EEN TERUGKOPPELING VAN DE HELPDESK HLZ - Q

EEN TERUGKOPPELING VAN DE HELPDESK HLZ
Een overzicht van de veelgestelde vragen
~
Door: Karin Schuldink
In september is de helpdesk ‘Hervormingen langdurige zorg voor zorgaanbieders’ geopend en krap
twee maanden later zijn er al meer dan honderd vragen gesteld. Veel vragen gingen over
communicatie en overgangsrecht. Maar ook vragen als: “Wat betekenen de transities voor mijn
medewerkers?”, “Waar kan ik na 1 januari de geleverde zorg declareren?” en “Hoe maak ik mijn ICTsystemen transitieproof?”, werden veel gesteld. Wij gaven u het antwoord.
Op www.hervorminglangdurigezorg.nl/helpdesk vindt u draaiboeken met relevante informatie over de
stappen die u moet zetten om voor 1 januari 2015 ‘transitieproof’ te zijn. Op deze website zijn sectorspecifieke draaiboeken gepubliceerd voor de sectoren VVT, GHZ en GGZ. De draaiboeken zijn ingedeeld in
acht hoofdonderwerpen met daaronder specifieke implementatiestappen. Per implementatiestap is
beschreven hoe u de stap uitvoert en wat aandachtspunten zijn voor uw sector. Daarnaast vindt u specifieke
aandachtspunten per wet: Wlz, Wmo en Zvw. Het draaiboek is een dynamisch document. Iedere week is een
release van de nieuwste draaiboeken. Kijk voor de meest recente versie daarom wekelijks op
www.hervorminglangdurigezorg.nl/helpdesk.
Veelgestelde vragen
De zorgaanbieders waarderen de beschikbaarheid en de antwoordsnelheid van de helpdesk. Er zijn inmiddels
ongeveer 120 vragen gesteld vanuit alle sectoren. Hieronder vindt u een aantal van de veelgestelde vragen.
Vraag: Hoe is de financiering van het overgangsrecht geregeld voor cliënten met een verblijfsindicatie die toch
thuis wonen omdat er nog geen plek is in de instelling? Ter overbrugging benutten zij een deel van hun
indicatie als dagbesteding.
Antwoord: Cliënten die wachten op een plek in een instelling ontvangen overbruggingszorg vanuit
hun Wlz-indicatie. De dagbesteding die zij ontvangen kan geleverd worden via het PGB of het VPT
en daarmee vanuit de Wlz. Pas wanneer een cliënt ervoor kiest om thuis te blijven wonen en dus de
verblijfsindicatie niet te verzilveren, krijgt de cliënt voor zorg en ondersteuning te maken met de
gemeente.
Vraag: Wanneer worden de cliëntgegevens van bestaande cliënten voor begeleiding en beschermd wonen
beschikbaar gesteld aan gemeenten?
Antwoord: Gemeenten hebben middels de beleidsinformatie van CIZ, Vektis en CAK al zicht op het
aantal cliënten met AWBZ indicaties per wijk, inclusief de geanonimiseerde gegevens over de
hoeveelheid en de aard van de zorg die wordt geconsumeerd bij welke zorgaanbieder. Sinds 23 juli
beschikken gemeenten ook over de informatie op cliëntniveau.
Vraag: Wat kan een zorgaanbieder doen wanneer zij in de onderhandeling met de gemeenten geen
overeenstemming bereiken, bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder de producten/diensten niet kan leveren voor
de voorgestelde prijzen?
Antwoord: U kunt dan terecht bij het interventieteam Hervorming Langdurige Zorg. Dhr. D. Terpstra
is benoemd tot voorzitter van het interventieteam. Het interventieteam zet zich met bemiddeling en
advisering in voor de continuïteit van zorg en het voorkomen van onnodige ontslagen. Het
interventieteam komt als onafhankelijke partij in actie als het proces rond de inkoop van zorg en
ondersteuning in de regio stokt. Daarnaast kan het interventieteam een bemiddelende en/of
adviserende rol spelen tussen partijen om de sociale gevolgen voor medewerkers te minimaliseren.
Verzoeken en meldingen kunnen bij het interventieteam ingediend worden via
[email protected]
Helpdesk
Voor vragen kunt u contact opnemen met de telefonische Helpdesk HLZ Zorgaanbieders. Deze helpdesk is
bereikbaar op 030 - 273 99 00 op maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 17.00u. Per e-mail kunt u vragen stellen
via [email protected] Het streven is om alle vragen binnen 2 werkdagen te
beantwoorden. Vragen waarop niet direct een antwoord voorhanden is en die moeten worden doorgezet
naar experts, kosten meer tijd. Het streven daarbij is beantwoording binnen vijf werkdagen. De vraagsteller
wordt hiervan op de hoogte gebracht. Over het algemeen zijn de vragen direct, of tenminste binnen de
gestelde responstijd van twee werkdagen te beantwoorden.
Vervolg op niet te beantwoorden vragen
De hervorming van de langdurige zorg is een complex proces. Niet op alle vragen heeft de helpdesk direct
een passend antwoord. Soms geven vragen inzicht in zogenaamde ‘witte vlekken’ : belangrijke
randvoorwaarden die nog niet geregeld zijn, ontbrekende informatie of onduidelijkheden in wet- en
regelgeving. Achter de schermen van de helpdesk vindt een intensieve samenwerking plaats tussen het
Ministerie van VWS, branchepartijen, een vertegenwoordiging van zorgaanbieders en andere landelijke en
lokale partijen om voor die witte vlekken een oplossing te vinden. Deze oplossingen worden uitgewerkt en
verwerkt in de wekelijkse release van de draaiboeken.
Meer weten? Neem contact op met:
Karin Schuldink
[email protected]
http://nl.linkedin.com/in/karinschuldink
W www.qconsultzorg.nl
T 026 383 05 65
E [email protected]