Leerlijnen voor de leerkracht

Handleiding
Leerlijnen voor de leerkracht
Juni 2014
1. Inhoudsopgave
1.
Inhoudsopgave ............................................................................................. 2
2.
Voordat u begint ........................................................................................... 5
De leerkrachtwerkwijze in vogelvlucht .............................................................. 5
Handelingsgericht werken en de leerlijnenmodule .............................................. 6
De leerlijnenmodule en training ....................................................................... 7
Uitgangspunten van de leerlijnenmodule .......................................................... 7
3.
Stap 1: Koppelen leerling aan het leerlijnenpakket + leerroute .................... 9
Overwegingen bij het kiezen van een leerlijnenpakket ........................................ 9
Overzicht leerlijnenpakket .............................................................................. 9
Koppelen leerlijnenpakket ..............................................................................10
Veranderen van leerroute ..............................................................................13
 Historie van leerroutes per leergebied .....................................................14
Koppelen van een selectie van leerlingen aan een leerlijnenpakket .....................14
Samenvatting stap 1 .....................................................................................14
4.
Stap 2: Afvinken van de doelen .................................................................. 16
Didactische leeftijd / kalenderleeftijd ...............................................................16
 Negatieve didactische leeftijd in de kleuterjaren .......................................16
 Didactische leeftijd wijzigen ...................................................................16
 Didactische leeftijd in het VSO ................................................................16
Afvinken bij start ..........................................................................................17
 Doelen één voor één afvinken ................................................................18
 Alle doelen in één keer afvinken .............................................................19
 Beheersingsniveaus afvinken ..................................................................19
Samenvatting stap 2 .....................................................................................20
5.
Stap 3. Het maken van een werkplanning ................................................... 21
Werkplanning in relatie tot groepsplan en handelingsplan (verantwoording) .........21
Achtergrondinformatie over de sublesgroep .....................................................22
 Percentages op het planscherm ..............................................................22
 Werkwijze aanmaken sublesgroepen in vogelvlucht ...................................23
 Sublesgroepenloopbaan van een leerling .................................................23
 Overzicht sublesgroepen van alle leerlingen in de groep ............................24
 Leerling naar andere sublesgroep overplaatsen ........................................24
 De koppeling van leerdoelen aan leerlingen wijzigen .................................27
Plannen op groeps- en schoolniveau ...............................................................29
 Plannen binnen de stamgroep ................................................................29
 Het inplannen van leerlingen in een sublesgroep .......................................32
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 2 van 71
 Het volledig maken van de verantwoording ..............................................34
 Individuele aanpak van een leerling noteren in een sublesgroepplan ...........34
 Plannen op schoolniveau ........................................................................35
 Het inplannen van leerlingen in een sublesgroep .......................................36
 Het volledig maken van de verantwoording ..............................................37
Verdere toelichting groepsplanbord .................................................................38
 Percentages: voor- of achterlopende leerlingen ........................................38
 Leerroute en DL, sublesgroep, leerlijn .....................................................38
 Overzicht ‘leerlijnenprofiel groep’ ............................................................38
 Overzicht ‘werkplannen groep’ ................................................................39
Samenvatting stap 3 .....................................................................................41
6.
Stap 4: Beoordelen ..................................................................................... 42
Manier 1: Afvinken........................................................................................42
 Berekening van percentages ..................................................................42
 Voorlopen, achterlopen en op schema lopen .............................................42
 Uitzonderingssituaties bij afvinken ..........................................................43
 Afvinken op sublesgroepniveau ...............................................................45
 Afvinken op het planscherm ...................................................................45
Manier 2: Beoordeling schrijven......................................................................46
Manier 3: Score toekennen ............................................................................47
 Het aangeven van een historie bij een score ............................................48
 Sublesgroep deactiveren na beoordelen leerlingen ....................................49
 Sublesgroep kopiëren om er de volgende periode opnieuw mee te werken ...49
 Sublesgroep verwijderen .......................................................................52
Samenvatting stap 4 .....................................................................................52
7.
Veranderingen in leerroute of leerlijnenpakket .......................................... 54
 Gevolgen veranderen van leerroute .........................................................54
 Gevolgen veranderen van leerlijnenpakket ...............................................54
8.
Leerlijnenpakket verlengen naar volgend schooljaar .................................. 55
9.
Verantwoording: ontwikkelingsperspectief, hulpplan, notitiecategorie ...... 56
Ontwikkelingsperspectief ...............................................................................56
 Het uitstroomniveau ..............................................................................56
 De tussendoelen ...................................................................................56
 De onderbouwing van het uitstroomniveau en de tussendoelen ..................56
 Verantwoording naar ouders ..................................................................57
 Overzicht ‘Leerlijnprofiel leerling’ ............................................................57
 Overzicht ‘Streefplan leerling’ (voortgang) ...............................................59
 Overzicht ‘werkplannen leerling’ (werkplanning) .......................................62
10. Groepskaart ................................................................................................ 64
11. Snelkeuzelijst overzichten .......................................................................... 65
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 3 van 71
12. Tips en trucs ............................................................................................... 66
 Sneltoetsen bij het opvragen van overzichten ...........................................66
 Snel scrollen in selectiescherm overzichten ..............................................66
 Snel zoeken in overzichten met meerdere pagina’s ...................................66
13. Veelgestelde vragen ................................................................................... 67
 Wat is een leerroute? ............................................................................67
 Wat is een leerlijnenpakket? ...................................................................67
 Wat is een streefplanning? .....................................................................67
 Voor de kleutergroepen gebruikt onze school de Plancius leerlijnen. Wanneer
de leerlingen naar groep 3 gaan, gebruiken we de ZML leerlijnen. Hoe moet ik dit
in de praktijk instellen? .............................................................................67
 Wat is het totaal aantal doelen tot huidige DL? .........................................67
Het totaal aantal doelen wordt bepaald door alle te behalen doelen die gepland
zijn tot de huidige DL van de leerling. .........................................................67
 Ik zie geen leerdoelen en leerlingen in het planscherm. Hoe kan dat? ..........67
 Ik zie alleen de kleuren geel en oranje op het planscherm. Hoe kan dat? .....68
 Hoe koppel ik bronnen aan een leerdoel? .................................................68
 Als ik als leerkracht een bron toevoeg, blijft deze bron dan gekoppeld aan het
leerdoel? .................................................................................................68
 Ik wil graag een leerling aan een andere sublesgroep toevoegen, maar ik weet
niet of de leerdoelen van deze groep overlappen met de leerdoelen uit de andere
sublesgroep van de leerling........................................................................69
 Is het mogelijk om binnen een sublesgroep voor één leerling (of voor een deel
van de leerlingen) een leerdoel éxtra te plannen? .........................................69
 Ik wil een sublesgroep maken, waarbij ik ook een leerling in wil delen die de
doelen al behaald heeft. Kan dat? ...............................................................69
 Is de kop ‘aanpak’ in de sublesgroep aan te passen? .................................69
 Als ik klik op groep > sublesgroep > begeleiding > leerdoelen, staan de
leerdoelen op een andere volgorde dan op het planscherm. Waarom is dat? ....69
 Kan ik hetzelfde doel opnemen in twee verschillende plannen? Bijv. doelen
van mondelinge taal waaraan in de klas wordt gewerkt en ook bij logopedie. ...69
Vragen met betrekking tot overzichten ............................................................70
 Hoe werken de vensters waarmee ik een begin-DL en een eind-DL kan
selecteren? ..............................................................................................70
 Zijn start-DL en eind-DL hetzelfde als begin- en eind-DL? ..........................70
 Ik zie bij het filter ‘begin-DL’ niet alle didactische leeftijden terug. Hoe kan
dat? ........................................................................................................70
 In één van de leerlijnenoverzichten lijken er geen leerdoelen te zijn bij het
kerndoel. Hoe kan dat? .............................................................................70
 Wat is het verschil tussen een sublesgroepplan en een werkplan (in de
overzichten)? ...........................................................................................71
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 4 van 71
2. Voordat u begint
De leerlijnenmodule biedt een methode om de leerdoelen in een leerlijnenpakket
systematisch te plannen en te beoordelen. Een leerlijnenpakket is het geheel van
leerdoelen voor verschillende vakgebieden; in feite is het een geheel curriculum aan
doelen. Als leerkracht ziet u de volgende indeling in de module:
1. Leerlijnenpakket;
2. Leergebied;
3. Leerdoel.
Een leergebied is het overkoepelende geheel van een aantal leerlijnen. Het leergebied
‘Spreken’ overkoepelt bijvoorbeeld de leerlijnen ‘Spreken’, ‘Sociaal taalgebruik’ en
‘Meningen over gesproken taal en conclusies trekken’. Onder iedere leerlijn vallen diverse
leerdoelen.
Uw applicatiebeheerder heeft de leerlijnenpakketten uitgewerkt in leerroutes. Deze
leerroutes bestaan uit series van opeenvolgende leerdoelen, die op basis van de
didactische leeftijd in een planning zijn gevat. Uw applicatiebeheerder heeft leerroutes
geformuleerd voor de snellere leerlingen en voor de wat zwakkere leerlingen.
De leerkrachtwerkwijze in vogelvlucht
1. U koppelt leerlingen aan een leerlijnenpakket en een leerroute;
2. U geeft aan waar de leerling zich in diens leerroute bevindt, oftewel: welke doelen
van het leerlijnenpakket beheerst de leerling al. Dit doet u door de beheerste
leerdoelen af te vinken;
3. Als u in kaart heeft gebracht waar de leerling zich in de leerroute bevindt, kunt u
zien of de leerling voorloopt, op schema loopt, of achterloopt. Ook kunt u zien
welke leerlingen aan dezelfde doelen toe zijn. Deze informatie gebruikt u voor het
indelen van leerlingen in sublesgroepen. Dit wordt ook wel ‘het maken van een
werkplanning’ genoemd;
4. U begeleidt de leerling door diens werkplanning;
5. Als de leerlingen een periode aan de doelen hebben gewerkt, is het tijd voor de
beoordeling. U beoordeelt door doelen af te vinken. Eventueel kunt u aan een
behaald doel een score toekennen.
Deze handleiding licht de bovenstaande stappen één voor één uitgebreid toe.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 5 van 71
Handelingsgericht werken en de leerlijnenmodule
Handelingsgericht werken (hierna te noemen HGW) is een systematische manier van
werken, waarbij de volgende processen worden doorlopen:
Waarnemen > begrijpen > wegen > plannen > handelen > evalueren.
In het werken met de leerlijnen komen deze activiteiten terug.
1. U koppelt leerlingen aan een leerlijnenpakket en een leerroute.
 Waarnemen van de huidige situatie van de leerling;
 Begrijpen van de huidige situatie van de leerling;
 U weegt de vaardigheid van de leerling, om zodoende het best passende
leerlijnenpakket bij de leerling te vinden;
 Op een grove manier plannen van de doelen van de leerling.
2. U geeft aan waar de leerling zich in diens leerroute bevindt, oftewel: welke doelen
van het leerlijnenpakket beheerst de leerling al. Dit doet u door de beheerste
leerdoelen af te vinken.
 Waarnemen van de huidige situatie van de leerling;
 Begrijpen van de huidige situatie van de leerling;
 U weegt de vaardigheid van de leerling, om zodoende de best passende
leergebieden aan de leerling te koppelen;
 Op een verfijndere manier plannen van de doelen van de leerling.
3. Als u in kaart heeft gebracht waar de leerling zich in de leerroute bevindt, kunt u
zien of de leerling voorloopt, op schema, of achterloopt. Ook kunt u zien welke
leerlingen aan dezelfde doelen toe zijn. Deze informatie gebruikt u voor het
indelen van leerlingen in sublesgroepen. Dit wordt ook wel ‘het maken van een
werkplanning’ genoemd.
 U weegt af met welke doelen de leerling aan het werk moet, en in welke
sublesgroep (met welke andere leerlingen) de leerling het best tot zijn
recht komt;
 op de meest verfijnde manier plannen van de doelen van de leerling.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 6 van 71
4. U begeleidt de leerling door diens werkplanning.
 Handelen.
5. Als de leerlingen een periode aan de doelen hebben gewerkt, is het tijd voor de
evaluatie en beoordeling. U beoordeelt door doelen af te vinken. Eventueel kunt u
aan een behaald doel een score toekennen.
6. De cyclus herhaalt zich.
De leerlijnenmodule en training
De leerlijnenmodule is dermate complex, dat een begeleidende training van belang is.
Voor technische vragen kunt u bij de helpdesk terecht. Gebruiksvragen,
onderwijskundige en inrichtingsvragen kunt u stellen in een training. Driestar Educatief
biedt een dergelijke training. Voor meer informatie, kijk op http://www.driestaronderwijs.nl/leerlijnen.
Uitgangspunten van de leerlijnenmodule
Het ontwerp van de leerlijnen is op aantal uitgangspunten gebaseerd:
-
Door leerlingen eenzelfde leerroute te geven, kunt u deze leerlingen met
elkaar vergelijken. Het aantal behaalde doelen wordt afgezet tegen het aantal
doelen dat de leerling, gezien diens ideaalplanning, zou moeten behalen. Op deze
manier wordt het opbrengstgericht werken met leerlijnen inzichtelijk gemaakt.
Tevens kunt u leerlingen met dezelfde leerroute met elkaar vergelijken.
-
De module dient tegemoet te komen aan de specificiteit van het speciaal
(basis)onderwijs. Kinderen zitten in het speciaal (basis)onderwijs, omdat zij
specifieke behoeften hebben. Een module moet voldoende flexibel zijn, om met
deze speciale doelgroep te kunnen werken. Dit ziet u in een aantal elementen in
de module terug:
o
Leerlingen die door een handicap bepaalde doelen niet kunnen behalen,
moeten ook niet beoordeeld worden op deze doelen. Bijvoorbeeld: een
leerling die door een handicap zijn handen niet kan gebruiken, moet niet
beoordeeld worden op een leerdoel als: ‘De leerling kan zijn eigen rits
dichtdoen’;
o
Aan iedere leerling koppelt u een streefplanning. In de praktijk zullen
leerlingen wellicht niet aan deze ideaalplanning kunnen voldoen. De
module maakt inzichtelijk waar de leerlingen afwijken. Een leerling kan
indien nodig overstappen op een andere leerroute (bij voorkeur in
hetzelfde leerlijnenpakket);
o
In het ZML kan het voorkomen dat een leerling een doel behaalt, maar na
een zomervakantie de opgedane kennis weer kwijt is. U kunt het leerdoel
dan opnieuw openstellen voor een leerling. Per doel kan zodoende een
verleden worden bijgehouden waarin zichtbaar wordt dat een leerling een
doel heeft behaald, maar er op een later moment toch opnieuw aan moet
werken.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 7 van 71
-
Een school dient doelen te stellen voor leerlingen. Het stellen van doelen
geeft richting aan het onderwijsproces. Tevens komt dit uitgangspunt overeen
met de eisen van de inspectie. De inspectie schrijft voor dat scholen per leerling
een uitstroomniveau en tussendoelen formuleren. In de leerlijnenmodule stelt u
streefplanningen op: u formuleert welke doelen per periode en per leerroute
behaald dienen te worden. Vervolgens geeft u een leerling een leerroute.
-
Leerlijnen dienen overzichtelijk gemaakt te worden. Leerlijnendocumenten
zijn omvangrijke documenten: ze beschrijven immers een geheel curriculum. U
raakt gemakkelijk de draad kwijt wanneer u leerlingen gaat beoordelen of een
planning gaat maken.
Het opbrengstgericht werken met leerlijnen gebeurt in praktijk door doelen af te
vinken, oftewel: door aan te geven dat een leerling een doel heeft behaald. Ook in
de leerlijnenmodule worden leerdoelen afgevinkt. Tevens is er in de module de
mogelijkheid om een doel een cijfer van 1 tot 4 toe te kennen: hoe beter het doel
is behaald, hoe hoger het cijfer. Het toekennen van een cijfer is optioneel en
discutabel: hoe goed moet een leerling een doel immers behaald hebben om een
hoog cijfer te behalen? Echter scholen zijn vrij om de cijfermethode te gebruiken.
-
Een school dient zelf de balans te vinden tussen tegemoetkomen aan de
individuele behoefte van de leerling en de organisatorische complexiteit
die individuele afstemming met zich mee brengt. De leerlijnenmodule biedt
de mogelijkheid om een beperkt aantal leerroutes te maken. Deze leerroutes
beschrijven een ideaalplanning. Uw school kan zelf bepalen hoeveel leerroutes u
hanteert.
-
Het percentage behaalde doelen dient op het niveau van een leerlijn
gegeven te worden. Onder ieder leergebied vallen verschillende leerlijnen.
Onder het leergebied ‘Taalbeschouwing’ vallen bijvoorbeeld ‘Woordvorming’,
‘Zinsbouw’, ’Woordenschat en woordleerstrategieën’ en ‘Taalbegrippen’. Alleen op
het niveau van een leerlijn worden in de module percentages berekend. Er wordt
dus wel een percentage berekend op het niveau van ‘Zinsbouw’, maar niet op het
niveau van ‘Taalbeschouwing’. Een gemiddelde op het niveau van
‘Taalbeschouwing’ zou immers kunnen misleiden: een leerling zou een voldoende
percentage op het niveau van ‘Taalbeschouwing’ kunnen behalen, omdat deze
leerling op alle leerlijnen hoog presteert maar op één leerlijn erg laag.
-
Het werken met leerlijnen dient te passen binnen de filosofie van
handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken (HGW) is geen
afzonderlijke werkwijze, maar dient geïntegreerd te worden met het werken met
leerlijnen. In deze handleiding wordt aangegeven hoe handelingsgericht werken
wordt vormgegeven in het werken met leerlijnen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 8 van 71
3. Stap 1: Koppelen leerling aan het leerlijnenpakket +
leerroute
De applicatiebeheerder heeft leerroutes en leerlijnenpakketten ingericht. Een leerroute is
te vergelijken met een streefplanning. Alle leerdoelen zijn door de applicatiebeheerder
ingepland binnen een bepaald tijdsbestek.
Overwegingen bij het kiezen van een leerlijnenpakket
Het meest logisch is het om een leerlijnenpakket te koppelen, dat overeenkomt met het
type cluster dat aan de leerling is toegekend. Bijvoorbeeld: een cluster 4-leerling krijgt
het leerlijnenpakket CED cluster 4. Er kunnen echter redenen zijn om toch voor een
ander leerlijnenpakket te kiezen. Houdt dan rekening met de volgende overwegingen:
-
Leerlingen met een verschillend leerlijnenpakket kunnen niet in één sublesgroep
ingedeeld worden;
Leerlingen met eenzelfde doel afkomstig uit verschillende pakketten kunnen niet
naast elkaar zichtbaar gemaakt worden op het planbord (dit komt terug in stap
4).
Overzicht leerlijnenpakket
Mogelijk wilt u een overzicht van de leerdoelen per leerroute. Dit kunt u opvragen met
het overzicht ‘Leerlijnenpakket’.
U ziet de naam van het leerlijnenpakket + de
naam van het hoofdleergebied
U ziet de naam van het hoofdleergebied + de
naam van het leergebied
U ziet de naam van het leergebied + de naam
van de leerlijn
U kunt op deze manier alle leerlijnenpakketten van alle leerroutes opvragen. U kunt
echter ook een selectie maken van een hoofdleergebied, een leergebied, leerlijn,
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 9 van 71
leerroute, beheersingsniveau en start- en eind-DL. Wanneer u uw selectie heeft gemaakt
klikt u op ‘toon overzicht’.
Op het overzicht ziet u vervolgens hoofdvakgebied – leergebied – kerndoel en de
leerdoelen. In kolommen is uiteengezet welke leerroute binnen welke start- en eind-DL
een doel moet behalen.
Koppelen leerlijnenpakket
De leerkracht bepaalt welk leerlijnenpakket en welke leerroute een leerling krijgt. Dit
gaat als volgt: Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 10 van 71
U komt in het onderstaande scherm. Klik onderin het scherm op ‘nieuw leerlijnenpakket
koppelen’.
Klik het gewenste leerlijnenpakket aan.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 11 van 71
Vervolgens dient u een aantal instellingen op te geven:
-
-
-
-
-
U koppelt het leerlijnenpakket voor een schooljaar. Geef aan voor welk
schooljaar en met welke begin- en einddatum het leerlijnenpakket gekoppeld
moet worden.
Standaard geeft de module het huidige schooljaar weer, met de begin- en
einddatum van het huidige schooljaar;
Vink aan welke leergebieden van dit leerlijnenpakket u wilt gebruiken voor deze
leerling. Wanneer u het bovenste vakje aanvinkt, worden alle leergebieden
geselecteerd;
Kies welke leerroute u voor welk leergebied wilt gebruiken bij deze leerling.
Bovenaan kunt u de leerroute tegelijk voor alle leergebieden instellen, wanneer
deze voor elk leergebied hetzelfde is;
Bekijk of de ingangsdatum van de leergebieden en de leerroutes correct zijn.
Standaard staat de ingangsdatum van de leerroute op de begindatum, wat in de
meeste gevallen correct zal zijn. Als de leerling halverwege een schooljaar van
leerroute verandert, geeft u met de ingangsdatum aan, vanaf wanneer de
verandering van leerroute geldt. Dit wordt tevens uitgelegd in de paragraaf
‘Veranderen van leerroute’.
Of de leerling extra doelen buiten de leerroute om ingepland moet kunnen
krijgen. Onder ‘Globale instellingen’ kunt u ervoor kiezen om voor elk leergebied
in één keer te kiezen voor wel of geen extra doelen.
Klik op ‘opslaan’ onder in uw scherm om de instellingen vast te leggen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 12 van 71
Veranderen van leerroute
U kunt de leerroute van een leerling binnen het schooljaar veranderen. Stel, u wilt de
leerroute van een leerling per 1 november 2013 veranderen van GL+ naar BB/KB. Dit
doet u als volgt:
Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik op de
wijzigingsknop in het leerlijnenpakket.
Klik vervolgens in het veld ‘Leerroute’ waar nu nog GL+ staat, zodat deze uitklapt. Kies
leerroute BB/KB. Kies bij de ingangsdatum 01-11-2013.
Als u alle leerroutes wilt veranderen naar eenzelfde leerroute, kiest u achter ‘alle
leerroutes instellen op’ de desbetreffende leerroute. De leerroutes voor alle domeinen
veranderen dan mee. Op dezelfde manier stelt u de ingangsdata voor alle leergebieden
in.
Hebt u alles naar wens ingesteld, dan klikt u onderin het scherm op ‘opslaan’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 13 van 71

