Hbo Bedrijfskunde

www.novi.nl
Hbo Bedrijfskunde
Voor mensen die op niveau in zichzelf willen investeren
Voorwoord
Een leven lang leren wordt steeds belangrijker in de hedendaagse maatschappij. De snelheid en
onvoorspelbaarheid van trends en ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de performance en het
aanpassingsvermogen van mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk.
Flexibiliteit
Hogeschool NOVI biedt voor jou als student flexibiliteit door te leren op het moment dat het jou uitkomt.
Hogeschool NOVI heeft zowel middag als avondopleidingen en het is mogelijk om elke 6 weken in te stromen.
Op deze manier valt studeren te combineren met je baan. Als we groepen kunnen samenstellen voor les op
zaterdag doen we dat. Wat NOVI uniek maakt is dat jij zelf een keuze kan maken in de modules van NOVI; op
deze manier ontstaat een lespakket dat aansluit bij jouw wensen.
Aangewezen kwaliteit
Stichting Hoger Onderwijs NOVI heeft een NVAO accreditatie en is in alles gelijk aan alle andere hogescholen in
Nederland, met uitzondering van “bekostiging” door de Minster van Onderwijs.
Erkenning van jouw ervaringen
Eerder verworven kennis door opleidingen en/of ervaring is zeer waardevol. Hogeschool NOVI kan je op grond
van die kennis en dus ook op basis van je opgedane ervaring toelaten tot een hbo-opleidingtraject dat precies
bij je niveau past. Zodoende is het voor jou mogelijk om je hbo titel zo snel mogelijk te behalen.
Inhoudsopgave
Over ons
Introductie
2
Een geschiedenis om trots op te zijn
4
Onze werkwijze
6
HBO ICT
Propedeuse- en doorstroomjaar
Kopstudies
7
8
Testimonials
Wat onze studenten over ons zeggen
9
Onze opleidingen
Een opleiding bestaat uit 4 jaar (opgebouwd in 42 vakken, stages en afstuderen). Maar dat betekent niet dat je
ook alles hoeft te volgen. Daarom hebben wij de studie opgeknipt in 4 delen. In de praktijk kunnen ‘werkende’
met alleen de kopstudie plus afstuderen hun getuigschrift halen. De opleidingen bestaan uit:
Propedeuse jaar;
Doorstroom jaar;
Kopstudie;
Afstuderen.
Kwaliteit van NOVI
Kwaliteit staat onomstotelijk vast (citaat visitatiecommissie);
Integriteit en transparantie idem (idem);
Het geleerde is in de praktijk toepasbaar;
Action Learning als leermethode wordt waar gemaakt;
Zelfwerkzaamheid voor meer leereffect;
Praktijk in de les door praktijkdocenten;
Maat / confectie in plaats van standaard.
Hogeschool NOVI
Kobaltweg 44
3542 CE Utrecht
[email protected]
+31 (0)30 - 711 5615
2
3
Over ons
Een geschiedenis om
trots op te zijn
Oprichting NOVI
AMBI
In 1970 werd het SSAA omgedoopt tot Stichting het
De Belangrijkste opleiding van het SSAA, was het in 1964
Nederlands Studiecentrum voor Informatica (SSI). Deze
opgerichte AMBI: Automatisering en Mechanisering van
stichting organiseerde seminars, lezingen, cursussen en
Bestuurlijke Informatieverwerking. Het SSAA kreeg de
NOVI bestaat sinds 1958. Althans de voorloper
opleidingen. Ook werden voorlopers van het huidige NGI,
officiële erkenning van het Ministerie van Economische
daarvan, namelijk Nederlands Studiecentrum voor
het genootschap voor Informatica, en het maandblad
om als landelijk exameninstituut voor AMBI op te treden.
Administratieve Automatisering (SSAA). Het SSAA
INFORMATIE door het SSAA opgezet. Daarnaast werd ook
AMBI was lange tijd dé opleiding op (bijna) HBO-niveau
werd opgericht door een aantal professoren, onder
de Stichting het Nederlands Opleidingsinstituut voor
om een goede carrière te maken in de ICT-sector.
wie de legendarische schaakkampioen, prof. dr. Max
Informatica (afgekort: NOVI) opgericht door het het
Euwe, die van mening waren dat er een opleiding op
SSAA. Vanaf 1971 gingen beide stichtingen verder onder
het gebied van informatica moest komen. In die tijd
de naam Studiecentrum NOVI.
