Hoe Hoor je van God

Hoe Je Gods Stem
Kunt Horen
Leer Zijn Stem Kennen
&
Juiste Beslissingen Nemen
Joyce Meyer
Oorspronkelijke titel:
HOW TO HEAR FROM GOD
Subtitel: Learn to know His voice and make the right decisions
Copyright © 2003 door Joyce Meyer
Uitgegeven door: Warner Faith
Hachette Book Group USA
237 Park Avenue
New York, NY 10169
www.faithwords.com
HOE JE GODS STEM KUNT HOREN
Subtitel: Leer Zijn stem kennen en de juiste beslissingen nemen
Copyright © 2008 Nederlandse uitgave:
Uitgegeven door: Dunamis Publishing
Postbus 1095
6040 KB Roermond NL
Tel: 0475-316001
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
DEN HAAG
Joyce Meyer
HOE JE GODS STEM KUNT HOREN
Subtitel: Leer Zijn stem kennen en de juiste beslissingen nemen
Vertaalster: Carla Kwakkel
Roermond: Dunamis Publishing.
ISBN 978-90-74115-62-9
NUR 707
Alle bijbelteksten komen uit De Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij
anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden gebruikt of vermenigvuldigd.
Inhoud
Inleiding
9
Deel Een: Leren Luisteren
1 Elke Dag Spreekt God Tot Zijn Kinderen
15
2 Schep een Atmosfeer Waarin Je God Kunt Horen
29
3 God Spreekt Door Bovennatuurlijke Openbaring
45
4 God Spreekt Door Natuurlijke Dingen
63
5 God Spreekt Door Innerlijke Vrede
79
6 God Spreekt door Overtuiging van Zonde
93
7 Het Ontwikkelen Van Een ‘Ingetoomd Oor’
107
Deel Twee: Leren Gehoorzamen
8 Gehoorzaamheid Houdt Ons Geweten Gevoelig
125
9 Onze Kennis Schiet Tekort
143
10 God Opent En Sluit Deuren
159
11 Belemmeringen Voor Het Verstaan Van Gods Stem
171
12 Houd Je Gehoor Ruisvrij
195
13 Heilig Je Oren Voor De Heer
213
5
14 Geniet Van Het Geestgeleid Leven
229
Eindnoten
249
Over de Schrijfster
251
6
Inleiding
Leren om van God te horen en door de Heilige Geest geleid te
worden, is heel spannend. God wil graag met ons praten over
het doel dat Hij voor ons leven heeft. Hij heeft een goed plan met
ons, maar we lopen het risico om het te missen, als wij niet leren
om naar Gods stem te luisteren en Hem te gehoorzamen.
Zelf praten wij heel vaak met onze kinderen – waarom zou
onze hemelse Vader dan niet met Zijn kinderen willen praten?
Wij gaan er niet vanuit dat onze kinderen precies weten wat wij
van hen verwachten, zonder dat we erover hebben gesproken,
dus waarom zou God dat wel doen?
God wil met ons praten over het goede plan dat Hij voor
ons leven heeft. Hij heeft Zijn Heilige Geest gezonden om in ons
te wonen, en om onze Raadsman en Helper te zijn in het leven. In
Johannes 14:26 staat dat Gods Geest ons alles duidelijk maakt en
ons in herinnering brengt wat God ons heeft geleerd. De Heilige
Geest is de Geest van waarheid; Hij leidt ons dus ook altijd in de
waarheid en laat ons niet afdwalen.
God spreekt op heel veel manieren tot ons, zoals door Zijn
Woord, de natuur, mensen, omstandigheden, vrede, wijsheid,
wonderen, dromen, visioenen en ook door iets wat ‘innerlijke
overtuiging’ wordt genoemd. Deze innerlijke overtuiging kan het
beste omschreven worden als een ‘zeker weten, diep van binnen’.
Hij spreekt ook tot ons met een zachte, stille stem, zoals de Bijbel
dat noemt. Volgens mij is dat deze innerlijke overtuiging.
God spreekt eveneens door ons geweten, onze verlangens,
en soms ook zelfs met een hoorbare stem. Er zijn niet veel mensen
die God hardop hebben horen spreken. De meeste mensen maken
dat nooit mee. Ik heb Gods stem drie of vier keer in mijn leven
hoorbaar gehoord. Twee keer gebeurde dat ’s nachts toen Hij
mij wakker maakte door mijn naam te noemen. Het enige wat
ik hoorde, was ‘Joyce’, maar ik wist zeker dat het God was die
mij riep. Hij zei niet wat Hij wilde, maar ik wist intuïtief dat het
9
te maken had met de bediening waar Hij mij voor riep, hoewel
het nog een aantal jaren duurde voordat daar duidelijkheid over
kwam.
