Sint Martinus was een man die veel te geven had

Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
1
Schoollied van Sinte Maerte
Sinte Maerte
Die school voor jou en mij
Sinte Maerte
Die school die maakt me blij
Daar mag je zijn zoals je bent
Je hoort erbij
Met je fratsen en talent
Die school dat zijn wij
Sinte Maerte
**
Aardrijkskunde, rekenen,lezen,schrijven,tekenen
Alles,alles,alles kun je er leren
Iedereen staat voor je klaar,conciërges,ouders,reken maar,
de allerbeste juffrouws en meneren
We helpen ook wat kinderen een heel eind hier vandaan
en zorgen dat ze net als wij naar school kunnen gaan
S** ** I** ** N** **
*TE
M** ** A** ** E** ** RTE
**
Sinte Maerte
Die school voor jou en mij
Sinte Maerte
Die school die maakt me blij
Daar mag je zijn zoals je bent
Je hoort erbij
Met je fratsen en talent
Die school dat zijn wij
Sinte Maerte
Sint Martinus was een man die veel te geven had. Toen hij een keer iemand tegen kwam, die erge kou
had, sneed hij zijn mantel doormidden en gaf de helft ervan weg. Daar was die ander heel blij mee.
Net als Sint Martinus hebben wij als school veel te geven. Kinderen een rijke leeromgeving bieden, een
goed gevoel geven en hen samen met de ouders helpen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Samenstelling:
Paul Kerkhofs - directeur
uitgave: juli 2014
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
2
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
4
2
Waar staat de Sinte Maerte voor ?
8
3
De organisatie van ons onderwijs
4
Het leren door de kinderen
5
De zorg voor de kinderen
6
Ontwikkelingen van het onderwijs in de school
7
8
Speciale activiteiten
De ouders
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Korte geschiedenis en adresgegevens van onze school
Directie
Team
Het schoolgebouw
Plattegronden
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Opvoeden
Samenleving
Sfeer van de school.
Veiligheidsbeleid
Onderwijs
Katholieke identiteit
8
8
8
9
10
11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
De organisatie van de school
Wie werken er op onze school ?
Vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing, compensatiedagen
Begeleiding en inzet van stagiaires
Scholing van leraren - nascholing
13
13
14
14
14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Uitgangspunten bij het leren van de kinderen
Het spelen en leren van groep 1/2 (de kleuters)
Het voortgezet leren in groep 3 t/m 8
Huiswerk
Besteding van lestijd
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
De plaatsing van nieuwe leerlingen – verandering van school
Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school (LVS)
Extra zorg voor kinderen
Het begeleiden van kinderen naar het voortgezet onderwijs
De gezondheid en veiligheid van de kinderen
6.1
6.2
Verbetering van het onderwijs
Samenwerking met scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)
8.1 Contacten en informatievoorziening
8.2 De Klachtenprocedure en Vertrouwenspersonen
8.3 Leerlingendossiers en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
8.4 Inspraak door ouders
8.5 Deelname aan werkgroepen
9
De resultaten van het onderwijs op Sinte Maerte
9.1
9.2
Uitstroom leerlingen naar VO per schoolsoort:
Cito Eindtoets Basisonderwijs
10 Regeling school- en vakantietijden
11
12
13
14
15
16
17
18
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Tot slot
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
Schooltijden
Het vakantierooster
Verlofaanvragen
Vakantieverlof
Is uw kind ziek
13
16
16
17
18
24
24
25
25
26
27
30
30
32
33
34
35
38
38
39
40
40
41
41
43
44
45
46
46
47
47
47
47
I Gedragsprotocol basisschool Sinte Maerte.
II Verklarende woordenlijst
III Lijst van instanties
IV Activiteiten m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie
V Eureka!
VI Veiligheidsbeleid
VII Passend Onderwijs
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
5
6
6
6
7
3
48
48
49
50
51
53
54
54
1
Voorwoord
De schoolgids van de Sinte Maerteschool is bestemd voor alle ouders die belangstelling hebben voor onze school:
voor de ouders die al kinderen op onze school hebben is het een nuttige informatiebron; voor andere ouders betekent
het mogelijk een eerste kennismaking met onze school en kan deze gids een helpende hand bieden bij het kiezen van
de juiste school voor uw kind.
U krijgt een indruk van de doelstellingen, de uitgangspunten en de werkwijzen die wij hanteren. U leest wat wij voor
de kinderen op school belangrijk vinden en welke resultaten wij met de kinderen bereiken.
Naast deze schoolgids ontvangen alle ouders / verzorgers aan het begin van elk schooljaar onze informatiekalender,
waarin de actuele zaken voor het betreffende schooljaar zijn opgenomen. De informatiekalender is een onderdeel van
onze schoolgids.
Goed onderwijs en zorg voor de kinderen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders en school. Samen
hebben we hetzelfde doel: zorgen voor een passende begeleiding bij de ontwikkeling van uw kind en een fijne tijd
voor uw kind op school. Zij brengen er tenslotte een belangrijk stukje van hun leven door.
Sinte Maerte is een school, die voortdurend in ontwikkeling is met als doel het onderwijs zoveel mogelijk op ieder kind
af te stemmen en zodoende kinderen de kans te geven zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen.
Wilt u nader kennismaken met onze school of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan nodigen wij u van
harte uit voor een persoonlijk gesprek of het nemen van een kijkje op onze school.
Voor reacties houden wij ons steeds aanbevolen. U kunt deze per e-mail sturen naar [email protected]
De informatie van onze school is ook te raadplegen op onze website www.sintemaerte.nl
Ik wens u veel leesplezier.
Namens het team van Sinte Maerte,
Paul Kerkhofs
Directeur KBS Sinte Maerte
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
4
Bestuur van de school
INOS geeft je ontwikkeling kleur
Onze school is onderdeel van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.
Wie wij zijn
INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda
(Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal
BasisOnderwijs en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (REC-3 scholen).
Ongeveer 1200 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd
door een College van Bestuur en ondersteund door een eigen bestuursbureau.
INOS vindt het van belang de leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden op scholen met een sterke
maatschappelijke verankering.
Het is de kernopdracht van de gezamenlijke scholen van INOS om talenten van leerlingen te ontdekken en hen te
begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende wereld willen
blijven leren.
Hier staan wij voor
Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden
betekenis te geven. Daarom zijn de volgende kernwaarden voor INOS van bijzondere betekenis:
INOS is Verbindend
INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school.
De tijd waarin we leven vraagt om een voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar betrekken.
Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren
en talent.
Vaardigheden en inzichten die leerlingen opdoen in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een ander gebied. Een
verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen en buiten de school en zoekt actief
samenwerking met organisaties rondom de school.
INOS is Verantwoordelijk
Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Het gaat over regie nemen en eigen initiatief tonen. Het gaat over
ruimte en vertrouwen geven. En het gaat over aanspreekbaar zijn en verantwoording willen afleggen.
We stimuleren leerlingen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We
stimuleren respectvolle omgangsvormen, verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en voor de natuur en het tonen van
zorgzaamheid en medemenselijkheid. Ook het bevorderen van initiatief en leiderschap hoort bij verantwoordelijkheid
nemen. Zelfverantwoordelijkheid vormt voor INOS de kern van de besturingsfilosofie.
INOS is Authentiek
Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we dat we allemaal anders zijn en dat we dat toejuichen.
Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort
komt. Als je in staat bent om verder te kijken dan de plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor
je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te worden. Dan haal je
het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen voor wil gaan.
We willen leerlingen in ontwikkeling brengen tot zelfdenkende burgers met voldoende zelfreflectie. We willen graag
dat de puurheid van het kind ook in de volwassenheid door blijft stralen, zodat je jezelf niet serieuzer neemt dan
nodig is. Dat je relativeringsvermogen hebt en kunt spelen met de talenten die je gegeven zijn.
1.1
Korte geschiedenis en adresgegevens van onze school
Sinte Maerte is een basisschool met een katholieke signatuur en bestaat sinds 1977. Onze school is ontstaan uit de
Bernardusschool voor jongens, de Mariaschool voor meisjes en de kleuterschool St.Jozef. De geschiedenis van onze
school gaat hierdoor terug tot in de 19e eeuw. In 1992 kwamen we voor het eerst onder één dak in het huidige
schoolgebouw, dat stamt uit het jaar 1979. In het schooljaar 2014-2015 hebben we ongeveer 700 leerlingen verdeeld
over 28 groepen.
Adres gebouw:
Doelen 13c, 4813 GP Breda
Postadres :
Postbus 9602 4801 LS Breda.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
5
Telefoon:
Email:
Website:
1.2
Directie
Directeur :
1.3
076-5218558
[email protected]
www.sintemaerte.nl
Dhr. P.C.M. Kerkhofs
Team
Op de Sinte Maerte werkt een enthousiast team dat bestaat uit 48 vrouwen en 9 mannen: 1 directeur, 44
groepsleerkrachten, 3 Intern Begeleiders, 2 Remedial Teachers, 1 vakleerkracht muziek, 1 administratief
medewerkster, 2 conciërges en 1 klassen-assistent.
Deze medewerkers hebben een voltijd- of deeltijdbaan. In de groepen geven maximaal 2 vaste leerkrachten les.
U vindt de namen van de teamleden in de schoolkalender en op onze site.
Er heerst een goede onderlinge sfeer. We werken in een klimaat van respect en waardering voor elkaar.
1.4
Het schoolgebouw
De Sinte Maerte is gehuisvest in een modern, aantrekkelijk gebouw, met veel lichtinval en heldere kleuren. In het
schooljaar 2010-2011 hebben we een nieuwe verdieping in gebruik genomen. Dat betekent een uitbreiding met zes
groepslokalen, aparte werkruimtes voor de kinderen, spreekkamers, magazijnen. Voor het team is bij de nieuwbouw
een prachtige teamkamer gerealiseerd. De kinderen beschikken vanaf dit schooljaar over meerdere speelpleinen
waaronder het plein van De Dobbelsteen, waar gevoetbald kan worden. Er is daarnaast een speelplein met een
speelhuisje, een zandbak, knikkerpotten en diverse klimtoestellen beschikbaar.
Daarnaast zijn er extra voorzieningen:
Sporthal de Doelen
Gymlessen groepen 3 t/m 8.
De schoolbibliotheek
Sinte Maerte beschikt over een eigen schoolbibliotheek. Deze is in het leven geroepen om het lezen op Sinte Maerte
te stimuleren. Zodra leerlingen kunnen lezen, krijgen zij een bibliotheekpasje en kunnen zij dagelijks boeken lenen,
die in de klas gebruikt worden voor het belevend lezen. De uitleen wordt verzorgd door ouders. Exacte dagen vindt u
op de schoolkalender.
De orthotheek
Toets - , hulp- en verrijkingsmaterialen voor leerlingen die extra zorg behoeven en / of meer uitdaging aankunnen.
De orthotheek is te vinden in het zorglokaal.
RT-ruimte
Een rustig lokaal op de speelplaats waar kinderen RT krijgen. Ook in de tussenruimten bij de lokalen wordt
tegenwoordig RT gegeven.
Plusklas-lokaal
Het lokaal waar wekelijks de kinderen van de Plusklas werken
Twee speelzalen
Voor de kleutergroepen beschikken we over twee goed uitgeruste speelzalen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
6
1.5
Plattegronden
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
7
2
Waar staat de Sinte Maerte voor ?
Sinte Maerte verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Vanaf 1 augustus 1993 zijn er kerndoelen voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven globaal aan, welke stof aan
de leerlingen dient te worden aangeboden.
De onderwijsinspectie houdt toezicht op dit leerstofaanbod, de leertijd, de kwaliteit van het onderwijs, de
opbrengsten hiervan, de zorg voor leerlingen, het didactisch handelen en de schooladministratie.
Basisscholen hebben de vrijheid eigen keuzes te maken met betrekking tot het kiezen van leermiddelen en het
pedagogisch / didactisch handelen.
Voor Sinte Maerte geldt: wij voelen ons verantwoordelijk voor kwalitatief goed, op het kind gericht onderwijs. Wij
willen bereiken dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt al naar gelang de eigen mogelijkheden. Daarnaast
ondersteunen wij bij de opvoeding van uw kind.
We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school en een fijne tijd heeft.
2.1
Opvoeden
Wij zien ons onderwijs als onderdeel van alles wat er in de maatschappij gebeurt en we willen daarin een actieve rol
spelen. De kinderen leren op de Sinte Maerte omgaan met elkaar, omgaan met regels, respect opbrengen voor
anderen en zij leren verantwoordelijkheid te dragen.
2.2
Samenleving
Ook in een groter verband willen we aandacht schenken aan de maatschappelijke ontwikkelingen, samengevat onder
de term “Actief Burgerschap”. Voorbeelden daarvan zijn: aandacht voor de multiculturele samenleving, diverse
godsdiensten, het doorbreken van rolpatronen, het omgaan met informatietechnologie en met natuur en milieu.
2.3
Sfeer van de school.
We streven naar een rustige, prettige werksfeer, waarin ieder zich thuis voelt, waar vertrouwen, respect en
waardering voor elkaar belangrijk zijn.
Wij gaan er vanuit dat een kind in een prettig schoolklimaat optimaal kan presteren en zich ontwikkelen. Wij willen
onderwijs geven dat past bij uw kind. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig en
evenwichtig mens te worden. Dat betekent, dat wij de kinderen voortdurend begeleiden vanuit een situatie van rust,
orde en veiligheid. Kinderen hebben behoefte aan houvast, waardoor hun (zelf-) vertrouwen kan groeien.
“Pesten op school”
Pesten is een verschijnsel dat in de omgang tussen kinderen voorkomt. Plagen op zichzelf hoeft geen probleem te
zijn. Van conflicten kun je immers leren, mits we bereid zijn naar oplossingen te zoeken. Door regelmatig aandacht te
besteden aan normen, waarden, omgangsvormen en door samen te zoeken naar oplossingen, streven we ernaar het
pesten tegen te gaan. Wij verwachten dat ook de ouders hun verantwoordelijkheid in deze nemen. Wij hebben
hiervoor een gedragsprotocol opgesteld. Dit protocol is te vinden als bijlage I in deze gids en op www.sintemaerte.nl.
Een belangrijk uitgangspunt is:
GEWELD OP SCHOOL WORDT NIET GEACCEPTEERD
We gebruiken op school signaleringsbriefjes om o.a. pestgedrag / geweld aan de ouders kenbaar te maken. Dat kan
al aanleiding zijn voor een gesprek van de leerkracht met de ouders. Doel is steeds tezamen naar een oplossing te
zoeken.
We hebben op Sinte Maerte een prettige schoolbevolking. Toch kan het wel eens nodig zijn om een leerling te
schorsen voor een korte periode of zelfs tot verwijdering over te gaan. INOS heeft hiertoe een procedure vastgesteld,
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
8
waarin spelregels voor dergelijke situaties zijn neergelegd. Zo nodig zal deze procedure onder de aandacht van de
ouders worden gebracht.
Samen delen, samen vieren speelt een belangrijke rol op onze school. Het schept een band, het is medebepalend
voor het schoolklimaat. Om dat te bereiken wordt een aantal activiteiten georganiseerd, waarover u verder in deze
schoolgids meer informatie vindt.
2.4
Veiligheidsbeleid
Binnen de stichting INOS is een preventiemedewerker aangesteld en deze zal ook een rol gaan spelen in het verder te
ontwikkelen veiligheidsbeleid.
Een aantal aspecten van ons veiligheidsbeleid zijn:
Controle van het gebouw en terrein
Op basis van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) wordt één keer in de 4 jaar het gebouw en terrein in zijn
totaliteit bekeken en wordt er een plan opgesteld om de gewenste verbeteringen in die periode tot stand te kunnen
brengen. Jaarlijks worden het gebouw, het terrein en de speeltoestellen gecontroleerd op tekortkomingen en
verbeterpunten aan de hand van de Arbomeester. In de loop van een schooljaar is het gebouw een terugkerend
agendapunt bij de vergadering van de arbocommissie. Actiepunten worden met de directeur besproken, deze zorgt
voor verdere afhandeling. De RI&E is in de eerste helft van 2009 uitgevoerd.
Schoolregels
Om een goede veiligheid te kunnen waarborgen is het juiste gedrag van personeel en leerlingen noodzakelijk. Voor
het personeel is een gedragscode opgesteld door INOS. Binnen de groepen worden door de leerkrachten elk jaar
samen met de leerlingen gedragsregels afgesproken. De regels worden zichtbaar in de klas en door de school
opgehangen.
Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan voldoet aan de geldende eisen. De school is in het bezit van een gebruikersvergunning, wat
impliceert dat de school voldoet aan de veiligheidseisen t.a.v. brandpreventie. We hebben ook een rechtstreekse
doormelding naar de brandweer. Het is de bedoeling dat 1 keer per jaar de ontruiming wordt geoefend en op basis
van de bevindingen wordt het plan geactualiseerd.
Controle veiligheidsvoorzieningen
Jaarlijks worden brandblussers en noodverlichting gecontroleerd. Daarnaast wordt maandelijks de rookdetectie en de
ontruimingsinstallatie getest.
Ongevallenregistratie
Indien er een ongeval op school plaatsvindt waarbij sprake is van letsel of risico op letsel dan wordt dit d.m.v. van
een standaardformulier gemeld bij de directeur. Deze meldingen worden benut om eventuele risicovolle plekken
binnen de school aan te pakken.
BHV en EHBO
Een aantal van onze collega’s is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en zij worden ook jaarlijks bijgeschoold.
De EHBO wordt verzorgd door een aantal collega’s, enkele van hen volgen een jaarlijkse herhalingscursus.
De sociale veiligheid
Het is voor ons van groot belang dat de kinderen zich in onze school thuis voelen. Wij streven naar een prettige,
ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor iedereen aandacht
is.
Gedragscode
Op bovenschools niveau is een gedragscode vastgesteld over hoe te handelen in verschillende situaties. De
onderscheiden terreinen zijn daarbij:
Seksuele intimidatie, pesten, racisme/ discriminatie, lichamelijk geweld, privacy, kleding, ICT, genotmiddelen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
9
De volledige gedragscode ligt ter inzage bij onze interne vertrouwenspersonen, juffrouw Marleen, juffrouw Annelies
en juffrouw Beppie
Sociaal emotionele ontwikkeling
Door invoering van de methode “Beter omgaan met een ander en jezelf”, besteden wij op een gestructureerde
manier aandacht aan de sociale vaardigheden van alle leerlingen. Om de kinderen goed te kunnen begeleiden bij hun
sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we ook een volgsysteem. Met ingang van het komend schooljaar gebruiken
wij het programma “Zien”.
Burgerschapszin
Door de ontwikkelingen in de maatschappij (toenemende individualisering en een pluriformer wordende samenleving)
wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Kinderen groeien op in
een samenleving met verschillende bevolkingsgroepen. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling kennis heeft van
verschillende achtergronden, religies en culturen van leeftijdgenoten.
Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel in het onderwijs. Het is
een manier van omgaan met kinderen en lesgeven, waarbij kinderen uitgedaagd worden om na te denken over hun
rol als burger in de Nederlandse samenleving. Het doel is om kinderen te leren hun verantwoordelijkheid te nemen in
onze democratische samenleving.
Wij zien hierin dan ook een mogelijkheid om dit te koppelen aan:

projecten die wij jaarlijks binnen de school behandelen in het kader van identiteit

