Coalitieakkoord CDA-GB

Coalitieakkoord 2014-2018
Coalitieakkoord 2014-2018
SAMEN STERK VOORUIT
30 april 2014
Pagina 1
Coalitieakkoord 2014-2018
Inhoudsopgave
Inleiding
Speerpunten coalitieakkoord
Portefeuilleverdeling binnen het college
Thema 1
Burger en Bestuur dichter bij elkaar
Thema 2
Leefbaarheid en voorzieningen behouden en bevorderen
Thema 3
Sociaal Medemblik
Thema 4
Economie Medemblik versterken en inzetten op duurzaamheid
Thema 5
Bouwen in Medemblik
Thema 6
Robuuste en degelijke financiën
Pagina 2
Coalitieakkoord 2014-2018
Inleiding
Het CDA, GemeenteBelangen en D66 hebben een akkoord gesloten om te werken aan een
gemeente die dicht bij haar burgers staat en vooruit wil. Wij stellen de inwoners en
ondernemers centraal en geven ruimte aan initiatieven. We gaan voor een bestuursstijl die
verbindend is, waarbij de samenleving de start is in plaats van het gemeentehuis.
Voor de gemeente liggen er grote uitdagingen in de komende jaren. Financieel gezien
wordt het een moeilijke periode. Het is noodzakelijk om slim te investeren en om te
buigen waarbij we de lasten voor inwoners en bedrijven beperkt verhogen. Daarnaast
dienen we samen vorm en inhoud geven aan de decentralisaties op sociaal gebied, inclusief
de bezuinigingen die door de rijksoverheid worden opgelegd. Dat doen we niet alleen
financieel solide, maar we waken er ook voor dat niemand buiten de boot valt.
Speerpunten zijn het stimuleren van de lokale economie en duurzaamheid.
Als het wenselijk en mogelijk is, investeren we gericht in voorzieningen dichtbij de
mensen. We gaan op basis van gelijkwaardigheid in gesprek met de inwoners en hun
organisaties om wensen en ideeën op te halen.
Op 19 maart 2014 gaven de inwoners het vertrouwen aan ons om de komende
4 jaar de gemeente te besturen. Vertrouwen dat we moeten blijven verdienen. Dat doen
we als college en gemeenteraad door voortdurend in gesprek te zijn met de samenleving
en door zichtbare resultaten te boeken.
In dit coalitieakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen opgenomen, die wij hebben gemaakt
voor de komende 4 jaar. Hier gaan we aan werken, samen met andere politieke partijen en
maatschappelijke partners. We gaan met alle raadsfracties aan de slag om te komen tot
een breed raadsprogramma, waarbij alle fracties de gelegenheid hebben om hun
speerpunten in te brengen. Het raadsprogramma wordt door het college van burgemeester
en wethouders nader uitgewerkt in een collegeprogramma en de programmabegroting.
Pagina 3
Coalitieakkoord 2014-2018
De 10 speerpunten van dit coalitieakkoord:
1. De inwoner van de gemeente Medemblik staat centraal in een open en
tolerante gemeente.
2. Het bestuur hanteert een open onbevangen stijl en het primaat ligt bij
de gemeenteraad.
3. Participatie: verbindend besturen samen met inwoners, bedrijfsleven en
maatschappelijke partners.
4. De leefbaarheid van de kernen behouden en bevorderen we.
5. Behoud van basisonderwijs in alle kernen en bereikbaar houden van sport
en cultuur voor iedereen.
6. Sterke lokale economie door het stimuleren van initiatieven en het
zorgdragen voor een eerlijke economie. Werken moet lonen.
7. Investeren in duurzaamheid.
8. Sociaal beleid dat eigen kracht stimuleert en een vangnet biedt voor wie
het nodig heeft.
9. Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Voor onszelf,
maar vooral voor de toekomst van onze kinderen.
10.
Gezond financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting.
Het CDA, GemeenteBelangen en D66 zijn op deze speerpunten
aanspreekbaar.
De onderhandelaars namens de fracties van het CDA, GemeenteBelangen en D66:
CDA:
Ed Meester, Harry Nederpelt en Anita Wakelkamp.
GemeenteBelangen: Roel Braaksma, Rene Veerman en Luiten Plekker.
