele verkeerslichten behorende bij de
desbetreffende rijstroken te schakelen.
Tip: Het rijstrookelement groeit dynamisch en kan één of meer buurcellen overlappen afhankelijk van
de te tonen auto's. Houd hier rekening mee als je de baan tekent, en teken geen andere elementen
naast het rijstrookelement die altijd zichtbaar moeten zijn. Het beste is om aan beide kanten
tenminste één straatelement te plaatsen.
NB: Verkeerslichten horen bij de rijstrook waarin de auto zal stoppen en niet in de rijstrook die ze
beschermen. Dit is een praktische keuze om het eenvoudiger te maken om een situatie te definiëren,
waarbij rijstroken via wissels met elkaar verbonden zijn en het verkeerslicht voor de wissel staat,
maar een rijstrook achter de wissel beschermt.
6.3.2 Lagen
Er zijn geen specifieke elementen voor tunnels en bruggen, omdat je elementen gewoon over elkaar
kunt tekenen. Wanneer je een nieuw element over een ander element tekent in dezelfde richting,
dan zal het vervangen worden. Als je het in een andere richting tekent, dan zal het bovenop het
andere element getekend worden met een soort halfdoorzichtig, grijs brugdeel eromheen.
Als er maar één cel geselecteerd is, zullen acties als verwijder, verplaats of kopieer alleen op het
bovenste element van toepassing zijn. Als meerdere cellen geselecteerd zijn, dan zullen de acties op
alle lagen van toepassing zijn.
Tip: Als je een grijs vlak om een element ziet, maar het was niet de bedoeling om hier iets over elkaar
te tekenen, dan heb je waarschijnlijk twee elementen over elkaar getekend, maar later het bovenste
element zo gedraaid dat je de onderste niet meer ziet. Dit is een fout en kan later onverwachte
resultaten geven. Je kunt dit corrigeren door de cel te selecteren en ‘Shift’-toets + ‘Delete’-toets te
drukken om het onderste element te verwijderen. Nu zal het grijze vlak moeten verdwijnen.
Als je het schakelbord aan het bedienen bent, is het geen probleem om een element te schakelen
(bijvoorbeeld een wissel) dat onder een normaal wegelement ligt. Alleen het bovenste schakelbare
element wordt geschakeld en niet schakelbare elementen bovenop een schakelbaar element zijn
geen probleem. Voorkom twee schakelbare elementen boven op elkaar als je ze beide handmatig
wilt kunnen schakelen.
6.3.3 Overzicht
Het overzicht aan de linkerkant toont alle objecten in iTrain die met het schakelbord verbonden
kunnen worden. Je kunt een object aan een schakelbordelement koppelen met drag & drop.
Normaal gesproken maak je een object tegelijk met het schakelbordelement aan, maar soms zijn de
objecten al aanwezig, maar nog niet verbonden met het schakelbord.
Tip: Het overzicht kan worden verborgen door op de knop ‘Overzicht’ te drukken boven het
schakelbord. Hierdoor is er meer ruimte voor het schakelbord. Door opnieuw op dezelfde knop te
drukken zal het overzicht weer verschijnen.
27
©2014 MCC ModelCarParts
In het overzicht kunnen de objecten gerangschikt worden met drag & drop
of je kunt de objecten sorteren door op de kolomnaam te dubbelklikken.
Het is ook mogelijk objecten weg te gooien die niet meer van belang zijn,
maar wees voorzichtig hiermee, want eenmaal verwijderd kunnen ze niet
meer teruggehaald worden. Het verwijderen van een object kan via het
snelmenu (rechter muistoets) of via de ‘Delete’- of ‘Backspace’-toets.
Om een object in het overzicht te selecteren via het schakelbord, moet de
'Control'- of ‘Command’- toets ingedrukt gehouden worden en daarna kan
er dubbelgeklikt worden op het element in het schakelbord. Ook kan
'Control'- of ‘Command’ + ‘Enter’ gebruikt worden na het selecteren van het
element in het schakelbord. Om een element te vinden dat gekoppeld is
aan een object in het overzicht, kun je gewoon in het overzicht
dubbelklikken of het object selecteren en ‘Enter’ drukken.
6.3.4 Sjabloon
Het is ook mogelijk om nieuwe objecten aan te maken die gebaseerd zijn
op andere objecten via ‘Sjabloon’ in het snelmenu van het overzicht
(rechter muistoets). Dit is handig als je meerdere objecten (bijvoorbeeld
wissels of terugmelders) moet maken met bijna dezelfde naam en
omschrijving, maar alleen met een ander nummer erin.
Je kiest eerst een object uit het overzicht dat dient als
voorbeeld. Daarna kies je ‘Sjabloon’ of je drukt op ‘T’. In de
getoonde dialoog zet je een ‘#’-teken op de plek waar het
nummer moet komen en in het ‘Bereik’ kies je de nummers die
doorlopen moeten worden. In het voorbeeld worden 3
verkeerslichten gemaakt met de namen VKR1, VKR2 en VKR3 en
met een omschrijving met hetzelfde nummer erin. Andere eigenschappen van het voorbeeldobject
zullen ook gekopieerd worden, behalve degene die uniek moeten zijn, zoals adres en commentaar.
Als de optie ‘Verbeter bestaande’ aan staat, zullen ook bestaande objecten worden veranderd, zodat
ze daarna allemaal dezelfde eigenschappen hebben als het voorbeeld.
Tip: De ‘Sjabloon’-actie kan worden gebruikt om meerdere wissels, verkeerslichten en terugmelders
aan te maken die bijna hetzelfde zijn. Je hoeft dan alleen nog het adres handmatig toe te voegen.
Zelfs als je deze objecten al ongeveer hetzelfde gemaakt hebt, kun je ‘Sjabloon’ gebruiken om dit te
garanderen.
28
©2014 MCC ModelCarParts
6.4 Toewijzen van objecten
In het schakelbord kun je o.a. wissels, verkeerslichten en terugmelders tekenen, maar deze schakelbordelementen moeten worden gekoppeld met hun onderliggende objecten. Ook al wordt dezelfde
wissel meerdere keren getekend, bijvoorbeeld op meerdere tabbladen, toch is er maar één
wisselobject.