de methode voor seo

verschillende programma’s van de schooltelevisie

bepaalde onderdelen uit onze methodes voor wereldoriëntatie

bezoek door de groepen 8 aan bv het Stadsarchief

structureel aandacht besteden aan de wereldgodsdiensten
2.5
Onderwijs
Missie
Sinte Maerte is zoals gezegd een katholieke basisschool. Hoewel we ons profileren als een katholieke basisschool zijn
we in principe toegankelijk voor alle leerlingen met verschillende culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden,
m.a.w. ieder kind is welkom. De christelijke normen en waarden moeten wel gerespecteerd worden.
Sinte Maerte helpt leerlingen, binnen een uitdagende, veilige en inspirerende speel-, leer- en werkomgeving, zich
cognitief, creatief en sociaal te ontplooien/ontwikkelen tot respectvolle, positief ingestelde, competente en
zelfbewuste kinderen. De kinderen gaan uit van en hebben zicht op de eigen capaciteiten, talenten en mogelijkheden;
ze hebben daarbij oog voor de ander.
Belangrijk is dat ons schoolklimaat gekenmerkt wordt door onderling vertrouwen en geborgenheid. Kinderen en
volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor goede onderlinge verhoudingen en het hebben van zorg voor elkaar:
elk kind, elke volwassene wordt in zijn waarde gelaten
Het kind met zijn mogelijkheden is uitgangspunt:
Je hoort erbij met jouw talent, hier mag je zijn zoals je bent
“Je hoort erbij” betekent in onze ogen: iedereen is belangrijk, we willen niemand uitsluiten en niemand discrimineren.
We accepteren elkaar zoals we zijn.
“Met jouw talent”geeft aan, dat we uitgaan van de mogelijkheden die ieder kind heeft, waarbij we de sterke kanten
(talenten) willen benadrukken. We benadrukken het positieve.
We willen dat ieder kind zijn/haar talenten zo volledig mogelijk kan ontplooien. Anders gezegd: we willen op een
kindvriendelijke manier uit het kind halen wat erin zit. Dat betekent ook, dat we op een passende manier best hoge
eisen stellen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
10
De visie van Sinte Maerte
Onze visie is een gezamenlijk gedragen denkwijze over hoe we willen handelen bij het onderwijs aan en de opvoeding
van onze kinderen. We willen de cognitieve, motorische en sociaal emotionele mogelijkheden van kinderen optimaal
benutten en (creatieve) talenten ontwikkelen, waarbij ieder kind uniek is. Kinderen ontdekken en accepteren zichzelf
en de ander. Ze kunnen zich een houding geven in positieve, negatieve en vrije werksituaties. Zij zijn kritisch, kunnen
reflecteren en samenwerken. Kinderen zijn verantwoordelijk voor en mogen trots zijn op behaalde resultaten en op
de relaties die ze aangaan. Zij ontwikkelen zich daardoor tot evenwichtige en flexibele mensen. Uitgangspunt daarbij
is wat kinderen al wel kennen/ kunnen. We betrekken onze leerlingen actief bij de verschillende processen van
ontwikkeling en spreken niet alleen over het kind, maar ook met het kind. We verbinden de verschillende processen
van begeleiding (groepsbegeleiding, begeleiding op school en begeleiding buiten school) waardoor er een optimale en
integrale aanpak van begeleiding ontstaat (we noemen dat de 1-zorgroute). Het denken in de 1-zorgroute is in sterke
mate proactief: wat heeft deze leerling nodig om de volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen maken? We hebben
het hierbij over leerbehoeften waaraan we op planmatige wijze aan tegemoetkomen. We sluiten met het
onderwijsproces aan bij het niveau van het kind, werken met verschillend samengestelde subgroepen binnen de
leerjaren en een enkele keer ook leerjaaroverstijgend/ doorbrekend. Leerkrachten werken daarbij steeds meer in
gezamenlijke verantwoording voor grotere groepen leerlingen, waarbij nog beter aangesloten kan worden bij het
niveau van het kind en waardoor de verschillende talenten en capaciteiten van de afzonderlijke leerkrachten tot zijn
recht komen.
Op deze wijze brengen wij gezamenlijk “leren tot leven.” Gezamenlijk omdat de visie van Sinte Maerte niet alleen
uitgaat van het werken met teams op organisatorisch vlak (de zelfverantwoordelijke teams), maar ook op
onderwijskundig vlak. Het groepsdoorbrekend werken (werken in onderwijsteams) geeft op termijn mogelijkheden om
op een andere wijze samen te werken die recht doen aan gedifferentieerd aanbod, een ononderbroken leerlijn,
onderwijs op maat, passend onderwijs, etc. maar die ook mogelijkheden geeft om de capaciteiten en (creatieve)
talenten van teamleden optimaal te benutten, waarbij het van elkaar leren en het delen van verantwoordelijkheden
belangrijke factoren zijn.
2.6
Katholieke identiteit
Sinte Maerte is een katholieke basisschool, die ook toegankelijk is voor kinderen met een ander geloof of
gedachtegoed.
We brengen de kinderen een christelijke levensvisie en levenshouding bij. We hebben respect voor - en houden
rekening met elkaar. Iedereen moet de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn. We houden dus rekening met
verschillen in aanleg en cultuur.
De katholieke identiteit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de catecheselessen, in de contacten met de
parochie en in onze naam. Onze school is genoemd naar Sint Martinus, de Romeinse soldaat die zijn mantel deelde
met een arme bedelaar. “Leef mee, deel mee” is dan ook het principe waar we van uitgaan; o.a. bij de Sint
Martinusviering rond 11 november.
De catecheselessen worden door de leerkrachten zelf verzorgd. Per jaar kiezen we 1 project van de methode
Trefwoord, en geven we gedurende de periode half november tot eind januari les aan de hand van de kalenderlijn
van Trefwoord in de groepen 3 t/m 8.
We praten met de kinderen rond thema’s die voor hen herkenbaar zijn. De thema’s zijn verbonden met de christelijke
levensvisie en met andere levensbeschouwingen. In de catecheseprojecten en de kalenderlijn zijn bijbelverhalen
opgenomen. Vanuit de bijbelverhalen wordt altijd een verband gelegd met onze huidige tijd en laten we de kinderen
zien welke boodschap deze verhalen ons willen overbrengen.
Aan Kerstmis en Pasen wordt extra aandacht besteed.
De katholieke identiteit hoort verder te gaan dan het geven van catecheselessen en komt tevens tot uiting in het met
zorg omringen van en extra aandacht geven aan kinderen die dat door omstandigheden nodig hebben (ziekte,
afwijkingen, plaatsing in een ander gezin.)
In de groepen 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Islam, het Hindoeïsme, het Jodendom en het
Boeddhisme. Zodoende maken de kinderen kennis met deze godsdiensten en leren ze respect te hebben voor andere
geloofsovertuigingen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
11
Met de Parochie van Sint Martinus hebben we contact over de Eerste Communie, Vormsel en Kerstmis en Pasen en
het Sint Martinusfeest.
De kinderen van groep vier kunnen deelnemen aan de Eerste Communie en de leerlingen van groep acht kunnen
deelnemen aan het Vormsel; dit is echter niet verplicht. De parochie verzorgt de bijeenkomsten ter voorbereiding op
de Communie en het Vormsel.
De data en onderwerpen van de gezinsvieringen worden regelmatig in het Sinte Maerte Nieuws gepubliceerd.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
12
3
De organisatie van ons onderwijs
3.1
De organisatie van de school
Groepering
Het aantal groepen en de samenstelling ervan wordt elk jaar met grote zorg bepaald. We houden o.a. rekening met
de groepsgrootte, vriendschappen, aantal jongens/meisjes, sociaal gedrag.
Kleuters van 4 t/m 6 jaar zitten bij elkaar. We vinden het belangrijk, dat de oudere kleuters de jongere kleuters
kunnen helpen. Bovendien leren ze zo met elkaar samen te werken. De kleuters zitten gedurende twee jaar bij
dezelfde leerkracht. Soms vindt er een verschuiving plaats, bijv. door toevoegen (of opheffing) van een kleutergroep
i.v.m. de groei (of krimp) van onze school.
Vanaf groep 3 zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Soms werken we in de hogere groepen
met een combinatieklas als het leerlingenaantal daartoe aanleiding geeft.
De groepssamenstelling kan in de loop van de jaren veranderen als daar aanleiding toe is. Het kan ook voorkomen
dat we in een leerjaar leergroepen moeten herverdelen, vanwege een scheefgroei van bv. zorgleerlingen in één
bepaalde groep. De school heeft hierin de eindverantwoording en informeert de ouders daarover
3.2
Wie werken er op onze school ?
Directie
De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur.
Teamcoördinatoren
De school is opgedeeld in drie “bouwteams”: de groepen 1/2, de groepen 3,4 en 5, de groepen 6,7 en 8. Eén van de
leerkrachten is teamcoördinator. Hij/zij zorgt voor de goede gang van zaken in elk team en vormt de schakel tussen
de leerkrachten van de betreffende bouwteams en de directie. Hij/zij leidt de teamvergaderingen en heeft aandacht
voor het welbevinden van de leerkrachten en de kinderen.
Groepsleerkracht
Elke groep kinderen wordt begeleid door een groepsleerkracht. Deze functie kan fulltime of parttime worden ingevuld.
Er zijn ten hoogste twee leerkrachten vast aan een groep verbonden.
De leerkrachten hebben recht op compensatiedagen. Een aantal maakt gebruik van seniorenverlof in de vorm van
BAPO.
Vakleerkracht muziek
Op onze school wordt het vak muziek binnen de leergroepen 1 t/m 5 gegeven door een vakleerkracht.
Remedial-teacher (RT)
De RT begeleidt leerlingen binnen of buiten de groep met hun specifieke hulpvragen. Zij ondersteunt de leerkrachten
bij het schrijven van handelingsplannen en helpt deze uit te voeren in de groep.
Interne Begeleider (IB)
De primaire taak is: leerkrachten ondersteunen en begeleiden bij het geven van extra aandacht en zorg aan kinderen
voor wie dat nodig is. Het kan hierbij gaan over leer- en/of gedragsproblemen bij leerlingen.
De IB-ers coördineren die extra zorg en leveren een bijdrage aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school.
Conciërge
Onze conciërges dragen in grote mate bij aan de goede dagelijkse gang van zaken op school.
Onderwijs assistent
Zij ondersteunt de leerkrachten bij hun werkzaamheden in en voor de groepen.
Administratief medewerker
Zij ondersteunt directie en team inzake alle administratieve werkzaamheden.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
13
3.3
Vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing, compensatiedagen
Als een leerkracht afwezig is, wordt hij of zij vervangen door een invalkracht, zodat het onderwijs aan de kinderen
doorgang kan vinden.
Indien er twee leerkrachten voor één groep staan (duobaan) proberen we het zo te regelen, dat deze elkaar
vervangen, zodat het aantal leerkrachten voor één groep beperkt blijft.

We streven ernaar dat per week niet meer dan twee leerkrachten in één groep komen. (met uitzondering van de
vakleerkracht).

Sinds januari 2010 wordt de vervanging voor INOS-scholen geregeld door Matchpoint. Dat is de
vervangingsorganisatie van INOS die zorgt voor voldoende en adequate vervanging.

De situatie op de arbeidsmarkt is echter erg krap. Het is moeilijk om vervangers te krijgen. Daarom hebben we
een procedure “vervanging” opgesteld, die ook aangeeft wat we doen in geval van nood. Deze procedure ligt op
school ter inzage.
Compensatiedagen: per jaar hebben de leerlingen van de groepen 1/2 een aantal vrijdagen vrij. De leerlingen uit de
groepen 1 zijn daarnaast nog een aantal woensdagen vrij. Ook de leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben nog extra
vrije dagen. Deze dagen staan aangegeven op de schoolkalender.
De leerkrachten uit de groepen 1/2 die geen compensatiedagen hebben, vervangen leerkrachten die wel recht op
compensatieverlof hebben.
3.4
Begeleiding en inzet van stagiaires
De Sinte Maerte heeft het keurmerk opleidingsschool en op onze school begeleiden we stagiaires van verschillende
opleidingen:
 Avans sector Pedagogisch Onderwijs. Zij studeren voor het beroep van leraar.
 de Opleiding Speciaal Onderwijs (OSO), studenten die een studie remedial teaching volgen
 Academie lichamelijke opvoeding (ALO) aan de studie voor sportleraar aan de te Tilburg
 Vitalis: de opleiding voor onderwijsassistent.
 CIOS = Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
Eén leerkracht is belast met de taak de inzet van stagiaires te coördineren. Hij is de stagecoach die ook het contact
onderhoudt met de verschillende stagescholen. In verband met de grootte van de school leiden we komend
schooljaar een tweede stagecoach op. Ook starten wij met het traject “de academische opleidingsschool”, waarover
wij u op een later tijdstip meer informatie zullen verstrekken.
De leerkracht die een stagiair(e) begeleidt, draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de betreffende groep.
3.5
Scholing van leraren - nascholing
Nascholing heeft tot doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Ieder jaar wordt door de directie een nascholingsplan opgesteld in overleg met het personeel (cursussen,
studiedagen, conferenties, bezoeken brengen aan andere scholen, trainingen).
Het team volgt in het algemeen cursussen over o.a.:

gebruik van computers;

de zorgverbreding;

sociaal emotionele ontwikkeling;
Ook het schooljaar 2014-2015 worden er individuele scholingstrajecten gevolgd naast de teamscholing. De op
dit moment vastgestelde trajecten zijn:
schoolbreed

BAS – Bouwen aan een Adaptieve School; zelfverantwoordelijk Leren;

Spelling in het basisonderwijs; scholingstraject o.l.v. regiegroep Taal

Visieontwikkeling op het jonge kind o.l.v. extern instituut
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
14
Individueel:
Master-Sen studie met afstudeerproject HI
Master Sen studie met afstudeerproject Rekenen met tablets
Cursus IB
Sinte Maerte is sinds 2014 een Academische opleidingsschool. De academische opleidingsschool wil door
opbrengstgericht en datageinformeerd werken het onderwijs voor leerlingen verbeteren. De kernvraag hierbij is:
“Welke factoren zijn van invloed op de effectiviteit van ons onderwijs?” en vervolgens de vraag “Hoe kunnen we ons
onderwijs verbeteren?”. Hierin leren de aanstaande en zittende leerkrachten om ook betekenis te geven aan
resultaten.
De academische opleidingsschool wil onderzoek inzetten als manier van professionele ontwikkeling van aanstaande en
zittende leerkrachten. Dit levert een bijdrage aan de schoolontwikkeling en innovatie in het onderwijs.
De academische opleidingsschool wil een klimaat creëren voor onderzoek naar leren en doceren.
In het schooljaar 2014-2015 staan op dit moment de volgende onderzoeken gepland:

Verbetering van het spellingsonderwijs

Taaldans voor de jongste leerlingen

Impulsgroep Sinte Maerte

Klassenbord als communicatiemiddel met ouders

Rekenen met tablets in groep 4

Zelfverantwoordelijk leren binnen de school
Er zullen er hoogst waarschijnlijk nog meer volgen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
15
4
Het leren door de kinderen
4.1
Uitgangspunten bij het leren van de kinderen
Wij hanteren bij het leren van de kinderen de volgende uitgangspunten:
Kindgericht / adaptief onderwijs
Wij vinden dat ieder kind uniek is. Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de
mogelijkheden van uw kind. De kinderen hebben via hun eigen belevenissen
(kring)gesprekken. We kiezen waar het kan onderwerpen waar ze op dat moment
We luisteren goed naar uw kind en spreken hem/haar op het eigen niveau aan.
belangstelling voor ieder afzonderlijk kind.
ervaringen, belangstelling en de
inbreng in de groep en in de
veel belangstelling voor hebben.
De leerkrachten tonen oprechte
Het kind een totaliteit
Een kind heeft veel aspecten: het heeft gevoelens, een lichamelijke, geestelijke en zintuiglijke ontwikkeling, besef van
goed en kwaad. Een kind is meer dan alleen leren.
Praktisch betekent dit dat observeren van kinderen belangrijker is dan toetsen. Ook het accepteren van
niveauverschillen en het tempo waarin kinderen zich ontwikkelen, horen daar duidelijk bij. Dat betekent, dat er in één
groep kinderen zitten die verder zijn met de stof, kinderen die op “schema” liggen en kinderen die wat langzamer
door de stof gaan.
Het “leren”
Naar ons idee moet motorische en zintuiglijke ontwikkeling vooraf gaan aan de ontwikkeling op andere gebieden.
Grijpen moet voorafgaan aan begrijpen, zien aan doorzien en overzien, verkennen aan kennen.
Spel en spelenderwijs
We vinden dat spelen - spelenderwijs ontdekken - de basis is tot het opdoen van kennis. Zeker bij jonge kinderen
geldt: mijn spelen is mijn leren!
Zelfstandigheid
We plannen in groep 1 t/m 8 bewust tijd en aandacht voor zelfredzaamheid en zelfstandig handelen. Zelf materialen
halen en opruimen, zelfstandig werken, zelf kleding en schoenen aandoen enz. Bij het zelfstandig werken leren de
kinderen hun taken zelf te plannen, oplossingen te vinden, te werken zonder dat ze de leerkracht nodig hebben en
samen te werken.
Zelfstandig Leren
We gaan dit schooljaar naast het zelfstandig werken ook aan de slag met het zelfstandig leren. Bij het zelfstandig
leren krijgt de leerling de mogelijkheid zelf het leerproces mee te sturen; leerlingen stellen zichzelf de vragen:
 Wat ga ik leren? Hoe ga ik dat aanpakken?
 Gaat het volgens plan? Begrijp ik het nog?
 Ben ik tevreden over het resultaat? Wat zijn
 leerpunten voor de volgende keer?
De leerling wordt gecoacht door de leerkracht.
Voorwaarden:
 Tijdsbewustzijn en taakplanning
 Beoefenen van leerfuncties:
oriënteren; kiezen; plannen; agenderen; samenwerken, registeren; beoordelen en evalueren
Kerndoelen
Landelijk zijn er kerndoelen afgesproken. Hierdoor weet elke school in Nederland, aan welke doelen het onderwijs in
elk geval moet voldoen. Wij stemmen ons onderwijs uiteraard ook af op de kerndoelen. Dit doen we o.a. door bij het
kiezen van de methodes met de kerndoelen rekening te houden.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
16
4.2
Het spelen en leren van groep 1/2 (de kleuters)
MIJN SPELEN IS MIJN LEREN.
De jonge kinderen werken met ontwikkelingsmaterialen. Vaak gebeurt dit rondom een thema of in de vorm van een
project.
De sociaal emotionele ontwikkeling staat beschreven in hoofdstuk 5.3. Het voortgezet leren in de groepen 3 t/m 8.
Beginnende geletterdheid (taal / denkactiviteiten)
De tussendoelen beginnende geletterdheid en gecijferdheid komen het hele jaar aan bod in de kring en tijdens het
werken met materiaal. Expliciet zijn zij verwerkt in verschillende projecten die in een schooljaar worden aangeboden.
We willen de taalontwikkeling van uw kind stimuleren. Daarbij is er aandacht voor met elkaar spreken, naar elkaar
luisteren, taalbegrip, zinsbouw, woordenschat, taalbeschouwing, het trekken van conclusies, articulatie enz.
De tussendoelen “Beginnende Geletterdheid” zijn door de leerkrachten uitgewerkt in de jaarplanning voor de groepen
1/2.
de alfabetmuur
We stimuleren de taalontwikkeling en het lezen door o.a.
 het aanbieden van prentenboeken;
 het inrichten van een boekenhoek;
 de verteltafel;
 gebruik te maken van de alfabetmuur;
 lees- / taalactiviteiten in de kleine kring;
 de mogelijkheid om binnen het fantasiespel in de poppenhoek functies van
gesproken en geschreven taal toe te passen;
 het meegeven naar huis van een boekentas met prentenboek om thuis te laten voorlezen en te verwerken met
’n tekening of knutselwerkje.
Alle kinderen die kunnen lezen mogen uit de schoolbibliotheek boeken lenen om in de groep te lezen. De
onderwijsassistente kan ook een rol spelen door in kleine groepjes met deze kinderen te lezen.
Beginnende gecijferdheid (rekenvoorwaarden)
Vanaf het schooljaar 2012-2013 werken we met de hele school met de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen. In
de(kleine) kring en tijdens het werken met materiaal wordt er ook in de groepen 1/2 systematisch uit de methode
gewerkt.
Schrijven
De methode om te leren schrijven Zwart op wit gaat uit van een natuurlijk, vloeiend schrift dat makkelijk aan te leren
is. De vrijheid om hun eigen karakter in het handschrift te leggen, op de juiste, ontspannen manier bewegen en
leesbaarheid van het handschrift zijn essentieel binnen deze methode.
Spelen en bewegen
Het spelen en bewegen zijn de meest specifieke bezigheden voor jonge kinderen. De ervaringen die de kinderen
daarbij opdoen leiden tot:
 het ontwikkelen van de motoriek;
 het bevorderen van de gezondheid;
 omgaan met emoties;
 het bevorderen van sociaal gedrag;
 het beleven van plezier door bewegen op eigen niveau en tempo.
Twee maal per dag spelen de kinderen van de onderbouw buiten of in de speelzaal.
1x in de week geven we aan de kinderen een methodegebonden les (methode “basislessen”, spel basisonderwijs).
Expressieles
Tekenen, knutselen, kleien, drama en muziek zijn voorbeelden van activiteiten die de creativiteit van de kinderen
ontwikkelen. Als ideeën- en bronboeken gebruiken we o.a. de boeken van de methode “Moet je Doen” (tekenen,
handvaardigheid en muziek). In de jaarplanning verdelen we de verschillende expressiemogelijkheden over de
maanden van het schooljaar.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
17
Werken met ontwikkelingsmateriaal
Tweemaal per dag werken we met ontwikkelingsmaterialen, waarbij we de volgende aspecten aan bod laten komen:
 Visuele en auditieve waarneming
 ruimtelijke ordening
 denkontwikkeling
 voorbereidend rekenen
 voorbereidend lezen
 schrijfmotoriek
 tastzin
De kinderen spelen in de bouwhoek of in de huiskamerhoek, werken aan de computer, spelen met het poppenhuis of
met andere materialen. De kinderen krijgen soms opdrachten. Andere keren werken ze naar eigen voorkeur en
interesse.
De ontwikkelingsmaterialen zijn ook verwerkt in de jaarplanning.
Bevordering gezond gedrag
Kennismaken en bewustwording van je eigen lichaam en zintuigen. Hierbij denken we aan hygiëne, verzorging en
voeding.
Wereldoriëntatie (projecten in groep 1/2)
Regelmatig door het schooljaar heen komen de onderwerpen rondom wereldoriëntatie in projectvorm aan bod.
Voor de hand liggend zijn dat natuurlijk de beleving van de seizoenen maar ook een onderwerp ruimtevaart is bv.
uitgebreid aan bod geweest.
Computer
In elke kleutergroep staan twee computers. De kinderen leren spelenderwijs omgaan met de computer aan de hand
van leuke, leerzame programma ’s. Deze bieden de mogelijkheid bezig te zijn met kleur en vorm, taal- en
rekenactiviteiten.
4.3
Het voortgezet leren in groep 3 t/m 8
Lezen
Veel kinderen leren de eerste beginselen van het lezen al in de kleuterperiode. In groep 3 start het officiële
leesonderwijs. We werken op onze school volgens de principes van LIST (Lezen IS Top). LIST gaat uit van de
motivatie van de kinderen om te willen leren lezen. Er wordt in groep 3 steeds twee à drie dagen gewerkt rondom
een letter. Kinderen leren de letter meteen te gebruiken in woorden. Zo snel mogelijk wordt er overgestapt op het
lezen van tekst i.p.v. woorden. Dit motiveert de kinderen enorm. De tweede maan-versie van ”Veilig Leren Lezen”
wordt gebruikt om hier richting aan te geven.
Er wordt gedurende de gehele basisschool goed naar de leesontwikkeling van de kinderen gekeken om te bepalen
hoe ze het beste verder geholpen kunnen worden. De leerkracht haalt hierover ook informatie uit de leestoetsen die
we op school gebruiken. Vervolgens worden de kinderen ingedeeld in leesgroepen, die passen bij hun ontwikkeling.
Er zijn groepen, waar de kinderen lezen met een duo-maatje, er zijn groepen waar kinderen stillezen enz. Dit is
groepsoverstijgend; kinderen gaan soms bij een andere leerkracht lezen.
We volgen de ontwikkeling van de kinderen middels diverse leestoetsen, het protocol dyslexie, observaties en het
leerlingvolgsysteem.
Regeling dyslexie
Vanaf 1 januari 2009 is het door een wetswijziging mogelijk dat leerlingen in aanmerking komen voor door de
zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie. Deze regeling geldt alleen voor leerlingen met
een hardnekkig lees- en spellingprobleem, waarbij de zorg start / is gestart voor het 9de levensjaar en de school op
basis van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al de nodige extra begeleiding gaf. Jaarlijks wordt de
leeftijdscategorie met 1 kalenderjaar uitgebreid. Kinderen die vóór 1 januari 2000 zijn geboren vallen buiten deze
regeling. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor diagnostiek en behandeling, maar niet voor vergoeding van de
kosten.
Op basis van de diagnostiek wordt bepaald of de lees- en spellingproblemen voldoende hardnekkig zijn en of de
leerling in aanmerking komt voor de vergoede behandeling. Als blijkt dat de problemen niet voldoende hardnekkig
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
18
zijn wordt de diagnostiek wel vergoed, maar de behandeling niet.
In het kort komt het erop neer dat:

Uit het leerlingvolgsysteem van de school moet blijken dat het kind problemen ervaart met lezen en spelling.

De school al extra begeleiding heeft geboden aan het kind op het gebied van lezen en spelling, maar de
resultaten uitblijven.

De extra hulp/het onderzoek plaatsvond voor de negende verjaardag van het kind.

Een specialiseerde zorgverlener - aan de hand van vastgestelde criteria - de diagnose “ernstige dyslexie”
stelde.
Schoolbibliotheek
We vinden het erg belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen. Doelstelling is, de kinderen uit te dagen om veel te
lezen en met elkaar over boeken te praten. Naast de toename van het leesplezier, ontwikkelen de leerlingen hun
technische leesvaardigheid door veel “leeskilometers” te maken,.
We hebben een schoolbibliotheek, waar we trots op mogen zijn. Een grote collectie, die steeds aangevuld wordt met
nieuwe boeken, zorgt ervoor dat er voor ieder kind leuke boeken te vinden zijn. Alle boeken zijn in de computer
ingevoerd. Ieder kind heeft een bibliotheekpasje, waarmee het in de bibliotheek boeken kan gaan lenen.
Dagelijks zorgen ouders voor de uitleen op dezelfde wijze als in de echte "bibliotheek".
Door de aandacht voor beginnende geletterdheid en het technisch lezen volgens LIST zien we zowel het plezier in,
als de resultaten van het (technisch) lezen toenemen.
Het lezen wordt vanaf groep 4 uitgebreid met begrijpend en studerend lezen. Het leren omgaan met boeken en
teksten wordt o.a. in het documentatiecentrum wekelijks geoefend.
Taal
Bij ons taalonderwijs besteden we veel aandacht aan het leren “gebruiken” van de taal door te oefenen met spelling,
verhalen te schrijven, goed te leren spreken over allerlei onderwerpen en kritisch te luisteren.
Voor taal en spelling gebruiken we de methodes “Taal in Beeld” en “Spelling in Beeld”.
Taal in Beeld voor groep 4 t/m 8
Een compacte taalmethode die uitgaat van realistisch taalonderwijs. De methode is zeer praktisch in gebruik en biedt
veel mogelijkheden voor zelfstandig leren. Samen met Spelling in Beeld geven we met deze methode ons taal- en
spellingonderwijs.
(methode Taal in Beeld)
We werken met “compacting” taal om te voorzien in de behoefte het taalaanbod naast de methode te verrijken en te
verbreden.
Tekst verwerken
Bij de methode “Tekst verwerken” leert het kind het begrijpen van leesteksten aan door toepassing van negen
belangrijke leesstrategieën aan de hand van ongeveer dertig teksten per jaar. De leesstrategieën worden geleidelijk
aan steeds completer toegepast op leesteksten, die langer en moeilijker worden. Elke vraag in het werkboek is
gekoppeld aan een bepaalde leesstrategie. Er is een bewuste opbouw in deze strategieën door de leerjaren heen. De
methode gaat uit van een inensieve interactie tussen leerkacht en leerlingen. De drie pijlers van interactie waarop de
methode berust zijn:
1. sociaal leren,
2. betekenisvol leren
3. strategisch leren
Na een intensieve korte instructie gaan de kinderen zelfstandig of samen met een ander aan de slag. De leerkracht
begeleidt dan de zwakke leerlingen. De leesstrategieën worden ook toegepast op andere vakken (metacognitie).
Schrijven
De methode om te leren schrijven Zwart op wit gaat uit van een natuurlijk, vloeiend schrift dat makkelijk aan te leren
is. De vrijheid om hun eigen karakter in het handschrift te leggen, op de juiste, ontspannen manier bewegen en
leesbaarheid van het handschrift zijn essentieel binnen deze methode.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
19
Engelse taal
De kinderen maken kennis met de Engelse taal in de groepen 7 en 8. We besteden aandacht aan woordenschat,
eenvoudige zinnetjes, weetjes over Engeland. De nadruk ligt op het luisteren en spreken, zodat de kinderen zich in
alledaagse situaties verstaanbaar kunnen maken (methode “The team” ).
Rekenen
Vanaf het schooljaar 2012-2013 rekenen we met de methode” Wereld in getallen 4” voor groep 1 t/m 8. De methode
is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De leerkracht
behandelt elk onderwerp eerst in de instructie, waarna het onderwerp terugkomt bij het zelfstandig oefenen. De
eerste helft van elke les bestaat uit instructie en begeleid oefenen, de tweede helft uit zelfstandig werken. Met behulp
van een weektaak wordt zelfstandig geoefend op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. Ook het werken met
oefensoftware is een vast onderdeel van de weektaak. Voor rekenzwakke leerlingen is er na de centrale instructie een
verlengde instructie met extra uitleg in het bijwerkboek. Voor de vlotte leerlingen is er na het plusniveau in de
weektaak een pluswerkboek voor opgaven met verdieping.
Groepen 1 en 2
Voor groep 1 en 2 zijn 28 thema's uitgewerkt, verdeeld over twee jaar. Er zijn seizoengebonden thema’s en algemene
thema’s (hoekgebonden thema’s of meer wiskundig georiënteerde thema’s). De thema’s kunnen in willekeurige
volgorde worden behandeld. Elk thema bestaat uit zes activiteiten en een computeractiviteit en wordt in twee tot drie
weken uitgevoerd. Met het kleuterpakket voor groep 1 en 2 leren de kleuters spelenderwijs omgaan met diverse
rekenbegrippen.
Bij groep 1 en 2 worden bij de computeractiviteiten twee niveaus onderscheiden. Wanneer een kind het eerste niveau
goed doorloopt, kan het verder naar het tweede niveau.
Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 is de lesstof in een schooljaar onderverdeeld in acht blokken van vijf (oneven blokken) of vier weken.
De eerste drie of vier weken van een blok zijn voor de basisstof. In de laatste week van elk blok volgt de toets met
daarna herhaling en verrijking.
Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Achtereenvolgens: getallen, bewerkingen,
projectles (waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen), bewerkingen en afronding
weektaak.
In groep 3-8 wordt steeds gedifferentieerd op drie niveaus: minimum, basis en plus. Rekenzwakke kinderen krijgen
verlengde instructie aan de hand van het 'bijwerkboek' en volgen eventueel de minimumroute. De contexten en
getallen zijn hierbij overzichtelijker. De kinderen leren één oplossingsstrategie. Voor de rekensterke leerlingen wordt
een verkorte route (compacting) aangegeven. De weektaken worden gegeven op drie niveaus, aangegeven met één
(minimum), twee (basis) of drie (plus) sterren.
In groep 8 wordt het tweede half jaar gewerkt met thema’s, uitgewerkt op drie niveaus. Voor snelle rekenaars op
basisniveau die klaar zijn, maar niet de overstap kunnen maken naar de opgaven op plusniveau, is er een extra
werkboekje met gemengde opgaven beschikbaar.
Het rekenboek is uitgevoerd als omkeerboek: aan de ene kant zit het lesboek, te gebruiken bij de instructie, aan de
andere kant het takenboek, met de weektaken voor het zelfstandig werken. Groep 3 werkt met werkboekjes in plaats
van een rekenboek. Bij de methode zijn digibordboeken en digibordlessen ontwikkeld. De digibordboeken zijn de
digitale bladerversies van de boeken. Digibordlessen zijn een digitale uitwerking van de lessen zoals die zijn
beschreven in de handleiding.
De wereld in getallen bevat leerstof voor de leerlijnen:
getalbegrip;
rekenkundige bewerkingen (optellen en aftrekken, vanaf groep 4 vermenigvuldigen en delen; vanaf groep 6
breuken en kommagetallen, vanaf groep 7 procenten);
meten (lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en temperatuur);
geld;
tijd;
meetkunde;
werken met rekenmachine (vanaf groep 7);
diversen (onder andere grafieken en verhoudingen).
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
20
Wereldoriënterende vakken
Voor de verkenning van de wereld om ons heen werken wij met de volgende methodes:
Aardrijkskunde
In de ”Blauwe Planeet” leren de kinderen op een speelse en prikkelende manier de ruimte van de wereld verkennen.
In de lessen wordt volop aandacht besteedt aan het verwerven van de vaardigheden waarnemen, herkennen,
verklaren en waarderen. Kinderen brengen de vaardigheden in de praktijk bij hun zoektocht naar de antwoorden op
verrassende vragen, bijvoorbeeld: Wat is niet door mensen bedacht?
De methode heeft een lijn voor het leren van specifieke aardrijkskundige begrippen. Alle teksten zijn zorgvuldig
gescreend op mogelijke leesproblemen en voldoen aan de leesnormen.
Topografie en kaartvaardigheid zijn speerpunten van de methode. Vanaf groep 6 werken de leerlingen zelfstandig
met thematische en topografische kaarten, oefen- en herhalingsbladen en met de opdrachten op de computer.
De wereld om ons heen wordt steeds kleiner. Ons handelen kan gevolgen hebben voor mensen en gebieden op
andere plaatsen op aarde. Het onderwerp 'zorg voor natuur en milieu' loopt daarom als een rode draad door de
thema's in de opdracht 'Mijn planeet'. Deze opdracht, vaak in de vorm van een onderzoekje, is een vast onderdeel in
elk hoofdstuk en leert de kinderen goed wereldburgerschap.
(methode ‘de Blauwe Planeet’ vanaf groep 5) .
Geschiedenis
In “Tijdstip” wordt de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken bekeken, zoals de staatkundige ontwikkeling, de
sociale organisatie, migratie, kunst, cultuur en de economische ontwikkeling. De methode maakt gebruik van een rijk
aanbod aan functioneel beeldmateriaal dat helpt de kinderen zich te verplaatsen in het verleden.
In groep 5 komen herkenbare thema’s aan de orde, waarbij steeds wordt gekeken naar hoe het vroeger was.
Vanaf groep 6 komen er in chronologische volgorde tien tijdvakken aan bod. Te beginnen met de tijd van de jagers
en boeren (tot 3000 v Chr.) en eindigend bij de tijd van de televisie en computer (vanaf 1950)
Daarnaast staan er in elk deel lessen waarin een actueel thema aan de orde komt dat een relatie met het verleden
heeft.
(methode ‘Tijdstip’ vanaf groep 5).
Verkeer
Hoe je veilig aan het verkeer deelneemt heeft regelmatig onze aandacht in de verkeerslessen.
In groep 7 leggen de kinderen een theoretisch en praktisch verkeersexamen af.
In groep 8 ligt de nadruk op het verkennen van de route naar de middelbare school.
We houden rekening met de leefwereld en de ervaringen van de kinderen. Op deze manier kan gewenst veilig
verkeersgedrag gestimuleerd worden. Kennis van de eigen omgeving schept ruimte om problemen en situaties op de
juiste waarde te schatten.
Ook het sociale aspect, namelijk het rekening houden met andere verkeersdeelnemers, krijgt veel aandacht.
(Methode “Klaarover” én in groep 7 daarnaast als voorbereiding op het examen de Jeugdverkeerskrant)
Natuur
Leefwereld sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Uit de vijf
domeinen (eigen lichaam, planten en dieren, niet-levende natuur, milieu,
techniek) zijn concrete thema’s afgeleid. Deze thema’s komen steeds terug,
zodat er een doorgaande lijn ontstaat van groep 3 naar groep 8.
Door middel van theorielessen, gekoppeld aan praktische en verkennende
opdrachten, maken de leerlingen al ontdekkend kennis met de “natuurlijke”
omgeving.
(methode” Leefwereld” )
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
21
de schooltuin
Techniek
Groep 1 en 2 werkt iedere week een dagdeel met een doos uit de techniektorens. Daarnaast werken ze in de klas met
verschillend ontwikkelingsmateriaal behorend bij techniek.
Groep 3 t/m 8 heeft per jaar drie techniekmiddagen waarbij gewerkt wordt met de techniektorens. Daarnaast hebben
we een technieklokaal waarin de kinderen meer praktisch aan de gang kunnen gaan en kennismaken met
verschillende technieken en gereedschappen.
Actief Burgerschap
Alleen al door de aanwezigheid van de kinderen staat onze school midden in de samenleving. Daardoor ondervinden
we rechtstreeks de invloed van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen.
Bij ons heerst de overtuiging dat in onze samenleving behoefte is aan meer medemenselijke solidariteit, goede
manieren, sociale controle, het kunnen omgaan met en het accepteren van verschillen tussen mensen van welke aard
dan ook, verantwoordelijk optreden, kortom burgerschapsgedrag.
Onder actief burgerschap verstaan we “het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor
gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school.”
Om onze leerlingen actief burgerschap te leren gaan we verder dan alleen kennisoverdracht, verder dan alleen erover
te praten. We willen de kinderen laten ervaren wat het inhoudt.
Voorbeelden van activiteiten waarin actief burgerschap aan de orde komt vindt u in bijlage IV.
Hoewel actief burgerschap en sociale integratie verweven zit in ons onderwijs, gaan we als team bespreken hoe we
dit aspect verder gestalte kunnen geven. Hierbij willen we de ouders en de leerlingen betrekken.
Wat levert dit werken aan Actief Burgerschap op?
Voor de leerlingen:
Een betere verbinding tussen het dagelijks leven en school en dus beter / effectiever / aantrekkelijker onderwijs.
Voor de gemeenschap:
Samenwerkingverbanden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en burgers met meer oog voor
gemeenschapsbelangen en eigen verantwoordelijkheid.
Voor de school:
Nieuwe partners en een gelegenheid om je als school eigentijds te profileren.
Voor de leraren:
Samenwerking in hun uitvoerende taak met externen en leerlingen.
Expressie activiteiten
Bij tekenen en handvaardigheid leren we de kinderen hun gedachten, gevoelens en
ervaringen op persoonlijke manier vorm te geven in beeldende werkstukken. De kinderen
werken met verschillende materialen en technieken. We leren ze oog te hebben voor
beeldende producten om ons heen en die te waarderen. Bijvoorbeeld gebouwen, interieurs,
mode, alledaagse gebruiksvoorwerpen.
(methode “Moet je doen”)
Drama
Met een teamscholing drama en de invoering van een methode is dit een vast onderdeel
geworden van het lesprogramma. Drama is naast expressievak ook een goed instrument bij
het verder ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden.
(methode “Moet je doen”)
danstalent
Muziek
We beschouwen muziek als middel om jezelf te uiten. Plezier in muziek staat voorop. Daarom willen we dat kinderen
inzicht krijgen in wat mensen met muziek doen en wat muziek met mensen doet. Voor het bezig zijn met muziek
hebben we een uitgebreid Orff-instrumentarium, een piano, muziekbundels en CD’s.
Een vakleerkracht voor muziek komt één keer per week in de groepen 1t/m 5. Onze vakleerkracht maakt gebruik van
de methode “Moet je Doen” als bronnenboek. De leerkrachten gebruiken de methode om zelf muzieklessen te
verzorgen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
22
Cultuureducatie
Wij nemen deel aan het kunstmenu de Grote Ontdekking van de gemeente Breda en de Kunstbalie, waardoor de
kinderen met regelmaat in aanraking komen met een of meerdere kunstdisciplines. Dit kan zijn een bezoek aan een
van de Bredase instellingen zoals het Chassétheater of een historische speurtocht in de Grote Kerk.
Ook gaan de kinderen naar tentoonstellingen in het Breda’s Museum of het Graphic Design Museum. Ze voeren
opdrachten uit in het Stadsarchief of in de wijkbibliotheek. Daarnaast bezoeken kunstenaars de school, zijn er
literatuurprojecten of komt er echte kunst in de klas.
Het aanbod van de verschillende kunstdisciplines is steeds evenwichtig verdeeld over alle groepen 1 t/m 8.
Het aanbod is zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende groepen en is aangepast aan het niveau van de
kinderen.
Sociaal Emotionele ontwikkeling
Om alle kinderen zich prettig en veilig te laten voelen gaan we uit van een aantal gedragsregels bij ons op school. De
regels richten zich op de omgang met de ander, het werk, de leerkracht en de omgeving. We laten deze regels
regelmatig terugkomen. De regels worden dan gevisualiseerd in de groep.
Verder werken we op dit moment met de methode “beter omgaan met jezelf en de ander”. Indien nodig zijn er in de
seo-theek materialen aanwezig die we kunnen inzetten bij individuele kinderen en kleine en grote groepen.
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen werken we vanaf komend schooljaar met het
LVS “Zien”. Daarnaast nemen we een sociogram af.
We streven naar een positief pedagogisch klimaat waarin goed gedrag benoemd en beloond wordt. Op deze manier
willen we gedragsproblemen bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen. Hier willen we in de komende jaren meer bij
aansluiten. Daarom heeft het team besloten om vanaf het schooljaar 2013-2014 te gaan werken volgens de principes
van PBS (Positive Behavior Support). Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden.
Lichamelijke opvoeding
Beweging (lichamelijke opvoeding) vinden we voor onze leerlingen heel belangrijk. In groep 1/2 werken we met de
methode ‘bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Vanaf groep drie krijgen ze gymlessen in sporthal de Doelen. De
kinderen bewegen veelzijdig in spelvorm en gericht bewegingsonderwijs. Ze leren sportief met elkaar omgaan.
Er wordt aandacht besteed aan diverse takken van sport, waarbij we gebruik maken van de methode “basislessen
bewegingsonderwijs”. Deze methode onderscheidt twee verschillende gymlessen, namelijk spellessen en
toestellessen. Hierbij komen alle leerlijnen en doelstellingen van bewegen aan bod.
De computer in het onderwijs
Wij beschouwen het werken met de computer niet als een doel op zich, maar als hulpmiddel bij ons onderwijs.
Toegepast om te oefenen, als verrijkingsmiddel, als RT-hulp en als uitbreiding van onze methodes. De school heeft de
beschikking over een intern netwerk, waarbij elk werkstation is aangesloten op het Internet.
We werken met een ICT-beleidsplan. Daarin wordt beschreven hoe een en ander op technisch gebied aangepakt
wordt. Meer en meer wordt beschreven hoe we ICT onderwijskundig inzetten. Dit plan zal komend schooljaar
geactualiseerd worden.
We streven er naar om op een aantal vakgebieden de computer te gebruiken, in plaats van te werken met boek en
schrift . We beschikken namelijk over programma’s waarmee de kinderen een compleet pakket aangeboden krijgen:
instructie - oefenen - verwerken
Elke groep beschikt in hun lokaal over twee multimedia computers. Op een aantal plaatsen in het gebouw zijn nog
extra werkplekken beschikbaar voor de kinderen en daarnaast hebben de leergroepen een laptopkar tot hun
beschikking waarmee draadloos door 15 leerlingen gewerkt kan worden.
De computer wordt steeds meer als middel ingezet om informatie te verzamelen. Dat gebeurt via het Internet. De
verzamelde gegevens worden gebruikt voor een werkstuk of spreekbeurt. De computer wordt ook gebruikt bij het
beheer en gebruik van de Sinte Maerte bibliotheek.
Over het gebruik van het Internet zijn duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt.
Schoolomgeving
We leren de kinderen ook zorg te hebben voor hun eigen schoolomgeving. Met regelmaat wordt er door de kinderen
van de bovenbouw meegewerkt om het schoolplein netjes te houden.
Op een ondergrond van kunstgras zijn er in het verleden een tuimel- en klimrek geplaatst, die voldoen aan de
strengste veiligheidsnormen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
23
4.4
Huiswerk
We zien huiswerk als zinvol, wanneer het bijdraagt tot het aanleren van een zelfstandige leerhouding. Verder vinden
we, dat huiswerk gevarieerd en waar mogelijk aantrekkelijk moet zijn.
We hanteren een huiswerkprocedure voor onze school, waarin de doelen en de opbouw van het huiswerk staan
beschreven.
Redenen voor het geven van huiswerk zijn:

Het bevorderen van zelfstandig leren en plannen;

Het wegwerken van een achterstand;

Voorbereiden op het voortgezet onderwijs;

Ondersteuning van het onderwijs op school;

Bevorderen van het zelfvertrouwen;

Het verkrijgen van extra bagage.
In de groepen 3 t/m 5 wordt incidenteel huiswerk gegeven, b.v. als een leerling moeite heeft met bepaalde stof, in
geval van ziekte, of naar aanleiding van ideeën voortkomend uit de lessen of methodes.
Structureel wordt het huiswerk in groep 6. Vervolgens wordt het huiswerk in groep 7 en 8 verder uitgebouwd, zowel
qua tijd als qua inhoud.
Ook bij het huiswerk wordt zo nodig rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. (niveau, hoeveelheid
en tempo).
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een agenda van school. Doel hiervan is de kinderen meer te begeleiden in goed
agendagebruik en het plannen van te maken of te leren opdrachten, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Zo zal bijvoorbeeld naast huiswerk en toetsen ook de weektaak voor zelfstandig werken in deze agenda worden
opgenomen. Deze agenda gaat dagelijks heen en weer tussen huis en school.
4.5
Besteding van lestijd
3 tm 5
LEERJAAR
6 / 8 jr
LEEFTIJDSINDICATIE
6 t/m 8
9 t/m 11 jr
120
1/2
LEEFTIJDSINDICATIE
4/5 jr
dagopening
GENOEMDE TIJDEN ZIJN GEMIDDELDEN OVER DRIE LEERJAREN
lichamelijke oefening
LEERJAAR
75
90
werken naar keuze
315
spelen
345
schrijven
115
20
Taalactiviteiten (inclusief lezen)*
505
475
taal / rekenontwikkeling
Rekenen en wiskunde
335
320
afsluiting ochtend
75
60
zelfstandig werken
210
Engels ( groep 7 en 8)
90
Kennisgebieden & Wereldoriëntatie **
110
290
muzikale vorming
30
Expressieactiviteiten ***
225
185
dagafsluiting
60
identiteitsonderwijs
60
identiteitsonderwijs
45
vrij te besteden aan alle vakken
35
pauze
75
Totaal in minuten
1520
35
kringactiviteiten
75
1530
fruitpauze
75
weekafsluiting
15
Totaal
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
24
165
1515
5
De zorg voor de kinderen
5.1
De plaatsing van nieuwe leerlingen – verandering van school
Sinte Maerte is een school voor een deel van de wijk Princenhage. Sinds januari 2011 werken we met een
voedingsgebied rondom de school van waaruit leerlingen geplaatst kunnen worden op onze school. Dit
voedingsgebied is ontstaan na overleg met het bestuur en collegascholen en moet thuisnabij onderwijs bevorderen en
daarmee huisvestingsproblemen m.b.t. Sinte Maerte voorkomen. Het voedingsgebied is grof gezegd het gebied
tussen de Ettensebaan, Princenhagelaan, Doelen, Heuvelplein, Heuvelstraat, Tuinzichtlaan. In het gebied tussen de
scholen Sinte Maerte en Eerste Rith hebben de ouders een keuze tussen genoemde scholen.
Daarnaast kunnen leerlingen uit andere gebieden toegelaten worden indien er voldoende ruimte is. Ouders melden
hun kind(eren) aan op school. Zij maken hiervoor een afspraak met de teamcoördinator van de onderbouw. In een
kennismakingsgesprek krijgen de ouders informatie over de school, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en
het nemen van een kijkje in de school. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de school krijgen de ouders
een schriftelijke bevestiging als bewijs van inschrijving. Mocht de directie van mening zijn dat er aanleiding is om
meer informatie over de ontwikkeling van het betreffende kind te verkrijgen, dan wordt voor ouders en kind een
afspraak gemaakt met de Interne Begeleider.
Doel: te bezien of extra hulp direct bij aanvang van schoolbezoek nodig is; beoordelen of het kind toelaatbaar is op
onze school.
Plaatsing van kleuters:
De ouders krijgen 5 à 6 weken voordat hun zoon / dochter 4 jaar wordt een kaartje, waarop staat bij welke leerkracht
hij of zij is ingedeeld. Vervolgens kan met de leerkracht afgesproken worden om de nieuwe kleuter 3 dagdelen mee
te laten draaien in de groep. Zodra het kind 4 jaar wordt, is het welkom op school. Meestal wordt de vierde
verjaardag nog op de peuterspeelzaal gevierd. De leerkracht zal zeker in de beginperiode extra aandacht besteden
aan uw kind om het op zijn gemak te stellen en zijn plaatsje in de groep te laten vinden. De oudere kleuters worden
vaak ingeschakeld om de nieuwkomertjes wegwijs te maken.
De kinderen die jarig zijn tussen de eerste schooldag en 1 oktober mogen tot hun verjaardag 5 dagen of 10 dagdelen
meedraaien om kennis te maken met hun juf en groep.
Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door geplaatst worden.
Hierop bestaan twee uitzonderingen:
 De kleutergroepen starten als regel in het nieuwe schooljaar met een groep van rond de 20 kinderen. Bereiken
de groepen in de loop van het schooljaar het aantal van 28 kleuters, dan is de groep vol. Kleuters die dan nog
op de lijst staan, zijn welkom met ingang van het volgende schooljaar.
 In de laatste zes weken van het schooljaar worden in principe geen nieuwe kleuters geplaatst.
Plaatsing tussentijdse instromers:
We vragen - na aanmelding - bij de school van herkomst informatie over de leerling. Daarnaast krijgen wij een
onderwijskundig rapport, zodat we zoveel mogelijk weten over de vorderingen van het kind. Het kan gebeuren dat de
leerling wat extra stof moet doorlopen. Er worden dan toetsen afgenomen om meer inzicht in de vorderingen van de
betreffende leerling te krijgen.
De nieuwe leerling mag van tevoren al kennis komen maken met de leerkracht en de kinderen van de groep.
Aannamebeleid van leerlingen met een beperking
De wet Leerling Gebonden Financiering (LGF) biedt de ouders van kinderen met een fysieke en / of mentale handicap
- ook wel “rugzakkinderen” genoemd – de mogelijkheid hun kind op een reguliere basisschool te plaatsen. Het
rugzakje staat symbool voor de extra voorzieningen die de ouders meekrijgen om de nodige zorg voor deze leerling te
kunnen realiseren. Onze school staat positief ten opzichte van aanname van rugzakkinderen, waarbij we de volgende
uitgangspunten onderschrijven:
 We willen het kind de mogelijkheid geven tot integratie in de maatschappij. Het is een goede zaak voor de
sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind om in de eigen omgeving met andere kinderen op te groeien.
Vanuit dit oogpunt komen kinderen in aanmerking die in ons wervingsgebied woonachtig zijn.
 Rugzakkinderen kunnen uit vier verschillende soorten scholen voor speciaal onderwijs komen. In principe
staan we open voor het opnemen van deze kinderen. Wij voelen ons echter niet competent om kinderen met
ernstige ontwikkelings- en / of psychiatrische problemen op te vangen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
25
Momenteel wordt het beleidsstuk aanname van LGF leerlingen aangepast in verband met veranderingen in beleid
binnen de REC’s (speciaal onderwijs) en de toekomstvisie Passend Onderwijs.
Aanmelding
De betrokken ouders doen een verzoek tot plaatsing en geven de benodigde informatie
over hun kind. Er volgt een oriënterend gesprek met de directie en de Intern Begeleider.
De ouders geven hierbij informatie over de ontwikkeling hun kind, zijn/haar fysieke en/of
mentale belemmeringen en eventuele bijzonderheden. Daarnaast is het belangrijk te
weten wat de motieven van de ouders zijn en welke verwachtingen zij hebben m.b.t. hun
schoolkeuze.
Het is voor beide partijen van belang om plaatsing van het kind goed te overwegen. De
ouders en de school moeten kans zien succesvol met de leerling te kunnen werken.
Vervolgens wordt het traject ingegaan dat al dan niet leidt tot plaatsing. Van het
definitieve besluit worden de ouders zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte
gesteld. In geval van plaatsing worden gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en door
beide partijen ondertekend.
samen spelen
We hebben voor onze school een aannamebeleid voor “rugzakkinderen” vastgesteld met
medewerking van het team en de Medezeggenschapsraad. Voor geïnteresseerden ligt dit
beleidsstuk ter inzage op onze school. We noemen dit “passend onderwijs”.
Terugplaatsing leerlingen
Soms krijgen we het verzoek van een school voor speciaal basisonderwijs om een leerling op onze school te mogen
plaatsen. Deze leerling is door de betreffende school weer op het niveau van de basisschool gebracht.
Wij maken dan goede afspraken met de school voor speciaal basisonderwijs over:
 In welke groep de leerling wordt geplaatst;
 Welke extra hulp wij nog moeten en kunnen geven;
 Welke hulp er vanuit de school voor speciaal onderwijs geboden kan worden (ambulante begeleiding).
Voor “verwijzingen” zie hoofdstuk 7.2
Verandering van school
Gaat een leerling naar een andere (basis)school, - bv. vanwege een verhuizing - dan stelt de betrokken leerkracht
een onderwijskundig rapport op, waarin de op onze school gebruikte methodes worden vermeld en de ontwikkeling
van deze leerling in het kort wordt beschreven. Dit rapport wordt door de ouders en de directeur ondertekend en ter
informatie naar de ontvangende school gezonden.
Daarnaast sturen we nog een bericht van uitschrijving. Zonder dit bericht kan de leerling niet op de nieuwe school
worden ingeschreven.
Komt een nieuwe leerling naar onze school, dan ontvangen wij eveneens een onderwijskundig rapport en een bericht
van uitschrijving. Gedurende een schooljaar worden leerlingen alleen ingeschreven als er zwaarwegende redenen zijn
om van school te veranderen.
5.2
Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school (LeerlingVolg-Systeem)
Alle kinderen die onze school bezoeken, volgen we middels observaties en door het toetsen van de vorderingen. We
houden over ieder kind leerlingenbesprekingen.
De bevindingen worden genoteerd in een registratiemap, die elke leerkracht tot zijn/haar beschikking heeft en in de
computer. Daarnaast is er voor iedere leerling een leerling-map met aanvullende gegevens (persoonlijke gegevens,
gezin, onderzoeken, bevindingen leerlingbesprekingen). De ouders kunnen deze mappen inzien. Steeds meer worden
gegevens digitaal opgeslagen, zodat deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de leerkrachten.
Observeren gebeurt in alle groepen en in het bijzonder in de groepen 1/2. Om de vorderingen zo nauwkeurig
mogelijk in beeld te brengen, hanteren we een observatie/ toetsrooster voor groep 1 t/m 8.
Het toetsrooster geeft aan op welk moment van het jaar welk onderdeel van de leerstof wordt getoetst. Hierbij
worden zowel methodeonafhankelijke als methodegebonden toetsen gebruikt.
In groep 7 worden het verkeersexamen en de toets “Woordenschat en Informatieverwerking” van het CITO
afgenomen. In groep 8 nemen de kinderen deel aan de CITO Eindtoets.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
26
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Elke groep heeft een eigen - naar inhoud
aangepast - rapport.
Registratiesysteem Kijk
We gebruiken voor de leerlingen uit groep 1 en 2 het registratiesysteem “KIJK”
Door het invullen van een aantal ontwikkelingsgegevens ontstaat er een duidelijk beeld van ieder kind. Hierdoor
komen ontwikkelingen die op een achterstand / voorsprong wijzen sneller in beeld en kunnen we beter inspelen op de
individuele mogelijkheden van de kinderen.
Het leerlingvolgsysteem in groep 1/2.
In het schooljaar 2010-2011 hebben we een keuze gemaakt voor taal/lees - en rekentoetsen, die we gebruiken om de
doorgaande lijn van de ontwikkeling van de kinderen vast te stellen en te kunnen volgen. Ook hebben we de
overgangscriteria van groep 2 naar groep 3 vastgelegd.
Zoals bij KIJK beschreven vullen we ieder half jaar de ontwikkelingslijnen in wat voor ieder kind neerkomt op de
leeftijd van 4 ½ , 5 en voor het kind naar groep 3 gaat. Mocht het nodig zijn om vaker een beeld te hebben wordt de
KIJK vaker ingevuld.
De ouders worden uitgenodigd voor een ouderavond om samen met de leerkracht de ontwikkeling van hun kind te
bespreken.
Aandachtspunten bij de overgang van groep 2 naar 3 worden eveneens op een ouderavond doorgesproken.
Leerlingenbesprekingen:
Ongeveer zes weken na het begin van elk nieuw schooljaar vinden groepsbesprekingen plaats met de leerkracht , de
teamcoördinator en de Intern Begeleider. Onderwerpen van bespreking zijn: het pedagogisch en didactisch klimaat,
het groepsoverzicht en het groepsplan.
In de daaropvolgende leerlingenbespreking met de leerkracht, Intern Begeleider wordt besproken:
 Wat voor hulp een bepaalde leerling nodig heeft;
 De vorderingen van leerlingen die al extra begeleiding krijgen;
 Wat de hulp/begeleiding opgeleverd heeft.
Het intern zorgteam heeft daarnaast tweewekelijks overleg over de aanpak van de algehele zorg en individuele
zorgleerlingen, ondersteuning in de uitvoering van de groepsplannen en het verzorgen van consultatie.
Het extern zorgteam komt minimaal 3 x per jaar bijeen. In het Zorg- en Adviesteam (ZAT) werken scholen en
professionals uit de jeugdhulpverlening samen en bespreken welke aanpak het meest geschikt is voor het probleem
van een kind.
Alle gegevens die gedurende de schoolloopbaan van elk kind zijn verkregen, vormen de basis van het advies voor de
schoolkeuze van het type voortgezet onderwijs.
Overgaan / zittenblijven
Een leerling doorloopt normaal gesproken in acht jaar de basisschool. Hierop bestaan uitzonderingen:
 Verlengd kleuteronderwijs: het kan voorkomen dat een leerling niet toe is aan het onderwijs in groep drie. Een
leerling doorloopt groep 1/2 in minimaal 1,5 tot maximaal 3 jaar
 Een enkele keer kan het verstandig zijn een leerling een hogere groep over te laten doen. In de regel gebeurt
dat voornamelijk in groep 3 of 4.
 Soms kan worden besloten een leerling een groep of een gedeelte van een groep over te laten slaan, “we
noemen dat versnellen”. Zo kan b.v. een kleuter toe zijn aan het onderwijs in groep 3 en onder bepaalde
voorwaarden overstappen naar deze groep. Het versnellen gebeurt in de regel in de groepen 1 t/m 4.
5.3
Extra zorg voor kinderen
Op Sinte Maerte besteden we extra zorg aan leerlingen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen en aan
leerlingen die meer aankunnen dan de stof van de basisschool.
Om hieraan vorm te geven hebben we een intern zorgteam, dat bestaat uit: de Intern Begeleiders, de Remedial
Teachers en de onderwijsassistenten van de school. En een extern zorgteam , het Zorg- en Adviesteam dat bestaat
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
27
uit de collegiale consultator van het speciaal basisonderwijs (de Leye), een onderwijsconsulent van Edux, de
medewerker van het Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG) en de intern begeleiders van de school.
In hoofdstuk 6.2 over het leerlingvolgsysteem heeft u kunnen lezen, dat leerlingen die op een of andere manier
problemen ondervinden vroeg worden gesignaleerd
Het eerste handelen van de leerkracht heeft niet het gewenste resultaat. Nu wordt de hulp, zoveel mogelijk binnen de
school, voorbereid. Het probleem wordt geanalyseerd, waarbij ook en vooral wordt gekeken naar de mogelijkheden
van het kind en zijn omgeving. De leerkracht overlegt met de intern begeleider, het kind wordt besproken in de
leerlingbespreking De zorg (extra begeleiding) wordt bijgesteld in het groepsplan, zoveel mogelijk in de klas.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de interne begeleidingsmogelijkheden van de school. Wanneer het doel van de
zorg niet bereikt is, is het noodzakelijk verder te diagnosticeren. In deze fase vindt ook een gesprek met de ouders
plaats.
In deze fase wordt ook het ZAT (zorg – en adviesteam) consultatief geraadpleegd, als het gaat om aansturen en
afstemmen van onderzoek en hulp door externe instanties.
Externe hulpverlening onder schooltijd op verzoek van ouders (waaronder Remedial
Teaching)
In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om extra zorg
(waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen rekening
externe hulp inschakelen.
De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteedt
moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Daarom staat de school in beginsel afwijzend tegenover
verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder
schooltijd (binnen of buiten het schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan
worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een
uitzondering gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school.
Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat.
Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met
school plaatsvindt.
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verdienen ook de nodige aandacht en zorg. Zij hebben vaak een
aangepaste aanpak nodig en we willen deze leerlingen graag motiveren en uitdagen. Dit alles is vastgelegd in ons
beleidsplan (hoog)begaafdheid
Wat doen we o.a.:
 We blijven materialen en leermiddelen voor verrijking en verdieping aanschaffen;
 Door gevolgde nascholing lukt het leerkrachten steeds beter om leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren en krijgen we steeds beter inzicht in deze problemen.
 Door ondersteuning vanuit het zorgteam en Eureka wordt de doorgaande lijn voor de leerlingen gewaarborgd
(zie bijlage V).
 We differentiëren op niveau en in tempo (verbreding en verrijking). Een voorbeeld hiervan is het
compactingprogramma voor rekenen en taal.
 Kinderen kunnen kinderen begeleiden (=tutorschap).
 We proberen zoveel mogelijk samen te werken met ouders.

