1 Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de

Geachte collega,
Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van november 2014.
Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden:
 Contra-indicaties
 Interacties
 Kinderwens, zwangerschap, borstvoeding
 Doseringen
 GPK/PRK-wijzigingen
CONTRA-INDICATIES
Voor de contra-indicatieaarden en patiëntkenmerken in thesaurus 40 is een extra kenmerk toegevoegd:
THAKD4. Hiermee wordt het soort indicatieaard globaal aangegeven, t.b.v. groepering van de contraindicatieaarden en patiëntkenmerken in het zorginformatiesysteem. De volgende waarden kunnen voorkomen:
F = Farmacogenetica
I = Indicatieaard (incl. verminderde nierfunctie)
O = Overig kenmerk
P = Patiëntkenmerk (bijv. dialyse, sportbeoefening, verkeersdeelname)
Z = Zwangerschap/kinderwens/borstvoeding
Voor de contra-indicatie porfyrie zijn de resterende vaccins, vasodilatantia, vermageringsmiddelen,
vertigomiddelen en vitamines uit de vitamine A- en B-groep gekoppeld. Daarnaast zijn 2 geneesmiddelen
gekoppeld die recent in het Informatorium Medicamentorum zijn opgenomen. Alle geneesmiddelen uit de
eerste 72 groepen van het Informatorium Medicamentorum (allergenen tot en met vertigomiddelen) en het
eerste deel van groep 73 (vitamines) zijn nu opgenomen in ja/ja- of nee/nee-bewakingen. Zie eventueel de GUpdate van december 2012 voor de reden van het besluit van de contra-indicatiewerkgroep om op termijn alle
geneesmiddelen op te nemen in een porfyriebewaking.
Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP
Kennisbank.
Blijft ja/ja, geneesmiddelen toegevoegd aan de bewaking
Bewakingscode
Omschrijving
3995
Porfyrie: veilige geneesmiddelen (betwist)
4036
Porfyrie: mogelijk onveilige geneesmiddelen
4194
Porfyrie: veilige geneesmiddelen (tegengesproken)
Blijft nee/nee, geneesmiddelen toegevoegd aan de bewaking
Bewakingscode
Omschrijving
4000
Porfyrie: veilige geneesmiddelen (bevestigd)
4001
Porfyrie: veilige geneesmiddelen (niet betwist)
INTERACTIES
Onlangs heeft de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) vergaderd. Naar
aanleiding van deze vergadering zijn er deze maand 3 nieuwe interacties opgenomen en 9 interacties herzien.
Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP
Kennisbank.
Nieuwe interacties Ja/Ja
Interactiecode
Omschrijving
11762
Budesonide + CYP3A4-remmers
1
Nieuwe interacties Ja/Nee
Interactiecode
Omschrijving
11746
Donepezil + ketoconazol
Nieuwe interacties Nee/Nee
Interactiecode
Omschrijving
11754
Donepezil + SSRI’s/risperidon
Wijziging naam interactie
Interactiecode
Omschrijving
2666
Atazanavir + enzymremmers
10170
Atazanavir/efavirenz/
nevirapine + bexaroteen
10855
Efavirenz/nevirapine +
etravirine
11096
Methadon +
abacavir/darunavir
3247
Atazanav./indinavir/tipranavir/
rilpivirine + PPI's
10936
Dapagliflozine/canagliflozine +
rifampicine
6661
Digoxine +
sitagliptine/canagliflozine
10030
Simvastatine +
amlodipine/lacidipine/
dapagliflozine/canagliflozine
8478
Pimozide +
fluoxetine/fluvox/paroxetine/se
rtraline
Wijziging
nelfinavir geschrapt uit naam
nelfinavir geschrapt uit naam
nelfinavir geschrapt uit naam
nelfinavir geschrapt uit naam
nelfinavir geschrapt uit naam; PPI i.p.v.
'protonpompremmers'
+ canagliflozine
+ canagliflozine
+ canagliflozine
was + SSRI's
(es)citalopram ontkoppeld. Reden: citalopram,
escitalopram en pimozide staan op de Arizona
CERT lijst ‘stoffen met een verhoogd risico op
Torsade de Pointes’ en lopen via interactie 6297
QT-verlengers (wel TDP) + QT-verlengers (wel
TDP). Er kwam een dubbele interactiemelding
voor deze combinatie.