D66:
Hans Tigges en Arja Kapitein.
Pagina 4
Coalitieakkoord 2014-2018
Portefeuilleverdeling binnen het college
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 4 personen:
Burgemeester F.R. (Frank) Streng (100%)
Personeel en organisatie, Integriteit, Openbare orde en Veiligheid, Handhaving,
Bestuurlijke samenwerking, Public Relations (PR), ICT en Algemeen bestuur.
De beoogde wethouders met de portefeuilleverdeling (nadere verfijning kan in het college
van B&W plaatsvinden):
CDA: H.P.F. (Harry) Nederpelt (100%)
Financiën, Economische Zaken, Recreatie en Recreatieschap, Toerisme, WMO en Transities
(decentralisaties).
GemeenteBelangen: J. (Joset) Fit (100%)
Samenlevingszaken, Dorpshuizen, Kernenbeleid, Zwembaden, Bibliotheken,
Sport(accommodaties), Kunst en Cultuur, Jeugdbeleid en Onderwijs.
D66: J. (Hans) Tigges (100%)
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Verkeer en
vervoer, Nutsvoorzieningen, Havens en Grondzaken.
Pagina 5
Coalitieakkoord 2014-2018
Thema 1: Burger en bestuur dichter bij elkaar
Inwoners zijn heel goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid
te nemen. Zij verwachten een gemeente die stimuleert en maatschappelijke initiatieven
bevordert in plaats van afremt. De gemeente steunt initiatieven vanuit het bedrijfsleven,
burgers en eigen organisatie om zich te ontplooien, te ontwikkelen en te versterken. De
gemeente omarmt innovatie en stelt zich bereidwillig op.
Bij grote onderwerpen starten we de beleidsvorming in gesprek met betrokkenen in de
samenleving. Op basis daarvan stellen we een startnotitie op, die aan de raad wordt
voorgelegd. In een startnotitie worden meerdere scenario’s geschetst op basis waarvan de
gemeenteraad een keuze kan maken. Startnotities worden uitgewerkt in beleidskaders.
Het college en de ambtelijke organisatie zetten actief in op het versterken van
de kernwaarden van de organisatie. Belangrijk hierbij is dat medewerkers allen
ambassadeur voor de gemeente zijn en dit ook uitdragen.
We streven naar een vernieuwde regionale samenwerking. Niet via bureaucratische
constructies, maar op basis van democratische legitimiteit en eigen kracht.
De gemeente geeft ten aanzien van de ambities die in dit coalitieakkoord zijn
opgeschreven zelf het goede voorbeeld.
Pagina 6
Coalitieakkoord 2014-2018
Thema 2: Leefbaarheid en voorzieningen behouden en bevorderen
Inwoners voelen zich prettig in een schone, hele en veilige omgeving. Een prettige
leefomgeving heeft een belangrijke functie voor gezondheid, de waarde van onroerend
goed en de identiteit van de kern.
Aanpak overlast
De gemeente Medemblik pakt, in samenwerking met maatschappelijke partners, situaties
aan die overlast veroorzaken aan burgers en bedrijven. Zo schenkt de gemeente extra
aandacht aan alcohol- en drugspreventie, treden we streng op tegen hardrijders in de
bebouwde kom en is de gemeente actief in de aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties (de
zogenaamde blackspots). Het beleid op het gebied van aanpak overmatig alcohol- en
drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland wordt voortgezet.
Leefbaarheid
De leefbaarheid van de kernen behouden en bevorderen we. De voorzieningen willen we op
peil houden en onze kernen blijven levendig doordat er diverse activiteiten aanwezig zijn
en worden georganiseerd.
Sport
Sportverenigingen vervullen een belangrijke sociale functie. Goede sportfaciliteiten dragen
bij aan de kwaliteit van het leefklimaat en welzijn van ons allemaal. Daarom stimuleren
we de vergroting van diversiteit van sportverenigingen. Het subsidiebeleid moet vooral op
de jeugd gericht zijn om sport voor alle kinderen bereikbaar en betaalbaar te houden.
