Ons kenmerk

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-242 d.d. 13
juni 2014.
(Prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné,
leden, mr. M. Nijland, secretaris)
Samenvatting
Beleggingsadvies. Consument heeft zijn beleggingsportefeuille bij de bank ondergebracht. Hij
had een doelrendement van 4% en wilde een hoog dividendrendement behalen. In de jaren
2009 tot 2012 heeft Consument zijn portefeuille uitgebreid met een tiental aandelenposities
die werden aanbevolen door de bank. De aandelen presteren minder dan verwacht en
Consument stelt de bank aansprakelijk voor het geleden verlies op de aandelenposities. Hij
stelt dat hij had mogen verwachten dat de aanbevolen aandelen net zo goed als de
benchmark zouden presteren. Bovendien had de bank bepaalde posities moeten corrigeren
toen deze in waarde daalden. De Commissie constateert dat de aanbevolen aandelen bij de
doelen en wensen van Consument pasten. Partijen zijn hierbij geen verplichting tot het
behalen van een bepaald minimum-rendement overeengekomen. De bank heeft geen
spontane adviesplicht. Dat de aandelen uiteindelijk beneden verwachting hebben gepresteerd
ten opzichte van de benchmark betekent niet dat het onderliggende advies onjuist is
geweest. De vordering wordt afgewezen.
Consument,
en
ABN AMRO Bank N.V h.o.d.n. ABN AMRO MeesPierson., gevestigd te Amsterdam, hierna
te noemen Aangeslotene.
1.
Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende
stukken:
- het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
- het verzoek tot geschilbeslechting als ontvangen op 15 juli 2013;
- het verweerschrift van Aangeslotene;
- de repliek van Consument;
- de dupliek van Aangeslotene; en
- de door Aangeslotene ter zitting overgelegde pleitnota.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid en dat beide partijen het advies
van de Commissie als bindend aanvaarden. Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge
behandeling op 22 mei 2014 en zijn aldaar verschenen.
2.
Feiten
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
In augustus 2009 heeft Consument zijn beleggingsportefeuille bij Aangeslotene
ondergebracht. Op dat moment is tussen partijen een beleggingsadviesrelatie tot
stand gekomen. Consument had een doelrendement van 4% en streefde een hoog
dividendrendement na.
In augustus 2009 heeft Consument een viertal aandelenposities van de zogenoemde
“recommandation list” van Aangeslotene gekocht. Het betrof de volgende fondsen: A,
B, C en D.
In 2012 heeft Consument op dezelfde wijze nog een zestal aandelenposities gekocht,
te weten E, F, G, H, I.
Van augustus 2009 tot juni 2012 is de totale waarde van de tien aandelenposities zo’n
€ 80.000,- gedaald.
3.
De vordering en grondslagen
3.1.
Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding van € 80.000,- en het kosteloos laten overbrengen van zijn
beleggingsportefeuille naar een andere bank.
Aan zijn vordering legt Consument ten grondslag dat Aangeslotene toerekenbaar is
tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de beleggingsadvies
relatie. De relevante benchmarks hebben over de periode van augustus 2009 tot juni
2012 een rendement van zo’n 20% gemaakt. Dit terwijl de onderhavige
aandelenposities van Consument over dezelfde periode een verlies van circa €
80.000,- hebben doorgemaakt en hij bovendien slechts een bescheiden
doelrendement van 4% had. Consument had mogen verwachten dat het opvolgen van
de beleggingsadviezen minimaal hetzelfde rendement zou opleveren als de
belangrijkste benchmark. Daarnaast heeft Aangeslotene gedurende diezelfde periode
in een financieel tijdschrift beleggingsadviezen uitgebracht ten behoeve van execution
only klanten. Zij heeft toen al haar verwachtingen over A, B, C, D en E neerwaarts
bijgesteld en op enig moment zelfs geadviseerd deze posities te verkopen. In dat
verband heeft zij nooit contact opgenomen met Consument en hem geadviseerd om
verkeerde aankopen te corrigeren om het verlies ten aanzien van deze posities te
beperken. Dit had van een redelijk handelend en bekwaam beleggingsadviseur wel
verwacht mogen worden.
Aangeslotene heeft de stellingen van Consument weersproken. Voor zover nodig zal
de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.
3.2.
3.3.
4.
Beoordeling
4.1.
Niet in geschil is dat tussen partijen een beleggingsadviesrelatie heeft bestaan. Kern
van een adviesrelatie is dat de belegger zelf beslist over het al dan niet uitvoeren van
transacties na een verkregen advies van de beleggingsadviseur. Omdat de belegger in
een adviesrelatie uiteindelijk zelf de beslissingen neemt, is hij in beginsel zelf
4.5
verantwoordelijk voor de gevolgen van die beslissingen. Dit kan slechts anders zijn als
komt vast te staan dat de adviseur niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam
en redelijk handelend beleggingsadviseur betaamt. Daarbij is met name van belang of
de beleggingsadviseur zijn advisering heeft afgestemd op hetgeen hem bekend was of
behoorde te zijn omtrent de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsprofiel van de
belegger en de weging van de verschillende soorten effecten in de geadviseerde
portefeuille.
Consument stelt zich op het standpunt dat Aangeslotene niet heeft gehandeld zoals
van een redelijk handelend beleggingsadviseur verwacht had mogen worden. Ter
zitting heeft hij toegelicht dat hij zelf de regie over zijn beleggingsportefeuille wilde
voeren, maar geen tijd had om zelf uitgebreid onderzoek te verrichten naar
“kansrijke” aandelen. Hij zocht een deskundige sparringpartner. Daarom heeft hij
voor de dienst van beleggingsadvies gekozen. Als Aangeslotene vervolgens bepaalde
aandelen aanbeveelt en hij hier een aantal uit kiest, mag verwacht worden dat deze
net zo goed presteren als de benchmark. Bovendien had Aangeslotene moeten
adviseren om bepaalde posities te corrigeren toen deze in waarde daalden.
De Commissie stelt vast dat Consument een doelrendement had van 4% en dat hij
een hoog dividendrendement wenste te behalen. Gelet op dit uitgangspunt pasten de
aanbevolen aandelen ten tijde van de aankoop bij zijn doelen en wensen. Partijen zijn
noch bij het aangaan van de adviesrelatie, noch bij de aankoop van de aandelen een
verplichting tot het behalen van een bepaald minimum-rendement overeengekomen.
Het feit dat Aangeslotene in openbare informatie haar verwachtingen ten aanzien van
bepaalde aandelen neerwaarts heeft bijgesteld, betekent niet dat zij in dezen een
spontane adviesplicht ten opzichte van Consument had. Zo’n adviesplicht is niet op te
maken uit de door partijen ingebrachte stukken. Bovendien, als ter zitting vastgesteld,
is er regelmatig contact geweest tussen partijen waarin de resultaten van de gehele
beleggingsportefeuille aan de orde zijn geweest. Consument heeft hierin zelf een
sturende rol gespeeld en zelfstandig een keuze gemaakt uit de lijst van aanbevolen
aandelen, hetgeen ook – zie r.o. 4.1. – inherent is aan de dienst van beleggingsadvies.
Dat de aandelen uiteindelijk beneden verwachting hebben gepresteerd ten opzichte
van de benchmark rechtvaardigt niet de conclusie dat het onderliggende advies
onjuist is geweest.
Gelet op het voorgaande komt de vordering niet voor vergoeding in aanmerking.
5.
Beslissing
4.2.
4.3.
4.4
De Commissie wijst de vordering bij bindend advies af.
In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke
gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de
Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van
deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie
hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan