KK 595 26 juni 2014

Ker k klanken
Nr.
Gereformeerde Kerk
Woerden en Zegveld
595
Jaargang 30 | 26 juni 2014
Het wonder van de gewone taal...!
In heel wat kerkdiensten werd er met Pinksteren weer over hen gelezen.
Over die vrome joodse mensen die in Jeruzalem woonden. Handelingen
2 somt moeiteloos de namen op van landen waar de ‘roots’ van deze
vrome mensen liggen zoals Pontus, Frygië en Pamfylië, of heeft het over
Parten, Meden, Elamieten en zo verder. Afkomstig uit ‘ieder volk op aarde’ maar nu wonend in Jeruzalem. Waarom, daar zullen veel redenen in
mee gespeeld hebben. Maar het woordje vroom geeft wel aan dat
Jeruzalem als centrale plaats voor het joodse geloof daarbij zeker een
rol gespeeld zal hebben.
Rome
Kreta
Pontus
Asia Frygië Kappadocië
Pamphylië
ië
am
ot
op
Cyrene
Meden
es
Galilea
Judea
M
Elk jaar met Pinksteren vraag ik mezelf weer
af waar die landen vroeger lagen. Ja ongeveer weet ik het wel: zo’n beetje rondom
Galilea en Judea. Maar waar precies? Dit jaar
besloot ik het eindelijk eens uit te zoeken en
een landkaartje van ‘ieder volk op aarde’ te
maken. Toen het af was dacht ik: de wereld
was maar klein in de tijd waar Lukas over
schrijft.
Tijdens het maken van het kaartje schoot
ik opeens in de lach. Dat kwam omdat ik
moest denken aan een oud familieverhaal.
Een broer van mijn grootmoeder werkte
in de boekhandel van zijn vader in Goes.
Daarnaast was hij koster en Bijbellezer in de
Gereformeerde Kerk van Goes. Ondanks het
feit dat hij in de boekhandel werkte was hij
nou niet bepaald een talenwonder. Tijdens
Pinksteren 1934 (in mijn familie onthouden
ze ieder detail) was hij aan de beurt om
Handelingen 2 te lezen, zowel ‘s morgens als
‘s avonds. Ja, hij had goed geoefend, maar
al in de morgendienst struikelde zijn tong
over heel wat volkerennamen. Behalve het
Zeeuws verbasteren van Galilea in Halilea
veranderde hij Kappadocië in Kapperdosie
om van de rest maar te zwijgen. Omdat er
na de dienst nogal wat commentaar kwam
smeekte de aanwezige familie hem zijn
leesplek voor de avonddienst af te staan. En
als hij dat niet wilde om dan op z’n minst
opnieuw heel hard te oefenen op Handelingen 2. Mijn oud-oom deed echter geen
van beide. ‘s Avonds luisterde de familie
daarom gespannen toe, maar de verrassing
Egypte
Parten
Elamieten
Arabië
was groot. Nee, niet omdat hij alles goed las.
Maar omdat hij na de Parten en de Meden
met een uitgestreken gezicht las: ‘en al die
andere lui van vanmorgen.’
Dat er na de avonddienst nog veel meer
commentaar kwam, dat zult u begrijpen.
Handelingen 2 vertelt dat ‘al die andere lui
van vanmorgen’ stuk voor stuk een eigen
moedertaal, een eigen hartstaal hadden.
Daarin leefden, dachten, droomden en geloofden zij. Tegelijk, om in Jeruzalem met
elkaar te kunnen leven en communiceren,
zal er als algemene taal ook wel een mengelmoesje van Aramees en Grieks zijn gesproken. En verder was er natuurlijk nog de
geloofstaal van de tempel.
Die taal van het geloof, als vrome joodse
mensen studeerden ze er vast hard op maar
toch zal die geloofstaal nooit helemaal
hetzelfde gevoeld hebben als hun eigen
moedertaal.
Dan, tijdens hun Pinksterfeest, gebeurt het
heel plotseling dat zij allemaal in hun eigen
moedertaal een stelletje Galileeërs horen
spreken over Gods grote daden. De geloofswoorden klinken opeens in hun hartstaal.
Mensen van een andere taal spreken in hun
hartstaal het geloof uit. Zij zijn daardoor buiten zichzelf van verbazing. Hoe kan die ander
over de grote daden van God spreken in mijn
moedertaal? Wij kennen Handelingen 2 dus
wij weten het antwoord. Op dat zo bijzondere Pinksterfeest kreeg de ene mens door de
Heilige Geest de moedertaal van een
ander mens in de mond gelegd. En
dat niet zomaar, maar om rechtstreeks
tot het hart van de ander te kunnen
uitspreken dat Jezus de Christus is
en Hij ook voor hem of haar op aarde
voorgoed het zicht op God geopend
heeft.
Ik zou dat ook wel willen, zo’n wonder
in mijn leven. Ikzelf trek al weer 10
jaar op met dove mensen. En doe er
van alles aan om in hun gebarentaal
te kunnen vertellen over God. Maar
echt buiten zichzelf van verbazing vanwege
mijn ‘gebarentaal gebruik’ heb ik ze nog niet
gezien. Opeens dacht ik bij mijzelf: zouden
er vandaag de dag vanuit Pinksteren ook
andere taalwonderen mogelijk zijn? Zoals
bijvoorbeeld dat ik in mijn eigen buurt
gewoon in het Nederlands met iemand die
ook Nederlands spreekt van hart tot hart
over de grote daden van God kan spreken?
En ik dacht: misschien moet ik, moeten wij
om te beginnen de Heilige Geest daar eens
om bidden. Dat wij de taal krijgen om heel
gewoon in onze eigen buurt aan elkaar te
vertellen wat het geloof in Jezus als de Christus met ons doet. Dat zou al een heel groot
Pinksterwonder zijn. En wie weet komen we
vandaaruit door de Geest vanzelf ook nog
wel een keer in de heel gewone taal terecht
van ‘al die andere lui van vanmorgen’. Want
wat in dat eigen buurtje van de discipelen in
Jeruzalem begon, vanuit Pinksteren was -en
is- daar uiteindelijk geen houden meer aan!
Ds. Frans van Dijke
1
De Kerkdiensten
Zondag 29 juni
Zondag 6 juli
Zondag 13 juli
Opstandingskerk
9.30 Ds. W. v.d. Geer, Alphen a/d Rijn
organist: René v.d. Hoef
kinderoppas
Opstandingskerk
9.30 Ds. J. de Klerk, Wassenaar
organist: Marnix v.d.Ploeg
kinderoppas
Opstandingskerk
9.30 Mw. A. Muis
organist: René v.d.Hoef
kinderoppas
Kruiskerk
9.30 Ds. N. van Tellingen
organist: Marnix v.d.Ploeg
m.m.v. Burning Candles
kinderoppas
Kruiskerk
9.30 Ds. J. Kaai, Giessenburg
organist: René v.d.Hoef
kinderoppas
Kruiskerk
9.30 Ds. E.M. Post, Amstelveen
organist: Marnix v.d.Poeg
kinderoppas
Collectes voor het jeugdwerk
en voor beheer en onderhoud
Collectes voor ZWO / werelddiaconaat
en voor beheer en onderhoud
Lutherse Kerk
10.30 Ds. C. van Opstal
18.30 Ds. M. Westerman,
gezamenlijke dienst
Maranathakerk (Hervormd)
9.00 Ds. A. Bouman
Petruskerk (Hervormd)
9.30 Ds. A. Markus
Lutherse Kerk
10.30 Ds. P. Masmeijer
18.30 Ds. G. Frederikze,
gezamenlijke dienst
Maranathakerk (Hervormd)
9.00 Ds. G. Vreugdenhil
Petruskerk (Hervormd)
9.30 Ds. G. Schouten
18.30 Ds. G. Schouten
18.30
Ds. G. Schouten, Uur van
Lofprijzing, gezamenlijke dienst
organist: Jan Westhoff
Collectes voor het kerkelijk werk
en voor beheer en onderhoud
Lutherse Kerk
10.30 Ds. L. Keuning
Maranathakerk (Hervormd)
9.00 Ds. M. van Campen
Petruskerk (Hervormd)
9.30 Ds. J.A. Berkheij
Overige diensten
Het Baken
10.30 Els van de Vlist,
Careyn Weddesteyn
14.00 Ds. E Hoogerwerf
Hofpoort Grote zaal
11.30 Ds. J. de Klerk
Weeksluiting ‘t Oude Landt
Zaterdag 28 juni
19.00 Ds. E. Hoogerwerf
Zaterdag 5 juli
19.00 Ds. J.C. Colenbrander
Zaterdag 12 juli
19.00 Mw. J. Sneep-Oorbeek
Vrijdag 18 juli
15.00 Zanguur o.l.v. dhr. Van Rikxoort
Overige diensten
Careyn Weddesteyn
11.45 Ds. D.J. Versloot,
dienst voor doven en
slechthorenden (met tolk)
14.00 Ds. J.C. Colenbrander,
Viering H. Avondmaal
Hofpoort Grote zaal
10.00 Ds. M. v.d.Kooi-Dijkstra
Interkerkelijk morgengebed
Elke woensdagmorgen
9.00 Petruskerk
Overige diensten
Het Baken
10.30 Ferdinand Verboom
Careyn Weddesteyn
14.00 Mw. J. Sneep-Oorbeek
Hofpoort Grote zaal
11.30 Ds. G. Schouten
De Lange Wiek Ochtendgebed
Ontmoetingsruimte
Vrijdag 18 juli
9.45 Mw. Y. Littel-Dijk
Leesrooster
zondag 29 juni
maandag 30 juni
dinsdag 1 juli
woensdag 2 juli
donderdag 3 juli
vrijdag 4 juli
zaterdag 5 juli
2
Matteüs 10:34–11:1
Matteüs 11:2-15
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12
Romeinen 4:13-25
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
zondag 6 juli
maandag 7 juli
dinsdag 8 juli
woensdag 9 juli
donderdag 10 juli
vrijdag 11 juli
zaterdag 12 juli
Matteüs 11:16-30
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Romeinen 6:1-14
Romeinen 6:15-23
Romeinen 7:1-12
zondag 13 juli
maandag 14 juli
dinsdag 15 juli
woensdag 16 juli
donderdag 17 juli
vrijdag 18 juli
zaterdag 19 juli
Romeinen 7:13-25
Nehemia 3:1-10
Nehemia 3:11-21
Nehemia 3:22-32
Nehemia 3:33–4:8
Nehemia 4:9-17
Matteüs 13:1-23
Nieuws uit wijk Oost
Bij de diensten
Uur van Lofprijzing
Weet u het nog dat we dit jaar in het uur
van lofprijzing als thema de vruchten
van de Geest als onderwerp hebben?
