een factsheet dat u hier kunt downloaden.

Factsheet: Informatie voor de forensische zorgaanbieders met betrekking tot ROM en Risicotaxatie
Stand van zaken 2015
1. Inleiding
In 2014 hebben DForZo en het Forensisch Netwerk overeenstemming bereikt over het te hanteren
instrumentarium voor het meten van de voortgang van de behandeling (ROM) en de risicotaxatie.
Het jaar 2014 wordt beschouwd als implementatiejaar. Deze afspraken zijn geoperationaliseerd in de
gids Forensische Prestatie-indicatoren verslagjaar 2015.
Samengevat gelden per 1 januari 2015 de volgende afspraken:
2. Meten van de voortgang van de behandeling (ROM):
2.1 Instrumentkeuze
Keuze uit één van de volgende instrumenten. De keuze voor welk instrument wordt ingezet is ter
beoordeling aan de behandelaar/zorginstelling.
-
HoNOS
Mate (instrument voor verslavingszorg)
DROS (instrument voor verstandelijk beperkten)
De meting geldt voor alle klinische en ambulante patiënten met uitzondering van de patiënten bij wie
de DDBC-hoofdgroep persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen of verdiepingsdiagnostiek is
geopend.
De verplichting geldt voor alle forensische settingen met uitzondering van RIBW, FO en ambulante
begeleiding.
2.2 Meetfrequentie
2.2.1
Beginmeting
Bij alle patiënten dient binnen drie maanden na start behandeling aantoonbaar een beginmeting van
de ernst van de aandoening met de HoNOS of de Mate7 of de DROS te zijn gedaan. Dit betreft alle
patiënten die minimaal drie maanden zijn opgenomen.
Voor de PPC geldt een afwijkende frequentie: Bij alle patiënten dient binnen één week na start
behandeling aantoonbaar een beginmeting te zijn gedaan van de ernst van de aandoening met de
HoNOS of de Mate7 of de DROS.
2.2.2
Systematisch meten
Bij alle patiënten die langer dan een jaar in behandeling zijn (geweest) dient jaarlijks aantoonbaar de
ernst van de problematiek is gemeten met hetzelfde meetinstrument als de beginmeting.
Voor de PPC geldt een afwijkende frequentie: Bij alle patiënten die langer dan 8 weken in
behandeling zijn (geweest) dient aantoonbaar binnen 6 tot 8 weken na start behandeling de ernst
van de problematiek is gemeten met hetzelfde meetinstrument als de beginmeting.
2.2.3
Eindmeting
Bij alle patiënten die langer dan 6 maanden in behandeling zijn (geweest) dient uiterlijk binnen 3
maanden voor ontslag een eindmeting te zijn gedaan met hetzelfde meetinstrument als de
beginmeting.
Voor de PPC geldt een afwijkende frequentie: Bij alle patiënten die langer dan 12 weken in
behandeling zijn (geweest) dient uiterlijk binnen 1 week voor ontslag aantoonbaar een eindmeting te
zijn gedaan. Indien de ontslagdatum onbekend is en er sprake is van plotselinge invrijheidstelling
wordt de nameting, indien mogelijk, op de dag zelf gedaan.
2.3 Normering
Voor de aanlevering van deze indicator wordt door DForZo in 2015 de volgende norm gehanteerd:
Een percentage geldige beginmetingen van 25%. De budgetkorting bedraagt 1%.
3. Het meten van het recidiverisico
3.1 Instrumentkeuze
Keuze uit één van de volgende instrumenten. De keuze voor welk instrument wordt ingezet is ter
beoordeling aan de behandelaar/zorginstelling.
-
HCR20-V3
HKT-R
De verplichting geldt voor alle klinische patiënten.
3.2 Meetfrequentie
Risicotaxatie is verplicht in alle settingen met uitzondering van patiënten die in preventieve
hechtenis zijn, patiënten met een schorsing van preventieve hechtenis en RIBW, FO en ambulante
begeleiding.
3.2.1
Beginmeting
Voor de FPC geldt: Bij alle patiënten die in behandeling worden genomen en waarvan de
verblijfsduur/behandelduur langer dan 6 maanden is dient aantoonbaar binnen 6 maanden een
beginmeting te zijn gedaan met de HCR V3 of de HKT-R.
Voor de PPC geldt: Bij alle patiënten die in behandeling worden genomen dienen aantoonbaar
binnen 1 week na opname de H-items van de HKT-R te zijn afgenomen.
Voor de overige klinische settingen geldt: Bij alle patiënten die in behandeling worden genomen en
waarvan de verblijfsduur/behandelduur langer dan 3 maanden is dient aantoonbaar binnen 3
maanden een beginmeting te zijn gedaan met de HCR V3 of de HKT-R.
Voor de ambulante behandeling geldt: bij alle patiënten waarvan de verblijfstatus/behandelduur
langer dan 3 maanden is dient aantoonbaar binnen 3 maanden na startbehandeling een beginmeting
te zijn gedaan met een risicotaxatie-instrument.
3.2.2
Systematisch meten
Voor alle klinische settingen geldt: Voor alle patiënten die in behandeling zijn dient een geldige
meting van het recidiverisico met de HCR V3 of de HKT-R aantoonbaar aanwezig te zijn.
Voor de PPC geldt dat bij alle patiënten aantoonbaar binnen 8 weken na opname de K-items van de
HKT-R moeten zijn afgenomen
Voor de ambulante behandeling geldt: Voor alle patiënten die in behandeling zijn dient een geldige
meting van het recidiverisico met een risicotaxatie-instrument aantoonbaar aanwezig te zijn.
