Afvalwaterakkoord Wijk bij Duurstede

COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN
COMMISSIE SKK
ALGEMEEN BESTUUR
Agendapunt
Nummer: 832189
Onderwerp: Afvalwaterakkoord Wijk bij Duurstede
In D&H:
In Cie:
In AB:
Portefeuillehouder:
02-06-2014
BMZ
SKK 04-09-2014 (t.k.n.)
Steller:
Telefoonnummer:
Afdeling:
M.J. Klomp MSc.
(030) 634 59 17
Planvorming en Advies
Van der Vorm
Dit onderwerp wordt geagendeerd
ter kennisneming
ter consultering
ter advisering
In de vergadering van 2 juni 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten:
1. in te stemmen met het afvalwaterakkoord Wijk bij Duurstede;
2. in te stemmen met het verlenen door de dijkgraaf van een machtiging aan mevrouw E. van der Vorm tot
ondertekening van het bovengenoemd afvalwaterakkoord (op basis van artikel 95 Waterschapswet);
3. het afvalwaterakkoord Wijk bij Duurstede ter kennisname aan de commissie SKK aan te bieden.
Korte inhoudelijke omschrijving:
Op 20 december 2012 hebben 14 gemeenten samen met het waterschap de ‘Samenwerkingsovereenkomst
WINNET’ ondertekend. Deze overeenkomst vormt de basis voor permanente samenwerking tussen alle
deelnemende partijen. De afvalwaterakkoorden geven hieraan een nadere invulling. Afspraken over het
functioneren van de afvalwaterketen en de samenwerking en afstemming op dit taakveld tussen de
betreffende gemeente en het waterschap worden erin vastgelegd.
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN
Afvalwaterakkoorden geven concrete invulling aan de waterketendoelstellingen van het waterbeheerplan
‘Water voorop’ en het vastgestelde nieuwe beleid voor de gemeentelijke watertaken ‘Samen verder met de
waterketen’ van het waterschap. Hierin is afgesproken dat met alle gemeenten afvalwaterakkoorden
gesloten worden.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Aan het afvalwaterakkoord Wijk bij Duurstede zijn naast de waterschapseigen taken geen extra financiële
consequenties verbonden ten opzichte van de meerjarenraming van Begroting 2014. Het gaat om afspraken
waarvoor gemeente en waterschap zelf de verantwoordelijkheid dragen. Hiervoor hebben zij in hun beleid al
middelen vrijgemaakt. Er worden daarom onderling ook geen financiële middelen ter beschikking gesteld.
KANTTEKENINGEN
Een afvalwaterakkoord is geen vergunning, maar een ‘herenakkoord’. De partijen dienen zich aan de
gemaakte afspraken te houden. Als dat niet het geval is, dan kan sec op het afvalwaterakkoord niet
gehandhaafd worden. Wel kan handhavend worden opgetreden als de gemeente zich niet houdt aan haar
zorgplichten in relatie tot de overstorten zoals die beschreven zijn in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Als
één van de partijen zich niet houdt aan de afspraken kan een geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
UITVOERING
De ondertekening van het afvalwaterakkoorden vindt medio 2014 plaats en wordt zoveel mogelijk gekoppeld
aan een natuurlijk moment met de betreffende gemeente. De exacte invulling hiervan wordt i.s.m. de
afdeling communicatie vormgegeven
COMMUNICATIE
Naar aanleiding van de ondertekening van de afvalwaterakkoorden wordt een persbericht met foto
uitgebracht. Deze berichten worden toegevoegd aan dossier op internet over de afvalwaterakkoorden.
