Verslag Overlegtafel Individuele Begeleiding

Verslag Overlegtafel Individuele Begeleiding/Huishoudelijke Hulp
18 november 2014
Tijd: 11.30-13.00 uur, aansluitend ondertekening Deelovereenkomst Diensten aan Huis met zeven
aanbieders en wethouder Nelleke Vedelaar
Locatie: Raadzaal Stadhuis, Grote Kerkplein 15, Zwolle
Voorzitter: Mark Waaijenberg
Vicevoorzitter/Inkoopadviseur: Jacky Wolters, gemeente Zwolle
Projectleider: Chris Schotman, gemeente Zwolle
Notulist: Kathi van den Belt, gemeente Zwolle
Deelnemers Fysieke Tafel:
Huishoudelijke Hulp:
Thuiszorg Service Nederland, Zwols Zorgconsortium, De Nieuwe Zorg Thuis, Buurtzorg Nederland,
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Individuele Begeleiding:
RIBW Groep Overijssel, Leger des Heils Zwolle, Thuiszorg Icare Regio Zwolle, Frion, Humanitas
DMH Zwolle Harderwijk, Limor Regio Zwolle, Philadelphia IJsselmond, JP van den Bent, Driezorg, ,
Creating Balance, Eleos, Interakt Contour, HomeWise, Buurtkracht, Zes op Maat, Kommak
Overige deelnemers fysieke tafel:
Participatieraad (twee leden), Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet, Projectteam Sociaal Wijkteam (De
Kern, MEE IJsseloevers), Gemeente Zwolle (dagvoorzitter, vicevoorzitter/inkoopadviseur en
projectleider)
Daarnaast waren er toehoorders in de zaal aanwezig.
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en licht de agendapunten toe.
2. Vaststellen agenda en verslag bijeenkomst 30 september 2014
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Betreffende het verslag d.d. 30 september 2014 geeft
een zorgaanbieder aan wel aanwezig te zijn geweest, wat niet in het verslag is opgenomen.
Toelichting: alleen de instellingen die plaats hebben aan de fysieke overlegtafel worden in het
verslag opgenomen. De toehoorders worden niet geïnventariseerd. Er wordt een zin toegevoegd
aan het verslag van 30 september: ‘Daarnaast waren er toehoorders in de zaal aanwezig.’ Het
verslag wordt vastgesteld en op de website vervangen door de nieuwe definitieve versie.
3. HHT en overgang HH
Suzanne Bruns geeft een toelichting op de HHT-aanvraag. Zij heeft van het ministerie vernomen
dat het door de gemeente Zwolle aangevraagde bedrag wordt toegekend, 1 miljoen voor 2015 en
1 miljoen voor 2016. De officiële ondertekening moet nog plaatsvinden. Hedenochtend heeft de
werkgroep HHT vergaderd over een nadere invulling van het HHT-plan. Samen met de organisaties
die nu veel HH1 leveren wordt gekeken naar de inzet van de beoogde algemene voorziening. De
intentie is dat op termijn ook nieuwe aanbieders kunnen deelnemen. De doelgroep kan voor
€ 12.50,- per uur huishoudelijke hulp inkopen, dat bedrag wordt via de HHT-toelage aangevuld tot
de prijs van € 21,-.
1
4. Update vanuit de gemeente Zwolle
Chris Schotman geeft een toelichting. Vandaag ondertekent een zevental aanbieders de
Deelovereenkomst Diensten aan Huis met wethouder Nelleke Vedelaar in bijzijn van de pers. De
overige deelnemers ontvangen de Deelovereenkomst binnenkort via de post ter ondertekening.
Suzanne Bruns vult aan: volgens de wet moest het Wmo-Beleidsplan opgesteld worden, dat plan
en ook de Wmo-verordening zijn in de inspraak geweest en inmiddels vastgesteld. Op 24 november
2014 worden beide stukken meningsvormend in de gemeenteraad besproken, daarna volgt
besluitvorming. De raad heeft zijn complimenten uitgesproken over de kwaliteit van deze stukken.
Chris Schotman nodigt de deelnemers uit om hun informatiebehoefte kenbaar te maken met
betrekking tot de aangeleverde bespreekpunten.
Trajectfinanciering:
 heeft alleen betrekking op de HH. Hier volgt voor 1 december a.s. een voorstel en op
9 december overleg, ingangsdatum is 1 juli 2015.
Onafhankelijke cliëntondersteuning:
 de Participatieraad mist in de Wmo-verordening de onafhankelijke cliëntondersteuning.
