Maximale beschikbaarheid voor uitloging van

Bodemdecreet
Maximale beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten
http://www.emis.vito.be
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het
Versie december 2009
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Inhoud
INHOUD
1
Doel en toepassingsgebied _____________________________________________________ 3
2
Principe ____________________________________________________________________ 3
3
Apparatuur en materiaal ______________________________________________________ 3
4
Reagentia __________________________________________________________________ 4
5
Monsterbehandeling _________________________________________________________ 4
5.1
Monsterneming
4
5.2
Monsterbereiding
4
5.3
Bepaling van het droge stof gehalte (%)
5
5.4
Analyseportie
5
6
Procedure __________________________________________________________________ 5
6.1
5
6.2
Beschikbaarheidproef
6
6.2.1
stap 1 ______________________________________________________________ 6
6.2.2
stap 2 ______________________________________________________________ 7
6.3
Analyse
8
6.4
Blanco test
8
7
Berekeningen _______________________________________________________________ 9
7.1
Beschikbaarheid
9
7.2
Relatieve beschikbaarheid
9
7.3
Zuurneutraliserend vermogen
10
8
Verslag ____________________________________________________________________ 10
9
Kwaliteitscontrole___________________________________________________________ 10
10
http://www.emis.vito.be
Eluaatmonsters
Referenties ______________________________________________________________ 11
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
1
DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/II/A.9.3 van november 2008.
Hier wordt een methode beschreven om de maximale beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten uit vaste grond- en steenachtige materialen te bepalen
(beschikbaarheidproef).
De beschikbaarheidproef heeft als doel aan te geven, welke hoeveelheid van een bepaalde
component kan uitlogen, indien een materiaal in aëroob milieu aan extreme omstandigheden
wordt blootgesteld (zoals op zeer lange termijn, na desintegratie van het materiaal, na volledige
oxidatie en/of bij opheffing van het zuurneutraliserend vermogen).
Deze bepaling levert als resultaat de (cumulatieve) afgifte van componenten (in mg per kg droge
stof) die onder extreme omstandigheden kan optreden. De gehalten aan componenten die in het
eluaat worden aangetroffen, hebben geen directe relatie met het te verwachten uitlooggedrag van
het desbetreffende materiaal onder praktijkomstandigheden.
2
PRINCIPE
De beschikbaarheid voor uitloging wordt bepaald door een monster van het fijngemalen materiaal
(95% < 125 µm) tweemaal achtereenvolgens met water te extraheren bij een verhouding tussen
vloeistof en vaste stof (L/S-waarde) van 50 l per kg droge stof, bij een opgelegde pH van
respectievelijk 7 en 4, of een lagere pH-waarde indien het materiaal zelf de pH lager instelt.
Op basis van de resultaten van deze beschikbaarheidproef kan worden berekend in welke
hoeveelheden de verschillende in een grond-of steenachtig materiaal aanwezige anorganische
componenten voor uitloging beschikbaar zijn.
Tevens kan uit de meetgegevens het zuurneutraliserend vermogen van het materiaal worden
berekend.
3
http://www.emis.vito.be
Beschikbaarheid
APPARATUUR EN MATERIAAL
De hierna genoemde toestellen en hulpmiddelen moeten voor gebruik zijn gecontroleerd op goede
werking en afwezigheid van storende elementen die het resultaat van de proef kunnen
beïnvloeden.
De onder 3.1, 3.6 en 3.7 genoemde toestellen moeten tevens zijn gekalibreerd.
3.1
3.2
3.3
balans met een meetgebied tot ten minste 100 g, respectievelijk 1000 g en een
meetnauwkeurigheid beter dan ± 10 mg, respectievelijk ± 1 g
bekerglas van glas of kunststof met een inhoud van ten minste 1 l
afsluitbare glazen of plastic (bijv. HDPE, PP, PTFE, PET) recipiënten voor het conserveren en
bewaren van de eluaten.