BIJLAGE(N)
832189
-1-
1. Afvalwaterakkoord Wijk bij Duurstede DM 594803
832189
-2-
Afvalwaterakkoord riolering en zuivering Wijk bij Duurstede
Juni 2014
De ondergetekenden,
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, gevestigd te Houten, vertegenwoordigd
ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet door hoogheemraad, mevrouw E. van der
Vorm, hiertoe gemachtigd door dijkgraaf, de heer P.J.M. Poelmann en handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden d.d. @@ @@@@ 2014 met nummer
@@@@@@, hierna te noemen “waterschap”;
en
Gemeente Wijk bij Duurstede, gevestigd te Wijk bij Duurstede, vertegenwoordigd ingevolge
artikel 171 van de Gemeentewet door wethouder, de heer R.W. Peek hiertoe gemachtigd
door burgemeester, de heer T.R. Poppens en handelend ter uitvoering van het besluit van
het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Wijk bij Duurstede d.d. @@
@@@@ 2014 met nummer @@@@@@, hierna te noemen “gemeente”;
tezamen genoemd "partijen";
Overwegende dat:
 riolering en zuivering één onlosmakelijk geheel vormen waardoor permanente
samenwerking tussen gemeente en waterschap als beheerders van dit systeem
noodzakelijk is en hierbij te streven naar doelmatigheid, conform de landelijke afspraken
die daarover zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Water (2011);
 gemeente en waterschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben bij de
vergunningverlening en handhaving van (indirecte) lozingen op de riolering die
vervolgens naar de zuivering worden getransporteerd. Hierdoor kunnen de partijen de
kwaliteit van het afvalwater bewaken en waar nodig beïnvloeden om daarmee de
riolering, de zuivering en het ontvangende oppervlaktewater tegen onacceptabele schade
en overlast te beschermen;
 het waterschap de wettelijke taak heeft om voor de gemeente de afname te garanderen
van het huishoudelijk en industrieel afvalwater en regenwater die begrensd wordt door de
door het algemeen bestuur van het waterschap vastgestelde richtlijnen, de zogeheten
afvoernorm;
 de gemeente de wettelijke taak heeft om te voldoen aan de landelijk richtlijnen voor de
lozing uit de riolering op het oppervlaktewater nader omschreven als het 2-sporenbeleid
(basisinspanning en waterkwaliteitspoor);
Verklaren door ondertekening van dit akkoord het volgende te zijn overeengekomen:
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
1
Definities en afkortingen
1.1 Afvalwaterketen: het geheel van rioolstelsels, rioolgemalen en transportleidingen
met bijbehorende zuivering.
1.2 Afvoernorm: de hoeveelheid afvalwater die het waterschap verplicht moet
accepteren van de gemeente Wijk bij Duurstede om te verwerken op de RWZI,
bestuurlijk vastgelegd in de Richtlijnen Overname Afvalwater van het waterschap.
1.3 Basisinspanning: landelijke afspraak om de totale emissies uit de riolering met
50% te reduceren ten opzichte van 1985. Toetsingsmethodiek voor
basisinspanning is vastgelegd in de Tweede Rioleringsnota van het waterschap.
1.4 Waterkwaliteitsspoor: Opheffen van probleemlocaties voor de waterkwaliteit die
na uitvoering de basisinspanning nog resteren. Toetsingsmethodiek voor het
waterkwaliteitsspoor is vastgelegd in de Tweede Rioleringsnota van het
waterschap.
1.5 2-sporenbeleid: landelijk afgesproken richtlijn om de emissies uit de riolering
(basisinspanning) en de negatieve effecten ervan op de waterkwaliteit
(waterkwaliteitsspoor) terug te dringen of te voorkomen, bestuurlijk vastgelegd in
de Tweede Rioleringsnota van het waterschap.
1.6 Indirecte lozingen: het brengen van afvalwater of andere afvalstoffen in een
openbaar hemelwaterstelsel, een openbaar ontwateringstelsel of een openbaar
vuilwaterriool.
1.7 RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie
1.8 v.e.: vervuilingseenheid
1.9 OAS: optimalisatiestudie afvalwaterketen
1.10 Aansluitpunt: locatie waar het afvalwater juridisch gezien overgedragen wordt van
de gemeente aan het waterschap.
1.11 Meetpunt: locatie waar het ontvangen afvalwater gemeten wordt op kwantiteit en
kwaliteit.
1.12 Rioolvreemd water: water dat niet in de riolering thuishoort (zijnde geen
afvalwater), zoals bijvoorbeeld grond- en oppervlaktewater.
2
Basis van dit akkoord
Dit akkoord geeft invulling aan de wetgeving, de afspraken tussen Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).
Dit akkoord is gebaseerd op de in bijlage 1 van dit akkoord bijgevoegde rapportages
“Gemeentelijk rioleringsplan Wijk bij Duurstede 2014-2018”, vastgesteld op 19
november 2013, “Basisrioleringsplan Wijk bij Duurstede”, 24 augustus 2012 (en
revisiepagina’s) en “Optimalisatiestudie Langbroek en Cothen”, 29 april 2011. Door
ondertekening van dit akkoord verklaren de partijen in te stemmen met de inhoud van
bovengenoemde rapportages.