3.2.3
Eindmeting
Voor de PPC geldt dat bij alle patiënten aantoonbaar binnen een week voor ontslag de K-items en de
T-items van de HKT-R moeten zijn afgenomen. Indien er sprake is van plotselinge invrijheidsstelling
wordt de eindmeting, indien mogelijk, op de dag zelf gedaan.
3.2.4
Normering
Voor de aanlevering van deze indicator wordt door DForZo in 2015 de volgende norm gehanteerd:
Een percentage geldige beginmetingen van 70% voor de FPC en 35% voor de overige settingen. De
budgetkorting bedraagt 1%.
4. Meten van de verandering in het recidiverisico
Aanvankelijk was het de bedoeling om tot een keuze voor één risicotaxatie-instrument voor de hele
sector te komen. Op basis van alle beschikbare kennis en informatie is besloten om die keuze uit te
stellen. De voornaamste reden hiervoor is dat zowel van de HCR als de HKT net gereviseerde versies
gereed zijn. Er zal in de komende jaren een vergelijkend onderzoek plaatsvinden om een uitspraak te
kunnen doen of en zo ja één van beide instrumenten het meest geschikt is.
Om toch eenduidigheid in metingen te bevorderen is afgesproken dat met ingang van 2015 voor alle
klinische patiënten jaarlijks een meting wordt gedaan met de K-factoren van de HKT-R.
Voor 2015 zijn nog geen voorwaarden gesteld aan het meetmoment. Het is allereerst van belang dat
voor alle patiënten die in 2015 op enig moment langer dan 3 maanden in behandeling waren een
meting heeft plaatsgevonden. Voor 2016 zal dit verder worden uitgewerkt.
Voor de aanlevering van deze indicator wordt door DForZo in 2015 de volgende norm gehanteerd:
Een percentage geldige beginmetingen van 70% voor de FPC en 35% voor de overige settingen. De
budgetkorting bedraagt 1%.
5. Implementatie
Iedere zorgaanbieder is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes binnen voorgaande beschrijving en
de implementatie daarvan binnen zijn eigen organisatie. Hiervoor zijn geen richtlijnen c.q. standaard
implementatieplannen op te stellen.
Echter, om te voorkomen dat elke zorgaanbieder zijn eigen zoektocht moet opzetten hebben wij
hierbij wat praktische informatie opgenomen:
5.1 HoNOS:
Auteurs: C.L. Mulder, A.B.P. Staring, J. Loos, V.J.A. Buwalda, D. Kuijpers, S. Sytema, A.I. Wierdsma.
Vrij verkrijgbaar o.a. via:
http://www.trimbos.nl/~/media/Themas/5_Implementatie/Doorbraak/Schizofrenie/B4%203j%20%2
0HoNOS%20Handleiding.ashx
Zie Bijlage 1.
Software: in ROM-software van software-aanbieders
Training: gewenst, evenals periodieke herhaaltrainingen. Volgens handleiding meer informatie bij
C.L. (Niels) Mulder. Contactgegevens niet te achterhalen.
5.2 Mate:
Auteurs: G.M. Schippers, T.G. Broekman
http://www.resultatenscoren.nl/publicaties/detail/mate.html
€ 10,00 voor de uitgave, gratis download
Zie Bijlage 2.
Software: veel instellingen hebben dit in hun eigen systemen ingebouwd. Daarnaast voeren de
bestaande ROM-softwareleveranciers het instrument in hun pakket en is een invoermodule
verkrijgbaar via: www.beta.nl.
Training: train de trainers via Leernetwerk Verslavingszorg: www.lnw-verslavingszorg.nl tel. 0765236410. 1 trainingsdag van ca 6 uur.
Meer informatie: http://www.mateinfo.nl/
5.3 DROS:
Auteurs: Klaus Drieschner en Brenda Hesper
Verkrijgbaar via De Borg
Zie Bijlage 3
Software: DROS wordt momenteel alleen bij de Borg-instellingen gebruikt en is ingebouwd in hun
interne systeem Digitest.
Training: training is sterk aanbevolen. Deze wordt verzorgd door Klaus Drieschner.
5.4 HCR20-V3:
Auteurs: Kevin Douglas, Stephen Hart, Christopher Webster, Henrik Belfrage, vert. Vivienne de Vogel,
Michiel de Vries Robbe, Yvonne Bouman, Farid Chakhssi, Corine de Ruiter
Handleiding verkrijgbaar via: http://www.eburon.nl/hcr-20_versie3
Kosten: € 22,50. Niet digitaal verkrijgbaar. Codeerblad digitaal verkrijgbaar. Zie bijlage 4.
Software: invoermodule LDR, vertalers hebben liever gratis aanbod via EFP dan commerciele
softwareaanbieders.
Training: niet verplicht, wel aan te raden. RINO organiseert training: http://www.rinogroep.nl/A1538
Van der Hoevenkliniek overweegt Train de trainer-opleidingen te organiseren
5.5 HKT-R:
Auteurs: Marinus Spreen, Eddy Brand, Paul ter Horst, Michelle Willemsen, Stefan Bogaerts
Vrij verkrijgbaar, binnenkort op website DJI.
Zie bijlage 5.
Software: verkrijgbaar via Paul ter Horst, op excelbasis. Ontwikkeling mogelijk via User
Training: noodzakelijk, via onderstaande. Training 1 dag ca 16 personen
Eindhoven Paul Ter Horst: [email protected] tel. 040-2970414
Groningen Marinus Spreen; [email protected] tel. 050-5221221
Rotterdam Stefan Bogaerts; [email protected] tel. 013-4663689