Voor anorganische componenten worden flessen van PE geprefereerd, behalve voor stalen
waarin Hg wordt geanalyseerd
versie december 2009
3 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
Beschikbaarheid
magnetisch roerstaafje van inert materiaal
magneetroertoestel
pH-meter met een meetnauwkeurigheid beter dan ± 0,05 pH-eenheden
buret waarmee de pH automatisch op een constante waarde wordt gehouden (titrator met
pH controle)
filtreerapparatuur die geschikt is voor filtratie bij verhoogde (< 0.5 Mpa; 5 bar) of verlaagde
druk (werkend tussen 30 kPa en 70 kPa; 300 - 700 mbar), die achtereenvolgens met
salpeterzuur (4.2) en (ultra)puur water (4.3) is gespoeld.
niet eerder gebruikte membraanfilters voor de filtreerapparatuur (3.8) met een
poriëngrootte van 0,45 µm
niet eerder gebruikte voorfilters voor de filtreerapparatuur (3.8) met een poriëngrootte van
ten hoogste 1,5 µm
breek en/of maalapparatuur, bijv. mortier of maalmolen
zeefapparatuur met nominale maaswijdte van 125µm
monsterverdeler of uitrusting om te kwarteren (facultatief)
REAGENTIA
salpeterzuur van analytisch zuivere kwaliteit, met een concentratie c(HNO3) = (1 ± 0,1) mol/l
salpeterzuur van analytisch zuivere kwaliteit, met een concentratie c(HNO3) = (0,2 ± 0,1)
mol/l
puur of ultrapuur water: gedemineraliseerd water, gedistilleerd water of water met een
zelfde zuiverheid (5 < pH < 7), met een geleidbaarheid van ten hoogste 5 µS/cm.
MONSTERBEHANDELING
MONSTERNEMING
De monsterneming moet gebeuren volgens gebruikelijke monsternemingsprocedures om een
representatief laboratoriummonster te bekomen.
http://www.emis.vito.be
Het materiaal dat in het labo toekomt (laboratoriummonster) moet tenminste 100 g droge stof
bedragen (bij een korrelgrootte van ca. < 1 mm). Afhankelijk van de maximum korrelgrootte kan
het nodig zijn om de grovere deeltjes te verkleinen om zo te voldoen aan de regels voor
monsterneming (zie ook CMA/A.9 ). Gebruik een monsterverdeler of kwarteer om het materiaal
verder op te splitsen.
5.2
MONSTERBEREIDING
Voor de uitvoering van deze methode moet ten minste 95% (massa) van het analysemonster een
deeltjesgrootte hebben kleiner dan 125 µm. Indien het monster waaruit het analysemonster wordt
verkregen een voorbehandeling (bijv. verkleinen van de deeltjesgrootte) moet ondergaan, wordt
verwezen naar de werkwijzen monstervoorbehandeling zoals beschreven in CMA/5/A.1 t.e.m. A.9.
Het materiaal (laboratoriummonster) wordt eerst gezeefd (3.12). Indien het grovere materiaal
meer dan 5% (massa) bedraagt, wordt de volledige grovere fractie verkleind (3.11). Niet-breekbaar
materiaal (bijv. metallische deeltjes zoals moeren, bouten, schroot) wordt verwijderd en het
gewicht en de aard ervan wordt genoteerd. Na eventuele verkleining wordt het verkleinde en het
versie december 2009
4 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
gezeefde materiaal samengebracht en gehomogeniseerd (met uitzondering van het niet-breekbaar
materiaal). Uit dit gehomogeniseerde materiaal wordt het analysemonster genomen.
Indien het voor de beschikbaarheidproef bestemde monster moet worden voorgedroogd voor de
bereiding van het analysemonster, mag dit niet bij hogere temperatuur dan 40 °C gebeuren om te
voorkomen dat er tijdens het droogproces componenten vervluchtigen of chemische omzettingen
plaats hebben die van invloed zijn op het uitlooggedrag.
Ten gevolge van het breken, malen en/of zeven kan contaminatie van het materiaal optreden
zodanig dat dit de uitloging van belangrijke componenten beïnvloedt, bijv. Co en W bij
brekers/malers uitgerust in wolraamcarbide, of Cr, Ni, Mo en V uit roestvaststalen
breek/maaltoestellen.
5.3
BEPALING VAN HET DROGE STOF GEHALTE (%)
Het analysemonster bekomen na 5.2 wordt niet verder gedroogd.
Het droge stofgehalte ds van het analysemonster moet bepaald worden op een separaat
deelmonster dat gedroogd is bij (105 + 5)°C volgens CMA 2/II/A.1 (droogrest).
5.4
ANALYSEPORTIE
Voor de uitvoering van de beschikbaarheidproef in enkelvoud is een analyseportie (m0) nodig van
(16 ± 2) g droge stof, waarvan het droge stofgehalte ds bekend is en waarvan minimaal 95 % (m/m)
(droge stof) van de deeltjes kleiner is dan 125 µm.
6
PROCEDURE
De beschikbaarheid wordt bepaald door achtereenvolgens:
•
•
•
•
6.1
http://www.emis.vito.be
Beschikbaarheid
de eisen aan de te analyseren eluaatmonsters vast te stellen volgens 6.1;
de beschikbaarheidproef uit te voeren volgens 6.2;
het eluaat te analyseren volgens 6.3;
de berekening uit te voeren volgens hoofdstuk 7.
ELUAATMONSTERS
Bepaal de hoeveelheid eluaat die nodig is voor de analyse van de uitgeloogde componenten en
bepaal de wijze waarop de eluaatmonsters moeten worden bewaard volgens de navolgende
procedure:
•
•
•
ga eerst na hoeveel, voor welke componenten en volgens welke methoden analyses moeten
worden uitgevoerd;
ga na voor welke componenten het eluaat moet worden geconserveerd en op welke wijze;
bepaal aan de hand van het voorgaande voor elke te analyseren component de minimaal
noodzakelijke hoeveelheid eluaat en de wijze waarop de eluaatmonsters moeten worden
geconserveerd.
versie december 2009
5 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
Beschikbaarheid
Opmerking: Om veranderingen in het eluaat door fysische, chemische of biologische reacties te voorkomen,
moeten eluaatmonsters zo goed mogelijk worden geconserveerd en bewaard. Conservering van metalen in het
eluaat gebeurt meestal door aanzuring met salpeterzuur tot pH = 2 (voor tin wordt zoutzuur gebruikt; kwik wordt
geconserveerd door toevoeging van salpeterzuur en kaliumdichromaat). Om anionen (bijvoorbeeld chloride,
sulfaat, fluoride) te conserveren, mag juist niet worden aangezuurd.
Opmerking: Indien de hoeveelheid eluaat uit de eerste fractie van de kolomproef niet toereikend is voor het
analyseren van alle te bepalen componenten volgens de daarbij geselecteerde analysemethoden, dient de
beschikbaarheidsproef meervoudig uitgevoerd te worden.
6.2
BESCHIKBAARHEIDPROEF
De beschikbaarheidproef wordt in twee stappen uitgevoerd bij een temperatuur van 20 ± 5°C.
6.2.1
STAP 1
Spoel het bekerglas achtereenvolgens voor met salpeterzuur (4.1) en (ultra)puur water (4.3). Weeg
dit bekerglas tot op 10 mg nauwkeurig. Breng het analysemonster (5.4) over in het bekerglas en
weeg opnieuw tot op 10 mg nauwkeurig. Het verschil tussen beide is de hoeveelheid vaste stof (m).
Bepaal de droge massa van het analysemonster in het bekerglas volgens:
m0 = m × ds
(1)
waarin:
m0 = de massa van het analysemonster in het bekerglas, in g droge stof;
m = de door verschilweging bepaalde hoeveelheid analysemonster, in g;
ds = het droge stofgehalte (m/m) van het analysemonster in het bekerglas bepaald volgens CMA
2/II/A.1.
Breng het roerstaafje over in het bekerglas en voeg een hoeveelheid (ultra)puur water (4.3) toe van
50 x m0 ± 10 g (mw). Weeg tot op 1 g nauwkeurig en noteer de totale massa van bekerglas, vaste
stof, roerstaafje en water (mtot).
http://www.emis.vito.be
Opmerking: De massa mW correspondeert met een volume V.
Roer het mengsel met behulp van het magneetroertoestel (3.5) en stel de rotatiefrequentie zo in
dat al het materiaal in suspensie wordt gebracht, maar voorkom dat door intensief roeren lucht in
de vloeistof wordt geslagen, waardoor CO2 kan worden opgenomen. Lees met behulp van de pHmeter na 1 min de momentane pH van de contactvloeistof af (pHA), en na 10 min de
gestabiliseerde pH (pHB). Deel het materiaal op basis van de gemeten pHA en pHB in volgens het
onderstaande schema:
pHA > 10: basisch reagerend
pHA < 10 en pHB > 7: zwak basisch reagerend
4 < pHB < 7: zwak zuur reagerend
pHB < 4: zuur reagerend
Blijf roeren.
versie december 2009
6 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
Beschikbaarheid
Voeg, bij een zwak basisch (of neutraal) reagerend materiaal, tenzij bekend is dat het
analysemonster meer dan 5% carbonaat bevat, 0,2 M salpeterzuur (4.2) via de titrator (3.7) toe tot
een pH-waarde van 7,0 is bereikt.