Historie van leerroutes per leergebied
Als een leerling een andere leerroute krijgt voor een leergebied, dan wordt dat zichtbaar
gemaakt in het leerlijnenpakket.
Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik op de
wijzigingsknop achter het desbetreffende leerlijnenpakket. Is de leerling veranderd van
leerroute, dan ziet u dat er achter het desbetreffende leergebied een ‘i’ wordt getoond.
Als u met de muis over de ‘i’ gaat, ziet u de geschiedenis van de leerroutes van dat
leergebied van de leerling.
Koppelen van een selectie van leerlingen aan een leerlijnenpakket
Het is niet mogelijk om één hele groep leerlingen in één keer aan een leerlijnenpakket
toe te kennen. Wel kunt u een voorselectie maken, waarna u de leerlingen uit die selectie
één voor één een leerlijnenpakket toekent. U doet dan het volgende:
Ga naar Leerling en selecteer in het zoekfilter bijvoorbeeld een groep of een leerjaar (in
de onderstaande illustratie is bijvoorbeeld groep 5 geselecteerd). Klik op één van de
leerlingen in de groep.
Selecteer de
groep
Ga nu naar Begeleiding > Leerlijnen en koppel de leerling aan de desbetreffende leerlijn.
Klik vervolgens op de bladerknop rechtsboven om naar de volgende leerling te gaan.
Samenvatting stap 1
U weet nu hoe u de leerling aan een leerlijnenpakket en aan een leerroute kunt koppelen.
U kunt aangeven voor welke leergebieden het leerlijnenpakket geldt en hoe u van
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 14 van 71
leerroute kunt veranderen. U weet hoe u de historie van leerroutes per leergebied
inzichtelijk kan maken. Ten slotte weet u wat de meest efficiënte methode is om aan een
groep leerlingen per leerling een leerlijnenpakket toe te kennen.
In de volgende stap leert u hoe u aangeeft welke leerdoelen de leerling van diens
leerroute beheerst. Dit is zowel van belang voor de planning als voor de beoordeling (het
afvinken van doelen en eventueel het toekennen van een score aan een afgevinkt doel).
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 15 van 71
4. Stap 2: Afvinken van de doelen
U heeft nu aan de leerling een leerroute, een leergebied en een leerlijnenpakket
toegekend. De leerling heeft nu een streefplanning: voor iedere leerling weet u welke
doelen hij bij iedere DL moet behalen. Nu moet u aangeven welke doelen uit het
leerlijnenpakket de leerling al beheerst. Dit wordt in dit hoofdstuk toegelicht.
Het afvinken van een doel betekent dat de leerling het doel beheerst. Afvinken is zowel
voor de werkplanning als de beoordeling van belang. Een afgevinkt doel hoeft niet
meer ingepland te worden in de werkplanning. De werkplanning komt in stap 3 aan de
orde. Het beoordelen van leerlingen komt in stap 4 aan de orde.
Didactische leeftijd / kalenderleeftijd
ParnasSys heeft ervoor gekozen om leerdoelen te plannen aan de hand van didactische
leeftijden. Hiervoor zijn een aantal redenen:
-
Vanuit de verschillende organisaties wordt sterk aangestuurd op het
differentiëren van drie tot vijf niveaus in de school. Het hanteren van de
kalenderleeftijd levert echter nog veel meer differentiatie op.
Het plannen aan de hand van kalenderleeftijden is dermate onoverzichtelijk, dat
hiervoor geen goede planningsoplossing kon worden gevonden.
Om te plannen wilt u zo dicht mogelijk bij de planningsmogelijkheden zitten. Er
zitten tien onderwijsmaanden in het jaar. De kalenderleeftijd hanteert echter
twaalf onderwijsmaanden, waardoor u met de kalenderleeftijd niet uitkomt met
een planning die in tien maanden voltooid moet worden.
-
Uw applicatiebeheerder heeft op basis van didactische leeftijden (DL’s) leerdoelen in een
leerroute ingepland.

Negatieve didactische leeftijd in de kleuterjaren
De schaal van de didactische leeftijd begint bij -19; dit is het begin van groep 1.

Didactische leeftijd wijzigen
De didactische leeftijd van een leerling wordt bepaald door het leerjaar dat bij de leerling
staat ingesteld. Het leerjaar vindt u via Leerling > selecteer leerling > Onderwijs > Deze
school. Wilt u het leerjaar wijzigen, klik dan op de wijzigingsknop in de schoolloopbaan.

Didactische leeftijd in het VSO
De didactische leeftijd van de leerling telt alleen in de leerlijnenmodule zelf door. Met
andere woorden: de DL telt door in de schermen die u vindt onder:
-
Groep > Begeleiding > Leerlijnen;
Leerling > Begeleiding > Leerlijnen;
School > Begeleiding > Leerlijnen;
School > Begeleiding > Leerlijnenpakketten.
Echter, in alle andere schermen zal de DL afgekapt worden tot 60, als deze boven de 60
komt. Op alle schermen die met toetsen te maken hebben, alle overzichten (behalve de
overzichten van de leerlijnen), de leerlingkaart en groepskaart zult u dus geen hogere DL
tegenkomen dan 60. Samengevat: alleen in de schermen die betrekking hebben op de
leerlijnen telt de DL door.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 16 van 71
Afvinken bij start
Als een leerling start in de module, moet u eerst aangeven waar de leerling zich bevindt.
Van een bepaalde periode weet u, dat de leerling de bijbehorende leerdoelen heeft
behaald. Van een andere periode weet u niet zeker of de leerling de leerdoelen heeft
behaald; hier wilt u de leerdoelen één voor één aflopen. Beide situaties worden
toegelicht.
Stel, een leerling zit halverwege leerjaar 3. De leerling moet aan het werk met leerdoelen
met een planning van start-DL 5 en eind-DL 10. U weet dat de leerling de leerdoelen tot
eind-DL 4 beheerst. U wilt de beheerste leerdoelen afvinken.
U gaat dan naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. U komt in het
onderstaande scherm.
Klik in dit scherm op de knop onder ‘Scoren’
U komt in het onderstaande scherm, waarin u aangeeft:
-
-
Tussen welk start- en eind-DL de doelen gepland zijn die u wilt afvinken (houdt u
hierbij rekening met een negatieve start-DL: DL –19 staat voor het begin van
leerjaar 1);
Van welk leergebied u doelen wilt afvinken;
Van welke leerlijn u doelen wilt afvinken.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 17 van 71
Geef aan tussen welke start- en eind-DL de
doelen gepland zijn die u wilt afvinken
Scores invullen
Klik vervolgens op ‘scores invullen’. U komt in het volgende scherm.

Doelen één voor één afvinken
Wanneer u niet exact weet welke doelen een leerling heeft behaald klikt u uiteraard niet
op alles afvinken, maar vinkt u de doelen één voor één af. In de kolom ‘Afgevinkt’ vinkt u
de leerdoelen één voor één af.
Doel één voor één
afvinken
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 18 van 71

Alle doelen in één keer afvinken
U kunt alle doelen in het scherm in één keer afvinken. Verschuif de balk aan de
rechterkant van het scherm naar beneden. Onderin het scherm verschijnt de knop ‘Alles
afvinken’. Met deze knop vinkt u alle doelen in het scherm in één keer af.
2. Klik ‘alles afvinken’
1. Verschuif de balk
naar beneden
Let op: u kunt maar voor één pagina tegelijk alle doelen afvinken. Klik onderaan het
scherm op de volgende pagina
om ook de doelen van die pagina allemaal af te
vinken. Herhaal deze actie tot u alle doelen die u af wilt vinken gehad hebt.

Beheersingsniveaus afvinken
Om sneller meerdere doelen af te vinken, kunt de leerdoelen ook per beheersingsniveau
afvinken. Hiervoor klikt u op de knop
.
Wanneer u op het pijltje voor een leergebied klik, verschijnen onder het leergebied de
leerlijnen. Zo kunt u kiezen of u per leergebied of per leerlijn wilt afvinken. Zet u in het
onderstaande voorbeeld een vinkje achter ‘Getalbegrip’ onder de 3, dan worden voor de
leerlijn ‘Getalbegrip’ alle doelen afvinkt die bij beheersingsniveau 3 horen.
Let op: Wanneer u op deze manier doelen afvinkt, verschijnt er op leerlingniveau als
opmerking bij het afgevinkte doel: batchwijze afgevinkt.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 19 van 71
Wanneer u een leerdoel afvinkt, registreert de module direct de datum waarop u scoort.
U kunt:
-
De datum aanpassen door de datum in het datumvak aan te passen, of door op
de knop van de kalender te klikken:
-
;
Een opmerking toevoegen, door op het opmerkingenveld te klikken:
.
In een opmerking kunt u uw beoordeling nuanceren. U kunt bijvoorbeeld
aangeven dat een leerling het doel met veel moeite heeft behaald, dat de
handicap van de leerling toch meer belemmerend was dan aanvankelijk werd
verwacht, of juist dat het doel eigenlijk te gemakkelijk was voor de leerling.
Samenvatting stap 2
U weet hoe u de doelen kunt afvinken die de leerling beheerst. Er is uitgelegd hoe de
applicatiebeheerder de leerdoelen plant op de didactische leeftijd van de leerling. U kent
de methode waarbij u één voor één doelen afvinkt. Tevens kent u de methodes waarbij u
meerdere doelen in één keer kunt afvinken.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 20 van 71
5. Stap 3. Het maken van een werkplanning
Dit hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste krijgt u informatie over de relatie
tussen het maken van een werkplanning, een groepsplan, handelingsplannen en
verantwoording naar ouders en inspectie. Ten tweede geeft het u achtergrondinformatie
over de werking van de sublesgroepen in ParnasSys. Ten derde legt het uit hoe u
sublesgroepen samenstelt met behulp van het planbord op groeps- of schoolniveau.
Werkplanning in relatie tot groepsplan en handelingsplan
(verantwoording)
Door een leerling een leerroute toe te kennen, geeft u de leerling een streefplanning. De
leerroute geeft weer wat de leerling op een bepaalde didactische leeftijd zou moeten
behandelen.
De leerroute is nog redelijk abstract. Het beschrijft bijvoorbeeld niet:
-
Wat er moet gebeuren als een leerling afwijkt van diens werkplanningen (door
voor- of achter te lopen);
Welke leerlingen met elkaar moeten samenwerken in een sublesgroep;
Waar een sublesgroepje aan het werk gaat;
Welke specifieke aandachtspunten een bepaald sublesgroepje heeft.
Deze elementen moet u zelf inplannen, door leerlingen in een sublesgroep te plaatsen. Al
deze sublesgroepen bij elkaar vormen dan uw werkplanning. De werkplanning komt
overeen met hoe u, binnen een bepaalde planperiode, uw onderwijs concreet wilt
organiseren.
De sublesgroep bestaat uit een aantal elementen:





De leerlingen;
De leerdoelen;
De bronnen. Bronnen zijn lesmaterialen. Deze bronnen kunt u als leerkracht zelf
koppelen. Tevens kan de applicatiebeheerder bronnen koppelen;
De aanpak: Hierin geeft u bijvoorbeeld aan hoe vaak in de week de leerlingen les
krijgen, of er specifieke instructie gegeven moet worden en (eventueel) van wie
de leerlingen les krijgen. Hier hoeft u niet meer aan te geven welke materialen u
gebruikt, want dat staat al aangegeven onder de ‘bronnen’. Zorg dat u in het
aanpakscherm voor de hele groep geen namen van leerlingen gebruikt.
De aanpak voor individuele leerlingen: hier beschrijft u hoe u aan specifieke
onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet wilt gaan komen.
Al deze elementen van de sublesgroep gebruikt u tevens voor de verantwoording naar
ouders en de inspectie. Het geheel van alle werkplanningen van de leerlingen uit uw klas
is immers uw groepsplan. In het overzicht ‘werkplannen leerling’ ziet u de bovenstaande
elementen terug. Dit overzicht kunt u dan ook gebruiken ter verantwoording. Zorg dan
wel dat u in het aanpakveld geen namen van leerlingen gebruikt.
Alle informatie die u normaal in het handelingsplan zet, komt nu bij de sublesgroep te
staan. Wij raden u dan ook af om, naast de leerlijnenmodule, ook nog met
handelingsplannen te werken. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje
‘ontwikkelingsperspectief’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 21 van 71
In de onderstaande illustratie vindt u hiervan een voorbeeld: een sublesgroep waarin de
leerlingen met hun leerdoelen, bronnen en de aanpak ziet weergegeven.
Achtergrondinformatie over de sublesgroep
Als u een sublesgroep aanmaakt, bestaat die sublesgroep een heel schooljaar. Dat
betekent echter niet dat er het hele schooljaar kinderen aan de sublesgroep zijn
gekoppeld. U geeft ieder kind namelijk een start – en einddatum. De start- en einddatum
geven aan hoelang de leerlingen in de sublesgroep zitten. Bij startdatum geeft u aan
vanaf wanneer de sublesgroep geldt. Als einddatum geeft u aan tot wanneer de
leerlingen in de sublesgroep zitten. Hiervoor kiest u doorgaans de datum waarop de
planperiode is afgelopen en gaat evalueren.
Bijvoorbeeld: u maakt sublesgroep rek. 1.1 aan in schooljaar 2010-2011. In deze
sublesgroep zitten Jan en Kees met startdatum 1-8-2010 en einddatum 1-1-2011. Na 11-2011 zitten Jan en Kees niet meer in de sublesgroep, maar bestaat sublesgroep rek.1.1
nog wel. De sublesgroep blijft het hele schooljaar op het overzicht onder tabblad ‘groep’
staan. U kunt er op deze pagina ook voor kiezen om te filteren op alleen groepen of op
alleen sublesgroepen. Kies daarvoor bij het filter ‘type’ voor ‘groep’ of ‘sublesgroep’. Klikt
u op de witregel in het filter ‘type’, dan toont ParnasSys zowel de groepen als de
sublesgroepen.
De sublesgroep is dus eigenlijk alleen een naam waaraan leerlingen en leerdoelen
kunnen worden gekoppeld. Een leerling hoeft niet het hele jaar in de sublesgroep te
zitten: het kan zijn dat de leerling slechts een aantal maanden in de sublesgroep zit,
terwijl de sublesgroep het hele schooljaar bestaat. Dezelfde sublesgroep kan dan ook de
ene helft van het jaar een andere samenstelling van leerlingen hebben dan de andere
helft van het jaar.

Percentages op het planscherm
Het planscherm kan gevonden worden bij de stamgroep. Onder ieder leergebied vallen
verschillende leerlijnen. Onder het leergebied ‘Taalbeschouwing’ vallen bijvoorbeeld
‘Woordvorming’, ‘Zinsbouw’, ’Woordenschat en woordleerstrategieën’ en ‘Taalbegrippen’.
Alleen op het niveau van een leerlijn worden in de module percentages berekend. Er
wordt dus wel een percentage berekend op het niveau van ‘Zinsbouw’, maar niet op het
niveau van ‘Taalbeschouwing’. Een gemiddelde op het niveau van ‘Taalbeschouwing’ zou
immers kunnen misleiden: een leerling zou een voldoende percentage op het niveau van
‘Taalbeschouwing’ kunnen behalen, omdat deze leerling op alle leerlijnen een hoog
presteert maar op één leerlijn erg laag.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 22 van 71
Als u in het planscherm komt zult u daarom eerst een leerlijn moeten selecteren,
alvorens u een percentage ziet verschijnen.
N.B. ParnasSys berekent behaalde extra leerdoelen niet door in het percentage van de
leerling. Als we de extra doelen zouden doorberekenen in het percentage behaalde
doelen, wordt het té ingewikkeld om het percentage behaalde doelen na te rekenen.
Tevens is het dan niet mogelijk om leerroutes met elkaar te vergelijken. Om deze
redenen berekenen we de extra doelen niet door in het percentage behaalde doelen. De
extra doelen worden een los pakketje doelen naast de leerroute van de leerling.

Werkwijze aanmaken sublesgroepen in vogelvlucht
1. Via het groepsplanscherm of schoolplanscherm maakt u een sublesgroep aan. U
dient een start- en einddatum aan te geven. Deze start- en einddatum geven aan
hoe lang de leerling in de sublesgroep zit en aan bepaalde doelen moet werken.
(Voordat de einddatum verstrijkt, moeten de leerlingen beoordeeld worden op de
doelen van de sublesgroep);
2. Aan het eind van de planperiode beoordeelt u de leerlingen in sublesgroep (verder
besproken in hoofdstuk 4: beoordelen);
3. Na het beoordelen van de leerlingen in de sublesgroep, deactiveert u de
sublesgroep (verder besproken in hoofdstuk 6: beoordelen).

Sublesgroepenloopbaan van een leerling
Wanneer u een leerling in een sublesgroep plaatst, ziet u dit terug in de
sublesgroepenloopbaan van de leerling. Ga naar Leerling > selecteer leerling > Onderwijs
> Deze school.
Scrol nu naar beneden. Onderaan de pagina ziet u de sublesgroepen staan (zie
illustratie).
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 23 van 71

Overzicht sublesgroepen van alle leerlingen in de groep
Wanneer u wilt zien in welke sublesgroepen de leerlingen van uw stamgroep zijn
ingedeeld, kunt u dat op de volgende manier opvragen.
Klik groep > kies de desbetreffende groep > klik leerlingen > sublesgroepenoverzicht:
U komt nu in het onderstaande scherm. Hierin ziet u alle sublesgroepen die horen bij
kinderen van uw klas.
U kunt de sublesgroep open en dicht klappen door op het pijltje te klikken:
Door te klikken op de naam van de leerling komt u op de leerlingkaart van de leerling
terecht.

Leerling naar andere sublesgroep overplaatsen
Soms kan een leerling niet op zijn plek zijn in een sublesgroep. U wilt de leerling dan
verplaatsen. Maak in deze situatie een aantekening in één van de notities OP
(ontwikkelingsperspectief), waarin u beschrijft waarom de leerling naar een andere
sublesgroep gaat. Het overplaatsen van de leerling kan als volgt:
Klik groep > klik op de desbetreffende sublesgroep waar de leerling in zit > klik nu op de
wijzigknop bij de leerlingen;
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 24 van 71
Klik nu onderin het scherm op ‘leerlingen verplaatsen’.
Vink de leerling die u wilt verplaatsen aan en klik op ‘volgende’.
Klik op de sublesgroep waar de leerling heen gaat.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 25 van 71
Selecteer welke leerdoelen mee moeten uit de sublesgroep waar de leerling uit komt
(Let op! Deze leerdoelen staan standaard aangevinkt. De leerling neemt dus standaard
de leerdoelen uit de oude sublesgroep mee. Als de leerling de doelen niet mee hoeft te
nemen naar de nieuwe sublesgroep, dient u de vinkjes weg te halen).
Klik op ‘volgende’. U ziet de doelen die horen bij de nieuwe sublesgroep. Selecteer nu
aan welke doelen van de nieuwe sublesgroep de leerling moet gaan werken. Het kan
voorkomen dat de leerling doelen van de nieuwe sublesgroep al heeft behaald. In dat
geval staat er achter de naam van de leerling ‘(Al afgevinkt)’. U kunt het doel dan niet
meer koppelen aan de leerlingen. In de onderstaande illustratie ziet u dit bijvoorbeeld bij
doel 1.1.3.1.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 26 van 71
Klik op ‘volgende’. U komt nu op een overzichtsscherm met alle keuzes:
- Welke leerling u wilt verplaatsen;
- Van welke sublesgroep de leerling komt;
- Naar welke groep de leerling toegaat;
- Welke doelen de leerling meeneemt van de oude sublesgroep;
- Welke doelen de leerling gaat werken van de nieuwe sublesgroep.
De verplaatsing is nog niet opgeslagen; u kunt nog wijzigingen aanbrengen. Wilt u
wijzigen klik dan op ‘terug (leerdoelen selecteren)’, ‘terug (sublesgroep selecteren)’ of
‘terug (leerlingen selecteren)’.
Zijn alle keuzes echter exact naar wens, klik dan op ‘opslaan’. U krijgt een pop-up voor
extra bevestiging (u kunt nu nog terug). Wilt u de leerling verplaatsen, klik dan ‘OK’,
U komt terecht in het overzichtsscherm van de sublesgroep waar de leerling naartoe is
verplaatst.

