Inschrijfformulier - H.O.G. Limburg Chapter Netherlands

Limburg Chapter Netherlands
p/a Langheckweg 2
6468 EL Kerkrade
www.limburgchapter.nl
Info: [email protected]
Inschrijfformulier
Achternaam:
Initialen:
Geslacht:
Voornaam:
Man / Vrouw
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon privé/werk:
Mobiele telefoon:
E-mail adres:
HOG Lidmaatschapsnummer:
Indien geen lid, lees HOG lidmaatschap
Model Harley-Davidson/Buell:
Contributie bedraagt € 25,= per kalenderjaar (01.01- 31.12). Bij aanvang lidmaatschap vanaf 1 juli bedraagt de contributie
€12,50 voor de rest van het jaar. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL66ABNA0531174670, BIC code
ABNANL2A ten name van Limburg Chapter Netherlands.
Het is mij bekend dat het bestuur alsmede officials met gedelegeerde bestuurstaken geen aansprakelijkheid
aanvaarden, behoudens in voorkomend geval en voor zover de door het bestuur afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft.
Ten aanzien van officials met gedelegeerde taken op het gebied van deelname aan het openbare verkeer bevestig ik
(nogmaals) dat het mij bekend is dat geen aansprakelijkheid aanvaard wordt, behoudens voor zover de door elke official
afgesloten individuele wettelijke aansprakelijkheidverzekering motorrijtuigen aanspraak op een uitkering geeft.
Door (her)registratie confirmeer ik mij met bovengenoemde regel. Verder heb ik kennis genomen, c.q. ga ik kennis nemen
van het op www.limburgchapter.nl vermelde Huishoudelijk reglement en Ritreglement.
H.O.G. Lidmaatschap:
Uitgangspunt voor het lidmaatschap van het Chapter is dat je als motoreigenaar tevens lid bent van de Harley
Owners Group (H.O.G.) Aanmelden via http://members.hog.com.
Voor akkoord:
Naam:
Datum:
Handtekening:
Limburg Chapter Netherlands #9212, sponsored by Dutch Hills Harley-Davidson.
Handelsregister Kamer van Koophandel nummer 12043166.
Secretariaat: [email protected]
Origineel van het inschrijfformulier afgeven bij c.q. opsturen naar Dutch Hills Harley-Davidson Kerkrade.
Als lid van Limburg Chapter Netherlands, kan ik met extra korting deelnemen aan de Collectieve Motorverzekering bij
verzekeringsmaatschappij Havelaar & van Stolk.
□ Ik ben reeds verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Havelaar & van Stolk
Mijn polisnummer is : ……………………………………………………..
□Ik ben nog niet verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Havelaar & van Stolk. Ik wil graag een offerte aanvragen,
stuur mij daarom een offerte formulier toe.