De splitsing
Studiecentrum NOVI was een groot succes. 10-duizenden
deed de automatisering zijn intrede, laptops of pc’s
mensen deden examen in grote hallen in de Jaarbeurs
waren nog onbekende woorden. Bovendien was er
in Utrecht. Ook andere scholen kopieerde de AMBI-
nog geen enkele opleiding op dit gebied.
leerlijnen. Rond 1983 ging de combinatie hierdoor
failliet. De verschillende onderdelen werden opgesplitst
en gingen op eigen voet verder. De bibliotheek ging naar
de Katholieke Hogeschool in Tilburg, het maandblad
en NOVI gingen verder met een andere eigenaar en
voor de leerplanontwikkeling en het afnemen van de
AMBI-examens werd een nieuwe organisatie opgericht:
Stichting het Nationaal Exameninstituut voor Informatica
(EXIN).
Hogeschool NOVI
In 1997 werd hogeschool NOVI opgericht. Het doel van
de hogeschool was om de AMBI-afgestudeerde door
middel van een aanvullend hbo-traject (een zogenaamde
kopstudie) boven op de specifieke kennis die zij al met
hun AMBI-ervaring hadden opgebouwd, tot een hbo
getuigschrift te brengen.
NOVI werd door het NVAO geaccrediteerd voor de hboopleidingen ICT en Bedrijfskunde.
In 2012 was NOVI de eerste niet-bekostigde instelling
die een lector aanstelde, in de persoon van prof. lec. dr.
ing. Hans Mulder MScBA.
In 2013 werden er 4 nieuwe lectoren aangesteld. Zij
lagen aan de basis van de nieuwe post hbo opleidingen
die halverwege 2013 werden gelanceerd.
Foto: De legendarische schaker: prof. dr. Max Eeuwe
4
5
Over ons
naar tevredenheid van de student en docent kan worden
HBO Bedrijfskunde (BK)
scheelt studietijd. Je kunt je portofolio inbrengen
Onze werkwijze
afgelegd. De opgedane ervaringen en kennis zijn direct
Propedeuse- en
doorstroomjaar
in onze digitale leeromgeving; Mijn NOVI. De
inzetbaar in de praktijk. Dat blijkt al vaak uit de paper,
waarvoor liefst een situatie of onderwerp “dicht bij
NOVI werkt op basis van Action Learning. Dit
richt zich op het vergroten van het leervermogen
van studenten en organisaties door actief leren
je vrijstellingen te verlenen voor een aantal of zelfs
een substantieel deel van de vakken van de studie. Veel
huis” wordt gekozen.
Kwaliteit van docenten
examencommissie van de opleiding kan beslissen om
Ben je beginnend professional of is de
bedrijfskunde nog betrekkelijk nieuw voor je, dan
mensen die bij NOVI studeren halen, op basis van op
deze wijze aangetoonde kennis en ervaring, aangevuld
met relevante certificaten, binnen twee jaar hun
te stimuleren. Dat kan door te werken met zelf
NOVI zet freelance docenten in. Naast hun docentschap
is de kans groot dat je (delen van) het propedeuse-
ingebrachte vraagstukken, door debat, door best
zijn onze docenten werkzaam in het werkveld dat
en het doorstroom jaar moeten volgen.
practices uit te pluizen, door elkaars ervaringen te
betrekking heeft op je opleiding. Ze worden zonder
Tijdens de opleiding worden niet alleen
bespreken. Dit is inspirerend en waardevol.
uitzondering geselecteerd op zowel vakmanschap als
aanvullende kennis en inzicht opgedaan, maar juist
De doorlooptijd van de opleiding is mede afhankelijk van
docentvaardigheden. Onze docenten zijn vaak minimaal
ook vaardigheden door de geleerde stof gelijk toe
behaalde certificaten en werkervaring. Zo zijn er vele
10 jaar, en sommigen zelfs (veel) langer, werkzaam voor
te passen in de praktijk van de organisatie waarin
mogelijkheden.
op verschillende manieren. Een ding staat vast: het
NOVI. Daarnaast is er regelmatige instroom op basis van
je werkzaam bent.
Zowel het propedeuse- als het doorstroomjaar duren een
is niet het klassieke hoorcollege waarin een docent
een sollicitatieprocedure. Dit alles maakt dat er tijdens
de stof uit het boek nog eens “langs laat komen”.
de lessen veel interactie is. De docenten weten wat er
Je krijgt vakken die gericht zijn op schriftelijke en
Want dat is niet nodig: lezen doe je thuis!
speelt in de praktijk zodat ze hierop kunnen inspelen
mondelinge communicatie, projectmanagement,
tijdens de lessen. Studenten zijn zeer lovend over de
leiderschap en management, recht en
De kosten voor het propedeuse jaar zijn:
kwaliteit van de docenten.
organisatiekunde.