Jacky Wolters licht toe dat de Wmo-verordening aanvullend is op de wet, wat al in de wet
staat hoeft niet (dubbel) te worden overgenomen in de Wmo-verordening. Onafhankelijke
cliëntondersteuning is wel een belangrijk aandachtspunt bij het Sociaal Wijkteam. Daar
waar de cliënt onafhankelijke ondersteuning wenst, kan hij/zij naar een ander Sociaal
Wijkteam gaan voor die onafhankelijke ondersteuning, dit is de denkrichting.
Eigen bijdragen:
 een punt voor de HHT. Dit moet door de HH-aanbieders zelf gedaan worden, hierover
worden nog centrale afspraken gemaakt.
5. Aansluiting Sociaal Wijkteam
Toegang en doorverwijzing, etalage, registratie, facturering en berichtenverkeer, evaluaties. Dat
zijn onderwerpen waarover de aanbieders graag in gesprek willen gaan met het Sociaal Wijkteam.
Kwartiermaker Monique van Esterik geeft een toelichting. Per 1 oktober jl. zijn twee Sociale
Wijkteams gestart, in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Per 1 januari 2015 zullen in totaal vijf Sociale
Wijkteams actief zijn, de teamleiders zijn gekozen en worden binnenkort bekendgemaakt. Het is
een diverse groep met een goede mix aan expertise en kennis. Maar er is ook nog veel te doen. De
kwartiermaker geeft aan dat het Sociaal Wijkteam een warme verbinding wil aangaan en intensieve
samenwerkingsafspraken wil maken met de aanbieders.
De aanbieders geven aan behoefte te hebben aan afspraken over de werkwijze, er is nog veel
onzeker hier omtrent en 1 januari 2015 nadert snel. De aanbieders zijn afhankelijk van een goede
samenwerking met het Sociaal Wijkteam zodat de trajectfinanciering ook kan slagen. Zij willen daar
concrete bedragen aan koppelen. Ook geven zij aan dat hun cliënten nog niet weten waar zij straks
terecht kunnen. Chris Schotman roept de aanbieders op om belangrijke onderwerpen te
benoemen. Zij doet datavoorstellen voor een werkgroep Diah + Sociaal Wijkteam.
Datavoorstellen tijdelijke werkgroep Diah + Sociaal Wijkteam
Donderdag 27 november 2014 09.30-11.30 uur, Raadzaal Stadhuis
Donderdag 04 december 2014 09.30-11.30 uur, Raadzaal Stadhuis
Onderwerpen voor bespreking met het Sociaal Wijkteam
 Een gezamenlijk werkproces ontwikkelen en afstemmen. Dat moet samen en niet
afzonderlijk van elkaar;
 Informele- en mantelzorgvoorziening goed organiseren en integreren in de dienstverlening
binnen de stedelijke voorziening Sociaal Wijkteam. Niet alleen voor producten moet
aandacht zijn maar ook voor vrijwilligers die zich niet laten vangen binnen wijken. Samen
2
optrekken dus, maar ook breder denken buiten het Sociaal Wijkteam (in januari organiseert
ZwolleDoet een bijeenkomst die samen met de gemeente wordt voorbereidt).
De kwartiermaker Sociaal Wijkteam attendeert de deelnemers erop dat op 8 december a.s. een
verbindingsbijeenkomst plaatsvindt waarbij burgers en instellingen op uitvoeringsniveau kennis
kunnen maken met de pilots Sociale Wijkteams in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Zij zal de
uitnodiging verspreiden.
Een aanbieder informeert welke incidenten gemeld moeten worden conform de Deelovereenkomst
en waarom en waar dat moet gebeuren. Jacky Wolters legt uit dat de gemeente een functionaris
zal benoemen waar de meldingen terecht moeten komen. Het gaat hierbij om ernstige incidenten
die tot nu toe bij de inspectie gemeld moesten worden. De rol van de inspectie wordt door de
gemeenten overgenomen volgens de nieuwe Wmo.
Ook wordt de vraag gesteld hoe er gehandeld moet worden bij indicaties van cliënten die in 2015
aflopen. Deze cliënten melden zich bij het Sociale Wijkteam. Aanbieders geven aan dat er nog
geen trajectprijzen zijn afgesproken maar dat zij wel in januari moeten starten. Ook zal tijd nodig
zijn om dit te regelen. Aanbieders missen de toegang, er is nog geen website en geen adres. De
kwartiermaker maakt het telefoonnummer 14038 bekend, dat gebruikt kan worden door alle
partijen. De website wordt momenteel voorbereid, die staat op 1 januari 2015.
Enkele aanbieders hebben bedenkingen omdat de Sociale Wijkteams bij de gemeente Zwolle
onder Sociale Zaken vallen en niet onder Maatschappelijke Ontwikkeling, men ziet dat als twee
werelden, de welzijns- en de handhavingstak. De kwartiermaker legt uit dat de hulpverlenende en
de dienstverlenende taak bij elkaar worden gebracht, de burger is daar uiteindelijk wel bij gebaat.