Komt u op zondag 29 juni om 18.30 uur
naar de Kruiskerk, dan zult u merken dat
we dit keer het thema “vrede” met elkaar
zullen beleven. U kan dit doen door in
de lofprijzing en aanbidding liederen
over “vrede” te zingen. Wat denkt u van
Opwekking 501 waar we in het refrein
mogen zingen: en laat uw vrede heersen
in mijn hart? Al deze liederen worden
muzikaal ondersteund door Jan Westhoff achter het orgel en het Combo van
Gert van Zoelen. Verder kunt u luisteren
naar de uitleg van Ds. Gert Schouten
naar aanleiding van Kollossenzen 3 :15
waar staat: en de vrede van Christus
regere in uw harten. Als slotlied mogen
we dan zingend naar huis gaan met
Opwekking 270:
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Namens de werkgroep,
Pieter ‘t Hart
Zanguur in ‘t Oude Landt
Al is het vakantietijd, toch gaan we fijn
met elkaar zingen en wel op vrijdag
18 juli in de kapel van ‘t Oude Landt.
Aanvang is om 15.00 uur. De heer van
Rikxoort zal ons zingen weer begeleiden
op het orgel. Na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Ieder die
graag zingt, is van harte welkom.
Berendien Kreuger en Geri Manschot
Predikant: vacature
Voor pastorale zaken:
ds. G. Polderman, tel 0348-402420,
e-mail: [email protected]
Voorzitter wijkkerkenraad: Frans Jansen, tel. 06-2085 0544,
e-mail: [email protected]
Scriba: Annemiek van Leeuwen, Dr. Tilanuslaan 8, 3445 CS Woerden, tel. 415929,
e-mail: [email protected]
Kopij voor de zondagsbrief Opstandingskerk: [email protected]
(donderdag vóór 18 uur)
Autorijdienst wijk Oost: E. Hoogenboom, tel. 411547,
e-mail: [email protected]
Beroep ds. Marianne PaasFeenstra aangenomen
We zijn dankbaar en blij u te kunnen
melden dat ds. Marianne Paas het door
onze gemeente uitgebrachte beroep
heeft aangenomen. In aansluiting
daarop zullen de volgende activiteiten
plaatsvinden. Op zaterdag 5 juli is er
in de Opstandingskerk van 15.00 tot
17.00 uur gelegenheid voor alle leden
van de wijkgemeente om ds. Paas in
een informele sfeer te ontmoeten.
Zij zal zich eerst voorstellen, vervolgens is het de beurt aan u en zult u
groepsgewijs met haar kennis kunnen
maken. De bijeenkomst zal verder
met een “hapje en drankje” afgesloten
worden. Ds. Paas kijkt uit naar deze
eerste ontmoeting met u. Op 31 augustus neemt dominee Paas afscheid
van de gemeente in Soest. Op zondag
21 september zal de bevestigings- en
intrededienst in de Opstandingskerk
gehouden worden. Deze bijzondere
dienst zal beginnen om 15.00 uur. Hierdoor verschuift de startzondag naar 28
september, aan die dienst zal van harte
worden meegewerkt door ds. Paas.
Namens de wijkkerkenraad Oost,
Annemiek van Leeuwen, scriba
Uit de gemeente
Twee leden van de gemeente zijn ons
ontvallen. Op 7 juni overleed dhr. Vlasblom (Spoorlaan 9) en op 13 juni mw.
Den Dulk (Fort Oranje 57). De dood is
iets waar je nooit aan went. En als het
iemand betreft die je dierbaar was,
dan lijkt het helemaal absurd en onwerkelijk. We hopen dat degenen die
achterblijven steun en troost kunnen
vinden, zodat zij straks het leven weer
kunnen oppakken. Wellicht ook steun
en troost uit de belofte die we in de
Bijbel kunnen lezen dat er opstanding
is en nieuw leven en wij geborgen zijn
bij God.
Blijdschap was er ook, namelijk in het
gezin van Peter en Janna Bastmeijer.
Op 23 mei werd Thirza geboren. Het
liedje ‘God die alles maakte…’ staat op
het geboortekaartje. Thirza Emma, zo
geloven we, is een geschenk uit Gods
hand, de Schepper die ook voor haar
zal zorgen. We feliciteren Peter, Janna,
Julia en Eva van harte met hun dochtertje en zusje.
Al degenen die examen gedaan hebben, hebben inmiddels de uitslag ontvangen. Ik hoop dat je geslaagd bent!
In dat geval: van harte gefeliciteerd! Als
dat niet zo is, hoop ik maar dat je er niet
te lang over piekert, lekker van je vakantie geniet en straks weer met frisse
moed aan school begint.
Gilda Polderman
Vanuit de wijkkerkenraad
Wat een goed nieuws: Ds. Marianne
Paas heeft het beroep dat wij op haar
hebben uitgebracht aangenomen!
Goed en nodig voor de gemeente om
na jaren weer een predikant in onze
wijkgemeente te hebben. Verder in dit
blad staan bijzonderheden over het
vervolgtraject. Ondertussen loopt het
“gewone” kerkenwerk door. Het activiteitenplan 2014: we hebben daar nog
mensen voor nodig. Het plan is op de
website geplaatst en zal terugkomen
op de startzondag. Het vinden van een
tweede koster/coördinator naast Henny van Vliet verloopt moeizaam, hebt
u ideeën, dan horen we dat graag. De
invulling van de (pastorale) zorg in
de negen secties door ouderlingen,
pastoraal medewerkers en contactpersonen verloopt gelukkig hoopgevend;
de inzet van elk lid, in welke vorm dan
3
Vervolg Wijk Oost
ook is van groot belang om als gemeente voldoende naar elkaar en naar
de wereld om ons heen om te kunnen
blijven zien.
Namens de wijkkerkenraad Oost,
Frans Jansen, voorzitter
Afscheid kindernevendienst
Opstandingskerk
Dit jaar nemen Esther Burggraaff,
Jurgen Zeelenberg,, Arthur Versloot ,
Ties Hoogeveen, Lysanne Oerlemans,
Justin Griffioen, Ruben Zwartenbol,
Roos Wester en Rosalie van den Bosch
afscheid van de kindernevendienst in
de Opstandingskerk. In een feestelijke
dienst op 20 juli besteden we hier
aandacht aan. Enkele kinderen nemen
al afscheid in de kindernevendienst
op 13 juli, omdat zij op de 20e al op
vakantie zijn. Na de vakantie zijn ze
welkom op de huiscatechese en in de
tienerdienst. Wij hopen dat iedereen
terugkijkt op een leuke kindernevendiensttijd.
Namens de werkgroep,
ds. Gilda Polderman, Wieni Kuiper,
Willy Uittenbroek
Ontmoetingsochtend
ouderen
Een half jaar is bijna al weer verstreken! Ook in de vakantietijd gaan we
gewoon door met de ontmoetingsochtenden voor ouderen; elke eerste
dinsdagochtend van de maand in
Bij het afscheid van Cornelis Vlasblom
Cornelis Vlasblom ziet het levenslicht op 25 juli 1932 in Ridderkerk. Groeit
op in een groot gezin, 6 kinderen. Moet vader vroeg missen. Gedoopt en
gevormd in de Gereformeerde Gemeente. Lees dit maar – ‘Knielen op een
bed violen’, van Jan Siebelink. ‘Zo was mijn jeugd.’
Hij leert Leidi kennen op een Koninginnedag. Ze trouwen in 1960 in Heerjansdam en verhuizen uiteindelijk naar Woerden. Ze wonen op de Lindenlaan,
Talmalanen en de laatste jaren aan de Spoorlaan. Krijgen drie kinderen.
Velen kennen hem als directeur van de nutsbedrijven van de gemeente
Woerden. Zijn kinderen drukt hij op het hart: ‘vergeet nooit je komaf. Je grootvader was een
arbeider – kijk nooit op mensen neer, zie om!’
Elke zondag is hij in de Opstandingskerk. Hij ervaart steeds meer ruimte in zijn geloven. Hier wil hij
gevoed, gesterkt, getroost, geïnspireerd worden. De blijheid van het geloof – zo wil hij het beleven.
Zo ken ik hem als kind achter hem zittend in dezelfde kerk, later tijdens de classisvergaderingen.
Hij zet zich in voor het verenigingsleven, bewonersvereniging, en ook bij de kerk als penningmeester bij commissie van beheer en de classis. Sociaal en meelevend. Trouw en betrokken. Op
afstand zie je een wat strenge man, wie de moeite neemt of de gelegenheid krijgt hem te leren
kennen weet wel beter: Een erg lieve, zachte man, mild en wijs.
Op verzoek van de familie leid ik de uitvaartdienst en vraag tijdens het gesprek vooraf: ‘wat neem
je mee nu wij afscheid nemen? ‘Zijn normen en waarden, zijn handigheid en zorgzaamheid’. ‘Dat
je met je talenten moet woekeren’. Hoe hij eigenlijk in alles een basis in je leven heeft meegegeven
en je soms en als je ouder wordt steeds vaker ziet en hoort – ‘papa, ik lijk steeds meer op jou!’
En zelf heeft hij al jaren geleden aangegeven waarover het moet gaan bij zijn afscheid. De trouwtekst: Zie zegt Jezus: Houd dit voor ogen, zie, zegt Jezus, ik ben met jullie tot aan de voltooiing
van de wereld. (Mattheus 28: 20B). Zie! ‘Psalm 139 – God kent je door en door, beter nog dan jezelf kent.’ Kees Vlasblom schrijft er zelf bij ‘deze psalm past er mooi bij’. De laatste moeilijke maanden dat er een sluier over zijn geest komt en hij in de Zuwe Zorgcentrum een goede verzorging
kan ontvangen, krijgen die woorden nog meer betekenis. Psalm 139 vertelt over God die je door
en door kent, beter dan je jezelf ooit kent. Een mens kan voor zichzelf een raadsel zijn. Juist als je
steeds meer de grip op je leven kwijt raakt. En toch, reikt Kees Vlasblom in de psalm aan: ook dan
is God er op wonderlijke wijze bij. Op 7 juni gaat Cornelis Vlasblom over het lijden heen.
