OER Horeca Academie cohort 2014-2017

Onderwijs- en examenreglement
voor de opleiding
K1: Gastheer/Gastvrouw
K1: Kok
K2: Zelfstandig werkend kok
K4: Leidinggevende Keuken
K2: Horeca Ondernemer Manager
COHORT 2014- 2017
Leerweg : BBL
–
–
–
–
–
94140
90760
95420
95102
90303
niveau 2
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 4
Inleiding
Een opleiding volgen bij SVO vakopleiding Food brengt voor een student bepaalde rechten en
plichten met zich mee, die bij aanvang van de opleiding duidelijk dienen te zijn. Deze onderwijs- en
examenregeling (OER) beschrijft wat een student van zijn opleiding mag verwachten en welke
plichten inschrijving bij SVO met zich meebrengt.
Deze OER heeft tot doel alle studenten van de genoemde opleidingen te verduidelijken op welke
wijze het onderwijs is georganiseerd, wat in hoofdlijnen het programma van de opleiding is, op
welke wijze de beoordeling plaatsvindt en onder welke voorwaarden de student een diploma krijgt
uitgereikt.
De OER vormt samen met de statuten, de opleidingsgids, de onderwijsovereenkomst, de
beroepspraktijkvormingsovereenkomst en andere relevante documenten één geheel. De dagelijkse
gang van zaken binnen de opleidingen is vastgelegd in leermiddelen, zoals modules,
praktijkleerboeken, les en examenroosters.
In deze OER worden de volgende documenten beschreven:
Hoofdstuk 1: Onderwijs
Hoofdstuk 2: Examinering
Hoofdstuk 3: Inhoud van de opleiding(en)
De geldigheidsduur van deze OER is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de
onderwijsovereenkomst. De onderwijsovereenkomst wordt aangegaan voor drie jaar, van 1
september 2014 tot en met 31 augustus 2017.
Eventuele tussentijdse wijzigingen worden doorgevoerd in het onderwijsprogramma en in de
toetsing, en gecommuniceerd naar de betrokkenen.
Vastgesteld door het bevoegd gezag van SVO vakopleiding Food.
Houten, april 2014
N.B: Op de plaats van “hij” kan in het gehele document ook “zij” gelezen worden.
2
Inhoudsopgave
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Onderwijs ............................................................................................................. 4
Inleiding ........................................................................................................................... 4
Competentiegericht onderwijs......................................................................................... 4
Inrichting onderwijs ......................................................................................................... 6
Praktijkleerboek ............................................................................................................... 7
Portfolio ........................................................................................................................... 7
Leerweg ........................................................................................................................... 8
Beroepspraktijkvorming................................................................................................... 8
Loopbaan en burgerschap .............................................................................................. 8
Nederlands, rekenen en Engels ..................................................................................... 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Examinering ....................................................................................................... 10
Inleiding ......................................................................................................................... 10
Toetsing ......................................................................................................................... 10
EVC ............................................................................................................................... 12
Borging door het examenbureau .................................................................................. 12
Bezwaar en beroep ...................................................................................................... 12
Kwalificatiedossier ......................................................................................................... 13
3.1
3.2
3.3
3.4
Inhoud van de opleidingen ................................................................................ 14
Inleiding ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inhoud opleidingen ........................................................................................................ 14
Studiebelasting uren per student .................................................................................. 25
Inhoud toetsing ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.
3
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Kwaliteitsborging ................................................................................................ 26
Examencommissie en Commissie van Beroep ................................................. 27
Examenreglement .............................................................................................. 28
Artikel 17 Commissie van Beroep voor examens ............................................. 33
3
1.
Onderwijs
1.1
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de inrichting van het competentie gericht opleiden binnen SVO vakopleiding
Food, de uitgangspunten, de opdrachten, de beroepspraktijkvorming en de organisatie daarvan.
1.2
Competentiegericht onderwijs
Het uitgangspunt bij de SVO vakopleiding Food is het competentiegerichte onderwijsmodel. Bij
deze vorm van onderwijs staat de ontwikkeling van de competenties van de student binnen de
beroepspraktijk centraal. Om dat te bereiken worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1
Competentieontwikkeling
Een competentie is een totaal pakket van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, die een student
moet bezitten om in verschillende praktijksituaties adequaat te kunnen handelen. Oftewel
werknemers moeten zo opgeleid worden dat zij als beginnende beroepsbeoefenaar na afronding
van de opleiding beschikken over een totaalpakket aan competenties, die zij op de juiste wijze
kunnen toepassen in hun beroepspraktijksituatie.
In het onderwijs komen kennis, vaardigheden, inzicht en houding zowel apart als geïntegreerd aan
bod.
o Door het gebruik van verschillende werkvormen zoals werkplekopdrachten, projecten
(schoolopdracht) en casussen wordt een beroep gedaan op de integratie van kennis,
vaardigheden en houdingsaspecten.
o De kerntaaktoetsen (theorie en praktijk) meten de kennis en vaardigheden.
o De competentiescan meet vooral de beroepshouding.
o In de proeve van bekwaamheid ligt het accent op de integratie van de verschillende
onderdelen.
De competenties zoals deze in het kwalificatiedossier benoemd zijn, worden in de opleiding
geïntegreerd en komen bijvoorbeeld terug in beoordelingscriteria.
2
Beroepspraktijkvorming
Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV), het
praktijkdeel van de opleiding. In de BPV leren studenten niet alleen praktische vaardigheden, ze
leren ook en vooral hóe ze in een bedrijf moeten functioneren. Bijvoorbeeld wat er van hen
verwacht wordt qua zelfstandigheid, werkhouding en in de omgang met collega's. De combinatie
van leren op school en het geleerde direct toepassen in de praktijk en andersom is van wezenlijk
belang voor een beroepsopleiding. Om leren op deze manier te bewerkstelligen moet de student
werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Dit is een door een Kenniscentrum goedgekeurd bedrijf of
organisatie, waarbinnen men op de hoogte is van de inhoud van de opleiding die één of meerder
de werknemers volgen en waarbij minimaal één van de medewerkers beschikbaar is als
praktijkopleider (POL) om de student op het werk en bij het maken van praktijkopdrachten te
begeleiden.
Naast de praktijkopleider vanuit de werkgever wordt een student in zijn leerproces begeleidt door
een docent of adviseur vanuit de opleiding. Deze borgt de voortgang van de opleiding door de
student in de werkpraktijk te bezoeken en de voortgang te bespreken met de student, al dan niet in
aanwezigheid van de praktijkopleider. Hiermee wordt de driehoek tussen student – praktijkopleider
– docent of adviseur verstevigd.
4
3
Leren in de context
Het onderwijs is optimaal afgestemd op de beroepssituatie van de student: alle leeractiviteiten van
de student staan in direct verband met de praktijkwerksituatie. Ook het niet gerichte beroepsdeel,
zoals loopbaan en burgerschapscompetenties (L&B), Nederlands en rekenen worden in de
beroepscontext geplaatst. Dit betekent onder andere dat de docent gebeurtenissen en situaties uit
de werkpraktijk van de studenten gebruikt in zijn lessen.
De werkplekopdrachten staan centraal in het onderwijsproces. Zowel de docent als de
praktijkopleider hebben hierin een begeleidende en faciliterende rol. Op de lesdag krijgt de student
de achterliggende kennis en vaardigheden aangeboden om vervolgens de werkplekopdrachten op
de werkplek te kunnen maken. De praktijkopleider helpt de student om zijn werkplekopdrachten uit
te voeren. Beide (docent en praktijkopleider) beoordelen een deel van de producten uit de
werkplekopdrachten.
De docent/mentor houdt overzicht over de werkplekopdrachten en over de voortgang van de
student door portfoliogesprekken te voeren. Ook in deze gesprekken legt de docent/mentor telkens
de link naar de werkplek van de student. In het praktijkleerboek zijn voorbeeldvragen opgenomen
voor de docent/mentor en de student om te reflecteren op het leerproces en dit te verbinden aan de
werkpraktijk van de student
4
Een plenaire sessie faciliteert het leren in het bedrijf
De lesdagen vormen 20% van de opleiding; minimaal 60% van de opleiding wordt gevormd door
het leren in het bedrijf. Het leren in het bedrijf vindt gestructureerd en verantwoord plaats middels
een praktijkleerboek. Hierin zijn werkplekopdrachten opgenomen die structuur geven aan het
leerproces van de student.
Bij de werkplekopdrachten zijn criteria opgenomen waaraan de opdrachten moeten voldoen. De
student kan zelf vaststellen of hij aan alle criteria voldaan heeft. Daarnaast zullen de docent/mentor
en de praktijkopleider de opdrachten beoordelen op basis van deze criteria.
5
De persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal
Met de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt binnen SVO enerzijds de beroepsmatige
ontwikkeling van de student en anderzijds de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden bedoeld.
Gedurende de gehele opleiding van de student wordt rekening gehouden met wat een student
reeds kan, waar de student goed in is, wat een student moeilijk vindt en waarin hij zich nog verder
moet ontwikkelen. Op basis van die kennis over de student geeft de docent/mentor samen met de
student zijn opleiding vorm.
De student leert waar mogelijk in eigen tempo (o.a. door meerdere toetsmomenten per jaar).
Anders dan op het werk is het tijdens de opleiding mogelijk om middels opdrachten of door het
creëren van fictieve werksituaties de persoonlijke ontwikkeling van de studenten centraal te stellen
en ook te beoordelen. Instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling zijn:
o
Competentiescan
o
POP formulier
o
Taalpeil
o
Portfoliogesprekken
6
Verantwoordelijkheid voor het leerproces ligt bij de student
De student is (gedeeltelijk) zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en de voortgang hiervan. ‘De
docent en de praktijkopleider bepalen wat er wordt geleerd, de student bepaalt hoe er wordt
geleerd.’ Tijdens het ontwikkelproces groeit de zelfwerkzaamheid en de zelfsturing. De sturing ligt
eerst bij de docent, daarna begeleidt de docent de student en stimuleert hij de student zodat hij in
staat is om zelf zijn leerproces te sturen. De mate van zelfsturing verschilt per opleidingsniveau: op
een hoger niveau wordt meer zelfsturing verwacht, dan op een lager niveau.
De mate van zelfsturing is terug te vinden in de onderdelen van het leerproces.
5
7
Plannen/ organiseren
De student organiseert het leerproces met steun van de docent/mentor/praktijkopleider.
Hij brengt zelf (of met hulp van de mentor) in kaart wat hij nog moet ontwikkelen om competent te
worden, onder andere door het invullen van de nulmeting, de competentiescan en eventueel zijn
POP. Hiervoor is het belangrijk dat de student kan reflecteren op wat hij geleerd heeft, wat hij nog
moet ontwikkelen en op welke manier hij van plan is dat te gaan doen. In samenspraak met zijn
mentor bepaalt hij, waar mogelijk, zelf de volgorde en het tempo van de leerstof. De mentor en de
praktijkopleider volgen aan de hand van het portfolio de ontwikkeling van de student.
8
Leeractiviteiten
Studenten hebben verschillende leerstijlen. Van de docent wordt verwacht dat hij op die
verschillende leerstijlen kan inspelen. De docent kiest afwisselende werkvormen en biedt meerdere
manieren aan waarop een student de taken kan oefenen. Verder moet de docent in staat zijn meer
en minder ondersteuning te bieden, door onder andere te schakelen tussen instructie, begeleiding
en coaching.
1.3
Inrichting onderwijs
Met betrekking tot de uitvoering van de lesdag zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
Aanpak
o De lesdag vindt plaats op de cursusplaats en de BPV vindt plaats op het leerbedrijf.
o De lesdagen bestaan uit plenaire sessies (theorie en praktijk), werkplekopdrachten, BPV
begeleiding en portfoliogesprekken.
o De kerntaken en werkprocessen vormen de basis van de opdrachten.
o Elke lesdag is aan de praktijk gerelateerd, daarmee is de BPV altijd een onderdeel van de
lesdag.
o Feedback op de opdracht vindt plaats door student en docent naar aanleiding van het
resultaat en het leerproces.
o De studenten werken aan verschillende competenties/kerntaken; dit gebeurt op basis van
het portfolio en de werkzaamheden in de BPV.
o De voortgang van de student wordt bijgehouden in zijn portfolio.
Uitvoering
Bij het uitvoeren van de opleiding onderscheiden we drie fasen:
1)
Oriëntatiefase
Dit is de fase waarbij de docent de studenten laat nadenken over het onderwerp Ook treft hij in
deze fase met de studenten de nodige voorbereidingen voordat zij aan het eigenlijke werk
beginnen. Het doel van deze fase is:
o de leerdoelen vaststellen
o de voorkennis activeren
o criteria/eisen vaststellen waaraan het resultaat moet voldoen
o een planning maken
2)
Uitvoeringsfase
Wanneer een student zich voldoende georiënteerd heeft, gaat hij in de uitvoeringsfase
daadwerkelijk aan de slag met het werk dat hij in de oriëntatiefase gepland heeft. Het leren in deze
fase is onder te verdelen in drie stappen:
o ophalen en verwerven van leerstof
de student zoekt informatie in moduul, internet of op zijn werkplek en onthoudt nieuwe
informatie
o verwerken en integreren van leerstof
de student analyseert informatie (hoofd- en bijzaken), vergelijkt deze met wat hij al weet en
legt verbanden met zijn werkpraktijk / beroepscontext
6
o
toepassen en gebruiken van leerstof
de student gebruikt nieuwe kennis in de praktijk en trekt conclusies uit het geleerde
3)
Terugkijkfase
Aan het einde van een opdracht kijkt de student terug (reflecteert hij) op het behaalde resultaat
(product) en zijn gehanteerde werkwijze (proces). Het doel hiervan is om te zien of:
o het leerdoel behaald is
o het product voldoet aan de eerder vastgestelde eisen
o het proces goed verlopen is zodat vastgesteld kan worden wat goed gaat en wat nog
verbeterd kan worden.
1.4
Aftekenlijsten praktijk
Gedurende de opleiding krijgen de studenten een praktijkleerboek met daarin aftekenlijsten
waaraan zowel in de praktijk als op de lesdag gewerkt wordt. De inhoud van de
werkplekopdrachten wordt bepaald door de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier.
De taken die een student binnen een werkplekopdracht uitvoert zijn afhankelijk van de
competenties die hij wil/moet ontwikkelen. Tijdens de lesdagen worden een aantal
(werkplek)opdrachten gegeven waarin de volgende elementen terugkomen: werkoverleg en
planning, praktijk, theorie (instructielessen, opdrachten, werkboekjes), samenwerken in groepen,
reflectie van de opdracht.
Tijdens de lesdag wordt het onderwijs ingericht rondom het uitvoeren van de werkplekopdrachten.
De taken die een student binnen zo’n opdracht uitvoert zijn afhankelijk van de competenties die hij
wil/moet ontwikkelen en van het bijbehorende kwalificatiedossier. Nederlands en Rekenen zijn waar
mogelijk geïntegreerd in de (werkplek)opdrachten.
De inhoud van leren, loopbaan en burgerschap zijn in drie opdrachten gevat en worden
bijgehouden in de competentiescan waarin de aspecten: houding, samenwerking, leren en
functioneren als medewerker in een organisatie terugkomen.
1.5
Portfolio
In het portfolio verzamelt de student bewijsmateriaal waarmee hij zijn voortgang en ontwikkeling
aantoont. Een portfolio bestaat uit verschillende onderdelen:
o Overzicht van alle kerntaken en competenties, voorzien van criteria zodat de student, de
docent en de praktijkopleider weten waaraan de student moet voldoen.
o CV
o Vragenlijst: hierin geeft de student aan welke beroepstaken per kerntaak hij reeds eerder
gewerkt heeft en wat hij goed kan. Hieruit blijkt waar hij nog aan moet werken. De
praktijkopleider helpt de student bij het invullen.
o Overzicht van goedgekeurd bewijsmateriaal: hierin geeft de student aan welk
bewijsmateriaal hij per kerntaak verzameld heeft. Deze dienen goedgekeurd te zijn,
middels een handtekening, door de docent, mentor en/of praktijkopleider en besproken te
zijn tijdens de portfoliogesprekken, die minimaal drie keer tijdens de opleiding plaatsvinden.
o Overzicht Taalpeil waarmee de voortgang en ontwikkeling van schrijven, spreken en
gesprekken voeren gevolgd.
o Competentiescan: dit is een hulpmiddel om de competenties van leren, loopbaan en
burgerschap te meten.
o POP-formulier waarin de student aangeeft wat hij wil leren en wat hij nog moet leren om
zijn ambities waar te kunnen maken.
7
1.6
Leerweg
SVO vakopleiding Food biedt haar opleidingen aan via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit
betekent dat de lesdagen bij SVO 20% van de opleiding vormen. Minimaal 60% van de opleiding
(BPV) wordt gevormd door het leren in een erkend leerbedrijf.
1.7 Beroepspraktijkvorming
De lesdagen bestaan uit plenaire sessies (theorie en praktijk), oefeningen (theorie en praktijk)
werkplekopdrachten, begeleiding (theorie en praktijk) en portfoliogesprekken. Elke lesdag is aan de
praktijk gerelateerd en daarmee is de beroepscontext dus altijd een onderdeel van de lesdag. Een
lesdag is zoveel mogelijk ingericht als een werkdag in de beroepspraktijk van de student.
1.8
Loopbaan en burgerschap
De onderwerpen van L&B zijn geïntegreerd zijn in het onderwijs. De student reflecteert
(mondeling/schriftelijk) op het geleerde.
Middels een competentiescan en vier burgerschapsopdrachten komen de volgende
burgerschapsonderdelen van de economisch dimensie en vitaal burgerschap in de opleidingen naar
voren:
De studenten in-company werken in teamverband en doen de opleiding in hun (werk-) gemeenschap. Hier
is de sociale dimensie (deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare
ruimte) geïntegreerd in de beroepscontext en komen niet specifiek in de opleiding aan de orde.
Opdrachten omtrent de politieke dimensie (rechten en plichten van burger in besluitvorming) zijn voor
niveau 1 geïntegreerd in de beroepscontext (zoals regels op het bedrijf en regels in Nederland) en komen
niet specifiek in de opleiding aan bod.
In het vak Nederlands wordt gebruik gemaakt van actuele teksten en onderwerpen waardoor de diverse
burgerschapsonderdelen aan de orde komen.
Dimensies
Dimensie 1 de politiek-juridisch dimensie
(rechten en plichten van burger in politieke besluitvorming)
Opdrachten / opleiding
In de beroepscontext
Dimensie 2: de economisch dimensie
A - bijdragen leveren aan arbeidsgemeenschap
Competentiescan
B - de burger als consument
Dimensie 3: de sociaal-maatschappelijk dimensie
(deel uit maken van de gemeenschap)
In de beroepscontext
Dimensie 4: vitaal burgerschap
Competentiescan
Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen/wegen om
passende leerdoelen te bereiken
In Competentie gericht
onderwijs (POP)
Loopbaan:
Sturing geven aan vinden van werk / vervolgonderwijs
In Competentie gericht
onderwijs (POP)
8
1.9
Nederlands en rekenen
De taal- en rekenontwikkeling van de student loopt door in de gehele opleiding.
Taalvaardigheden
Ontwikkelinstrument
Lezen
Lessen Nederlands, modulen lezen en samenvatten d.m.v.
werkboekjes, voortgangstoetsen, werkplekopdrachten
Luisteren
Lessen Nederlands, oefensessies, voortgangstoetsen
Schrijven
Lessen Nederlands, Schrijfpeil toepassen bij de
(werkplek)opdrachten
Spreken
Lessen Nederlands, Spreekpeil toepassen bij
(werkplek)opdrachten
Gesprekken voeren
Lessen Nederlands, Gesprekkenpeil toepassen bij
(werkplek)opdrachten
Rekenvaardigheden
Ontwikkelinstrument
Rekenen
Lessen Rekenen, Rekenen toepassen bij
(werkplek)opdrachten, voortgangstoetsen
Vanaf oktober 2014 kan voor Nederlands en rekenen aanvullend gebruik worden gemaakt
van de elektronische leeromgeving
9
2.
Examinering
2.1
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de inrichting van de examinering binnen SVO vakopleiding Food en de
organisatie en uitvoering van de toetsen.
2.2
Toetsing
Uitvoering toetsen
De invulling van het onderwijs is gebaseerd op de kerntaken uit het bijbehorende kwalificatiedossier
van de opleiding. Alle kerntaken worden afgesloten met een kerntaaktoets, zowel theorie als
praktijk. De afsluitende proeve levert een beoordeling op, die onbeperkt geldig blijft.
Kerntaaktoets
o Een kerntaaktoets beslaat één of meerdere kernta(a)k(en) of gedeelte van een kerntaak.
o De kerntaaktoets bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkonderdeel.
o Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
o Elke kerntaaktoets wordt individueel beoordeeld.
o In een kerntaaktoets worden de werkprocessen en de bijbehorende competenties
beoordeeld aan de hand van beoordelingsaspecten en indicatoren.
o De kerntaaktoets is voorzien van een toetsmatrijs en beoordelingsschema.
Competentiescan
o De competentiescan is het hulpmiddel om de competenties van loopbaan en burgerschap
te meten.
o De onderdelen van de competentiescan moeten als voldoende worden beoordeeld.
Nederlands
o De drie domeinen schrijven, spreken en gesprekken voeren worden getoetst in de
instellingstoets Nederlands.
o De domeinen lezen en luisteren worden centraal getoetst.
Rekenen
o Rekenen wordt centraal getoetst.
Engels
o Engels is voor de Kok, ZWK, GH/GV een onderdeel van verschillende kerntaken binnen het
kwalificatiedossier en wordt op de vereiste domeinen binnen de context getoetst. Het
gemiddelde resultaat moet minimaal een 4 zijn.
o Voor de GK, LGK en HOM is Engels een verplicht onderdeel en wordt volgens de
generieke eisen voor Engels getoetst.
Proeve van bekwaamheid
o Een proeve van bekwaamheid omvat alle kerntaken.
o In een proeve van bekwaamheid worden bepaalde competenties beoordeeld aan de hand
van beoordelingsaspecten en indicatoren.
o De proeve van bekwaamheid is voorzien van een toetsmatrijs en beoordelingsschema.
10
Organisatie toetsing
Kerntaaktoetsing
o Een student mag aan een kerntaaktoets deelnemen als hij voldoende (goedgekeurde)
bewijsmaterialen heeft verzameld in zijn portfolio voor deze kerntaak.
o Het praktijk deel van de kerntaaktoets wordt op de opleidingslocatie (cursusplaats bij
reguliere opleidingen of bedrijf bij incompany opleidingen) afgenomen. Bij de reguliere
opleidingen wordt de praktijktoets op de cursusplaats afgenomen en beoordeeld door de
docent. Bij de incompany opleidingen (industrie) wordt de praktijktoets op het bedrijf
afgenomen en beoordeeld door de praktijkopleider. Het theoriedeel van de kerntaaktoets
wordt op de opleidingslocatie (cursusplaats of bedrijf) afgenomen. Bij de reguliere
opleidingen worden de theorietoetsen gemiddeld één keer per 13 weken gepland. Bij de
incompany opleidingen worden de theorietoetsen gepland op willekeurige momenten. De
theorietoetsen worden beoordeeld door een docent (mentor).
o De student krijgt drie kansen om een toets te behalen.
o De beoordelingen worden centraal geregistreerd in het studentvolgsysteem.
Competentiescan
o In het portfoliogesprek blikken docent en student terug op de uitgevoerde opdrachten en
reflecteren ook op de onderdelen van de competentiescan.
o De mentor en student vullen samen de competentiescan in.
o Het team (reguliere opleiding) of de mentor/praktijkopleider (incompany opleiding)
bespreekt het uiteindelijke resultaat van de competentiescan.
Nederlands
o Tijdens de lessen en in de portfoliogesprekken kijken docent en student terug op de
uitgevoerde opdrachten ten aanzien van Taalpeil en reflecteren op de onderdelen van
Taalpeil (schrijven, spreken en gesprekken voeren).
o De instellingstoets Nederlands (schrijven, spreken en gesprekken voeren) wordt op de
opleidingslocatie (bedrijf of cursusplaats) afgenomen en beoordeeld door de mentor en de
docent Nederlands. Schrijven wordt beoordeeld door de docent Nederlands. Spreken en
gesprekken voeren wordt beoordeeld door de docent Nederlands en een tweede
beoordelaar.
o Lezen en luisteren worden middels de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) afgenomen.
o De beoordeling wordt centraal geregistreerd in het studentvolgsysteem.
Rekenen
o Rekenen wordt centraal getoetst middels de Centraal Ontwikkelde Examens (COE).
o De beoordeling wordt centraal geregistreerd in het studentvolgsysteem.
Engels
o De toetsen Engels voor Kok, ZWK, GH/GV worden op de opleidingsplaats afgenomen op
het vereiste domein binnen de context van het beroep. Voor Engels dient minimaal een vier
behaald te worden.
o Voor de GK, LGK en HOM is Engels een verplicht onderdeel en wordt volgens de
generieke eisen voor Engels op Mbo niveau 4 getoetst. Het resultaat dient minimaal een vijf
te zijn.
Proeve van Bekwaamheid
Aanmelding
o Een student mag aan een proeve deelnemen als hij de kerntaaktoetsen met een voldoende
heeft afgesloten en de competentiescan en Taalpeil als voldoende is beoordeeld.
o Hij meldt zich aan door middel van een ondertekend formulier door de praktijkopleider,
mentor en student.
o De student heeft een portfoliogesprek met de docent: daarin wordt vastgesteld dat de
student voldoet aan de eisen en zich mag aanmelden voor de proeve. De docent,
praktijkopleider en de student ondertekenen het aanmeldingsformulier.
11
o
Het formulier gaat naar examenbureau.
Uitvoering
o De proeve van bekwaamheid wordt gepland in het bedrijf of op de cursuslocatie. De proeve
van bekwaamheid wordt geregistreerd bij het examenbureau.
o De examenleider organiseert de proeve, de examinatoren (gekwalificeerde mensen vanuit
het bedrijfsleven) beoordelen de proeve, het examenbureau borgt de kwaliteit van de
procedure en producten.
o De beoordelingen worden centraal geregistreerd in het studentvolgsysteem.
o Diplomering en certificering worden conform planning uitgevoerd.
2.3
EVC
Bij de intake kan in kaart worden gebracht of de student in aanmerking komt voor een EVC-traject.
Wanneer hij voldoende (werk)ervaring heeft kan ander bewijsmateriaal aangeleverd worden ten
aanzien van de competenties in het portfolio in plaats van verplichte toetsen.
Het EVC-bewijsmateriaal wordt beoordeeld door de examencommissie. Wanneer hij relevante
diploma’s en/of certificaten heeft kunnen deze ook in het portfolio geplaatst worden, wat door de
examencommissie eventueel gehonoreerd wordt.
2.4
Borging door het examenbureau
De gang van zaken met betrekking tot toegang en toelating tot de toetsing, ziekte/overmacht,
aanwezigheidsverplichting, laatkomers en de oproep tot het examen is geheel conform het gestelde
in het algemeen Examenreglement van de opleiding. Dit geldt ook voor termijnen van inzagerecht,
de geheimhouding, de fraudebepalingen de onregelmatigheden en de te nemen maatregelen.
Zie bijlage 1: Kwaliteitsborging en bijlage 3: Examenreglement
2.5
Bezwaar en beroep
Wanneer een student het niet eens is met de gang van zaken rond zijn examens of de
beoordelingen dan neemt hij in eerste instantie contact op met zijn mentor en/of de examenleider.
Deze neemt contact op met de afdeling examinering van SVO.
Indien de student niet tot overeenstemming komt met deze mensen, kan hij een bezwaar indienen bij de
examencommissie. Het bezwaarschrift bevat tenminste:
o de naam, het adres en de handtekening van de indiener;
o de dagtekening;
o een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
o de gronden van het bezwaar.
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt vijf werkdagen.
De Examencommissie beslist binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Wanneer de student het niet eens is met het oordeel van de examencommissie kan hij hiertegen in
beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens.
Een Commissie van Beroep kan oordelen over zaken die in de ogen van de student geleid hebben
tot een onjuiste beoordeling van proeve van bekwaamheid, kerntaaktoetsen en /of
reflectiegesprekken.
Zie bijlage 2: Examencommissie en Commissie van Beroep
Zie bijlage 4: Procedure Examenreglement artikel 17
12
2.6
Kwalificatiedossier
Een opleiding binnen SVO leidt op voor een beroep. Iedere mbo opleiding heeft een eigen uniek
crebo-nummer. De eisen die worden gesteld voor het verkrijgen van het diploma binnen de
gekozen opleiding zijn geformuleerd in een Kwalificatiedossier. Hierin staat vermeld waaraan een
“beginnend beroepsbeoefenaar” moet voldoen. De kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen worden erkend door de werkgevers en
werknemersorganisatie uit de betreffende bedrijfstak. Een kwalificatiedossier geeft een beeld van
de beroepengroep en geeft een beschrijving van de kwalificaties middels kerntaken en
werkprocessen. Alle kwalificatiedossiers zijn te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl.
13
3
Inhoud van de opleidingen
3.1
Inleiding
Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op het door de minister vastgestelde
kwalificatiedossier voor de volgende opleidingen:
Crebo 94140:
Crebo 90760:
Crebo 95420:
Crebo 95102:
Crebo 90303:
K1: Gastheer/Gastvrouw
K1: Kok
K2: Zelfstandig werkend kok
K4: Leidinggevende Keuken
K2: Horeca Ondernemer Manager
niveau 2
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 4
De inhoud van het examen over het hele traject van één jaar is in principe in deze regeling
vastgelegd. Het is echter mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht, omdat onderwijs in
beweging is en aan verandering onderhevig. Dit kan betekenen, dat de programmering in de loop
van de komende twee jaar wordt bijgesteld. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de
student, de exameninstelling en de toezichthouder op het onderwijs meegedeeld. De door de
student behaalde onderdelen blijven echter geldig. De wijzigingen zullen hoogstens betrekking
hebben op onderdelen die nog niet getoetst of geëxamineerd zijn.
Bij onvolkomenheden in dit reglement beslist de voorzitter van de examencommissie.
In het kwalificatiedossier zijn géén certificeerbare eenheden opgenomen.
3.2
Inhoud opleidingen
De inhoud van het onderwijs wordt vormgegeven op basis van kerntaken, die beschreven zijn in
een kwalificatiedossier (zie www.kwalificatiesmbo.nl) . Een kwalificatiedossier kan één of meerdere
kwalificaties bevatten. In onderstaand schema is weergegeven welke kerntaken en werkprocessen
bij de verschillende uitstroomkwalifictaies horen.
14
1.1 Plant zijn werkzaamheden
1.2 Maakt de mise en place
1.3 Past gerechten aan
1.4 Bereidt gerechten en componenten
1.5 Werkt gerechten voor de uitgifte af
1.6 Maakt de werkruimtes, gereedschappen en machines in
de keuken schoon
1.7 Verricht onderhoud aan keukeninventaris
1.8 Delegeert en bewaakt werkzaamheden
2.1 Bestelt benodigde producten
2.2 Ontvangt en controleert geleverde producten
2.3 Slaat de geleverde producten op
2.4 Controleert producten en voert keukenadministratie uit
3.1 Ontwikkelt nieuwe recepten en garnituren
3.2 Voert menu-engineering uit
3.3 Draagt ideeën aan voor de samenstelling van menu’s en
gerechten
3.4 Stelt menukaart op
3.5 Ondersteunt de verbetering van efficiency en de
beheersing van kosten
3.6 Ondersteunt de verbetering van de kwaliteit
3.7 Signaleert en beoordeelt trends en ontwikkelingen
4.1 Maakt een afdelingsplan
4.2 Maakt een plan voor personeelsplanning en –ontwikkeling
4.3 Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen
4.4 Zorgt voor inkoop van materialen en middelen
4.5 Bewaakt budgetten
4.6 Werft en selecteert nieuwe medewerkers
4.7 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
4.8 Plant en verdeelt de werkzaamheden
4.9 Begeleidt medewerkers en stuurt medewerkers aan
4.10 Motiveert en stimuleert samenwerking in het team
4.11 Bewaakt en evalueert processen en procedures op de
werkvloer
4.12 Voert werkoverleg
4.13 Rapporteert aan de ondernemer
15
K4: Leidinggevende
Keuken
1. Bereidt gerechten
K2:
Zelfstandig
werkend kok
K1:
Werkproces
Kok
Kerntaak
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kwalificatie
Werkproces
K1:
Gastheer /vrouw
Kerntaak
1. Serveert en bereidt dranken en gerechten
1.1 Neemt reserveringen aan
1.2 Ontvangt gasten
1.3 Adviseert de gast en neemt de bestelling op
1.4 Maakt dranken serveergereed
1.5 Bereidt snacks en kleine gerechten
1.6 Serveert de bestelling en ruimt af
1.7 Creëert een passende sfeer
1.8 Bewaakt de sfeer
1.9 Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid
1.10 Doet voorstellen voor de samenstelling van menu-,
drank- en wijnkaart
2. Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden uit
2.1 Voert voorbereidende werkzaamheden uit
2.2 Voert afrondende en onderhoudswerkzaamheden uit
2.3 Sluit de kassa af
2.4 Sluit het bedrijf af
3. Beheert de voorraad en bestelt
3.1 Controleert de voorraad en bestelt
3.2 Vraagt offertes op en selecteert leveranciers
3.3 Ontvangt en controleert de bestelling
3.4 Pakt de bestelling uit en slaat deze op
4. Geeft leiding en voert beheerstaken uit
4.1 Maakt een afdelingsplan
4.2 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het
gastvrijheidsconcept en bewaakt deze
4.3 Maakt een personeelsplanning
4.4 Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen
4.5 Bewaakt budgetten
4.6 Ondersteunt bij de werving en selectie van nieuwe
medewerkers
4.7 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
4.8 Plant en verdeelt de werkzaamheden
4.9 Begeleidt medewerkers en stuurt medewerkers aan
4.10 Motiveert en stimuleert samenwerking in het team
4.11 Bewaakt en evalueert processen en procedures op de
werkvloer
4.12 Voert werkoverleg
4.13 Rapporteert aan de ondernemer
4.14 Signaleert en beoordeelt trends en ontwikkelingen
16
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kwalificatie
Werkproces
K2:
Manager/
ondernemer Horeca
Kerntaak
1. Onderneemt
1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan
1.2 Treft voorbereidingen voor het starten van een
onderneming
1.3 Implementeert het ondernemingsplan
1.4 Maakt marktanalyses
1.5 Innoveert de onderneming
1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs
1.7 Bepaalt personeelsbeleid
1.8 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid
1.9 Onderhoudt externe contacten
2. Geeft leiding aan de onderneming
2.1 Draagt zorg voor financiële administratie en registratie
2.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie
2.3 Bewaakt de voorraad
2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze
2.5 Werft en selecteert nieuwe medewerkers
2.6 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
2.7 Zorgt voor informatie naar medewerkers
2.8 Plant en verdeelt de werkzaamheden
2.9 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan
2.10 Implementeert (wettelijke) regels en voorschriften
2.11 Bewaakt, evalueert en verbetert processen en
procedures op de werkvloer
2.12 Promoot de onderneming
2.13 Onderzoekt gast-/klant-/medewerkerstevredenheid
2.14 Signaleert en handelt klachten af
2.15 Richt de bedrijfsruimte in en onderhoudt de inventaris
3. Werkt mee in de bakkerij
3.1Voert voorbereidende werkzaamheden uit
3.2 Bereidt brood- en banketproducten
3.3 Adviseert de klant
3.4 Voert afrondende werkzaamheden uit
3.5 Neemt grote en/of bijzondere bestellingen aan
4. Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven
4.1 Neemt tafelreserveringen aan
4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het
horecabedrijf
4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast
4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze
4.5 Maakt dranken serveergereed
4.6 Bereidt kleine gerechten en snacks
4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de gast
4.8 Creëert en bewaakt sfeer
4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of bestellingen
aan
4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het horecabedrijf
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.11 Sluit het bedrijf af
5. Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven
5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen en
arrangementen
5.2 Checkt de gast in
5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf
5.4 Bewaakt de veiligheid
5.5 Checkt de gast uit
5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet
5.7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten
18
X
X
X
X
X
X
X
X
Studiebelasting uren per student
Zelfstandig
Werkend Kok
Leidinggeven
de Keuken
Centrale bijeenkomsten
Plenaire sessies volgens rooster
260 uur
Toetsing:
o Kerntaaktoetsen,
o Proeve van Bekwaamheid,
o Instellingsexamen Nederlands,
o Centrale examens Nederlands en
rekenen
Opdracht/excursie
Portfoliogesprekken
Praktijkbegeleiding
Kok
Gastheer/vrouw
Begeleide uren
320 uur
250 uur
240 uur
240 uur
Manager/
Ondernemer
Horeca
3.3
Onbegeleide uren
Huiswerk: Werkplekopdrachten/lesstof
40 uur
40 uur
60 uur
80 uur
80 uur
Begeleiding werkplekopdrachten
praktijkopleider
80 uur
80 uur
80 uur
80 uur
80 uur
380 uur
440 uur
390 uur
400 uur
400 uur
Totaal SBU per student per jaar
19
3.4
Inhoud toetsing
Gastheer/
Gastvrouw
Inhoud
Kerntaaktoets
KT 1
Serveert en bereidt
dranken en
gerechten
KT 2 Voert
voorbereidende en
afrondende
werkzaamheden uit
KT 3 Beheert de
voorraad en bestelt
Nederlands
Theorie: Serveert en bereidt dranken en gerechten,
inclusief herkenningstafel
Praktijk: Serveert en bereidt dranken en gerechten
Theorie: Voert voorbereidende en afrondende
werkzaamheden uit
Praktijk: Voert voorbereidende en afrondende
werkzaamheden uit
Theorie: Beheert de voorraad en bestelt
Praktijk: Beheert de voorraad en bestelt
Instellingstoets
Schrijven 2F
Spreken 2F
Gesprekken voeren
2F
Schrijftoets
Toetsing COE
Lezen 2F
Luisteren 2F
Rekenen
Schriftelijke eindtoets COE
Rekenen 2F
Engels
Toetsing
Duits
Toetsing
Competentiescan
Loopbaan en burgerschap
Praktijkleerboek
Vaktechnische handelingen
Schrijven A1
Spreken A2
Gesprekken
Voeren A1
Lezen A1
Luisteren A2
Luisteren A1
Spreken A1
Competentiescan
Burgerschapsopdrachten
Praktijkleerboek
afgetekend
Proeve van
bekwaamheid
Praktijk: gastheer/-vrouw in het restaurant
20
KOK
Inhoud
KT 2
Beheert de
keukenvoorraden
1508 Theorie: Beheert de keukenvoorraden
KT 1
Bereidt gerechten
Kerntaaktoets
1509 Praktijk: Beheert de keukenvoorraden
1518 Theorie: Herkenningstafel 1
1506 Theorie: Bereidt gerechten
Nederlands
1507 Praktijk: Bereidt gerechten
Drie gangen lunch
Instellingstoets
Schrijven 2F
Spreken 2F
Gesprekken voeren
2F
Schrijftoets
Toetsing COE
Lezen 2F
Luisteren 2F
Rekenen
Schriftelijke eindtoets COE
Rekenen 2F
Engels
Toetsing
Spreken A1
Luisteren A1
Competentiescan
Loopbaan en burgerschap
Praktijkleerboek
Vaktechnische handelingen
Proeve van
bekwaamheid
3-gangen diner koken
Competentiescan
Burgerschapsopdrachten
Praktijkleerboek
afgetekend
21
ZWK
Inhoud
Kerntaak 1:
Bereidt gerechten
1511 theorie: Bereidt gerechten
Kerntaak 2:
Beheert de
keukenvoorraden
Kerntaak 3:
Vernieuwt en
verbetert de
dienstverlening van
de keuken
Kerntaak 4:
Geeft leiding en voert
beheerstaken uit
Nederlands
Kerntaaktoets
1512 praktijk: Bereidt gerechten
Bereiden 4 gangen lunch
1513 theorie: Beheert de keukenvoorraden
1516 theorie: Vernieuwt en verbetert de
dienstverlening van de keuken.
praktijk: vernieuwt en verbetert de dienstverlening
opdracht leerbedrijf
1519 theorie: Geeft leiding en voert beheerstaken uit
1521 praktijk: Geeft leiding en voert beheerstaken uit
Instellingstoets
Schrijven 2F
Spreken 2F
Gesprekken
voeren 2F
Schrijftoets
Lezen 2F
Luisteren 2F
Rekenen 2F
Schrijven A1
Spreken A2
Gesprekken
Voeren A1
Lezen A1
Luisteren A2
Competentiescan
Burgerschapsopdrachten
Afgetekend
COE
Rekenen
Engels
Schriftelijke eindtoets COE
Toetsing
Competentiescan
Loopbaan en burgerschap
Praktijkleerboek
Proeve van
bekwaamheid
Vaktechnische handelingen
1515 Proeve van bekwaamheid,
4-gangen diner koken
22
Leidinggevende
Keuken
Inhoud
Kerntaak 1:
Bereidt gerechten
theorie: Bereidt gerechten
Kerntaak 2:
Beheert de
keukenvoorraden
Kerntaak 3:
Vernieuwt en
verbetert de
dienstverlening van
de keuken
Kerntaak 4:
Geeft leiding en voert
beheerstaken uit
Nederlands
Kerntaaktoets
praktijk: Bereidt gerechten
Bereiden 4 gangen lunch
theorie: Beheert de keukenvoorraden
theorie: Vernieuwt en verbetert de dienstverlening van
de keuken.
praktijk: vernieuwt en verbetert de dienstverlening
afdelingsplan
theorie: Geeft leiding en voert beheerstaken uit
praktijk: Geeft leiding en voert beheerstaken uit
Instellingstoets
Schrijven 3F
Spreken 3F
Gesprekken
voeren 3F
Schrijftoets 3F
Lezen 3F
Luisteren 3F
Rekenen 2F
Schrijven A2
Spreken A2
Gesprekken
Voeren A2
Lezen B1
Luisteren B1
Competentiescan
Burgerschapsopdrachten
Afgetekend
COE
Rekenen
Engels
Schriftelijke eindtoets COE
Toetsing
Competentiescan
Loopbaan en burgerschap
Praktijkleerboek
Proeve van
bekwaamheid
Vaktechnische handelingen
Proeve van bekwaamheid,
afdelingsplan verdedigen
23
Horeca Ondernemer
Manager
Inhoud
KT1: Onderneemt
theorie: onderneemt
Kerntaaktoets
praktijk: onderneemt, ondernemingsplan schrijven
KT2: Geeft leiding
aan de onderneming
KT4: Werkt mee in
drank- en
spijsverstrekkende
bedrijven
KT5: Werkt mee in
logiesverstrekkende
bedrijven
Nederlands
theorie: Geeft leiding aan de onderneming
praktijk: Geeft leiding aan de onderneming
minionderneming opzetten
theorie: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende
bedrijven
praktijk: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende
bedrijven
theorie: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven
praktijk: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven
Instellingstoets
Schrijven 3F
Spreken 3F
Gesprekken
voeren 3F
Schrijftoets 3F
Lezen 3F
Luisteren 3F
Rekenen 2F
Schrijven A2
Spreken A2
Gesprekken
Voeren A2
Lezen B1
Luisteren B1
Schrijven A2
Spreken A2
Gesprekken
Voeren A2
Lezen B1
Luisteren B1
Competentiescan
Burgerschapsopdrachten
Afgetekend
COE
Rekenen
Engels
Schriftelijke eindtoets COE
Toetsing
Duits
Toetsing
Competentiescan
Loopbaan en burgerschap
Praktijkleerboek
Proeve van
bekwaamheid
Vaktechnische handelingen
Proeve van bekwaamheid,
ondernemingsplan verdedigen
24
3.5 Studiebelasting uren per student
Regulier
Begeleide uren
Incompany
Centrale bijeenkomsten
240 uur
Plenaire sessies volgens rooster
Toetsing:
o Kerntaaktoetsen,
o Proeve van Bekwaamheid,
o Instellingsexamen Nederlands,
o Centrale examens Nederlands en rekenen
Opdracht/excursie
Portfoliogesprekken
Praktijkbegeleiding
Plenaire sessies
Begeleiding werkplekopdrachten
Nederlands/ Rekenen
Extra begeleiding/ondersteuning:
o Vakdeel (theorie, werkplekopdrachten)
o Nederlands
o Rekenen
o Studentenzorg
o Engels
Opdracht/excursie
Kerntaaktoetsen theorie
160 uur
Decentrale bijeenkomsten
Portfoliogesprekken
Praktijkbegeleiding
Toetsing:
o Kerntaaktoetsen praktijk
o Instellingsexamen Nederlands
o Centraal Schriftelijk Examen Nederlands/Rekenen
Proeve van Bekwaamheid
40 uur
Onbegeleide uren
Huiswerk: Werkplekopdrachten/lesstof
40 uur
80 uur
Begeleiding werkplekopdrachten praktijkopleider
80 uur
80 uur
360 uur
360 uur
Totaal SBU per student per jaar
25
Bijlage 1 Kwaliteitsborging
De kwaliteit van het onderwijs en de examinering wordt onder andere geborgd door een
nauwgezette omschrijving van de processen in het kwaliteitsmanagement systeem van SVO.