Handhaven zal het Sociaal Wijkteam niet, wel signaleren ter bescherming van de cliënt. Ook vanuit
praktische overwegingen heeft de gemeente voor Sociale Zaken gekozen, omdat daar praktische
systemen aanwezig zijn. Dit hoeft niet het eindstation te zijn, bovendien is de inhoud leidend en niet
de organisatievorm. Er zal verder doorontwikkeld worden en niets staat vast.
Aanbieders menen dat zij straks misschien voor ethische dilemma’s komen te staan. Nu hebben zij
nog een onafhankelijke positie, straks zijn zij afhankelijk van het Sociaal Wijkteam. Vandaar ook dat
er goed overleg moet plaatsvinden tussen de aanbieders en de Sociale Wijkteams. Als dilemma’s
naar voren komen dan zullen partijen daarover in gesprek moeten gaan.
Enkele huisvestingsvoorstellen worden gedaan voor de nog niet gestarte Sociale Wijkteam. Een
welzijnspartner attendeert de aanwezigen op het project Wonen, Welzijn, Zorg 038 dat ook nauwe
verbindingen wil leggen met het Sociaal Wijkteam
Samenvatting onderwerpen
Proces
Fysieke overlegtafels
Bijeenkomsten pilots Sociaal Wijkteam 8 december 2014
Tijdelijke werkgroep Diah + Sociaal Wijkteam
Inhoud
Praktische informatie: wie, wat, waar
berichtenverkeer iWMO
Gezamenlijk werkproces ontwikkelen
Methodiek ‘diagnose’ doorverwijzen naar aanbieder
Wijze van maken van resultaatafspraken
Trajectfinanciering
Informele Zorg/Mantelzorg bijeenkomst in januari
3
Samenstelling tijdelijke werkgroep
Tijdens de pauze kunnen aanbieders zich opgeven voor deelname aan de tijdelijke werkgroep. 22
aanbieders melden zich. De gemeente zal een selectie van circa zes aanbieders maken, een mix
uit groot/klein met variatie in het dienstenaanbod. Daarnaast zal de kwartiermaker circa zes
deelnemers uit het Sociaal Wijkteam aandragen. Ook de Participatieraad is uitgenodigd om met
een delegatie deel te nemen.
Wijze van delen informatie uit tijdelijke werkgroep
De deelnemers geven er de voorkeur aan om een digitaal voorstel uit de werkgroep te ontvangen
en daarop ook digitaal te mogen reageren. Ook nieuwe punten worden meegenomen, mochten die
op tafel komen. Na 4 december a.s. worden de uitkomsten verspreid. Een fysieke overlegtafel zal
dit jaar niet meer worden gepland.
6. Voorbereiding Ontwikkelagenda 2015
De inhoud voor de ontwikkelagenda staat in bijlage 5 van de Deelovereenkomst.
1e helft 2015:
1.
Toegang
2.
HHT traject
3.
Prijsstelling
4.
Trajectfinanciering
5.
SROI
2e helft 2015:
1.
Kwaliteit
2.
Monitoring
Mogelijk aanvullende onderwerpen
In principe zal drie keer per jaar een fysieke overlegtafel worden georganiseerd, zoveel mogelijk
aansluitend bij Kampen. Daarnaast zullen aparte werkgroepen worden gevormd. De gemeente
komt nog dit jaar met een voorstel waarbij onderwerpen logisch geclusterd worden. .
7. Rondvraag en sluiting
Een aanbieder informeert waarvoor de afkorting SROI staat. Jacky Wolters legt uit dat dit op blz. 2
onder J in de Deelovereenkomst staat omschreven. ‘Gemeente verwacht van Aanbieders dat deze
een bijdrage leveren aan Social Return in Investment (SROI). Concreet betekent dit dat Aanbieders
zich inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.’ Dit is tevens
een verplichting binnen het aanbestedingsbeleid van de gemeente Zwolle. In 2015 is deelname
hieraan op vrijwillige basis, de concrete invulling wordt bij de ontwikkelagenda meegenomen.
8. Ondertekening Deelovereenkomst Diensten aan Huis 1.0
Wethouder Nelleke Vedelaar en een zevental aanbieders ondertekenen de Deelovereenkomst
Diensten aan Huis 1.0 aansluitend aan de fysieke tafel onder aanwezigheid van de pers.
Planning werkgroepen en overlegtafels
Werkgroep
Datum / tijd
Locatie
Werkgroep Diah + SWT
Donderdag 27 november 2014
09.30-11.30 uur
Donderdag 04 december 2014
09.30-11.30 uur
Raadzaal Stadhuis, Grote
Kerkplein 15
Raadzaal Stadhuis, Grote
Kerkplein 15
Werkgroep Diah + SWT
4