Ik hoorde Gods hoorbare stem ook in februari 1976, op
de dag dat ik vervuld werd met de Heilige Geest. Die ochtend
in mijn auto schreeuwde ik het uit naar God, omdat ik mij zo
ellendig voelde. Ik zei tegen Hem dat ik iets miste in mijn relatie
met Hem. Ik was gewoon aan het eind van mijn Latijn.
Zijn stem leek de auto te vullen toen Hij zei: “Joyce, Ik
heb je geduld geleerd.” Dat was de allereerste keer dat ik zoiets
overweldigends meemaakte, en het raakte mij dan ook diep,
maar tegelijkertijd was ik geschokt. Instinctmatig wist ik wat
Hij bedoelde. Een paar maanden eerder had ik God namelijk
gevraagd om mij te leren geduldig te zijn. Ik realiseerde me niet
dat de les die daarop volgde ook inhield dat mijn leven geruime
tijd zou worden stilgelegd. Die ochtend in februari kwam de
frustratie daarover bij mij naar boven, toen ik het wanhopig naar
God uitschreeuwde om iets te doen, of mij in ieder geval te laten
weten of ik iets gemist had.
Op het moment dat ik Gods stem hoorde, kwam de vaste
overtuiging in mij dat Hij iets geweldigs zou gaan doen in mijn
leven. Ik wist nog niet hoe of wat, maar de rest van de dag hield
ik niet op de Heer te danken. Ik was heel benieuwd naar wat er
zou komen. Toen ik ’s avonds na mijn werk terugreed naar huis,
raakte Gods Geest mij op een heel bijzondere manier aan. Hij
vulde mij met Zijn aanwezigheid! Die gebeurtenis was het begin
van een nieuwe fase in mijn relatie met God. Ik kan eigenlijk wel
zeggen dat God in elke nieuwe fase op de een of andere manier
tot mij heeft gesproken.
Vraag aan God om je oren te openen en je van Hem
bewust te maken, zodat je gevoelig wordt voor Zijn stem. Hij wil
echt met je praten en verlangt naar een hechte relatie met jou.
Het is het voorrecht van een gelovige in Jezus Christus om elke
dag gemeenschap te hebben met God de Vader, Jezus Christus
Zijn Zoon en met de Heilige Geest.
Eigenlijk moeten we God vragen om ons gehoor op Hem
af te stemmen, zodat we niet worden afgeleid door natuurlijke
10
verlangens, die verhinderen dat wij Zijn stille, zachte stem
horen. We mogen leren genieten van stilte. Het is ook goed om
regelmatig de stilte op te zoeken; we horen God namelijk niet
goed als er veel lawaai in ons leven is en we altijd druk bezig zijn.
Dit boek zal je helpen om een atmosfeer in je leven te scheppen,
die ertoe leidt dat je Gods stem beter verstaat. De Bijbel zegt ons
dat wij met vaste tred onze weg mogen gaan (zie Ps. 37:23). Wij
kunnen erop vertrouwen dat Hij ervoor zorgt dat we de weg niet
kwijtraken. In dit boek wil ik je duidelijk maken hoe je de dingen,
die je belemmeren om God te horen, kunt overwinnen, en hoe je
kunt zorgen dat je geweten zo gevoelig wordt dat je het geluid
van Gods stem op kunt vangen.
Dit boek leert je om te genieten van een leven, dat door
de Geest geleid wordt. Het laat zien hoe je van God kunt horen,
in plaats van door Satan, de misleider, op een verkeerd spoor te
worden gebracht.
Joyce Meyer
11
Deel Een
Leren Luisteren
Let dus goed op hoe jullie luisteren. Want wie iets heeft zal
nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat
hij denkt te hebben worden ontnomen.
Jezus, in Lucas 8:18
Hoofdstuk 1
Elke Dag Spreekt God
tot Zijn Kinderen
In deze tijd gebeurt het heel gemakkelijk, dat wij onze oren vullen
met allerlei zaken die de stem van God dempen, waardoor Hij
naar de achtergrond van ons leven wordt geschoven. Toch komt
er voor iedereen een dag dat alleen God overblijft. Alles in het
leven gaat een keer voorbij, maar als dat gebeurt dan is God er
nog steeds.
De Bijbel zegt dat ieder mens kan weten wie God is,
omdat Hij Zich kenbaar heeft gemaakt in het innerlijke besef (het
geweten) van de mens. (zie Rom.1:19-21)
Ieder mens zal op een dag voor Gods troon staan om
rekenschap af te leggen van zijn of haar leven. (zie Rom. 14:12)
Wanneer mensen God niet willen dienen in hun leven, en hun
eigen weg gaan, dan vinden ze manieren om zich af te schermen
van dit innerlijk besef. Ze ontkennen dat er een Schepper is, die
tot hen wil spreken en hen wil leiden op de weg die ze moeten
gaan.
