Flyer onderzoek ondernemersfonds Heerenveen

Verkenning ONDERNEMERSFONDS VOOR DE HELE GEMEENTE HEERENVEEN
Heerenveen ’n Gouden Plak heeft opdracht gegeven om te verkennen of de oprichting van een
gemeentebreed ondernemersfonds mogelijk is. Als dat lukt krijgen ondernemers een stevige
financiële grondslag onder hun gemeenschappelijke belangen. Denk daarbij aan promotie en
centrummanagement, aan verlichting, aan collectieve beveiliging en parkmanagement. Maar ook
sectorontwikkeling in sport of landbouw komen in aanmerking. Of regiomarketing of lobbytaken of
andere gemeentebrede activiteiten. Er zijn inhoudelijk geen beperkingen.
De vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak
(HnGP) fungeert als platform voor
ondernemers, gemeente, dorpen, sport, cultuur,
onderwijs en recreatie. Centraal doel voor HnGP
is het versterken van het woon-, werk- en
vestigingsklimaat in de gehele gemeente
Heerenveen. De vereniging doet dat door het
verbinden van allerlei activiteiten. Organisaties
als OKH, HOV, Koninklijke Horeca, Posthuis
Theater, Rabobank, Friesland College,
Heerenveen Promotion, Thialf , Sportstad, SC
Heerenveen zijn direct betrokken bij HnGP.
Een gemeentebreed Ondernemersfonds past
uitstekend bij het doel van HnGP.
gemeente staat er buiten, maar moet wel
bereid zijn om het fonds te accepteren en de
OZB te verhogen of de reclamebelasting uit te
breiden. De finale besluitvorming vindt dan ook
plaats binnen de gemeenteraad.
De betalers van de hogere OZB ‘verdienen’ hun
‘inleg’ dus direct weer terug doordat ze een
beroep kunnen doen op het fonds. De enige
voorwaarde is dat de besluitvorming
democratisch is en dat alle ondernemers de
gelegenheid krijgen mee te praten. Het is
immers hun geld.
Wat je in de praktijk ziet, is dat er een
combinatie van bestedingen op gang komt. Aan
de ene kant ‘basisvoorzieningen’ als promotie
en beveiliging, aan de andere kant zaken als
samenwerking tussen sectoren,
sectorontwikkeling, visievorming op
infrastructuur en economisch klimaat,
gebiedsmarketing. Daar tussenin zit het
organiseren van gezamenlijke inkoop.
Het ondernemersfonds kan op twee manieren
worden gevuld: door reclamebelasting en/of
door een verhoging van de opbrengst van de
OZB voor niet-woningen. Beide varianten
worden in de verkenning onderzocht.
Het grote voordeel van deze aanpak is dat
iedereen mee doet en dat de problemen van
financiering van gemeenschappelijke
voorzieningen voorgoed zijn opgelost. De gehele
categorie niet-woningen valt onder het fonds,
dus ook de ‘not for profit’ (zorg, onderwijs,
cultuur, sport) en zowel de huurders als de
eigenaren.
Iedereen doet dus mee maar ook iedere betaler
kan vervolgens aanspraak maken op financiering
uit het fonds, mits ze zich organiseren in
samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld
ondernemersverenigingen.
Voor het onderzoek komt er een Regiegroep
vanuit de ondernemersverenigingen uit de hele
gemeente Heerenveen. Bureau MeiKlaas voert
de verkenning uit in samenwerking met bureau
Blaauwberg. Deze bureaus hebben ervaring in
een groot aantal gemeenten waar al fondsen
bestaan (bijvoorbeeld Leeuwarden, Meppel en
nu ook bezig in Sudwest Fryslân). Voorbeelden
zijn te vinden op de sites.
http://www.ondernemersfondsmeppel.nl/ en
http://www.leeuwarderondernemersfonds.nl/
Tijdens de verkenning worden gesprekken
gevoerd met ondernemers en met hun
collectieven. Op basis daarvan brengen de
bureaus medio oktober 2014 een advies uit aan
de Regiegroep.
De middelen in het Ondernemersfonds worden
beheerd door een nog op te richten Stichting
Ondernemersfonds Heerenveen. Het fonds is
een initiatief voor en door ondernemers. De
Heerenveen ’n Gouden Plak:
Gemeente Heerenveen:
Bureau MeiKlaas:
Bureau Blaauwberg:
.
Tjitte de Wolff (vz),
Marianne de Jeu
Klaas van den Berg
Aart van Bochove
Mariet Ewalts
06-20018258
06-15329384
06-53631486
06-55865350
06-14432182
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]