3
Doel van dit akkoord
Doel van dit akkoord is het functioneren van de afvalwaterketen Wijk bij Duurstede te
verbeteren en op het gewenste kwaliteitsniveau (2-sporenbeleid) te houden. De basis
voor permanente samenwerking is reeds gelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst
WINNET’ (Water INnovatie Netwerk – WINNET). Dit akkoord is een nadere invulling
van de samenwerking specifiek tussen het waterschap en gemeente Wijk bij
Duurstede. Het legt de wederzijdse verplichtingen van de partijen vast met betrekking
tot het beheer en het functioneren van de afvalwaterketen.
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
4
Gezamenlijke inspanningsverplichtingen
4.1 Gemeente en waterschap spannen zich er samen voor in om rioolvreemd water
(o.a. grondwater en oppervlaktewater) buiten het riool te houden.
4.2 Gemeente monitort momenteel de gemengde overstorten binnen WINNET..
Mocht na monitoring blijken dat de emissie uit een bepaalde overstort zodanig
hoog is dat er acute waterkwaliteitsproblemen optreden (dus fors hoger dan
berekend) dan zoeken beide partijen naar mogelijkheden om dit op te lossen.
4.3 De regels omtrent de bepaling van de afvoernorm worden binnen WINNET
project Regionaal Afvalwaterketenbeleid geëvalueerd en bijgesteld.
5
Verplichtingen van het waterschap
5.1 Het waterschap zorgt voor voldoende verwerkingscapaciteit van het afvalwater,
tot een maximum van 1208 m3/h (huidig) en 31.800 v.e. (150) (ontwerpcapaciteit)
naar RWZI Wijk bij Duurstede. Het waterschap biedt deze capaciteit aan,
verdeeld over 6 overnamepunten, zoals aangegeven is in bijlage 3.
5.2 Het waterschap voert voor eind 2015 onderzoek uit naar de voor het
rioleringssysteem en de zuivering optimale afstelling van het influentgemaal bij de
RWZI, in het kader van het Basisrioleringsplan Wijk bij Duurstede, 24 augustus
2012. Deze maatregel en bijbehorende planning zijn opgenomen in Bijlage 2.
5.3 Gemeente en waterschap bepalen gezamenlijk op basis van het resultaat van het
in lid 2 genoemde onderzoek, welke maatregelen doelmatig (inspanning in relatie
tot het bereikte effect) zijn.
5.4 Het waterschap zorgt voor het verzwaren van de persleiding van Cothen naar de
RWZI om te voldoen aan de afnameverplichting. Deze maatregel en bijbehorende
planning zijn opgenomen in Bijlage 2.
5.5 Het waterschap spant zich ervoor in, om bij ingrepen aan het systeem die van
invloed kunnen zijn op de verplichtingen zoals beschreven in lid 1 en lid 2, de
gemeente hierover vroegtijdig te informeren.
6
Verplichtingen van de gemeente
6.1 Gemeente zorgt ervoor dat het aangevoerde afvalwater voldoet aan de
kwaliteitseisen die omschreven staan in bijlage 5 van deze overeenkomst. Als
daartoe concrete aanleiding bestaat onderzoekt het waterschap de kwaliteit van
het afvalwater. Voorafgaand aan dit onderzoek vindt afstemming plaats tussen
gemeente en waterschap.
6.2 De gemeente voert de verbetermaatregelen uit die beschreven staan in
“Gemeentelijk rioleringsplan Wijk bij Duurstede 2014-2018”, vastgesteld op 19
november 2013, “Basisrioleringsplan Wijk bij Duurstede”, 24 augustus 2012 (en
revisiepagina’s) en De maatregelen zijn opgenomen in bijlage 2.
6.2 Gemeente spant zich ervoor in, om bij ingrepen aan het systeem die van invloed
kunnen zijn op de verplichtingen zoals beschreven in lid 1 en lid 2, het
waterschap hierover vroegtijdig te informeren. Dit dient in ieder geval te
geschieden als er wijzigingen komen in de in bijlage 2 vermelde planning.