Buiten onze omgang en gemeenschap met God, is er niets
wat ons verlangen naar Hem kan bevredigen. Jesaja bracht deze
honger naar God heel goed onder woorden toen hij schreef: ...
reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ‘s nachts verlang ik naar u. (Jes.
26:9) De apostel Johannes schreef: De wereld met haar begeerte gaat
voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh. 2:17)
Van God horen is essentieel, als wij deel willen hebben
aan Gods eeuwige plan voor ons leven.
Het is onze beslissing om naar God te luisteren. Niemand
anders kan dat voor ons doen. God zal ook niet Zijn wil aan ons
opdringen, maar waar mogelijk zal Hij ons aanmoedigen om naar
15
Hem te luisteren.
Hij wil zelfs bij de kleinste details van ons leven betrokken
zijn. Gods Woord zegt dat als wij aan Hem denken bij alles wat wij
doen, Hij de weg voor ons zal banen. (zie Spr. 3:6) Aan God denken
bij alles wat wij doen, betekent dat we graag willen weten wat
Hij van iets vindt, en daar vragen wij Hem dan naar. In Spreuken
3:7 (NBG) staat: Wees niet wijs in eigen ogen. Met andere woorden:
verbeeld je niet dat je in staat bent om je eigen leven te regelen,
en dat het je zonder Gods hulp en leiding ook gaat lukken. Vaak
doen we er heel lang over voordat dit belangrijke feit tot ons
doordringt.
Hoewel ik Jezus oprecht liefhad, ben ik jaren naar de kerk
gegaan zonder te weten dat God tot mensen spreekt. Ik nam alle
godsdienstige regels in acht, vierde de hoogtijdagen en ging elke
zondag naar de kerk. Ik deed alles wat ik in die tijd dacht dat ik
moest doen, maar het was niet voldoende om mijn verlangen
naar God te stillen.
Ook al was ik een goede kerkganger, en woonde ik elke
bijbelstudie bij, toch bleef mijn dorst naar gemeenschap met de
Heer onverzadigd. Het was noodzakelijk dat ik met Hem sprak
over mijn verleden en ik wilde ook van Hem horen over mijn
toekomst, maar niemand had mij geleerd dat God ook direct
met mij wilde praten. Niemand wist een oplossing voor dat
onbevredigde gevoel dat ik had.
Door het lezen van het Woord ben ik gaan begrijpen dat
God heel graag met ons wil communiceren. Hij heeft een doel
voor ons leven, waar Hij ons graag naartoe wil leiden. Dit doel
zal een plaats zijn van vrede en voldoening. Het is misschien
vanzelfsprekend, maar ik denk dat er nog steeds heel veel mensen
zijn die zich afvragen of God echt tot ons wil spreken. En als dat
zo is, dan vragen ze zich ook de volgende dingen af:
v Is God betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken van
ons leven?
v Geeft Hij wel om al die kleine details van ons leven?
v Kunnen we alleen naar Hem toegaan voor belangrijke
dingen, en als wij zelf geen oplossing voor een probleem
kunnen vinden?
16
De Bijbel leert ons dat God een goed plan heeft voor allen die
hun geloof op Jezus Christus bouwen en Hem erkennen als Heer
van hun leven. Zijn plan is volmaakt tot in de kleinste details.
Het leidt ieder die Hem volgt naar een overvloedig leven.
Toch weet ik zeker dat er maar weinig mensen zijn, die
de voldoening van Gods volmaakte plan voor hun leven leren
kennen, omdat het merendeel niet weet hoe het Gods leiding kan
verstaan en Hem kan volgen. In plaats daarvan kiezen mensen
hun eigen weg (bewust of omdat ze niet beter weten). Zoveel
meer mensen kunnen in de volmaakte wil van God leven, als ze
leren hoe ze van Hem moeten horen en hoe ze Zijn instructies
kunnen opvolgen.
Aarzel nooit om zelfs de kleinste dingen bij God te
brengen. Uiteindelijk zijn alle dingen klein voor God. Soms lijkt
het wel alsof wij ervan uitgaan dat wij teveel van God vragen als
we bij Hem komen voor hulp. Ik kan me herinneren dat er eens
een vrouw bij me kwam voor gebed. Ze wilde weten of ze God
wel twee dingen tegelijk zou kunnen vragen. Als dat niet kon,
verzekerde ze me, dan zou ze maar één ding vragen.
Het is heel belangrijk dat we weten wat Gods Woord zegt
over Zijn betrokkenheid bij ons leven, omdat daarin bevestigd
wordt dat het Gods plan is om bij de meest intieme details van
ons leven betrokken te zijn.
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en
ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden,
als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door
jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer
brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen
waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten
terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.
Jeremia 29:11-14
17
Verwacht dat Hij zal spreken
Jezus zei tot Zijn discipelen: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen,
maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid
zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.
(Joh. 16:12-13)
Hij zei ook dat de Heilige Geest ons alles wat God heeft
gezegd, zal onderwijzen en in herinnering zal blijven brengen
(zie Joh.14:26).
