meesMeue efce[erŁeeJej jenCeej efveJe[Cetkeā DeeŁeesieeŪeer

7
KeeceieeJe -yegue[eCee
13 mehšWyej 2014
MeefveJeej
GÅee KeeceieeJe - MesieeJe hebÛeeÙele meefceleerÛeer efveJe[Cetkeâ meesMeue efce[erÙeeJej jenCeej
jpeleveiejerle keâeB«esme lej mebleveiejerle YeeefjheÛes JeÛe&mJe jenCeej
efveJe[Cetkeâ DeeÙeesieeÛeer keâj[er vepej
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
KeeceieeJe : Deeieeceer efJeOeevemeYee
efveJe[CegkeâebÛeer DeeÛeejmebefnle peenerj PeeuÙeeveblej
KeeceieeJe Je MesieeJe ÙesLes GÅee 14 mehšbsyej jespeer
hebÛeeÙele meefceleer meYeeheleer Je GhemeYeeheleer heoebÛeer
efveJe[ nesle Deens. KeeceieeJeeÛes meYeeheleerheo
ceefnuee jeKeerJe Demetve peemle mebKÙeyeU
DemeuÙeeves ÙesLes keâeB«esmekeâ[sÛe meYeeheleerheo
jenCeej Deens. lej MesieeJeele hegvne Yeeefjhe-yengpeve
cenemebIeeÛee PeW[e hebÛeeÙele meefceleerJej heâ[keâCeej
Deens.
meew.keâjebieUs meYeeheleer!
ÙeeJesUsme meYeeheleerheo meJe&meeOeejCe ceefnuee
jeKeerJe DemeuÙeeves hebÛeeÙele meefceleerle Deelee
ceefnuee jepe ÙesCeej Deens. KeeceieeJe hebÛeeÙele
meefceleerceOÙes 12 hewkeâer 8 meomÙe keâeB«esmeÛes
Deensle. iesues De[erÛe Je<e& meefle<e ÛeJneCe ns
meYeeheleer nesles. lÙeebÛee keâeÙe&keâeU Deelee mebheuee
Deens. lÙeecegUs veJÙeeves meYeeheleerheoeÛeer efveJe[
kesâueer peeCeej Deens. hebÛeeÙele meefceleer meYeeheleerheo
meJe&meeOeejCe ceefnuee jeKeerJe Deens.
meYeeheleerheoemee"er keâeB«esmeÛÙee megšeUe meke&âueÛÙee
®KceeyeeF& keâjebieUs, peUkeâe Ye[bie meke&âueÛÙee
kegâmegceyeeF& leeÙe[s Je eEÛeÛehetj meke&âueÛÙee
melÙeYeecee efMebos Ùee efleve ceefnueebÛeer veeJes meceesj Ùesle
Deensle. Deeieeceer efJeOeevemeYee efveJe[Cegkeâe ue#eele
Ieslee Dee. efoueerhekegâceej meeveboe meYeeheleerheo
osleevee efJeMes<e ue#e osCeej Deensle. lÙeecegUs efleve
hewkeâer kegâCeeuee ner mebOeer efceUles, ns heneJes ueeieCeej
Deens. meYeeheleerheoemee"er megšeUe meke&âueÛÙee
®KceeyeeF& keâjebieUs lej GhemeYeeheleerheoemee"er
DešeUer meke&âueÛes Ûesleve heešerue ÙeebÛes veeJe meceesj
Ùesle Deens. yegue[eCee efpeu¢eele KeeceieeJe hebÛeeÙele
meefceleer meJee&le cees"er Demetve Dee. meeveboe ÙeebÛÙee
ØeÙelveeves hebÛeeÙele meefceleerÛÙee ceeOÙeceeletve
efJekeâemeeÛeer efJeefJeOe keâeces Peeueer Deensle.
megjJeeleeruee meYeeheleerheo DevegmegefÛele peeleer,
peceeleeRmee"er jeKeerJe nesles. lÙeeJesUsme Dee. meeveboe
Ùeebveer Jee[er ÙesLeerue meefle<e ÛeJneCe Ùeebvee
meYeeheleerheoeÛeer mebOeer efoueer nesleer. lej
GhemeYeeheleerheoer ieesheeue meeleJe nesles. KeeceieeJe
heb.me.Jej keâeB«esmeÛes efveefJe&Jeeo JeÛe&mJe DemeuÙeeves
meYeeheleer Je GhemeYeeheleerheo Ùee he#eekeâ[s jenCeej
Deens. ÙeeJesUsme megšeUe yeg. meke&âueÛÙee
meew.keâjebieUs Ùeebvee meYeeheleerheo lej Ûesleve heešerue
Ùeebvee GhemeYeeheleerheo efceUCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens.
MesieeJe meYeeheleer hebg[keâj!
MesieeJe ÙesLeerue hebÛeeÙele meefceleer
meYeeheleerheoeÛeer Deej#eCe mees[le 8 mehšWyej
jespeer keâe{CÙeele Deeueer. ns heo veeieefjkeâebÛÙee
ceeieemeØeJe&ieemee"er Deejef#ele efveIeeues. Ùee
heoemee"er 14 mehšWyej jespeer efveJe[Cegkeâ
keâeÙe&›eâce IesCÙeele ÙesCeej Deens.
hebÛeeÙele meefceleer meYeeie=neceOÙes
lenmeerueoej [[email protected] jecesÕej hegjer ÙeebÛÙee
DeOÙe#elesKeeueer ner mees[le keâe{CÙeele
Deeueer vejWõ ÛeJneCe Ùee 9 Je<eeaÙe yeeuekeâeÛÙee
neleeves
F&Õej efÛeúerJoejs Deej#eCe
keâe{CÙeele Deeues. lÙeevegmej veeceeØe Deej#eCe
efveIeeues. ÙeeJesUer yeer[erDees DeMeeskeâ leeÙe[s,
meYeeheleer ceeOegjer efcejies, GhemeYeeheleer megjsMe
MesUkesâ, meomÙee efce$eJe=boe hegb[keâj, megjsMe
ceeJekeâej, Jebovee heejmkeâj GheefmLele neslÙee.
Ùee hebÛeeÙele meefceleerceOÙes mene meomÙe
Demetve meJe&Ûe veeceeØe DemeuÙeeves
meYeeheleerheoemee"er hee$e Deensle. meÅee Yeeefjhe
- yecemebÛÙee ceeOegjer efcejies Ùee meYeeheleerheoer
lej megjsMe MesUkesâ GhemeYeeheleerheoer
efJejepeceeve Deensle. Deelee efce$eJe=boe hegb[keâj
meYeeheleerheoeÛÙee ØecegKe oeJesoej Deensle. lej
megjsMe
veeJekeâej
ÙeebÛes
veeJe
GhemeYeeheleerheoemee"er ÛeÛexle Deens.
Meslekeâjer mebIešvesÛee Sme[erDees keâeÙee&ueÙeeJej ceesÛee&
KeeceieeJe : MeslekeâNÙeebÛÙee efJeefJeOe mecemÙeebmee"er ieg®Jeejer
Meslekeâjer, Meslecepegj, JÙeeJemeeefÙekeâ , Jeenlegkeâoej Je efJeÅeeLÙeeËÛÙee
GheefmLeleerle mJeeefYeceeveer Meslekeâj mebIešvesÛÙee vesle=lJeele ceesÛee&
keâe{CÙeele Deeuee.
Ùee ceesÛee&uee efMeJeepeer cenejepe hegleUŸeeheemetve ØeejbYe Peeuee.