6.3 De gemeente betrekt het waterschap bij de vergunningverlening en handhaving
van de indirecte (grondwater)lozingen. Het waterschap heeft hiervoor bindend
adviesrecht als de doelmatige werking van de rwzi of de waterkwaliteitsdoelstellingen in het geding zijn. De gemeente en het waterschap handelen hierbij
zoals is vastgelegd in de “Samenwerkingsovereenkomst Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)”, van oktober 2010 tussen provincie Utrecht,
de inliggende waterschappen en de inliggende gemeenten.
6.4 De gemeente draagt er zorg voor dat de door het rijk opgestelde besluiten (het
Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen) die
betrekking hebben op indirecte lozingen worden nageleefd. Dit houdt onder meer
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
6.5 Wanneer er een lozing plaatsvindt via een nooduitlaat die onderdeel uitmaakt van
het openbaar vuilwaterriool in een oppervlaktewaterlichaam, meldt de gemeente
dit onmiddellijk aan het waterschap.
6.6 Uitbreidingen (bijvoorbeeld door woningbouw) die een vergroting van meer dan
25 m3/h van de afvoernorm betreffen, worden van te voren afgestemd met het
waterschap.
6.7 De afvoernorm verandert alleen als de gemeente d.m.v. (riolerings)plannen met
nieuwe gegevens komt en in gezamenlijk overleg.
7
Overlegstructuur
7.1 Zolang deze overeenkomst geldt, zullen de partijen tenminste één maal per jaar
tijdens een bestuurlijk overleg de voortgang en ontwikkeling van de gemaakte
afspraken van dit akkoord bespreken.
7.2 Zolang deze overeenkomst geldt, zullen de partijen tenminste twee maal per jaar
tijdens het ambtelijk periodieke rioleringsoverleg over het functioneren van de
afvalwaterketen spreken. Bij dit overleg wordt tenminste stilgestaan bij de in dit
afvalwaterakkoord gemaakte afspraken, de gevolgen van eventuele wijzigingen
(door o.a. capaciteitsuitbreidingen) voor de werking van het systeem en de
(mogelijke) knelpunten bij het dagelijkse beheer.
7.3 In geval van calamiteiten hebben de partijen de verplichting elkaar per direct op
de hoogte te stellen van het voorval en te handelen volgens het incidentenplan
riolering van de gemeente Wijk bij Duurstede of het betreffende
calamiteitenbestrijdingsplan van het waterschap.
8
Afspraken over wijzigingen
Wijzigingen in de aanvoer van afvalwater en/of wijzigingen in wetgeving kunnen
aanleiding zijn voor aanpassing van dit akkoord. Wijziging van dit akkoord is alleen
mogelijk met wederzijdse instemming van de partijen.
9
Inwerkingtreding
Dit afvalwaterakkoord treedt in werking op de dag na de datum van ondertekening.
10
Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tenminste 5 jaar na de
datum van ondertekening en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 5
jaar tot opzegging plaatsvindt volgens artikel 11.
11
Beëindiging van de overeenkomst
11.1 Dit akkoord kan uitsluitend met wederzijdse schriftelijke instemming met
onmiddellijke ingang worden beëindigd.
11.2 Eenzijdige schriftelijke opzegging van deze overeenkomst is alleen mogelijk in
geval van overmacht en niet eerder dan 5 jaar na ondertekening van dit akkoord.
Daarbij geldt een opzegtermijn van 12 maanden.
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
12
Geschillen
Ieder geschil tussen de partijen ter zake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht,
tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.
Opgemaakt en ondertekend in tweevoud:
Gemeente Wijk bij Duurstede,
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
te @@@
te @@@
datum: @@ @@@ 2014
datum: @@ @@@ 2014
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Gemeentelijk rioleringsplan Wijk bij Duurstede 2014-2018, vastgesteld op 19
november 2013, Basisrioleringsplan Wijk bij Duurstede, 24 augustus 2012 (en
revisiepagina’s). Optimalisatiestudie Langbroek en Cothen, 29 april 2011.
Planning van de uit te voeren maatregelen
Overnamepunten afvalwater gemeente Wijk bij Duurstede
Detailoverzicht normafvoer gemeente Wijk bij Duurstede
Emissiegrens- en signaleringswaarden
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Bijlage 1:
Gemeentelijk rioleringsplan Wijk bij Duurstede 2014-2018, vastgesteld op
19 november 2013, Basisrioleringsplan Wijk bij Duurstede, 24 augustus 2012 (en
revisiepagina’s), Optimalisatiestudie Langbroek en Cothen, 29 april 2011.