Jezus sprak deze woorden tot de mannen die drie jaar
lang met Hem waren opgetrokken. Ze hadden lange tijd met
Hem doorgebracht, maar toch zei Hij dat ze nog veel te leren
hadden. Wij gaan er misschien vanuit dat wij, als wij drie jaar dag
en nacht met Jezus waren opgetrokken, wel alles zouden weten
wat er te leren viel. Ik denk dat als ik één maand onafgebroken
met een groepje mensen zou optrekken, ik al mijn kennis wel
aan hen zou hebben overgedragen. Maar Jezus zei dat we meer
konden verwachten, omdat Hij altijd iets tot ons te zeggen heeft
over nieuwe situaties waar we in terechtkomen.
Jezus wist altijd precies wat Hij moest doen, omdat Hij
alleen deed wat Hij Zijn Vader zag doen. Omdat Hij onze Heer
is, kunnen we erop vertrouwen dat Hij ons elke dag zal leiden.
Hij is de eniggeboren Zoon van God, maar wij zijn geadopteerde
zonen en dochters van God. Wij mogen Hem in alles navolgen.
Hij is mens geworden en heeft alles meegemaakt wat wij ook
meemaken, dus Hij begrijpt wat we nodig hebben. Hij werd
gedoopt met de Heilige Geest, zoals wij ook gedoopt moeten
worden met de Heilige Geest (zie Joh. 1:32-33). Hij werd geleid
door de Geest en wij kunnen ook geleid worden door de Geest,
omdat Hij naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest gestuurd
heeft om ons te leiden.
In Johannes 16:13 legt Jezus verder uit wat de Heilige
Geest in ons leven doet. Hij zegt: Hij zal niet namens zichzelf
spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en Hij zal jullie bekendmaken
wat komen gaat.
Het evangelie van Johannes biedt inzicht in Gods belofte
om ons heel persoonlijk te leiden. In hoofdstuk zes zegt Jezus:
18
Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God
onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem
leert komt bij mij.” (vs.45)
God wist dat wij hulp nodig zouden hebben om Zijn plan
voor ons te begrijpen, en daarom stuurde Hij de Heilige Geest
om in christenen te komen wonen. Hij is onze Gids, onze Leraar
in de waarheid, onze Raadsman en onze Helper. Hij is ook onze
Trooster of Pleitbezorger (par-ak’-lay-tos), dat in Vine’s Expository
Dictionary wordt omschreven als ‘iemand die terzijde staat.’
Deze term “(…) werd gebruikt in een rechtszaal om degene die
rechtskundige bijstand verleent mee aan te duiden, iemand die
de verdediging op zich neemt, een advocaat die pleit ten behoeve
van een ander, een bemiddelaar.” De Heilige Geest belooft dat
Hij ons nooit zal begeven of verlaten. We kunnen pas echt ten
volle van ons leven genieten als we naar Hem luisteren. Jezus
zei dat het beter was dat Hij weg zou gaan, want anders zou de
Raadsman (de Heilige Geest) niet kunnen komen. (zie Joh. 16:7)
Jezus was beperkt, omdat Hij een menselijk lichaam had. Hij kon
maar op één plaats tegelijk zijn. Maar de Heilige Geest kan altijd
en overal in ons allemaal zijn. Hij leidt ons allemaal persoonlijk.
In Johannes 14:15-20 legde Jezus uit:
Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de
Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd
bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen
hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat
jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel
zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen
dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie
ben.
Jezus zei dat Hij bij ons terug zou komen en dat wij
zouden beseffen dat Hij in ons woont.
19
Verwacht Hem te Horen
Door Christus en door de kracht van Zijn Heilige Geest wil God
elke dag heel persoonlijk tot ons spreken. Hij wil je stap voor
stap leiden naar de goede dingen, die Hij voor je in petto heeft.
Hij is geïnteresseerd in de kleinste details van je leven. Hij weet
precies hoeveel haren er op je hoofd zijn. (zie Matt. 10:30) Hij is
geïnteresseerd in de verlangens van je hart, en wil je ook graag
de waarheid laten zien, want daardoor verdwijnen zorgen en
angst.
Al voordat jij werd geboren, was het zijn bedoeling om
een intieme relatie met je te hebben. De psalmist zei over God: Uw
ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. (Ps. 139:16)
In Handelingen zegt de apostel Paulus over God:
Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over
de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk
vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.
Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al
tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van
ons ver weg is. Handelingen 17:26-27
Is het niet logisch dat, als God al, voordat wij werden
geboren, al onze dagen kende, en precies wist waar wij zouden
wonen, het heel belangrijk is voor ons om te leren hoe we Hem
kunnen horen? Gods stem horen is niet alleen bijzonder en
spannend; het zorgt er ook voor dat wij het juiste spoor houden.