De sportontwikkeling krijgt een stimulans wanneer er binnen onze gemeente de
mogelijkheid bestaat om topsport te bedrijven. Niet alleen op het water (zoals bij het
Regattacentrum in Medemblik), maar ook op het land. Een sport die professioneel en
recreatief op hoog niveau staat, is de skeelersport. Er wordt gekeken of in samenwerking
met het bedrijfsleven een overdekte skeelerbaan in Medemblik kan worden gefaciliteerd
om het sportniveau verder te verhogen.
Sport in Nibbixwoud krijgt een grote stimulans door het realiseren van de ‘DAN’ (Dorps
Accommodatie Nibbixwoud). Hiermee krijgt de voetbalvereniging de kans om te blijven
bestaan en zich verder te ontwikkelen. SEW handbal wordt gefaciliteerd om handbal op
het hoogste niveau in Nederland te kunnen blijven handhaven en andere sportverenigingen
kunnen zich verder gaan ontwikkelen. Tevens wordt met de DAN een functionele
accommodatie voor andere dorps- en verenigingsactiviteiten gerealiseerd.
De gemeenschap Nibbixwoud is al jarenlang deze investering toegezegd en een zeer
substantieel deel van de financiële middelen is reeds vanuit de oude gemeente Wognum
zeker gesteld. Wel moet het exploitatietekort in maximaal 10 jaar worden afgebouwd.
Onderwijs
Goed onderwijs vormt de basis voor het succesvol functioneren in onze samenleving. Dit
begint bij de basisschool. Behoud van basisonderwijs op bestaande basisscholen in alle
kernen is daarom van belang. Kinderen leggen via het basisonderwijs een verbinding met
de sport- en culturele instellingen. Combinatiefunctionarissen van de gemeente leggen
deze verbinding.
Het college streeft naar een volwaardige Havo-afdeling in Medemblik. In overleg en
samenwerking met het Atlas college zullen eerste acties worden uitgevoerd. Zijn de
Pagina 7
Coalitieakkoord 2014-2018
resultaten positief, dan moet de vorming worden ondersteund. Dit geldt ook voor de
vorming van een gezamenlijke HBO-opleiding in de regio. We bevorderen maatschappelijke
stages om de vorming van jongeren te stimuleren.
Subsidiebeleid Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Het subsidiebeleid richt zich op het bereikbaar
maken van kunst en cultuur, onder andere voor de jeugd. Bij nieuwe plannen ligt de focus
op stimuleren en faciliteren, niet direct op het afgeven van extra subsidies. In geval van
subsidies kijkt de gemeente kritisch naar de eigen inbreng en naar de doelmatigheid.
Behoud van het bestaande (met historische waarde) heeft een hogere prioriteit dan nieuwe
investeringen. Zo erkent de gemeente het belang van kasteel Radboud en wil zij
meewerken aan het behoud.
Accommodaties
De dorpshuizen en accommodaties van verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in de
kernen. De dorpshuizen en multifunctionele accommodaties moeten een moderne
uitstraling hebben en de inrichting dient zo functioneel mogelijk zijn. Als oplossingsrichting
voor (financiële) zelfstandigheid en continuïteit, wordt gezocht in de richting van
maximale inzet van vrijwilligers en focus op economisch verantwoord beheer en
aansturing. Het is noodzakelijk om goed onderbouwde plannen te hebben voor de komende
3-4 jaar. De gemeente levert waar nodig professionele ondersteuning.
Voor de korte termijn is financiële ondersteuning bespreekbaar om de dorpshuizen als
belangrijk steunpunt van de leefbaarheid te behouden. Dit wel met het vooruitzicht op een
gezonde exploitatie op langere termijn.
Pagina 8
Coalitieakkoord 2014-2018
Thema 3: Sociaal Medemblik
Decentralisaties en transities
De zorgkosten stijgen, onder andere door de vergrijzing. De rijksoverheid decentraliseert
en bezuinigt. De gemeente zorgt voor voldoende, kwalitatief goede voorzieningen, zowel
voor de mensen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben als voor basisvoorzieningen
die door iedereen gebruikt kunnen worden. We bereiden ons voor op nieuwe
verantwoordelijkheden in het sociale domein op het gebied van jeugd, WMO en werk, ook
wel bekend als de drie decentralisaties. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 een
brede, integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. Doel is dat inwoners die
het nodig hebben ondersteuning krijgen die aansluit op de persoonlijke situatie en
behoeften. Er wordt een ombudsfunctie bij een onafhankelijk orgaan ingesteld om
extreme gevallen te ondervangen. De exact invulling wordt nog nader bekeken (in verband
met mogelijke kosten).
