Download: Update 6 - Hunter Management Partners

N I E U W S B R I E F
H U N T E R
M A N A G E M E N T
P A R T N E R S
-
J U N I
Volg ons nu!
TWITTER:
@HunterMTnl
LINKEDIN:
Hunter Management Partners
ACTUEEL:
Minimum loon
1 juli 2014
per
Vanaf 1 juli 2014 wordt
het wettelijk minimumloon
aangepast
naar
€ 1.495,20 per maand
(voor werknemers van 23
jaar en ouder bij een
volledige werkweek).
Cao afspraken 2014
In mei zijn meer nieuwe
cao’s tot stand gekomen
dan gemiddeld in eerdere maanden van 2014:
30 akkoorden tegen
gemiddeld 25 in de
maanden januari tot en
met april.
Het totale aantal afgesloten cao’s blijft in de
eerste vijf maanden
behoorlijk achter bij dat
in andere jaren. De gemiddelde in nieuwe cao’s
afgesproken loonstijging
bedroeg in mei 1,92 procent. Dat is aanzienlijk
hoger dan in eerdere
maanden. De gemiddelde
loonafspraak in de cao’s
van 2014 bedraagt nu
1,59 procent. Dat meldt
werkgeversvereniging
AWVN in haar maandelijkse bericht over het
verloop van de caoonderhandelingen.
OOK IN DIT
NUMMER:
Samenwerking
Dicta en Hunter
2
Gezocht: Stagiair
Social Media
2
Louis van Gaal en
het avontuur van
3
Oranje
N R
6
2 0 1 4
UPDATE
Wet Werk en Zekerheid
door Eerste Kamer; invoering per januari 2015
De Wet Werk en Zekerheid
is op dinsdag 10 juni 2014
door de Eerste Kamer aangenomen met een brede
meerderheid. Naast VVD en
PvdA hebben ook CDA,
D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voorgestemd.
Invoering van de eerste fase van
deze wet was aanvankelijk gepland op 1 juli 2014. Wij hebben
u hierover geïnformeerd in onze
UPDATE 5 van mei 2014. De
voorgestelde wijzigingen in de
eerste fase van deze wet zijn
doorgeschoven naar 1 januari
2015 en 1 juli 2015.
door mr. Simone Smeijer
Partner
de tijd geven binnen een periode van 3 jaar, vanaf 1 juli 2015
geldt nog steeds dat u 3 contracten mag geven, maar dan
binnen een periode van 2 jaar.
Alleen bij cao mag hiervan worden afgeweken.
 In een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd mag nog
uitsluitend bij bijzondere omstandigheden (zwaarwegend
bedrijfsbelang) een concurrentiebeding worden opgenomen.
Verder wijzigt de opvolgingsperiode (de periode die tussen
twee contracten moet zitten
om niet als een opvolgende arbeidsovereenkomst te worden
aangemerkt) van 3 naar 6 maanden.
Vanaf 1 juli 2015 geldt:
(Foto: Eerste Kamer)
In het kort de wijzigingen op
een rij in volgorde van invoering: per 1 januari 2015:
 In een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden mag geen
proeftijd meer worden opgenomen. Dat geldt ook als een
aansluitend contract wordt
gegeven.
 Als een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd van 6
maanden of langer van
rechtswege afloopt, moet
een werkgever uiterlijk één
maand voor het einde van de
overeenkomst schriftelijk
opzeggen. Vergeet de werkgever dit te doen, dan dient
één maand extra loon te
worden uitgekeerd.
1. Ketenregeling
2. Ontslagrecht
De aanpassing van de zogenaamde ketenregeling houdt in dat
werknemers eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd (vast contract) kunnen krijgen. Kunt u een werknemer nu
nog drie contracten voor bepaal-
Ontslagroute…
Indien u ontslag voor werknemers moet aanvragen om bedrijfseconomische redenen en
langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt dit via het UWV
(afdeling arbeidsjuridische
dienstverlening).
PAGINA
2
Bij geen vergunning door het UWV, blijft
de gang naar de kantonrechter open…
maar deze toetst op dezelfde gronden als
het UWV.
Als het om in de persoon gelegen redenen gaat waarom de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd, gaat dat via
de kantonrechter. De behandeling van
een verzoekschrift moet binnen 4 weken
starten.
De mogelijkheid de arbeidsovereenkomst
te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst blijft. Op een overeengekomen vaststellingsovereenkomst kan binnen 14 dagen door een werknemer worden teruggekomen!
3. Transitievergoeding
De transitievergoeding komt in plaats van
de ontslagvergoeding. Als een werknemer
minimaal 2 jaar in dienst is, heeft hij recht
op 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Vanaf 10 dienstjaren wordt dat 1/2
maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal € 75.000,00 of
maximaal een jaarsalaris als dit hoger is
dan de genoemde maximumvergoeding.
Risicoregeling Loondoorbetalingsplicht per 1 april 2016:
In de nieuwe wet heeft een werknemer
wel recht op loon als hij niet werkt, tenzij
de oorzaak daarvan in redelijkheid voor de
rekening van werknemer komt. Dus een
wijziging bij loondoorbetaling bij het niet
verrichten van arbeid van ‘Nee, tenzij’ naar
‘Ja, tenzij’
Samen sterker: Dicta +
Hunter Management Partners
Ze zi en allebei in dezelfde tak van
sport: verandermanagement. Ze
hebben beiden hetzelfde doel voor
ogen: het beste uit de organisa e
halen, voor de eigen mensen en
voor het marktaandeel. Ze doen
dat ook ongeveer op eenzelfde
manier: kundig, authen ek, met
hart voor de zaak en plezier in hun
werk: Benno Diederiks van Dicta en
de partners van Hunter Manage‐
ment. Logisch dus dat de twee be‐
drijven de krachten hebben gebun‐
deld. Dicta is nu associate partner
van Hunter Management . Benno
pakt samen de trajecten op waarin
Hunter groot is.
Hunter‐oprichter Wim Jager en Ben‐
no Diederiks kennen elkaar al lang. Ze werken nu onder Hunters vlag samen aan HRM‐ en loopbaantra‐
jecten. Jager valt voor de pragma ‐
sche, prak sche aanpak van Benno, voor zijn analy sch vermogen en authen eke werkwijze. Benno com‐
mi eert zich graag aan de visie van Wim en de zijnen, voelt zich er thuis.
Aanvullende dienstverlening
Wim: "Een associate partner is een zelfstandige professional die zich op een bepaald gebied hee gespeciali‐
seerd en conform de methodieken en standaarden van Hunter Management Partners werkt. Een associate partner als Benno roemen wij om zijn specialis‐
me." Benno: "Als partner zit ik in het net‐
werk van Hunter en vul de dienstverle‐
ning aan. Vooral als het gaat om de menselijke rela e, daar waar complexi‐
teit een rol speelt, heb ik een sterke toegevoegde waarde." GEZOCHT: Stagiaire Social Media
Hunter Management Partners zoekt voor een stage-opdracht vanaf september 2014 een stagiaire die zich gaat bezighouden met het opzetten
van een praktisch instrumentarium op basis waarvan wij
kunnen
communiceren
via
Wijziging WW vanaf 1 januari
2016:
social media. Daarnaast wil-
De maximale uitkeringsduur wordt vanaf 1
januari 2016 ieder kwartaal met een
maand verkort van 38 maanden naar 24
maanden in het tweede kwartaal van 2019.
Werknemers bouwen per 1 januari 2016
per jaar arbeidsverleden dat langer is dan
10 jaar, een halve maand WW op Werknemers die langer dan een half jaar in de
WW zitten, moeten al het beschikbare
werk aanvaarden.
optimaliseren en meer doen
Een uitgebreidere toelichting op de nieuwe wet en alle uitzonderingen daarop is
opgenomen in UPDATE 5 van mei 2014.
Deze is te vinden op onze website:
www.huntermt.nl/hunter-managementnieuws.html
len we onze online advisering
aan online relatiebeheer. We
zoeken een IT / Communicatie specialist!
Voor meer informatie neem contact op met Simone Smeijer ( [email protected] /
06-13305637 ) of Esther van der Linden ( [email protected] / 06-10987805 )
UPDATE is een uitgave van Hunter Management Partners B.V.
Postbus 9, 3410 CA Lopik, Tel: 0182-389036, Fax: 0182-389048, www.huntermt.nl, e-mail: [email protected]
Dit is een uitgave van Hunter Management Partners B.V. (Hunter Management). Ondanks de zorg waarmee deze
uitgave is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verstrekte informatie op enig moment, als gevolg van
ontwikkelingen of gewijzigde inzichten is achterhaald. Hunter Management kan daarom geen verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, zonder dat u aanvullend deskundig advies heeft
ingewonnen bij Hunter Management. Evenmin kan Hunter Management garanderen dat adviezen en strategieën
toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.
NIEUWSBRIEF
HUNTER
MANAGEMENT
PARTNERS
-
NR
6
PAGINA
3
Louis van Gaal en het avontuur van Oranje...
Door Benno Diederiks - Associate Partner
Juni 2014 – Eigenwijs, eigenzinnig,
eigen: kenmerken van Neerlands
hoop in bange voetbaldagen die
Oranje leidt tijdens het wereldkampioenschap in Brazilië. We staan nu
aan de vooravond van het Oranjeavontuur. Hoe bereidde Louis van
Gaal zijn team voor? En wat kunnen
organisaties daarvan leren?