meoj ceesÛee&uee ØeejbYe nesCÙeehetJeea efMeJeØeefle‰eve ÙesLes meYee
nesCÙeehetJeea efMeØeefle‰eve ÙesLes meYee IesCÙeele Deeueer. meYesceOÙes
ØekeâeMe peJebpeeU, %eeveosJejeJe keâjeUs, mebpeÙe meeleJe, kewâueeme
heâešs, MÙeece DeJeLeUs, efiejerOej osMecegKe, Deefveue ieJnebos,
FlÙeeoer heoeefOekeâeNÙeebveer meYesuee mebyeesefOele kesâues lees ceeÛee& meYesvelejb
efMeJe Øeefle‰eve cewoeve ÙesLetve, mJeeefYeceeveerÛes ÙegJee ØeosMeeOÙe#e
jefJekeâeble leghekeâj Je efpeuneOÙe#e kewâueeme heâešs ns yewueiee[erJej mJeej
Peeues DeeefCe Oegjkeâjer cnCetve ÙegJee efpeuneOÙe#e MÙeece DeJeLeUs ns
nesles. meYesuee jepÙe ØeJeòesâ iepeeveve Denceoeyeeokeâj Je ØeosMeeOÙe#e
jefJekeâeble leghekeâj Ùeebveer mebyeesefOele kesâues. ceesÛee&le MeslekeâNÙeebmen
Meslecepegj ceefnuee cees"Ÿee mebKÙesves GheefmLele neslÙee. ÙeeJesUer
ceemegceMeen cemleeveMeen, Deej.yeer. osMecegKe, meesheeve Keb[ejs,
iepeeveve hešeskeâej, ØekeâeMe peJebpeeU, jeCee Ûebove, meblees<e
jepehetle, MesKe ÙegvegmeYeeF&, jepeg veekeâe[s, ßeerke=â<Ce keâekeâ[s, jentue
ÛeewOejer Deceesue Kbe[ejs, jefJe GceeUs DeeefobÛeer GheefmLeleer nesleer.
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
yegue[eCee : efJeOeevemeYee
efveJe[CegkeâerÛeer DeeÛeejmebefnlee
peejer Peeueer Demetve, 7
efJeOeevemeYee celeoej mebIeele
SketâCe 18 ueeKe 67 npeej
233 celeoej Deensle.
celeoej hegveefj#eCe ne 20
mehšWyejheÙeËle ÛeeuetÛe jenCeej
Demetve, lÙeelener keâener celeoej
Jee{CÙeeÛeer MekeäÙelee ner
efpeuneefOekeâejer efkeâjCe
kegâ®bokeâj Ùeebveer JÙeòeâ kesâueer.
ÙeslÙee efveJe[Cegkeâerle meesMeue
efce[erÙeeÛee meJee&Oeerkeâ Oeeskeâe
jenCeej Demetve, lÙeeJej
ØeefleyebOeelcekeâ keâejJeeF&mee"er
MeemekeâerÙe Ùeb$eCee meppe
DemeuÙeeÛes lÙeebveer meebefieleues.
keWâõerÙe efveJe[Cetkeâ DeeÙeesieeves
efJeOeevemeYee efveJe[Cetkeâ Iees<eerle
keâjleeÛe,efpeune efveJe[Cetkeâ
efveCe&Ùe DeefOekeâejer efkeâjCe
kegâ®bokeâj Ùeebveer Meg›eâJeej 12
mehšWyej jespeer he$ekeâej heefj<eo
IesJetve ner ceeefnleer efoueer.
ÙeeJesUer efveJe[Cetkeâ efveCe&Ùe
DeefOekeâejer jcesMe IesJebos Je efpeune
ceeefnleer DeefOekeâejer ØeMeeble
ow"Cekeâj GheefmLele nesles.
efpeuneefOekeâejer heg{s cnCeeues keâer,
efpeu¢eele SketâCe 191 celeoeve
keWâõ Demetve lÙeeleerue ceuekeâehetj273, yegue[eCee- 275,
efÛeKeueer272,
efmeboKes[jepee314,
cesnkeâj- 296, KeeceieeJe-
«eecemeYesle oe®yeboerÛee "jeJe ‘efmeOoerefJeveeÙekeâ’ÛÙee keâeÙe&MeeUsle efJeÅeeLÙeeËvee
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
KeeceieeJe : mebmeejeuee
GOoJemle keâjer oe® yeešueeruee
mheMe& vekeâe keâ®, Ùee cnCeerÛee
ØelÙeÙe hešle DemeuÙeeves
ieeJeeieJeele oejyeboerÛee "jeJe
Iesleuee peele Deens. lej
leeuegkeäÙeeleerue veeieehetj ieeJeele
megOoe Deepe 11 mehšWyej jespeer
«eecemeYesle "jeJe cebpetj keâ®ve
ieeJeele oe®yeboer keâjCÙeeÛeer
ceeieCeer keâjCÙeele Deeueer Deens.