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Bijlage 2: Planning van de uit te voeren maatregelen
De gemeente Wijk bij Duurstede zorgt conform de rapportages “Gemeentelijk rioleringsplan
Wijk bij Duurstede 2014-2018”, vastgesteld op 19 november 2013 en “Basisrioleringsplan
Wijk bij Duurstede”, 24 augustus 2012 (en revisiepagina’s) voor de uitvoering van de
onderstaande maatregelen:
Maatregelen
Maatregel uit voorgaande BRP, het verhogen van
overstortmuur van 1011-OP1 van 3.40 naar 4.00 m+NAP
Maatregelen nemen om wateroverlast op het
industrieterrein Broekweg te verminderen e.e.a.
beschreven in het BRP Wijk bij Duurstede.
Oprichten van een Grondwatermeetnet
Gerealiseerd voor:
Eind 2014
Eind 2015
Eind 2015
Het waterschap voert conform Basisrioleringsplan Wijk bij Duurstede, 24 augustus 2012 en
“Optimalisatiestudie Langbroek en Cothen”, 29 april 2011 onderstaand onderzoek en
maatregelen uit.
Onderzoek
Optimale instelling van hoofdrioolgemaal Wijk bij
Duurstede
Gerealiseerd voor:
Eind 2015
Maatregelen
Verzwaren van persleiding Cothen naar RWZI Wijk bij
Duurstede
Gerealiseerd voor:
Voorbereiding 2015
Uitvoering 2016
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Bijlage 3: Overnamepunten afvalwater gemeente Wijk bij Duurstede
In gemeente Wijk bij Duurstede zijn er 6 punten (excl. rwzi) waar het afvalwater van de
gemeente overgenomen wordt door het waterschap. De normafvoer is bepaald op basis van
de “Optimalisatiestudie Langbroek en Cothen”, 29 april 2011en het “Basisrioleringsplan Wijk
bij Duurstede”, 24 augustus 2012 en betreft de onderstaande locaties:
Afvalwater richting rwzi Wijk bij Duurstede, huidig
Naam
Norm Geïnstalleerd
(m3/h)
(m3/h)
HRG Langbroek
86,45
95
Inprikpunt 1 Cotherweg op persleiding
0,22
-Cothen-RWZI
Inprikpunt 2 Gr.van Lijnden v.
1,97
-Sandenbugerweg
HRG Cothen (incl. Langbroek en
207,04
190
inprikpunt 1 + 2)
Inprikpunt 3 Trechtweg/Bredeweg
9,20
-Influentgemaal RWZI
991,6
1050
Totaal Wijk bij Duurstede naar RWZI
1207,84
1260
Afvalwater richting rwzi Wijk bij Duurstede, toekomstig 2020
Naam
Norm Geïnstalleerd
(m3/h)
(m3/h)
HRG Langbroek
91,55
95
Inprikpunt 1 Cotherweg
0,22
-Inprikpunt 2 Gr.van Lijnden v.
1,97
Sandenbugerweg
HRG Cothen (incl. Langbroek en
218,74
220
inprikpunt 1 + 2)
Inprikpunt 3 Trechtweg/Bredeweg
9,2
-Influentgemaal RWZI
1099,30
1050
Totaal Wijk bij Duurstede naar RWZI
1327,241
1260
Geplande renovatie
(jaartal)
2016
--2022
-2021
2021
Geplande renovatie
(jaartal)
2016
-2022
-2021
2021
1
in werkelijkheid zal deze hoeveelheid niet worden afgevoerd, dit heeft te maken met berekeningswijze
afvoernorm. In het kader van het WINNET project Regionaal Afvalwaterketenbeleid wordt deze herzien, wat zal
leiden tot een wijziging in afvoernorm (zie artikel 4.3).