Je kunt een object koppelen aan het schakelbordelement door dubbel te klikken op het schakelbordelement. Er zal dan een dialoog met twee tabbladen worden getoond:
• Het eerste tabblad toont de eigenschappen van het schakelbordelement. Je kunt een object
aan dit tekenelement koppelen door er één uit de lijst te kiezen met de al bestaande
objecten of de eerste die begint met <Geen ...> kiezen om direct een nieuw object aan
te maken. Als je een keuze maakt, ga je vanzelf naar het tweede tabblad;
• Op het tweede tabblad kun je de eigenschappen van het onderliggende object wijzigen. Als
er nog geen onderliggend object was, zal er een nieuwe worden aangemaakt, tenzij op het
eerste tabblad een al bestaand object wordt gekozen.
Als je bijvoorbeeld dubbelklikt op een verkeerslicht, dan verschijnt de dialoog ‘Seineigenschappen’.
Je kunt nu een ander sein kiezen uit het selectieveld of naar het tweede tabblad gaan en de
eigenschappen wijzigen.
Toetstoewijzingen
Om een toetscombinatie te koppelen aan een schakelbordelement, ga je naar het eerste tabblad van
een eigenschappendialoog. Klik op het veld achter ‘Toets’ en druk de toetscombinatie in die je wilt
gebruiken. Deze verschijnt dan als tekst in het veld. Je kunt ook ‘Shift’-toets, ‘Control’-toets, ‘Alt’toets en ‘Command’-toets gebruiken. Deze toetscombinatie is alleen geldig op het tabblad waarop
het schakelbordelement staat en is niet direct gekoppeld aan het object. Op een ander tabblad kun je
dus weer dezelfde toetscombinaties gebruiken voor andere zaken. Je kunt bijvoorbeeld dezelfde
toetscombinaties gebruiken voor rijwegen in verschillende stations die op verschillende tabbladen
staan.
Tip: Zorg er voor dat je geen toetscombinaties gebruikt die al door iTrain of het besturingssysteem
worden gebruikt, om onverwachte resultaten te voorkomen. De ‘Escape’-toets kan worden gebruikt
om een toetscombinatie te verwijderen en kan dus niet in toetscombinaties gebruikt worden, omdat
het al de noodstop voor alle auto's is.
Als je op 'OK' drukt in de dialoog, dan zullen de wijzigingen in het object meteen toegepast worden.
Dus deze worden niet ongedaan gemaakt als je later op 'Annuleer' drukt bij het verlaten van het
bewerken van het schakelbord. Dit zal alleen alle tekenwijzigingen ongedaan maken, maar niet de
veranderingen aan de objecten.
29
©2014 MCC ModelCarParts
6.5 Terugmelders
Terugmelders of sensoren zijn de ogen van het systeem. Zij laten
zien welk gedeelte van de baan bezet is of welk punt gepasseerd
is. In het algemeen weten ze niet wie er verantwoordelijk is, maar
alleen dat er iets is veranderd.
Terugmelders hebben een adres, een type, en afhankelijk van het
type, een lengte. Het wordt aangeraden om het type op te geven,
vooral als het een bezetmelder is, want dat heeft invloed op het
gedrag in rijstroken.
Voor een terugmelder van het type ‘Bezet’ kun je een lengte invoeren. Deze lengte
wordt gebruikt om de posities van terugmelders in de rijstroken te berekenen, wat
weer helpt om rijstroken eerder vrij te kunnen geven.
De optie ‘Geïnverteerd’ zorgt ervoor dat de terugmelder andersom geïnterpreteerd wordt waardoor
‘0’ dus bezet is en ‘1’ vrij. Dit is de standaardinstelling voor een terugmelder van het type ‘Lichtsluis’.
Als een terugmelder geïnverteerd is dan zie je de geïnverteerde waarde in het schakelbord. In de
terugmeldmonitor (later in deze handleiding beschreven) zie je de originele waarde van de interface
op de rand van het element en de geïnverteerde waarde als vulling.
De ‘Vertraging’ van een terugmelder na het aan of uit gaan wordt meestal per interface opgegeven,
maar het kan per terugmelder individueel worden aangepast. Als er een vinkje staat voor
‘Standaardwaarde’ dan zal deze in het grijs getoond worden.
Tip: Als de schakelbordeditor tenminste 200% is ingezoomd zullen de namen van de terugmelders
zichtbaar zijn in het rode gebied. Dit is handig om snel te controleren of alle namen goed en
consistent zijn.
6.6 Magneetartikelen
Bij alle magneetartikelen moet je normaal naast de naam een adres invullen. Als een magneetartikel,
bijvoorbeeld een verkeerslicht, op de modelbaan niet echt aanwezig is (zoals bij verborgen
rijstroken), maar je wilt het wel in het schakelbord tekenen om te zien wat het seinbeeld zou zijn,
dan gebruik je adres 0 of laat je het adresveld gewoon leeg.
Een drieweg wissel is een magneetartikel met één adres en 3
standen.
Het veld ‘Schakeltijd’ bepaalt de bekrachtigingstijd van het
magneetartikel en bij de interface-instellingen is normaal een
goede standaardwaarde gekozen. Om een specifieke
bekrachtigingstijd voor dit object te gebruiken, moet het
vinkje voor ‘Standaard’ uitgezet worden en dan kan er een
waarde in milliseconden ingevuld worden.
Het tabblad ‘Toestandstoewijzing’, wat alleen bij wissels en
verkeerslichten aanwezig is, maakt het mogelijk om precies
aan te geven welke uitgangen actief worden bij het zetten van
een toestand van een magneetartikel. Normaal hoef je dit niet te veranderen, als alles goed
aangesloten is, maar in sommige gevallen kan het handig zijn. Per toestand kun je maximaal vier
uitgangen na elkaar activeren.
30
©2014 MCC ModelCarParts
In de tabel worden de statussen getoond die geschakeld zullen worden, maar deze zijn losgekoppeld
in de definitie, dus als je het adres verandert in het adresveld, dan zal dat ook niets veranderen in de
tabel.
De kolom ‘Actief’ maakt het mogelijk om bepaalde toestanden die het magneetartikel kan hebben
niet te gebruiken door het vinkje weg te halen. Dit kan zijn vanwege een mechanisch of elektrisch
defect (bijvoorbeeld draadbreuk of doorbranden spoel) of gewoon omdat deze toestand niet
ondersteund wordt door jouw magneetartikel. In geval van een defect worden de uitgangen gewoon
bewaard, zodat na bijvoorbeeld reparatie deze stand ook eenvoudig weer aangezet kan worden. Een
niet actieve toestand heeft gevolgen bij zowel het handmatig schakelen als ook voor automatische
routes. Deze toestand zal niet meer als een toegestane toestand worden gezien en alternatieve
keuzes zullen gemaakt worden.
In de meeste gevallen zal je de ‘Toestandstoewijzing’ gebruiken om de uitgangen van een wissel te
veranderen die verkeerd om aangesloten is.
6.6.1 Uitvoerapparaat
Dinamo gebruikers krijgen bij een magneetartikel een extra veld ‘Uitvoerapparaat’
om te kiezen of het aangestuurd moet worden via een ‘OM32’, ‘OM32 Pulse’ of
‘OC32 aspect’.
Bij de keuze OM32 of OC32 zal er maar één adresveld zijn, dat de eerst gebruikte uitgang aangeeft
voor dat object. De OM32/OC32-nummering start bij adres 1 voor de eerste uitgang (nul betekent:
geen uitgang gebruikt).
In principe kun je dus bij een OC32 kiezen of je gewoon door iTrain gegenereerde OM32 commando’s
wilt sturen (makkelijk maar minder flexibel) of dat je de in de OC32 voorgeprogrammeerde ‘Aspects’
gebruikt die je met de tool OC32config hebt aangemaakt. Bij een OM32 moet je altijd ‘OM32’ kiezen.
Tip: De optie ‘OM32 Pulse’ genereert alleen korte pulsen op de uitvoer net als een gewone
magneetartikel-decoder. Je kunt uitgangen die over zijn op de OM32/OC32 gebruiken voor
magneetartikelen die dit nodig hebben, zodat je kunt besparen op andere decoders.
6.6.2 Kruisingen
De kruising is een speciaal element dat normaal geen adres heeft
(laat het gewoon leeg of nul), maar het wordt in iTrain wel als een
wissel gezien, omdat het twee verschillende standen kan hebben in
het schakelbord, maar slechts één op de baan. iTrain moet weten
welke richting bereden mag worden, zodat het de rijrichting voor
de auto kan reserveren.
Alle andere tabs (Toestandsterugmelding, Opties and
Commentaar) worden voor auto's niet gebruikt.
6.7 Rijstroken
Rijstroken zijn delen van de weg waarin één of meerdere auto's gelijktijdig kunnen rijden. iTrain
berekent de afstanden in de rijstrook zodat, afhankelijk van de lengte van de rijstrook en de auto's,
er meerdere auto's zijn toegestaan in de rijstrook. De berekening van de afstand in combinatie met
de lengte van de auto's zal aanrijdingen moeten voorkomen.
31
©2014 MCC ModelCarParts
Elke rijstrook is verbonden met andere rijstroken, direct of indirect via wissels, dus moet elke
rijstrook weten wat zijn buurrijstroken zijn aan beide kanten. In iTrain heten de kanten van een
rijstrook ‘Vorige’ en ‘Volgende’, waarmee wordt aangegeven wat de normale richting is die wordt
bereden van ‘Vorige’ naar ‘Volgende’. Als de rijstrook in twee richtingen bereden wordt en er is geen
voorkeursrichting, dan noem je gewoon de ene kant ‘Vorige’ en de andere kant ‘Volgende’. Het is
geen probleem om de ‘Volgende’ kant van de ene rijstrook aan de ‘Volgende’ kant van de andere
rijstrook te koppelen als dat zo uitkomt.
Om een rijstrook in het schakelbord aan te geven moet je meerdere straatelementen (met
verkeerslichten en terugmelders, enz.) aan een rijstrook toekennen. Een element met een witte
rechthoek (tijdens het wijzigen met een pijl voor de tekstrichting of de naam van de rijstrook)
vertegenwoordigt een rijstrook. Het wordt gebruikt om een rijstrook te definiëren.
Tijdens het wijzigen kun je andere wegelementen aan een tijstrook toekennen door eerst het
rijstrookelement te selecteren en dan op ‘G’ van groeperen te drukken (zie ook het snelmenu). Nu
zullen alle wegelementen die bij de rijstrook horen oranje gekleurd worden. Je kunt nu extra
wegelementen (behalve wissels) aan de rijstrook toekennen door ze te selecteren en weer op ‘G’ te
drukken. Het kan ook in één keer door alle elementen die bij de rijstrook horen te selecteren
(inclusief het rijstrookelement) en dan op ‘G’ te drukken. Om elementen die al aan een rijstrook zijn
toegekend weer te verwijderen uit het blok, gebruik je ‘Shift’-toets + ‘G’. Door op een lege cel te
gaan staan en op ‘G’ te drukken wordt het oplichten van de elementen die bij een rijstrook horen
uitgezet.
Tip: De rijstrooknamen zullen in de rijstrookelementen worden getoond als het zoom-niveau in de
schakelbordeditor 125% of hoger is.
Als je het schakelbord aan het wijzigen bent zullen alle elementen die aan een rijstrook gekoppeld
zijn een soort bruine kleur hebben. In een goed gedefinieerd schakelbord zullen alleen de wissels
zwart zijn en misschien enkele straatelementen tussen de wissels die niet bij een rijstrook horen.