veeieehetj lee. KeeceieeJe ÙesLes
DeJewOeefjlÙee ieeJe"er oe®Ûeer
efJe›eâer keâjCÙeele Ùesle Deens.
lÙeecegUs ieeJeele Deveskeâebvee
JÙemeve ueeieues Demetve ÙeeceUs
DeveskeâebÛes mebmeej GOoJemle nesle
Deensle.
lemesÛe
DeveskeâebÛÙee
DeejesiÙeeJej efJeheefjle heefjCeece
nesle Deens. lÙeecegUs keâeue 11
mehšWyej jespeer PeeuesuÙee
«eecemeYesle meew. JoejkeâeyeeF&
meKeejece mejoej Deens. ieeJeele
oe®yeboerÛÙee "jeJe ceeb[uee.
lÙeeme GheefmLele megceejs 100
«eecemLebveer cebpetjer efoueer.
lÙeecegUs meojÛee "jeJe
Skeâceleeves cebpetj keâjCÙeele
Deeuee. Ùee "jeJeeÛÙee
DebceueyepeeJeCeermee"er mebyebefOle
efJeYeeieeuee efveJesove osCÙeele
Deeues Deens.
Ùee «eecemeYesuee mejhebÛe meew.
meesvegleeF& menosJe Oeeveesjs,
«eecemesJekeâ kesâ.yeer. OeveJee[s
ÙeebÛÙeemen FlejebÛeer GheefmLeleer
nesleer. lemesÛe ÙeeJesUer oe®yeboer
meefceleerÛes ie"Ce keâjCÙeele
Deeues. ÙeeceOÙes DeOÙe#ee
MekegbâleueeyeeF& IeeF&š, GheeOÙe#ee
JoejkeâeyeeF& mejoej, meefÛeJe
jbpevee FbieUs, lej meomÙee
cnCetve megveboe DeJeÛeej,
hebÛeefMeuee Jeekeâes[s, MeesYee
Jeemevekeâej, yesyeeyeeF& efnJejeUs,
ueleeyeeF& {esjs, megveerlee mejoej,
efJeceue Jeekeâes[s, MeebleeyeeF&
Oeeveesjs, keâeskeâerUeyeeF& ueiej,
DeeMee heJeej Ùee ceefnueebmen
«eecemLeebÛee meceeJesMe keâjCÙeele
Deeuee Deens.
keâefjDej yeeyele ceesueeÛes ceeie&oMe&ve
291 Je peUieeJe pee.- 270
DeMeer SketâCe mebKÙee Deens.
efveJe[Cetkeâ
DeeÙeesieeÛÙee
efveoxMeevegmeej 2006 veblejÛÙee
F&JnerSce ceMeerve JeehejeÙeÛeer
Demetve
Deelee-heÙeËle
Úòeermeie{ceOetve yeer.Ùeg.3000
Je meer.Ùeg.2318 ceMeerve Øeehle
PeeuÙee Deensle. efpeu¢eeceOÙes
efveJe[Cegkeâermee"er 11,947
Flekesâ ceveg<ÙeyeU GheueyOe
Demetve lÙeebvee 23 Je 24
[email protected]š jespeer DecejeJeleer ÙesLes
ØeefMe#eCe osCÙeele Deeues Deens.
celeoeve keWâõeÛes cetuÙeefveOee&jCe Je
efkeâceeve cetueYetle megefJeOee
hegjefJeCÙeeyeeyele meJe& celeoej
veeWoCeer DeefOekeâeNÙeebvee efveoxMeerle
keâjCÙeele Deeues Deens. efce[erÙee
mešeaefHeâkesâMeve Je [email protected]šjeRie
keâefcešer
ueeskeâmeYee
efveJe[Cegkeâermee"er leÙeej kesâuÙee
iesueer nesleer, efleÛes Deelee
hegveie&"Ce keâjCÙeele Ùesle Deens.