De veranderende visie in het sociale domein, het integrale karakter en de aangekondigde
korting op de rijksbijdragen, maken dat we de ondersteuning van onze inwoners anders
willen en moeten vormgeven. We hanteren de volgende doelstellingen:
 We kijken naar wat mensen zelf kunnen en passen daar het aanbod op aan.
 Mensen maken de samenleving en doen op eigen kracht mee.
 Mensen ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving.
 De gemeente organiseert ondersteuning voor hen die dat nodig hebben en maatwerk
waar nodig, inclusief persoonsgebonden budget (PGB).
 Ondersteuning is gericht op participatie.
 We organiseren de ondersteuning in samenhang, dichtbij de mensen.
 We willen verspilling van middelen vermijden, oneigenlijk gebruik tegengaan en fraude
bestrijden.
De transitie willen wij zorgvuldig laten plaatsvinden. Gemeenschappelijk met onze
buurgemeenten zullen we de decentralisaties uitvoeren. Gezien het nieuwe karakter voor
de gemeente, zal structureel aandacht gegeven worden aan evalueren, leren en
optimaliseren.
Werk
Betaald werk is de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mogelijkheden tot
zelfontplooiing en sociale contacten. De arbeidsmarkt biedt echter niet voor iedereen
gelijke kansen. Daarom ondersteunen we initiatieven voor en van burgers die extra hulp
nodig hebben.
Iedereen zoveel mogelijk mee laten doen
Voor kinderen uit gezinnen op financieel minimum niveau draagt de gemeente bij in de
kosten voor bijvoorbeeld sportverenigingen, zwemles en culturele vorming. Zo laten we
iedereen meedoen in de samenleving. Ouderen kunnen zo lang mogelijk deelnemen aan
het sociale en maatschappelijke leven. Zij hebben inspraak en maken optimaal gebruik van
bestaande voorzieningen en regelingen. We voorkomen dat mensen maatschappelijk
geïsoleerd raken. Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht. Vrijwilligers en
mantelzorgers worden in deze gestimuleerd en gefaciliteerd. Zij zijn een belangrijke
schakel in het zorgen dat iedereen aan onze maatschappij kan blijven meedoen.
Pagina 9
Coalitieakkoord 2014-2018
Thema 4: Economie Medemblik versterken en inzetten op duurzaamheid
Stimulering lokale economie en vitaal platteland
Een gezonde economie schept banen en laat mensen meedoen in de samenleving. De
ondernemers moeten, onder bepaalde randvoorwaarden, ruimte krijgen voor innovatie en
nieuwe initiatieven om voortzetting en groei mogelijk te maken. Hierbij hoort ook de
ruimte om wonen en werken te combineren door minder beperkende regelgeving.
Uiteraard gaat het hier om kleinere vormen van bedrijvigheid.
Zo worden burgers en bedrijven gestimuleerd om zich te ontplooien, te ontwikkelen en
zich te versterken. Dit komt de leefbaarheid ten goede en kan leiden tot
inkomensverbetering van de burgers, het bedrijfsleven en de gemeente. We gaan zorgen
voor aantrekkelijker vestigingsklimaat en actieve acquisitie.
Voor de grote bedrijven zijn de bedrijventerreinen ontwikkeld. In samenwerking met de
eigenaren willen we verouderde terreinen herontwikkelen.
De agrarische sector, met aanverwante bedrijven, is belangrijk binnen onze gemeente. De
agrariërs leveren een bijdrage aan het leefbaar houden van het platteland en zorgen voor
de instandhouding van de groene open ruimte. Ook kunnen zij een belangrijke rol gaan
spelen voor het verder ontwikkelen van het toerisme in onze gemeente.
De verdere ontwikkeling van Seed Valley, met omvangrijke en hoogwaardige
werkgelegenheid, wordt ondersteund.
Actief bedrijvenloket
Het vestigingsklimaat in onze gemeente gaan we verder verbeteren. Het bedrijvenloket
blijft zowel fysiek als digitaal behouden. Binnen de organisatie zetten wij ook
accountmanagement op voor de bedrijven en ontwikkelingen. We reageren alert,
coöperatief en flexibel op economische initiatieven van burgers en bedrijven. De gemeente
Medemblik benadert bedrijven actief om zich binnen onze gemeente en regio te vestigen.
Het motto is: ‘Ja, tenzij…’
Ruimtelijke kaders voor de bedrijfsontwikkelingen
Het is noodzakelijk om de kaders duidelijk vast te stellen. Deze kaders moeten reële
ruimte bieden maar tegelijkertijd grenzen stellen. Een salamitactiek wordt voorkomen:
zoals bijvoorbeeld de situatie dat een bedrijf telkens beetje bij beetje uitbreidt en dat
hierbij elke keer het bestemmingsplan wordt aangepast. Ook is hierbij aandacht voor de
huisvesting van (buitenlandse) werknemers.
Toerisme
Er wordt geïnvesteerd om de watersport in Medemblik en het toerisme in het achterland
en de regio Westfriesland te bevorderen. Dit betekent ook een investering in het
Regattacentrum om de topzeilsport in Medemblik te behouden. Dit dient als speerpunt en
aanjaagfunctie in de promotie en profilering van de gemeente buiten de provincie en
internationaal. Het is noodzakelijk om het economisch belang van de toeristische sector
duidelijk te maken. De economische uitstraling is veel groter dan de opbrengst aan
liggelden en toeristenbelasting.
De verdere ontwikkeling van recreatieve bedrijvigheid moet worden voortgezet om zo het
toerisme te bevorderen: de vaarroutes, wandelroutes en fietsroutes zijn unique selling
points van onze gemeente. Net als het landelijk karakter van onze gemeente. Veiligheid
van fietsroutes blijft een aandachtspunt, vandaar dat we voorstander zijn van het
behouden van de fietstunnel onder de Westfrisiaweg in Zwaagdijk West.
Pagina 10
Coalitieakkoord 2014-2018
Als toeristisch product promoten we ook de cultuur-historische elementen, zoals de
meelmolen De Herder in combinatie met poorthuis.
Alle economische ontwikkelingen die de werkgelegenheid versterken, verkleinen de
noodzaak om de gemeente te verlaten. Het draagt dus bij in het beperken van de krimp.
Gasboringen
Naar verwachting leveren de proefboringen in Lambertschaag en Oostwoud / Midwoud
onvoldoende op. Vandaar dat wij als gemeente geen medewerking verlenen. Ook niet aan
nieuwe initiatieven op het gebied van gasboringen.
Windmolens
Windmolens ontsieren echter het mooie Westfriese landschap. Daarom willen we geen
nieuwe windmolens in onze gemeente en aanliggende gemeentes.
Duurzaamheid
Wij willen met Medemblik een ambitieuze, groene gemeente zijn die duurzaam
ontwikkelt en bouwt en actief de toepassing van zonne-energie stimuleert. Wij prikkelen
bedrijven om te innoveren op dit gebied. Samen met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke partners willen we komen tot nieuwe, kleinschalige initiatieven voor
duurzamer energiewinning en gebruik. Wij zien publiek-private samenwerking als de beste
manier om verduurzaming van de Medemblikse economie te versnellen en hier ook
economisch van te profiteren. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar
om deze verduurzaming mogelijk te maken. Wij willen onderzoeken hoe wij in 2030 in
Medemblik 100% op duurzame energie kunnen draaien. Wij willen voor de verduurzaming
van Medemblik op alle duurzaamheidsaspecten (planet, people, profit) effect realiseren.
Wij zullen concrete duurzame initiatieven ondersteunen, innovaties stimuleren en
duurzame kansen benutten. Deze initiatieven kunnen vervolgens als voorbeeldfunctie
dienen voor andere partijen. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om
duurzaamheid.
We willen graag zonneweides realiseren, waarbij zonnepanelen op gemeentegrond worden
geplaatst. Niet alleen leidt dit tot de productie van duurzame energie, maar ook tot het
handhaven van de grondpositie van de gemeente en de economische waarde van de grond.