Wat waardevol dat je zo je geestelijk testament nalaat. Kees Vlasblom zegt tot allen die hem missen: ‘Zie, Jezus is met je, tot aan de voltooiing van de wereld’. In dat vertrouwen nemen wij op
13 juni afscheid in de vertrouwde Opstandingskerk. De kinderen lezen het zo voor tijdens de
dankdienst voor zijn leven: Al weten we dat u veilig bent wij zien u hier nooit meer. Maar als het
donkert, zeggen wij zacht: tot ziens, bij God de Heer!
Ds Erick Versloot
4
de Opstandingskerk. De eerste dinsdagochtend van de nieuwe maand is
dinsdag 1 juli a.s., aanvang 10.00 uur.
Onze trouwe bezoekers en nieuwkomers begroeten wij graag met koffie
en thee. Wees welkom.
Jan Reinders
Start kerkcafé
op zondagmiddag 6 juli in de
Opstandingskerk
Het kerkcafé is een initiatief van de
verschillende kerken van Woerden.
Het biedt ruimte voor ontmoeting,
gesprek en eventueel een spelletje.
Als afsluiting van de middag is er voor
diegene die willen een moment van
bezinning. U bent van harte welkom
op 6 juli van 15.00 tot 17.00 uur.
Voor
vragen: [email protected]
Berendien Kreuger
De bloemen gaan naar….
Een team van enkele dames zorgt er
elke zondag voor dat er een prachtig
boeket bloemen op het podium staat.
Na afloop van de dienst brengen we
dit boeket bij een van onze gemeenteleden, als bemoediging bij ziekte
of om te delen in de vreugde van een
feestelijke dag. Om te onderstrepen
dat het boeket echt door u als wijkgemeente gegeven wordt, voegen
wij bij het boeket een kaart met groet
en daarop de handtekening van de
kerkgangers van deze ochtend. Het
zal fijn zijn als ook u – mocht u dit al
niet regelmatig doen – voortaan uw
naam als groet op de betreffende
kaart plaatst. Uit de reacties weten
wij dat dit door de ontvangers van de
bloemen zeer gewaardeerd wordt. De
kaart ligt in de kerkzaal bij de hoofdingang in het midden, links of rechts al
naar gelang hoe men binnenkomt. Bij
voorbaat hartelijke dank. Als u denkt:
hé, die of gene gemeentelid zou ook
wel eens die bloemen mogen krijgen,
meldt u dit dan aan Irene en Aad Kamer – 0348 416378. Als u wilt helpen
deze bloemenhulde met een financiële gift toekomstbestendig te maken,
dan kunt u dit doen door een bedrag
over te maken naar het bloemfonds
Opstandingskerk, bankrekening NL49
FVLB 0635 8110 49. Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens Wijkkerkenraad Oost,
Aad kamer
Nieuws uit wijk West
Predikant: ds. N. van Tellingen,
A.C. Willinkstraat 15, tel. 707091,
email: [email protected] Werkzaam wijk West
Telefonisch bereikbaar tussen 17 en 18 uur. Vrije dag: zaterdag.
Voorzitter: A. Bol, tel. 691855,
email: [email protected]
Scriba: mw. W.L. (Wilja) Smit-Hakkenberg,
Burg. van Kempensingel 2, 3443 AL Woerden. 0348 - 460770 of 0651313800
email: [email protected]
Kopij voor de zondagsbrief Kruiskerk: [email protected]
Autorijdienst wijk West: Piet Hagendijk, tel. 424899
Oud kosteres overleden
Op 10 juni is onverwachts Bep Kootstra,
Tournoysveld 12, op de leeftijd van 69
jaar overleden. Weliswaar was zij geen
lid van onze gemeente, maar samen
met haar man is zij vele jaren kosteres
van de Kruiskerk geweest. Daar hebben
zij zich van harte dienstbaar gemaakt
aan de kerk, om alles in goede orde te
laten verlopen. Zij is dan ook vanuit de
Kruiskerk, waar zij zoveel voetstappen
had staan, op maandag 16 juni begraven. In de dienst stonden we stil bij Ps.
103, waarin de mens in zijn broosheid
getekend wordt, als gras, als een bloem
van het veld die zomaar voorbij gaat.
Zo voelde het plotselinge verlies ook
voor haar man Hennie. Zo’n onverwacht
overlijden, juist waar haar gezondheid
de laatste tijd een stuk beter was geworden. Maar Psalm 103 spreekt ook
van Gods grote weldaden en het is een
zegen als je dat door alle verdriet en
pijn heen ook kunt zien. Bep Kootstra
was middelste uit een groot gezin en
had zelf twee dochters en kleinkinderen. We wensen de familie sterkte om
alle verlies op een goede en gelovige
manier te kunnen dragen en verwerken.
Scharnierdienst 29 juni
Zo noem ik de dienst graag van 29
juni in de Kruiskerk. Er zijn meerdere
momenten in ons leven van voor en
van na, die getekend worden door een
bepaald ritueel, een scharniermoment.
Het is belangrijk om daar vierend bij
stil te staan. Zulke momenten zijn er in
deze dienst ook. Zo is er de doop van
Anna Fleur van Duuren, Baanstraat 26.
Verder zijn er vier kinderen die afscheid
nemen van de kindernevendienst.
En er zullen zes jongelui een zegen
ontvangen voor hun reis met World
Servants naar Sierra Leone, Malawi of
Zambia. Daar gaan ze mee werken aan
bepaalde projecten. Allemaal scharniermomenten dus om te gedenken en te
tekenen met gebaar, zegen en gebed.
Dat het daarom een waardevolle dienst
voor ons allen mag worden.
Huwelijksjubilea 25-40-50 jaar
Zomers trouwen is kennelijk al een
oude traditie, gezien de jubilea van de
komende weken van echtparen uit onze
wijk die een huwelijksmijlpaal te gedenken hebben. Voor 25 jaar geldt dat voor
Paul en Joke Kastelein-Goedhart, Korensloot 56 Zegveld (7 juli), en voor Jan
en Henriëtte Habben Jansen – Koetsier,
Hoofdweg 128 (30 augustus). Veertig
jaar getrouwd zijn Wim en Wilma Boterman- Jansen, Leeuwerikstraat 10 (3
juli) en Jaap en Annie Biemond-van der
Vlugt, Dorpsstraat 5, Zegveld (19 juli).
Voor dhr. en Mw. Loenen-Pijper , Hoofdweg 128, Zegveld staat er 14 augustus
vijftig jaar op de klok! Alle echtparen een
feestelijke dag gewenst en Gods zegen
voor de toekomst.
Meeleven
Wat een schrik voor Lies Termaat, Lindenlaan 120, en voor allen om haar
heen. Haar val met vele blessures
betekende een opname in het UMC
en meerdere operaties. Ook dhr. N.
Karsemeyer, Tournoysveld 13, heeft een
flinke buts opgelopen, maar is gewoon
thuis. In het Hospice worden verpleegd
Mw. Keyer en Mw Rietdijk.
Geboren
Desi en Mattias Schoneveld, Anthonie
van Dijckstraat 17, zijn 19 juni opnieuw
vader en moeder geworden. Een
maand te vroeg en toch al een stevige
baby van negen pond! Van harte gefeliciteerd met de komst van Lizzy!
Vakantie
De periode van vakantie is voor sommigen al aangebroken of zelfs al voorbij,
de grote uitstroom komt natuurlijk pas
met de schoolvakanties op gang. Voor
ons is dit jaar best bijzonder omdat mij
een wat langere vakantieperiode gegund is dan anders. Dat betekent dat ik
van 9 juli tot 20 augustus afwezig ben.
In deze periode neemt collega Polderman waar (zie onder Oost voor haar
gegevens) en enkele weken collega Van
Dijke. U kunt in dringende gevallen het
best contact op nemen met onze scriba
Wilja Smit. Voor alle vakantiegangers
een heerlijke tijd van ontspanning gewenst!
TEN SLOTTE
“Voorwaarden schep je,
voldoening ontvang je”.
Nico van Tellingen
Barbecue voor 75plussers
van wijk West
In de vorige Kerkklanken nodigden wij
u uit voor de barbecue bij de fam. Kreuger. De uitnodiging blijft van kracht
maar de datum moesten we, wegens
onverwachte werkzaamheden, veranderen in 8 juli (een dinsdagavond). Opgeven graag vóór 28 juni via mailadres
[email protected] (let op in
vorige Kerkklanken stond abusievelijk
één streepje teveel). Weet u welkom!
Telefonisch opgeven kan ook bij Geri
Manschot 0348-786280 en Berendien
Kreuger 0348-410280.
Riet Zandbergen.
Sponsor een paneel;
maak Woerden groener!
Zonnepanelen op de Kruiskerk
In de vorige editie van Kerkklanken is
gepubliceerd dat de Kerkrentmeesters
plannen hebben ontwikkeld om zonnepanelen te laten plaatsen op het
5
Vervolg Wijk West
platte dak van het zalencentrum van de
Kruiskerk. Die plannen zijn ondertussen
in uitvoering genomen. Als voorbereiding is een deel van het grind van het
dak verwijderd en is een extra laag dakbedekking aangebracht. De leverancier
van de zonnepanelen heeft plannen
om de panelen op 24 en 25 juni te
plaatsen en aan te sluiten. Dat betekent
dat de werkzaamheden al zijn afgerond
als u dit leest. De totale kosten voor
de plaatsing van de panelen, inclusief
de werkzaamheden aan het dak en de
werkzaamheden aan de elektrische
installatie bedragen ongeveer 25.000
euro. Dat komt neer op zo’n € 500,00 per
paneel. We hebben dan 48 moderne
panelen met een opbrengst zoals uitvoerig beschreven in de vorige editie
van Kerkklanken.
De kerkrentmeesters hebben tijdens de
voorbereiding veel positieve reacties
van gemeenteleden ontvangen. De
Diaconie heeft een bijdrage toegezegd,
die is geïnspireerd door de Micha gedachte, om zorgzaam te zijn voor deze
aarde. Daarnaast is ter sprake gekomen
dat we misschien een sponsoractie zouden moeten opzetten en ook daar kwamen enthousiaste positieve reacties op
van diverse gemeenteleden. Daarom
hebben we nu deze actie in gang gezet
waarbij gemeenteleden de mogelijkheid geboden wordt om de kosten van
1 paneel à € 500,00 als gift (aftrekbaar)
aan de kerk te schenken. Via internet
kunt u controleren of de panelen goed
functioneren.
We hebben de eerste toezeggingen al
binnen en we moedigen iedereen aan
om daar bij aan te sluiten!
Draagt allen uw paneeltje bij!
Wilt u Woerden ook groener maken?
Sponsor dan een paneel: stort € 500,00
op rekening nummer:
NL98 FVLB0225 4294 54 t.n.v.
CvK Gereformeerde Woerden Kerk
inz. Actie onder vermelding van “Extra
gift zonnepaneel”.
We moedigen iedereen aan om zich
aan te sluiten bij de eerste toezeggingen die al binnen zijn.
Namens de Kerkrentmeesters,
Jaap T. Koningen
6
Aan de gemeente
Locatie Dovendiensten
We hebben een nieuwe ruimte waar de
dovendiensten van het IC Gouda-Woerden worden gehouden! Het gebouw
waar wij de laatste anderhalf jaar in
de kelder zaten wordt gesloopt. In het
nieuwe zorgcentrum is geen geschikte
ruimt meer voor ons en de Kapel bij het
Zorgcentrum Weddesteijn is nog niet
gerenoveerd. Daarom zijn we vanaf 1
juni 2014 te gast bij de Maranathakerk.
Achter deze kerk is een kleine ruimte,
ook wel kapel genoemd, waar wij de
rest van het jaar mogen verblijven met
de Dovendienst. Zaal open 11.00 uur
en aanvang dienst: 11.30 uur (we willen
in principe stipt 11.30 uur beginnen).
Vooraf drinken we géén koffie, aansluitend zullen we koffie drinken. Er is geen
kindernevendienst. Het adres is Molenvlietbaan 10 3448 DC Woerden.
Ankie van den Heuvel
IC Gouda-Woerden
Acht projecten voor
straatkinderen krijgen steun
Vamos heeft in de afgelopen periode
acht projecten voor straatkinderen ondersteund. Daarmee bedraagt de totale
steun voor projecten in Zuid-Amerika
inmiddels circa €40.000. Dit mooie werk
is mogelijk dankzij een legaat dat voor
dit doel aan de diaconie is nagelaten.
Graag informeren we u over de grootste acht projecten.
In Bolivia heeft Vamos het project Mosoj Yan (“nieuwe weg”) van Tear ondersteund, dat zich richt op straatkinderen
in Cochabamba. Het project biedt een
opvangcentrum, rehabilitatie en training voor meisjes die op straat leefden.
In Colombia heeft Vamos drie grote
projecten gesteund. Het eerste project
betreft het werk dat Woord en Daad
via Corporacion Dios es Amor doet
in Bogota en in Cartagena. Arme en
vaak werkloze jongeren en volwassenen (voornamelijk vrouwen) kunnen
op deze scholen een beroepstraining
volgen. Het tweede doel is het muziekproject Codo a codo (“naast elkaar”)
van Mensen met een Missie in de sloppenwijk Altos de la Florida in Soacha
ten zuidwesten van Bogota. Het derde
project wordt ondersteund door Kerk in
Actie. Via hen steunen we Afrodes, een
project dat zich richt op sport, dans en
ontwikkeling van kinderen in de knel
van Afro-Colombiaanse afkomst.
Over Brazilië hebben we eerder bericht. Via IBISS ondersteunen we het
project Favela Street in Rio de Janeiro,
dat straatvoetbalactiviteiten biedt aan
jeugd in de sloppenwijken. In een programma van vier maanden leren jongeren te werken als sportcoach.
In Peru ondersteunt Vamos drie projecten. In Ayacucho biedt Fundación Los
Cachorros hulp aan circa 200 kinderen
die op straat leven. Dit project sponsoren wij via Kerk in Actie-Impulsis. Net
buiten Lima werken Jordi en Ria Bosch
in de sloppenwijk Nueva Juventud voor
Brazos Abiertos (“open armen”). Zij
bieden hulp aan kinderen en gezinnen.
Dankzij onze bijdragen aan Stichting
Shailoh wordt het werk uitgebreid met
het verbouwen van eigen groente in de
sloppenwijk, workshops voor vrouwen
en tienerwerk. Hiernaast krijgt El Fuego
onze steun voor hun werk in een kindertehuis in Cusco en een werkproject
van hen voor jonge vrouwen in Ayacucho.
In de afgelopen periode hebben we
met deze organisaties gesproken. Met
enkele van deze organisaties willen we
de komende jaren de band versterken
door hen te betrekken bij activiteiten
in de gemeente. Indien u zich ook wilt
inzetten voor dit werk, bijvoorbeeld
door lokaal activiteiten te ondernemen
of mee te denken in de werkgroep, dan
Protocol van handelen bij een kerkelijke uitvaart
horen we dat graag. Over de organisaties kunt u meer informatie vinden op
internet. Mocht u suggesties hebben
voor nieuwe projecten dan horen we
dat eveneens graag. U kunt ons mailen
op [email protected]
Namens de Vamos-werkgroep,
Alwin Oerlemans
Mijn collega Bob van Rijn
De laatste tijd komen er steeds meer vragen over de procedure en de kosten van
de kerkelijke activiteiten na het overlijden en bij de uitvaart van een gemeentelid.
Daarom heeft de Algemene Kerkenraad één en ander vastgelegd in een protocol.
Onderstaand kunt u lezen wat dat voor u betekent.
Hoe te handelen na het van overlijden van een gemeentelid en het regelen van
een kerkelijke uitvaartdienst?
1.Na het overlijden van een gemeentelid neemt een nabestaande of de uitvaartondernemer contact op met de wijkpredikant van het overleden gemeentelid.
Met hem/haar kunt u afspraken maken over pastorale begeleiding en een eventuele kerkelijke uitvaart. De predikant zal ook andere betrokkenen binnen de
kerkelijke gemeente informeren.
2.Bij afwezigheid van de wijkpredikant kunt u als nabestaande of uw uitvaartondernemer contact opnemen met de scriba van de wijkgemeente. De scriba bespreekt met u de mogelijkheid van pastorale begeleiding en de eventuele wens
van een kerkelijke uitvaart en over wie dat kan doen.
Voordat ik mijn diëtistenpraktijk in
Woerden had, werkte ik bij Nutricia in
Zoetermeer op de medische afdeling.
Een groot team met meerdere
afdelingen. In de pauze zagen we
elkaar in de kantine, maar gaandeweg
werd er ook weleens buiten een
ommetje gelopen. Zo liep ik nogal eens
buiten met collega Bob van Rijn en dan
kom je tot heel andere gesprekken.
Het bleek dat Bob een droom had, een
visie. Hij wilde zich graag ten dienste
stellen voor de hulpbehoeftige mens
in kansarme gebieden. Hij was zich aan
het oriënteren hoe hij dat gestalte kon
geven. Uiteindelijk heeft Bob de stoute
schoenen aangetrokken en zijn huis in
Tiel verkocht. Met de opbrengst van
dat geld heeft hij een onderkomen in
3. Bij overleg met de scriba dan wel de predikant geldt:
• Bij de kerkelijke uitvaart van een gemeentelid worden als dienst naar de overledene, geen kosten in rekening gebracht voor de kerkelijke activiteiten.
• De kerk zorgt indien gewenst, altijd voor een predikant voor pastorale begeleiding en het leiden van een uitvaartdienst.
• Als de wijkpredikant of de predikant van de andere wijkgemeente beschikbaar
is, zal een van beiden namens de kerk deze taken op zich nemen.
• Als de wijkpredikant en de predikant van de andere wijkgemeente niet beschikbaar zijn, zal er in overleg met u als nabestaande, iemand anders worden
gevraagd.
• Als de wijkpredikant of de predikant van de andere wijkgemeente wel beschikbaar is, maar u kiest als nabestaanden zelf voor een ander om de dienst te
leiden, dan zijn eventuele kosten voor rekening van de nabestaanden of hun
verzekering. De nabestaanden of de uitvaartondernemer dienen dan zelf met
de voorganger te overleggen.
4. De uitvaartondernemer en de predikant die de uitvaartdienst leidt, overleggen
met u als nabestaande over de datum, tijd en locatie van de uitvaartdienst. Ook
stellen zij via de coördinatoren van de gebouwen vast of de gekozen kerk beschikbaar is.
5.De uitvaartondernemer regelt in overleg met u als nabestaande en betrokken
predikant, een organist en/of een andere muzikant,
6.De scriba van de betreffende wijk zorgt dat er een afkondiging van het overlijden naar beide kerken gaat zodat de gemeente op de zondag na het overlijden
geïnformeerd wordt.
7.De dienstdoende ouderling/doelgroepbegeleider tijdens de uitvaartdienst
regelt in overleg met de (gast)predikant een In Memoriam in het kerkblad. Zij
kunnen de nabestaanden eventueel om een foto van de overledene vragen.
8.De scriba van de betreffende wijk informeert het Kerkelijk Bureau over het overlijden zodat administratief ook alles goed wordt afgehandeld.
NB 1: De uitvaartondernemer dan wel de nabestaanden kunnen met de coördinatoren van de gebouwen overleggen betreft mogelijkheden en kosten van koffie,
thee, koek, broodjes en eventuele andere faciliteiten in de gebouwen.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens alle kerkenraden,
Ruud van der Herberg, Frans Jansen en Arie Bol
7
Vervolg Aan de gemeente
Thailand gekocht en met het geld wat
hij overhield, onderhoudt hij zichzelf.
Hij is zendeling geworden van de
Evangelische Zendingsgemeenschap
de Ark uit Tiel en uitgezonden.
In Thailand is hij praktische hulp gaan
verlenen. Zo voorziet hij gezinnen met
gehandicapte kinderen van luiers, zorgt
hij voor voedsel voor diverse gezinnen
en is er pas een rolstoelproject
afgerond. Bob verleent zijn hulp gratis.
Ik heb enorme bewondering voor Bob,
die het aangedurfd heeft een goede
baan op te zeggen, een financieel
onzeker bestaan tegemoet te gaan en
huis en haard te verlaten onder het
motto: “God voorziet”.