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Afvalwaterketen gemeente Wijk bij Duurstede
Inprikpunt 2
HRG Langbroek
HRG Langbroek
Inprikpunt 1
Inprikpunt 3
Influentgemaal
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Bijlage 4: Detailoverzicht normafvoer gemeente Wijk bij Duurstede
Normafvoer afvalwater Wijk bij Duurstede (DM 800617)
Aansluitpunt
Locatie
Huidig
Toekomst 2020
Langbroek
DWA
Industrie
[m3/h]
[m3/h]
29,35
6,30
POC
[m3/h]
50,80
HRG Langbroek
Totaal Langbroek
[m3/h]
86,45
91,55
Inprikpunt 1
Inprikpunt Cotherweg
[m3/h]
0,22
0,22
Inprikpunt 2
Inprikpunt Gr. Van Lijnden van Sanderburgerweg (DWA) [m3/h]
(HWA) [m3/h]
0,82
0,97
0,82
0,97
Cothen
DWA
Industrie
[m3/h]
[m3/h]
32,65
5,80
POC
[m3/h]
80,13
Totaal Cothen
[m3/h]
120,58
127,18
HRG Cothen
Totaal Cothen+Langbroek
[m3/h]
207,04
218,74
Inprikpunt 3
Inprikpunt Trechtweg/Bredeweg (DWA)
[m3/h]
9,20
9,20
Totaal Cothen+Langbroek via persleiding Cothen - RWZI [m3/h]
216,24
227,94
Influentgemaal RWZI Totaal Kern Wijk bij Duurstede
[m3/h]
991,60
1099,30
RWZI
[m3/h] 1207,84
1327,24
Totaal Norm
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Bijlage 5: Emissiegrens- en signaleringswaarden
Emissiegrenswaarden
Het te lozen afvalwater voldoet bij het aansluitpunt aan de onderstaande grenswaarden. Dit
zijn lozingseisen die niet mogen worden overschreden. De emissiegrenswaarden zijn van
belang voor de bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische
voorzieningen.
Emissiegrenswaarden
parameter
sulfaat
minerale olie
zuurgraad
concentratie in een volumeproportioneel
etmaalmonster
< 300 mg/l
< 50 mg/l
6,5 ≤ pH ≤ 10
Met de onderstaande voorwaarden. Het afvalwater:
 is niet warmer dan 30° C;
 veroorzaakt geen verstopping, beschadiging of verstoring van de goede werking
van de zuiveringstechnische werken;
 veroorzaakt geen brand- of explosiegevaar.
 veroorzaakt ter plaatse van de meetpunten geen significante remming van de
nitrificatie-activiteit van micro-organismen in het actief slib van de RWZI;
significant wil zeggen dat de remmende werking meer dan 25% bedraagt ten
opzichte van een standaardsubstraat.
Signaleringswaarden
De signaleringswaarden zijn normen om de kwaliteitsdoelstellingen voor het ontvangende
oppervlaktewater te kunnen realiseren. De signaleringswaarden worden door het waterschap
in de gaten gehouden. Bij overschrijding van de signaleringswaarden meldt het waterschap
dat aan de gemeente.
Een signaleringswaarde is bedoeld om vroegtijdig mogelijke problemen met betrekking tot
waterkwaliteit te signaleren. De signaleringswaarden dienen ter bewaking van de
waterkwaliteitsdoelstellingen en ter voorkoming van vervuiling van het zuiveringsslib.
Als geconstateerd wordt dat voor een bepaalde stof de signaleringswaarde stelselmatig
wordt overschreden is dit aanleiding voor een overleg met de gemeente om te bepalen welke
bronnen daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn en of voor deze bronnen op doelmatige wijze
sanering van de bron mogelijk is. De signaleringswaarden hebben, naast de stoffen
waarvoor eveneens een emissiegrenswaarde is opgenomen, nog betrekking op twee andere
stofgroepen waarvoor alleen signaleringswaarden zijn vastgesteld: zware metalen en
chemische bestrijdingsmiddelen.
Signaleringswaarden
parameter
concentratie in een volumeproportioneel
etmaalmonster
sulfaat
minerale olie
zuurgraad
< 100 mg/l
< 30 mg/l
6,8 ≤ pH ≤ 9
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap:
Signaleringswaarden zware metalen en bestrijdingsmiddelen
concentratie in een volumeproportioneel
Parameter
etmaalmonster [g/l]
Koper
< 80
Lood
< 50
Zink
< 300
Nikkel
< 12
Cadmium
<8
Kwik
<1
Glyfosaat
< 80
AMPA
< 80
MCPA
<detectiegrens
Dichlobenil
< 20
Simazine
<detectiegrens
Diuron
<detectiegrens
paraaf gemeente:
paraaf hoogheemraadschap: