M4 H3 Kies je voor zeker

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
Exameneenheid: Consumptie
kdddd
Paragraaf 3.1 Hoe betaal jij?
Verzekering
= assurantie, de verzekeraar neemt het financieel risico van schade of diefstal
over van de verzekerde bij een onzeker voorval
Verzekeraar
= verzekeringsmaatschappij
Verzekerde
= degene die een verzekering afsluit
Tussenpersoon
Derde
= iemand die in opdracht van de verzekerde alles met de verzekeraar regelt
= iemand anders dan jijzelf
Onzeker voorval
= een gebeurtenis waarvan je niet weet wanneer en of die ooit zal
plaatsvinden
= de kans
= het deel van de schade dat de verzekerde zelf betaald. Hoe hoger het eigen
risico hoe lager de premie
= claim, het bedrag dat de verzekeraar aan de verzekerde moet betalen bij
schade of diefstal
Risico
Eigen risico
Schade uitkering
Polis
Polisvoorwaarden
= het bewijs dat je een verzekering hebt
= verzekeringsvoorwaarden, met daarin de rechten en plichten van de
verzekerde en de verzekeraar
Premie
= de prijs die de verzekerde moet betalen aan de verzekeraar om verzekerd
te zijn. De hoogte van de premie hangt af van het risico op schade of
diefstal. Hoe hoger dit risico hoe hoger de premie
= transactiekosten, de prijs die je bovenop de premie betaald om een
verzekering af te sluiten (eenmalig)
= een belasting geheven door de overheid op de premie en poliskosten
Poliskosten
Assurantiebelasting
Berekening verzekeringskosten
Premie
Poliskosten
Bedrag
Assurantiebelasting 21%
Verzekeringskosten
90
10 +
100
21 +
121
Wel of niet verzekeren hangt af van
 Het risico op schade of diefstal
 De premie in verhouding tot de waarde van wat je wilt verzekeren
 Of je de schade of diefstal zelf kan betalen
AVP
Woonverzekeringen
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
= aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, vergoedt schade die
door jou zonder opzet veroorzaak zijn aan derde. Deze
verzekering geldt voor het hele gezin incl. huisdieren.
= dekt de schade tegen nieuwwaarde door brand, inbraak of water aan
roerende zaken
= dekt de schade tegen herbouwwaarde door brand of stormschade aan een
onroerend goed
1
Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
Exameneenheid: Consumptie
kdddd
Roerend goed/zaak
= alle spullen in je huis
Onroerend goed/zaak = gebouw & grond
Onderverzekerd
Oververzekerd
= als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Je zal hierdoor
een lagere schade-uitkering ontvangen van de verzekeraar dan de
werkelijke schade
= als het verzekerd bedrag hoger is dan de werkelijke waarde. Je zal hierdoor
niet meer ontvangen aan schade-uitkering van de verzekeraar dan de
werkelijke schade
Berekening schadevergoeding
GeïndexeerdeVerzekering
schadevergoeding =
verzekerde waarde
×
werkelijke waarde
schadebedrag
= de verzekerde waarde wordt jaarlijks aangepast aan de prijsstijgingen,
zodat je altijd voor de juiste waarde verzekerd bent
2
Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
Exameneenheid: Consumptie
kdddd
Paragraaf 3.2 Korting op je autoverzekering?
WA verzekering
= Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering, een verplichte verzekering voor
motorvoertuigen die toegebrachte schade aan derde dekt. De premie is op
basis van het gewicht van de auto
Casco verzekering
= een verzekering die schade dekt aan het eigen motorvoertuig. De premie is
op basis van de catalogus waarde van de auto
Allriskverzekering
= WA + Casco
Cataloguswaarde
Dagwaarde
= nieuwprijs
= de waarde op een bepaald moment
Overige factoren die van invloed zijn op de premie van een auto verzekering
 Aantal kilometers dat je rijdt
 Regio waarin je woont
 Leeftijd van de bestuurder
 Eigen risico
 Aantal schade vrije jaren
Bonus-malusladder
 Bonus

Malus
Bruto premie
Netto premie
= no-claimkorting
= als je geen schade claimt ontvang je dat jaar een hogere korting op de
bruto premie en wordt
de netto premie lager
= als je een schade claimt ontvang je dat jaar een lagere korting op de bruto
premie en wordt je netto premie hoger
= premie waarbij niet de bonus/malus verrekend is
= premie waarbij de bonus/malus verrekend is
3
Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
Exameneenheid: Consumptie
kdddd
Paragraaf 3.3 Wie zijn zorg is dat?
Zorgverzekering
= verzekering die de kosten voor de gezondheidszorg dekt, kinderen onder de
18 jaar zijn meeverzekerd met één van hun ouders
 Basisverzekering
= wettelijk verplichte verzekering die de kosten voor de
huisarts, ziekenhuis en apotheek dekt
 Aanvullende verzekering = verzekering die de kosten dekt die niet door de
basisverzekering gedekt worden
Polis

Naturapolis

Restitutiepolis
Eigen risico
= rekeningen worden rechtstreeks door de verzekeraar betaald aan
de zorgverlener
= rekeningen worden ontvangen door de verzekerde en die moet zelf
de rekeningen doorsturen naar de verzekeraar
= het deel van de schade dat de verzekerde zelf betaald. Hoe hoger het eigen
risico hoe lager de premie
Nominale premie
= een premie die in euro’s is vastgesteld
Inkomensafhankelijke- = naast de nominale premie betaal je via je werkgever ook premie voor je
premie
zorgverzekering. Deze premie is afhankelijk (%) van de hoogte van je loon.
Zorgtoeslag
= een bijdrage van de overheid waarmee je een deel van de premie kunt
betalen. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk.
Inkomensafhankelijk = de premie/toeslag is gekoppeld aan het inkomen.
 Hoog inkomen
= hoge premie, lage of geen toeslag
 Laag inkomen
= lage premie, hoge toeslag
Internet verwijzing:
www.toeslagen.nl
4
Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
Exameneenheid: Consumptie
kdddd
Paragraaf 3.4 Hoe woon je?
Woningmarkt
= alle vraag naar woningen en alle aanbod van woningen
 Koopwoningen = vrager koopt een woning van de verkoper
 Huurwoningen = huurder huurt een woning van de verhuurder
Kopen
Makelaar


= iemand die tegen betaling kan bemiddelen bij de koop/verkoop van een
huis. De makelaar is gespecialiseerd in de woningmarkt, maar is niet
verplicht bij de koop/verkoop van een woning
Koop
o Zoeken naar een geschikt huis
o Onderhandelen over de prijs
Verkoop
o Zoeken naar kopers
o Onderhandelen over de prijs
Internet verwijzing:
www.nhg.nl
www.veh.nl
www.kadaster.nl
www.funda.nl
Voorlopig koopcontract = een contract waarin de koop wordt vastgelegd van een woning met daarin
het object, de prijs en eventueel ontbindende voorwaarde. De koper heeft
nog drie dagen bedenktijd voordat de koop definitief wordt.
Ontbindende= voorwaarde die worden afgesproken tussen de koper en de verkoper van
voorwaarden
de woning, waardoor de koop kan worden ontbonden:
 Financiering
= als de koper het geld voor de koop niet rond krijgt
 Bouwkundige keuring = als er na een bouwkundige keuring veel kosten boven komen
 NHG
= als de koper geen Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen
 No-risk clausule
= als de koper zijn eigen koopwoning niet kan verkopen
Notaris
Kadaster
Transportakte
Onroerende zaken
= iemand die de transportakte opstelt en inschrijft in het kadaster. De
notaris is de enige die bevoegd is dit te doen en verplicht is bij de
koop/verkoop van een woning
= een register waarin alle eigenaren van een onroerend goed worden
geregistreerd
= een document waarin de overdacht tussen koper en verkoper van een
woning wordt geregeld en vastgelegd in het kadaster door de notaris
= een huis, gebouw of een stuk grond
Bijkomende kosten
 Overdrachtsbelasting
 Notariskosten
 Kadasterkosten
 Makelaarskosten
Voor wie zijn de bijkomende kosten
 k.k.
= kosten koper, kosten zijn voor de koper en zitten niet in de aankoopprijs
 v.o.n.
= vrij op naam, kosten zijn voor de koper en zitten wel in de aankoopprijs
VEH
= Vereniging Eigen Huis, een consumenten organisatie die opkomt voor de
belangen van huizeneigenaren
5
Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
Exameneenheid: Consumptie
Huren
Woningcorporatie
kdddd
= een vereniging of stichting die woningen bouwt, verhuurt en onderhoudt.
Je komt hiervoor als huurder alleen in aanmerking als je een laag inkomen
hebt.
Huurtoeslag
= een bijdrage van de overheid waarmee je een deel van de huur kunt
betalen. De huurtoeslag is inkomensafhankelijk en je moet aan een aantal
voorwaarden voldoen:
 Woon je alleen of samen?
Internet verwijzing:
www.toeslagen.nl
 Wat is je leeftijd?
www.huurcommissie.nl
 Hoe hoog is de huur?
 Wat is het inkomen?
 Om wat voor soort huurhuis gaat het?
Huurprijs
= de vergoeding die de huurder betaald aan de verhuurder om in een woning
te mogen wonen
Huurcommissie
= als er een conflict is tussen de huurder en de verhuurder over
 De huurprijs
 Het onderhoud
 De servicekosten
Regels van aanvullend recht
= hiervan mag worden afgeweken
 Groot onderhoud is voor de verhuurder
 Klein onderhoud is voor de huurder
 Onderverhuur is toegestaan
 Bij kamerverhuur geldt een proeftijd van negen maanden
Regels van dwingend recht
= hiervan mag niet worden afgeweken
 Binnen het huis heeft de huurder het recht om verbeteringen aan te brengen
 Dood breekt geen huur
 Koop breekt geen huur
 Een huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd
6