Zo is duurzaamheid een bron van innovatie.
Pagina 11
Coalitieakkoord 2014-2018
Thema 5: Bouwen in Medemblik
Woningbouw
De vraag naar woningbouw is leidend voor het ontwikkelen van plannen. We beoordelen
ieder initiatief, vanuit elke dorpskern, op zijn mogelijkheden. De dienstverlening is erop
gericht om te helpen bij aanvragen van vergunningen voor bouw- of verbouwplannen.
Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en de mogelijkheden tot het creëren van
betaalbare woningen vergroot. Doorstroming in de woningmarkt stimuleren we zoveel
mogelijk en daarom maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties. We
stimuleren en faciliteren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Voor grondaankopen hanteren we een strak risicomanagement.
Arbeidsmigranten
Aansluitend op de kaders die de raad heeft gesteld aan de huisvesting van
arbeidsmigranten en de genoemde aantallen, wordt veel aandacht besteed aan de
voorwaarden die gelden voor het toezicht op en het beheer van deze huisvesting. Pas
wanneer er voldoende garanties zijn dat dit op orde is, wordt overgegaan op het
toekennen van een vergunning. Aan het huisvesten van 30-50 werknemers worden extra
voorwaarden gesteld, zoals de locatie (geen huisvesting van deze grootte in
woonbebouwing / dorpskernen of waar dit tot overlast kan zorgen) en het beheer.
Ook op dit gebied willen wij vooruit en oplossingen creëren. Mede om hiermee de
arbeidsmigranten huisvesting in recreatieparken af te bouwen. Arbeidsmigranten zijn
onderdeel van onze samenleving en hebben recht op een goede huisvesting.
Klaverweide (‘Mammoet’) in Zwaagdijk
We kunnen ons vinden in de verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse als de
ondernemer zelf deze kosten voor zijn rekening neemt. Voorwaarde is wel dat de extra
ontsluiting voldoet aan de veiligheidseisen van de gemeente. Wij zijn tegen de uitbreiding
van kleine bedrijven en huisvesting van buitenlandse werknemers op deze locatie.
Pagina 12
Coalitieakkoord 2014-2018
Thema 6: Robuuste en degelijke financiën
De meerjarenbegroting is op dit moment sluitend, maar zodra we tegenvallers krijgen,
passen we de meerjarenbegroting aan. Daarnaast zien wij financiële risico’s ten aanzien
van de drie decentralisaties in het sociaal domein, die gepaard gaan met een stevige
korting van de Rijksmiddelen. We willen niet zomaar bezuinigen maar slimmer organiseren
en een beroep doen op de eigen creativiteit van burgers en organisaties.
Wij grijpen kansen aan om door samenwerking met andere gemeenten synergie te creëren,
inclusief het verder invullen van reeds ingezette samenwerkingen.
Rentmeesterschap
Wij staan voor een degelijk en gezond financieel beleid. Daarom nemen we het woord
“rentmeesterschap” letterlijk. De gemeente heeft de taak om te zorgen voor financiële
stabiliteit. Dit betekent: het op orde hebben van het huishoudboekje van de gemeente en,
in overleg met partners, blijven zorgen voor het nemen van stimulerende maatregelen ten
behoeve van de leefbaarheid. Met minder geld moeten we de kwaliteit hoog houden. Een
sluitende begroting is een randvoorwaarde.
Voor het eventueel verhogen van belastingen, gaan we uit van een correctie van
prijsstijgingen. Voor gemeentelijke leges en heffingen geldt 100% kostendekkendheid als
uitgangspunt.
Gemeentelijke organisatie
We focussen op een efficiënte inrichting van de gemeentelijke organisatie en helderheid
van de bijbehorende kosten op de korte en langere termijn. Een strakke sturing op de
financiën is vereist, bijvoorbeeld met behulp van zogenaamde “early warnings”.
Overschrijdingen worden primair opgelost binnen het eigen productbudget van de
portefeuillehouder. Onderschrijdingen vloeien terug naar de algemene middelen, tenzij de
gemeenteraad daar anders over besluit.
Wij zullen zeer terughoudend zijn met het maken van extra kosten door het inhuren van
externen om onderzoeken uit te voeren en rapporten te schrijven.
Pagina 13