Het pijlelement toont normaal de richting van de auto. Tijdens het wijzigen geeft het de
standaardrichting van de rijstrook zelf aan. Het is belangrijk dat de pijl wijst van de ‘Vorige’ naar de
‘Volgende’ kant, niet alleen om de goede richting van de auto aan te geven als je aan het bedienen
bent, maar ook om het mogelijk te maken om een aantal eigenschappen van het blok automatisch in
te vullen. Als beide richtingen toegestaan zijn, dan zal de donkerste van de twee pijlen de standaard
richting aangeven van ‘Vorige’ naar ‘Volgende’.
6.7.1 Bewerken
Om de rijstrookeigenschappen aan te passen moet je dubbelklikken op het rijstrookelement of je selecteert het en drukt op
de ‘Enter’-toets. Er verschijnt een dialoog met twee tabbladen.
In het eerste tabblad zie je een vereenvoudigde versie van het
schakelbord met alleen de elementen die aan deze rijstrook
zijn toegekend. Dit kan worden gebruikt als controle om te zien
of je geen elementen bent vergeten toe te kennen aan de
rijstrook. Deze rijstrookdefinitie wordt namelijk gebruikt om
later een aantal instellingen automatisch in te vullen, zoals
terugmelders en verkeerslichten.
De tekst in een rijstrookelement zal standaard horizontaal (dus van links naar rechts) worden
getoond, maar als de rijstrook in het schakelbord verticaal getekend is, dan wil je de tekst misschien
ook wel verticaal hebben. Je kunt dit veranderen in ‘Tekstrichting’ in ‘Horizontaal’, ‘Omhoog’ of ‘Naar
32
©2014 MCC ModelCarParts
beneden’. De tekstrichting zal worden aangegeven in het rijstrookelement met een pijltje, als de
rijstrooknaam er niet in staat.
Je kunt nu een al gedefinieerde rijstrook kiezen via het veld ‘Rijstrook’, of kies ‘<Geen rijstrook>’ en
definieer een nieuwe rijstrook in het tweede tabblad.
Type
Het rijstrooktype bepaald welke auto's de rijstrook mogen
berijden en wat de maximumsnelheden zijn. Aanpassingen per
rijstrook zijn mogelijk via het tabblad ‘Opties’, dat later
beschreven wordt.
Het type 'Stad' is bedoeld voor binnen de bebouwde kom met
een lage maximale snelheid; 'Platteland' en 'Snelweg' zijn
bedoeld voor buiten de bebouwde kom met resp. een
gemiddelde en hoge maximum snelheid.
De types 'Alarmdiensten', 'Bushalte' en 'Vrachtwagens' zijn bedoeld voor rijstroken waarin resp.
alleen hulpvoertuigen, bussen en vrachtwagens mogen komen. Het type 'Parkeren' is speciaal voor
parkeerplaatsen met een lage maximum snelheid.
Lengte
Het veld ‘Lengte’ geeft de totale lengte van de rijstrook aan. Deze lengte wordt gebruikt om de
positie van de auto's binnen de rijstrook te berekenen. Daarom is het van belang dat deze waarde zo
nauwkeurig mogelijk wordt aangegeven.
Opties
In het tabblad ‘Opties’ kunnen 'Rijrichting' en 'Interface' van de rijstrook worden gedefinieerd.
Het veld ‘Richting’ van een rijstrook: Een rijstrook kan worden bereden in één richting of in beide
richtingen. Als het toegestaan is om een rijstrook in beide richtingen te berijden kan dit hier worden
aangegeven. Standaard staat 'Richting' op 'Eénrichtingsverkeer'.
Het veld ‘Interface’ geeft aan welke interface het signaal genereert voor deze rijstrook. Voor auto's
zal dit UCCI (MCC) of Dinamo (RMU) zijn.
Bij het type 'Bushalte' kan bij opties ook de kans om te stoppen en de minimum en maximum
wachttijden worden ingegeven.
Terugmelders
Het is belangrijk om te weten waar elke auto zich bevindt om zeker te weten dat deze niet met een
andere auto in aanrijding komt. Daarom moet elke rijstrook terugmelders bevatten om aan te geven
wat er in de rijstrook gebeurt. Het tabblad ‘Terugmelders’ toont alle beschikbare terugmelders in de
rijstrook met hun positie in de rijstrook. Om deze lijst te vullen, zul je normaal gesproken de knop
‘Vul automatisch’ gebruiken.
Door het opgeven van de posities in de rijstrook heb je meer
informatie over waar een auto zich bevindt in de rijstrook. De
posities worden gebruikt om de berekende positie van een
auto in de tijd te toetsen. Daarom moeten de posities zo
nauwkeurig mogelijk worden ingegeven. De eerste terugmelder
wordt tevens gebruikt om de auto uit de vorige rijstrook te
verwijderen.
33
©2014 MCC ModelCarParts
Per terugmelder wordt een aantal extra kolommen getoond. De eerste is de lengte van de melder
welke in geval van een reedcontact leeg is (nul).
De volgende twee kolommen tonen de begin- en eindposities van de melder in de rijstrook. Omdat
de lengte van de terugmelder nul is zijn de waardes in 'Begin' en 'Einde' gelijk. Alleen de waarde voor
'Begin' moet worden ingegeven; met de knop 'Vullen' wordt de rest gevuld.
NB: Om de posities van de terugmelders in de rijstrook in te vullen is het nodig dat de lengte van de
rijstrook eerst opgegeven is.
Richtingstabbladen
Een rijstrook heeft twee kanten dus in theorie kan het in twee richtingen bereden worden. Om deze
twee richtingen te onderscheiden hebben beide rijrichtingen een naam nodig. Ze worden ‘Richting:
Vorige’ en ‘Richting: Volgende’ genoemd.
• Richting: Vorige - is de richting van kant ‘Volgende’ naar kant ‘Vorige’ en in het geval de
rijstrook een voorkeursrichting heeft is dit niet de voorkeursrichting;
• Richting: Volgende - is de richting van kant ‘Vorige’ naar kant ‘Volgende’ en de
voorkeursrichting in het geval de rijstrook een voorkeursrichting heeft en de enige
toegestane richting bij éénrichtingsverkeer.
