download hier de brochure 2014

VAKANTIEWERKINGEN 2014
Voorwoord
1. speelpleinwerking
2. sportkampen
3. krokusvakantie
4. paasvakantie
5. zomervakantie
6. herfstvakantie
7. inschrijven
8. terugbetalingen/korting
Een voorstelling waard om te ZIEN en te BELEVEN...
Hallo beste ouders,
Hey meisjes en jongens,
Vakantie, tijd om te genieten... eens weg van alle schoolse beslommeringen.
Adieu voor efkes juffen en meesters...
De mogelijkheid bij uitstek om eens wat langer te slapen, om op reis te gaan,
voor een gezellig moment met de vrienden in de buurt... en zeker om in 2014
eens een activiteit mee te maken georganiseerd door de sport- en speelpleinwerking van Zwalm. Weerom werd gezocht naar diverse activiteiten binnen en
buiten, begeleid door heel bekwame monitoren met het hart op de juiste plaats
voor de kinderen.
De bedoeling is zeker aandacht te hebben voor de sportieve en gezonde ontwikkeling van hoofd, hart en handen doorspekt met het nastreven van waarden
zoals o.m. door een groot aanbod van activiteiten nieuwe vrienden leren kennen en elkaars talenten ontdekken, samenspelen, verantwoordelijkheid kunnen
opnemen, behulpzaamheid en respect tonen voor elkaar tijdens het spel, ...
Sportkampen én speelpleinwerking zijn tevens toegankelijk voor iedereen
door de gehanteerde democratische prijzen. Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Zwalm biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van
de vrijetijdspas. De prijzen van onze activiteiten worden democratisch gehouden maar door deze kaart kan je (mits te voldoen aan de voorwaarden) 75%
korting genieten. Voor verdere inlichtingen hieromtrent kan je steeds terecht
op het nummer 055/49.84.87.
Ik zou zeggen bij het zien van dit aanbod: schrijf je snel in en beleef om te
genieten...
Groeten,
Guido De Temmerman
Schepen van Sport en Vakantiewerking
Adriaens Pascale
OCMW-voorzitter, Schepen Sociale Zaken en Welzijn
m.m.v. Burgemeester en schepenen
de werking
Speelpleinwerking is een vorm van jeugdwerk. De speelpleinwerking van Zwalm
is aangesloten bij de koepelvereniging Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en vindt
plaats in de Zwalmparel, Sportlaan 1 te Munkzwalm.
Monitoren
Aangezien speelplein Zwalm een vorm van jeugdwerk is, wordt ze gedragen en
gestuwd door een groep jonge en actieve monitoren.
Alle monitoren hebben hiervoor eerst een basiscursus animator in het jeugdwerk gevolgd, waar ze geleerd hebben hoe ze leuke spelen in elkaar kunnen steken, hoe ze met
andere monitoren kunnen samenwerken, hoe de leefwereld van een kind eruitziet,
enzovoort. Na deze basiscursus volgen ze een stage van twee weken, waarbij ze begeleid worden door een ervaren hoofdmonitor. Uiteindelijk behalen zo al onze monitoren
een attest van animator in het jeugdwerk. Sommige monitoren gaan hierbij nog vol
enthousiasme verder en volgen cursussen om hoofdanimator of (hoofd)instructeur in
het jeugdwerk te worden.
Dagelijks wordt de werking en het verloop van de dag met de monitoren geëvalueerd onder leiding van de hoofdmonitor en de jeugdambtenaar.
Leeftijdsgroepen
Elk kind heeft zijn eigenheid, maar ook elke leeftijd heeft zo zijn eigenheid.
Om aan elke leeftijdsgroep de juiste activiteiten te kunnen aanbieden, worden
de kinderen in 3 leeftijdsgroepen verdeeld:
1) van 2,5 tot 5 jaar
2) van 6 tot 9 jaar
3) van 10 tot 14 jaar
Voor de kleuters beperken we ons wel tot de schoolgaande kinderen die reeds
zindelijk zijn!
