informeren AWBZ-cliënten over hervorming

CZ zorgkantoren
Postbus 5130
5004 EC TILBURG
www.cz.nl/zorgkantoor
Ons kenmerk
:
ZORGCARE20141021107462
Aan Zorgaanbieders
t.a.v. Raad van Bestuur
Onderwerp:
Informeren AWBZ-cliënten over hervorming
langdurige zorg
Tilburg, 21 oktober 2014
Geachte heer/mevrouw,
Wij vinden het belangrijk dat wij u informeren over communicatie met onze cliënten over de Hervorming
Langdurige Zorg (HLZ). Dit kan immers impact hebben op de hoeveelheid vragen die aan uw instelling of
organisatie gesteld gaan worden. Met deze brief willen we u informeren over de brieven die CZ zorgkantoren
naar cliënten stuurt over de hervormingen in de langdurige zorg.
Geen brief van zorgkantoor aan alle AWBZ-cliënten
Zoals u wellicht vernomen hebt, hadden de zorgkantoren samen met het Ministerie van VWS gepland om alle
AWBZ-cliënten in oktober 2014 een brief te sturen. Hierin zouden we cliënten informeren over de veranderingen
in de langdurige zorg. Ook zou worden vermeld vanuit welk domein de cliënt in 2015 de zorg gaat ontvangen
(gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of combinatie hiervan). Staatssecretaris Van Rijn heeft echter in week
39 besloten dat het niet wenselijk is deze brieven te verzenden.
Welkomstbrief aan Wlz-cliënten
Inmiddels is landelijk besloten dat de ontvangende partijen (gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor) hun
cliënten een brief sturen, waarin ze hun cliënten informeren over de komende veranderingen. CZ zorgkantoren
stuurt een welkomstbrief naar de cliënten die via de Wlz hun zorg blijven ontvangen. Deze brief is bedoeld voor
zowel zorg in natura- als pgb-cliënten.
Brief aan ZZP-cliënten
CZ zorgkantoren stelt twee brieven op voor cliënten met een ZZP-indicatie:
 Een brief voor cliënten met indicatie voor een hoog ZZP, en een laag ZZP (V&V 1, 2 en 3 en VG1 en 2)
verzilverd met langdurige opname in een verblijfsinstelling. Deze brief is als bijlage met deze brief
meegezonden en wordt op de website geplaatst.
 Een brief voor cliënten met een indicatie voor een laag ZZP (V&V 1, 2 en 3 en VG1 en 2), niet
verzilverd met langdurige opname in een verblijfsinstelling. Er geldt namelijk een overgangsregime voor
deze groep cliënten. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de inhoud van deze brief eruit gaat zien. Deze
brief wordt begin november op de website geplaatst.
De brief voor cliënten met een hoog ZZP wordt gespreid verzonden in de periode van 23 oktober tot en met 30
oktober 2014 met ruim 11.000 brieven per dag. Deze brief treft u als bijlage aan.
De brieven voor cliënten met een laag ZZP zullen begin november aan hen worden verzonden.
Brief aan cliënten met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel
De staatssecretaris heeft besloten dat een groep van ongeveer 14.000 cliënten met een hoge extramurale
zorgvraag de mogelijkheid geboden wordt de zorg vanuit de Wlz te ontvangen. Deze cliënten krijgen geen
persoonlijke brief van het zorgkantoor, maar ontvangen eind oktober een persoonlijke brief van het CIZ met de
vraag of de cliënt de zorg wil ontvangen vanuit de Wlz. De cliënt moet vóór 15 november een antwoordformulier
invullen. Deze brief wordt binnenkort op onze website geplaatst.
CZ zorgkantoren
Postbus 5130
5004 EC TILBURG
www.cz.nl/zorgkantoor
Zorginstellingen met verblijf
Het CZ zorgkantoor hanteert voor het verzenden van de welkomstbrieven de adressen van de cliënten zoals
geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zal voor veel bewoners van instellingen het adres van
de instelling zijn. Dit betekent dat u op de eerder genoemde dagen veel post kan ontvangen. Dit legt mogelijk
extra beslag op de interne postverwerking binnen uw organisatie.