De koppeling van leerdoelen aan leerlingen wijzigen
Het is mogelijk gemaakt om de doelen van een sublesgroep niet voor alle leerlingen te
laten gelden. U kunt achteraf leerdoelen die gekoppeld zijn aan een bepaalde leerling uit
de sublesgroep verwijderen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 27 van 71
Klik Groep > Sublesgroep > klik nu op het wijzigingsknopje bij de leerdoelen.
Klik nu onderin het scherm op ‘leerdoelkoppelingen wijzigen’
U ziet nu welk doel aan welke leerling(en) zijn gekoppeld. U kunt nu doelen ontkoppelen
van leerlingen. In de illustratie zou bijvoorbeeld het vinkje van Julia Lakenveld verwijderd
kunnen worden, zodat doel 1.1.4.1 niet meer ingepland staat voor Julia.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 28 van 71
Plannen op groeps- en schoolniveau
Het maken van een werkplanning kan op twee niveaus:
-

Op groepsniveau. Deze gebruikt u als u alleen binnen uw stamgroep
sublesgroepen wilt vormen;
Op schoolniveau. Vaak organiseren het SBO en SO het onderwijs zo dat er
niveaugroepen worden gevormd van leerlingen die in verschillende groepen zitten.
In dat geval moet u binnen de module leerlijnen op schoolniveau plannen (School
> Begeleiding > Leerlijnen plannen). Deze mogelijkheid gebruikt u als u over uw
stamgroep heen sublesgroepen wilt vormen.
Plannen binnen de stamgroep
Ga naar Groep > selecteer groep > Begeleiding > Leerlijnen. Kies het leerlijnenpakket en
het leergebied waarvoor u een werkplanning wilt maken.
Onder leerlijnenpakket vindt u de leerlijnenpakketten die op uw school actief zijn (Deze
zijn door de applicatiebeheerder geactiveerd via School > Beheer > Leerlijnenpakketten).
Selecteer het desbetreffende leerlijnenpakket.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 29 van 71
Onder leergebieden selecteert u het desbetreffende leergebied, door op het leergebied te
klikken. Als u meerdere leergebieden tegelijk wilt plannen, vinkt u de betreffende
leergebieden aan. U komt in het planscherm:
Filteropties
sublesgroepen
Als u ook de extra doelen zichtbaar wilt laten zijn, geeft u dat aan in het selectievakje
‘extra doelen’.
Op dit scherm worden automatisch alle groepen getoond. Middels het filter bovenaan het
planscherm kunt u filteren op groepen en sublesgroepen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 30 van 71
De vier belangrijkste elementen in dit scherm zijn:
1. De kleuren: deze geven hoe een leerling zich tot het doel verhoudt. Deze kleuren
zijn:
a. Groen: het leerdoel is afgevinkt;
b. Oranje: de leerling moet dit leerdoel, gezien zijn leerroute behalen of
behaald hebben. De leerling is nog niet ingepland in een sublesgroep;
c. Blauw: De leerling is ingedeeld in een sublesgroep en werkt aan het
leerdoel;
d. Geel: Volgens de leerroute hoeft de leerling dit leerdoel nog niet te
behalen, het is een toekomstig doel. De leerling is voor dit leerdoel niet
ingepland.
2. Het start- en eind-DL –filter: In het beheer zijn de leerdoelen ingepland aan de
hand van een start- en eind-DL. Het start-DL kenmerkt vanaf welke DL de leerling
aan het doel moet werken, het eind-DL kenmerkt het DL waarop de leerling het
doel moet beheersen en waarop evaluatie nodig is. De module heeft als
uitgangspunt dat u leerlingen in vaste periodieken evalueert.
Met het start- en eind-DL-filter kunt u op de periodes filteren. U kunt zodoende in
het planscherm tonen aan welke leerdoelen de leerling, gezien zijn DL en
leerroute, moet werken.
3. De leerdoelen;
4. De leerlingen.
Als u sublesgroepen wilt samen stellen, kijkt u eerst naar de didactische leeftijd van de
leerlingen die u in een sublesgroep wilt plaatsen. Stel: de didactische leeftijd is 20 en alle
leerdoelen zijn gepland in perioden van 0-5 DL, 5-10 DL, 10-15 DL, etc. Zet dan het filter
op start-DL 20 en eind-DL op 25. U ziet dan de doelen die de leerling in diens
planperiode zou moeten behandelen. Deze doelen zijn nog oranje.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 31 van 71

Het inplannen van leerlingen in een sublesgroep
U weet nu hoe u met het start- en eind-DL-filter de leerdoelen kunt selecteren die voor
een bepaalde planperiode relevant zijn. De volgende stap is om sublesgroepen samen te
stellen van leerlingen die aan dezelfde doelen werken. Dit gaat als volgt:
-
Beweeg de scrol balk links in uw scherm naar het onderste gedeelte van het
scherm;
Klik op de knop ‘Sublesgroep samenstellen (stap 1)’;
-
Het scherm dat verschijnt bevat bij iedere leerling en bij ieder leerdoel een
vinkboxje;
-
Zet een vinkje bij de leerlingen die u bij elkaar in de sublesgroep wilt plaatsen.
Zet tevens een vink bij de leerdoelen die voor deze sublesgroep gelden. In de
onderstaande illustratie zijn de leerlingen Demi, Aron en Ted geselecteerd. Als u
een lange lijst met doelen of leerlingen hebt, hoeft u niet steeds naar boven in het
scherm te scrollen om te zien bij welke leerling u bent. Als u met de muis over het
plangedeelte beweegt, ziet u de namen van de leerlingen.
-
Als u de doelen en leerlingen heeft aangevinkt, klikt u op ‘sublesgroep
samenstellen (stap 2)’.
-
In het volgende scherm kunt u voor de sublesgroep een naam en een begin- en
einddatum invoeren.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 32 van 71
o
o
o
-
Omdat u vrij veel sublesgroepen in een school krijgt als u voor meerdere
vakken en groepen plant, is het handig om de naam helder te formuleren,
bijvoorbeeld: ‘naam groep’ ‘aanduiding periode’ ‘vak/leerlijn’ ‘aanduiding
subgroepje’. Dit maakt het makkelijker om later te zoeken wanneer u
bijvoorbeeld een overzicht wilt printen.
Hier kiest u als begindatum het begin van de planperiode en als
einddatum de datum de laatste dag van de planperiode (let er op dat de
sublesgroep het hele schooljaar zal bestaan, maar dat de gekozen
leerlingen alleen tussen de start- en de einddatum in de sublesgroep
zitten).
Eventueel kunt u hier de leerdoelkoppeling nog wijzigen, wanneer u niet
alle leerlingen aan alle leerdoelen uit de sublesgroep wilt laten werken.
Vervolgens heeft u drie keuzes:
1. Als u klikt op ‘opslaan en naar planscherm’ keert u terug naar het
planscherm. U ziet dat de leerdoelen die u zojuist heeft ingepland bij de
leerlingen van de sublesgroep in blauw zijn weergegeven.
2. Klikt u op ‘opslaan en naar sublesgroep’, dan ziet u het samenvattende
scherm van de sublesgroep. Hierin ziet u 4 elementen:
a. De leerlingen;
b. De leerdoelen;
c. De bronnen (indien de applicatiebeheerder bronnen aan de
leerdoelen heeft gekoppeld)
d. De aanpak. Dit samenvattende scherm is tevens toegelicht
onder het kopje ‘bedoeling van de sublesgroep’ (zie begin
van dit hoofdstuk);
3. Met ‘terug’ keert u terug naar de vorige pagina, waar u leerlingen en
leerdoelen kunt koppelen. De knop ‘terug’ gebruikt u als u niet tevreden
bent over de samenstelling van de sublesgroep.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 33 van 71

Het volledig maken van de verantwoording
Indien u kiest voor ‘opslaan en naar planscherm’, realiseert u zich dan dat de
verantwoording voor de sublesgroep nog niet compleet is. U heeft nu de leerlingen, de
doelen en mogelijk de bronnen (indien deze op beheer zijn gekoppeld), maar de aanpak
bij de sublesgroep ontbreekt. De aanpak kunt u uiteraard later toevoegen (ga dan naar
Groep > selecteer sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen. Klik op de wijzigingsknop
achter ‘aanpak’). Vergeet dit niet, want de aanpak is essentieel voor de verantwoording.
In het aanpakscherm dient u aan te geven hoe vaak in de week de leerlingen les krijgen,
of er specifieke instructie gegeven moet worden en (eventueel) van wie de leerlingen les
krijgen. Zorg dat u in het aanpakscherm geen namen van leerlingen gebruikt. Op
deze manier kunt u het aanpakscherm voor alle leerlingen in de sublesgroep gebruiken,
wanneer u zich dient te verantwoorden naar ouders.

Individuele aanpak van een leerling noteren in een sublesgroepplan
Als u een specifieke aanpak per leerling wilt toevoegen doet u dit als volgt: Ga naar
Groep > Sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen > wijzigingspotloodje bij de aanpak
groep > scroll naar beneden > u ziet dat u ook een aanpak per leerling kunt toevoegen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 34 van 71
Wanneer u een aanpak bij een leerling formuleert en u klikt op ‘opslaan’, verschijnt de
tekst in het aanpakveld. Wanneer er geen aanpak bij een leerling wordt geformuleerd,
dan verschijnt de naam van de leerling ook niet in het aanpakveld.