In Matteüs 7:13-14 sprak Jezus over de nauwe poort die
naar het leven leidt, en de brede weg, die naar de ondergang
voert. Hij vermaande ons om op het smalle pad te blijven. Als wij
Gods stem verstaan, dan zullen we weten wanneer we uit koers
raken. We kunnen dan van richting veranderen, voordat we de
wrange vruchten moeten plukken van een verkeerde beslissing.
Vanaf het ogenblik dat ik de volheid van de Heilige
Geest ervoer, iets wat Jezus ons beloofde, heb ik er in mijn
dagelijkse leven een gewoonte van gemaakt om naar Gods stem
20
te luisteren. De Vader geeft het geschenk van Zijn Geest aan allen
die Hem daarom vragen (zie Luc. 11:13), en de Heilige Geest
zal ons helpen om de Bijbel te begrijpen, zodat we die wijsheid
in ons leven kunnen toepassen (zie Joh. 14:26). Ik wil opnieuw
benadrukken dat wij allemaal van God kunnen horen en elke dag
door de Heilige Geest geleid kunnen worden.
Het is misschien niet te vatten dat God een plan heeft voor
elke persoon op aarde, maar het geeft wel veel rust als wij weten
dat Hij onze chaos kan veranderen in iets wat betekenis heeft, en
de moeite waard is. Gods plan wordt openbaar in en door onze
relatie met Hem. Als je God op een diepere manier wilt kennen,
dan kan ik je van harte mijn boek Knowing God Intimately (God
heel persoonlijk kennen. Nog niet in het Nederlands verkrijgbaar.)
aanbevelen. In dat boek ga ik er uitvoerig op in hoe je heel dicht
bij God kunt leven.
God Biedt Zich aan als een Partner voor het Leven
Op een dag las ik iets in Psalm 48 wat mij heel blij maakte. Daar
staat namelijk in vers 15 dat Hij ons voor eeuwig leidt! Wat
geweldig te weten dat we een gids in ons leven hebben die ons
van de ene bestemming naar de andere brengt. Soms wanneer
mijn man Dave en ik op een voor ons onbekende plaats zijn,
huren we een gids om ons de mooiste en belangrijkste plekjes
te laten zien.We hebben wel eens gedacht dat we die zelf wel
konden ontdekken, want dan konden we doen en laten wat we
zelf wilden en op het tijdstip dat ons uitkwam. We kwamen er
echter al gauw achter dat onze eigen plannen op niets uitliepen.
We verdeden een heleboel tijd, omdat we telkens weer de weg
kwijtraakten. Nu weten we dat het voor ons beter is om een gids
te hebben, in plaats van doelloos rond te dwalen in de hoop dat
we die mooie plekken zelf vinden.
Ik geloof dat dit voorbeeld ook geldt voor ons leven. We
willen onze eigen gang gaan, zodat wij kunnen doen en laten
wat we zelf willen en op een tijdstip dat ons het beste past, maar
het resultaat is dat we verdwalen en ons leven verknoeien. We
21
hebben de Heilige Geest nodig om ons elke dag van ons leven
hier op aarde te leiden. God wil ons blijven leiden, zelfs als we
dit leven verlaten, dus het lijkt mij heel belangrijk dat we leren
luisteren naar wat Hij ons zegt.
Eén van de vele voordelen van het horen van God, is dat
Hij ons helpt om onszelf voor te bereiden op de toekomst. De
Heilige Geest geeft ons door wat Hij van de Vader heeft gehoord.
Hij maakt ons duidelijk wat er in de toekomst gebeurt. (zie Joh.
16:13)
We zien veel voorbeelden in de Bijbel, waar God Zijn
volk informatie geeft over de toekomst. Tegen Noach zei Hij dat
hij zich moest voorbereiden, omdat er een vloed zou komen die
de mensen op aarde zou vernietigen. (zie Gen. 6:13-17) Mozes
moest naar de farao gaan en vragen om de vrijlating van de
Israëlieten, maar God liet hem ook al weten dat de farao ze niet
zou laten gaan. (zie Ex. 7) Uiteraard vertelt God ons niet alles wat
in de toekomst gebeurt, maar de Bijbel zegt wel dat Hij ons de
toekomst verkondigt.
Er zijn tijden dat ik in mijn geest aanvoel dat er iets goeds
gaat gebeuren, of dat er iets moeilijks komt. Als ik het gevoel
heb dat er iets moeilijks komt, dan hoop ik uiteraard altijd dat
ik het bij het verkeerde eind heb, en dat het alleen maar mijn
verbeelding is. Maar als ik gelijk heb, dan werkt die voorkennis
als een soort schokdemper in mijn leven. Wanneer een auto met
goede schokdempers in een kuil van de weg komt, dan verzachten
de dempers de klap, zodat niemand van de inzittenden gewond
raakt. Wanneer God ons van tevoren informatie geeft, dan heeft
dat dezelfde uitwerking.