ueeskeâmeYee efveJe[CegkeâerÛÙee
OeleeaJejÛe
efJeOeevemeYee
efveJe[Cegkeâerkeâjerlee 7 vees[ue
DeefOekeâeNÙeebÛeer
efveÙegòeâer
keâjCÙeele ÙesF&ue, DeMeerner
ceeefnleer lÙeebveer efoueer.
efveJe[CegkeâerojcÙeeve ÙesCeeNÙee
veJeje$eeslmeJeeJej
DeeÛeejmebefnlesÛee keâenerner Heâjkeâ
he[Ceej vemeuÙeeÛes lÙeebveer
meebefieleues. ner efveJe[Cetkeâ
Meeblelesle heej hee[CÙeemee"er meJe&
celeoejebveer menkeâeÙe& keâjCÙeeÛes
DeeJeenve lÙeebveer kesâues.
DeeÛeejmebefnlee
peenerj
PeeuÙeeveblej efpeuneØeMeemeve
meppe Peeues Deens.
efveJe[Cetkeâ Øeef›eâÙee Je
DeeÛeej mebefnlee megjUerle heej
he[eJeer Ùeemee"er ØeMeemeveekeâ[tve
efJeMes<e Keyejoejer IesleuÙee
peeCeej Deens.
he$ekeâej osMecegKe Ùeebvee lebšecegòeâerle
jepÙemlejerÙe hegjmkeâej
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
KeeceieeJe : ÙesLeerue
efmeOoerefJeveeÙekeâ šsefkeävekeâue
[email protected]âchemeceOÙes DeefYeÙeebef$ekeâerÛÙee
efJeÅeeLÙeeËvee
GppJeue
YeefJe<Ùeemee"er keâefjDejyeeyele
ceesueeÛes ceeie&oMe&ve osCÙeele
Deeues.
efmeOoerefJeveeÙekeâ šsefkeävekeâue
[email protected]âcheme
mkegâ[email protected]â
FbefpeefveDejeRieceOÙes keâcÙegšj
keâcÙegefvekesâMeve vesšJekeâeAie [email protected][
[email protected]âMeve keâeÙe&MeeUe 12
mehšWyej jespeer DeeÙeesefpele
keâjCÙeele Deeueer nesleer. Ùee
keâeÙe&MeeUsle [[email protected] Jner.Sve."ekeâjs
ÛesDejceve [email protected]â yeerDeesSme
mebieCekeâ DeefYeÙeebef$ekeâer DecejeJeleer
efJeÅeeheer" DecejeJeleer ns ØecegKe
ceeie&oMe&keâ nesles.
peueŒeesleemee"er yeg®bieues ceneefJeÅeeueÙeeÛeer
Mees<e Keñe Ùeespevee ÙeMemJeer
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
MesieeJe : mLeeefvekeâ ßeer %eevesÕej cemkegâpeer
yeg®bieues ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee je°^erÙe mesJee
ÙeespevesÛÙee mJeÙebmesJekeâebveer mJekeâ°eletve heâej
cees"e Mees<e Keñe leÙeej kesâuee.
leb$eMegOo efjleerves lÙeele Yejleer Ye®ve hetCe&
kesâuee. pÙeeÛee heâeÙeoe ÙeeJe<eea ceneefJeÅeeueÙeerve
heefjmejeletve Jeentve peeCeeNÙee heeJemeeÛÙee
heeCÙeeÛee cees"Ÿee ØeceeCeeJej efveÛeje Peeuee Je
heefjJeejeleerue 8 les 10 kegâheveefuekeâe Je
efJeefnjerÛeer heeCeer heeleUerle Jee{ Peeueer.