Voeg, bij een basisch reagerend materiaal en/of als het analysemonster meer dan 5% carbonaat
bevat, 1M salpeterzuur (4.1) via de titrator (3.7) toe tot een pH-waarde van 7,0 is bereikt. Dit is de
eerste aanloopfase.
Opmerking: Indien de pH na 20 minuten de ingestelde waarde nog niet heeft bereikt, dient handmatig extra zuur
gedoseerd te worden totdat de pH binnen bijv. 0,1 pH-eenheid gelijk is aan de ingestelde waarde
Houd na deze aanloopfase de pH gedurende 3 u op 7,0 ± 0,5.
Noteer de molariteit (4.1 of 4.2) en de toegevoegde hoeveelheid salpeterzuur (V1) tot op 1 ml
nauwkeurig.
Bij een zwak zuur tot zuur reagerend materiaal, waarbij de pH zich op een lagere waarde dan 7
instelt, wordt geen zuur, maar ook geen base toegevoegd. In dit geval wordt de pH bepaald door
het materiaal zelf.
Opmerking: De nauwkeurigheid van de pH-regeling hangt onder meer af van de instellingen van de titrator en van
de gebruikte zuurconcentratie. De pH mag in de eerste stap niet meer dan 0,5 pH-eenheid afwijken van de
ingestelde van 7.
Opmerking: De maximaal aanvaardbare toename in L/S-waarde door de zuurdosering wordt beschouwd als 10%.
Het gebruik van andere (meer geconcentreerde) zuurconcentraties is toegelaten om hieraan tegemoet te komen.
De pH-regeling met hogere zuurconcentraties verloopt voor heel wat materialen echter moeilijker.
Opmerking: Het verdient de aanbeveling de pH tijdens de proef te registreren, teneinde de uitvoering van de proef
achteraf te kunnen controleren.
Filtreer de suspensie binnen 1 h na beëindiging van de zuurdosering over een 0.45µm filter (3.8 en
3.9). Indien de korrelgrootteverdeling van het analysemonster zo is dat het filter kan dichtslaan,
moet tevens een voorfilter (3.10) worden toegepast.
Opmerking: Bij vacuümfiltratie zijn de filtratietijden doorgaans veel langer, ten gevolge van de lagere drijvende
kracht (drukverschil over het materiaal) en mede ten gevolge van het kleinere filteroppervlak bij vacuümfiltratie
(vaak 5 cm) t.o.v. drukfiltratie (> 10 cm). De uitloging kan heirdoor beïnvloed worden. Drukfiltratie verdient daarom
de voorkeur boven vacuümfiltratie bij materialen met veel fijne deeltjes en/of een hoog gehalte organisch stof.
http://www.emis.vito.be
Opmerking: Filtreren kan worden versneld door de grotere deeltjes in de suspensie eerst ca. 15 min te laten
bezinken. Vervolgens wordt gedecanteerd over het membraanfilter, waarna tenslotte de resterende suspensie
wordt overgegoten.
Bewaar het gefiltreerde eluaat in een afsluitbare fles.
6.2.2
STAP 2
Breng het residu, inclusief het membraanfilter en het roerstaafje, terug in het bekerglas (3.2). Spoel
de filtreerapparatuur (3.8) na met water (4.3) en breng de spoelvloeistof over in het bekerglas.
Voeg vervolgens zoveel (ultra)puur water (4.3) toe, dat de totale massa van bekerglas, residu,
filter(s), roerstaafje en water weer gelijk is aan mtot (tot op 1 g nauwkeurig).
Begin te roeren.
versie december 2009
7 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
Voeg, bij een zwak zuur reagerend materiaal, tenzij bekend is dat het analysemonster meer dan 5%
carbonaat bevat, 0,2 M salpeterzuur (4.2) via de titrator (3.7) toe tot een pH-waarde van 4,0 is
bereikt.
Voeg, bij een (zwak) basisch reagerend materiaal en/of als het analysemonster meer dan 5%
carbonaat bevat, 1M salpeterzuur (4.1) via de titrator (3.7) toe tot een pH-waarde van 4,0 is
bereikt. Dit is de tweede aanloopfase.