Examinering is beschreven in de onderstaande handboeken:
HB 01 Handboek Examinering
HB 02 Handboek Kerntaaktoetsing
Op basis van de uitkomsten van tevredenheidonderzoeken en interne audits worden processen en
producten bijgesteld en verbeterd.
Extern wordt SVO beoordeeld door Lloyd’s en de onderwijsinspectie. SVO is ISO 9001:2008
gecertificeerd.
Inspectieadres
Postbus:
2730, 3500 GS Utrecht
Bezoekadres:
Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
Telefoon:
(030) 669 06 00
Faxnummer:
(030) 662 20 91
E-mail:
[email protected]
http://www.onderwijsinspectie.nl/
De kwaliteitsborging en –stimulering omvat zowel een proces- als een productborging.
26
Bijlage 2 Examencommissie en Commissie van Beroep
De examencommissie van de opleiding bestaat uit de manager onderwijskwaliteit, vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en van de SVO groep. De organisatie en de uitvoering van het examen wordt door het
bevoegd gezag opgedragen aan de examen afdeling van SVO. De samenstelling van de examencommissie
en de Commissie van Beroep vindt u hieronder
Functie in examencommissie
Voorzitter
Lid
Naam
Mevr. L. Zomer
Vlees detailhandel
vacature
Vis detailhandel
Dhr. H. Redert
Dhr. P. Koelewijn
Supermarktkanaal
Afgevaardigde supermarkt
Roodvleesindustrie
Dhr. T. Legters
Witvleesindustrie
Dhr. C. van den Berg
Vleeswarenindustrie
Dhr. H. van Leijden
Onderwijs SVO
Dhr. R. Konings
Kenniscentrum SVO / LOBEX
Dhr. G. Landman
Afdeling examinering
Dhr. H. van Dijk
Dhr. W. Bremer
Retail
Dhr. G. Wildeboer
Out of home
Dhr. P. Heuvelmans
Functie in Commissie van Beroep
Voorzitter
Secretaris/plaatsvervangend
voorzitter
Lid
Naam
Dhr. H. Res
Dhr. S.J. de Vries
Dhr. Ch. M. den Hoed
27
Bijlage 3 Examenreglement
De regeling van de examens
Artikel 1
Begrippenlijst
Bij dit reglement hoort een begrippenlijst. De begrippenlijst is onderdeel van dit reglement.
COE
Examen
Kerntaak
Proeve
van
Bekwaamheid
Student
Centraal ontwikkeld(e) examen(s). Digitaal examen voor
Nederlands en rekenen.
proeve van bekwaamheid of examen Nederlands of rekenen
welke nodig is voor het behalen van het diploma.
een belangrijk onderdeel van een beroep. Een kerntaak bestaat
uit meerdere werkprocessen.
examenopdracht in de beroepspraktijk waarin veel voorkomende en
kenmerkende beroepshandelingen moeten worden uitgevoerd.
ieder die onderwijs volgt bij SVO Vakopleiding Food en/of wordt
toegelaten tot het examen.
Artikel 2 lid 1
Toegang en toelating
Degenen die aan de onderwijsinstelling als student zijn toegelaten, hebben toegang tot de
examenvoorzieningen. Aan toegang tot de examenvoorzieningen zijn de volgende aanvullende
voorwaarden verbonden:
- Voor toegang tot bepaalde toetsen of examenonderdelen kan vereist worden dat andere
toetsen of examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd;
- Studenten kunnen deelnemen aan de proeve van bekwaamheid van de opleiding waarvoor zij
zich hebben ingeschreven aan de onderwijsinstelling, binnen de voor de opleiding gestelde
cursusduur en aan alle overige examenonderdelen die de onderwijsinstelling organiseert als zij
het onderwijs dat hen daartoe door de onderwijsinstelling is aangeboden hebben gevolgd en
met inachtneming van het gestelde in artikel 10 lid 2 van dit reglement en de nadere regeling
omtrent het onderwijs in de onderwijs- en examenregeling.
Artikel 2 lid 2
Extraneï
Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan zich als
examenstudent laten inschrijven. Aan de inschrijving is de volgende voorwaarde verbonden:
- Overleggen van een verklaring van werkgever, onderwijsinstelling of andere instantie, waaruit
het bevoegd gezag de conclusie kan trekken dat toegang tot de examinering zinvol is.
Artikel 3 lid 1
Aanmelding
Studenten melden zich aan voor de proeve van bekwaamheid. Op het formulier staan de
handtekeningen van de praktijkopleider, de mentor en de student voor akkoord. Het formulier wordt
aangeleverd bij de examenleider.
Artikel 3 lid 2
Aanwezigheid / verzuim
Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben
aangemeld en die voor hen zijn georganiseerd. Studenten worden tijdig, minimaal twee weken van
tevoren, geïnformeerd over tijdstip en locatie van examenonderdelen.
Studenten die niet aan een examenonderdeel hebben deelgenomen, overleggen aan de
examenleider een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De examenleider
oordeelt over de geldigheid van het verzuim.
Voor studenten die naar het oordeel van de examenleider een geldige reden hebben, komt de
eerstvolgende toetsgelegenheid in de plaats van de verzuimde toetsgelegenheid.
28
Voor studenten die naar het oordeel van de examenleider geen geldige reden hebben, telt de
verzuimde toetsgelegenheid mee als een gemaakte toets en wordt het aantal toetsgelegenheden
dat men zou hebben ingevolge artikel 10 lid 1 van dit reglement hierdoor beperkt.
Artikel 4 lid 1
Vrijstelling / erkenning van andere resultaten
Het examenbureau kan op verzoek van de studenten (via de mentor) diploma’s, certificaten, studieof ervaringsresultaten erkennen die aan een andere instelling zijn behaald.
Artikel 4 lid 2
Verzoeken
Verzoeken om vrijstelling dienen schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van gewaarmerkte
kopieën van cijferlijsten, certificaten en/of diploma’s.
Artikel 5
Examenprogrammering
De proeve van bekwaamheid wordt op school op drie toetsmomenten aangeboden. In (of rond)
lesweek 6, 19 en 32. De kerntaaktoetsen worden ook op drie toetsmomenten aangeboden, te
weten lesweek 13, 26 en 39.
Wanneer de proeve van bekwaamheid en kerntaaktoetsen op het bedrijf worden afgenomen
gebeurt dit volgens planning, in overeenstemming met het bedrijf.
Alle gegevens met betrekking tot de inhoud en de organisatie van het examen worden in de
examenprogrammering bekend gemaakt.
Artikel 6 lid 1
Organisatie examens
De taakverdeling rondom de organisatie van de examens is te vinden in de onderwijs- en
examenregeling (H2.2).
Artikel 6 lid 2
Fraudebepalingen
Het examenbureau treft maatregelen tegen studenten die ten aanzien van toetsing
onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De
student kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon; de minderjarige student laat zich
vergezellen van een wettelijk vertegenwoordiger.
Artikel 6 lid 3
Onregelmatigheden
Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt:
- Op frauduleuze wijze verkrijgen van antwoorden, dan wel een gunstige beoordeling;
- Niet opvolgen van instructies van surveillanten;
- Gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen, waaronder mobiele communicatiemiddelen
(smartphone & tablet zijn uitgeschakeld en niet zichtbaar aanwezig).
Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en
dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel
Artikel 6 lid 4
Maatregelen
De maatregelen bedoeld in dit artikel, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen
worden, kunnen zijn:
- Ongeldigheidverklaring van de uitslag van de bedoelde toets;
- Uitsluiting van (verdere) deelname aan toetsing;
- Ongeldig verklaren van een of meer onderdelen van het reeds afgelegde examenonderdeel;
- Bepalen, dat het diploma of de certificaten slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd
examenonderdeel in de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen.
Artikel 6 lid 5
Kennisgeving
De inspectie en alle partijen die betrokken zijn bij de onderwijsovereenkomst die op de opleiding
van toepassing is, worden van de genomen maatregel, bedoeld in dit artikel, lid 3, schriftelijk in
kennis gesteld.
29
Artikel 7 lid 1
Vaststelling uitslag toetsing
Het examenbureau stelt de uitslag van de kerntaaktoetsen en de proeve van bekwaamheid vast
binnen 14 dagen na afname van de proeve. Slechts in incidentele gevallen kan hiervan afgeweken
worden. In voorkomend geval meldt het examenbureau dit onder opgave van redenen aan de
betrokkenen.
Artikel 7 lid 2
Bewaarperiode en inzage
Het schriftelijke en, zover mogelijke, praktische werk wordt zes maanden na afloop van de toetsing
bewaard door het examenbureau. Daarna worden de examens vernietigd. De toetsresultaten,
verzameld in het studentvolgsysteem blijven bewaard.
Belanghebbenden kunnen schriftelijk een verzoek tot inzage in het werk indienen bij het
examenbureau. In overleg wordt afspraak gemaakt om ten kantore van het examenbureau één en
ander in te zien.
Artikel 7 lid 3
Bekendmaking resultaten
De resultaten van de proeve van bekwaamheid worden schriftelijk binnen 2 weken na ontvangst
van de proeve door het examenbureau bekend gemaakt aan de student.
De resultaten van de kerntaaktoetsen worden binnen 2 weken na ontvangst door het
examenbureau vastgesteld en digitaal beschikbaar gesteld voor betrokken medewerkers.
De resultaten van de centraal ontwikkelde examens (COE) worden binnen 2 weken bekend
gemaakt en zijn digitaal beschikbaar voor betrokken medewerkers.
Artikel 8
Bewijsstukken
Bij het met goed gevolg afleggen van een toets wordt, conform artikel 7.4.6 lid 1 van de WEB, door
de examencommissie een bewijsstuk uitgereikt; in geval van een kerntaak een resultatenoverzicht
en bij de proeve van bekwaamheid een diploma.
Artikel 9 lid 1
Uitslagregels
Per kerntaak wordt door het examenbureau vastgesteld of de student daarvoor geslaagd is.
De eindwaardering hiervoor is weergegeven met een cijfer. Het behaalde resultaat is geldig zolang
de student in hetzelfde cohort staat ingeschreven. Bij overschrijving naar een nieuw cohort blijft het
resultaat geldig, mits er geen wijzigingen zijn in het kwalificatiedossier.
Artikel 9 lid 2
Geslaagd voor kerntaak
De student is voor een kerntaak geslaagd indien voldaan is aan de eisen die in de
examenprogrammering aan de behaalde resultaten worden gesteld.
Artikel 9 lid 3
Geslaagd voor examen
De student is voor het volledige examen geslaagd indien alle kerntaaktoetsen zijn behaald, de
competentiescan met een voldoende afgerond, aan alle vereisten voor de beroepspraktijkvorming
is voldaan en als afsluiting de proeve van bekwaamheid als voldoende beoordeeld. De
examencommissie stelt vast of een student is geslaagd voor het examen.
Artikel 10 lid1
Meer toetsgelegenheden
De student heeft het recht om een kerntaaktoets en de proeve drie keer af te leggen.
Bij een tweede herkansing moet een plan van aanpak worden ingeleverd door de student. Pas bij
akkoord van de examencommissie mag de student het examen nogmaals herkansen. Een student
mag een examen herkansen, ongeacht de uitslag ervan. De laatste beoordeling telt als eindcijfer.
Artikel 10 lid 2
Advies voortgang opleiding
Het bevoegd gezag adviseert de student die na de toetsgelegenheid niet aan de eisen van de
proeve heeft voldaan, over de voortgang van de opleiding.
30
Artikel 11
Beroepspraktijkvorming
Het bevoegd gezag beoordeelt of de aan de binnen de opleiding gestelde competenties is voldaan
en betrekt daarbij het oordeel van het opleidende bedrijf. Dit doet zij aan de hand van de vereisten
die op de examinering van toepassing zijn.
Artikel 12
Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij beschikking krijgt over
gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
Artikel 13
Afwijkende toetsing
Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan het examenbureau toestaan dat
een toets in afwijkende vorm wordt afgenomen. De afwijkende vorm moet voldoen aan de beoogde
doelstelling en de toetstechnische eisen. Aangepaste examinering wordt per student schriftelijk
vastgelegd. In het document ‘Richtlijnen aangepaste examinering SVO’ staan voorwaarden en
mogelijk aanpassingen bij examinering.
Artikel 14
Toezicht
De Inspectie van het onderwijs houdt namens het ministerie van OCW toezicht op de examens.
Artikel 15
Examenbureau
Het examenbureau ziet toe op de uitvoering van het vastgestelde programma conform de regels
van deze regeling. De toetsing waarop dit reglement/programma van toepassing is, wordt onder
toezicht van het examenbureau afgenomen.
Het examenbureau brengt jaarlijks verslag uit op basis van de door de examencommissie
aangereikte informatie.
31
Artikel 16
Examencommissie
Het bevoegd gezag stelt, in samenwerking met examenbureau, een examencommissie in ten
behoeve van het vaststellen, de organisatie en de afname van examenonderdelen. De feitelijke
uitvoering wordt door het examenbureau gecontroleerd en bewaakt.
Artikel 17
Commissie van Beroep
De volledige uitwerking van artikel 17 is te vinden in bijlage 4.
Samenstelling commissie van beroep:
Voorzitter
: H. Res
Secretaris
: S.J. de Vries
Overige leden
: Dhr. Ch. M. den Hoed
Adres
: Dorpsstraat 52, 7136 LN Zieuwent
Artikel 18
Onvoorziene omstandigheden
In omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het examenbureau en deelt de genomen
beslissing zo spoedig mogelijk mede aan de betrokkenen en aan de examencommissie.
Artikel 19
Generieke examens Nederlands en rekenen
Examens die ontwikkeld worden door de centrale overheid, vallen onder de condities die door de centrale
overheid zijn bepaald. In geval van afwijkende regels, gelden de regels van de COE (centraal ontwikkelde
examens). Afwijkende condities zijn er bijvoorbeeld ten aanzien van toelating en aanmelding, het aantal
toetsgelegenheden, regels met betrekking tot de uitslag, het toelaten bij te laat komen, het inzagerecht, de
aangepaste examinering bij handicaps waaronder dyslexie, e.d. Studenten zullen voorafgaand aan het
examen op de hoogte worden gesteld van deze condities.
Deze condities worden beschreven in het Protocol COE (centraal ontwikkelde examens).
Vragen en opmerkingen van studenten over de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen
Wanneer mbo-studenten vragen en opmerkingen hebben over de centraal ontwikkelde examens taal en
rekenen kunnen ze daarvoor terecht bij de MBO Examenlijn van de Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs, JOB. JOB heeft speciaal voor de centraal ontwikkelde examens een website ontwikkeld
en een klachtenlijn ingesteld. Website examenlijn: http://www.mbo-examenlijn.nl/
JOB verzamelt alle opmerkingen van studenten en bespreekt deze waar nodig met het College voor
Examens (CvE), verantwoordelijk voor de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het mbo.
Studenten die zich rechtstreeks tot het CvE wenden, worden door het CvE doorverwezen naar JOB.
Het is niet mogelijk om over de inhoud van het Centraal Ontwikkelde Examen bezwaar te maken bij de
examencommissie of om in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens van de eigen
instelling.
32
Bijlage 4 Artikel 17 Commissie van Beroep voor examens
Overwegende dat de Wet Educatie en Beroepsonderwijs bepaalt dat ieder ROC/ vakschool een Commissie
van Beroep voor de Examens instelt voor de behandeling van beroepschriften inzake beslissingen van een
Examencommissie of examinator van de instelling, als bedoeld in artikel 7.4.5 van de WEB, heeft SVO
vakopleiding Food ter uitvoering hiervan het reglement van de Commissie van beroep voor Examens
vastgesteld.
Artikel 17.1
Instelling en reglementen
1.
De Commissie draagt voluit de naam “Commissie van Beroep voor de Examens”, nader te
noemen de Commissie.
2.
De kosten van de Commissie komen ten laste van de werkgever.
Artikel 17.2
Samenstelling en zittingsduur
1.