€ 5.125,- opleidingskosten vrijgesteld van BTW.
Bij Action Learning pas je theorie dus toe. Dat kan
Wat doe je wel? Je analyseert gezamenlijk of
oplossingen, past ze toe en evalueert gezamenlijk.
Is het probleem nu opgelost en vooral: wat heb
je ervan geleerd? Action Learning is zo de beste
methode om zelfstandig te leren en theorie toe
te passen. Action Learning vraagt de student
medeverantwoordelijkheid te nemen voor het eigen
leerproces.
Rol van de docent
De duur
jaar.
De kosten
€ 78,- kosten Leerplein, de digitale leeromgeving.
individueel een probleem, liefst uit eigen praktijk.
Bij Action Learning ga je op onderzoek uit, zoekt
getuigschrift!
Mijn NOVI
Alle studenten krijgen toegang tot een persoonlijke
online leeromgeving. Vanuit dat portal kunnen
studenten hun lesmateriaal inzien, hun werkstukken
uploaden, maar ook hun instroomverzoek bij de intake
onderbouwen of hun cijferlijsten bekijken.
Het propedeuse- en doorstroomjaar zijn de eerste
twee jaar van de door het ministerie van OCW en
De kosen voor het doorstroomjaar zijn:
NVAO erkende en geacrediteerde opleiding hbo ICT.
€ 5.715,- opleidingskosten vrijgesteld van BTW.
€ 78,- kosten Leerplein, de digitale leeromgeving.
De doelgroep
De opleiding is van waarde voor professionals op
veel verschillende vlakken. Je kunt denken aan:
Middle Managers;
De literatuur dient door de student zelf aangeschaft
te worden. De kosten bedrag plm. € 600,- voor dit
studiejaar.
Teamleiders;
Intermediars;
Als procesbegeleider heeft de docent bij Action
Business Process Managers;
Learning tot taak de integratie en het toepassen
Beleidsmedewerkers.
van lesstof door de student te bevorderen. Hij
bevordert het delen van eigen en andermans kennis
Toelating
en ervaringen en stimuleert samenwerking tussen
Je dient in het bezit te zijn van een havo-, vwo- of
studenten onderling.
een mbo-4 diploma in de richting van de studie.
Voldoe je hier niet aan dan kan je mogelijk op basis
De docent/procesbegeleider zorgt ervoor dat tijdens
van je werkervaring toegelaten worden. En wie
het proces van Action Learning het leerproces
weet kun je op een hoger niveau instromen. Dat
6
7
HBO Bedrijfskunde (BK)
beroepsproducten of andere bewijsstukken, zoals
Testimonials
week werkte ik thuis gemiddeld tien tot twaalf uur
Kopstudies
een eerder behaald certificaat of diploma.
Wat onze studenten over
ons zeggen
aan de studie van hogeschool NOVI. Het was best
Je hebt een achtergrond in de bedrijfskunde en
werkt hierbinnen minstens drie jaar op hbo denken werkniveau.
De kopstudie kapitaliseert alle kennis, ervaring en
vaardigheden die je in jouw professionele bestaan
hebt opgebouwd. Vaak past de opleiding bij een
volgende stap in uw carriere. Dit kan zijn een
stap naar boven richting een meer leidinggevende
postie (functioneel of hierarchisch) of richting
een meer seniore positie binnen de organisatie of
consultancy richting de klant.
Wij hebben een aantal doelgroepen gedefinieerd,
die onder voorwaarde van voldoende kennis en
ervaring met een zogenaamde kopstudie van 14
vakken plus afstuderen, binnen 2 jaar hun titel
kunnen halen.
De uitkomst van de intake en het assessment leidt
tot een studieprogramma op maat en een instroom
geschiedenis.
Uiteraard kunt u ook gewoon instromen in de
kopstudie na het voltooien van het doorstroomjaar.
De duur
De opleiding duurt normaal gesproken zo’n
anderhalf jaar tot het afstuderen. In deze periode
komen 14 vakken aan bod.
De duur van de opleiding kan door individuele
wensen (je wilt bijvoorbeeld alleen ‘s avonds les)
langer dan de reguliere periode in beslag nemen.