In eerste instantie willen we een leerling binnen de eigen groep houden door het geven van extra stof
/ uitdaging.
 In het schooljaar 2013-2014 zetten we de “Plusklas” voort voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Leerlingen
krijgen hier onder schooltijd andere, uitdagende stof aangeboden. De “Plusklas” wordt geleid door het
zorgteam, waar mogelijk ondersteund door ouders.
Plusklassen op Basisschool Sinte Maerte
Vanaf 1990 zijn we op Basisschool Sinte Maerte bezig met de zorg aan (hoog)begaafde kinderen. Inmiddels is dit een
onderdeel geworden van het continuüm van zorg. Omdat wij op school het onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op
de onderwijsbehoeften van alle kinderen, hebben wij, naast bijvoorbeeld de reken- en spellinggroepjes en de sovagroepjes, ook een Plusklas gerealiseerd.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
28
Al een aantal jaren bestaat op onze school de mogelijkheid voor de kinderen om deel te nemen aan onze Plusklas.
Deze klas is bestemd voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en kinderen die (hoog)begaafd zijn.
Deze leerlingen vinden in het gewone lesprogramma te weinig uitdaging en kunnen zich vaak niet ontwikkelen op de
manier die bij ze past. Ze kunnen gedemotiveerd raken, veel minder gaan presteren dan van ze verwacht wordt of
gedragsproblemen vertonen. In de Plusklas krijgen de (hoog)begaafde kinderen onderwijs op maat. Ze worden
aangesproken op hun talenten en – heel belangrijk – ze komen in contact met kinderen die een zelfde manier van
denken en leren hebben.
De deelnemers aan de Plusklas werken gedurende 1 à 1,5 uur per week buiten de klas.
In het schooljaar 2013-2014 bestaan er drie Plusklasgroepen.

voor de kinderen van groep 3 en 4

voor de kinderen van groep 5 en 6

voor de kinderen van groep 7 en 8
De begeleiding van de Plusklassen valt onder het intern zorgteam van onze school. In alle groepen zijn er één of
meerdere ouders aanwezig ter ondersteuning. Op dit moment wordt de IB-ruimte gebruikt voor de Plusklassen.
Elke groep komt op dinsdag één of anderhalf uur bij elkaar: om “de hersenen te laten kraken”

om moeilijke taken te maken

puzzels op te lossen

samen te werken

of om samen te praten (zoals bij filosoferen)

samen te spelen (bijvoorbeeld het Kwinkspel, een spel waarin de meervoudige intelligentie en de sociaalemotionele ontwikkeling besproken worden).
Het is bijzonder om te zien, hoe kinderen elkaar herkennen, hoe ze samen ontdekken en ervaren hoe het is, als je
iets echt heel moeilijk vindt en niet meteen een oplossing weet.
Onderwerpen die we de afgelopen jaren hebben behandeld zijn o.a.: Een reis om de wereld, de evolutietheorie,
kunstgeschiedenis, een andere taal, denkwerk (omgaan met informatie), rekenpuzzels, hersenkrakers, spel rondom
logisch nadenken en de leerlingen zorgen zelf regelmatig voor een “uitsmijter van de week” en geven in groepjes een
presentatie aan het eind van het schooljaar.
We hebben een “Beleidsplan (hoog)begaafdheid”, waarin de theoretische achtergronden, onze visie, de afspraken en
de organisatie van onze zorg voor (hoog)begaafde kinderen te vinden zijn.
Om mee te kunnen doen in de Plusklas gaan we o.a. uit van de volgende criteria:

De leerling heeft in principe op alle CITO- toetsen een A- score.

De leerling heeft een goede zelfstandige werkhouding en heeft een creatief en oplossingsgericht
denkvermogen.
De leerling wordt voorgedragen door de leerkracht en daarbij volgen wij de module “signalering” van het
Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit gebeurt ook in overleg met de ouders.
De leerlingen, die in de Plusklas zitten, worden na elke periode besproken door de leerkracht van de Plusklas en de
groepsleerkracht. Het kan ook zijn dat er een gesprekje is met de leerling zelf en/of met de ouders. We beslissen dan
per blok (we hebben twee blokken van 10 bijeenkomsten) of een kind al dan niet door gaat. Er wordt bijgehouden
hoe de werkhouding en de resultaten van het kind zijn. We proberen de Plusklas niet groter dan 15 kinderen te
maken.
De Plusklas is inmiddels van “pilot” tot een zeer gewenste, geïntegreerde en vanzelfsprekende onderwijsvorm
geworden binnen onze school!
Kinderen van niet-Nederlandse afkomst
Een klein deel van onze leerlingen is van niet Nederlandse afkomst.
Als zij de school gaan bezoeken, onderzoeken we of er eventueel problemen kunnen ontstaan bij het meedraaien in
de groep. Vooral op het gebied van taal streven we ernaar de kinderen door middel van taalondersteuning op een
voldoende niveau te brengen. Samenwerking met de ouders is van groot belang.
Bij bepaalde religieuze feesten geven we de kinderen de gelegenheid deze te vieren.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
29
Beleid m.b.t. langdurig zieken
Onder langdurig ziek verstaan we: de leerling is langer dan drie weken afwezig.
Bij kortdurende afwezigheid van de leerling is de groepsleerkracht eerste verantwoordelijke voor het contact met de
leerling en de ouders/verzorgers. Een zieke leerling stelt het contact met de medeleerlingen erg op prijs.
Mogelijkheden hiervoor zijn: een brief of kaartje per post of e-mail, medeleerlingen laten bellen met de zieke leerling,
eventueel een bezoekje brengen met een paar klasgenootjes.
De leerling is gedurende langere tijd afwezig (prognose langer dan drie weken), al dan niet na opname in het
ziekenhuis: de groepsleerkracht meldt de zieke leerling bij directie en IB. De groepsleerkracht informeert bij de
ouders/verzorgers naar de zieke leerling en onderhoudt gedurende de ziekteperiode contact met de leerling en met
de ouders/verzorgers (zie mogelijkheden boven) en betrekt de klas bij de zieke leerling. De groepsleerkracht
onderzoekt samen met de IB wat de mogelijkheden zijn om de leerling te begeleiden (huiswerk, minimale leerlijn, wat
te doen met proefwerken, noodzakelijke aantekeningen/antwoorden kopiëren en uitleg thuis).
Bij terugkeer van de leerling naar de school
Samen met de leerling en met de ouders wordt bekeken hoe de terugkeer op school zo prettig mogelijk kan verlopen.
Hierbij spelen zowel didactische als sociaal-emotionele overwegingen een rol. Zie verder ook ons schoolplan.
5.4







5.5
Het begeleiden van kinderen naar het voortgezet onderwijs
In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst structureel huiswerk. Dit doen we om de lessen te ondersteunen
en om de kinderen te laten wennen aan de werkwijze in het voortgezet onderwijs. In groep 7 en 8 wordt het
huiswerk uitgebreid. Zie het hoofdstuk 5.4 over huiswerk.
Aan het eind van groep 7 worden de ouders op de hoogte gebracht van de resultaten LVS t/m groep 7. Indien
nodig volgt er in het begin van groep 8 een gesprek met de leerkracht van groep 7 en 8, de IB en de ouders
en eventueel de leerling over de koers in groep 8 en de mogelijkheden.
Met de kinderen worden de vormen van het voortgezet onderwijs en de keuzemogelijkheden besproken.
Tevens wordt met alle kinderen een aantal middelbare scholen bezocht tijdens de schooltijden.
In januari wordt er centraal in Breda een voorlichtingsmarkt over het voortgezet onderwijs georganiseerd.
In januari vinden de adviesgesprekken plaats tussen de leerkracht van groep 8, de leerling en de ouders. De
adviezen baseren we op de resultaten van de schoolloopbaan van de leerling.
De scholen voor voortgezet onderwijs houden open dagen in februari. Ouders en leerlingen kunnen op de
betreffende scholen een kijkje nemen om zich een beeld van die school te vormen.
In maart melden de ouders samen met hun kind zich aan op de VO-school naar keuze.
De gezondheid en veiligheid van de kinderen

We werken in het kader van de gezondheid van uw kinderen samen met de GGD. De jeugdarts onderzoekt
elk jaar de kinderen uit groep 2. De leerlingen uit groep 7 worden elk jaar onderzocht door de
jeugdverpleegkundige. Zij houdt zo nodig een vervolgonderzoek bij kinderen uit groep 8.
Als u zich als ouder zorgen maakt over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een extra
onderzoek of een gesprekje aanvragen. Hiervoor zijn op school
signaleringskaarten verkrijgbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Op school is een “Kriebelclub” actief. Steeds na een vakantie van een week of
langer worden de kinderen door ouders op hoofdluis gecontroleerd. Mocht er in
een groep hoofdluis worden geconstateerd, dan licht de groepsleerkracht de
ouders van deze leerling(en) in, zodat zij snel maatregelen kunnen nemen. Doel is
verspreiding te voorkomen. Overigens heeft het hebben/krijgen van hoofdluis
niets met hygiëne te maken. De kinderen van de betreffende groep krijgen een
foldertje mee. Blijkt de hoofdluis hardnekkig, dan vragen we de GGD om advies.

Bij het aanmeldingsgesprek vragen we altijd naar bijzonderheden met betrekking
tot de gezondheid van uw kind. Het is voor ons belangrijk om te weten of uw kind
bepaalde zorg nodig heeft, zodat we hiermee rekening kunnen houden
(medicijngebruik, bepaalde beperkingen veroorzaakt door b.v. COPD,
gehoorproblemen enz.).We gebruiken op school een lijst van kinderen met
allergieën en gezondheidsproblemen. Hierdoor weten we wat deze kinderen niet
de sportdag
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
30
mogen eten. Dat is belangrijk bij traktaties of gezamenlijke maaltijden op school. We zorgen in dat geval voor
een alternatief. Wilt u veranderingen op dit gebied a.u.b. zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan de
leerkracht of de directie.

