Probleem - Congressen MetZorg

Depressie en Angst bij patiënten met somatische
aandoeningen in de thuiszorg
Gabriël Roodbol MScN MANP,
Verpleegkundig specialist GGZ Neuropsychiatrie RadboudUMC, Nijmegen
Hoofddocent MANP HAN Master ANP Nijmegen
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Wie doet wat bij comorbide problemen in de
thuiszorg (1ste lijn) ?
Psychiatrische
problemen
Behandeling eerste lijnszorg:
Basiszorg GGZ
Psycholoog/ SPVer
Huisarts
Somatische
problemen
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Verpleegkundige zorg
René Descartes 1596 - 1650
maakte onderscheid tussen :

Lichaam (res extensa)

Ziel en Geest (res cognitans)
Oftewel ;

Dualistisch mensbeeld
Met als gevolg…..
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Samenhang tussen ‘psyche en soma’

Toevallige samenhang (Posttraumatische
stressstoornis en Diabetes)

Psych en som stoornis hebben bepaalde criteria
gemeenschappelijk (Moeheid bij depressie en
Nierfunctievervangende behandeling)

Psych stoornis veroorzaakt somatische stoornis
(Anorexia Nervosa)

Somatische stoornis veroorzaakt psych stoornis
(hartfalen en depressie/ angststoornis)
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Casus



Dhr. A. 67 jaar, sinds 10 jaar Parkinson, heeft
medicatie gekregen met ernstige bijwerkingen
(dwangmatig gokken). De neuroloog bouwt de
medicatie af en dhr A. wordt zeer passief en
somber. De Parkinson verergert… Hierdoor
verwaarloost hij zichzelf, onderneemt geen
activiteiten meer en raakt geïsoleerd, hij is niks
waard want hij kan niks meer dan trillen (schaamte),
wordt bang van andere mensen en gaat hen
vermijden…Zegt alle contacten af…
Jij komt omdat hij is gevallen… ondersteuning
zelfverzorging, medicatie toedienen.
Hoe hangt een met ander samen??
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Verhouding tussen gezondheidsproblemen en
de gevolgen voor het dagelijkse leven
Parkinson
Aandoening/ ziekte
verminderde
zelfzorg en
initiatiefname
Functie/
Stoornis
Activiteiten/
Beperking
Participatie/
p-probleem
isolement
Motorische en
nonmotorische
stoornissen
Omgevingsfactoren
Persoonlijke
factoren
Persoonlijkheid
Flatgebouw
ICF WHO,2002
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Psychiatrische aandoeningen

Angststoornissen

Stemmingsstoornissen

Somatoforme stoornissen

Zijn een psychiatrische aandoening
als deze klachten het functioneren
belemmeren of ernstig lijden
veroorzaken
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
basisvragen ter detectie van psychiatrische
problemen: pluis of niet-pluis??

Enkele problemen die mensen kunnen
meemaken;
–
–
–
–
–
Angst of paniek, vooral in speciale situaties?
Neerslachtig of depressief?
Juist het tegenovergestelde; te opgewekt, uitgelaten,
geprikkeld zonder goede reden?
Problemen in verband houden met alkohol of andere
middelen?
Maakt u dingen mee die moeilijk te verklaren zijn en
door anderen niet herkend worden?
(WHO 1999)
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Angststoornissen (Medisch –psychiatrisch
DSM-IV):
 Paniekstoornis (aanvalsgewijs optreden van angst)
 Gegeneraliseerde angststoornis (buitensporige angst en bezorgdheid
gedurende 6 mnd)
 Fobie (agora = vermijding, sociaal, specifiek)
 Obsessief-compulsieve stoornis (dwanggedachten en –handelingen)
 ASS & PTSS (trauma en herbelevingen met dysfunctioneren)
 Angststoornis door somatische aandoening
 Angststoornis door een middel
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Anamnesevragen Angst

Voelt u zich zorgelijk, angstig of
paniekerig?

Heeft u angstaanvallen?

Heeft u allerlei lichamelijke klachten
als u een angstaanval heeft?

Treedt de angst op in bepaalde
situaties? Probeert u die te vermijden?