Dagschema
7u30 Start ochtendopvang
9u Start voormiddagactiviteiten
12u Middagpauze - lunch
13u Start namiddagactiviteiten
speelplein
1.speelpleinwerking
speelplein
14u30 Drankje en koekje
16u Einde activiteiten en start avondopvang
18u Einde avondopvang
Aankomst en vertrek
Bij je aankomst op het speelplein dient de ouder of begeleider het kind aan te
melden bij de monitor die de aanwezigheidslijst bijhoudt. Ook bij je vertrek
dient men het kind uit te schrijven! Zo weten de monitoren dat je kind naar
huis is.
Opgelet: Er worden geen kinderen afgehaald tijdens de activiteiten. Alleen zo
kan een echt leuke, kwalitatieve werking gegarandeerd worden.
Themawerking
De monitoren van het speelplein proberen wekelijks de kinderen te prikkelen
met nieuwe, creatieve spelen, opdrachten, knutselactiviteiten, enzovoort.
Om hierbij zo weinig mogelijk in herhaling te vallen, wordt er telkens gewerkt
rond een ander weekthema.
EHBO en verzekering
Kleine ongelukjes kunnen altijd gebeuren.
Als kinderen actief spelen in groep gebeurt het wel eens dat ze een splinter hebben, hun knie schaven of een blauwe plek oplopen. Onze monitoren zijn hierop
voorzien en hebben een EHBO-koffer ter beschikking.
Bij ernstige ongevallen worden steeds de ouders verwittigd en/of wordt er een
dokter opgeroepen.
De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, de behandelende arts
moet een formulier, waarover de monitoren beschikken, invullen hiervoor.
Indien uw kind een bepaalde ziekte, allergie of ander probleem heeft, vragen
we om op voorhand dit op het inschrijvingsformulier te vermelden. Zo kunnen
wij onze monitoren hiervan op de hoogte stellen, opdat zij in noodgevallen gepast zouden reageren. Wij verwerken deze medische informatie natuurlijk met
de nodige discretie.
Opvang
Voor 9u en na 16u staan onze monitoren in voor de voor- en naopvang.
Vanaf 7u30 kunnen de kinderen terecht in de Zwalmparel. Na de activiteiten
kunnen ze blijven tot 18u. De kinderen zijn dan vrij om te spelen.
Mogen wij vragen hiervan geen misbruik te maken en de opgegeven uren te
respecteren.
Speelkleren
Wij vragen met aandrang de kinderen speelkledij aan te trekken en alle kledij
te naamtekenen! Gelieve voor uw kleuter ook een reservebroekje te voorzien.
Praktische info
• Activiteiten vinden plaats van 9u tot 12u en 13u tot 16u.
• locatie: de zwalmparel, sportlaan 1 - munkzwalm
• Vooropvang van 7u30 tot 9u, middagopvang van 12u tot 13u en naopvang
van 16u tot 18u.
• Er kan per volledige dag ingeschreven worden, dus niet verplicht voor een
volledige week!
• Inschrijvingen dienen vooraf te gebeuren via het inschrijvingsformulier
(voor elk kind een formulier) of via de webshop van de gemeente.
• Inschrijven = betalen. Annuleren kan enkel indien dit minstens 2 weken voor
aanvang van de activiteit gebeurt. Bij latere annulatie is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij ziekte wordt het inschrijvingsgeld enkel mits voorlegging
van een ziektebriefje binnen de 5 dagen na aanvang van de activiteit terugbetaald.
• De kledij van de kinderen draagt een naametiket.
• De kinderen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan
derden; schade aan andere deelnemers van het speelplein wordt niet gedekt, daarvoor moet de familiale verzekering tussenkomen) en lichamelijke
ongevallen.