Bedrijfshulpverlening: een aantal collega’s heeft de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. Zij hebben hierbij
een module E.H.B.O. gevolgd. Zij zorgen voor het op peil houden van de verbanddozen en helpen bij het
oefenen
van
het
ontruimingsplan.
Dit
gebeurt
één
à
twee
keer
per
jaar.
De werkgroep ARBO bewaakt de veiligheid van het schoolgebouw en de werkomstandigheden voor de
leerkrachten. Alle brandblusapparaten worden jaarlijks gecontroleerd.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
31
6
Ontwikkelingen van het onderwijs in de school
Het onderwijs is voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig. Wij willen ons blijven verbeteren. Uw kind
heeft immers recht op goed onderwijs. De Sinte Maerte werkt al jaren samen met een begeleider vanuit het seminarie
van orthopedagogie aan het BAS-project. (BAS= bouwen aan een adaptieve school)
Naast deze teamontwikkeling werken wij steeds vaker aan:
1. het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem
2. het groepsdoorbrekend werken (soms groepsoverstijgend werken)
3. het onderwijs in grotere organisatie-eenheden
4. het werken met teams, waarbij de samenstelling van zo`n team verschillend kan zijn (leerkrachten,
assistenten, leerkracht met een RT-taak, leerkracht met een speciale vaktaak)
Passend Onderwijs
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van
passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en
over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school
ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen
van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om
onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
 een korte typering van onze school
 de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school)
 de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Een korte typering van onze school
Princenhage profileert zich als “dorp in Breda.” De bevolking bestaat uit de oorsponkelijke “dorpsbewoners”,
middenstanders, een beperkt aantal agrariërs (sinds de komst van de HSL is het aantal agrariërs fors gedaald) en een
groot aantal gezinnen dat zich van elders in deze wijk heeft gevestigd. De schoolbevolking vormt niet een afspiegeling
van de maatschappij, maar wel van de wijk. Het opleidingsniveau van het grootste deel van de ouders varieert van
gemiddeld tot hoog.
De school staat in de wijk Princenhage als goed tot zeer goed bekend en is tot 2011 enorm gegroeid qua
leerlingenaantal. Met ingang van 2011 wordt er een verscherpt aannamebeleid gevoerd, waarbij een voedingsgebied
rondom de school leidend is. Prognose is dat de groei zich ook de komende jaren zal voortzetten, maar door
verandering van aannamebeleid en de uitstroom van drie groepen 8 met ingang van schooljaar 2011-2012 zeker zal
afvlakken. In samenwerking met De Eerste Rith wordt het, juridisch getoetste, aannamebeleid voor de twee scholen
toegepast en met scholen in de regio gecommuniceerd waardoor de leerlingenstroom zich op termijn transparanter
en evenwichtiger over de scholen in de regio zal verdelen.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.
Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige
leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelings-/opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden
met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat
om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij
analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen
om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden
groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend
leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren systematisch geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze
basisondersteuning. Als team hebben wij ons geschoold in opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken bij het
jonge kind behoeft de komende periode extra aandacht. Volgend jaar gaan wij ons verder bekwamen in het werken
met groepsplannen en krijgt de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling extra aandacht.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
32
Beleid
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie
op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten
op.
Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij beschikken over een goed
functionerend zorgteam. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. We zijn op dit
moment aan het bekijken hoe we ons zorgteam voor de toekomst gaan inrichten.
Begeleiding
We begeleiden onze leerlingen middels de 1-zorgroute, waarbij verschillen in ontwikkeling door het gebruik van
groepsplannen op een professionele wijze worden uitgezet en gevolgd. In de hele structuur van de 1-zorgroute is er
niet alleen aandacht voor onze kinderen met uitval, maar ook voor die leerlingen die meer uitdaging en verdieping
nodig hebben. Wij verwijzen u graag naar onze “1-zorgroute in kaart” om een beeld te krijgen hoe op Sinte Maerte de
begeleiding geregeld is. Deze ligt op school ter inzage.
Beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne
deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij
hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van gedragsproblematiek (SEO). Verschillende
leerkrachten zijn opgeleid om deze leerlingen adequaat te begeleiden en collega`s van adviezen te voorzien.
Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie en hoogbegaafdheid is aanwezig bij medewerkers van het
zorgteam. Veel expertise ligt bij de intern begeleiders. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de
komende jaren blijven inzetten en versterken. Wij gaan op zoek naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid meer
kunnen verdelen over de teamleden. Deskundigheid m.b.t. dyscalculie heeft onze aandacht.
Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet
bij leerlingen met een rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk
om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. Ook de schoolmaatschappelijk
werker is van steeds grotere waarde in het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij ook gebruik gemaakt van
logopedie.
Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een bepaalde groep kinderen en is ook niet voornemens
een voorziening in te richten de komende jaren.
Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze
leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van
onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen, is
aandacht voor deskundigheid omtrent het (opbrengstgericht) werken met het jonge kind nodig en willen wij onze
expertise op het gebied van dyscalculie vergroten. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient
aandacht.
6.1
Verbetering van het onderwijs
Onderwijs op maat / adaptief onderwijs
Wij willen een kind zich laten ontwikkelen naar de mogelijkheden die het in zich heeft.
Door middel van onderwijs op maat wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Als
een kind iets doet wat het (nog) niet kan, zal het zich niet prettig voelen en zijn / haar motivatie verliezen. Dat geldt
ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en dat niet krijgen.
Hieronder beschrijven we instrumenten om onderwijs op maat te realiseren.
Zelfstandig werken
We willen de kinderen leren zoveel mogelijk zelf oplossingen te vinden bij hun schoolwerk. De leerlingen werken een
aantal keren per week zelfstandig aan rekenen, taal en andere vakken. Zelfstandig werken door de kinderen heeft
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
33
gevolgen voor de organisatie in de klas en de regels in de groep. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht
de gelegenheid kinderen die dat nodig hebben extra aandacht, instructie en hulp te bieden. Kinderen die meer
aankunnen, verwerken extra stof. Zelfstandig werken sluit aan bij de individuele capaciteiten van de kinderen. De
komende jaren richten we ons op de verdere ontwikkeling van het zelfstandig leren.
Niveauverschillen
Kinderen die meer aankunnen komen in aanmerking voor compacting.
Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, werken we met een eigen leerlijn of minimumdoelen.
Onderwijs op maat dus. Kinderen kunnen tijdens de lessen op verschillende manieren werkzaam zijn: individueel, in
tweetallen of in groepjes.
Gedifferentieerde instructie
Het ene kind heeft aan een korte uitleg voldoende en gaat zich vervelen als de uitleg te lang duurt of herhaald wordt.
Het andere kind heeft juist meer uitleg nodig.
We passen de instructie hierop aan. Kinderen die de stof begrijpen mogen al met hun werk beginnen. Andere
kinderen moeten juist wat meer uitleg krijgen. Dat gebeurt klassikaal, individueel of in kleine groepjes aan de
instructietafel.
Het kiezen van nieuwe methodes
Voor het vervangen van de methodes hanteren we een meerjarenplanning, zodat we gestructureerd aan de
vernieuwing en het actueel houden van methodes kunnen werken. Methodes verouderen, nieuwe ideeën worden
ontwikkeld, gegevens veranderen. Denkt u in dit verband aan b.v. aardrijkskunde. De kaart van Europa ziet er heel
anders uit dan 10 jaar geleden. Er zijn in de afgelopen jaren heel wat methodes vernieuwd, waaronder
bewegingsonderwijs, de taalmethode en de methode Engels. In het schooljaar 2012-2013 is in alle groepen de
nieuwe rekenmethode Wereld in getallen ingevoerd. Komend schooljaar worden er geen nieuwe methodes ingevoerd.
Het rapport
Ten gevolge van de veranderingen in ons onderwijs hebben we het rapport aangepast. We willen kinderen en ouders
duidelijk maken, waar het kind staat en op welk niveau het bij de verschillende vakken presteert. Daarom heeft
iedere jaargroep een eigen rapport. Uitgangspunt is: een positieve waardering voor de kwaliteiten van de betreffende
leerling. In het schooljaar 3013-2014 is het rapport gedigitaliseerd.
Het strategisch beleidsplan (schoolplan)
Het strategisch beleidsplan heeft een looptijd van 4 jaar. In schooljaar 2010-2011 hebben we een nieuw beleidsplan
voor de periode 2011-2015 geschreven. In het beleidsplan staat aangegeven wat we willen bereiken, op welke wijze
en hoe we onze werkwijze en het onderwijs willen verbeteren. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en ligt op
school ter inzage voor geïnteresseerde ouders. Binnen INOS is afgesproken dat we met ingang van het schooljaar
2013-2014 het beleidsplan aanpassen voor de komende vier jaar in het nieuw aangeleverde format van INOS.
6.2
Samenwerking met scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)
Indien nodig verwijzen wij kinderen naar het speciaal basisonderwijs. Voor elke verwijzing wordt een zorgvuldig
traject afgelegd. Wij moeten laten zien alles gedaan te hebben om de betrokken leerling op Sinte Maerte te houden.
De ouders melden hun kind aan bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Op basis van de informatie van
ouders en school neemt deze commissie een beslissing. Pas bij een positieve beschikking wordt de leerling op het
speciaal basisonderwijs toegelaten.
Soms komen kinderen van het speciaal basisonderwijs naar onze school. In het kader van ‘Weer Samen Naar School’
biedt een collega uit het speciaal onderwijs ondersteuning aan leerkrachten op onze school. (=collegiale consultatie).
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
34
7
Speciale activiteiten
Het Overblijven en de Buitenschoolse opvang op Sinte Maerte
Kober kinderlunch:
een goed begin van de middag.
Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur wettelijk
eindverantwoordelijk geworden voor het overblijven op haar scholen. Deze
wetswijziging is de reden dat veel overkoepelende schoolbesturen een contract
hebben afgesloten met Kober kinderlunch om het overblijven te organiseren op
haar scholen. Kober kinderlunch is onderdeel van Kober groep.
Kober Kinderlunch
Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en
vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de
middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een
overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf
te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden.
Wij verzorgen, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan
eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen. Op uw school of bij de overblijfcoördinator
kunt u een informatiepakket ophalen met alle informatie en een aanmeldingsformulier. Heeft u vragen? Bel Kober
kinderlunch: (076) 530 20 00.
Kober BSO
Tegenover de school, op Doelen 36, is de BSO Prinsheerlijk gevestigd. Voor en/of na schooltijd wordt uw kind daar
begeleid tot het moment dat u uw zoon/dochter weer ophaalt. Gezien de grote belangstelling voor deze opvang is
tijdige aanmelding gewenst. Bel: (076) 530 20 00 of mail: [email protected]
Kijk ook eens op www.kober.nl
Op de fiets naar school
We zijn er voorstander van dat er zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school gegaan wordt. Op dit
moment hebben we nog geen zicht op hoe we met de uitbreiding van onze schoolpleinen een beter fietsbeleid
kunnen voeren. Met de oudervereniging en de MR willen we op korte termijn duidelijkheid verschaffen over deze
zaken. Op dat moment nemen we ook een besluit over het huidige fietsbeleid.
Verjaardag vieren
Een hoogtepunt in het jaar is voor een kind zijn/haar verjaardag. Daarom wordt daar, van de jongste tot de oudste
leerling, aandacht aan besteed. We stellen het zeer op prijs als de traktatie bescheiden blijft; het moet geen cadeau
zijn.
Uitnodigingen voor verjaardagen worden buiten de klas uitgedeeld.
Snoepen – Gruiten: alle dagen fruit
Voortaan alle dagen fruit
Het spreekt voor zich dat we als school een groot voorstander zijn van gezond gedrag. Een gezonde voeding vormt
hier een belangrijk onderdeel van. Het was hierom dat we onlangs meededen aan het schoolgruiten. Een project
waarbij de kinderen twee keer per week kennis maakten met allerlei soorten groente en fruit.
Onze kinderen, ouders en leerkrachten hebben dit dusdanig positief ervaren dat werd besloten om voortaan drie keer
per week fruit te eten. Op de andere twee dagen moesten de kinderen een “gezonde” koek meenemen.
Om alles duidelijker en nog gezonder te maken heeft ons team in samenspraak met de MR en oudervereniging
besloten om voortaan alle dagen fruit te eten.
De belangrijkste argumenten:
- Fruit is in de meeste gevallen gezonder.
- Het is beter voor het gebit.
- Kinderen gaan fruit steeds meer als iets vanzelfsprekends zien.
- Alle dagen fruit is duidelijker. Wat is immers een gezonde koek?
- Er wordt minder verpakkingsmateriaal gebruikt en is dus milieuvriendelijker.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
35
We hopen dat u als ouder mee wilt gaan in onze gezonde gedachte. Samen zullen we immers het voorbeeld moeten
zijn voor onze kinderen.
Verder zijn we een groot voorstander van bekers. De vele pakjes zorgen voor een enorme overbodige afvalberg. We
hopen dat u ook hierin het idee van de school kunt volgen.
Het Sint Martinusfeest
Op of rond 11 November vieren we ons Martinusfeest. We herdenken dan Sint Martinus, waaraan onze school haar
naam heeft te danken. Ieder jaar verbinden we aan deze feestdag een actie voor een goed doel omdat St Martinus
ook deelde met de armen. Onze doelen zijn o.a. al geweest: het Lilianafonds en Focus on Education en Edukans.
“Leef mee … deel mee” is het motto.
De Kinderboekenweek
Jaarlijks besteden we van groep 1 t/m 8 aandacht aan de
Kinderboekenweek. Lezen en daar plezier aan beleven vinden we heel
belangrijk. Elk jaar zijn er andere activiteiten in de Kinderboekenweek.
Kinderen uit de hoogste groepen kunnen voorlezen aan kinderen uit de
lagere groepen. Ook worden regelmatig gastlezers/vertellers
uitgenodigd.
In het verlengde hiervan nemen we deel aan de Kinderjury. Kinderen
lezen in een bepaalde periode een aantal genomineerde boeken en
stellen hun eigen top vijf samen. Deze bevindingen worden ingezonden
en de kinderjury bekroont op grond hiervan boeken uit bepaalde
categorieën.
Tijdens het jaarlijkse Voorleesontbijt wordt bij de start van de
schooldag aan de in nachtkleding gestoken kinderen voorgelezen.
voorleesontbijt
Knutselen
Naast allerlei creatieve activiteiten in het normale dagelijkse programma wordt er
in van te voren geplande weken onder begeleiding van de leerkracht en ouders geknutseld.
Bepaalde technieken krijgen extra aandacht zoals boetseren en textiele werkvormen.
Sinterklaas
Sinterklaas brengt ieder jaar een bezoek aan de kinderen op school. Alle groepen worden bezocht. De groepen 1 t/m
4 verzorgen een feestprogramma voor de Sint en zijn Pieten. In de aanloop naar Sinterklaas gebeuren er altijd
bijzondere dingen op school.
Kerstviering
In de week voor de kerstvakantie houden we een kerstviering ter afsluiting van de periode naar Kerstmis.
Carnavalsviering
Vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie hebben we een uitgebreide carnavalsviering op school, waarbij alle kinderen
aan hun trekken komen. De Princenhaagse Prins komt elk jaar op bezoek. Sinds carnaval 2003 kiezen we een eigen
prins met zijn gevolg. De “ouderband” zorgt voor live-muziek.
Het project “Princenhage”
Eén keer in de drie jaar werken we met de gehele school aan het thema ‘Princenhage’.
Middels dit project verkennen de kinderen het leven, wonen, werken en de geschiedenis van Princenhage.
Deelname aan sportactiviteiten
We doen mee aan de “de Tien van het Aogje”, Schoolvoetbal en de Atletiekdag van Sprint. We worden regelmatig
uitgenodigd deel te nemen aan een korfbal-, hockey-, schaak- en handbaltoernooi. Wij stimuleren de kinderen
daaraan deel te nemen. Als er voldoende belangstelling is schrijven we ons in.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
36
Excursies voor alle groepen
Alle groepen maken excursies. De bestemmingen kunnen variëren. Eens in de vier jaar gaan we met de gehele school
op schoolreis. Het excursiebeleid vindt u op de website.
Het schoolfeest
In een cyclus van vier jaar organiseren we steeds een ander schoolfeest, waaronder ‘De Olympische Spelen’ en een
Landenfeest. Eens in de zeven jaar wordt een heel dorp gebouwd met een eigen burgemeester, winkels, geld enz.
Afscheidsactiviteiten voor groep 8
In groep 8 gaan we op Kamp. De kinderen spelen een in afscheidsmusical en we organiseren een afscheidsavond.
Sponsoring
Sponsoring op de scholen van INOS
In februari 2009 is onder andere door de PO-raad het convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring” ondertekend. INOS voelt zich aan dit convenant gebonden. Voor het convenant en toelichting zie:
www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘sponsoring in het primair onderwijs’).
Relevante achtergrondinformatie:

Er is pas sprake van sponsoring als er sprake is van een tegenprestatie door de school. Als er geen
tegenprestatie is, is er sprake van een schenking.

De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school gebruikte materialen, zijn geen
sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de PC’s in de klas, of de reclameslogan
van de schoolboekenproducent in het lesboek.

Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame, of sponsoring kan volgens de
klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor elders in deze schoolgids.
Om bepaalde activiteiten te kunnen organiseren, maakt Sinte Maerte gebruik van sponsoring in geld en / of natura.
De budgetten van de overheid zijn niet ruim genoeg om wat extra’s te organiseren en / of op alle gebied de door ons
gewenste kwaliteit te bieden.
Bij het werven van sponsors wordt over het algemeen een beroep gedaan op ouders, de Princenhaagse middenstand,
bedrijven en personen die onze school en / of een bepaalde activiteit een warm hart toedragen.
Als tegenprestatie vermelden we de sponsoring in het Sinte Maerte Nieuws of plaatsen we hierin één / enkele malen
een advertentie.
Bij sponsoring van objecten als de schoolgids en de informatiekalender wordt de betreffende sponsor hierin vermeld.
Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

We accepteren geen sponsoring van bedrijven met producten die schade toebrengen aan de geestelijke en
lichamelijke gesteldheid van de leerlingen;

Sponsoring mag niet de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onze school in gevaar brengen;

De voortgang van ons onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring;

Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak en fatsoen;

Een sponsor kan geen dominante vorm van reclame op school verwerven.
Voorbeelden waarbij we gebruik maken van sponsors:

Schoolfeest;

Uitgeven van de schoolgids en informatiekalender;

Het schoolplein;

Het Sinte Maerte Nieuws;

Schoolgids;

Inrichting van het technieklokaal;

Speciale activiteiten zoals bv het bouwen van het dorp.
Wij zijn erg blij met de steun die wij van sponsors ontvangen. Zonder hun inbreng zouden wij bepaalde activiteiten
niet kunnen organiseren.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
37
8
De ouders
Betrokkenheid van ouders bij de school is eigenlijk vanzelfsprekend. Zij vormen een verlengstuk van het team
vanwege hun bijdrage aan het onderwijs en de schoolactiviteiten. Een open contact tussen de ouders en de leraren is
niet alleen heel prettig; het is ook erg belangrijk elkaar goed op te hoogte te houden van de ontwikkeling en het
welbevinden van onze kinderen. Het klimaat op school moet zodanig zijn dat u als ouder gemakkelijk en graag naar
school komt. Daarnaast is het van belang dat u goed op de hoogte bent van wat er zich op school afspeelt.
8.1
Contacten en informatievoorziening
Contact met de leerkracht
Mocht u vragen hebben of bepaalde zaken die in het belang zijn van uw zoon / dochter willen vertellen, dan kunt u
altijd na school de leerkracht aanspreken. In het belang van de rust in de school vragen wij u dit niet onder schooltijd
te doen. Mocht de leerkracht op dat moment geen tijd hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken.
De leraren zullen u uitnodigen voor een gesprekje als daartoe aanleiding is.
Informatieavond
In het begin van het nieuwe schooljaar worden de ouders en de kinderen uitgenodigd om de school en de eigen
groep te bezoeken.
De leerkracht is in de groep aanwezig om nader kennis mee te maken en kan vragen n.a.v. het informatieboekje wat
verstrekt is beantwoorden. De kinderen vertellen zelf
over de dingen die ze doen in de groep. Deze avond is ook bedoeld als ontmoetingsmoment met de andere ouders en
kinderen van de groep.
Ouderavonden
Elk jaar zijn er ouderavonden waarop de leerkracht de vorderingen van uw kind bespreekt. Dat gebeurt naar
aanleiding van het eerste en tweede rapport.
De ontwikkeling van de kinderen van groep 1/2 worden ook tijdens deze ouderavonden besproken.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Een echtscheiding betekent vaak het doormaken van een moeilijke periode. Het kind/de kinderen gaat/gaan in de
regel bij één van de ouders (de verzorgende ouder) wonen, de andere ouder (de niet verzorgende ouder) heeft dan
een omgangsregeling. Sinds 1998 is er na een echtscheiding altijd sprake van een gezamenlijk gezag. Beide ouders
hebben evenveel recht op schoolinformatie.
Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van de belangrijke zaken die
hun kind(eren) betreffen.
Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende ouder een verzoek bij de school indienen
om informatie over de schoolontwikkeling van het betreffende kind te geven. Indien beide ouders niet samen op
school over hun kind willen komen praten, kan in overleg met de leerkracht een apart gesprek met de niet
verzorgende ouder worden afgesproken.
Het Sinte Maerte Nieuws
Een nieuwsbrief die ongeveer eenmaal per maand verschijnt. We houden u daarmee op de hoogte van hetgeen zich
gedurende het jaar op school afspeelt.
De Schoolkalender
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender met actuele informatie over dat schooljaar.
Hierin staan onder andere de vrije dagen voor de groepen, de activiteiten, het personeel en de vakanties. De kalender
is handig en heeft in veel gezinnen een vaste plaats gekregen. Met de invoering van deze schoolgids menen wij er
daarom goed aan te doen de kalender te handhaven als bijlage bij deze schoolgids voor de actuele informatie.
Kalender en schoolgids zijn te downloaden vanaf de website.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
38
De Schoolsite
Op www.sintemaerte.nl kunt u uitgebreid kennis maken met onze school.
Voorlichtingsavonden
Deze avonden worden georganiseerd om u in te lichten over bepaalde ontwikkelingen op school of in het onderwijs.
Voorbeelden hiervan zijn informatieavonden over gebruik Internet en MSN, huiswerk, ADHD en jeugdliteratuur. Een
vaste avond betreft de voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders van groep 8 in verband met overgang naar het
voortgezet onderwijs.
8.2
De Klachtenprocedure en Vertrouwenspersonen
Hebt u een klacht?
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag oplossen en we willen
daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht. Deze
afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende
mogelijkheden:
1) Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker.
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het probleem. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het
probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt
het om er samen uit te komen.
2) De directeur van de school
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school. Hij (of zij) is
verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict. Op deze school is Paul
Kerkhofs de directeur.
3) De school heeft een schoolvertrouwenspersoon
Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon
meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht die de regels goed kent. Hij (of zij) kan
u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. Op deze school zijn de vertrouwenspersonen:
Beppie Rompa-Cornelissen, Annelies Ouweneel en Marleen van de Giesen
4) Het College van Bestuur
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen
aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en
wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook
kan het College van Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht.
Het College van Bestuur neemt een beslissing.
5) De landelijke klachtencommissie
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke
klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in
de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het
bijzonder onderwijs ( HYPERLINK "http://www.gcbo.nl" www.gcbo.nl ).
Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken?
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken.
De medezeggenschapsraad of oudervereniging
De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid van
de school kunnen wel worden besproken.
De externe vertrouwenspersoon
INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine van Dorst van de ArboUnie (06-52501975). Hij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over
erg moeilijke persoonlijke situaties.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
39
De inspectie van het onderwijs
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus
88, 5000 AB te Tilburg, of HYPERLINK "http://www.onderwijsinspectie.nl" www.onderwijsinspectie.nl ). De
inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met
de school zelf.
Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld?
Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone
klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit
soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt
doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie: 0652501975) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen
u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.
Als kinderen ergens mee zitten …
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of willen)
bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. Op onze school zijn dat Beppie
Rompa-Cornelissen, Marleen van de Giessen en Annelies Ouweneel.
Zij wijzen eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp.
* telefoonnummers vindt u in de “lijst van instanties” van deze schoolgids.
8.3
Leerlingendossiers en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Leerlingdossiers
Van elk kind wordt een dossier bijgehouden vanaf het moment dat het kind bij ons op school is ingeschreven.
In dit dossier worden opgenomen:

basisgegevens, zoals naam, adres, huisarts enz.;

het burgerservicenummer, alsmede de kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het
burgerservicenummer van het kind staat (een kopie van een eigen identiteitskaart/paspoort van het kind of
een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop het burgerservicenummer vermeld staat, mag ook);

gevraagde opleidingsgegevens van de ouders;

verslagen van besprekingen over uw kind;

specifieke onderzoeksgegevens;

toets – en rapportgegevens;

eventuele plannen voor extra hulp;

schriftelijke observaties over de sociale en emotionele ontwikkeling;

aantekeningen over het functioneren van het kind.
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Bij het verkrijgen en beheren van gegevens over de leerlingen zijn wij gebonden aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP).
Onze school verzamelt gegevens over leerlingen. Deze zijn afkomstig van de ouders (o.a. via het inschrijfformulier),
leerkrachten (resultaten, observatiegegevens, hulpplannen, aantekeningen over het functioneren e.d.) en van toetsen onderzoeksinstanties. In de wet staat nadrukkelijk dat de informatie die door ouders is gegeven, in alle vrijheid
verkregen moet zijn. Er wordt ook aangegeven dat het gaat om informatie die noodzakelijk is voor het geven van
onderwijs, het begeleiden van de leerlingen, het geven van (studie)adviezen, het beschikbare stellen van (speciale)
leermiddelen en de organisatie van het onderwijs/de school in het algemeen.
Het zorgteam, de directie en de leerkrachten van de school mogen het dossier inzien. De gegevens worden ook
gebruikt bij de overdracht naar de volgende groep. Voor onbevoegden houdt de school de gegevens geheim.
Als wij buiten de ouders om informatie – anders dan die hierboven genoemd – krijgen aangereikt over een leerling en
deze wordt opgenomen in het dossier, dan zal de school dat zo spoedig mogelijk aan de ouders meedelen.
We verstrekken gegevens aan derden indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld d.m.v een onderwijskundig
rapport bij het verlaten van de school). Indien de school informatie aan derden wil geven zonder dat daartoe een
verplichting is, zullen de ouders daarvan van te voren op de hoogte worden gebracht. Zij kunnen daar dan schriftelijk
bezwaar tegen maken.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
40
Ouders hebben het recht op inzage van het dossier. Zij kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de directeur, die
binnen vier weken de inzage mogelijk maakt. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig. Daarnaast hebben zij
recht op correctie, indien de opgeslagen informatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende is, of in strijd
met de wet is verkregen. Indien de school de correctie weigert, doet ze dit gemotiveerd en schriftelijk.
Als het kind de school verlaat, wordt het dossier nog 5 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
8.4
Inspraak door ouders
U kunt meedenken en praten over schoolse aangelegenheden en het beleid op school. Daartoe zijn de volgende
mogelijkheden aanwezig:
De Medezeggenschapsraad ( MR)
De MR bestaat uit tien leden, gelijkelijk verdeeld over de ouders en het personeel van de school.
De Medezeggenschapsraad geeft (gevraagd of ongevraagd) advies of instemming over beleid. Via de MR hebben de
ouders inspraak in belangrijke zaken op school zoals de schoolorganisatie, aanstelling of ontslag van personeel, de
vakantieregeling, het formatiebeleidsplan, nascholingsregeling, fusies, verlofregeling. De raad vergadert daartoe
zeven of acht keer per jaar. Daarnaast denkt en praat de MR ook mee over de dagelijkse gang van zaken op onze
school. De MR communiceert via schriftelijke verslaglegging.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Deze raad wordt door het bevoegd gezag Stichting INOS ingesteld voor alle scholen onder haar bestuur. Deze raad
behandelt uitsluitend aangelegenheden, die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen.
In de GMR zitten afgevaardigden uit de MR-en van een aantal scholen.
Oudervereniging
De Oudervereniging stelt zich ten doel, in nauwe samenwerking met het team en de Medezeggenschapsraad te
zorgen voor een zo optimaal mogelijk leer- en leefmilieu op school. Het bestuur wordt gevormd door de
afgevaardigden van de diverse werkgroepen (zoals: sport, evenementen, klassenvertegenwoordigers) en aangevuld
tot 12 personen, waaronder het dagelijks bestuur. Ze vergadert elke zes weken.
Tenminste eenmaal per jaar vindt er een algemene oudervergadering plaats. Hier wordt de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage vastgesteld. Als indicatie geven wij u te kennen dat het bedrag afgelopen schooljaar € 25,00 was.
In principe zijn alle ouders lid van de Oudervereniging.
De Oudervereniging ondersteunt en maakt een aantal activiteiten op school mogelijk.
Het bedrag van de ouderbijdrage besteedt de Oudervereniging aan:

Een collectieve ongevallenverzekering, zodat de kinderen onder schooltijd op school en gedurende excursies
zijn verzekerd;

De Sint Nicolaas cadeaus voor de kinderen;

De feestversiering voor Sint Nicolaas, Kerstmis, Carnaval;

Het schoolfeest;

Traktaties bij vieringen;

Bijdrage bij het afscheid van groep 8.
8.5
Deelname aan werkgroepen
Vorming en begeleiding van kinderen is een ononderbroken proces, waaraan gezin en school in nauw verband en op
grond van ieders verantwoordelijkheid een belangrijke bijdrage leveren. Samenwerking met ouders vinden we hierbij
heel belangrijk.
Vele activiteiten kunnen slechts plaatsvinden als er voldoende hulpouders zijn. De Sinte Maerteschool mag zich
verheugen in een groot aantal helpende ouders dat actief is in bepaalde werkgroepen of deelneemt aan de
activiteiten op school.
Na de zomervakantie verschijnt steeds een brochure ouderparticipatie, waarin alle werkgroepen staan beschreven en
dat een formulier bevat waarmee ouders zich kunnen opgeven.
Een werkgroep bestaat over het algemeen uit ouders en leerkrachten. De volgende werkgroepen zijn actief op onze
school.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
41
Excursies
Deze ouders helpen bij het begeleiden van de kinderen op de jaarlijkse excursie. Daarnaast zijn er ouders die
zorgen voor vervoer en begeleiding op tussentijdse excursies, b.v. in het kader van het culturele programma
de Ontdekking.
Groepsouders
Zij helpen de leerkracht gedurende het jaar bij een aantal groeps- en schoolactiviteiten.
Kriebelclub
Na een schoolvakantie van een week of langer controleren deze ouders alle kinderen op hoofdluis. Zij leveren
een uitstekende bijdrage in de bestrijding van deze ongewenste kriebelaars.
Martinus Plan
Deze werkgroep heeft de zorg voor de activiteiten op of rondom 11 november: het Sint Maartenfeest. Voor de
opbrengsten uit deze activiteiten zoeken we aansluiting bij kindgerichte en solide projecten.
Plastificeren van boeken
Deze ouders zorgen ervoor dat onze vaak dure schoolboeken langer meegaan. Alle boeken worden door hen
geplastificeerd.
Schoolbibliotheek
Ouders zorgen 4 maal per week van 11.00 tot 12.00 uur voor de uitleen van de boeken. Ze onderhouden ook
het boekenbestand en voeren nieuwe exemplaren in het computerprogramma EducatB in.
Schoolfeest
Ouders helpen bij de organisatie van het schoolfeest en op de dag zelf.
School/ouders
Deze werkgroep verzorgt voorlichtingsavonden voor ouders, dan wel verleent assistentie op deze avonden.
Sport
Organiseert de sportactiviteiten: Tien van ‘t Aogje, schoolvoetbaltoernooi, scholen atletiekdag en incidentele
activiteiten.
Tuinonderhoud
Onze schooltuin wordt door de leerlingen onder leiding van ouders onderhouden.
Versieren schoolgebouw
Ouders helpen op verzoek van groepsouders, werkgroepen en leerkrachten met het versieren / aankleden van
de school bij o.a. de Boekenweek, Sint Nicolaas, Kerstmis en Carnaval.
Sinte Maerte op bezoek
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
42
9
De resultaten van het onderwijs op Sinte Maerte
In het voorafgaande deel van deze gids hebben we u een beeld te geschetst van onze school en hoe het onderwijs
binnen Sinte Maerte vorm krijgt.
Kinderen komen naar school om te leren en daaraan mogen wij best eisen stellen, al naar gelang de mogelijkheden
van het kind.
We volgen de vorderingen van onze leerlingen gedurende de gehele schoolperiode.
We gebruiken hiervoor o.a. observaties en toetsen uit de methodes.
Daarnaast gebruiken we toetsen, die onafhankelijk van de methodes- dus objectief – de resultaten van de leerlingen
in kaart brengen. Door de resultaten van deze toetsen kunnen we onze leerlingen vergelijken met leerlingen van
andere basisscholen, waardoor we kunnen zien of we boven of onder het landelijk gemiddelde scoren.
Voorbeelden van deze toetsen zijn de AVI-toetsen voor lezen en de toetsen van CITO voor rekenen, begrijpend lezen
en spelling.
Als een leerling hierop onvoldoende scoort, kan dat aanleiding zijn om extra hulp te bieden.
Waartoe leiden al die inspanningen:
” Wanneer kun je als school zeggen dat je het goed doet ?”
Bij de CITO-eindtoets behalen we steeds een score die ruim boven het landelijke gemiddelde ligt, maar dat zegt niet
alles over de kwaliteit van ons onderwijs.
Wij vinden dat we het goed doen, als we de mogelijkheden / capaciteiten van ieder kind zo volledig mogelijk hebben
ontplooid. Voor de één betekent het, dat het een goede prestatie is als hij / zij het vmbo niveau haalt, voor de ander
als hij / zij naar het VWO gaat.
Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van onze school, registreren we de leerlingen die:

werken met een handelingsplan of een contract,

een groep overslaan,

een jaar overdoen,

verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs (sbo),

van het sbo naar onze school komen en tenslotte nog naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze
leerlingen uit groep 8 gaan.
We registreren welke kinderen met een contract hebben gewerkt, voor welke leerlingen een handelingsplan is
gemaakt, hoeveel leerlingen naar het SBO zijn verwezen en hoeveel er van het SBO op onze school zijn toegelaten.
Daarnaast volgen we resultaten van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, zodat we kunnen
vaststellen of de door ons uitgebrachte adviezen in overeenstemming zijn met de gekozen vorm van voortgezet
onderwijs.
Over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs zijn we tevreden. Het grootste deel van de leerlingen gaat naar
theoretische leerweg (= mavo), mavo/havo, havo en vwo, een kleiner aantal gaat naar het vmbo.
In de afgelopen jaren gingen onze leerlingen naar brugklassen van de volgende scholen. (Het VMBO en het VMBO/
MAVO is ingevoerd m.i.v. het schooljaar 1998-1999)
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
43
9.1
Uitstroom leerlingen naar VO per schoolsoort:
’06-‘07 ’07-‘08 ’08-‘09 ’09-‘10 ’10-‘11 `11-`12 `12-`13 ’13-‘14
VSO
0
0
0
1
0
1
0
0
4
0
0
0
2
1
1
15
13
2
7
10
VMBO
5
6
2
5
basisberoeps
Theoretische
Leerweg/mavo
Gemengde
Leerweg
Kaderberoeps
0
0
0
0
0
3
12
0
0
9
0
0
2
3
2
0
0
3
4
8
6
8
mavo / havo
9
3
14
14
11
12
12
1
1
3
5
19
7
17
14
0
15
11
15
67
77
66
havo
0
3
0
3
havo / vwo
12
9
9
15
vwo / gym
9
8
16
5
10
46
55
57
totaal
38
41
Het betreft hier de brugklassen van:







Prinsentuin College
Florijn College
Onze Lieve Vrouwelyceum
De Nassau
Scholengemeenschap Breda
o Unit Markenhage
o Unit Mencia de Mendoza
o Unit Tessenderlandt
o Unit Christoffel
Stedelijk Gymnasium
Prisma College
o Locatie Prisma Van Cooth
o Locatie Prisma Graaf Engelbrecht
o Locatie Prisma de Rotonde
Schoolkamp
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
44
4
3
9.2
Cito Eindtoets Basisonderwijs
2014
2013
2012
2011
gemiddelde
standaardscore
Sinte Maerte
534
537,4
538
536,6
2010
2009
2008
536,8
538,7
538,4
Cito Eindtoets
Basisonderwijs
Wij zijn



Landelijk
gemiddelde
534,6
534,7
535,1
535,1
534,9
535,0
534,9
pas echt tevreden als:
Elke leerling die onze school verlaat, kan terugkijken op een fijne tijd.
Hij / zij zich binnen de eigen mogelijkheden zo volledig mogelijk heeft kunnen ontwikkelen.
De kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs gaan, die bij hem / haar past en die aansluit bij zijn /
haar capaciteiten en ambities.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
45
10
Regeling school- en vakantietijden
10.1 Schooltijden
De flexibilisering van de schooltijden
De flexibilisering van de schooltijden geldt voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en
scholen en instellingen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De wijzigingen hebben betrekking op het aantal uren per
jaar en het aantal dagen per week.





De onderwijstijd over acht schooljaren is minimaal 7520 uur.
Leerlingen krijgen dus altijd over de hele basisschoolperiode evenveel uren les.
Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek
inroosteren (naast weken die al vierdaags zijn vanwege een algemene feestdag.
Scholen moeten in de schoolgids aangeven in welke weken slechts vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders
al voor het begin van het schooljaar hiervan op de hoogte zijn. Sinte Maerte geeft deze dagen aan op de
schoolkalender.
Op onze school krijgen de groepen 1 en 2 verspreid over het schooljaar 6 dagen verlof (op vrijdagen) en de
groepen 3 tot en met 8 krijgen 2 dagen verlof (op vrijdagen verspreid over het schooljaar). De kinderen van
de groepen 1 t/m 8 zijn hierbij op 2 dagen gelijktijdig vrij.
De dagelijkse schooltijden
De groepen 1 t/m 8
’s morgens
’s middags
woensdag
van 08.45 – 12.00
van 13.15 – 15.30
van 08.45 – 12.15
Het brengen en ophalen van de kleuters.
De kinderen van de groepen 1/2 worden door de ouders naar de ingang van de kleuterbouw gebracht. De meeste
kinderen gaan zelfstandig door de paddestoel naar binnen. De leergroepen die gesitueerd zijn links van de
hoofdingang mogen door de hoofdingang naar binnen. De ouders gaan niet mee. In een enkel geval kan hiervan
worden afgeweken, b.v. als de leerling voor het eerst naar school komt.
Carnaval
De bedoeling is om zo spoedig mogelijk rust in de school te hebben, zodat tijdig met het onderwijs kan worden
begonnen.
Als de school uitgaat kunt u uw kind bij de klas afhalen. Alle kinderen wachten daar totdat ze opgehaald worden door
één van de ouders, verzorgers of oppassen.
In school verwachten we van eenieder rust in woord en daad en een respectvolle houding naar elkaar.
Inloop
Alle kinderen worden niet eerder dan een kwartier voor het begin van de school op de speelplaats verwacht. Dan is er
ook surveillance. Om 08.35 uur en om 13.05 uur mogen de kinderen al naar binnen. Zij kunnen daar spelletjes doen,
werk afmaken, met elkaar “kletsen” enz.
Ook kunnen de kinderen ervoor kiezen buiten te blijven totdat de zoemer gaat. Vervolgens gaan ook de
buitenblijvertjes zelfstandig naar binnen. Door het invoeren van de “inloop” is het op het schoolplein voor het begin
van de school een stuk rustiger geworden, zijn de kinderen heel ontspannen en wordt er zowel binnen als buiten
prettig met elkaar gespeeld en omgegaan.
Het blijkt dat onze kinderen deze verantwoordelijkheid goed aankunnen en best zelf een keuze kunnen maken om
naar binnen te gaan of buiten te blijven.
Bovendien hebben we geen last van het wachten op elkaar bij het naar binnen gaan in rijen, kunnen we vrij vlot met
de lessen beginnen en biedt het de kinderen de gelegenheid hun verhaal aan elkaar en / of de leerkracht kwijt te
kunnen.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
46
10.2 Het vakantierooster
Het vakantierooster vindt u op de informatiekalender.
10.3 Verlofaanvragen
Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Leerplichtig zijn de kinderen echter pas, als zij vijf jaar zijn en
dan moeten alle lessen en activiteiten van de school gevolgd worden.
Indien u voor uw kind(eren) verlof wenst kunt u dat aanvragen middels een standaard formulier dat u bij de
leerkracht of bij juffrouw Wilma (conciërge) kunt krijgen. U kunt het formulier ook downloaden van onze site. Het
ingevulde formulier levert u (uw kind) in bij zijn/haar leerkracht. Geldige redenen voor het aanvragen van verlof zijn:
huwelijk, verhuizing, jubilea, ernstige ziekte in de familie, plichten die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging.
10.4 Vakantieverlof
Buiten de gewone schoolvakanties kan vakantieverlof verleend worden vanwege het speciale karakter van het beroep
van de ouders / verzorgers. U vraagt dit verlof alleen aan indien u in geen enkele schoolvakantie in de gelegenheid
bent op vakantie te gaan. Het vakantieverlof geldt voor maximaal 10 dagen en mag niet plaatsvinden in de eerste
twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
Mocht u meer dan tien dagen verlof wensen, dan dient u zich te richten tot de leerplichtambtenaar van de gemeente
Breda.
Geen redenen voor verlof zijn:
 Het eerder naar de vakantiebestemming willen vertrekken of later terug willen komen.
 Aanvragen voor een extra vakantie buiten de hierboven gemelde beroeps-omstandigheden.
 Het mee mogen gaan op vakantie met familieleden.
Wij hopen dat u begrijpt dat extra verlof niet zomaar kan worden gegeven en dat de scholen zich aan regels hebben
te houden. Wij verzoeken u dan ook geen verlof aan te vragen, indien dat toch niet toegestaan kan worden.
De schoolvakanties en de vrije dagen voor met name de groepen 1 en 2 zijn steeds ruimschoots van te voren bekend.
Maakt u daar a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van bij uw planning.
10.5 Is uw kind ziek
Dan verzoeken wij u dit voor schooltijd door te geven aan juffrouw Wilma. Als een kind niet op school komt en niet is
afgemeld, neemt de leerkracht of juffrouw Wilma telefonisch contact op met de ouders of het opvangadres.
Wordt uw kind op school ziek, dan proberen wij de ouders of verzorgers te bereiken met de vraag uw kind van school
te komen (laten) ophalen.
Zorgt u er steeds voor dat eventuele wijzigingen van telefoonnummers door worden gegeven aan school.
Indien een kind medische verzorging nodig heeft, proberen we eveneens eerst de ouders / verzorgers te bereiken. U
kunt dan zelf met uw kind naar dokter of ziekenhuis. Dat is vertrouwder voor het kind. Is dat niet mogelijk, dan gaan
wij met uw kind naar de arts of eerste hulp.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
47
11
Tot slot
Na lezing van deze schoolgids heeft u een indruk van Sinte Maerte.
Wij zijn erg trots op onze Sinte Maerteschool. We blijven echter wel een school in ontwikkeling, want het kan altijd
beter. De beste indruk krijgt u echter, als u een bezoekje brengt aan onze school. U bent van harte welkom!
12
BIJLAGE
Gedragsprotocol basisschool Sinte Maerte.
I
Samenvatting van het pest-gedragsprotocol dat de Sinte Maerte school hanteert.
Het document is besproken in het schoolteam. De Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en de directie van de
school hebben hun goedkeuring gegeven.
Wij vinden het heel belangrijk dat we samen met ouders en leerlingen de problematiek rondom pesten, discriminatie,
intimidatie etc. aanpakken en dit gedrag zoveel als mogelijk weren binnen onze school.
Het gaat over o.a. afspraken en regels. Het is de bedoeling dat zowel ouders, leerlingen en leerkrachten de inhoud
onderschrijven en er samen aan werken in positieve zin.
De afspraken die we met elkaar maken zijn niet vrijblijvend.
We willen serieus werken aan het voorkomen en tegengaan van pesten en hechten belang aan bepaalde vormen van
positief gedrag op school. De school onderschrijft de hieronder genoemde 6 voorwaarden en zal daarom met alle
betrokken partijen die het protocol ondersteunen en ondertekend hebben, hieraan werken.
1.
Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerkrachten, ouders en
leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep).
2.
De school moet het pestprobleem proberen te voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat onder meer uit
de behandeling van het onderwerp met de leerlingen, waarna met hen regels worden vastgesteld.
3.
Als pesten desondanks toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en vervolgens
4.
duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
5.
Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een
directe aanpak.( =5 sporen aanpak)
6.
Weigert een school of een leerkracht het probleem aan te pakken, gebeurt dit op onjuiste wijze of heeft de
aanpak geen resultaat, dan is inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. Deze dient, op verzoek van de
ouder(s) van het gepeste kind, een klacht in bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt en het bevoegd
gezag adviseert over de te nemen maatregelen.
In de praktijk wordt bij een vorm van pesten /gedragsmisbruik gewerkt met “DE VIJFSPORENAANPAK” van het
probleem, bestaande uit:
 Gesprek met en hulp aan het gepeste kind, in de vorm van adviezen en (in sommige gevallen) van een sociale
vaardigheidstraining;
 Gesprek met en hulp aan de pester, in de vorm van adviezen , gesprekken of een sociale vaardigheidstraining of
een cursus in het omgaan met agressie;
 Gesprek met en hulp aan de zwijgende middengroep, in de vorm van het mobiliseren van deze groep;
 Gesprek met en hulp aan de leerkracht, in de vorm van achtergrondinformatie over het verschijnsel, zoals
signalen, oorzaken, gevolgen en concrete (preventieve en curatieve) aanpakmogelijkheden;
 gesprek met en hulp aan de ouders, in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen.
De ouders van de betrokken kinderen, pester, gepeste kind en soms ook de zijdelings betrokken zwijgende
groep, kunnen op de hoogte worden gebracht.
Het complete protocol ligt ter inzage op school en kunt u ook raadplegen op www.sintemaerte.nl
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
48
de drie schoolregels
De 3 schoolregels:
1. Samen spelen, aardig zijn, een fijne school voor groot en klein. (omgang met elkaar)
2. De rust op school maakt leren fijn en zorgt dat wij hier graag zijn. (gedrag)
3. Zorg goed voor alle spullen, keer op keer een ander gebruikt ze morgen weer. (zorg
opgeruimde school).
voor materialen,
13
BIJLAGE
Verklarende woordenlijst
II
TERM
AFK
Ambulante begeleiding
AB
Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen
BAPO
Bond Katholiek Primair Onderwijs
KBO
Bouwen aan een Adaptieve School
Bovenbouw
Buitenschoolse Opvang
Bureau Jeugdzorg
BAS
BB
BSO
Catechese
Centraal Instituut ToetsOntwikkeling
Collegiale consultatie
CITO
CC
Compacting
Compensatiedagen
Edux
Expressie
Faculteit Pedagogisch Onderwijs
Formatiebeleidsplan
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Handelingsplan
PABO
GMR
Interne Begeleider
IB
Leraar In Opleiding
LIO
Medezeggenschapsraad
MR
Middenbouw
Onderbouw
Onderwijs op maat
MB
OB
Ontwikkelings-materialen
Orff-instrumentarium
Orthotheek
Remedial teaching
Schoolassistent
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
RT
SEO
49
VERKLARING
Begeleiding door een leerkracht uit het speciaal onderwijs als een
kind terug wordt geplaatst op de gewone basisschool
De mogelijkheid voor leerkrachten om van hun 52e jaar korter te
gaan werken
De Bond KBO is de belangenorganisatie voor schoolbesturen in het
katholiek primair onderwijs.
Een cursustraject voor de leerkrachten
Groep 6,7 en 8
Gelegenheid voor voor- en naschoolse opvang
Bureau Jeugdzorg streeft naar een zo verantwoord mogelijke
ontwikkeling en opvoedingssituatie. Ze proberen dit zo veel mogelijk
samen met het kind of jongere en de ouders te bereiken. Hun
medewerkers geven aandacht waar het nodig is, bieden
ondersteuning waar het kan en bescherming waar het moet.
Moderne vorm van godsdienstlessen
Makers van o.a. de Eindtoets Basisonderwijs
Ondersteuning door een collega uit het speciaal onderwijs bij het
begeleiden van kinderen die problemen ervaren op school
Voor lln die erg sterk zijn in rekenen en taal wordt in de methode
geschrapt en daarvoor in de plaats wordt verrijking aangeboden.
Dagen waarop kinderen en/of leerkrachten vrij zijn om teveel
gewerkte uren te compenseren.
Edux Onderwijsadviseurs is al vele jaren een partner voor het werken
aan goed onderwijs.
Jezelf uitdrukken door taal, gebaren, tekenen, kleien, muziek
Lerarenopleiding van Hogeschool Avans
Plan dat aangeeft hoe het personeel wordt ingezet in de school
MR van alle scholen onder het bestuur
In dat plan staat welke extra hulp het kind krijgt, wie er helpt in
en/of buiten de klas, welke materialen – b.v. uit de orthotheek –
daarbij gebruikt worden.
Zij zorgt voor de coördinatie van de extra zorg die kinderen nodig
hebben en draagt mede zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling
van de school.
Tijdens de LIO-stage verricht de student alle werkzaamheden van
een leraar basisonderwijs onder de eindverantwoordelijkheid van de
stagebegeleider.
Raad van ouders en leerkrachten die inspraak heeft bij beleid op
school
Groep 3, 4 en 5
De groepen jongere kinderen (groep 1 t/m 2)
Manier van werken in de klas die rekening houdt met verschillen
tussen de kinderen
Leerwerkjes voor de kleuters
Klankinstrumenten voor de muziekles
Speciale materialen en boeken om kinderen extra te kunnen helpen
Speciale hulp bij het leren
Verricht huishoudelijke taken, klein onderhoud
TERM
AFK
Speciaal BasisOnderwijs
SBO
Tussenschoolse opvang
tutorschap
Weer Samen naar School
TSO
WSNS
Werken met thema’s
VERKLARING
Sinds 1998 zijn er geen afzonderlijke scholen meer voor moeilijk
lerende kinderen (MLK-scholen), scholen voor kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden (LOM-scholen) en hun afdelingen voor in
hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK-afdelingen). Voor
kinderen met dit soort problemen zijn er nu de speciale scholen voor
basisonderwijs.
Het overblijven van de kinderen op school.
Kinderen leren kinderen
Doel van Weer Samen Naar School is dat kinderen de zorg en
begeleiding die ze nodig hebben zo veel mogelijk op de basisschool
krijgen. Als blijkt dat het op de basisschool toch niet goed lukt, gaan
kinderen - liefst tijdelijk - naar een speciale school voor
basisonderwijs.
Het leren van de kinderen binnen één bepaald onderwerp laten
gebeuren bv. Over ‘Wonen’
14
BIJLAGE
Lijst van instanties
III
instantie
beschrijving
Diocesane Katholieke Schoolraad
De contacten hebben betrekking op de
katholiciteit van de school, de
districtscatecheet en de vakantieroosters.
Edux Onderwijsadviseurs is al vele jaren
een partner voor het werken aan goed
onderwijs.
Edux.
Gemeenschapshuis De Koe
Hier houden we de voorstellingen van ‘De
Laat Zien Wat Je Kunt Show’ voor
kinderen en ouders.
De kinderen van groep 2 en 7 worden
door de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige medisch
onderzocht. De resultaten van het
onderzoek worden besproken met de
betrokken leerkracht en indien daar
aanleiding toe is met de ouders. In groep
8 kunnen herhalingsonderzoeken
plaatsvinden als de onderzoeken in groep
7 daar aanleiding toe geven. Tevens kunt
u hier terecht met vragen over de
gezondheid, ziektes e.d.
Alle kinderen, jongeren en ouders die
advies of hulp nodig hebben kunnen
terecht bij Bureau Jeugdzorg.
Bureau Jeugdzorg kijkt wat er nodig is,
geeft informatie en advies en biedt de
route naar passende hulp. De
jeugdbeschermingsmaatregelen voogdij,
gezinsvoogdij en jeugdreclassering, voert
Bureau Jeugdzorg zelf uit. Voor andere
vormen van jeugdzorg regelt Bureau
Jeugdzorg de toegang. Het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling en de
Kindertelefoon maken deel uit van Bureau
Jeugdzorg.
Stagiaires van de Hogeschool lopen stage
op onze school. Bovendien verzorgt de
Hogeschool nascholingscursussen
GGD van het Stadsgewest Breda:
GGZ / bureau Jeugdzorg
Hogeschool Avans
sector Pedagogisch Onderwijs
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
Bij Inos zijn in totaal 31 scholen
aangesloten: 26 basisscholen, 2 scholen
voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen,
zgn Regionale Expertise Centra
De scholen worden bezocht door in totaal
ruim 10.500 leerlingen. Inos heeft
50
adres / telefoon
0164-211711
Stadionstraat 20
4815 NG Breda
tel. 076 - 5245500
076-5220630
076-5282000
Erasmusweg 34
4834 AA Breda
076-5600400
Avans Hogeschool
Postbus 90.116
4800 RA Breda
076-5250500
INOS Stichting Katholiek
Onderwijs Breda
Postadres
Postbus 3513
4800 DM Breda
Bezoekadres
instantie
beschrijving
adres / telefoon
ongeveer 1500 personeelsleden. De
scholen zijn verspreid over Breda,
Teteringen, Ulvenhout en Prinsenbeek. Op
onze website zult u naast de algemene
informatie ook informatie kunnen vinden
van al deze scholen.
ANNAstede
Haagweg 1
4814 GA Breda
T 076 561 16 88
F 076 564 04 42
W www.inos.nl
M [email protected]
Inspectie voor het Primair Onderwijs
Met de inspectie hebben we contacten
m.b.t.: de schoolplanontwikkeling, het
activiteitenplan, de gang van zaken op
school
Kober kindercentra
Kober kindercentra is één van de grootste
gecertificeerde aanbieders van
kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar
in de regio.
De op school aangemelde leerlingen
behoren door te worden gegeven aan de
gemeente. Verder kan de leerplichtambtenaar, mevrouw M. Plouvier worden
ingeschakeld bij geoorloofd en
ongeoorloofd schoolverzuim.
Klachtmelding over seksuele intimidatie,
seksuel misbruik, ernstige psychisch of
fysiek geweld
Regelmatig bezoeken groepen van onze
school het MEC. Het MEC biedt de
gelegenheid aan kinderen om nader
kennis te maken met allerlei aspecten van
de natuur.
Nijverheidssingel 317
Postbus 4811 ZW
Breda
www.onderwijsinspectie.nl
0800 - 8051
Hooilaan 1,
4816 EM Breda
tel. (076) 530 20 00
www.kobergroep.nl
076-5293934
Leerplichtambtenaar gemeente Breda
Meldpunt Vertrouwensinspecteur van het onderwijs
Milieu Educatief Centrum
0900-1113111
Wolfslaardreef 95
4834 SN Breda
076-5294459
Opleidingen Speciaal Onderwijs te Tilburg,
Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg,
Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
Toverboom
Deze commissie bepaalt of een leerling al
dan niet naar het speciaal basisonderwijs
(sbo) mag.
Naschoolse opvang
Contacten i.v.m. Eerste H. Communie, H.
Vormsel en kerkelijke feesten.
Peuterspeelzaal
Ukkepuk
Peuterspeelzaal
Belle Fleur
Kindcentrum
Vertrouwenspersoon v.d. Stichting INOS
Medewewerker van de GGD West-Brabant
Postbus 2124,
4800 CC Breda.
076-5245509
076-5223631
Haagse Markt 4
076-5213873
Doelen 36
4813 GR Breda
076-5210382
Heuvelstraat 52 bis
4813 GB Breda
076-5140601
Haagweg 466
4813 XG Breda
076 – 5147309
076-5282241
Wijkbibliotheek West
Het overgrote deel van de leerlingen heeft
een (gratis) abonnement op de
bibliotheek.
Dr. Struyckenstraat 161
4812 BC Breda
076 5144178
Prinsheerlijk
Sint Martinus Parochie
15
BIJLAGE
Activiteiten m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie
IV
Actief burgerschap en Integratie
De vorming van goede burgers is een kerntaak van onze school. Ons programma heeft in het aanbod voldoende
aanknopingspunten en voldoende tijd en aandacht voor dit thema. Vooral in ons programma sociaal-emotionele
vorming besteden wij expliciet aandacht aan vaardigheden als samen regels afspreken en handhaven, elkaar
respectvol aanspreken, goed kunnen omgaan met kritiek en conflicten oplossen. Binnen taal en wereldoriëntatie,
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
51
vooral bij geschiedenis en aardrijkskunde in de bovenbouw, leren de kinderen over onze staatsvorm, de
grondrechten van alle burgers en wat dat betekent voor ons gedrag. Binnen ons aanbod levensbeschouwelijke
vorming hebben wij gekozen voor filosoferen met kinderen. Uiteraard komen hier ook facetten van actief
burgerschap en integratie aan bod. In de bovenbouw besteden wij aandacht aan aspecten van een pluriforme
samenleving en wij brengen onze leerlingen in aanraking met andere religieuze opvattingen. Dat kan ook niet
anders, omdat maar een beperkt aantal van onze leerlingen de rooms-katholieke traditie uitdraagt. Ook
leerlingen met andere religieuze opvattingen bevolken onze school. Met onderstaande projecten en activiteiten
besteden wij aandacht aan actief burgerschap en Integratie:

Project Princenhage:

Contacten met de parochie:


We plannen het project dat door de leraren is ontwikkeld eens in de drie jaar.
Aspecten als wonen en werken, historie, middenstand komen aan de orde. Bij het project worden de
verenigingen van Princenhage,Harmonie Cecilia en de middenstand van Princenhage betrokken. Bovendien
kunnen gastsprekers worden uitgenodigd. Hiermede vergroten we de verbinding met de gemeenschap.
We bezoeken elk jaar de kerk; organiseren daar af en toe de openingsbijeenkomst van één van onze
projecten/vieringen. Martinusplan, Pasen.
De Kinderboekenweek:
Jaarlijks wordt aandacht besteedt aan de Kinderboekenweek, waarvoor een programma wordt opgesteld.
Onderdelen kunnen zijn: bezoek aan de bibliotheek; het uitnodigen van vertellers en / of een schrijver;
aandacht voor nieuwe boeken; excursies m.b.t. het gekozen thema.
De ontdekking:
Een cultureel programma, waarbij alle groep elk jaar te maken krijgen met één of meer culturele aspecten.
Voorbeelden hiervan zijn: bezoek aan het Stadsarchief, tentoonstellingen, voorstellingen in het Chassé
Theater of in het centrum voor de kunsten De Nieuwe Veste, bezoek / deelname aan concerten, cultureel
erfgoed, kennismaken met beeldende kunstenaars, bezoek aan de Grote Kerk.

We bouwen een dorp:

Landenproject:












Een project dat eens in de 7 jaar wordt gehouden. De leerlingen bouwen met hun ouders huizen, waarmee
een compleet dorp wordt gebouwd met straten, pleinen, winkels waarin daadwerkelijk eten wordt verkocht.
Er wordt eigen geld gedrukt, er verschijnt een nieuwsblad; een radiostation wordt ingericht; er worden een
burgemeester en wethouders gekozen. Postbodes, politieagenten, winkeliers, reporters zijn actief; de
leerlingen worden ingeschreven op het gemeentehuis en ontvangen een identiteitsbewijs enz.
Het gehele dagelijkse leven van een dorp / stad wordt doorleefd. Tot op heden is steeds de burgemeester
van Breda aanwezig geweest voor een officiële opening.
Eens in de vier jaar adopteert elke groep een land en werkt gedurende een bepaalde periode een bepaald
aspect van dat land uit. Hierop is het schoolfeest van dat jaar gebaseerd.
De Olympische Spelen:
Als de officiële olympische spelen plaatsvinden, worden deze ook op schoolniveau gehouden compleet met
intocht, afleggen van de olympische eed, ontsteken van de “eeuwige” vlam enz. Plaats: het terrein van
atletiekvereniging Sprint.
Structureel behandelen v.d. wereldgodsdiensten in de groepen 7 en 8
TV. Weekjournaal / Koekeloere
Sociaal emotionele ontwikkeling – zie bladzijde 19
Trefwoord – identiteitsonderwijs – zie bladzijde 9
Gebruik van Blokboeken Staatsinrichting
Martinusplan: jaarlijkse activiteit gericht op het bieden van hulp aan kinderen en projecten in de derde
wereld.
Gedragsprotocol
Deelname aan wijkgerelateerde activiteiten.
Grote ouderparticipatie.
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
52
16
BIJLAGE
Eureka!
V
Eureka! Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS (http://eureka.inos.nl)
Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de INOS-scholen. Zij verlenen de volgende
diensten:
Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor kinderen waarbij een vermoeden van
hoogbegaafdheid bestaat. Bij een dergelijk vermoeden (gesignaleerd door ouders en/of school) kan de IB-er contact
opnemen met Eureka!. Door middel van gesprekken met het kind, school en ouders, in samenhang met de
schoolresultaten wordt bekeken of het meerwaarde biedt een kind de IQ test af te nemen. Indien de IQ test wordt
afgenomen, bepaalt de uitslag hiervan of een kind in aanmerking komt voor deelname aan de verrijkingsklas.
Bovenschoolse verrijkingsklassen
Kinderen, vanaf groep 3, komen voor de verrijkingsklas in aanmerking als zij een algemeen IQ van 130 of meer
hebben dat is vastgesteld in een intelligentieonderzoek. In de verrijkingsklas krijgen de kinderen de kans
vaardigheden te leren als plannen, samenvatten, het toepassen van leerstrategieën, omgaan met succes en falen,
doorzetten, samenwerken etc. Dat doen ze o.a. door in projecten te werken. Ontdekkend en onderzoekend leren
staat centraal. De projecten monden uit in een presentatie voor hun ouders en belangstellenden.
De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. Tevens is er veel gevarieerd verrijkingsmateriaal aanwezig.
De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Ze spelen het spel Kwink, (ontwikkeld voor
hoogbegaafde kinderen) en filosoferen samen. Natuurlijk is er ook ruimte voor creativiteit.
Ook de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze worden herkend en erkend!
De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte klas op basisschool De Werft.
De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en er is een onderverdeling gemaakt tussen leerlingen uit de groepen 3,
4 en 5 en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
Online kenniscentrum voor scholen en ouders (http://eureka.inos.nl)
De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen. Hierop is een schat aan actuele informatie
te vinden over hoogbegaafdheid. Daarnaast biedt de website forums waarop ouders, scholen en leerlingen met elkaar
in contact kunnen komen.
Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding
Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert de leerkrachten van de kinderen die de verrijkingsklas bezoeken, in de eigen
onderwijssituatie. Zij helpt de scholen bij het opstellen van beleidsplannen en geeft adviezen ten aanzien van het
aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde leerlingen.
De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong op de scholen van INOS.
Voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke conferenties en aan ouders
Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen verzorgd. Ook wordt Eureka!
geregeld uitgenodigd haar kennis en ervaring buiten INOS te presenteren.
Coördineren van een Professionele Leergemeenschap Hoogbegaafdheid, INOS breed
Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over hoogbegaafdheid breed wordt gedeeld tussen leerkrachten van
INOS, begeleidt Eureka! een INOS-brede leergemeenschap op dit gebied.
Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de IB-er van onze school.
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
53
17
BIJLAGE
Veiligheidsbeleid
VI
Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te staan. Er is
sprake van een aantal wettelijke kaders die scholen (en schoolbesturen) voorschrijven veiligheidsbeleid te voeren.
Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke
veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid van kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken.
Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid is het INOS-brede
veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling tussen wat de individuele
scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor de gezamenlijke scholen van INOS wordt
gedaan.
Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid:

Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen;

Een medezeggenschapsraad op elke school;

Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school;

Een klachtenregeling;

Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw;

Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school;

Alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. In dit systeem kan melding
worden gedaan van zorgen om de leef- en leersituatie van een kind. In het geval dat meerdere hulpverleningsinstanties actief zijn in één gezin, wordt door dit signaleringssysteem een regievoerder van de gezamenlijke
hulpverlening aangewezen. ( voor meer informatie zie: www.zorgvoorjeugd.nu)

Een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen;

Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag;

Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling op alle scholen;

Een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid;

Het stimuleren van het verkeersveiligheidslabel voor scholen.
De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past bij de eigen specifieke situatie. Daarbij is
de Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van de school.
18
BIJLAGE
Passend Onderwijs
VII
Inleiding
Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige samenwerkingsverbanden
Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw
samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam RSV Breda eo, Optimale Onderwijskansen. In dit nieuwe
samenwerkingsverband participeren 26 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal 137 scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn
wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk
lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of
psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor
blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken
gemaakt.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
54
bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te
organiseren.
De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe samenwerkingsverband
moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt
door het bestuur van het samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende
schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van
OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken
de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een passend
onderwijsaanbod krijgt.
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen.
Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen
doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel
mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in
het navolgende uitgelegd.
Zorgplicht
Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat
iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een
passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw
kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar
een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die
wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school
voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard
belangrijk.
Nieuwe visie op ondersteuning
Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd op de vraag
wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu
toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van
een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus 2014 kijken we niet
meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra
onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De
handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de
leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.
Positie van de ouders
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in trajecten van
toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de
basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de
school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier
daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit
traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot
verschillende uitkomsten, te weten:
1
De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;
2
De leerling gaat naar een andere basisschool;
3
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op school voor
speciaal basisonderwijs;
4
De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op school
voor speciaal onderwijs;
5
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs
voor blinde en slechtziende leerlingen of dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel
voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en kunnen ouders zich
beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
55
onderwijs voor blinde en slechtziende of dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor
een arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het
samenwerkingsverband passend onderwijs.
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende commissies benaderen.

Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over
toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het
ontwikkelingsperspectief.

Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de
landelijke bezwaaradviescommissie, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit
over een toelaatbaarheidsverklaring.

Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor
Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke
ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft
adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook
duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor
alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een
rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op
zoek zijn naar een school voor hun kind.
Geldigheid huidige beschikkingen
Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of een Commissie voor
Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven, mogen daar het onderwijs genieten voor in ieder geval de
duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor een tijdelijke beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit
moeten worden genomen over de best passende voorziening na afloop van die beschikking.
Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool gaat in de toekomst een en
ander wijzigen. De huidige rugzak moet straks door het samenwerkingsverband worden omgezet in een arrangement
binnen een passende voorziening. Volgens de wet zijn de huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus
2014 niet meer geldig. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft echter het besluit genomen dat tot het
moment van omzetten van die rugzak in een arrangement de ambulante begeleiding en de begeleiding vanuit de
basisschool voor het schooljaar 2014-2015 worden bekostigd. In de praktijk betekent dit dat het eerste schooljaar
voor deze leerlingen in de ondersteuning niets hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald kan het zijn dat
de leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige rugzak kan worden gerealiseerd, maar het
kan ook zijn dat deze behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare middelen. Het samenwerkingsverband levert in
die zin in de toekomst maatwerk.
Meer informatie nodig?
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar 2014-2015 afgerond. De
ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband kunt u volgen via onze website www.rvsbreda.nl. Daarop vindt u
onder andere het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarin wordt het beleid van het
samenwerkingsverband verwoord.
Dan is er ook een aantal informatieve websites over ‘passend onderwijs’

www.steunpuntpassendonderwijs.nl
•
www.passendonderwijs.nl
•
www.medezeggenschappassendonderwijs.nl
•
www.mensenrechten.nl
•
www.onderwijsconsulenten.nl
•
www.onderwijsgeschillen.nl
Schoolgids Sinte Maerte versie 2014-2015
56