Ik kan me nog verschillende keren herinneren dat God
mij van tevoren iets zei over dingen in de toekomst. Bijvoorbeeld
die keer dat ik heel duidelijk in mijn hart ervoer, dat één van mijn
kinderen met iets heel belangrijks worstelde. Toen ik mijn kind
ernaar vroeg, werd mij gezegd dat het allemaal prima ging, maar
door de Geest wist ik dat er iets mis was. Een paar dagen later
ontving ik een bericht dat pijnlijk en teleurstellend was. Het was
echter heel wat moeilijker geweest als ik niet van tevoren was
gewaarschuwd.
22
1 Korintiërs 2:5 leert ons dat wij ons geloof niet moeten
de kracht van God. Vers 11 zegt dat niemand God kan kennen
dan de Geest van God. Omdat de Heilige Geest de geheime raad
van God kent, is het heel belangrijk voor ons om te horen wat Hij
tegen ons wil zeggen. De Heilige Geest zal ons bewust maken
van de goedheid die God ons heeft geschonken, namelijk Zijn
goddelijke gunst en zegen die Hij over ons heeft uitgestort. Deze
waarheid leren wij niet kennen door menselijke wijsheid, maar
door de Heilige Geest, die ons de gezindheid van Christus geeft.
(zie vs. 12-13)
De Heilige Geest kent de gezindheid van God en ook
Gods persoonlijke plan voor jou. De route die Hij voor jou
heeft uitgestippeld, is niet dezelfde als die van iemand anders.
Daarom werkt het ook niet als je probeert net zo te leven als
iemand anders, of navolgt wat hij of zij van God heeft gehoord.
God heeft een uniek plan voor jou en de Heilige Geest weet wat
dit plan is, en Hij zal het aan je openbaren.
De Geest van God leidt ons en God Zelf is onze Herder.
(zie Ez. 34:1-16) 1 Johannes 2:27 leert dat christenen een zalving
van de Heer ontvangen, die blijvend is en ons alles leert, zodat
we geen leraar nodig hebben.
Hiermee wil ik niet suggereren dat we dan niet meer
bij elkaar moeten komen om samen Gods Woord te horen of
te bestuderen. In een later hoofdstuk wil ik bespreken hoe we
Gods stem kunnen onderscheiden als die door iemand anders
komt, maar het is belangrijk om te beseffen dat wij zelf kunnen
ontdekken wat God tegen ons persoonlijk zegt. Wij worden door
Zijn Geest geleid en daarom is het niet nodig dat we voortdurend
mensen om leiding vragen.
Ik was al jaren christen voordat het tot me doordrong dat
God elke dag met mij wilde spreken, zodat ik vol vertrouwen kon
wandelen in Zijn plan voor mijn leven. In mijn eerste jaren als
christen, besefte ik helemaal niet dat het mogelijk was om Gods
stem te verstaan en niet misleid te worden. Nu ken ik echter de
stem van mijn Vader. Ik zal de stem van een vreemde echt niet
volgen. (zie Joh.10:4-5)
23
De Bijbel staat vol geweldige beloften voor onze
persoonlijke wandel met God. Er staat: Wie de HEER welgevallig
is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet
liggen, want de HEER richt hem op. (Ps. 37:23-24)
God zegt ons welke weg wij moeten gaan, maar wij zijn
degenen die erop moeten wandelen. Wandelen met God doe
je door telkens een stap in gehoorzaamheid te nemen. Er zijn
mensen die de hele blauwdruk van hun leven willen hebben,
voordat ze ook maar één beslissing nemen. Zo gaat God meestal
niet te werk; Hij leidt ons stap voor stap. In geloof zetten we
de stap die God ons heeft laten zien en dan toont Hij ons de
volgende stap. Soms vallen we en dan moeten we weer opstaan,
maar Hij reikt ons altijd de helpende hand. Door Zijn kracht en
Zijn genade gaan we voort, wetend dat God elke keer wanneer
wij op een kruispunt komen ons de weg zal wijzen.
Mis het niet!
Onlangs maakte God mij duidelijk dat als wij niet willen luisteren
in een bepaalde situatie, het gevolg kan zijn dat we op andere
momenten niet in staat zijn om Hem te horen. Soms kiezen we
er gewoon voor om Oost-Indisch doof te zijn voor wat de Heer
duidelijk tegen ons zegt. Dan horen we alleen wat we willen
horen. Dit wordt ook wel ‘selectief gehoor’ genoemd. Na een
tijdje denken de mensen dan dat ze God niet meer horen, maar
in werkelijkheid weten ze maar al te goed wat de wil van God is,
maar ze hebben het niet gedaan. Ik heb ervaren dat hoe vlugger
ik doe wat de Heer mij zegt, hoe vlugger Hij laat zien wat mijn
volgende stap is.
Er was eens een vrouw die mij vertelde dat ze God had
gevraagd om haar te tonen wat Hij wilde dat ze zou doen. Hij
had haar duidelijk op het hart gelegd dat Hij wilde dat ze haar
zus vergaf, die haar een paar maanden daarvoor had gekwetst.
Omdat deze vrouw dat niet wilde, verwaarloosde ze haar tijden
van gebed. Toen ze de Heer later toch weer zocht, zei Hij tegen
haar: “Vergeef eerst je zus.”
24
Dit ging zo wel twee jaar door! Telkens wanneer zij de
Heer vroeg om Zijn leiding, zei Hij tegen haar: “Ik wil dat je
je zus vergeeft.” Uiteindelijk zag ze in dat ze geestelijk nooit
zou groeien, als zij het laatste wat God haar had gezegd niet
gehoorzaamde.
Ze ging op de knieën en bad: “Heer, geef me de kracht
om mijn zus te vergeven.” Onmiddellijk kon zij allerlei dingen
door de ogen van haar zus zien, waar zij eerder nooit over had
nagedacht. In een korte tijd was hun relatie hersteld en sterker
dan ooit tevoren.
Als wij werkelijk van God willen horen, dan mogen wij
Hem niet naderen met een selectief gehoor, in de hoop dat we
ons kunnen beperken tot de dingen die wij graag willen horen.
Mensen hebben vaak alle tijd om van God te horen als er zaken
spelen waar zij graag een oplossing voor willen hebben. Als
zij een probleem hebben, of zorgen op het werk, of ze hebben
wijsheid nodig voor hoe ze beter rond kunnen komen of met een
kind om moeten gaan, dan zijn hun oren gespitst op wat God te
zeggen heeft.
Ga niet alleen naar God om met Hem te praten als je iets
wilt of nodig hebt; breng gewoon tijd met Hem door om alleen
maar te luisteren. Dan zal Hij je heel veel duidelijk maken. Je
hoeft alleen maar stil te zijn, en een luisterend oor te hebben.
Voor heel veel mensen geldt dat ze moeten leren om te
luisteren. Zelf ben ik altijd een prater geweest; dat heb ik nooit
hoeven leren. Maar ik heb wel moeten leren om heel bewust te
luisteren. De Heer zegt: Staak de strijd, en weet dat Ik God ben. (Ps.
46:10) (Engelse vertaling: Wees stil en weet dat ik God ben.) Van
nature zijn we vol energie; we willen graag iets doen en dan is
het moeilijk om stil te zijn.
Zoals ik al zei, gaat het praten me gemakkelijk af. Ik zei
eens tegen mijn man dat we wat meer met elkaar moesten praten.
Op mij kwam het over alsof hij nooit eens gewoon bij me wilde
zitten om te praten. Hij reageerde als volgt: “Joyce, we praten
niet. Jij praat en ik luister.” Hij had gelijk en ik zag in dat ik moest
veranderen als ik van hem verwachtte dat hij meer tijd met me
doorbracht. Ik ontdekte ook dat ik hetzelfde deed naar God toe.
25
Ik was altijd aan het woord en verwachtte van God dat Hij zou
luisteren. Ik klaagde dat ik nooit iets van God hoorde, maar de
waarheid was dat ik nooit luisterde.
Als je God iets vraagt, neem dan ook even de tijd om
te luisteren. Als Hij niet precies op dat moment reageert, dan
doet Hij het later wel. Het kan zijn dat je met iets heel alledaags
bezig bent als God besluit iets tegen jou te zeggen. Als je echter
de moeite hebt genomen om tijdens je stille tijd naar Hém te
luisteren, dan zal Hij je op het juiste moment antwoord geven.
In de volgende hoofdstukken zal ik de vele manieren
bespreken waarop God ervoor kiest om met ons te spreken en
ons te leiden. Ik zal belangrijke waarheden met jullie delen, die
ik zelf heb geleerd, waardoor je door jouw ‘antenne’ een goede
ontvangst kunt krijgen en houden.
De eerste en belangrijkste manier waarop God spreekt,
is door Zijn geschreven Woord. Elke andere manier waarop God
met ons communiceert, zal overeenkomen met wat er in de Bijbel
staat. Ik zal ook duidelijk maken dat er manieren zijn waarop
we een atmosfeer kunnen creëren, die het horen van Gods stem
bevordert en die onze verwachting zal vergroten.
Natuurlijk is het erg belangrijk dat we doen wat Hij zegt.
Gehoorzaamheid maakt dat we dichter bij Hem kunnen komen.
Het gezegde luidt: oefening baart kunst. Met andere woorden:
ons vertrouwen neemt toe naarmate wij leren gehoorzamen.
Er is oefening voor nodig om te komen tot volledige overgave
aan Gods leiding. Het kan zijn dat wij - ook al weten we dat
Gods weg volmaakt is en dat overgave aan Zijn wil werkt - toch
voorwenden iets niet te begrijpen als blijkt dat we een persoonlijk
offer moeten brengen. Maar God vergist zich niet.