Bob is momenteel een paar weken
in Nederland om o.a. zijn 93 jarige
moeder te bezoeken. Aangezien hij
volledig afhankelijk is van giften om
zijn werk te kunnen doen, heb ik
gevraagd of de Diaconie een bijdrage
zou kunnen geven. En dat kan. In ruil
daarvoor komt Bob donderdag 3 juli
om 20.00 uur zijn verhaal houden in de
Kruiskerk. Hij zal vertellen wat hij zoal
doet in Thailand en hoe hij rondkomt
zonder enige financiële toelage, ook
de gebruikelijke zendelingentoelage
gebruikt hij niet. De giften die zijn
stichting krijgt, worden 100% gebruikt
voor hulp. De avond is interactief, Bob
heeft een presentatie met veel foto’s
van zijn werk en staat open voor alle
vragen die er mochten zijn. Ik hoop
op een goede belangstelling vanuit
onze gemeente voor het werk van deze
bijzondere man. Voor meer informatie
over het werk van Bob: www.
asiacarefoundation.org.
Karen Plantinga (0348 786328)
Etentje bij de dominee met
kinderen van groep 8
Nog even en dan gaan de kinderen
van groep 8 de basisschool verlaten en
breekt er een nieuwe en spannende
tijd voor hen aan. Ook gaan zij nog
maar een aantal weken naar de kindernevendienst. Na de zomervakantie
worden de kinderen uitgenodigd voor
de tienerkerk en de catechisatie. Sinds
vorig jaar worden de kinderen die de
kindernevendienst gaan verlaten bij de
dominee uitgenodigd voor een gezel-
8
lig praatje en een lekker drankje maar
wordt er ook gesmuld van patat met
knakworst. Dit jaar was het etentje op
vrijdag 13 juni en waren 9 kinderen van
de partij. En weer hadden we prachtig
weer en was het heel gezellig! Eerst
werd er kennis gemaakt met elkaar en
eventjes lekker gekletst. Daarna werd
er iets verteld over de catechese. Dit
keer werd ook de bijbelkennis van de
kinderen getest. Geraden moest worden of een bijbelboek behoort tot het
Oude of Nieuwe Testament. Bij elke
goed geraden bijbelboek verdiende je
een punt en was het fout dan ging er
een punt af. Ook over de maandelijkse
tienerkerk werd iets verteld en kregen
de kinderen de opdracht een rebus van
cijfers op te lossen. Deze cijfers moesten worden omgezet in letters. Een
lastige klus maar het werd geklaard! We
kijken weer terug op een leuke middag!
Wil je meer weten over catechese en
tienerkerk? Kijk dan op onze website
www.jongwoerden.nl
Caroline de Kruijf
Vocational & Technical
Institute in Boamang
Het is al weer even geleden dat wij u
hebben geïnformeerd over het Vocational & Technical Institute in Boamang.
Deze school, die vakgerichte opleidingen verzorgd, is jaren geleden opgezet
door de Presbyteriaanse Kerk van Ghana met financiële steun van onze kerk.
Edward Okyere, catechist van de kerk
aldaar, was onze contactpersoon en
heeft veel en belangrijk werk gedaan.
In de loop van 2012 is een discussie
opgelaaid tussen de school/ kerk en de
burgerlijke gemeente van Boamang-
Kyerekrom De gemeente stelde zich
op het standpunt dat de grond waarop
de school staat van haar is en dat zij
daarmee ook de (mede-) zeggenschap
heeft over de school. Deze discussie is
zo hoog opgelopen dat de school zich
gedwongen voelde de deuren te sluiten. In het afgelopen jaar hebben de
kerk en de gemeente regelmatig overlegd om tot een oplossing te komen.
Het resultaat van langdurig overleg is
dat er een commissie is gevormd die
zich zal gaan buigen over een nieuwe
opzet van de school. Wij zijn daar eind
vorig jaar/ begin dit jaar over geïnformeerd. Ook hebben wij het bijbehorend
budget ontvangen. Naar aanleiding
van dit budget (het 5-voudige van
het vroegere) hebben wij de nodige
vragen gesteld. Deze vragen betroffen
o.m. bij wie berust de leiding, welke
vakken worden gegeven, wanneer zou
de school weer open moeten gaan, op
welke wijze denken zij het noodzakelijke geld op te halen. Wel hebben wij, als
stimulans, een bedrag overgemaakt om
achterstallig onderhoud aan de school
uit te kunnen voeren. Op deze vragen
hebben wij, ook na herhaling, geen dan
wel onvoldoende antwoord gekregen.
Ook is niet duidelijk geworden wat de
rol van Edward Okyere in de nieuwe
situatie zou zijn, terwijl Edward toch altijd onze vertrouwenspersoon was. Op
grond hiervan zijn wij tot de conclusie
gekomen dat de kans op een herstart
van de school, in welke vorm dan ook,
zeer gering is. Dit is een grote teleurstelling voor alle betrokkenen, ook voor
diegenen binnen onze kerk die zich
voor dit project hebben ingezet. Meer
kunnen wij u helaas niet meedelen. Na
de zomer weten wij mogelijk meer. Wij
zullen dan een besluit moeten nemen
over onze betrokkenheid en financiële
steun.
Namens de Boamang Commissie,
Harm Jan Rietberg
BBQ in Zegveld
Vrijdag 4 juli is er in Zegveld de jaarlijkse barbecue. Het begint 18.00 uur en
het zal plaatsvinden bij de familie Habben Jansen, Hoofdweg 117. Opgeven
kan bij Jaap Biemond, 0348-691608 of
via [email protected] Het
belooft weer gezellig te worden en we
rekenen op jullie komst.
Simon van Katwijk, Jaap Biemond en
Petra de Vink
Uit de vergadering
Uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad d.d. 12 juni 2014
Bij de opening van de laatste vergadering van het seizoen brengt de
preses in herinnering dat ds. Nico
van Tellingen zijn 65e verjaardag
mocht vieren. In de dienst van 7 juni
jl. heeft de gemeente in de Kruiskerk
hieraan uitgebreid aandacht besteed. We zijn blij dat Nico nog
een periode doorgaat.
Zoals gebruikelijk beginnen we de
vergadering met een “geloofsgesprek”, waarin Nico deze keer vraagt
naar het “gezonden zijn” van de kerkenraadsleden. Hierin betrekt hij ook
de mooie brief van de scriba van de
PKN, ds. Plaisier, aan een ieder in de
PKN geschreven, over het ambt. Zie
www.pkn.nl/ambt.
De synode van de PKN heeft een
zogenaamde “beproevingstijd” ingesteld. Dit houdt in dat medio 2018
alle gemeenten worden bevraagd
of zij het Nieuwe Liedboek hebben
gebruikt, en zo ja, wat hun ervaringen zijn geweest. Hoewel 2018 nog
ver weg is, wil de synode nu graag al
een beeld geven van de vragen die
de synode over vijf jaar zal stellen:
1.Het liedboek dient uitdrukking te
zijn van de identiteit van de Protestantse Kerk.
2.Het liedboek dient rekening te
houden met de diverse taalvelden
en muziekculturen in de kerk.
3.De liederen uit het liedboek moeten zingbaar zijn.
4.Verschillende stromingen in de
Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.
Nico zal zich over de “beproeving”
ontfermen en een aantal gemeenteleden erbij betrekken: www.pkn.
nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Documents/Beproeving%20
nieuw%20liedboek.pdf
In het kader van het aanstaande
“drie AK-en overleg” bespreken we
een brainstormdocument van Arie,
Karin en Ruud over een efficiëntere
overlegstructuur van PKN Woerden,
waarin de sterktes van het overleg
van de gezamenlijke moderamina en
van het drie AK-en overleg bij elkaar
gebracht worden. Een ingewik-
van de pastorie extra gereserveerd.
kelde kwestie, onder andere omdat
taken en bevoegdheden van (wijk)
kerkenraden per kerk (hervormd,
gereformeerd, luthers) verschillen.
Daarnaast is er een reeds functionerend OAK (Overlegorgaan Algemene
Kerkenraden) dat de basisgeloofsgemeenschap Het Baken bestuurt, een
zogenaamde gemeenschappelijke
regeling. Deze functioneert op een
reglement dat nu geactualiseerd
word. Naast de pioniersplek Het Baken wil de OAK ook het missionaire
project/pioniersplek Twintigers bestuurlijk onder haar hoede nemen.
We bespreken de afronding van
het beroepingswerk, onder andere
de beroepingsbrief die is opgesteld
door het moderamen van Kerkenraad Oost. Vanzelfsprekend zijn we
opgelucht en blij over de uitkomst
van de gemeenteavond d.d. 27 mei
jl. over de voordracht van de Kerkenraad Oost en AK. Streefdatum voor
de intrededienst van ds. Marianne
Paas is 21 september a.s. Voorts bespreken we het inwerkprogramma
van de nieuwe dominee en de
beoogde evaluatie van de gehele
beroepingsprocedure. Het initiatief
hiervoor ligt bij Frans Jansen, voorzitter Oost. Uitgebreid gaan we na
wat nodig is voor de pastorie in wijk
Oost en overzien we de financiële
consequenties als gevolg van achterstallig onderhoud en het up-todate brengen van de woning, ook
in het licht van andere wensen in de
gemeente, bijvoorbeeld een nieuw
liturgische centrum in de Kruiskerk.
In het verleden is al voor onderhoud
We blikken terug op de jaarvergadering van 21 mei jl., zie het verslag ervan in Kerkklanken no. 594 (Pinksternummer). Hierbij is duurzaamheid
nog wel een discussiepunt. Is dat nu
echt een kwestie voor de diaconie
of meer voor de kerkrentmeesters?
De AK besluit, onder andere naar
aanleiding van opmerkingen in de
jaarvergadering, een gift te doen aan
de kapel Weddesteijn. Erik v.d. Velde,
voorzitter Diaconie/ZWO, meldt dat
de diaconie aan vragenstellers over
dit thema een brief schrijft om één
en ander uit de doeken te doen.
Met inachtneming van de gemelde
wijzigingen op de jaarvergadering
en in het verslag stellen we de jaarstukken definitief vast en dechargeren we de penningmeesters in
kwestie. De kascontrole commissie
heeft haar werk afgerond met een
aandachtspuntenbrief voor de AK.
