16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge - sintsebastiaan

MOD 2.2
Luik B
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Neergelegd
*14303715*
14-04-2014
Staatsblad
Griffie
Ondernemingsnr :
0550627032
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
(voluit) : Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals
(afgekort) : Sint-Sebastiaansgilde Herentals
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Begijnhof(HRT) 12
2200
Herentals
België
Onderwerp akte : Oprichting
Benaming
(voluit): KONINKLIJKE ALOUDE SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN HERENTALS
(verkort): Sint-Sebastiaansgilde Herentals
Rechtsvorm VZW
Zetel 2200 HERENTALS, Begijnhof 12
Onderwerp akte : oprichtingsakte
Ondergetekenden: (naam + voornamen + adres + rijksregisternummer)
Van Grieken Ferdinand, Grote Markt 12 te 2200 Herentals
Boeckx Ludovicus, Maria, J., Lierseweg 307 te 2200 Herentals
Van Kerckhoven Davy, Veldhoven 32 te 2200 Herentals
48.08.23-027.56
60.11.23-161.01
79.09.20-199.50
Zijn overeengekomen op 11 april 2014 de vereniging zonder winstoogmerk op te richten KONINKLIJKE ALOUDE
SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN HERENTALS waarvan de statuten luiden als volgt:
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" genoemd) op grond van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, hierna
genoemd de VZW-wet.
De VZW draagt de naam "Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals", verkort “SintSebastiaansgilde Herentals”. De vzw is een verderzetting van de feitelijke vereniging “Koninklijke Aloude SintSebastiaansgilde van Herentals” die op 11 april 2014 wordt ontbonden.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de VZW is gevestigd te 2200 Herentals, Begijnhof 12 en gelegen in het gerechtelijk arrondissement
Turnhout. De Algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen
het Nederlandstalig landsgedeelte en de nodige vereisten van openbaarmaking te vervullen.
Artikel 3 – Duur
De VZW wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden door de algemene
Vergadering.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
MOD 2.2
Luik B - vervolg
Artikel 4 – Doel
De vereniging stelt zich tot doel
•het beoefenen van het wip- en doelschieten met de handboog en alle activiteiten die
daarmee verband houden;
•het aanleren en uitvoeren van oude volksdansen, vendelen en roffelen en alle activiteiten
die daarmee verband houden;
•het bewaren van oude tradities, gewoonten en gebruiken zoals deze in de archieven vermeld of bij overlevering
in het gildewezen gekend staan;
•het bewaren en onderhouden van de gildebezittingen;
•het onderhouden en bevorderen van onderlinge vriendschap vooral onder de leden.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken mag zij beroep doen op alle middelen waaronder
voornamelijk:
•het inrichten van schietwedstrijden en tornooien, verbroederingsbijeenkomsten en
cursussen;
•de inrichting van en deelname aan landjuwelen, gildefeesten en schietspelen;
•het stichten en uitbaten van tijdschriften, drankgelegenheden en spijshuizen;
•subsidies ontvangen van openbare overheden.
De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen en inrichtingen huren, verwerven en bezitten. Zij mag mits de door de wet vereiste toelatingen- alle schenkingen onder levenden of bij testament aanvaarden en alle
verrichtingen doen die op haar doel betrekking hebben.
Artikel 5 – Leden en Lidmaatschap
§ 1. Effectieve leden:
Er zijn minstens vijf effectieve leden. De vereniging is samengesteld uit de personen die momenteel deel
uitmaken van de ontbonden feitelijke vereniging. Daarnaast kan iedere natuurlijke rechtspersoon die de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt zich kandidaat stellen als effectief lid op voorwaarde dat hij wordt voorgedragen aan de
raad van bestuur en als dusdanig toegelaten bij beslissing genomen door de algemene vergadering.
Beëindiging van lidmaatschap:
Effectieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken. Het lid dat weigert de jaarlijkse bijdrage te
betalen, wordt geacht geen lid meer te zijn van de vereniging. Als een effectief lid in strijd handelt met de
doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de Gilderaad of op verzoek van minstens
eenvijfde van alle werkende leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering,
waarop minstens de helft van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de
beslissing een tweederde meerderheid
van de stemmen van de aanwezige effectieve leden vereist is.
Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.
Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet en deze
statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal
worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en die maximum vijftig euro zal
bedragen.
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de
VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde:
tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de
VZW, enz.
§ 2. Toegetreden leden:
Naast de werkende leden kan de raad van bestuur ook volgende leden aanvaarden die geen stemrecht hebben
op of lid zijn van de algemene vergadering:
·
steunende leden en ereleden: zij dragen moreel en financieel bij tot de vereniging.
·
aspirant-leden: Zij zijn eveneens gebonden door de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten
van de raad van bestuur en hebben geen stemrecht. Zij kunnen effectief lid worden na een volledig jaar actief te
hebben deelgenomen aan de activiteiten van de vereniging en ten minste één patroonsfeest met algemene
vergadering te hebben bijgewoond.
Artikel 6 - De algemene vergadering
De algemene vergadering, die bevoegd is voor de punten bepaald in artikelen 4 en 12
van de wet, vergadert minstens eenmaal per jaar. De wijze van oproeping en de
werking van de algemene vergadering worden geregeld volgens artikelen 5 tot 8, 12,
20 en de volgende van de wet. Afwezige leden kunnen zich laten vertegenwoordigen
op de vergadering. De besluiten van de algemene vergadering worden aan de leden ter kennis gebracht bij
gewone brief of mail.
Artikel 7 Raad van Bestuur
De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De bestuurders handelen als college. De Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
MOD 2.2
is samengesteld uit ten minste drie leden die deel uitmaken van de algemene vergadering. Bestuurders kunnen
te allen tijde zelf ontslag nemen door mondeling of schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen.
Indien de AV het ontslag eist van een bestuurder, moet tweederde van de werkende leden aanwezig zijn en moet
tweederde van de stemmen worden behaald. De mandaten zijn voor onbepaalde tijd en onbezoldigd. De Raad
van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook
binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezigen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter. Deze worden bewaard op de
zetel van de vereniging in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden die hun inzagerecht
kunnen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur:
A. De raad van bestuur stelt de jaarrekening en een begroting op en legt die jaarlijks, in de maand januari, ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring hiervan spreekt de algemene vergadering zich
uit over de kwijting aan de bestuurders. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
B. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen. Zij kan alle handelingen van beheer stellen die nodig zijn ter verwezenlijking van het doel van de
VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of door de statuten de algemene
vergadering exclusief bevoegd is.
Wat de interne werking van de vereniging betreft, wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement. De raad van
bestuur kan wijzigingen aanbrengen in het huishoudelijk reglement, doch deze dienen bekrachtigd te worden
door de algemene vergadering.
Artikel 8 - Financiering
De vereniging zal ondermeer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen,
legaten en andere voorzieningen, in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene
doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de
vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
Artikel 9 - Ontbinding
De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de
ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van de leden. Vanaf de beslissing tot
ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij 'VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 van de VZWwet.Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meer
vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. Ingeval van ontbinding en vereffening, wordt na
vereffening van de schulden en de aanzuivering van de lasten, het netto vermogen van de vereniging besteed
aan een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige vereniging. Bij ontbinding zullen alle
voorwerpen, documenten en zilver van het patrimonium, volgens inventaris worden overhandigd aan het
gemeentebestuur van Herentals om er tot bij een eventuele heroprichting in het archief te worden bewaard. Alle
beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van
de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van hef actief worden neergelegd ter griffie
en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26
van de VZW- wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
Handtekening oprichters:
Oprichter 1: Van Grieken F.
Oprichter 2: Boeckx L.
Oprichter 3: Van Kerckhoven D.
Raad van bestuur
De algemene vergadering van de “vzw Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals” met zetel te
Herentals heeft op 11 april 2014 ingevolge artikel 5
van de statuten, de hiernavolgende personen benoemd tot Raad van Bestuur
en dit voor onbepaalde tijd.
1. Van Grieken Ferdinand, Grote Markt 12, 2200 Herentals, voorzitter
2. Boeckx Ludo, Lierseweg 307, 2200 Herentals
3. Van Kerckhoven Davy, Veldhoven 32, 2200 Herentals
Voor eensluidend uittreksel
De voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening