Beschikking (520 kB)

Prooinciebuis Síesterbrink r, Assen
Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen
www.drenthe.n.l
r
r
(o592) 16 S¡ SS
(o592) 36 tZ zZ
'VERZ0NDEN
provinci
l,l
renthe
l'lÀArl 2011,
BESCHIKKING
Globiscode
DR 168100318
Aanvrager
gemeente Borger-Odoorn
Ondenverp
Bodemsanering; locatie Noorderdiep 528 in Nieuw-Buinen,
gemeente Borger-Odoorn, beschikking ernstig, geen spoedige
sanering noodzakelijk
Datum
27 februari2014
Kenmerk
ROMN/2o14001293
Bijlage
Kadastrale kaart met daarop de achtergrondwaarde- en interventie
waardecontour van de grondihet grondwater
Behandelend ambtenaar
bijTeam Bodem
de heer K. van der Veen, telefoonnummer (0592) 754467
2
1.
Inleiding
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 2 december 2013 een melding, als bedoeld in artikel 28
van de Wet bodembescherming (Wbb), ontvangen van de gemeente Borger-Odoorn voor de locatie:
Noorderdiep 528 in Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn.
Bij deze melding zijn het aanvraagformulier en twee bodemonderzoeksrapporten gevoegd. Deze worden opgesomd onder punt 4.1.
De locatie betreft de voormalige voetbalvelden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat onder
een dunne afdeklaag een met puin en glas geroerde verontreinigde bodemlaag aanwezig is. Het terrein ligt momenteel braak, staat in de hekken en wordt incidenteel gebruikt voor evenementen en als
parkeerterrein.
Het nader onderzoek is voor ons aanleiding om over te gaan tot het vaststellen of er sprake is van een
ernstig geval van bodemverontreiniging waarvoor een spoedige sanering niet noodzakelijk is zoals
bedoeld in artikel 29 juncto artikel 37 van de Wbb.
2.
Besluit
De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van
deze gegevens besluiten wij het volgende.
A.
Ter plaatse van Noorderdiep 528 in Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, kadastraal
bekend als Borger, sectie B, nummers 10706, 1 0705, I 1059 en 1 105, is sprake van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, zoals bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wbb.
B
Op basis van artikel 37 van de Wbb stellen wij vast dat de verontreiniging voor het huidige incidentele gebruik van het niet vrij toegankelijke terrein als evenementen- en parkeerterrein geen
onaanvaardbare risico's voor de mens, het ecosysteem of uit oogpunt van verspreiding meebrengt waardoor spoedige sanering van dit geval niet noodzakelijk is.
c
Op basis van artikel 37 van de Wbb dient een functiewijziging aan ons te worden gemeld
Binnen zes weken zullen wij daarop schriftelijk reageren.
Dit kan:
a. schriftelijk: gedeputeerde staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, team Bodem,
b.
Postbus 1017,9400 BA Assen
per e-mail: [email protected]
D
Op basis van artikel 37 van de Wbb stellen wij de volgende maatregelen/gebruiksbeperkingen
vast die van belang zijn voor de bescherming van de bodem en die in acht genomen dienen te
worden:
D1
Binnen het geval van bodemverontreiniging geldt de gebruiksbeperking dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ons de volgende activiteit(en) te verrichten (zie
adres onder besluit C) binnen de interventiewaardecontour grond - zoals weergegeven op de
bijgevoegde kadastrale kaart:
-
grondverzet
grondbewerking dieper dan 0,1 m
gewasteelt
3
3.
Procedure
Wij passen hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toe.
Ons voornemen tot het vaststellen van de ernst en spoed is gepubliceerd in De Kanaalstreek van
5 februari 2014. Ook is deze beschikking via de elektronische weg kenbaar gemaakt.
Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, van de Wbb hebben wij het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn in kennis gesteld.
Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld.
Aan belanghebbenden is van 6 februari 2014 tot en met 20 februari 2014 de gelegenheid geboden
zienswijzen in te dienen.
ln het kader van deze procedure zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
4.
Overwegingen die ten grondslag Iiggen aan deze beschikking
4.1
De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking.
-
Nader bodemonderzoek ter plaatse van Noorderdiep 528 in Nieuw-Buinen, gemeente
Borger-Odoorn, rapport van Royal Haskoning DHV, nummer: 8C2196-101-100, van
'1 1 oktober 2013
lndicatief milieuhygiënisch bodemonderzoek Noorderdiep 528 in Nieuw-Buinen van
Grontmij, nummer 2355401480 , van 22 november 2007
4.2.
Het nader onderzoek betreft het gehele geval van verontreiniging en is volgens het NTA 5755
(bodem-landbodem Strategie voor het uitvoeren van Nader Onderzoek - Onderzoek naar de
aard en omvang van bodemverontreinigingen) uitgevoerd.
4.3
Verontreinigingsbeeld
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat sprake is van bodemverontreiniging aanwezig op de volgende kadastrale percelen:
Borger:
Sectie
Nummer
B
I 0706
Omschrijving
Ondenvijs, recrea-
B
1 0705
11059
tie-sport
Recreatie-sport
Recreatie-sport
B
11058
Cultuur
B
ln de bodem op grote delen van het terrein is in het traject van globaal 0,3 tot 1,0 meter een met
puin en glas gemengde bodemlaag aangetroffen. ln deze bodemlaag zijn verontreinigingen
aangetoond met zware metalen (arseen, cadmium, kwik, lood, nikkel en zink), polycyclische
aromatische kool-waterstoffen (PAK) en asbest. Op een groot deel van het terrein wordt in deze
laag de interventie-waarde overschreden van met name lood, maar lokaal ook arseen, kwik,
zink, PAK en asbest. Hoewel lokaal het percentage bodemvreemd materiaal meer is dan 50%
(volumeprocenten) en er formeel geen sprak is van bodem is op het overgrote deel van het terrein het percentage bijmenging minder dan 50%.
4
De afdeklaag met een dikte van 0,3 tot 0,5 meter is in geringe mate verontreinigd. De gehalten
overschrijden de achtergrondwaarde. Onder de met puin en glas gemengde bodemlaag zijn
geen rele-vante verontreinigingen in de bodem aangetoond.
Hoewel een dikte van 0,3 meter als afdeklaag op de verontreinigde laag gering is, achten wij dit
vooralsnog gezien voldoende, aangezien het terrein niet vrij toegankelijk is.
De hoeveelheid grond waarin de interventiewaarde wordt overschreden bedraagt voor grond
ongeveer 12.000 m3.
De verontreinigende stoffen in de grond komen hoofdzakelijk voor op een diepte van 0,3 m-tot
maximaal 1,2 m beneden maaiveld.
ln het grondwater zijn geen relevante verontreinigingen aangetoond
De omvang van de verontreiniging is weergegeven op bijgevoegde kadastrale tekening op basis van de achtergrondwaarde contour in de grond/het grondwater.
De omvang van de ernstige verontreiniging is weergegeven op bijgevoegde kadastrale tekening
op basis van de interventiewaardecontour in de grond.
4.4.
De oorzaak van de verontreiniging hangt samen met bedrijfsactiviteiten die van 1838
tot en met 1937 op de locatie zijn uitgevoerd. ln deze periode en mogelijk bijde sloop van de
opstallen is de verontreinigde bodem vermengd met glas, puin en mogelijk ander afval.
4.5.
Of een geval van bodemverontreiniging al dan niet ernstig is, wordt beoordeeld aan de
hand van de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden op 1 juli2013.
Volgens deze circulaire is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging, indien voor ten
minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het
geval van bodemverontreiniging of 100 m3 poriënverzadigde bodemvolume in het geval van
een grondwaterverontreiniging hoger is dan de interventiewaarde.
4.6.
Op basis van de punten 4.1 tot en met 4.5 is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
4.7.
Volgens artikel 37 van de Wbb moeten wij bij ernstige gevallen vaststellen of het huidige dan
wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging zal
leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier, dat spoedige sanering noodzakelijk is.
Of sprake is van een spoedige sanering wordt beoordeeld op basis van:
- de Circulaire bodemsanering 2013, in werking getreden op I juli 2013;
- de risicobeoordeling zoals vastgelegd in het hierboven vermelde nader bodemonderzoeksrapport van Royal HaskoningDHV.
Spoedige sanering is noodzakelijk, als op basis van de risicobeoordeling blíjkt dat het geval of
een deel van het geval van ernstige bodemverontreiniging onaanvaardbare risico's meebrengt
voor de mens, het ecosysteem of uit oogpunt van verspreiding. Zijn er geen onaanvaardbare
risico's dan wordt het saneringscriterium niet overschreden en is spoedig saneren niet noodzakelijk.
5
Uit de risicobeoordeling(en) blijkt dat de aanwezige ernstige bodemverontreiniging ter plaatse
geen onaanvaardbare risico's meebrengt voor:
- de mens
- het ecosysteem
- verspreiding in het grondwater
De motívatie hiervoor staat in de risicobeoordeling.
Dit betekent dat voor dit geval van bodemverontreiniging geen spoedige sanering noodzakelijk
is.
Op basis van de rapporten hebben wij voor dit geval het huidige gebruik vastgesteld als
evenementen- en parkeerterrein.
De maatregelen die dienen te worden genomen en de gebruiksbeperkingen die gelden zijn
genoemd in ons besluit onder hoofdstuk 2, C en D van deze beschikking.
5.
Registratie bij het Kadaster
Voor de percelen die zich bevinden binnen de interventiewaardecontour in grond vloeit een publiekrechtelijke beperking voort als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Dit betekent dat er een beperking is van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een onroerende zaaklzaken. Deze beperking houdt in dat
voor het saneren of het verrichten van handelingen waardoor de verontreiniging wordt verminderd of
verplaatst een saneringsplan ter instemming aan ons moet worden aangeboden.
ln onderstaande tabel is aangegeven voor welke percelen er een publiekrechtelijke beperking geldt.
Gemeente
Sectie
Nummer
Borger
B
I 0706
Borger
B
1
0705
Borger
B
'1
1059
Borger
B
11058
Deze beschikking is een beperkingenbesluit zoals genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de WKPB.
Volgens artikel 3 van de WKPB dient een beperkingenbesluit te worden ingeschreven in de openbare
registers.
Daarom zenden wij dit besluit aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Bijgevoegd
is een kadastrale kaart met daarop de interventiewaardecontour en de kadastrale aanduiding van de
onroerende zaaW zaken waarvoor de pu bl iekrechtel ij ke beperki ng geldt.
Het doel van de inschrijving in het openbare register is kenbaarheid van de publiekrechtelijke beperking. Voor betrokkene/belanghebbende is dit een signaal dat er in het verleden een beschikking op de
percelen is genomen die te maken heeft met de toestand van de bodem.
Bij het Kadaster en bij ons kan hierover nadere informatie worden opgevraagd.
6.
Deze beschikking voldoet aan de artikelen 29, 37 en 55 van de Wbb, artikelen 2 en 15 van
de WKPB en hoofdstuk 6 van de POV Drenthe.
Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de behandelend ambtenaar, genoemd op pagina I van deze beschikking.
6
Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen:
de aanvrager: gemeente Borger-Odoorn, t.a.v. de heer A. Kuiper, Postbus 3,7875 ZG Exloo
het ingenieursbureau: Royal Haskoning DHV, t.a.v. de heer J. Buist, Postbus 8064,
9702 KB Groningen
het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3,7875 ZG Exloo
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Vergunningverleners afdeling Schoon
Water, Postbus 195, 9640 AD Veendam
de gebruiker(s) van het pand Noorderdiep 526a,9521 BS Nieuw-Buinen
de heer S. Schaap, Noorderdiep 534,9521 BS Nieuw-Buinen
de heerJ.H. Schurink, Zuiderdiep 158,9521 AX Nieuw-Buinen
de gebruike(s) van het pand Zuiderdiep 156, 9521 AX Nieuw-Buinen
de gebruiker(s) van het pand Zuiderdiep 593, 9521 AS Nieuw-Buinen
Postduivenvereniging de Trouwe Duif, Sportlaan21,9521 EB Nieuw-Buinen
de heer B. Smid, Noorderdiep 526,9521 BS Nieuw-Buinen
de Stichting Lefier, Postbus 20000, 7800 PA Emmen
de gebruiker(s) van het pand Plataanlaan I ,3,5,9521 EM Nieuw-Buinen
de gebruike(s) van het pand Sportlaan 1 10, 112, 114,9521 EH Nieuw-Buinen
de heer J. Luit, Zuiderdiep 591, 9521 AS Nieuw-Buinen
de heer D.J. van Sitteren en mevrouw A.H. Bakels, Zuiderdiep 152,9521 AX Nieuw-Buinen
de gebruiker(s) van het pand Sportlaan 127 ,9521 ED Nieuw-Buinen
de gebruiker(s) van het pand Sportlaan 129,9521 ED Nieuw-Buinen
het Kadaster Arnhem, t.a.v. het WKPB-team, (digitaal)
-
Gedeputeerde
namens dezen,
voornoemd,
F. Quene,
teamleider RUD Drenthe
Bijlage(n)
tk/ms/coll
N.B.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van
verzending, gedurende 6 weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
Het bezwaarschrift kunt u indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. Afdeling Bestuur
en Communicatie, Postbus 122,9400 AC Assen.
Uitbeksel Kadaslrale Kaart
BC2l 96-1
Uw refe
01 -1 00
10721
71
10874
8989
7
821
B348
8328
ì
ì
a
aa
a
I
I
a
5
!
I
I
I
0
a
10626
a
I
I
t
a
a
a
1
I
a
11 515
10706
t
I
I
I
I
I
o
a
I
I
I
¡
a
a
I
a
I itt
B
9886
a a)'
t
t
t
t
I
a
tt')
10349
atlt¡-tllt'¡
1693
9046
oort bij besluit van
staten van Drenthe van 2
q nr. Rorn F)
I o Ll C)
9076
I
1
10
1287
8319
Legenda
¡¡trl,
rllll
1288
Dôzê kaart ls noordgerldtt
12345
'.rGRI
z3
^
1290
152
0m
Bp
2Dîl
I
;: : ::
..
lOCaÌle(¡fens
I
nterventiewaardecontou r
1ü)m
Schaal 1:2000
Perceehummer
Huisnummer
Vaslgætelde ÍadaslEb grens
Vmrlopige kadaslrale grens
Admlnlslrallêve kadaslrale grfl s
Kadastrale gemeenle
Seclie
Percesl
BORGER
B
'10706
Bebouwíng
-----:
OveÍlge lopograflê
Voor een êensluldend ulttrÞksel,
De bMardsvân hd
ên
14
2013
vo0f
de lntolêctueþ
en