De aandachtspunten betreffen onder andere een onderlinge kredietfaciliteit tussen missionaire commissie,
diaconie en kerk; kosten en vergoedingen vrijwilligers; de uitvoering
van het legaat “Oskam” en specifiek
administratieve zaken. De AK is
dankbaar dat de kascontrolecommissie (Ed Hoogenboom en Martin
Goebel) haar werk zo professioneel
heeft opgepakt. De kerkrentmeesters zullen aan de AK rapporteren
op welke wijze de aandachtspunten
worden opgevolgd. Ten aanzien van
de kredietfaciliteit en het legaat “Oskam” is al meteen actie ondernomen.
Het AK-beleidsplan 2014-2017,
voor de pauze besproken op de
jaarvergadering, wordt nu definitief
en gaat gelden als “agendasetting”
document voor de komende jaren.
We gaan in de nabije toekomst vanuit dit document vaker met de (moderamina) van de wijkkerkenraden
gezamenlijk vergaderen en op regelmatige basis portefeuillehouders
uitnodigen op de AK vergaderingen
(denk aan werkgroep Geloof en Cultuur, Raad van Kerken, PJO).
In deze vergadering stellen we het
protocol Handreiking bij Uitvaar-
9
Vervolg Uit de vergadering
ten vast. Dit document heeft in
een aantal etappes een ronde langs
dominees, begrafenisondernemers,
wijkkerkenraden en kerkrentmeesters
achter de rug. De kerkrentmeesters
hebben een “standaardpakket”, met
kosten en diensten vastgesteld. Het
protocol bevat ook een communicatieschema (wie informeer je eerst, wie
informeert wie vervolgens). Arie Bol
draagt zorg voor de afwikkeling en
de publicatie hiervan, onder andere
in Kerkklanken en op onze website
www.kerkklanken.nl.
In het algemeen hebben we als gemeente behoefte aan een soort “documentenboek” op de website, waarin onze belangrijke regels, procedures
en werkwijzen staan vermeld.
Tot slot bespreken we de samenstelling van de AK en de vacatures in de
kerk. Conform de Plaatselijke Regeling AK zijn we bezig de AK weer uit
te breiden. Met de benoeming van
Annemiek van Leeuwen en Ben Feringa is dit al in gang gezet. We zijn
nog bezig met een kerkrentmeester
en een jeugdouderling. Inmiddels is
het verheugend dat wijk Oost een
flink aantal nieuwe ouderlingen
heeft weten te “strikken” voor het
mooie ambt.
Deze vergadering was voor Karin Wijma haar laatste vergadering als scriba
van de AK. Op de eerste vergadering
van het nieuwe seizoen nemen we afscheid, met spijt …. want we werkten
goed samen en het werk is relevant
en uitdagend. Dat laatste wordt in het
nieuwe seizoen bepaald niet minder.
Wie, o wie??? wil Karin opvolgen?
Ruud van der Herberg, preses AK
Karin Wijma, scriba AK
10
Het Baken
Terugblik
De zomer zit eraan te komen. Een
mooi moment om terug te kijken naar
het afgelopen seizoen. In Het Baken
is weer veel gebeurd. Er zijn heel vaak
nieuwe mensen langs gekomen in onze
samenkomsten. Deze mensen hebben
heel verschillende achtergronden. We
zijn blij om te merken dat sommigen
hiervan weinig tot geen binding (meer)
hebben met een geloofsgemeenschap. Wij bieden hen graag een plek
waar ze verdieping kunnen vinden en
andere gelovigen en zoekers om vorm
te geven aan hun relatie met God. Op
verschillende andere activiteiten zoals
de Alpha- en Thomascursus hebben we
gebouwd aan relaties met zoekers en
niet-gelovigen. Dit waren mooie momenten.
Onlangs zijn we gestart met de wijktuin. Het is een mooie kans om mensen
uit de wijk te ontmoeten en het is gewoon erg leuk om resultaat te zien.
Verder zijn we in Het Baken ook aan
het nadenken over de toekomst. Het
vormen van een gemeenschap en het
gefocust blijven op onze missie zijn
grote uitdagingen.
Aan u de vraag om ons te steunen door
middel van gebed of inzet. Daarnaast
vinden mensen vaak de weg naar Het
Baken via persoonlijke contacten. Dus
als u mensen kent die zoekend zijn en/
of niet bij een kerkelijke gemeenschap
horen: neem hen een keer mee naar
Het Baken of wijs hen op de andere
activiteiten die wij hebben.
Samenkomsten
29 juni, 6 en 13 juli zijn er weer samenkomsten in Het Baken. 29 juni zal Els
van der Vlist invulling geven aan de
samenkomst en 13 juli Ferdinand Verboom. 6 juli is een samenkomst met
een alternatieve invulling. We krijgen
dan een visworkshop bij de Cattenbroekseplas. Kinderen mogen hun vishengel meenemen en de volwassenen
gaan leren hoe ze vissers van mensen
kunnen zijn. We beginnen om 10:30 bij
Het Baken. Deze starttijd geldt ook voor
de andere samenkomsten. Na de samenkomst van 13 juli gaan we met zijn
allen barbecueën. U kunt zich opgeven
bij Oene Jeljer Dijkstra: [email protected]
gmail.com of 0348-746283
Wijktuin
We zijn van start gegaan met de wijktuin naast Het Baken. We zijn nog op
zoek naar houtsnippers, een schaftwagen om spullen in op te slaan, tuingereedschap, een waterpomp of andere
middelen om de tuin van water te voorzien en plant- en zaaigoed. Heeft u iets
of weet u iets, neem contact op met
Christel Postma: [email protected]
nl of 0348-498196
Het Baken
Het Baken is een gebouw, maar ook
de naam voor het missionaire project
in de wijk Snel & Polanen en Waterrijk.
Onze missie is het bereiken van randen niet-kerkelijke mensen met het
evangelie op een manier die aansluit
bij hun leven en het vormen van een
gemeenschap die toegankelijk is voor
deze mensen.
Voor meer informatie over onze missie
en activiteiten: www.hetbakenwoerden.nl
Ferdinand Verboom
Nieuws van de ZWO en Diaconie
Vorig jaar gingen wij op uitnodiging van de diaconie een week
De U van UIT
naar een camping. Wie zijn “wij”?
UIT dat moet eigenlijk voor iedereen gelden. Even UIT de dagelijkse tredmolen.
Even wat meer aandacht voor elkaar.
Even wat meer tijd voor de natuur, voor
sport, voor dingen, die we leuk vinden.
Even een stukje VRIJHEID, los zijn van de
dagelijkse verplichtingen.
Voor de meesten van ons is dit UIT verbonden met de vakantie. We kijken daar
soms al maanden naar uit. Sommigen
beginnen in de winter al met het bedenken van een ontspannende en bevrijdende periode in de zomer.
Helaas is er een groep, die niet toekomt
aan dit UIT. Daar kunnen talrijke redenen
voor zijn. Soms is de fysieke conditie een
hinderpaal om er zelfstandig op UIT te
gaan. Of je bent mantelzorger en wilt of
kunt niet je “patiënt” in de steek laten.
Of de financiële problemen stijgen je tot
aan de lippen. Et cetera.
Voor die groepen is deze periode vaak
heel ongemakkelijk. Hoeveel gesprekken beginnen deze weken niet met de
zin “En al met vakantie geweest?” Of:
“Waar gaat de vakantie naar toe?”. Als je
dan behoort tot de groep die gedwongen thuis blijft, is die vraag steeds weer
erg confronterend. Vooral bij gezinnen
met kinderen leidt dit tot spanningen.
Kinderen begrijpen vaak niet, waarom
zij niet met vakantie kunnen gaan, zoals
al hun vrienden en vriendinnen. En als
de school weer begint, worden ze er
weer mee geconfronteerd, want zij kunnen niet in de groep vertellen hoe fijn
hun vakantie was… En dat terwijl deze
groep het juist zo nodig heeft om op
vakantie te zijn en even bevrijd te zijn
van de dagelijkse zorgen.
Als diaconie willen we hier een helpende hand bieden. We bemiddelen in
vakantieweken voor mensen met een
gezin als de middelen ontbreken om zelf
een vakantie te bekostigen. Dat zijn weken in een stacaravan op verschillende
plaatsen in Nederland. Ook bevorderen
wij dat mensen uit onze gemeente,
die een fysieke handicap hebben, kunnen deelnemen aan verzorgde weken
in Lunteren (de Werelt) of Doorn (het
F.D.Roosevelthuis).
Voor deze doelgroepen kunt U het verschil maken tussen wel of geen vakantie.
Nu U misschien bezig bent met de voorbereiding van Uw vakantie willen wij
vragen op Uw vakantiebudget ook een
Laat ik eerst ons gezin beschrijven. Toen mijn man en ik elkaar leerden kennen, hadden we alle twee al kinderen, waar we voor zorgden. Samen hebben we ook een kind.
Ogenschijnlijk gaat het ons niet zo slecht. Samen hebben we een inkomen boven de
bijstandsnorm. Dit is gelijktijdig het begin van de problemen. Door dit inkomen hebben we geen recht op huursubsidie, geen zorgtoeslag, geen vrijstelling van belastingen,
geen tegemoetkoming in de kosten van internet, geen subsidie op de kosten van het
sporten door de kinderen. Kortom, de hele financiële last moeten we zelf dragen Die
last wordt extra zwaar, doordat we een huis moesten verkopen dat flink onder water
stond. De resthypotheekschuld moet worden afgelost. Zo is er ook nog een schuld bij de
advocaat, die rechtsbijstand verleende. Tot slot wordt de financiële last vergroot door
ziektekosten en reiskosten i.v.m. de gezondheid van twee van onze kinderen.
Het is niet mijn bedoeling een zielig verhaal op te hangen. Maar zacht uitgedrukt, zit
het ons financieel niet mee. Dan blijkt dat de beide inkomens niet toereikend zijn. Er is
nooit ruimte voor iets extra’s, iets dat niet direct noodzakelijk is. Wat waren wij blij toen
vorig jaar de diaconie ons de mogelijkheid bood met het gezin een week door te brengen op een camping met een leuk recreatieteam. Even weg uit de sores. Wat hebben wij
en de kinderen genoten. En hoe fijn was het dat de kinderen na de vakantie op school
ook konden vertellen over hùn vakantie, die zonder de hulp van de diaconie niet mogelijk was geweest.