Bent u wel eens paniekerig? Heeft u
aanvallen van heftige angst en heeft u
dan lichamelijke klachten?
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
somatische aandoeningen die angst veroorzaken:
Cardio-vasculair anemie, aritmie, hartfalen, coronair lijden,
systeem
mitralisklepprolaps, hypovolemie
Respiratoir
systeem
astma, COPD, hyperventilatie, hypoxie,
carcinoom, pneumonie, pneumotorax,
longembolie
Endocrien
systeem
bijnierdisfunctie, hypoglycemie,
hyperparatheroïdie, feochromocytoom,
hypofyseaandoeningen, premenstrueel
syndroom, schildklierstoornissen
Zenuwstelsel
cerebraal vaatlijden, encefalopathie, Huntington,
MS, myasthenia gravis, hersentumor, parkinson,
polyneuritis, postcontusioneel syndroom,
postencefalytis, epileptie, vestibulaire disfunctie
Metaboolendocrien
systeem
acidose, hyperthermie, hypocalciëmie,
hypofosfatemie, acute intermitterende porfyrie, vit
B12 deficiëntie
Belangrijke psychoactieve stoffen met
angst als gevolg/ bijwerking
Middelenmisbruik
en afhankelijkheid
Toxicologisch
Onttrekking v.e.
middel
Alcohol, amfetaminen, cafeïne,
cannabis, cocaïne, hallucinogenen,
inhalantia, fenylcyclidine
Kooldioxyde, koolmonoxide, gasolie,
zware metalen, insecticiden, verven
Benzodiazepinen, clonidine,
antidepressiva, alcohol, cocaïne,
nicotine, opioïden
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Angst zit tussen de oren
Cognitief model angststoornissen
Negatieve wereld/
anderen assumpties
Negatieve
assumpties
over zichzelf
Positieve
assumpties
over zich
zorgen maken
Negatieve
assumpties
over zich
zorgen maken
Trigger
Overschatting
van gevaar
Onderschatting
van eigen
competenties
Zich zorgen
maken als coping
Angst
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Meta piekeren
(zorgen over zorgen)
Over angst:
• Mensen met angstklachten terughoudend in het
etaleren van hun klachten
• Met name in huisartsenpraktijk lastig op het spoor te
komen
• Vaak presentatie met andere, lichamelijke klachten
• Vraagt om “moeite doen” door hulpverlener
Bron: MDR Angststoornissen, 3e herziene versie, Utrecht, 2013
• Bijna 1,1 miljoen personen (bevolkingsonderzoek)
• Mannen 77 per 1000, vrouwen 124 per 1000
• Onder ouderen belangrijkste psychische stoornis
Bron:Nemesis-2, de Graaf e.a. 2013
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Verpleegkundige diagnosen mbt angst







Vrees (00148) (bron bekend)
Angst (00146) (bron onbekend)
Doodsangst (00147) (context palliatieve zorg)
Ineffectieve coping (00069)(angst in etiologie)
Defensieve coping (00071)(angst in etiologie)
Ineffectieve ontkenning (00072)(angst in
etiologie)
Posttraumatisch syndroom (00141) (zie DSMIV)
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Verpleegkundig redeneren bij dhr A:
Probleem
(P)
Beïnvloedende factoren (E)
Klachten [S]
Bio-Psycho-SociaalOmgeving
Angst
Vicieuze cirkel met lichamelijke
sensaties/ klachten
Beschrijving van lichamelijke
klachten en wijze op veranderde kijk
op het functioneren van het lichaam
Neiging tot ‘catastrofaal’
denken
Piekergedrag, kan er niet van
loskomen
Verhoogde gevoeligheid voor
veranderingen in het lichaam
Zoeken van afleiding/ vermijding
Verhoging van stress door
schaamte…
Tekort aan sociale
ondersteuning
Depressie (criteria DSM-IV)



Gedurende ten minste twee weken:
Depressieve stemming (subjectief of uit hetero-anamnese) of
Verlies van interesse of plezier
Plus vier van de volgende:







duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet gehouden wordt of
gewichtstoename (> 5 procent van het lichaamsgewicht in één maand), of
bijna elke dag afgenomen of toegenomen eetlust.
insomnia of hypersomnia, bijna elke dag
psychomotorische agitatie of remming (waarneembaar door anderen, en
niet alleen maar een subjectief gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid),
bijna elke dag
moeheid of verlies van energie, bijna elke dag
gevoelens (die waanachtig kunnen zijn) van waardeloosheid of
buitensporige of onterechte schuldgevoelens (niet alleen maar
zelfverwijten of schuldgevoel over het ziek zijn), bijna elke dag
verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid
(ofwel subjectief vermeld ofwel geobserveerd door anderen), bijna elke
dag
terugkerende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees dood te gaan),
terugkerende suïcidegedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt
zijn, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen
Verklaringsmodellen
–
Biologische factoren
–
Psychologische factoren
–
Sociale factoren
–
Omgevingsfactoren
Biologische factoren bij ontstaan depressie
 Dopamine, Serotonine, Noradrenaline
 Endocriene verklaring / werking
hypothalamus (HPA-as).
 Infecties (hepatits, HIV, Lues, Influenza,
Toxoplasmose)
 Carcinoom (pancreas)
 Medicatie: Benzo’s, analgetica,
anticholinergica, antihypertensiva,
corticosteroïden
 Alkohol, nicotine-onttrekking, zware metalen
Psychologische aspecten:
Cognitieve model 1

De depressieve patiënt ziet gebeurtenissen
als onbeheersbaar waarbij de oorzaak bij
het individu zelf ligt, vrij onveranderlijk is
en op vele fronten invloed heeft.