Sommige belangrijke eigenschappen worden per rijrichting aangegeven. Daarom zijn er twee
tabbladen met dezelfde eigenschappen. Het is nodig om deze voor beide richtingen aan te geven om
de auto goed te kunnen volgen, zelfs als de rijstrook maar in één richting bereden wordt.
De volgende velden kunnen worden ingevuld:
• ‘Afslagrichting’: dit zal de werking van het knipperlicht van de auto bepalen:
o ‘Afhankelijk’: knipperlicht zal worden aangezet als de auto links of rechts afslaat
o ‘Niet’: knipperlicht zal niet worden gebruikt
o ‘Links’: knipperlicht naar links zal altijd worden gebruikt
o ‘Rechts’: knipperlicht naar rechts zal altijd worden gebruikt
• ‘Knipperpositie’: De plaats in de rijstrook waar het knipperlicht wordt geactiveerd. Hier kan
een directe positie worden ingegeven (bv. 29,5cm) of een afstand teruggerekend van het
einde van de rijstrook (bv. -30cm);
• ‘Verkeerslicht’: het mogelijke verkeerslicht wat in de rijstrook is opgenomen om het verkeer
aan het einde van deze rijstrook te regelen;
• ‘Stoppositie’: de uiterste plaats in de rijstrook waar een auto kan of moet stoppen. Hier kan
een directe positie worden ingegeven (bv. 50,5cm) of een afstand teruggerekend van het
einde van de rijstrook (bv. -9cm);
• ‘Schakelpositie’: de plaats in de rijstrook waar een wissel moet worden omgezet. Standaard
kan deze waarde op nul worden gezet;
• ‘Eerste afslag op zicht’: indien deze optie is aangevinkt kan een auto een rood verkeerslicht
negeren bij rechtsaf slaan.
34
©2014 MCC ModelCarParts
Snelheid
De standaardsnelheden in rijstroken worden bepaald door het type rijstrook, maar deze kunnen per
rijrichting worden aangepast per positie in de rijstrook in het deel 'Snelheid'.
Met de knoppen 'Voeg in' en 'Voeg toe' wordt een nieuwe regel voor of na de geselecteerde regel
toegevoegd. Met de knop 'Verwijder' wordt een geselecteerde regel verwijderd.
Iedere regel heeft een waarde voor 'Posities' en 'Maximum'. Met deze regels is vast te leggen met
welke maximale snelheid ('Maximum') een auto vanaf een bepaalde plaats in een rijstrook ('Posities')
moet rijden. Door meerdere regels per rijstrook te vullen kan de snelheid van auto's binnen een
rijstrook variëren (bv. afremmen voor een bocht).
Het onderste deel laat de richting / volgende rijstroken zien voor de mogelijke rijrichtingen. Indien
alle schakelelementen en rijstroken in het schakelbord volledig zijn gevuld kan dit deel met de knop
'Automatisch vullen' worden gevuld.
Tip: De ‘Vul automatisch’-knop kan de meeste velden automatisch invullen. Het is echter wel nodig
dat alle terugmelders, verkeerslichten, wissels en buurrijstroken die gekozen gaan worden al een
naam hebben. Daarom is het aan te bevelen om eerst al deze objecten een naam te geven en daarna
‘Vul automatisch’ te gebruiken om ze aan de rijstrook te koppelen. De knop 'Vul automatisch' is alleen
beschikbaar als de eigenschappen van de rijstrook via het schakelbord worden geopend.
6.7.2 Overgang
De overgang is een element om aan te geven dat de weg een spoor of waterweg kruist. Er zijn twee
type overgangen beschikbaar. De eerste is de overweg en de tweede een brug. In beide gevallen
hebben ze de toestand open en gesloten, maar ze verschillen in hoe ze de auto beïnvloeden.
Een overweg zal ervoor zorgen dat deze gesloten is voor auto's als er een trein langskomt. Auto's
zullen stoppen als de overweg gesloten is.
In het geval van een (beweegbare) brug mag de auto niet passeren zolang de brug open is. Daarom
toont het water (in blauw) en een rode lijn om aan te geven dat deze lijn niet overschreden mag
worden.
De overgang is een schakelbordelement zonder straatelementen. Deze elementen moet je zelf
eroverheen tekenen. Daardoor is het mogelijk om ook terugmelder- of rijstrookelementen op de
overgang te tekenen. Het is mogelijk om zoveel parallelle rijstroken te tekenen als je wilt, maar je
moet wel de overgang opgeven op het tabblad ‘Opties’ van alle rijstroken die deel uitmaken van de
overgang om te zorgen dat de overgang ook wordt aangestuurd. Dit gebeurt niet met automatisch
invullen.
Tip: Het wordt aanbevolen om de overweg alleen in kortere blokken aan te brengen, zodat hij niet te
snel dicht gaat of te laat open gaat, want als één van de blokken gereserveerd of bezet is, dan zal hij
dichtgaan of dicht blijven.
35
©2014 MCC ModelCarParts
De lengte geeft aan hoe lang de rails is die over de overgang loopt. Dit wordt nu nog niet gebruikt,
maar zou in toekomstige versies gebruikt kunnen worden. De andere opties zijn hetzelfde als bij
andere magneetartikelen.
Op het tabblad ‘Opties’ kun je de ‘Toestandsvertraging’ invullen die aangeeft hoe lang het duurt
voordat je van de ene toestand in de andere komt. In het geval van een overgang duurt dit normaal
gesproken seconden en zal er een tussentoestand getoond worden om aan te geven dat de overgang
bezig is om open of dicht te gaan.
6.7.3 Verwijderen van schakelbordelementen
Bij het verwijderen van een element van het schakelbord dat een koppeling heeft met een object
(zoals een wissel, terugmelder, enz.), wordt alleen het visuele element verwijderd en niet het
onderliggende object. Dus als je per ongeluk een wisselelement verwijdert en daarna weer een
nieuw wisselelement toevoegt dan kun je het wisselobject gewoon weer kiezen via het selectieveld
op het eerste tabblad. Het is onverstandig om weer een nieuwe te maken, omdat er dan twee
objecten zijn.
Om ook echt het object te verwijderen, moet je het in het ‘Overzicht’ aan de linkerkant verwijderen.
In het algemeen is het altijd beter om een object opnieuw te gebruiken en eventueel te veranderen
dan om het weg te gooien en een nieuwe te maken, omdat alle verwijzingen naar het element vanuit
andere objecten dan verloren gaan.
6.7.4 Toevoegen en aanpassen van tabbladen
Het is tijdens het bewerken van het schakelbord mogelijk om extra tabbladen toe te voegen of om
bestaande tabbladen een andere naam te geven, door het snelmenu van de tabbladen te gebruiken.
De menukeuze werkt altijd op het geselecteerd tabblad. Dus ‘Voeg in’ voegt een nieuw tabblad in
voor de huidige, maar ‘Voeg toe’ voegt een nieuw tabblad toe na de laatste. Indien je later de
volgorde van de tabbladen wilt veranderen, dan kun je ‘Naar links’ en ‘Naar rechts’ gebruiken om het
huidige tabblad te verplaatsen.
Als er meerdere tabbladen worden gebruikt kunnen dezelfde magneetartikelen, terugmelders, enz.
gebruikt worden op verschillende tabbladen. Het is dan van belang om ze maar één keer te
definiëren en ze daarna te koppelen aan de verschillende schakelbord-elementen op de verschillende
tabbladen.
Tip: Bij het verdelen van de baan over meerdere tabbladen zit er vaak wat overlap in. Het is mogelijk
om ‘Kopieer’ te gebruiken op het ene tabblad en ‘Plak’ op het andere tabblad om zo gedeelten te
dupliceren. In dat geval worden de visuele elementen gekopieerd, maar verwijzingen zijn in beide
elementen naar hetzelfde object.
6.8 Reserveringen
Op een digitaal gestuurde modelbaan kun je auto's overal laten rijden. De computer voegt
rijstrookbeveiliging toe en zorgt ervoor dat er geen aanrijdingen tussen auto's plaatsvinden.
Daarvoor hebben we reserveringen nodig. Een reservering reserveert een positie in de rijstrook voor
een auto en daardoor zal voor andere auto's deze positie niet beschikbaar zijn. In het schakelbord
wordt een reservering getoond middels de naam van de auto in het 'rijstrookelement' en ook in het
'terugmelder element' waar de auto wordt verondersteld te zijn.
Hetzelfde principe geldt voor reserveringen van wissels die de rijstroken verbinden. Als een auto in
de ene rijstrook zit en een positie in de volgende rijstrook reserveert dan zullen ook de
tussenliggende wissels gereserveerd worden. Je kunt zien dat een wissel gereserveerd is door het
‘slotje’ op het wisselelement en de reserveringskleur (geel/oranje). Een wisselreservering voorkomt
dat anderen de stand van de wissel kunnen veranderen totdat de wissel weer wordt vrijgegeven.
36
©2014 MCC ModelCarParts
Reserveringen van rijstroken en de noodzakelijke wissels worden automatisch gemaakt. Soms
moeten reserveringen handmatig weer ongedaan gemaakt worden. Door de ‘Shift’-toets ingedrukt te
houden en op een auto in een rijstrookelement te klikken zal de reservering verwijderd worden.
Een reservering van een wissel kan worden opgeheven door de 'Shift'-toets en 'Alt'-toets ingedrukt te
houden en dan op de desbetreffende wissel te klikken.
6.8.1 Vrijgeefrijstrook
Een auto bevindt zich normaal in één rijstrook en we noemen dit de ‘controlerijstrook’. De
terugmelder (positie) in de rijstrook is roodgekleurd en de naam van de auto staat in zwarte letters in
het rijstrook- en terugmelderelement. Soms staat de staart van de auto nog in een andere rijstrook.
Deze rijstrook wordt de ‘vrijgeefrijstrook’ genoemd, omdat deze normaal gesproken snel moet
worden vrijgegeven als de auto helemaal in de ‘controlerijstrook’ staat.
NB: Als een wissel of kruising onbedoeld gereserveerd blijft staan kan deze handmatig worden
vrijgegeven door de 'Shift'-toets en de 'Alt-toets ingedrukt te houden en op de desbetreffende wissel
of kruising te klikken.
6.8.2 Auto verwijderen uit een rijstrook
We hebben gezien hoe posities in rijstroken automatisch worden vrijgegeven. Er is nog een methode
om een auto uit een rijstrook te verwijderen, namelijk door de ‘Shift’-toets ingedrukt te houden en
op een rijstrook- of terugmelderelement te klikken. Dit zal de auto uit de rijstrook verwijderen.
Indien er meer auto's in een rijstrook zijn zullen alle auto's uit de rijstrook worden verwijderd als de
'Shift'-toets wordt ingedrukt en op het rijstrookelement wordt geklikt. Als er één specifieke auto uit
de rijstrook moet worden verwijderd zal het desbetreffende terugmelderelement moeten worden
geselecteerd.
6.8.3 Auto plaatsen op het schakelbord
Als een auto op de baan gezet wordt of opgepakt wordt van de baan en ergens anders wordt
neergezet, dan moet je dat ook op het schakelbord aangeven. Om een auto ergens op het
schakelbord te plaatsen, sleep je een auto vanaf de autobesturing of het auto-overzicht of vanaf een
terugmelderelement in het schakelbord en laat je die op het gewenste terugmelderelementelement
vallen.
6.8.4 Deactiveren rijstrook
Een rijstrook kan inactief worden gemaakt door de 'Ctrl'-toets en 'Alt'-toets ingedrukt te houden en
op het desbetreffende rijstrookelement te klikken. De rijstrook zal een lichtgrijze kleur krijgen wat
betekent dat deze rijstrook niet kan worden gebruikt. Geen enkele auto zal deze rijstrook inrijden.
Met dezelfde toetscombinatie kan de rijstrook ook weer actief worden gemaakt. De rijstrook zal een
donkergrijze kleur hebben als deze beschikbaar (actief) is.
37
©2014 MCC ModelCarParts
7. Bewerken objecten
Tot nu toe hebben we vele objecten (magneetartikelen, terugmelders, rijstroken, enz.) via het
schakelbord bewerkt en aangemaakt, maar je kunt ze, net als auto's, via het menu ‘Wijzig’ ook
buiten het schakelbord om bewerken. Dit is handig om even een kleine verandering te maken in de
eigenschappen of om de lijst met objecten te beheren.
Er verschijnt een dialoog met aan de linkerkant een lijst met alle objecten van een type
(magneetartikelen, terugmelders, enz.) die bekend zijn bij iTrain. Om de lijst te beheren kun je de
knoppen gebruiken onder de lijst. Je kunt een nieuw object toevoegen met ‘Nieuw’ of ‘Kopieer’. Als
je ‘Kopieer’ kiest dan wordt het geselecteerde object gebruikt als voorbeeld en de eigenschappen
worden gekopieerd. Alleen de naam wordt aangepast om een unieke naam te maken. De knop ‘Wis’
verwijdert een object van de lijst.
NB: De knop ‘Wis’ wist het object echt en alle verwijzingen naar dit object vanaf andere objecten
worden leeg gemaakt. Wis een object alleen als je er zeker van bent dat het niet elders gebruikt
wordt, anders kunnen er onverwachte dingen gebeuren. Wis nooit een object om vervolgens een
nieuw object aan te maken, omdat je alleen de naam of het adres wil aanpassen. Pas dan gewoon de
naam van het bestaande object aan.
Aan de rechterkant vind je het specifieke gedeelte om het object te bewerken. Je moet in ieder geval
altijd een naam invullen en in veel gevallen ook een adres.
De knoppen onder de rechterkant helpen met het bewerken in het algemeen:
• De knop ‘Pas toe’ bewaart alle wijzigingen in de invoervelden direct in de object definitie. Je
ziet deze wijziging dan ook meteen in alle schermen waar dit object voorkomt. Als je een
andere object selecteert, zal dit ook gebeuren;
• De knop ‘Herstel’ gooit alle wijzigingen in de invoervelden weg en zet deze weer op de
huidige waarde of de laatste waarde na een ‘Pas toe’;
• De knop ‘Leeg’ maakt alle invoervelden leeg.
38
©2014 MCC ModelCarParts
7.1 Magneetartikelen
Bij het bewerken van magneetartikelen zijn er vier tabbladen beschikbaar aan de rechterkant met op
elk tabblad de specifieke velden voor dat type. Voor auto's zullen alleen 'Wissel', 'Seinen' en
'Overgang' worden gebruikt. Als je een bestaand magneetartikel kiest, zal het juiste tabblad worden
gekozen en de overige tabbladen worden inactief (grijs).
Als je een nieuw magneetartikel wilt toevoegen, dan zijn er twee mogelijkheden:
• Gebruik de knop ‘Nieuw’. Alle tabbladen zijn dan beschikbaar en je moet dan de juiste kiezen
en dan de velden invoeren. Velden in andere tabbladen worden na ‘Pas toe’ genegeerd;
• Gebruik de knop ‘Kopieer’ om een nieuw magneetartikel te maken op basis van een
bestaande. In dat geval kan het type niet meer veranderd worden, omdat de andere
tabbladen inactief (grijs) geworden zijn.
Eigenschappen
Bij het bewerken van de objecten wordt een object
uitgekozen via een lijst aan de linkerkant, maar soms is het
vervelend dat je steeds het object weer op moet zoeken.
Het is ook mogelijk om een object direct te bewerken door
als de muis zich boven een bepaald object bevindt op de
rechter muistoets te drukken en daarna de optie
‘Eigenschappen’ te kiezen in het getoonde popup-menu. Er
zal dan een dialoogvenster verschijnen met alleen de
object-eigenschappen, die je dan direct kunt wijzigen.
In het schakelbord kan met een rechter muisklik op een
rijstrookelement de rijstrook direct worden gewijzigd.
In het ‘auto-overzicht’ kun je door met de rechter
muistoets te klikken op een rij via de eerste keuze
‘Eigenschappen’ van het popup-menu meteen de bijbehorende auto bewerken.
7.2 Kruispunten
Onder het menu 'Wijzig' is het ook mogelijk om
kruispunten te definiëren. Aan de rechterzijde kan
een naam en omschrijving worden ingegeven. Het
veld 'Type' wordt nog niet gebruikt.
In het tabblad 'Rijstroken' worden alle rijstroken
die naar het kruispunt toegaan opgenomen.
Meestal hebben deze rijstroken ook verkeerslichten die het verkeer regelen.
Kruispunten kunnen worden geactiveerd door in het schakelbord een dubbelklik in het kader van het
kruispunt te geven. Het verkeer op het kruispunt zal dan worden afgehandeld en eventueel
aanwezige verkeerslichten zullen worden geschakeld. Slechts één verkeerslicht op een kruispunt zal
groen zijn.
Met de 'Shift'-toets ingedrukt en een klik op het kruispunt zullen verkeerslichten in de knipperstand
gaan. Het verkeer zal dan worden afgehandeld volgens het principe wie het eerst komt mag doorrijden.
39
©2014 MCC ModelCarParts
8. Extra hulpmiddelen
De extra hulpmiddelen zijn beschikbaar via het menu ‘Toon’ (niet in de standaard versie).
8.1 Terugmeldmonitor
De terugmeldmonitor is een adresgebaseerd bedieningshulpmiddel om de toestand van alle
terugmelders te tonen. Er is een terugmeldmonitor beschikbaar voor elke interface in het project die
terugmelders ondersteund.
Elke knop komt overeen met een terugmelder. Als de knop
gevuld is komt het overeen met een terugmelderobject in
het programma. Een blauwe knop betekent dat de
terugmelder geactiveerd is. Open of niet-gevulde knoppen
hebben geen onderliggend terugmelderobject, maar tonen
wel de toestand die ze van de interface ontvangen hebben.