Zonder vermelding van naam i.v.m. de vertrouwelijkheid.
bedrag in te ruimen voor hen. Dit binnen het kader van het Tienden-de-Luxe
project, waarbij wij vragen een deel van
het geld dat voor “luxe” gebruikt te geven aan onze minder bedeelde. Met U
begint voor hen het Uit.
Uw gift hopen wij te mogen ontvangen
op bankrekening NL27 ABNA 0930 7646
41 onder vermelding van “U van UIT”.
Bij voorbaat heel erg bedankt.
De diakenen
Karel van Houwelingen
Hans van Oostenbrugge
Erik Torny
ZWO activiteiten in de
komende weken.
Aanstaande zondag 29 Juni wordt er
een extra collecte gehouden voor noodhulp in Zuid-Soedan. Sinds in december
van 2013 daar gevechten uitbraken hebben meer dan een half miljoen mensen
huis en haard verlaten en zijn op de
vlucht. Op een groot aantal plaatsen in
Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen
ingericht. Daarnaast komen steeds
meer vluchtelingen aan in naburige
landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. De
aantallen lopen met de dag op, honderdduizenden mensen afhankelijk van
hulp, terwijl door voedseltekorten een
hongersnood dreigt uit te breken. Kerk
in Actie verleent hulp aan de bevolking
in Zuid-Soedan Om deze hulp te on-
dersteunen zal dus volgende week een
extra collecte gehouden worden. Maar
bid vooral ook voor de slachtoffers van
dit conflict en voor de hulpverleners.
Op 13 juli is er weer een reguliere ZWO
collecte. Dit maal voor het werk van Kerk
in Actie voor medisch werk onder HIVaids patiënten in Ghana. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana (PCG) is één van de
grootste aanbieders van basisgezondheidszorg op het platteland van Ghana.
Naast het verlenen van medische zorg in
één van hun klinieken en ziekenhuizen
houden ze zich ook bezig met preventieve gezondheidszorg. Medewerkers
van de klinieken trekken de binnenlanden in om moeilijk bereikbare dorpen
medische zorg te bieden, maar ook om
hen voorlichting en ondersteuning te
bieden voor o.a. hiv/aids, voeding en
malaria. We willen u vragen op 13 juli dit
werk te steunen.
Naast deze collectes kunt u de komende
maanden het werk van de ZWO commissie ook weer steunen door uw vakantie kaarten en postzegels en vreemde valuta in te leveren in de daarvoor
bestemde bussen achterin de kerken.
Elk jaar leveren deze bijdragen tienduizenden Euro’s op voor het zendingswerk
dat via Kerk in Actie wordt uitgevoerd.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Namens ZWO,
Karel van Houwelingen en
Hans Oostenbrugge
11
In gesprek met...
Anja van der Maten
OORSPRONG
EN BRON
Zo daar zitten we dan, lekker
aan de hoge tafel, dat schrijft
gemakkelijker en Anja
begint met ‘ja, ik heb er mijn
gedachten wel over laten gaan,
want ja, ik ben geen doorsnee
kerkganger, kom niet elke
zondag naar de kerk, waarop
ik zeggen kan ‘oh fijn, want in
mijn ogen is verscheidenheid
een groot goed’.
Anja groeide op in een gereformeerd
gezin, waar 2x per zondag naar de kerk
werd gegaan en zij beleefde dit als
heel gewoon, zo was het.
Tijdens haar studie in de muziek, toen
zij ook leiding gaf aan diverse koren,
was er ook een Roomskatholiek koor
bij. Het koor in de RK-kerk levert een
grote bijdrage aan elke zondagse
dienst. Zo kwam Anja in aanraking met
de vieringen daar en ze merkte dat
het mystieke en de rituelen haar echt
aanspraken.
Het koor probeert het muzikale gedeelte van de dienst toch op een wat
hoger plan te brengen dan de gewone
samenzang. De inzet hiervoor gaf
Anja meer dan dat wat ze kende uit de
Protestantse diensten. Hard werken
voor een mooi resultaat in nauwe samenwerking met de voorganger, dat
voelde heel goed.
Toen de muziek met de hobo haar
leven steeds meer ging vullen stopte
echter de koorleiding.
Zij trouwde met een ‘van huis uit’
Roomskatholieke man en zij kwamen
in Woerden wonen. Het was een bewuste keuze om de kinderen in de RK
kerk te laten dopen en de kinderen
gingen later ook naar een RK basisschool. Maar hier in Woerden in de
RK-kerk ervaarde Anja niet dat ‘thuisgevoel’ al ging ze wel met de kinderen
mee. Na enige tijd stopte Anja dan ook
met deze kerkgang.
Toen haar moeder in Woerden kwam
wonen, ging ze af en toe mee naar de
12
Kruiskerk en de warme sfeer daar en
de meelevendheid waren voor haar
meteen merkbaar en raakte haar in
deze wijkgemeente.
Voor Anja is religie in de eerste plaats
een emotie die zij kan voelen en kan
uiten in muziek. Maar deze religieuze
ervaring wordt bijvoorbeeld ook gevoeld in de natuur en bij ontmoetingen met mensen. Zijzelf is heel dankbaar voor deze beleving. Daarnaast is
het ook goed om ergens bij te horen
vindt ze zelf en dus liet ze zich overschrijven naar wijk West, terug naar de
roots.
Vanaf het overlijden van haar vader,
ze was pas 13 jaar, ontdekte Anja dat
ze in de muziek haar emotie kon uiten, hier kon ze aan totaal iets anders
denken en hier kon ze uiting geven
aan persoonlijk gevoel. Ze vertelt nu
dat het uiting geven van je gevoel ook
lukt als er gespeeld wordt vanuit een
opgegeven stuk. Of het eigen keus
is of andermans keus dat maakt nu
geen verschil meer. Zij heeft geleerd
om in haar spelen steeds weer haar
gevoel door de muziek heen tot uiting
te brengen. Ik sprak mijn blijdschap
uit over haar prachtige bijdragen aan
onze kerkdiensten, want wij profiteren
van deze professionaliteit en kunnen
zo bijzonder genieten van haar muzikale talent.
Over de huidige vorm van onze kerkdiensten zei Anja, ”ik heb ervaren dat
de persoonlijke noten (de getuigenissen met een ouderwets woord) het
‘kerk zijn’ dichter bij me brengt. Dat
kwetsbare vind ik heel mooi”.
Hoe de toekomst van de kerk er uit
zal zien? “Dat is een zoektocht denk ik,
zaken uitproberen en dàt wat werkt,
daarmee verdergaan, een blijvende
zoektocht”.
Praten over God is niet Anja haar ding,
wel weet ze dat Hij haar oorsprong is
en haar bron.
Met dank voor haar tijd en openheid
nemen we afscheid met een hartelijk
“tot ziens”!
Ineke van der Lip
E n ve r d e r. . . .
Singelloop
Hebben jullie ze gezien al die kanjers
uit de Protestantse Kerken van Woerden? Op de websites van Hervormd
Woerden van Kerkplein en binnenkort
misschien ook van de Wachter en van
Kerkklanken kunnen jullie de foto’s bekijken die gemaakt zijn tijdens de Singelloop. In het begin was iedereen fris
en fruitig maar aan het eind van de 10
km merk je wel dat het meer moeite
ging kosten. Na afloop ging iedereen
weer met een voldaan gevoel naar
huis waar Gerdien van Doorn op het
laatst nog werd verrast met een bos
bloemen en een beker omdat ze de
eerste was in haar klassement. Door de
avondvierdaagse waren er niet zoveel
kinderen als we zouden willen maar
ook die hebben zich kranig geweerd.
Henk de Valk
[email protected]
Marktconcerten
Op woensdag 2 juli beginnen de
marktconcerten van deze zomer in de
Petruskerk weer. De serie bestaat dit
jaar uit negen concerten, die duren
van 12.00 uur tot 12.30 uur. De spits
zal worden afgebeten door organist
Jeroen de Haan. Op zijn programma
staan werken van Bach en Anthoni van
Noordt. Op 9 juli speelt Henk van Lingen werken van Bach en Andriessen.
Het volledige overzicht van de komende marktconcerten kunt u vinden op
www.advanpelt.nl.
Concert door Ronald de Jong
Op donderdag 10 juli bent u allen hartelijk welkom bij het enige avondconcert van deze zomer in de Petruskerk.
Het Bätz-orgel zal dan worden bespeeld door Ronald de Jong uit Zoetermeer. Hij speelt onder meer werken van
Bach, Telemann, Mendelssohn en Asma.
Het concert zal worden besloten met
een improvisatie door de concertgever
zelf. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is
steeds vrij, maar er is wel een collecte
ter bestrijding van de onkosten.
Ad van Pelt
Concert Continental Kids
DOEN! is het thema van de Continental Kids groep die op 5 juli naar Woerden komt. Om 15.30 start in de Maranathakerk (Molenvlietbaan 10) een
spetterend concert. Met veel nieuwe
christelijke liedjes, coole dansjes, grappige sketches en een gave lichtshow
brengen deze kids enthousiast en vol
energie een verrassend programma.
Uit Woerden doet Chun-Li van Zoelen
mee. Een concert van de Continental
Kids betekent: een muziekproductie
van niveau met een heldere boodschap. Het is ook bij uitstek een gelegenheid om iemand op een ongedwongen en aansprekende manier te
laten kennismaken met het evangelie.
De oprechtheid van de zangers, de
boodschap en het niveau van de muziek, in combinatie met het natuurlijke
enthousiasme maken dat niemand onberoerd het concert verlaat. Toegang:
€ 2,50. Kaartjes verkrijgbaar bij Boekhandel De Hoeksteen (Havenstraat 17),
Muziek Van Vliet (Leidsestraatweg 9)
en voor het concert bij de kerk. Komen
hè! DOEN!
Dick van Zoelen
13
Jong Woerden
World Servants
jongeren 2014
en 2015
Dank u wel gemeente voor
alle bijdragen! Ook dit jaar
hebben we het budget weer
gehaald en kunnen de meiden op reis. Op 29 juni, in
een dienst in de Kruiskerk,
zal dominee Van Tellingen
Ilse, Alinde, Juliët, Brenda
en Marinda een zegen meegeven voor hun reizen naar
Zambia, Malawi en Sierra
Leone. Zoals u weet is een
World Servants-project naast
de reis ook financieel een
hele uitdaging. Daarom
heeft World Servants dit jaar
besloten de inschrijving voor
het volgende seizoen te vervroegen, sinds begin juni
staan op www.worldservants.
nl de projecten voor 2015
vermeld. Al 5 enthousiaste
jongeren uit Woerden hebben zich ingeschreven voor
een project in de zomervakantie van 2015. Wilt u/jij
ook mee, kijk dan op de site
van World Servants of mail
naar [email protected] voor meer
informatie. Nogmaals bedankt voor uw steun en we
hopen volgend seizoen weer
op u te mogen rekenen.