• Kleuters die nog in de pampers zitten, kunnen echt niet terecht op het
speelplein!
tarieven
⇒⇒ Inwoner Zwalm: 5€/dag, vanaf 3de kind van hetzelfde gezin 3€/dag,
met vrijetijdspas 1,25€/dag
⇒⇒ Niet inwoner Zwalm: 7€/dag
CONTACT
Jeugddienst Zwalm via [email protected] of 055/480587
speelplein
Middagmaal en vieruurtje
12u : zelf meegebracht lunchpakket en drankje (er is geen mogelijkheid om eten
op te warmen)
14u30: stukje fruit of koek (van het speelplein)
Steeds gratis drinkwater te verkrijgen tijdens de pauzes!
2.sportkampen
de werking
sportkamp
De activiteiten tijdens de sportkampen starten dagelijks om 9 uur en eindigen
om 16 uur. Er is gratis opvang vanaf 7.30 uur en na het sportkamp is er toezicht
tot 18 uur.
Het staat nu al vast dat we de zomervakantie openen met ons jaarlijks avonturensportkamp in Durbuy. We vertrekken samen met de deelnemers met de bus
op maandag 30 juni 2014 naar sporthotel LPM 2 en een bijkomende gite LPM
3 waar de oudsten verblijven, waar de avonturiers een spannende en actieve
week te wachten staat midden in de natuur. Sporten die aan bod komen zijn:
kayak, hindernissenparcours, klettersteig, rappel, speleologie, death-ride, dagtocht, zwemmen en hoogtepiste. Terugkeer is voorzien op vrijdagavond 4 juli
rond 18.30 uur. Dit kamp werd uitgebreid tot 18 jaar.
Tijdens de sportkampen trachten we de kinderen 1 of meerdere sporten aan te
leren door hen technieken en tactiek bij te brengen. Op een speelse en didactische manier worden deze sportdisciplines geïnitieerd. De monitoren hebben
een basisopleiding sport gevolgd en zijn bij voorkeur gediplomeerde leerkrachten Lichamelijke Opvoeding.
Tijdens de kleutersportkampen (3 - 6 jaar) worden de kinderen op een sportieve en speelse manier algemene basisvaardigheden aangeleerd zoals lopen,
springen, klimmen, klauteren, balvaardigheid, evenwicht, ritme, enz. Wekelijks
ligt er meer nadruk op specifieke onderdelen, bv. turnen of balspelen.
Voor de verplaatsingen naar de manège en het zwembad wordt busvervoer
voorzien.
Behalve het avonturensportkamp zijn onze kampen half-internaatskampen, de
deelnemers blijven dus ‘s middags ter plaatse.
INSCHRIJVINGSFORMULIER SPORTKAMPEN 2014
naam _ _____________________________________________________________
voornaam ___________________________________________________________
straat _ _____________________________________________________________
postnr en gemeente __________________________________________________
tel thuis ___________________ tel werk/gsm _ ____________________________
naam mama ________________________ tel ______________________________
naam papa _________________________ tel ______________________________
emailadres __________________________________________________________
geboortedatum ___________________ geslacht ____________________________
wenst deel te nemen aan het sportkamp nr. ________________________________
sporttak _ ___________________________________________________________
van _____________ tot _____________ 2014.
en zal na ontvangst van de factuur het deelnemingsgeld van _______ euro
overschrijven.
Bijkomende inlichtingen
• De deelnemer zal gebruikmaken van de voor – na opvang ? ja / neen
zo ja, wanneer en vanaf/tot welk uur
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Prijsvermindering/reden _______________________ euro (bedrag vermelden)
• Bijzondere gegevens over de deelnemer nuttig voor de monitor :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Datum
Handtekening
inschrijvingsformulier speelplein 2014
•
•
•
•
•
Gelieve de gegevens in DRUKLETTERS in te vullen
Inschrijvingen gebeuren voor het speelplein voor een volledige dag.