KeñŸeeÛÙee YejleerÛeer meg®Jeele keâjCÙeemee"er
mebmLesÛes DeOÙe#e jeceefJepeÙe yeg®bieues,
[[email protected] Demeveejs,he$ekeâej heâF&ce
osMecegKe, [[email protected] ieeÙekeâer, Øee.meesveškeäkesâ,
[[email protected]â, [[email protected][eyejs, ceneefJeÅeeueÙeeÛes
ØeeÛeeÙe& [[email protected]&.Ke[meeve efJeefJeOe
ceneefJeÅeeueÙeeÛes Meeefjjerkeâ efMe#eCe mebÛeeuekeâ,
jemesÙees
keâeÙe&›eâce
DeefOekeâejer
[[email protected] leLee efMe#ekeâ Je efMe#ekesâòej
keâce&Ûeejer Je jemesÙees mJeÙebmesJekeâ cees"Ÿee mebKÙesves
GheefmLele nesles. heentCÙeebÛÙee nmles efJešebÛes
legkeâ[s šeketâve Ùee keâeÙe&›eâceeÛeer meg®Jeele
efpeuneefOekeâeNÙeebÛeer ceeefnleer
ÙeeJesUer mebmLesÛes DeOÙe#e
meeiejYeeT
hegbâ[keâj,
FbefpeefveDejeRie keâ[email protected]Ûes ØeeÛeeÙe&
[[email protected]Ùe
kesâuees
Je
[email protected]šsefkeävekeâÛes ØeeOÙeehekeâ
[[email protected] jeKeeW[s ÙeebÛeer ØecegKe
GheefmLeleer nesleer.
Ùee keâeÙe&MeeUsle [[email protected]
Jner.Sce."ekeâjs Ùeebveer keâchÙegšj
keâcÙegefvekesâMeve vesšJekeâeAie [email protected][
[email protected]âMeve Jej LesDej mesMeve
Iesleuee. lej Øee. Sve.iegpej Ùeebveer
[email protected]äšJesDejyeeyele ØeoMe&veer
Iesleueer. Ùee keâeÙe&MeeUsceOÙes
efJeÅeeLÙeeËvee heg{erue GppJeue
YeefJe<Ùeemee"er Je lÙeebÛÙee Gòece
keâefjDejmee"er ceesueeÛes DeefleMeÙe
ceeefnleerhetJe&keâ ceeie&oMe&ve efceUeues
DemeuÙeeÛeer Deveskeâebveer YeeJevee
JÙeòeâ kesâueer. Ùee Jeke&â [email protected]Ùes
Øee. ÙeesiesMe FbieUs ÙeebÛÙeemen
efJeefJeOe ceneefJeÅeeueÙeeceOeerue
ØeeOÙeehekeâ Je efJeÅeeLeea cees"Ÿee
mebKÙesves menYeeieer Peeues nesles.
Ùee keâeÙe&MeeUsmee"er DeeefCe
ogjmebÛeej efJeYeeie ØecegKe Øee.
ceveespe GLeeves, Øee.veejKes[s, Øee.
Gieues, Øee. peesMeer Je meJe&Ûe
efMe#ekeâ Je=bo, efJeÅeeLeea lemesÛe
ceneefJeÅeeueÙeeleerue
yebšer
hegbâ[keâj, DeeefMe<e DeeJešs,
efveuesMe je"es[ ÙeebÛes efJeMes<e
menkeâeÙe& ueeYeues.
ceneefJeÅeeueÙeebvee ceeefnleerÛee
[eše YejCÙeeÛÙee metÛevee
jemesÙees
keâeÙe&›eâce
DeefOekeâejer,
[[email protected]Ùe.Sme.heešerue, meneÙÙekeâ jemesÙees
keâeÙe&›eâce DeefOekeâejer Je Øee.kegâ.ceeveKewj ÙeebÛÙee
vesle=lJeele ceneefJeÅeeueÙeeÛes jemesÙees mJeÙebmesJekeâ
Je<e&Yej JesieJesieUs meeceeefpekeâ Ghe›eâce jeyeefJele
Demeleele.