Bijzonder Kenmerk Interacties nog niet beoordeeld
Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, zijn herkenbaar gemaakt in de GStandaard. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hier niet altijd van bewust zijn. Het kenmerk is tijdelijk
en wordt verwijderd als het middel is beoordeeld.
Zie voor meer informatie: Medicatiebewaking ‘niet beoordeeld’. PharmWeekbl 2014;149(26):25 en de GUpdate van juli 2014.
Itemnummer
104
Omschrijving
Koppelingen
Interacties nog niet beoordeeld daclatasvir, empagliflozine, dolutegravir, idelalisib
KINDERWENS, ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING
De groep anti-epileptica is volledig herzien. Alle geneesmiddelen uit de betreffende groep zijn nu gekoppeld
aan de vier beschikbare aarden: kinderwens (vrouw), zwangerschap, borstvoeding en kinderwens (man).
Hierdoor is een aantal nieuwe codes opgenomen, een aantal codes herzien en een aantal codes vervallen.
Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP
Kennisbank.
2
Nieuw, ja/ja
Bewakingscode
KWv
ZW
4756
4757
4760
4761
4764
4765
4768
4769
4771
4772
4774
4775
4778
4779
4782
4783
4786
4787
4790
4791
4794
4795
4798
4799
4802
4803
4806
4807
4810
4811
4813
4814
4817
4818
4821
4822
4825
4826
4829
4830
4833
4834
4837
4838
4841
4842
Omschrijving
BV
4758
4762
4766
KWm
Acetazolamide
Carbamazepine
Clonazepam
Ethosuximide
Felbamaat
Fenobarbital
Fenytoïne
Gabapentine
Lacosamide
Lamotrigine
Levetiracetam
Oxcarbazepine
Perampanel
Pregabaline
Primidon
Retigabine
Rufinamide
Stiripentol
Sultiam
Topiramaat
Vigabatrine
Valproïnezuur
Zonisamide
4776
4780
4784
4788
4792
4796
4800
4804
4808
4815
4819
4823
4827
4831
4835
4839
4843
KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man
Nieuw, nee/nee
Bewakingscode
KWv
ZW
Omschrijving
BV
KWm
4759
4763
4767
4770
4773
4777
4781
4785
4789
4793
4797
4801
4805
4809
4812
4816
4820
4824
4828
4832
4836
4840
4844
Acetazolamide
Carbamazepine
Clonazepam
Ethosuximide
Felbamaat
Fenobarbital
Fenytoïne
Gabapentine
Lacosamide
Lamotrigine
Levetiracetam
Oxcarbazepine
Perampanel
Pregabaline
Primidon
Retigabine
Rufinamide
Stiripentol
Sultiam
Topiramaat
Vigabatrine
Valproïnezuur
Zonisamide
KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man
3
Herzien, blijft ja/ja
Bewakingscode
KWv
ZW
678
678
685
685
Omschrijving
BV
140
142
Wijziging
KWm
Ethosuximide
Primidon
Benzodiazepinen
Zwangerschapscategorie
B3-middelen
1205
Felbamaat
Adviestekst aangepast
Adviestekst aangepast
Ontkoppeld:
- clonazepam
Ontkoppeld:
- levetiracetam
- perampenel
Adviestekst aangepast
KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man
Vervallen
Bewakingscode
KWv
ZW
108
108
Omschrijving
BV
KWm
141
Anti-epileptica
Fenobarbital als anti-epilepticum
KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man
DOSERINGEN
Onderstaande doseringen zijn gewijzigd.
GPK
92789,
101230
128708
137103
120782,
120790
124079,
129801
130311,
138568
103268,
103276,
123064
426,
19569
114529,
115142,
115150,
130613,
130621,
130648,
141372
117897,
117900,
117919
146447
GPK-naam
Adenosine infusievlst 3mg/ml en
injectievlst 3mg/ml
Anidulafungine infusiepoeder
100mg
Cabazitaxel infopl conc 40mg/ml
Capsaicine creme (0,25mg/g en
0,75mg/g)
Deferipron drank 100mg/ml en
tablet 500mg
Etravirine tablet (100mg en
200mg)
Fexofenadine tablet omhuld
(30mg, 120mg en 180mg)
Aanpassing
Kinderdosering aangepast op basis van het
Kinderformularium 2014.