Geef dit papier af aan Vicky Van Ooteghem op het gemeentehuis
Je ontvangt na verwerking een bevestiging van inschrijving en een factuur
Wanneer de factuur betaald is maakt de verantwoordelijke in 2015 het
fiscaal attest1 op voor opvang van het voorbije jaar
• Geef hier zeker een telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent!
Naam en voornaam kind: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Geboortedatum kind: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Naam vader: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tel/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam moeder: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tel/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Factuur op naam van:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
emailadres: ...........................................................................................................
Straat en huisnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen (evt. medische): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
code
omcirkel de dagen
ma - di - woe - do - vr
ma - di - woe - do - vr
ma - di - woe - do - vr
ma - di - woe - do - vr
ma - di - woe - do - vr
tarief
Ik heb kennis genomen van
de regels van de werking en
ga ermee akkoord.
Ik geef de toestemming om
tijdens de werking beeldmateriaal te maken en dit te
gebruiken voor publicaties.
Datum: Naam + Handtekening:
ma - di - woe - do - vr
1
voor kinderen die dit jaar 12 worden: een fiscaal attest kan enkel uitgereikt worden voor de dagen dat uw kind nog geen 12 jaar is
praktische info
tarieven
⇒⇒ Inwoner Zwalm: 45€, met vrijetijdspas 11,25€
⇒⇒ Niet inwoner Zwalm: 50€
⇒⇒ Paardrijden: 90€, met vrijetijdspas 22,50€
⇒⇒ Avonturenkamp: 195€, met vrijetijdspas 48,75€
⇒⇒ Wanneer 3 of meer kinderen van hetzelfde gezin in dezelfde week sportkamp volgen, is er een korting van 5€ vanaf het 3de kind.
⇒⇒ Gebruik sportaccommodatie en sportmateriaal, onderricht door gespecialiseerde sportmonitoren, verzekering en een sportbrevet zijn in de prijs
inbegrepen
⇒⇒ Ongeacht de reden (uitgezonderd ziekte), geeft het onderbreken van
een sportkamp geen recht op terugbetaling.
CONTACT
Sportdienst Zwalm via [email protected] of 055/480552
sportkamp
• Inschrijven voor sportkampen doe je best via de sportdienst - 055/48 05
52 of [email protected], en met het ingevulde inschrijvingsformulier. Stel
niet uit want op bepaalde kampen staat een maximum aantal deelnemers.
• Men kan enkel voor de volledige week inschrijven.
• locatie: alle activiteiten vinden plaats in de sporthal.
• Voor alle sportkampen moet de minimumleeftijd bereikt worden in de loop
van 2014. De maximum leeftijd wordt per kamp vermeld.
• Elke deelnemer wordt dagelijks verwacht in een trainingspak en sportschoenen. Breng een reservepaar turnpantoffels mee voor binnen (buiten)
en regenkledij.
• De sportuitrusting, kledij en eventueel ander materiaal is duidelijk gemerkt
met naam.
• specifieke uitrusting :
tennis : indien mogelijk raket meebrengen.
paardrijden : goed aansluitende laarzen (geen skiboots) of sportschoenen,
lange broek zonder rits aan de binnenzijde, aansluitende kledij.
judo : kimono of trainingspak
zwemmen : reserve badpak en handdoek, chloorbrilletje
• bij specifieke sportkamp ligt de nadruk ligt op één sporttak, deze wordt
minimum 3 uur per dag beoefend, bij het onderdeel omnisport worden
meerdere sporttakken aangeleerd.