cevemesves heâemeues DeefMueue he smšjuee keâeUs
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
yegue[eCee : efpeu¢eeleerue ceneefJeÅeeueÙe Je keâefve‰
ceneefJeÅeeueÙeebvee DevegmetÛeerle peceeleerÛeer Yeejle mejkeâej
efMe<ÙeJe=òeerleerue F&-efJekeâeme Debleie&le ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee mebhegCe&
ceeefnleerÛee [eše YejCÙeeyeeyele metÛevee Ùee keâeÙee&ueÙeeme Øeehle
PeeuesuÙee Deensle. lÙee Deveg<ebieeves efouesuÙee šsmš JesyemeeF&šceOÙes
ceeefnleer Ye®ve rhttps:/ /etribaltest. maharashtra.
gov.in/eVikas/Main/Common/AbouteVikas
.aspx Ùee JesyemeeF&šJej [email protected] keâ®ve ceneefJeÅeeueÙeeleerue
keâjCÙeele Deeueer nesleer. hejbleg heefjmejeleerue
veeieefjkeâebÛÙee lehexâ ne Ghe›eâce ÙeMemJeer
PeeuÙeeÛeer heeJeleer efceUle Deens. mebmLesÛes
DeOÙe#e jeceefJepeÙe yeg®bieues ÙeebÛÙee ØesjCesves
ceneefJeÅeeueÙeeÛes ØeeÛeeÙe& [[email protected]&.Ke[meeve
ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeves [[email protected],
MesieeJe : cenelcee ieebOeer lebšecegòeâ ieeJe ceesefnce he$ekeâej hegjmkeâej
2012 - 13 Ûes hegjmkeâej ceneje<š^ Meemeveeves Meg›eâJeej meeÙebkeâeUer
peenerj kesâues Demetve ÙeeceOÙes jepÙe mlejerÙe hegjmkeâejeceOÙes he$ekeâej heânerce
Deej.osMecegKe ÙeebÛÙee ®heeves yegue[eCee efpeu¢eeuee jepÙemlejerÙe ogmeje
hegjmkeâej
peeefnj
keâjCÙeele Deeues.
lebšecegòeâ ieeJe
ceesefncesÛee ØeÛeej Øemeej
JneJee Ùee DeefYeÙeeveeuee
ueeskeâebÛee menYeeie
Jee{eJee Ùeemee"er meve
2008
heemetve
Meemeveeves
Ùee
ÙeespevesceOÙes he$ekeâejerlee
hegjmkeâej peenerj kesâues
Deens. ÙeeceOÙes efpeune
efJeYeeie Je jepÙemlejeJej
ns hegjmkeâej JeešCÙeele
Ùesleele.
ÙeeceOÙes
2012-13
Ùee
keâeÙe&keâeUele
ceesefncesmee"er
mekeâejelcekeâ efueKeeCe keâjCeeNÙee he$ekeâej heânerce osMecegKe Ùeebvee
jepÙemlejerÙe ogmeje (oer[ ueeKeeÛee) hegjmkeâej ceneje°^ Meemeveeves peenerj
kesâuee Deens. yegue[eCee efpeune lebšecegòeâ Ieesef<ele Peeuee Demetve Ùee keâeceele
he$ekeâej osMecegKe ÙeebÛes Ùeesieoeve heenlee ns hegjmkeâej peenerj keâjCÙeele Deeues.
ueJekeâjÛe MeemevemlejeJej Ùee hegjmkeâejeÛes efJelejCe nesCeej Deens. osMecegKe
Ùeebveerner ÙeehetJeeaner cenelcee ieebOeer lebšecegòeâ ieeJe ceesefnce, meble iee[iesyeeyee
«eecemJeÛÚlee he$ekeâeefjlee hegjmkeâej, DebOeßeOoe efvecet&ueve meefceleer hegjmkeâej,
efJekeâeme Jeelee&, hegjmkeâej, Glke=â° Jeelee&nj hegjmkeâej efceUefJeuesues Deens.