Dosering aangepast op basis van het IM 2014.
Neostigmine injvlst (0,5mg/ml en
2,5mg/ml)
Omeprazol (capsule msr 10mg,
capsule msr 20mg, capsule msr
40mg, susp oraal 2mg/ml (kit),
tablet msr 10mg, tablet msr 20mg
en tablet msr 40mg)
Dosering aangepast op basis van het IM 2014.
Podofyllum collodion (50mg/g,
200mg/g en 250mg/g)
Dosering opgenomen om controle op doseerfrequentie
mogelijk te maken. Bron: IM 2014.
Procainamide injvlst 100mg/ml
Dosering aangepast op basis van het IM 2008 en Kinderformularium 2014. De dosering voor volwassenen is
opnieuw opgenomen.
Intraveneuze toediening toegevoegd.
Dosering opgenomen om controle op doseerfrequentie
mogelijk te maken.
Dosering aangepast op basis van het IM 2014 en het
Kinderformularium 2014.
Dosering aangepast op basis van het IM 2014. De
ondergrens van de leeftijd is gewijzigd van 0 naar 6 jaar.
Dosering aangepast op basis van het IM 2014 en het
Kinderformularium 2014.
Kinderdosering D86 aangepast op basis van het
Kinderformularium 2014.
4
97799,
105325,
105333,
105341,
105368,
105376,
110213
117455,
117463,
125547,
125555,
149713
64211,
85715,
97195
89818
Risperidon drank 1mg/ml, tablet
0,25mg, smelttablet (1mg, 2mg,
3mg en 4mg) en tablet omhuld
(0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg en
6mg)
Het IM 2008 is het meest recente IM, dat nog doseringsgegevens voor procaïnamide bevat.
Kinderdosering aangepast op basis van het
Kinderformularium 2014.
Zidovudine capsule 100mg, drank
10mg/ml en tablet 300mg
Dosering 0-1 maand, profylaxe aangepast op basis van
het Kinderformularium 2014.
Zidovudine infopl conc 10mg/ml
Dosering 0-1 maand, profylaxe aangepast op basis van
het Kinderformularium 2014.
GPK/PRK-WIJZIGINGEN
Om onderscheid te maken tussen verschillende triamcinolonacetonidezalven is het kenmerk ‘Reden hulpstof
identificerend’ ingevuld voor 2 triamcinolonacetonidezalven.
Handelsproductnaam
Triamcinolonacetonide
0,1% cetomacrogolzalf
DCB
Triamcinolonacetonide
0,1% cetomacrogolzalf
DMB
HPK
2371901
ZI-nummer
15954986
2381443
15963578
GPK oud
GPK nieuw
PRK oud
14516
PRK nieuw
120219
14516
120219
Op verzoek van de Gebruikersraad Ziekenhuizen zullen 80 generieke GPK’s worden aangemaakt ten
behoeve van het voorschrijven van oncolytische infusen. Deze zullen in de loop van dit jaar gefaseerd worden
opgenomen. Tijdens deze update worden de volgende generieke GPK’s uitgeleverd.
GPK- en PRK naam
Anakinra injectie
Fluorouracil infuus
Leuproreline injectie
Melfalan infuus
Cabazitaxel infuus
Mycofenolzuur infuus (mofetil)
GPK
PRK
152838 119598
152846 119601
152854 119628
152862 119636
152870 119644
152536 119229
HPK-naam
HPK
Anakinra voor injectie
2453967
Fluorouracil voor infusie
2453975
Leuproreline voor injectie
2453983
Melfalan voor infusie
2454009
Cabazitaxel voor infusie
2453991
Mycofenolzuur voor infusie (mofetil) 2450208
De GPK- PRK- en HPK-naamgeving van de onderstaande generieke GPK is aangepast, zodat de naam beter
aansluit bij de werkzame stof. De GPK-, PRK- en HPK- codes zijn ongewijzigd.
Oude GPK- en PRK Nieuwe GPK- en PRK naam
Oude HPK- naam
naam
Mycofenolzuur infuus Mycofenolzuur infuus (mofetil) Mycofenolzuur voor
infusie
Nieuwe HPK- naam
Mycofenolzuur voor infusie
(mofetil)
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 3737377 (van 10:30 tot 17:00 uur) of e-mail [email protected]
5