Beck: Foutieve interpretaties van
gebeurtenissen en een negatieve kijk op
zichzelf de wereld en de toekomst; in
schema:
Psychologische factoren: cognitief
model 2
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Anamnesevragen depressie







Voelt u zich somber, terneergeslagen? Zijn deze
gevoelens de hele dag hetzelfde? 2 weken lang?
Heeft u minder belangstelling voor bijna alle
activiteiten, kunt u nog plezier hebben?
Denkt u wel eens dat u beter af bent als u dood
zou zijn? Denkt u er over uzelf iets aan te doen?
Kunt u zich goed concentreren?
Hoe gaat het slapen?/ gevoel van energievitaliteit?
Hoe is de eetlust?
Hoe is de behoefte aan seks?
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Somatoforme stoornissen







Somatisatiestoornis
Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Conversiestoornis
Pijnstoornis
Hypochondrie
Stoornis in de lichaamsbeleving
Somatoforme stoornis NAO
Mechanismen waardoor lichamelijke
klachten en verschijnselen kunnen
ontstaan:
1. Pathofysiologische uitingen van onderliggende lichamelijke
aandoening
2. Verscherpte waarneming van normale fysiologische veranderingen
3. Psycho-fysiologische spannings-equivalenten
4. Psychotische belevingen/waarnemingen (hallucinaties)
5. Veinzen
6. Zelfinductie:
* automutilatie
* auto-intoxicatie
* non-compliance
* auto-infectie etc.
7. Somatisatie
Somatisatie
1. De neiging tot het ervaren en communiceren van
lichamelijke klachten en ongemakken, die niet
verklaard worden door pathologische bevindingen
2. Het blijven toeschrijven van deze klachten en
ongemakken aan een lichamelijke ziekte, ondanks
negatieve bevindingen bij lichamelijk onderzoek
3. En het zoeken van somato-medische hulp voor de
klachten
Verondersteld wordt veelal dat deze neiging zich
manifesteert in reactie op psychosociale stress,
veroorzaakt door life-events. (Lipowski, 1988)
Somatoforme stoornissen
Lichamelijke klacht
Gedachten
Fysiologische arousal
aandacht
Gedragingen
Angst
Pijnstoornis

Pijn

Lijden en beperkingen

Psychische factor lijkt aanwijsbaar

Wordt niet voorgewend of zelf veroorzaakt

Geen depressie, angst of psychotische
stoornis.
Behandeling pijnstoornis
invaliditeit/beperking
Letsel belasting
herstel
Vermijding
pijnervaring
confrontatie
catastroferen
geen vrees
vrees voor pijn/letsel
Wat betekent dit voor de verpleegkundige
interventies?

Richten zich eveneens op biologische
(somatische)

Psychologische (wat patiënt voelt,
denkt, doet en wilt),

Sociale (communicatieve en rollen),
factoren.
…waarbij je de beoogde resultaten
binnen de context van jouw zorg
houdt!
Copingprocesmodel
Stress
Beïnvloedende
factoren +/- :
•Biologisch
•Psychologisch
•Sociaal
•Omstandigheden
•Spiritueel
Inschatting
Beoordeling
Copinggedrag
Gevolg
(Roodbol & Rutgers, 2011)
Interventies
Stressor 
Stress
Beleving
veranderen
Versterken
Beïnvloedende
factoren:
•Biologisch
•Psychologisch
•Sociaal
•Omstandigheden
Inschatting
Toetsen op
correctheid
Diagnose
+ gedrag
trainen
Copinggedrag
Evalueren
Gevolg
(Roodbol & Rutgers, 2005)
Workshop Angst en depressie bij
somatische problemen
Gabriël Roodbol MScN MANP
Verpleegkundig specialist GGZ
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Begeleiding van psychiatrische stoornissen
bij somatisch lijden

Omgaan met de ‘ziekte’ zelf (psychisch
èn lichamelijk)