(efueheerkeâeÛee) Ùegpej DeeÙe[er šekeâeJee. bveblej heemeJe[&
([email protected]) veceto keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjCÙeele Deeues
Deens.
heg{erue heOoleervegmeej peeTve ceneefJeÅeeueÙeeÛeer mebhetCe& ceeefnleer
YejeJeer. mkeâerce efveJe[ keâ®ve,heesmš [email protected]äš^erkeâ mkeâ[email protected]Ùes
peeTve,ceneefJeÅeeueÙeeÛee leheefMeue ceOÙes [email protected] SsefPešeRie
keâ[email protected]Ùes peeTve meoj ceneefJeÅeeueÙeebÛeer efouesueer meJe& ceeefnleer
DeÛetkeâ Yejuesueer ceeefnleer ÙeebÛeer ne[& keâ[email protected] Je ceneefJeÅeeueÙeeÛes
ceevÙelee he$e, efJeÅeeheer" mebueiveerkeâjCe ›eâceebkeâ, mebmLesÛee mebmLee
hebpeerkeâjCe ›eâceebkeâ lemesÛe ceneefJeÅeeueÙeeÛes DeYÙeeme›eâceebÛee
leheMeerue yeeyele omleeSsJepe leelkeâeU Ùee keâeÙee&ueÙeele meeoj
keâjCÙeele ÙeeJes ceeefnleer YejCÙeeme keâener De[ÛeCe DeeuÙeeme Ùee
keâeÙee&ueÙeeleerue peerJeve ÛeJneCe ceemšj š^svej, YeüceCeOJeveer
7769879218 eebÛÙeeMeer mebheke&â keâjeJee, pes ceneefJeÅeeueÙe
Jejerue ceeefnleer Je omleeJespe meeoj keâjCeej veener. lÙeeyeeyele heg{erue
De[ÛeCeerme mebyebOeerle ceneefJeÅeeueÙe peyeeyeoej jenleerue Demes
Øekeâuhe DeefOekeâejer Skeâeeflcekeâ DeeefoJeemeer efJekeâeme Øekeâuhe Dekeâesuee
Ùeebveer keâUefJeues Deens.
ØeefleefveOeer/13 mehšWyej
ceuekeâehetj : Menjele efJeefJeOe
meeJe&peefvekeâ ef"keâeCeer ueeJeCÙeele
DeeuesuÙee DeefMueue heesmšjuee
cevemesÛÙeeJeleerves Deepe [heâ[s
JeepeefJele keâeUs heâemeCÙeele Deeues.
ÙeeJesUer cevemesÛÙee keâeÙe&keâlÙeeËveer
ØeÛeb[ Iees<eCeeyeepeer keâjerle ns
heesmšj heâe[tve lÙeeÛeer nesUer
kesâueer.
ceuekeâehetj
Menjele
yememLeevekeâ Je Flej meeJe&peefvekeâ
ef"keâeCeer kebâ[esceÛÙee peenerjele
keâjCeejs heâuekeâ ueeJeCÙeele
Deeuesues
Deensle.
Ùee
peeefnjeleerceOÙes
DeefMueue
heâesšesÛee Jeehej kesâuesuee Deens.
lÙeecegUs ceefnueebÛeer kegâÛebyevee nesle
nesleer. ojcÙeeve Deepe ceneje°^
veJeefvecee&Ce mesvesÛÙee meblehle
keâeÙe&keâlÙeeËveer [heâ[s JeepeefJele Ùee
heesmšme&uee keâeUs heâemeues lemesÛe
heesmšj heâe[tve lÙeeÛeer nesUer
keâjCÙeele Deeues.
Ùee Deeboesueveele cevemesÛes
efpeuneGheeOÙe#e iepeeveve "esmej,
MenjeOÙe#e veeveemeensye yeeyej,
leeuegkeâe GheeOÙe#e efJeÕeveeLe
hegjkeâj, ceesnve heešerue, ceveefJemes
efpeune GheeOÙe#e hebkeâpe heešerue,
leeuegkeâeOÙe#e pegyesj Keeve, efkeâMeesj
jeTle, cebiesMe meeleJe, efveuesMe
efÛece, Mes. meceo, De#eÙe peeOeJe,
mewÙÙeo Jeefmece, veeefMejYeeF& GcesMe
[ekesâ ÙeebÛÙeemen keâeÙe&keâlesx
cees"ŸeemebKÙesves menYeeieer Peeues.
cevemesÛÙee Ùee DeeboesueveeÛeer
Menjele Ûeebieueer ÛeÛee& Peeueer.