Opmerking: Indien de pH na 20 minuten de ingestelde waarde nog niet heeft bereikt, dient handmatig extra zuur
gedoseerd te worden totdat de pH binnen bijv. 0,1 pH-eenheid gelijk is aan de ingestelde waarde
Houd na deze aanloopfase de pH gedurende 3 u op 4,0 ± 0,5.
Noteer de molariteit (4.1 of 4.2) en de toegevoegde hoeveelheid salpeterzuur (V2) tot op 1 ml
nauwkeurig.
Bij een zuur reagerend materiaal, waarbij de pH zich op een lagere waarde dan 4 instelt, wordt
geen zuur, maar ook geen base toegevoegd. In dit geval wordt de pH weer bepaald door het
materiaal zelf.
Filtreer de suspensie over een 0.45 µm filter (3.8 en 3.9) op dezelfde manier als omschreven in stap
1. Voeg het gefiltreerde eluaat toe aan het volgens stap 1 verkregen eluaat.
Verdeel van het aldus verkregen samengestelde eluaat (na goed opschudden) in een gepast aantal
deelmonsters voor de verschillende chemische analyses. Conserveer en bewaar de geconserveerde
(deel)eluaten in goed afsluitbare monsterflessen (3.3) rekening houdend met de richtlijnen in
CMA/1/B (conservering en recipiënten).
6.3
ANALYSE
Bepaal de concentratie van de op te volgen componenten in het eluaat conform de
analysemethoden beschreven in CMA/2/I (anorganische analysemethoden/water).
Indien meer dan 1 ml conserveringsmiddel per 250 ml eluaat nodig is, moeten de volgens 6.3
bepaalde concentraties daarvoor worden gecorrigeerd in de berekeningen (7).
6.4
http://www.emis.vito.be
Beschikbaarheid
BLANCO TEST
Een volume uitloogvloeistof (4.3) van 800 ml wordt in een bekerglas (3.2) en met behulp van de
titrator (3.7) op pH=4,0 ± 0.5 gebracht. Deze vloeistof wordt gedurende minimaal 3 uur in een
gelijkaardige uitloogrecipiënt en op dezelfde wijze als de routinestalen geroerd. Filtreer en
conserveer het blanco eluaat volgens de in 6.2 en 6.3 gegeven aanwijzigingen.
De eluaten van de blanco test moeten aan de volgende minimumvoorwaarde voldoen:
• de concentratie van elke component die wordt beschouwd in het eerste blanco eluaat moet
kleiner zijn dan de bepalingsgrenseis van de betreffende component.
Als deze voorwaarden niet worden vervuld, dient de blanco procedure herhaald te worden. De
resultaten van de blanco test worden niet afgetrokken van de resultaten van de uitloogtest.
versie december 2009
8 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
Beschikbaarheid
Deze voorzorgsmaatregel houdt geen rekening met de handelingen uitgevoerd tijdens de
voorbereiding van het analysemonster (breken, malen, zeven,…).
7
BEREKENINGEN
7.1
BESCHIKBAARHEID
Bereken voor elke component afzonderlijk de voor uitloging beschikbare hoeveelheid (maximale
beschikbaarheid), op basis van droge stof, met de formule:
U bes =
c (2V0 + V1 + V2 )
×
f
m0
(2)
waarin:
Ubes=
c=
V0 =
V1 =
V2 =
m0 =
f=
de beschikbaarheid van een component, in mg per kg droge stof;
de concentratie van die component in het eluaat in µg/l;
het uit mW afgeleide volume aan gedemineraliseerd water in de 1e stap, in ml;
het toegevoegde volume aan salpeterzuur in de 1e stap, in ml;
het toegevoegde volume aan salpeterzuur in de 2e stap, in ml;
de ingewogen hoeveelheid analysemonster, in g;
een dimensieloze factor: 1000 µg/mg.
De in formule (2) bedoelde concentratie c is de oorspronkelijk in het eluaat aanwezige
concentratie; de volgens 6.2 bepaalde meetwaarde moet worden gecorrigeerd voor de in 6.3
toegevoegde hoeveelheid conserveringsmiddel indien dit meer bedraagt dan 1 ml per 250 ml
eluaat.
Indien de concentratie van een bepaalde component in het eluaat beneden de onderste
bepalingsgrens ligt, moet voor die component de bovengrens van de beschikbaarheid worden
berekend door in formule (2) c gelijk te stellen aan de onderste bepalingsgrens.
7.2
RELATIEVE BESCHIKBAARHEID
http://www.emis.vito.be
Uit de beschikbaarheid van een bepaalde component zoals hierboven berekend en het
oorspronkelijke gehalte van die component in het analysemonster kan ook de “relatieve
beschikbaarheid” worden berekend met de formule:
UPbes =
U bes
× 100%
S0
(3)
waarin:
UPbes= de relatieve beschikbaarheid, betrokken op een in de vaste stof aanwezige component, in
% (m/m) droge stof;
Ubes = de beschikbaarheid van die component, in mg per kg droge stof;
S0 =
het oorspronkelijke gehalte van die component in het analysemonster, in mg per kg droge
stof. Dit gehalte moet zijn bepaald na een volledige ontsluiting, bijvoorbeeld volgens
CMA/2/II/A.3.
versie december 2009
9 van 11
CMA/2/II/A.9.3
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
7.3
ZUURNEUTRALISEREND VERMOGEN
Naast de beschikbaarheid moet ook een indicatie van het zuurneutraliserend vermogen van het
materiaal worden berekend uit de meetgegevens met de formules:
V1 × c1HNO 3 × f 2
ZNV7 =
m0
ZNV4 =
(4)
(V1 × c1HNO 3 + V2 × c 2HNO 3 ) × f 3
m0
(5)
waarin:
ZNV7=
pH=7,
ZNV4=
pH=4,
V1 =
een indicatie voor het zuurneutraliserend vermogen van het onderzochte materiaal bij
in mol per kg droge stof;
een indicatie voor het zuurneutraliserend vermogen van het onderzochte materiaal bij
in mol per kg droge stof;
het toegevoegde volume aan salpeterzuur in de 1e stap van de beschikbaarheidproef, in
ml;
het toegevoegde volume aan salpeterzuur in de 2e stap van de beschikbaarheidproef. in
V2 =
ml:
m0 = de ingewogen hoeveelheid analysemonster, in g;
c2HNO3 = de molariteit van de toegevoegde hoeveelheden salpeterzuur (V1 en V2), in mol/l;
f2 =
een omrekeningsfactor: 1 l x g/ml x kg;
f3 =
een omrekeningsfactor: 1 l x g/ml x kg.
8
VERSLAG
Het verslag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
•
•
•
http://www.emis.vito.be
Beschikbaarheid
•
•
verwijzing naar de referentie in het CMA, indien de beschikbaarheidsproef niet volledig
conform werd uitgevoerd moeten alle afwijkingen gemotiveerd worden zoniet mag niet naar
de referentie verwezen worden;
relevante informatie i.v.m. voorbehandeling van het analysemonster (methode van verkleinen,
inclusief het drogen indien dit nodig was, fractie niet-breekbaar) en droge stofgehalte in %;
de onderzochte componenten (inclusief inerte componenten, indien deze in het kader van de
diffusieproef CMA/2/II/A.9.2 bepaald worden) en hun onderste bepalingsgrenzen;
de gemeten concentraties en de berekende beschikbaarheid (in mg/kg ds) van de onderzochte
componenten bij de overeenstemmende L/S-verhouding. Bij analyseresultaten beneden de
onderste bepalingsgrens moet voor de desbetreffende component de bovengrens van de
beschikbaarheid worden berekend;
facultatief: het berekende zuurneutraliserend vermogen in mol per kg ds;
Opmerking: De beschikbaarheidsproef maakt tevens deel uit van de diffusieproef (CMA/2/II/A.9.2). In dat geval
dienen de gegevens overgenomen te worden in het analyseverslag van de diffusieproef.
9
KWALITEITSCONTROLE
versie december 2009
10 van 11
CMA/2/II/A.9.3
•
•
•
•
Beschikbaarheid
Waterkwaliteit conform de gestelde eisen in §4.
Temperatuur van het laboratorium conform de gestelde eis in §6.
1x/2maanden (als er proeven lopen) wordt een procedure blanco volgens 6.4 uitgevoerd.
1 à 3x/jaar (frequentie afstemmen op aantal uitgevoerde proeven) wordt een reëel
controlemonster uitloging opgestart. Hierbij worden min. 2 relevante metalen opgevolgd, met
concentratieniveau miniaal 2 x groter dan de bepalingsgrens.
10 REFERENTIES
•
NEN 7371 (2004) - Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten – Vaste grond- en steenachtige materialen
http://www.emis.vito.be
Ministerieel besluit van 10 maart 2014 --- Belgisch Staatsblad van 3 april 2014
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen
versie december 2009
11 van 11
CMA/2/II/A.9.3