Conform het bepaalde in de WEB bestaat de Commissie uit een voorzitter, tevens lid, en een even
aantal leden.
2.
Voor elk lid is een plaatsvervangend lid beschikbaar. Indien een lid van de Commissie werknemer is
bij het (MBO) College waartoe ook de indiener van het beroepsschrift behoort, dan treedt de
plaatsvervanger in zijn plaats op. Ook voor een lid van de Commissie die op andere wijze is
betrokken bij de beoordeling waartegen beroep wordt ingesteld treedt de plaatsvervanger op.
3.
De leden en plaatsvervangende leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van
drie jaren zijn na afloop van deze termijn terstond herbenoembaar.
4.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 5 kunnen leden van de Commissie zowel intern als extern
benoemd worden, mits zij voldoende deskundig zijn voor de behandeling van beroepschrift.
5.
Leden van het bevoegd gezag dan wel een Examencommissie, dan wel de Onderwijsinspectie
kunnen geen deel uitmaken van de Commissie.
Artikel 17.3
Taken en bevoegdheden
1.
De Commissie oordeelt over beroepschriften inzake beslissingen van een Examencommissie of
examinator van de instelling, als bedoeld in artikel 7.4.5 van de WEB
2.
Binnen dit kader is de Commissie bevoegd het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd van advies
te dienen.
3.
De Commissie is bevoegd deskundigen te raadplegen.
Artikel 17.4
Voorprocedure
1.
Alvorens beroep in te stellen bij de Commissie heeft iedere student de mogelijkheid tegen een
beslissing van de beoordelaar of examinator een bezwaarschrift in te dienen bij de voorzitter van de
Examencommissie. .
2.
Het bezwaarschrift bevat tenminste:
o
de naam, het adres en de handtekening van de indiener;
o
de dagtekening;
o
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
o
de gronden van het bezwaar.
3.
Indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard, mits
de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een daartoe gestelde
termijn.
4.
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt vijf dagen.
5.
De Examencommissie hetzij de examinator beslist binnen twee weken na ontvangst van het
bezwaarschrift.
33
6.
7.
8.
9.
De beslissing wordt binnen voornoemde termijn schriftelijk aan de student kenbaar gemaakt door
de Voorzitter van de Examencommissie hetzij de examinator.
Een student kan tegen de beslissing van de Examencommissie op het bezwaarschrift beroep
instellen bij de Commissie van Beroep voor de Examens.
De bezwaarprocedure, als bedoeld in lid 1, staat beschreven in het Onderwijs en
Examenreglement. (hoofdstuk 2.5)
Een student is niet verplicht tot het volgen van voornoemde bezwaarprocedure. Tegen een
beslissing van de Examencommissie of de examinator kan ook rechtstreeks een beroepschrift
worden ingediend bij de Commissie van Beroep voor de Examens. De wettelijke termijn voor het
indienen van het beroepschrift bedraagt twee weken (artikel 7.5.2., lid 2 Wet Educatie en
Beroepsonderwijs).
Artikel 17.5
Indiening beroepsschrift
1.
Beroep kan worden ingesteld door ieder die als student is ingeschreven bij de instelling dan wel de
wettelijke vertegenwoordiger als de student minderjarig is.
2.
Het beroepschrift is ondertekend en houdt in:
o naam, adres en woonplaats van de student;
o een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk met
een afschrift van dit besluit;
o de gronden waarop het beroep rust.
3.
Conform artikel 7.5.2. lid 2 van de WEB moet het beroepschrift binnen twee weken nadat de
beslissing ter kennis van de student is gebracht worden ingediend bij SVO t.a.v. de voorzitter van
de Commissie van Beroep voor de Examens, Postbus 516, 3990 GH Houten.
4.
Het beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de Commissie van Beroep voor de
Examens.
5.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen opschortende werking.
Artikel 17.6
Behandeling van het beroepschrift
1.
Het beroepschrift wordt door de Commissie in behandeling genomen, tenzij:
o het geschil niet behoort tot de competentie van de Commissie als bedoeld in artikel 17 lid 3;
o de indieningtermijn niet in acht is genomen;
o het beroepschrift niet voldoet aan het bepaalde in artikel 17 lid 4.
2.
Indien het beroepschrift na de daarvoor gestelde termijn is ingediend, laat de voorzitter de niet
ontvankelijkheid op die grond achterwege, indien de termijnoverschrijding verschoonbaar kan
worden geacht.
3.
Indien het beroepschrift niet voldoet aan het bepaalde in artikel 17 lid4 wijst de voorzitter de
student op het verzuim en wordt de student in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen
vijf werkdagen te herstellen middels een hersteld beroepschrift.
4.
De voorzitter van de Commissie verklaart het beroepschrift ongegrond als naar zijn oordeel op
voorhand aannemelijk is dat de student in het ongelijk zal worden gesteld.
5.
De Commissie bevestigt de ontvangst van het beroepschrift aan de student en zendt de
voorzitter van de Examencommissie onverwijld een afschrift van het beroepschrift.
Artikel 17.7
Voorbereiding van de zitting
1.
De voorzitter bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats, de datum en het tijdstip waarop de
behandeling van het beroep ter zitting kan plaatsvinden.
2.
De leden van de examencommissie en examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen
die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig acht.
3.
Alvorens tot een oordeel te komen worden partijen in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
4.
De hoorzitting vindt plaats binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift.
5.
Voor de hoorzitting worden alle op het beroep betrekking hebbende stukken aan partijen gestuurd.
34
Artikel 17.8
Bijstand tijdens de hoorzitting
1.
Partijen kunnen zich tijdens de hoorzitting door een raadsman doen bijstaan. Zij dienen hiervan
uiterlijk bij aanvang van de zitting melding te maken aan de voorzitter.
2.
Ook kunnen partijen getuigen en deskundigen voor de hoorzitting meebrengen, met dien verstande
dat zij de namen van bovengenoemde personen uiterlijk op de dag voorafgaand aan de zittingsdag
schriftelijk opgeven aan de Commissie. De Commissie beslist over de toelating.
3.
De Commissie kan getuigen en deskundigen oproepen.
Artikel 17.9
Behandeling ter zitting
1.
Tijdens de hoorzitting wordt elk van de partijen in de gelegenheid gesteld de eigen standpunten toe
te lichten.
2.
Indien voor de sluiting van de hoorzitting blijkt, dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan de
Commissie van Beroep bepalen dat de behandeling van het beroepschrift op een door de
commissie te bepalen datum en tijdstip zal worden voortgezet. Daarbij kan aan partijen aanvullende
informatie worden gevraagd.
3.
Voordat de hoorzitting wordt gesloten, deelt de voorzitter van de Commissie mede wanneer
uitspraak zal worden gedaan. Conform artikel 7.5.2. lid 3 van de WEB beslist de Commissie binnen
vier weken na ontvangst van het beroepschrift, tenzij de Commissie deze termijn heeft verlengd met
ten hoogste twee weken.
Artikel 17.10
Intrekken beroepschrift
Indien een beroepschrift tijdens een procedure bij de Commissie wordt ingetrokken deelt de Commissie dit
schriftelijk mee aan de partijen.
Artikel 17.11
Uitspraak
1.
De uitspraak van de Commissie is bindend.
2.
De Commissie kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak
wordt beslist, dan wel dat het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder
door de Commissie te stellen voorwaarden.
3.
Indien de Commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing van de
Examencommissie of examinator geheel of gedeeltelijk. De Commissie is niet bevoegd in de plaats
hiervan een nieuwe beslissing te nemen.
4.
De Examencommissie of examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig
opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Commissie. De Commissie kan
hiervoor in haar uitspraak een termijn stellen.
5.
De uitspraak wordt door de voorzitter van de Commissie ondertekend. De uitspraak wordt in
afschrift verzonden aan partijen, wettelijk vertegenwoordigers van de student indien deze
minderjarig is, aan het bedrijf dat, of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt, aan De
Raad van Toezicht, de betrokken directeur (MBO) College en aan de Onderwijsinspectie
Artikel 17.12
Privacybescherming
1.
Een ieder die is betrokken bij de beroepsprocedure is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van
al hetgeen in verband met de behandeling van het beroep wordt vernomen.
2.
De in het vorige lid bedoelde verplichting geldt niet tegenover degene die ambtshalve of volgens de
wet tot mededeling is verplicht.
3.
Indien de in lid 1 genoemde verplichting wordt geschonden heeft het bevoegd gezag, al dan niet op
verzoek van de Commissie, de bevoegdheid nadere maatregelen te treffen.
4.
De plicht tot geheimhouding vervalt niet nadat betrokkenen:
o niet meer als personeelsleden hetzij studenten zijn verbonden aan de instelling;
o geen deel meer uitmaken van de Commissie of het secretariaat.
35
Artikel 17.13
Samenstelling commissie van beroep voor de Examens:
Voorzitter
: H. Res
Secretaris
: S.J. de Vries
Overige leden
: Ch. M. den Hoed
36