Plannen op schoolniveau
In het voorgaande stuk is uitgelegd hoe u sublesgroepen samenstelt binnen uw
stamgroep. Het SBO en SO werken echter vaak met ‘niveaugroepen’, oftewel:
sublesgroepen die groepsdoorbrekend worden samengesteld. Voor het plannen met
groepsdoorbrekende sublesgroepen gebruikt u het schoolplanbord.
Op schoolniveau zijn er te veel leerdoelen en te veel leerlingen, om deze weer te geven
in één scherm. Het schoolplanbord ziet er daarom anders uit dan het groepsplanbord. In
het schoolplanbord kiest u eerst de leerdoelen, en daarna de leerlingen.
Om bij het schoolplanscherm te krijgen gaat u naar School > Begeleiding > Leerlijnen
plannen:
U ziet dezelfde kleur terug die op het groepsplanbord worden gebruikt:
a. Groen: het leerdoel is afgevinkt;
b. Oranje: de leerling moet dit leerdoel, gezien zijn leerroute behalen of
behaald hebben. De leerling is nog niet ingepland in een sublesgroep;
c. Blauw: De leerling is ingedeeld in een sublesgroep en werkt aan het
leerdoel;
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 35 van 71
d. Geel: Volgens de leerroute hoeft de leerling dit leerdoel nog niet te
behalen, het is een toekomstig doel. De leerling is voor dit leerdoel niet
ingepland.
Achter het leerdoel staat per kleur een getal aangegeven. Dit getal geeft aan voor
hoeveel leerlingen het leerdoel groen, oranje, geel of blauw is. Met ander woorden: als
achter een leerdoel bijvoorbeeld 7 in de kleur oranje staat, dan zijn er 7 leerlingen die in
deze periode moeten werken aan dit doel. Een tweede voorbeeld (aan de hand van de
bovenstaande illustratie) is dat er 5 leerlingen zijn waarvoor het leerdoel ‘1.1.2.1. hele
uren’ als toekomstdoel gekenmerkt wordt.

-
Het inplannen van leerlingen in een sublesgroep
Omdat u heel veel leerdoelen zult zien, kunt u selecteren door gebruik te maken van
de filters bovenaan. Stel bijvoorbeeld het start-DL- en het eind-DL-filter in op de
planperiode die u wilt inzien;
U kunt ook filteren op beheersingsniveau of leerlijn.
-
Klik onderin het scherm op ‘sublesgroep samenstellen (stap 1);
U komt in het onderstaande scherm, waarin u leerdoelen kunt aanvinken;
-
Vink de leerdoelen aan die u in wilt plannen. Hierbij is oranje wederom de
belangrijkste kleur: deze kleur geeft aan dat er aan dit doel gewerkt moet worden;
Klik op ‘sublesgroep samenstellen (stap 2)’;
Vink de leerlingen aan die aan deze doelen moeten werken.
-
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 36 van 71
-
Klik op ‘sublesgroep samenstellen (Stap 3)’;
Geef de sublesgroep een naam;
Bepaal tot hoe lang de sublesgroep zal duren (dit zal doorgaans de duur van de
planperiode zijn);
-
U kunt in dit scherm ook nog beslissen dat geselecteerde leerlingen niet aan alle
geselecteerde doelen hoeven te werken. Zet dan het vinkje voor het leerdoel uit bij
die leerling.
Nu heeft u drie keuzes:
1. Klik onderin het scherm op ‘opslaan en naar planscherm’ keert u terug
naar het planscherm. U ziet dat de leerdoelen die u zojuist heeft ingepland
bij de leerlingen van de sublesgroep in blauw zijn weergegeven.
2. Klikt u op ‘opslaan en naar sublesgroep’, dan ziet u het samenvattende
scherm van de sublesgroep. Hierin ziet u 4 elementen:
a. De leerlingen;
b. De leerdoelen;
c. De bronnen (indien de applicatiebeheerder bronnen aan de
leerdoelen heeft gekoppeld);
d. De aanpak. Dit samenvattende scherm is tevens toegelicht onder
het kopje ‘bedoeling van de sublesgroep’ (zie begin van dit
hoofdstuk);
3. Met ‘terug’ keert u terug naar de vorige pagina, waar u leerlingen en
leerdoelen kunt koppelen. De knop ‘terug’ gebruikt u als u niet tevreden
bent over de samenstelling van de sublesgroep.
-

Het volledig maken van de verantwoording
Indien u kiest voor ‘opslaan en naar planscherm’, realiseert u zich dan dat de
verantwoording voor de sublesgroep nog niet compleet is. U heeft nu de leerlingen, de
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 37 van 71
doelen en mogelijk de bronnen (indien deze op beheer zijn gekoppeld), maar de aanpak
bij de sublesgroep ontbreekt. De aanpak kunt u uiteraard later toevoegen (ga dan naar
Groep > selecteer sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen. Klik op de wijzigingsknop
achter ‘aanpak’). Vergeet dit niet, want de aanpak is essentieel voor de verantwoording.
In het aanpakscherm dient u aan te geven hoe vaak in de week de leerlingen les krijgen,
of er specifieke instructie gegeven moet worden en (eventueel) van wie de leerlingen les
krijgen. Zorg dat u in het aanpakscherm geen namen van leerlingen gebruikt. Op
deze manier kunt u het aanpakscherm voor alle leerlingen in de sublesgroep gebruiken,
wanneer u zich dient te verantwoorden naar ouders.
Verdere toelichting groepsplanbord

Percentages: voor- of achterlopende leerlingen
Mogelijk hebt u leerlingen in de groep die meer of minder leerdoelen hebben behaald dan
zij, gezien hun DL en leerroute, zouden moeten behalen. U kunt deze leerlingen opsporen
door naar het percentage behaalde doelen te kijken. In de onderstaande illustratie ziet u
bijvoorbeeld dat Vera achterloopt, dat Piet voorloopt en dat Irma exact op schema loopt.

Leerroute en DL, sublesgroep, leerlijn
Als een leerling in een sublesgroep is ingedeeld en deze sublesgroep is nog niet verlopen,
dan ziet u die sublesgroep in het planscherm.

Overzicht ‘leerlijnenprofiel groep’
In het overzicht ‘leerlijnenprofiel groep’ kunt u per leerlijn de voortgang van de leerlingen
van uw groep zien. Zo ziet u meteen welke leerlingen er ongeveer gelijk op lopen, of er
leerlingen zijn die achterlopen op hun planning en dergelijke. Ga naar Overzicht >
Leerlingvolgsysteem > Leerlijnen > leerlijnenprofiel groep. Kies het juiste
hoofdleergebied en de juiste groep.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 38 van 71

Overzicht ‘werkplannen groep’
In het overzicht ‘Werkplannen groep’ vindt u de samenstelling van de sublesgroep, de
leerdoelen, aanpak, notities OP en de voortgang. Ga naar Overzicht >
Leerlingvolgsysteem > Leerlijnen > werkplannen groep.
‘Toon bronnen’: Als u de ingevoerde bronnen wilt zien in het overzicht kiest u ‘ja’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 39 van 71
‘Toon handtekeningvakken’: Als u handtekeningvakken op uw overzicht wilt, kiest u
‘ja’.
‘Toon logo’: Indien u het logo heeft ingesteld, kunt u ook het logo laten zien op het
overzicht. Kies ‘ja’, als u het logo wilt tonen.
‘Toon notities’: De notities met de afkorting OP kunt u samen met de doelen uitprinten.
Als u meerdere sublesgroepen wilt selecteren, houdt u de ctrl-knop ingedrukt, terwijl u
met de muis op de desbetreffende sublesgroep klikt. Vervolgens klikt u op ‘Toon
overzicht’.
In het overzicht ziet u de leerlingen, de aanpak en de leerdoelen die zijn gedefinieerd bij
de sublesgroep. Tevens ziet u het kerndoel behorende bij de leerdoelen.
Onderin het scherm ziet u twee knoppen ‘Per groep’ en ‘Per leerling met notities OP’.
Klikt u op de knop ‘per leerling met notities OP’ dan ziet u per leerling de notities OP, de
leerdoelen en de voortgang van de leerlingen. Indien u de selectie ‘met
handtekeningenvak’ heeft geselecteerd ziet u het handtekeningenvak terug onderaan het
overzicht. Tevens ziet u per leergebied welke leerroute de leerling heeft.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 40 van 71
Samenvatting stap 3
In dit hoofdstuk heeft u geleerd hoe de sublesgroepen zich verhouden tot een groepsplan
en de handelingsplannen. U heeft geleerd hoe u een sublesgroep kunt samenstellen en
hoe u een leerling kunt overplaatsen tussen sublesgroepen. Tevens leerde u dat het
‘aanpakveld’ in de sublesgroep een belangrijke rol speelt bij de verantwoording en dat u
in dit veld geen namen van leerlingen mag gebruiken. Het overzicht ‘werkplannen groep’
biedt een rapportagemiddel dat u kunt gebruiken als verantwoording naar ouders. Ten
slotte zijn er elementen van het groepsplanbord toegelicht, zoals de percentages, de DL’s
en de sublesgroepen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 41 van 71
6. Stap 4: Beoordelen
In dit hoofdstuk leert u hoe u een leerling, een sublesgroep of een groep kunt
beoordelen. Tevens leert u hoe u, na beoordeling, dient om te gaan met een
sublesgroep.
In de leerlijnenmodule kunt u op twee verschillende manieren een leerling beoordelen.
1. U kunt aangeven of een leerling een leerdoel beheerst (afvinken);
2. U kunt, door middel van een score, aangeven hoe goed een leerling het doel
beheerst.
Manier 1: Afvinken
Wanneer u een leerdoel afvinkt, geeft u twee zaken aan:
1. De leerling beheerst het leerdoel;
2. Het leerdoel hoeft niet opnieuw ingepland te worden in de werkplanning voor de
leerling.
Omdat afvinken direct is gelieerd aan de planning van een leerling, is afvinken een
verplicht onderdeel.