Jong talent voorop
Louis van Gaal kiest voor
jong talent. De nadruk
ligt op de potentie van
nieuwkomers op het
internationale
speelveld. Dit betekent dat
Van Gaal veel tijd moest
investeren om dit jonge
talent tot bloei te laten
komen. Hierbij hanteerde hij een heel strakke
en gedisciplineerde lijn,
waarbij hij heel duidelijk aangaf wat hij verwachtte. Hij legde daarbij zowel de nadruk op
individuele- als op teamontwikkeling. En zijn aanpak wierp
vruchten af. Want we zijn van de partij in Brazilië.
De principes van Van Gaal
Dat Van Gaal erg kritisch is, mag duidelijk zijn. Hij gaat erg ver om het
maximale potentieel uit deze talenten
te halen. Hierbij hanteert hij de simpele regel, wie het gewenste niveau
niet haalt ligt eruit. Daarnaast heeft
hij door de jaren heen een aantal
principes ontwikkeld die volgens hem
de sleutel tot succes vormen. De belangrijkste daarvan zijn:
- teambuilding;
- discipline en vakinhoudelijke skills;
- kritische blik en perfectionisme maken het verschil;
- het maken van de juiste strategische
beslissingen;
- het stellen van doelen.
Dit zijn stuk voor stuk principes die
tevens bijdragen aan een succesvolle
onderneming. We nemen ze daarom
kort door.
Teambuilding
"Niet de beste spelers winnen, maar
het beste team wint." Het team, dat
zijn de elf spelers plus iedereen die
een bijdrage levert aan het resultaat, tot en met de schoonmakers.
Bij teambuilding is het belangrijk
dat:
- medewerkers open kunnen communiceren;
- medewerkers elkaar op een goede
manier feedback kunnen geven;
- er een gemeenschappelijke missie
is;
- collega's elkaars kwaliteiten kennen;
- iedereen persoonlijke én gezamenlijke doelen stelt;
- u tijd vrijmaakt om de informele
banden tussen de teamleden te
versterken.
Discipline/vakinhoudelijke skills
"Er zijn regels en die moeten altijd
strikt worden nageleefd." Daarvoor is
discipline nodig. Dat zorgt voor een
geordende omgeving, motivatie en
structuur. Verder hecht Van Gaal
veel waarde aan het ontwikkelen van
vakinhoudelijke skills. Een speler
moet zich voortdurend blijven ont-
Louis
van
Gaal
heeft volgens velen
een zakelijk inslag.
Hij zou het óók
gemaakt hebben in
het bedrijfsleven.
De meesten zullen het WK om
sportieve redenen volgen. Maar
als u ook eens met uw ondernemersoog kijkt? Naar hoe Van Gaal
wikkelen om zo over voldoende technieken te beschikken en optimaal in
vorm te zijn. Door een grote mate
van discipline zorgt u ervoor dat medewerkers efficiënt en doelgericht
aan heel concrete leerdoelen kunnen
werken. Bij het ontwikkelen van vakinhoudelijke skills is het belangrijk
dat de activiteiten gemonitord, geanalyseerd en vastgelegd worden.
Kritische blik en perfectionisme
maken het verschil
Van Gaal is een man die de lat graag
hoog legt, voor iedereen. Scherp blijven dus! Op uzelf, en op anderen.
Veel taken zijn zó routinematig, dat
je zelf de verbeterpunten niet meer
ziet. Ook binnen afdelingen op de
werkvloer zouden leidinggevende
scherp en alert moeten omgaan met
de voortdurende ontwikkeling
van de medewerkers. Het gaat
hierbij niet om een tijdelijk
proces, maar om een voortdurende cyclus van ontwikkeling.
Het maken van de juiste strategische beslissingen
"Ik ga er niet zomaar vanuit
dat iemand die zich in het
verleden heeft bewezen ook
succesvol is in de toekomst."
Met deze opmerking zette Van
Gaal het hele team op scherp,
met name de oudere garde.
Wanneer u een beslissing
neemt, maak dan een analyse
van de mogelijkheden. Het
doel moet centraal staan en daaromheen kiest u een strategie. Die moet
het team zo efficiënt mogelijk naar
het doel leiden. Stap niet af van de
strategie. Een duidelijke koers blijven varen brengt namelijk rust in het
team. Bovendien weten teamleden
wat ze kunnen verwachten en hierop
inspelen.
coacht, stuurt en
schakelt? U zult het
heus niet met al zijn
beslissingen
eens
zijn. Maar ik garandeer u, zijn aanpak
biedt handvatten voor betere
resultaten. Ik wens u, Louis van
Gaal én het Oranjeteam een
succesvol WK toe!
Benno Diederiks