Zorgvervoer Groot Rotterdam BV hodn

Identiek aan het digitaal ingediende verslag
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer: 1
Gegevens onderneming:
:
Datum: 27 augustus 2014
Zorgvervoer Groot Rotterdam B.V. h.o.d.n.
HLT en Holland Limo Transfers Rotterdam,
gevestigd te (3125 BK) Schiedam aan de
’s-Gravenlandseweg 408.
Insolventienummer
:
C/10/14/679 F
Rechtbank
:
Rotterdam
Datum uitspraak
:
29 juli 2014
Curator
:
mr. J.G. Princen
Rechter-commissaris
:
mr. W.J. Roos-van Toor
Op verzoek
:
Nee, het betreft een eigen aangifte tot
faillietverklaring.
Activiteiten onderneming
:
De activiteiten van de onderneming bestaan uit
het verrichten van vervoersdiensten van en
naar ziekenhuizen/behandelcentra voor
dialyse-, bestralings- en kankerpatiënten in de
regio Rotterdam en omstreken.
Omzetgegevens
:
Omzet 2013: EUR 747.667
Omzet 2014: EUR 295.062 (tot 1 augustus 2014)
Personeel gemiddeld aantal
:
26
Verslagperiode
:
29 juli 2014 tot en met 26 augustus 2014
Vorige verslagen
:
-
Bestede uren in verslagperiode
:
45,6 uur
Bestede uren totaal
:
45,6 uur
Aantal bijlagen
:
1. Crediteurenlijst
_____________________________________________________________________
In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt
opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van
de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten
ontlenen aan dit verslag.
1
1.
Inventarisatie
1.1
Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 21 januari 2013 en is haar activiteiten op 20 mei 2013
aangevangen.
Aandeelhouders en bestuurders van curanda zijn Joas B.V. en Fresuz B.V.
Bestuurder van Joas B.V. is de heer J. de Bruijne en de bestuurder van Fresuz B.V. is
de heer F. Jansen. De heer J. de Bruijne is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.
Geplaatst en gestort kapitaal
EUR 1,--.
Aandelenvolstorting
De aandelen zijn volgestort.
1.2
Winst en verlies
Op basis van de financiële administratie van curanda blijkt:
1.3
Resultaat 2013:
EUR -351.616
Resultaat 2014 (tot 1 augustus 2014):
EUR -413.457
Balanstotaal
Op basis van de financiële administratie van curanda blijkt:
Het balanstotaal van curanda bedroeg ultimo 2013:
EUR 357.094
Het balanstotaal van curanda bedroeg per datum faillissement: EUR 252.796
1.4
Eigen vermogen
Op basis van de financiële administratie van curanda blijkt:
Het eigen vermogen van curanda bedroeg per ultimo 2013:
EUR -351.614
Het eigen vermogen van curanda bedroeg per datum faillissement: EUR -765.071
1.5
Lopende procedures
Curanda is volgens haar bestuurder niet betrokken bij gerechtelijke procedures.
2
1.6
Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn in onderzoek.
1.7
Huur
Het bedrijfspand aan de ’s-Gravenlandseweg 408 te Schiedam wordt gehuurd van
Connexxion Nederland N.V. voor een huurprijs (incl. servicekosten) van EUR 5.120,68
per maand.
De curator heeft de huur ex. artikel 39 Fw opgezegd en het bedrijfspand is inmiddels
ook weer aan de verhuurder opgeleverd.
1.8
Oorzaak faillissement
Uit de administratie van curanda en gesprekken met de bestuurder volgt het
navolgende.
In juli 2011 heeft Achmea Zorg & Gezondheid een Europese aanbestedingsprocedure
opgestart voor een vervoersvoorziening voor het zittend ziekenvervoer voor haar
verzekerden. Connexxion Taxi Services B.V. heeft destijds op die aanbesteding
ingeschreven en haar uiteindelijk gegund gekregen.
Per 1 juli 2012 is Connexxion haar activiteiten aangevangen.
Bij overeenkomst van medio mei 2013 heeft Connexxion de activiteiten echter voor –
kort gezegd – Rotterdam en omstreken in onderaanneming uitbesteed aan curanda.
Connexxion was de enige partij waarvoor curanda vervoerswerkzaamheden verrichte.
Curanda heeft de mensen die bij Connexxion in dienst waren voor dit werk moeten
overnemen. Verder werden de benodigde taxibussen van Connexxion geleased, werd
er een pand van Connexxion gehuurd en maakte curanda gebruik van de wasstraat en
brandstoflevering van Connexxion. De uit te voeren ritten werden door Connexxion
(digitaal) aangeleverd, evenals de voorgestelde wijze van facturatie.
Volgens de bestuurder van curanda heeft Connexxion in het (eerste) jaar dat zij zelf
de vervoersactiviteiten heeft verricht een verlies geleden van circa EUR 1.2 miljoen.
3
Al snel nadat curanda haar activiteiten in mei 2013 was aangevangen, bleek dat deze
activiteiten niet rendabel waren. In juni/juli 2013 kon curanda al niet meer (al) haar
fiscale verplichtingen en/of verplichtingen aan het pensioenfonds nakomen.