3.krokusvakantie
maandag 3 tot vrijdag 7 maart 2014
code
leeftijd
type vakantiewerking
14PL/01
3 - 6 jaar
speelplein
14PL/02
6 - 9 jaar
speelplein
14PL/03
10 - 14 jaar speelplein
tarief
5€/7€ dag
5€/7€ dag
5€/7€ dag
overzicht
4. PAASVAKANTIE
maandag 7 tot vrijdag 11 april 2014
code
leeftijd
type vakantiewerking
14PL/04
3 - 6 jaar
speelplein
14PL/05
6 - 9 jaar
speelplein
14PL/06
10 - 14 jaar speelplein
maandag 14 tot vrijdag 18 april 2014
tarief
5€/7€ dag
5€/7€ dag
5€/7€ dag
14SK/01
14SK/02
14SK/03
45€/50€ week
45€/50€ week
45€/50€ week
6 - 9 jaar
9 - 14 jaar
9 - 14 jaar
sport: balkriebel - omnisport
sport: turnen - omnisport
sport: tennis - omnisport
5.zomervakantie
JULI 2014
maandag 30 juni tot vrijdag 4 juli
code
leeftijd
type vakantiewerking
tarief
14SK/04
11 - 16 jaar avonturensportkamp in Durbuy
195€ week
14SK/05
16 - 18 jaar avonturensportkamp in Durbuy
195€ week
voor kinderen van 3 tot 15 jaar zijn er zomerkampen georganiseerd door
Vriendenkring Munkzwalm, inschrijvingen via www.skmunkzwalm.be.
maandag 7 tot vrijdag 11 juli
code
leeftijd
type vakantiewerking
14SK/06
3 - 6 jaar
sport: balplezier - omnisport
tarief
45€/50€ week
maandag 7 tot vrijdag 11 juli
14SK/07
6 - 9 jaar
sport: ropeskipping - omnisport
14SK/08
9 - 14 jaar sport: paardrijden- omnisport
14SK/09
9 - 14 jaar sport: recreatie - omnisport
45€/50€ week
90€ week
45€/50€ week
maandag 14 tot vrijdag 18 juli
code
leeftijd
type vakantiewerking
14PL/07
3 - 6 jaar
speelplein
14SK/10
6 - 9 jaar
sport: judokriebel - omnisport
14SK/11
9 - 14 jaar sport: dans - omnisport
14SK/12
9 - 14 jaar sport: tennis - omnisport
tarief
5€/7€ dag
45€/50€ week
45€/50€ week
45€/50€ week
dinsdag 22 juli tot vrijdag 25 juli
code
leeftijd
type vakantiewerking
14PL/08
3 - 6 jaar
speelplein
tarief
5€/7€ dag
14PL/09
14PL/10
5€/7€ dag
5€/7€ dag
6 - 9 jaar
speelplein
10 - 14 jaar speelplein
tarief
5€/7€ dag
5€/7€ dag
14PL/14
5€/7€ dag
10 - 14 jaar
speelplein
AUGUSTUS 2014
maandag 4 tot vrijdag 8 augustus
code
leeftijd
type vakantiewerking
14PL/15
3 - 6 jaar
speelplein
tarief
5€/7€ dag
14PL/16
14SK/13
14SK/14
6 - 9 jaar
6 - 9 jaar
9 - 14 jaar
5€/7€ dag
45€/50€ week
45€/50€ week
14SK/15
9 - 14 jaar
speelplein
sport: zwemkriebel - omnisport
sport: circustechnieken
- omnisport
sport: balsporten - omnisport
45€/50€ week
overzicht
maandag 28 juli tot vrijdag 1 augustus
code
leeftijd
type vakantiewerking
14PL/12
3 - 6 jaar
speelplein
14PL/13
6 - 9 jaar
speelplein
maandag 11 tot donderdag 14 augustus
code
leeftijd
type vakantiewerking
tarief
14PL/17
3 - 6 jaar
speelplein
5€/7€ dag
14PL/18
6 - 9 jaar
speelplein
5€/7€ dag
14PL/19
10 - 14 jaar speelplein
5€/7€ dag
maandag 18 augustus tot 22 augustus
voor kinderen van 3 tot 15 jaar zijn er zomerkampen georganiseerd door
Vriendenkring Munkzwalm, inschrijvingen via www.skmunkzwalm.be.