Als wij de waarheid van God zien dan zouden we ons daar
eigenlijk door moeten laten bevrijden, zodat we kunnen genieten
van het beste wat Hij voor ons heeft. Ik kan je verzekeren dat als
je steeds opnieuw met God blijft worstelen wanneer Hij je zegt
iets te doen, dit ertoe leidt dat je je heel ellendig zult voelen.
Jezus zei: ‘Volg Mij.’ Hij zei niet: ‘Ga jij maar voorop en
dan zal Ik jou volgen.’ Ik heb ondervonden dat je veel beter snel
kunt doen wat God zegt, en ook op de manier waarop Hij het
26
heeft gezegd, omdat wij – als wij deel willen hebben aan Gods
volmaakte plan voor ons leven –Hem uiteindelijk toch zullen
moeten volgen.
Ik zei onlangs tegen één van mijn kinderen: “Ik zal je
nooit iets zeggen, waarvan ik niet overtuigd ben dat het voor
jouw bestwil is.” Toen ik daarover nadacht, besefte ik dat God
net zo met ons omgaat. Hij zal jou of mij nooit iets zeggen wat
niet voor onze bestwil is. Ik ging op zoek in de Bijbel en vond heel
veel teksten die deze eenvoudige waarheid op allerlei manieren
duidelijk maken: ‘Doe alles wat Ik je opdraag, want het is voor
jouw bestwil.”
Misschien ben jij zoals ik eerder was, en heb je ook veel
jaren verknoeid door je eigen weg te gaan, zonder Gods leiding
te zoeken. Het goede nieuws is dat het niet te laat is om dat te
veranderen en een nieuwe richting in te slaan naar Gods plan en
Zijn doel voor je leven. Het is niet te laat om te leren hoe je van
God kunt horen. Daar ben je in geïnteresseerd, want anders zou
je dit boek niet lezen. Als je een oprecht verlangen hebt om God
te gehoorzamen, dan zal Hij je leiden. Het wordt een spannende
reis, en je zult leren om elke dag van je leven van Hem te horen.
Zoals ik al eerder zei, God heeft een goed plan voor ons
leven. Wij moeten Hem volgen om dit plan te kunnen realiseren.
Een geweldige oefening om naar God te leren luisteren, is Hem
te vragen of er iemand is die jij mag bemoedigen of zegenen.
Word dan stil van binnen en luister. Je zult versteld staan hoe snel
Hij je antwoord geeft. Hij zal je hart vullen met Zijn gedachten
en plannen. Hij zal je namen geven van mensen, die gezegend
zullen worden als jij aandacht aan hen zult schenken. Hij zal je
om hen te bemoedigen. Hij kan je ideeën geven, waar je zelf
helemaal niet aan gedacht zou hebben. Luister goed naar Hem.
Volg dan het advies dat in Johannes 2:5 gegeven wordt: Doe maar
wat hij jullie zegt, wat het ook is.
27
Gespreksvragen
1. Heb je wel eens een tijd meegemaakt waarin je alleen nog
maar richting God kon gaan? Als dat zo is, vertel er dan
iets over. Wat voelde je toen? Welke waarheden waren je
houvast? Hoe en wat heeft God in die tijd tegen je gezegd?
Was de ervaring die je met God had je niet alles waard?
2. Hoe heeft God jou aangemoedigd om ja te zeggen tegen
Zijn wil?
3. Geloof je dat God een goed plan voor je heeft, een plan
van voorspoed, hoop en een toekomst? Als dat zo is, hoe
komt dat dan tot uiting in je leven? Als het niet zo is, bid
dan tot God en vraag Hem om je te helpen Zijn Woord te
aanvaarden en te geloven.
4. Wat is volgens jou de reden dat God ons wel dingen
vertelt die gaan gebeuren, maar niet alles? Op welke
manier bouwt dat hoop, geduld en vertrouwen?
5. Beschrijf een gebeurtenis waarin je tot de ontdekking
kwam dat je je geloof op de wijsheid van mensen aan het
bouwen was. In hoeverre verschilt dat van je vertrouwen
op de waarheid van God stellen?
6. Heb je wel eens geprobeerd om je leven te richten naar
wat iemand anders van God had gehoord? Is dit een
houding die je vroeger had, of heb je die nog steeds?
7. Wat is het gevaar als je meestal afgaat op wat anderen
van de Heer horen? Op welke manier toets je dat, om te
onderscheiden of het werkelijk Gods stem is?
8. Is er iets wat God tegen je heeft gezegd wat je niet hebt
gehoorzaamd? Wat weerhoudt je? Is er een belofte in de
Bijbel die je maar moeilijk kunt geloven?
9. Is er iemand die je van God moet bemoedigen? Heb je dat
ook gedaan?
28