Duurzaamheid verslag 5 maart 2014

Verslag
PORA-DUURZAAM
Woensdag 5 maart 2014
9:30-10:30 uur
Trouwzaal te Heerhugowaard
afschrift agenda + stukken : Ester Oude Nijhuis (Alkmaar), Rob Petersen (Alkmaar), Theo de Bruijn (Alkmaar), Kathy
Boomstra (Bergen), Harry Smith, Vivienne Grandiek (Castricum), Chris Busstra (Graft-De Rijp), Frank Schuitemaker
(Heerhugowaard), Jenneke Oomen (Heiloo), Gerhard Schutten (Langedijk), Annette Uitendaal (Schermer), Annemiek
Verburg (Secretaris Regiegroep)
deelnemers
Dhr. Jan Nagengast
Dhr. Alwin Hietbrink
Mevr. Christel Portegies
Dhr. Joop Klukhuhn
Dhr. Christiaan Kwint
Dhr. Fred Dellemijn
Mevr. Irma Schrijver
Dhr. Wim van Enter
:
Gemeente Alkmaar
Gemeente Bergen
Gemeente Castricum
Gemeente Graft-De Rijp
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Heiloo
Gemeente Langedijk
Gemeente Schermer
tevens aanwezig : Jelle Beemsterboer (HVC), Gerhard Schutten (Langedijk), Annemiek Verburg (Secretaris
Regiegroep), Mariëlle Rademaker (Secretaris).
afwezig: Joop Klukhuhn
Verslag
1.
•
•
•
Opening vergadering / mededelingen / vaststelling agenda
De heer Hietbrink opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Hietbrink stelt de agenda vast.
Er zijn geen mededelingen
2.
•
•
•
Concept verslag 5 februari 2014
Het concept-verslag d.d. 5 februari 2014 wordt vastgesteld na doorvoeren opmerkingen.
Actiepunt 130205.2a en 2b worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Ambtelijk is het initiatief ‘braakliggende terreinen’ van agentschap.nl en Heerhugowaard besproken.
Aanwezige gemeenten hebben ambtelijk aangegeven aan onvoldoende braakliggende locaties te
hebben om te kunnen/willen deelnemen aan het initiatief.
3. Coördinatieteam Regio Alkmaar/ Regiotafel
• Concept Vergaderschema PORA na de verkiezingen. Vergadering stemt in met volgende PORA 4 juni
9.00-10.30 uur te Alkmaar.
• De bestuurlijke kalender en jaarverslag worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Revolverend Stimuleringsfonds Duurzame Energie
• Planning voortgang oprichting wordt besproken. De intentie is dat iedereen de oprichtingsstukken voor
de verkiezingen in het college behandeld.
• HHW geeft aan dat de stukken zijn aangehouden omdat het college vragen heeft over vetorecht van
de HVC. HVC zal vetorecht intern bespreken en een toelichting opstellen waarom HVC er aan hecht
en stuurt dit aan de wethouders.
•
Er zal juridisch en ambtelijk nog gekeken worden naar de oprichtingsstukken met de opmerking te
streven geen wijzigingen door te voeren in de stukken in verband met al genomen besluitvorming in
een aantal colleges.
5. Burgemeesters convenant
• De gemeente Castricum, Bergen, Langedijk en Heiloo hebben het collegevoorstel besproken en zijn
akkoord.
• De gemeente Heerhugowaard is al aangesloten, maar moet nog dekking vinden voor het opstellen van
de regionale SEAP.
• De gemeente Schermer zal het voorstel zo snel mogelijk inbrengen in het college.
• De gemeente Graft-De Rijp zal verzocht worden het voorstel zo snel mogelijk inbrengen in het college
(actie MR).
• De gemeente Alkmaar is zelf terughoudend maar doet mee als de andere gemeenten deelnemen.
Alkmaar zal het voorstel behandelen in het college van 11 of 18 maart. De staf is al akkoord. De
gemeente stelt wel een aantal eisen aan deelname:
o uitvoering bij bedrijven/bewoners leggen
o niet te veel ambtelijke inspanning
o subsidie Europees moet geborgd worden door te beleggen bij gemeente die ervaring heeft.
• De gemeenten Alkmaar, Schermer, Graft-De Rijp, Heerhugowaard zullen zich inspannen het
collegevoorstel burgemeestersconvenant in maart in het college te brengen en de uitkomst door te
geven aan mevrouw Rademaker.
6. Europese subsidies
• De heer Hietbrink heeft een informatief gesprek gehad met een medewerker van het ONHN. Er is
gesproken over het schaalniveau. ONHN is vanuit de provincie bezig met het opstellen van beleid. Er
is afgesproken de offerte HVC/Klimaatverbond op te sturen aan ONHN zodat over de samenhang van
het op te stellen beleid met de SEAP van de regio Alkmaar nagedacht kan worden. In PORA juni stand
van zaken bespreken.
7. Presentatie Lets DO award van 10.10 tot 10.25 uur
• Ans Ursem van Fairbusiness en Joost Baltus (ondernemer Alkmaar) presenteren de Let’s DO award
op uitnodiging van de heer Schutten. Het doel was ervaringen uitwisselen over het project in de HAL
regio in 2013 en de mogelijkheid tot opschaling onderzoeken. Let’s DO award is een prijs voor de
meest ‘succesvolle duurzame innovatie’ bij het MKB. De betrokken partijen: gemeenten, MKB
ondernemers, partners hebben allemaal een ander belang bij het instrument: bv. vergroten netwerk,
extra publiciteit, contacten leggen met gemeenten of andere ondernemers, MVO beleid ondersteunen.
Het doel is dit jaar op te schalen van 3 naar 10 gemeenten.
• De planning:
o Maart: Gemeenten laten voor eind maart weten of ze willen deelnemen aan de let’s DO award.
Er zijn 3 pakketten mogelijk. Ans Ursem geeft aan graag te werken in teamverband.
o April: Aanmelden en werven bedrijven
o Juni-Aug: lokale voorronden in de gemeenten
o September: publieksstemming, 1 finalist per gemeente
o Oktober: tijdens week duurzaamheid finale
8. Rondvraag en Sluiting
•
•
De heer Nagegast geeft aan dat 4 lokale burgerinitiatieven BACH interesse hebben in een aandeel in
de windmolen.
De heer Hietbrink sluit de vergadering.
Het volgende PORA duurzaamheid staat gepland op 4 juni van 9.00 tot 10.30 uur te Alkmaar.
2
BESLUITENLIJST
PORA 5 maart 2014
Betreft
130305.2
Onderwerp
Vergaderdata
Besluit/Afspraak
Het volgende PORA duurzaamheid staat gepland op 4 juni van
9.00 tot 10.30 uur te Alkmaar.
ACTIELIJST
PORA 5 maart 2014
Betreft
130205.2a
130205.2b
130305.4a
130305.4b
130305.4c
130305.5
130305.6a
130305.6b
130305.7
Wat
Agenderen resultaten enquête Ichoosr na-isolatie
Resultaten zijn van het na-isolatieproject in
Amstelveen en Haarlemmermeer.
juridisch en ambtelijk oprichtingsstukken bekijken.
HVC stelt een toelichting op waarom zij aan hecht en
stuurt dit aan de wethouders.
De intentie is dat iedereen de oprichtingsstukken
voor de verkiezingen in het college behandeld.
Collegevoorstel burgemeestersconvenant in maart in
het college in brengen en de uitkomst door te geven
aan mevrouw Rademaker.
de offerte HVC/Klimaatverbond op te sturen aan
ONHN
Stand van zaken bespreken opdracht ONHN m.b.t.
beleid en samenhang met SEAP Regio Alkmaar.
Gemeenten laten voor eind maart weten of ze willen
deelnemen aan de let’s DO award.
Wie
MR
MR
Wanneer
4 juni 2014
4 juni 2014
Jelle
Jelle
12 maart 2014
12 maart 2014
Iedereen
19 maart 2014
Alkmaar,
Schermer,
Graft-De Rijp,
Heerhugowaard
MR
19 maart 2014
12 maart 2014
MR
4 juni 2014
Iedereen
Maart 2014
3