Omgaan met de persoonlijke betekenis

Omgaan met sociale gevolgen

Omgaan met materiële gevolgen
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Stress

Is uit te leggen als de draaglast

Is van biologische, psychologische, sociale
situationele aard

Stress is alleen stress als het als zodanig wordt
ervaren/ waargenomen (vergelijk pijn)

Lichaam reageert met een biologische reactie
(HPA-as/ adrenaline)

Kan acuut of chronisch zijn (gevaarlijk!)
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Stressoren: Ziektegerelateerde opgaven (Pool
e.a., 2000)

Lichaamssignalen herkennen

Pijnregulatie

Ritme tussen rust en activiteit herzien

Leefregels en therapieën inpassen in
dagelijks leven

De weg vinden in medisch circuit
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Stressoren: Persoonlijke opgaven

Invulling geven aan ADL en HDL

Omgaan met verliezen

Omgaan met onzekerheid

Omgaan met gevoel van schuld en
schaamte

Persoonlijke betekenisgeving herzien

Hoop en gevoel van eigenwaarde
behouden

Omgaan met een andere beleving van
tijd en ruimte
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Stressoren: Sociale opgaven








39

Onbegrip pareren
Zelfstandigheid behouden ondanks
zorgafhankelijkheid
Handhaven in werksituatie
Wederkerigheid in relaties
onderhouden
Seksualiteit herzien
Omgaan met zorgcontacten
Contact onderhouden en alleen leren
zijn
Mogelijkheden en zingeving in leven
hervinden
Zinvolle dagbesteding hervinden
Stressoren: Materiële opgaven

Zorg(voorziening) organiseren

Hulpmiddelen of aanpassingen regelen

Vervoer regelen

Inkomensderving compenseren
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Copingprocesmodel
Stress
Beïnvloedende
factoren +/- :
•Biologisch
•Psychologisch
•Sociaal
•Omstandigheden
•Spiritueel
Inschatting
Beoordeling
Copinggedrag
Gevolg
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
(Roodbol & Rutgers, 2011)
Copingprocesmodel Dhr A. (Parkinson)
Beven
Beïnvloedende
factoren +/- :
•Cognitie slecht
•Ben niets waard
•Afhankelijk
•Onbegrip
•Eenzaamheid
Kan niets
Onterecht
Niks doen
Helpt
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
(Roodbol & Rutgers, 2011)
Opdracht

Bedenk voor jezelf iets in je leven dat
spanning oproept/ of op zou kunnen
roepen,

Bespreek met je buurvrouw/man aan
de hand van het coping-stress model
hoe je hier mee om gaat

Probeer alle vragen in het model te
beantwoorden
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Copingprocesmodel
Stress
Beïnvloedende
factoren +/- :
•Biologisch
•Psychologisch
•Sociaal
•Omstandigheden
•Spiritueel
Inschatting
Beoordeling
Copinggedrag
Gevolg
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
(Roodbol & Rutgers, 2011)
En dan nu de verwarring………
Coping is in principe gericht op controle
over het probleem….
….Controle is het probleem, niet de oplossing
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
is een derde generatie gedragstherapie:
Accepteer wat je zelf niet kunt controleren en
verbind je ertoe die actie te ondernemen die
je leven verbetert.
Creëer een rijk en zinvol leven en ga effectief
om met de pijn en stress die erbij horen
Enkele uitgangspunten van ACT
1. Stop met vechten en aanvaard de
symptomen zoals ze zijn
2. Heb aandacht voor al uw ervaringen,
inclusief de symptomen
3. Bedenk dat gedachten over symptomen
niet meer dan woorden zijn
4. Onderneem acties in de richting van uw
levenswaarden
ACT: de Hexaflex:
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Aanvaard de symptomen zoals ze zijn:
The unwelcome party guest
Heb aandacht voor alle ervaringen
Gedachten zijn niet meer dan woorden
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
© G. Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist GGZ
[email protected]
Onderneem acties in de richting van je
levenswaarden

Ik wil een liefdevolle partner zijn

Ik wil een vriend zijn

Ik wil genieten van de natuur

Ik wil mijn lichaam zo goed mogelijk
houden

Ik wil een spiritueel leven leiden
Take home:





Ga ervan uit dat iedereen altijd stress
betekenis geeft en daarmee probeert
om te gaan…
Dat die ‘oplossing’ werkbaar kan zijn,
Dat ‘accepteren’ ook mogelijk is maar
vereist dat je stopt met vechten, en de
klachten laat bestaan…
Realiseer daarvoor dat gedachten
slechts woorden zijn en je kunt laten
gaan….
Geef aandacht aan je ‘waarden’…
Leestip