Vragen over de Wlz:
Hebt u als gemeente of zorgbelangorganisatie cliëntgerichte vragen of bijzondere casuïstiek met betrekking tot
de Wlz? Dan kunt u bij ons terecht.
Voor vragen over zorg in natura neemt u contact op met onze adviserend verpleegkundigen:
Telefoon:
(076) 524 31 10
E-mail:
[email protected]
Voor vragen over pgb neemt u contact op met onze medewerkers van de afdeling Pgb:
Telefoon:
(013) 594 91 06
E-mail:
[email protected]
Wij vragen u bovenstaande contactgegevens niet te gebruiken voor vragen over de Wmo, Jeugdwet, Zvw,
zorginkoop of algemene vragen.
Website
Op onze website vindt u meer informatie over de communicatie of andere ontwikkelingen rondom de transities.
Flyer Veranderingen in de langdurige zorg 2015
Bij deze brief vindt u de flyer Veranderingen in de langdurige zorg 2015 van het zorgkantoor over de transities.
Een aantal exemplaren van deze flyer wordt u over enkele dagen ook per post toegestuurd. Deze flyer kunt u
gebruiken/uitdelen in de gesprekken met de cliënten.
Met vriendelijke groeten,
J. Vermeulen
Adjunct-directeur Zorgkantoren
Bijlagen:
 brief aan cliënten met hoog ZZP, en een laag ZZP verzilverd met langdurige opname in een
verblijfsinstelling
 flyer Veranderingen in de langdurige zorg 2015
pagina 2 van 3
CZ zorgkantoren
Postbus 5130
5004 EC TILBURG
www.cz.nl/zorgkantoor
Ons kenmerk
: HLZ15HG
Onderwerp: veranderingen langdurige zorg 2015
Aan verzekerden
Tilburg,
Geachte mevrouw, heer
U hebt waarschijnlijk al iets gelezen of gehoord over de veranderingen in de langdurige zorg. In deze brief
leggen wij u graag uit wat er verandert.
U hebt op dit moment een indicatie voor zorg vanuit de AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt langdurige zorg en ondersteuning voor onder
andere ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en kinderen. Het zorgkantoor maakt afspraken
met zorgverleners over de zorg die zij leveren en regelt de betaling van deze zorg. Per 1 januari 2015 verandert
dit. Gemeenten en zorgverzekeraars nemen een deel van de taken in de langdurige zorg en ondersteuning
over. Hiermee wil de Rijksoverheid de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden.
Wat betekent dit voor u?
Wij regelen als zorgkantoor dat er zorg voor u beschikbaar blijft. Ook als u op dit moment nog geen gebruik
maakt van de zorg waar u recht op hebt. U zal dus weinig merken van de veranderingen in de langdurige zorg.
Uw zorg blijft gewoon geregeld door het zorgkantoor.
Koopt u nu uw zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb) van het zorgkantoor?
In 2015 verandert er veel in de pgb-regeling. Hierover ontving u al informatie van ons, zoals het
informatiebulletin van juli 2014. Hierin leest u wat u moet doen om ook in 2015 uw pgb te krijgen via het
zorgkantoor.
Meer informatie
Op www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u veel informatie over de veranderingen in de zorg. Daarnaast kunt u
natuurlijk ook contact opnemen met het zorgkantoor. Voor vragen over zorg in natura stuurt u een e-mail naar
[email protected] of belt u ons op telefoonnummer (076) 524 3110. Hebt u vragen over pgb? Stuur dan een email
naar [email protected] of bel ons op telefoonnummer (013) 594 9106.
Met vriendelijke groeten,
J. Vermeulen
Adjunct-directeur Zorgkantoren
Deze brief is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
pagina 3 van 3