De kosten
€ 10.210,00,- opleidingskosten, inclusief het
Hbo BK Informatievoorziening
afstudeertraject, vrijgesteld van BTW.
Hbo BK voor IT Professionals
€ 78,- kosten Leerplein, de digitale leeromgeving.
Hbo BK IT-Account Manager
€ 510,- kosten intervisie vrijgesteld van BTW
(optioneel na het volgen van de studie).
Om in aanmerking te komen voor een
kopstudie, en daarmee dus het propedeuse- en
doorstroomjaar vrijgesteld te krijgen, moet
je ons jouw kennen en kunnen beschrijven,
beargumenteren en bewijzen. Om de bij jou
reeds aanwezige kennis en ervaring maximaal
op waarde te kunnen schatten heeft NOVI een
unieke intake asssessment ontwikkeld die accuraat
‘de witte vlekken’ aangeeft in relatie tot het
afstudeerniveau voor de opleiding hbo ICT.
Je kunt met deze tool comptentiegericht je kennis
en ervaring onderbouwen met
8
vakken.
in de opleiding op een niveau dat past bij uw
De kosten van de kopstudies zijn:
Het betreft de volgende kopstudies:
Hbo Bedrijfskunde (BK)
pittig. Per blok van zes weken kregen we twee
De literatuur dient door de student zelf
aangeschaft te worden.
De kosten bedrag plm. € 750,- voor dit traject.
Voor zowel werkgevers als voor particulieren zijn
er diverse mogelijkheden voor belastingaftrek
en subsidies voor scholing. Dit kan een flinke
compensatie voor de kosten opleveren. Op www.
novi.nl/subsidies kun je een scan doen, zodat je
weet wat jouw mogelijkheden zijn.
Dankzij de praktijkervaring kreeg ik vrijstelling
NOVI heeft in de afgelopen jaren veel
voor de technische vakken en kon direct starten
verschillende studenten in de klas gehad. Vanuit
met de deeltijdopleiding. De groep bestond uit
Nederland tot aan Suriname. Van het opleiden van
veertien mensen, allemaal met een baan in de
zzp’ers tot aan incompany trajecten voor een van
IT. Dat maakt het extra interessant, want in de
Nederlands grootste organisaties.
groepsdiscussies kwam veel ter sprake.
Tot onze klantenkringen mogen wij praktisch
alle ministeries, banken, verzekeraars en ICTdienstverleners rekenen.
Arjan Boekestijn - Hewlett-Packard Nederland
Na mijn zoektocht naar een geschikte studie ben
Hieronder een kleine bloemlezing van wat
ik gestart met I-Tracks Foundation bij Hogeschool
NOVI-studenten jou over ons kunnen vertellen.
NOVI. Toen ik alle modules had afgerond smaakte
Caroline Pelle - Microsoft Nederland
Als systeembeheerder had ik sterk de neiging
het naar meer. Ik ben toen overgestapt van
I-Tracks naar het doorstroomjaar van hbo-ICT en
vervolgens naar de kopstudie.
om alle vragen vanuit de technische hoek te
beantwoorden. Het leek me handig en verstandig
De vakken die werden gegeven door docenten,
omvragen en dilemma’s van klanten ook vanuit
met ervaring vanuit de praktijk en op basis
het perspectief van de business te bekijken en te
van action learning, zijn mij bijzonder goed
beoordelen. Daarom ben ik de opleiding hbo-ICT
bevallen. Onderwerpen vanuit je eigen praktijk
bij hogeschool NOVI gaan volgen.
worden besproken en kunnen gebruikt worden als
onderwerp voor een paper ter afronding van een
Ik heb heel veel aan deze deeltijdopleiding gehad
vak.
en kan het iedereen aanraden die ook van nature
geneigd is een technische benadering te
kiezen. Het voordeel is dat je beter in staat bent
klanten oplossingen aan te dragen. Als ik een
cijfer voor deze opleiding van hogeschool NOVI zou
moeten geven, zou het een acht zijn.
Elke dinsdagmiddag was ik om 13:00 uur bij NOVI
in Utrecht. Dan kregen we tot 17:00 uur les, en ‘s
avonds van 18:00 tot 20:00 uur. Het fijne hiervan
was dat de studie slechts een halve werkdag in
de week kost. Op die dinsdag kregen we ook de
opdracht voor die week te horen. In de rest van de
9
www.novi.nl
Hbo Bedrijfskunde
Voor mensen die op niveau in zichzelf willen investeren