maandag 25 tot vrijdag 29 augustus
code
leeftijd
type vakantiewerking
14SK/16
3 - 6 jaar
sport: gymnastiekland - omnisport
14SK/17
6 - 9 jaar
sport: danskriebel - omnisport
14SK/18
6 - 9 jaar
sport: balkriebel - omnisport
14SK/19
9 - 14 jaar sport: slagbalsporten - omnisport
tarief
45€/50€ week
45€/50€ week
45€/50€ week
45€/50€ week
overzicht
6.herfstvakantie
maandag 27 tot vrijdag 31 oktober 2014
code
leeftijd
type vakantiewerking
tarief
14PL/20
3 - 6 jaar
speelplein
5€/7€ dag
14PL/21
6 - 9 jaar
speelplein
5€/7€ dag
14PL/22
10 - 14 jaar speelplein
5€/7€ dag
7.inschrijven
Voor speelplein en sportkampen zijn er afzonderlijke inschrijvingsformulieren.
Zij bevinden zich middenin deze brochure. Extra exemplaren kan je bekomen op
het gemeentehuis of in de sporthal of kan je afprinten via de website www.zwalm.
be. Je kan ook online inschrijven via de webshop op de gemeentelijke website.
Op het inschrijvingsformulier duid je de code aan van de activiteit waarvoor
je je kind inschrijft. Voor het speelplein duid je ook aan voor welke dagen je
inschrijft. Nadat je het inschrijvingsformulier volledig ingevuld bezorgde aan de
sportdienst of de jeugddienst, ontvang je een factuur. Deze kan enkel via overschrijving betaald worden. Je gebruikt de gestructureerde mededeling die op
de factuur staat. De gegevens die je op het inschrijvingsformulier invult, worden verwerkt in ons gegevensbestand en worden enkel intern gebruikt door de
gemeentelijke diensten. Je hebt op elk moment het recht om je gegevens in te
kijken en zo nodig te wijzigen. We geven je gegevens niet door aan derden.
De speelpleinwerking gebruikt foto’s en bewegende beelden van de kinderen
enkel voor eigen publicaties. Wil je niet dat de afbeeldingen van je kind hiervoor
worden gebruikt, laat dit dan uitdrukkelijk weten aan de jeugddienst.
8.terugbetalingen/korting
Mutualiteiten:
De verschillende mutualiteiten doen terugbetalingen voor vakantieopvang
(speelpleinwerking, sportkampen, jeugdkampen) voor uw kinderen. Je kan
hiervoor een document opvragen bij de jeugddienst/sportdienst.
Vrijetijdspas:
Met de vrijetijdspas krijgen je kinderen 75% korting op de prijzen van de sportkampen en speelpleinwerking!
Meer informatie en de precieze voorwaarden kan je bekomen op de dienst sociale zaken van het gemeentebestuur of de sociale dienst van het OCMW. Mensen
die een leefloon of een equivalent van het leefloon krijgen, een gewaarborgd
inkomen of inkomensgarantie voor ouderen, mensen in budgetbeheer of collectieve schuldregeling en genieters van het omniostatuut of verhoogde verzekeringstegemoetkoming hebben sowieso recht op de vrijetijdspas.
Hoe en waar kan je hem aanvragen?
Je vraagt de kaart aan bij de dienst sociale zaken van de gemeente of bij de sociale
dienst van het OCMW. Je brengt je identiteitskaart mee en eventuele documenten
die bewijzen dat je in aanmerking komt (bijvoorbeeld attest leefloon, aanslagbiljet
belastingen, loonfiche).
OCMW:
In bepaalde situaties kan het OCMW een tegemoetkoming geven voor speelpleinwerking en sportkampen. Aarzel niet om hiervoor informatie te vragen aan
het OCMW van Zwalm (Zuidlaan 16 9630 Zwalm, 055/49 84 87).
VU Gemeentebestuur Zwalm