Een snelmenu (rechter muistoets) laat een aantal
mogelijkheden zien die ook via toetsen te bereiken zijn, zoals
het verhogen of verlagen van het aantal modules (ook met
‘=’ en ‘-’ toetsen) of wisselen tussen ‘Gegroepeerde’ en
absolute adresweergave (ook met de ‘A’-toets).
De terugmeldmonitor schaalt automatisch en past zich aan de breedte van het venster aan. Door
‘Maak venster passend’ of de ‘F’-toets te gebruiken zal de hoogte van het venster zich automatisch
aanpassen aan de huidige grootte van de terugmeldmonitor.
NB: Het gebruik van hetzelfde adres voor twee of meer terugmelders geeft normaal gesproken een
foutsituatie aan en de knop zal een rode rand krijgen. In het geval terugmelders een adres delen,
omdat ze via een relais verbonden zijn (waardoor er maar één tegelijk echt verbonden is) zal de knop
een gele rand krijgen.
8.2 Extra overzichten
Het menu ‘Toon’ -> ‘Extra’ geeft de mogelijkheid om een extra overzicht of grid voor auto-overzicht,
autogrid of een extra schakelbord in een apart venster te tonen. Deze vensters kunnen dan op een
tweede scherm geplaatst worden voor een beter overzicht. Het extra schakelbord toont dezelfde
baan en objecttoestanden, maar het maakt het mogelijk om op hetzelfde moment een ander tabblad
of hetzelfde tabblad op een andere manier ingezoomd te laten zien. Dit is handig met een grote baan
die niet op het scherm past.
40
©2014 MCC ModelCarParts
Appendix A: Toetscombinaties
Voor de toetscombinaties wordt verwezen naar de iTrain 3.0 handleiding.
41
©2014 MCC ModelCarParts
Appendix B: iTrain gebruikersforum
Het iTrain-gebruikersforum is er om je te informeren en ondersteuning te geven op iTrain. Het is
beschikbaar op http://berros.eu/itrain/forum/ via een web-browser. Het is niet een
open forum en alleen geregistreerde gebruikers kunnen het lezen. Je moet je registreren met een
zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Elke registratie wordt gecontroleerd door de
webmaster dus kies wel een beetje fatsoenlijke naam, want anders kan het geweigerd worden.
Initieel start de pagina in het Engels, maar de taal en tijdzone kunnen later ingesteld worden.
Het iTrain-forum is opgedeeld in verschillende secties, waarbij elke sectie een sub-forum in een
bepaalde taal bevat. Elke sub-forum bevat de zelfde indeling dus je kunt je vragen lezen en stellen in
de taal die je voorkeur heeft door het juiste sub-forum te kiezen.
Het eerste onderdeel ‘Aankondigingen’ bevat aankondigen om je op de hoogte te houden van het
laatste nieuws over iTrain, zoals releases en aanwezigheid op beurzen. Het is niet mogelijk zelf een
aankondiging te plaatsen, maar je kunt er wel op reageren. Hetzelfde geldt voor het tweede
onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.
Het derde onderdeel ‘Ondersteuning’ is echt voor ondersteuning. Hier kun je eigen vragen stellen of
antwoorden op vragen van anderen. Kies wel eerst de juiste categorie. Gebruik dan ‘NewTopic’ om
een nieuwe vraag te stellen. Kies altijd een goed onderwerp, zodat vragen makkelijk gevonden
kunnen worden door anderen. Lever ook alle informatie die nodig is voor iemand anders om jou te
helpen. In veel gevallen betreft dit het toevoegen van je eigen baanplan, zodat men kan zien wat je
tot nu toe gedaan hebt. Daarvoor moet het baanplan eerst in iTrain bewaard worden als een zipbestand door eenvoudig de bestandsnaam op .tcd.zip te laten eindigen bij het bewaren. Daarna
kan het worden toegevoegd aan het forum via het tweede tabblad ‘Bijlage toevoegen’. Kies eerst het
bestand en druk daarna op ‘Voeg bestand toe’.
Probeer je vragen goed te formuleren en lees het nog een keer door voordat je het bevestigt. Goed
gestelde vragen worden sneller beantwoord, omdat er minder behoefte is aan vragen voor extra
informatie, die weer tijd kosten. Als er na het beantwoorden van de vraag nieuwe vragen bij je
opkomen die niet direct gerelateerd zijn aan het huidige onderwerp, moet je een nieuw onderwerp
maken en niet doorgaan met het huidige. De vragen dienen ook als zoeksysteem voor nieuwe
gebruikers om antwoorden op hun vragen te vinden en hoe beter het onderwerp is gekozen en hoe
bondiger de reacties, des te makkelijker is het te vinden.
Het laatste onderdeel ‘Verbeteringsvoorstellen’ is voor de meer ervaren gebruikers die weten wat
mogelijk is in iTrain, maar toch nog bepaalde zaken missen of suggesties hebben voor verbetering. Er
is geen garantie dat je suggestie in iTrain wordt opgenomen binnen bepaalde tijd, maar alles wordt
gelezen en indien nodig bediscussieerd om duidelijk te krijgen hoe het precies zou moeten. Goede
suggesties worden indien mogelijk opgenomen in een volgende of latere release.
Soms wil je informatie uitwisselen met een andere gebruiker die niet voor anderen toegankelijk mag
zijn. In dat geval kun je een PB (= Persoonlijk Bericht) sturen naar iemand anders. Vermeld nooit je
adres, telefoon of e-mail adres in een gewoon bericht als je contact met andere gebruikers wilt.
Vraag gewoon om contact en geïnteresseerden zullen dan reageren met een PB om verdere
informatie uit te wisselen.
Wees beleefd, geduldig en vergevend naar andere gebruikers zowel bij het vragen als beantwoorden.
We willen graag nieuwe gebruikers welkom heten, maar ook onze waardering uitspreken voor
gebruikers die veel tijd en moeite investeren om jouw vragen te beantwoorden en helpen de iTraingemeenschap op te zetten. Als er iets gebeurt dan niet in de haak is of door de beugel kan, stuur dan
een e-mail naar [email protected], zodat we tussenbeide kunnen komen of het op kunnen lossen.
42
©2014 MCC ModelCarParts