Anneke Bosman
CJV Update
De afgelopen tijd heeft de
CJV niet stil gezeten. Om te
beginnen is er een aantal
CJV’ers naar Huize Gaza in
Harmelen geweest om de
balkonnetjes van de bewoners zomerklaar te maken.
Dit werd door de bewoners
zeer gewaardeerd. En ook
wij hebben een gezellige ochtend gehad met een lekkere
lunch als afsluiting. Daarna
zijn we in mei op terugwisseling geweest naar de GJV
in Noordwijk. Met mooi weer,
veel gezelligheid en twee
leuke feesten met het thema
Beestenboel hebben we een
mooi weekend gehad om op
terug te kijken. Ook hebben
we de ALV (algemene ledenvergadering) achter de
rug. Na een spannende verkiezing zijn er een nieuwe
voorzitter, penningmeester
en secretaris gekozen. Koos
van Heusden, Joël van der
Weijde en Judith Hofman.
We wensen ze veel succes
met hun nieuwe functie de
komende twee jaar. Met het
slotweekend in het vooruitzicht sluiten we een gezellig
CJV seizoen af.
Maaike den Boer
Algemeen Adjunct
4 juli
Actie4Kids
Crea-doe ochtend
Op vrijdag 4 juli is iedereen
weer van harte welkom bij
de Crea-doe ochtend van
de Schoenendoosactie van
Actie4Kids Woerden. Om
9.30 uur staat de koffie, thee
en het gebruikelijke lekkers
klaar op de Rosmolenlaan 3
(pand naast Annex Cinema,
op de eerste verdieping).
Om 12.00 uur is de Creadoe ochtend afgelopen. Er
zijn verschillende Creatieve
klusjes te doen, zoals armbanden en kettingen maken
en reserveschoenendozen
versieren. Maar ook praktische Doe klusjes, bijvoorbeeld
hangers aan keycords bevestigen, plastic verpakkingsmateriaal van speelgoed verwijderen of (Barbie)poppen
aankleden. Wie al bijvulmateriaal (bijvoorbeeld knuffels, zomerkinderkleding,
klein speelgoed) heeft, kan
dat eventueel ook brengen.
Onze laatste nieuwsbrief is
net verschenen. Vind jij het
leuk om deze ook te ontvangen? Stuur dan een berichtje
naar [email protected]
hotmail.com. Hopelijk tot
vrijdag 4 juli. De volgende
Crea-doe-ochtenden zijn op
12 en 13 augustus. Ook leuk
om met je (klein)kinderen te
komen (dezelfde locatie en
tijd).
Yvonne, Karin en Marly
14
#jongwoerden
Twitter met ons mee via #jongwoerden
jongwoerden.nl | facebook.com/jongwoerden | [email protected]
ZIN Wandeldienst 29 juni
Op 29 juni is de laatste ZIN
bijeenkomst van dit seizoen.
Het thema is #Offline. Facebook, Twitter en Whatsapp,
het kost veel tijd om al je sociale contacten up to date te
houden. Kost het soms misschien teveel tijd? Kost het
meer dan dat? En God? Kom
je Hem online of offline tegen?
Tijdens ZIN gaan we deze
keer daarom #Offline een
mooie wandeling maken.
We verzamelen om half elf
voor het Baken en wandelen naar Boer Bert. We zullen zowel online als offline
nadenken en praten over
dit thema en natuurlijk is
er ook ruimte voor gezelligheid. De totale afstand
van de wandeling zal zo’n
zes kilometer zijn. We verwachten tegen twaalf uur
weer terug bij het Baken te
zijn. Mocht het onverhoopt
erg slecht weer zijn dan zullen we binnen in het Baken
blijven. We hopen jullie allemaal te zien!
Nacht Zonder Dak
Op zaterdagavond 5 juli is
het zover, dan start er vanuit #jongwoerden weer een
Nacht Zonder Dak. We gaan
dan met een groep jongeren vanaf 11 jaar de nacht
doorbrengen in zelfgemaakte krotten. Zo ervaren
we hoe het is om geen dak
boven je hoofd te hebben.
En we willen hiermee geld
inzamelen voor leeftijdsgenoten in Bolivia, India en
Kenia. Als je je hebt aangemeld, krijg je een sponsorlijst en kun je (ook via de
website) geld proberen in te
zamelen. Want er zijn veel
jongeren die dag in, dag
uit de nacht zonder een
dak moeten doorbrengen.
Daar willen we ons steentje
aan bijdragen! We maken
er een leuke avond van, met
een boeiend programma.
Wil jij ook ervaren hoe een
nacht zonder dak is en durf
je de uitdaging aan? Geef je
dan nu op via de volgende
site: http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/woerden-05-07-2014/deelnemen/
Of stuur een mailtje naar
Michel Koekkoek: [email protected]
Ook helpen in het
jeugdwerk?
Het jeugdwerkseizoen is weer
voorbij. We kijken terug op
een mooi jaar, vol leuke
activiteiten. We zijn dankbaar voor iedereen die zich
afgelopen jaar heeft ingezet
als vrijwilliger. In september
start het nieuwe seizoen. En
dat betekent ook dat er weer
een aantal taken ingevuld
moeten worden. Dit jaar
zoeken we ongeveer 30 vrijwilligers. Wil jij je komend
jaar ook inzetten in een van
de activiteiten? Bekijk dan
de vacaturekrant op www.
jongwoerden.nl
Michel Koekkoek
Z i e o o k w w w. j o n g wo e rd e n . n l
15
Kerkelijke stand
Kerkelijk bureau: Riki de Bruijn,
W.Alexanderstraat 7, 3474 JS Zegveld.
Telefoon 0348-691661 of via [email protected]
Alle berichten van geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden
enz. aan dit adres.
Bij geboorte, huwelijk en overlijden
ook graag naar de wijkpredikant.
Gedoopt:
Daan Engel, Annie M.G. Schmidtweg 3,
oost/12
Jonathan Kuiper, Stromenlaan 74,
west/3
Overgegaan naar:
Vertrokken:
Kockengen, dhr. D.P. Whiting (D), Madeliefweide 41, west/4
Dhr. P. Dries, mw. A. Dries – Spek (D),
Haagwindeveld 6, west/4 naar Capelle
a.d. IJssel
Verhuisd:
Mw. P.E. Koetsier – Dane (B), Overdorp 6
naar Overdorp 220, Kockengen, west/1
Dhr. F.R.J. Lievestro (D), Prinses Beatrixstraat 5, oost/03 naar Maltakade 12,
oost/11
Dhr. V.J. Batelaan (B) en Anne Batelaan
(D), Het Spaarne 18, west/3 naar ’s-Gravensloot 118, west/2
Dhr. W.J. den Ouden (D), Plantsoen 3a,
oost/03 naar Gentiaanweide 5, west/4
Overleden:
Dhr. C. Vlasblom (B), 81 jaar, Spoorlaan
9, oost/02
Mw. W.F. den Dulk – Weijer (B), 76 jaar,
Fort Oranje 57, oost/01
Contactgegevens
Opstandingskerk (0348-424823 / 06 47139661)
coördinatrice: mevr. H. van Vliet
vacature: 2e coördinatrice/coördinator
verhuurzalen per e-mail:
[email protected]
Kruiskerk (0348-424825/0630 24 58 65)
coördinatrices: mevr. M.Alblas-de Vries
en mevr. T. Uythoven-van Rijn
verhuurzalen per e-mail:
[email protected]
Algemene Kerkenraad: Mw. K. Wijma
Meeuwenlaan 143, 3443 BB Woerden
[email protected]
Kerkelijk Bureau: Mw. R. de Bruijn
Willem Alexanderstr. 7, 3474 JS Zegveld
0348-691661, [email protected]
College van Kerkrentmeesters
Mw. M. Engel-Thomassen
Annie M.G. Schmidtweg 3, 3446 ZJ Woerden
[email protected]
Diaconie
Dhr. E. van der Velde
Elbakade 16, 3446 BB Woerden
0348-422325
[email protected]
Jeugdwerk:
www.jongwoerden.nl
Kerktelefoon/cassette
Aansluiting op kerktelefoon en cassettes van
kerkdiensten kunnen worden aangevraagd
bij mw. J. Van Essen-Gerritsen
Corn. Ketelstraat 15, 0348-412657
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de
bedragen € 0,80, € 1,00 en € 2,50. Maak
respectievelijk € 16,00, € 20,00 of € 50,00
per kaart over op bankrekeningnummer
NL31FVLB0635.8056.50 t.n.v. Gereformeerde
Kerk Woerden onder vermelding van de
gewenste bonnen.
Betaling Kerkklanken
Kerkklanken kost € 30,- per jaar.
In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt
u een acceptgiro.
U kunt uw (ook hogere) bijdrage overmaken
naar bankrekeningnummer
NL34FVLB063.58.05.596 t.n.v. Kerkklanken te
Woerden.
Colofon
Dit is een uitgave van de Gereformeerde Kerk
in Woerden en Zegveld.
Website: www.kerkklanken.nl
Bezorging
Hoofdverdeling: fam. Schüller
Van Helvoortlaan 19, 0348-417707
Vormgeving:
Studio Gerrit Gerritsen, Zegveld
Druk:
Selection Print & Mail Woerden
16
Redactie
Jelle Aantjes-van Dijk
Martijn van Dijk-Aantjes
Karen de Vos-Plantinga
René de Vos
Kopij
De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen (deels) niet te plaatsen of in een
latere uitgave te plaatsen. Voor onjuistheden
in de kopij kunnen de redactie en de
drukker geen verantwoording nemen.
Inleverdatum kopij
Nummer 596 verschijnt op
17 juli 2014
en wordt verzorgd door Jelle Aantjes en
Martijn van Dijk (06-40976333).
Kopij dient uiterlijk
Zondagavond 13 juli om 20.00 uur
via [email protected]
in het bezit te zijn van de redactie.