Curanda is meermaals in overleg getreden met Connexxion over de ontstane
(financiële) situatie hetgeen heeft geleid tot een aantal verhogingen van de door
Connexxion aan curanda te betalen vergoeding per kilometer. Volgens de bestuurder
van curanda is echter de meest recente vergoeding nog steeds substantieel te laag
om de werkzaamheden rendabel te kunnen verrichten.
Daarnaast is ook gekeken naar het ‘teruggeven’ van een deel van het personeel aan
Connexxion om meer te kunnen gaan werken met zzp’ers. Dit laatste is niet gelukt.
Ook zou Connexxion volgens de bestuurder van curanda extra werkzaamheden
hebben toegezegd, waarop curanda meer marge kon maken. Die toegezegde
werkzaamheden zijn echter nooit verkregen door curanda.
Ondanks dat de kwaliteit van de dienstverlening op zichzelf goed was, bleef het
financieel onmogelijk om deze activiteiten rendabel te verrichten. Een en ander heeft
reden gevormd voor het bestuur van curanda om zelf na ruim één jaar actief geweest
te zijn, haar faillissement aan te gaan vragen.
Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vindt plaats.
2.
Personeel
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
26 medewerkers waren in dienst van curanda.
2.2
Aantal in jaar vóór faillissement
Idem.
2.3
Datum ontslagaanzegging
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de medewerkers op 30 juli
2014 ontslag aangezegd.
4
De curator is in contact getreden met het UWV en deze heeft op 6 augustus 2014 een
bijeenkomst georganiseerd op het bedrijf. De medewerkers zijn daar in de
gelegenheid gesteld formulieren in te vullen om in aanmerking te komen voor een
WW-uitkering en voor betaling van achterstallig salaris en vakantiegeld.
Tijdens voormelde bijeenkomst was ook de vakbond (FNV) aanwezig om vragen van
het personeel te beantwoorden.
De curator heeft zich daags na het faillissement jegens Connexxion op het standpunt
gesteld dat Connexxion gehouden is om mensen die eerst (langdurig) bij haar in
dienst waren en die na een jaar bij curanda ten gevolge van het faillissement
ontslagen moesten worden, weer terug in dienst te nemen. Dit standpunt is ook aan
het personeel kenbaar gemaakt en besproken met de vakbond op 6 augustus 2014.
Vervolgens is de vakbond met Connexxion in overleg getreden hetgeen ertoe heeft
geleid dat Connexxion per 25 augustus 2014 de werknemers van curanda op basis van
de OPOV-regeling (Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten) weer terug
in dienst heeft genomen tegen gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden.
Er zal met het UWV en Connexxion overleg plaatsvinden over hoe om te gaan met de
aanspraken van het personeel over de periode tussen 30 juli 2014 en 25 augustus
2014.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
Niet van toepassing.
3.2
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.3
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
5
Bedrijfsmiddelen
3.4
Beschrijving
De bedrijfsmiddelen van curanda werden voornamelijk van Connexxion geleased.
Curanda beschikt slechts over een zeer beperkte hoeveelheid eigen bedrijfsmiddelen.
Een en ander wordt geïnventariseerd.
3.5
Verkoopopbrengst
Nog onbekend.
3.6
Bodemvoorrecht fiscus
Gelet op het feit dat curanda in de maanden voorafgaand aan het faillissement geen
Loonbelasting en Omzetbelasting heeft afgedragen heeft de fiscus op grond van 22 lid
3 Iw 1990 juncto artikel 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de nog te
verkopen bodemzaken. De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet
het voorrecht van de fiscus op de opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zodoende de opbrengst van de bodemzaken reserveren.
Voorraden/onderhanden werk
3.7
Beschrijving voorraad
Niet aan de orde.
3.8
Beschrijving onderhanden werk
Vanaf 29 juli 2014 tot 1 augustus 2014 zijn de vervoersactiviteiten van curanda - circa
300 ritten per dag - nog verricht door curanda zelf vanwege het grote
(maatschappelijke) belang dat deze ernstig zieke mensen hun behandelingen konden
onder gaan. Vanaf 1 augustus 2014 heeft hoofdaannemer Connexxion zelf de
werkzaamheden weer verricht.
3.9
Verkoopopbrengst
Niet aan de orde.
4.
Eigendomsvoorbehoud
4.1
Eigendomsvoorbehoud
6
Niet aan de orde.
4.2
Reclamerechten
Niet van toepassing.
4.3
Retentierechten
Niet van toepassing.
5.
Debiteuren
5.1
Omvang debiteuren
De enige opdrachtgever (en dus ook debiteur) van curanda was Connexxion.
Connexxion beroept zich ten aanzien van de uitbetalingen over juni en juli 2014 op
verrekening met (beweerdelijk) openstaande posten aan huur, leasetermijnen,
geleverde brandstof en een in mei 2013 verstrekte lening. Een en ander wordt
onderzocht.
Daarnaast lijkt er sprake van een discrepantie tussen de volgens Connexxion aan haar
in rekening te brengen bedragen en de bedragen die volgens de administratie van
curanda door Connexxion verschuldigd zijn. Een en ander wordt met behulp van een
door de curator ingeschakelde accountant onderzocht.
6.
Bank/zekerheden
6.1
Vordering van de bank
De bankrekening van curanda bij ING Bank N.V. vertoont op faillissementsdatum een
debetsaldo van EUR 72,66.
6.2
Lease
Curanda heeft een drietal financieel leasecontract gesloten met Mercedes-Benz
Financial Services Nederland B.V.. De voertuigen zijn inmiddels opgehaald door de
leasemaatschappij. Overleg vindt plaats met de leasemaatschappij over een verkoop
van deze zaken en of hierbij nog enige overwaarde te verwachten valt voor de
boedel.
7
De overige vervoersmiddelen werden van Connexxion operational geleased. Deze
voertuigen zijn inmiddels teruggegeven aan Connexxion.
6.3
Beschrijving zekerheden
Één crediteur met een vordering van EUR 1.000,-- excl. BTW heeft zich op het
standpunt gesteld een pandrecht te hebben op goederen en vorderingen van
curanda. Een en ander wordt onderzocht.
7.
Doorstart/voortzetten
7.1
Exploitatie
De exploitatie van de onderneming is per 1 augustus 2014 beëindigd.
(zie paragraaf 3.8).
7.2
Doorstart
Niet aan de orde.
7.3
Voortzetten
De activiteiten zijn door curanda voortgezet tot 1 augustus 2014.
(zie paragraaf 3.8).
8.
Administratie
8.1
Toestand administratie
De administratie van de onderneming werd extern gevoerd bij MIJN
Accountantskantoor B.V. te Rotterdam.
Een jaarrekening 2013 is nog niet opgemaakt.
De curator heeft de beschikking gekregen over de digitale financiële administratie
over 2013 en 2014, de bankadministratie 2013 en 2014 alsmede de
(onder)aanneemovereenkomst met Connexxion. Een en ander wordt bestudeerd.
8.2
Goedkeuring verklaring accountant
Niet aan de orde.
8
9.
Pauliana/verrekening
9.1
Verdachte transacties
Wordt – als te doen gebruikelijk – onderzocht.
9.2
Maatregelen
Niet van toepassing.
10.
Bestuurdersaansprakelijkheid
10.1 Boekhoudplicht
Naar het voorlopige oordeel van de curator heeft de onderneming voldaan aan de
boekhoudplicht die voor deze onderneming geldt.
10.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.
10.3 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.
10.4 Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid zal komende
verslagperiode worden aangevangen. Aandacht daarbij heeft ook de rol van
Connexxion gezien de nauwe verwantschap op meerdere terreinen tussen
Connexxion en curanda.
11.
Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen
11.1 Vorderingen van de fiscus
De belastingdienst heeft tot op heden nog geen vorderingen ingediend.
Een aanzienlijke fiscale vordering valt wel te verwachten op basis van de informatie
uit de administratie van curanda zelf en het feit dat de belastingdienst in juni 2014
nog derdenbeslag heeft gelegd ten laste van curanda onder Connexxion.
9
11.2 Vorderingen van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering kenbaar gemaakt.
11.3 Overige preferente crediteuren
Geen.
12.
Crediteuren
12.1 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben 10 crediteuren een vordering kenbaar gemaakt.
12.2 Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden hebben voormelde crediteuren een totale vordering ingediend van
EUR 30.927,92.
Daarnaast pretendeert Connexxion – na verrekening - ook nog een vordering op
curanda van EUR 68.600,--. Een en ander is in onderzoek (zie punt 5.1).
12.3 Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling
Nog niet bekend.
12.4 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld
Nog onbekend.
13.
Rechtbank
13.1 Toestemming afkoelingsperiode
Nog niet van toepassing.
13.2 Toestemming voortzetting bedrijf
Niet van toepassing.
13.3 Toestemming ontslag
Op 29 juli 2014 is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om het in dienst
zijnde personeel te mogen ontslaan.
10
13.4 Toestemming opzegging huur
Op 29 juli 2014 is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om de huur ex.
artikel 39 Fw te mogen opzeggen.
13.5 Toestemming activatransacties
Nog niet van toepassing.
13.6 Toestemming procederen
Nog niet van toepassing.
13.7 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
13.8 Plan van aanpak
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
verkrijgen:
a.
verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
b.
onderzoek van de financiële administratie;
c.
inventarisatie van de crediteuren;
d.
afwikkelen financial lease;
e.
onderzoek naar de financiële positie ten opzichte van Connexxion en de
(organisatorische) verhouding met Connexxion;
14.
f.
onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g.
overige onderwerpen.
Garantstellingregeling
Garantstelling:
Nee (indien ja, per kwartaal schriftelijk verslag verloop werkzaamheden vallend hieronder)
Bedrag: EUR
Verstrekt d.d.
15.
Overig
De boedel beschikt op dit moment nog niet over enig actief.
11
Indiening volgend verslag: 27 november 2014.
Rotterdam, 27 augustus 2014
mr. J.G. Princen
curator
12