Berekening van percentages
Per leerlijn berekent de leerlijnenmodule een voortgangspercentage. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen:
-
Aantal geplande doelen: aantal haalbare doelen van de vroegste dl van de leerling tot
en met de huidige dl van de leerling.
Aantal behaalde doelen: aantal behaalde doelen in de hele schoolloopbaan van de
leerling. Dit is ongeacht de start- en eind-DL waarop wordt gefilterd.
Doelen waaraan in beheer een leerroute is gekoppeld worden altijd meegerekend, ook als
(in beheer) de gekoppelde planning op start-DL = 0 en eind-DL = 0 staan.
Of een leerling een doel behaald moet hebben wordt afgelezen aan de eind-DL van de
planning van het streefdoel.
De berekening van het percentage is als volgt: (Aantal behaalde doelen / Aantal
geplande doelen) * 100.

Voorlopen, achterlopen en op schema lopen
Door af te vinken brengt u in kaart hoe de leerling zich verhoudt tot zijn streefplanning.
U zet het aantal behaalde doelen af tegen de hoeveelheid doelen die de leerling zou
moeten halen, gezien diens didactische leeftijd. Bijvoorbeeld: een leerling moet volgens
zijn leerroute met een DL van 20, 150 leerdoelen behalen. De leerling heeft slechts 100
doelen behaald. De leerling heeft dan een voortgangspercentage van 67% behaalde
doelen. Heeft de leerling alle doelen gehaald die hij, gezien zijn leerroute, moest halen,
dan zal de leerling een percentage van 100% behaalde doelen hebben. Als de leerling
een lager percentage behaalde doelen heeft dan 100% ziet u gelijk dat de leerling
achterloopt.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 42 van 71

Uitzonderingssituaties bij afvinken
U geeft met afvinken aan dat een leerling een leerdoel beheerst. Er kunnen zich echter
uitzonderingssituaties voordoen, waardoor u genuanceerder wilt beoordelen:
Een leerling beheerst het doel niet, maar het doel wordt niet nogmaals
ingepland: Een leerkracht vinkt het doel dan af, maar geeft tevens score 0. Met andere
woorden: de combinatie afvinken + 0 betekent dat het doel niet is behaald, maar dat
het niet opnieuw ingepland dient te worden.
Het doel telt wel mee in het totaalpercentage, maar wordt beoordeeld als 'niet-behaald'.
Dient een leerling 100 doelen te hebben behaald, en heeft een kind alle doelen behaald,
maar een doel afgevinkt met score 0, dan heeft de leerling een totaalpercentage van
99% behaald.
Het geven van score 0 kan op de volgende manieren:
-
-
Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik op de knop
onder ‘Scoren’. Klik nu op de wijzigingsknop achter het desbetreffende doel of scroll
naar beneden en klik op ‘scores invullen’. Vervolgens kan score 0 ingevuld worden.
Klik ten slotte onderin uw scherm op ‘opslaan’.
Ga naar Groep > selecteer sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen > ‘doelen
afvinken’ (onderin het scherm). Ook hier kunt u bij de leerling score 0 invullen.
Niet haalbaar: De tweede uitzondering is het aanvinken van 'niet haalbaar'. Stel: een
leerling die bijvoorbeeld een lichamelijke handicap heeft, waardoor het onmogelijk is dat
de leerling een doel behaalt. U wilt de leerling dan niet beoordelen op die doelen, noch
wilt u deze doelen opnemen in de planning. U vinkt dan aan ‘niet haalbaar’. Op deze
manier wordt het doel uit de leerroute van de leerling gehaald. In de beoordeling speelt
het doel geen rol meer.
Het beoordelen dat een doel niet haalbaar doet u als volgt:
-
Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik op de knop
onder ‘Scoren’. Klik nu op de wijzigingsknop achter het desbetreffende doel.
-
Klik nu op het kruisje onder ‘Niet haalbaar’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 43 van 71
-
Voeg tevens een opmerking toe waarin u onderbouwt waarom de leerling dit doel niet
kan behalen. De inspectie hecht veel waarde aan expliciete verantwoording. Zij stelt:
“De inspectie vindt het belangrijk dat scholen kunnen aantonen (verantwoorden) dat deze
leerlingen als gevolg van beperktere capaciteiten een eigen leerlijn hebben en niet als
gevolg van lage ambities van de school of tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs
op de school. Ook vindt de inspectie het belangrijk dat scholen kunnen laten zien
(verantwoorden) dat deze leerlingen voldoende voortgang boeken en blijven boeken.”
(Analyse en waardering van opbrengsten, augustus 2011).
Door aan te geven waarom een leerling niet in staat is een bepaald doel te
behalen, geeft u een verantwoording voor de inspectie.
-
Het toevoegen van een opmerking doet u door op de knop onder ‘Opmerking’ te
klikken. Er verschijnt een tekstvak waarin u uw onderbouwing kunt schrijven. Als u
op 'sluiten' klikt is de opmerking toegevoegd.
-
Ten slotte klikt u op ‘opslaan’. U keert terug in de harmonica met de leerdoelen. Hier
ziet u dat het doel is doorgestreept. Er kan geen score meer ingevuld worden. Tevens
is de opmerking toegevoegd. Door met uw muis over de opmerking te zweven
verschijnt de inhoud van de opmerking.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 44 van 71
-
Mocht u per abuis het verkeerde doel als ‘onhaalbaar’ aangemerkt hebben, dan klikt u
opnieuw op de wijzigingsknop achter het doel. Klik dan op het vinkje onder ‘niet
haalbaar’.
Verandering in beoordeling: U wilt een verandering in de beoordeling aangeven. Een
leerling beheerste aanvankelijk een doel niet, maar nu wel. Hoe u dit kunt doen wordt
uitgelegd in de paragraaf ‘Het aangeven van een historie bij een score’.

Afvinken op sublesgroepniveau
Het afvinken en scoren van doelen op sublesgroepniveau is misschien wel de meest
logische methode. U ziet de groep leerlingen waarmee u heeft gewerkt allemaal bij
elkaar.
Om af te vinken op sublesgroepniveau gaat u naar Groep > selecteer sublesgroep >
Begeleiding > Leerdoelen. Klik op ‘doelen afvinken’ onderin uw scherm. U komt op de
volgende pagina:
U kunt alle doelen bij een leerling in één keer afvinken door een vinkje in de grijze balk
achter de naam van de leerling te zetten. Ook kunt u ieder doel afzonderlijk afvinken.
Tevens kunt u, indien gewenst, een score toevoegen (zie paragraaf ‘Manier 2: Score
toekennen’, in dit hoofdstuk).

Afvinken op het planscherm
Het afvinken van doelen kunt u ten slotte ook doen via het planscherm (dit kan alleen op
groepsniveau). Ga naar Groep > selecteer groep > Begeleiding > Leerlijnen. Selecteer
het desbetreffende leerlijnenpakket en leergebied. Stel de filters naar wens in en scrol in
het planscherm naar beneden. Klik (onderin het scherm) op de knop ‘doelen afvinken’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 45 van 71
In het scherm dat verschijnt, kunt u leerdoelen afvinken.
Vink de behaalde doelen af en klik op ‘opslaan’ (onderin het scherm).
U keert terug in het planscherm. Merk op dat de afgevinkte doelen nu groen zijn
gekleurd en een vinkje bevatten.
Manier 2: Beoordeling schrijven
Wanneer u meer wilt doen dan als evaluatie van een sublesgroepplan dan het afvinken,
kunt u ervoor kiezen om een beoordeling op sublesgroepniveau en eventueel ook op
leerlingniveau te schrijven.
Wanneer een leerling een doel nog niet behaald heeft, kunt u in plaats van het afvinken
een beoordeling schrijven, wanneer een leerling de doelen wel behaald heeft, kunt u
zowel afvinken als een beoordeling invullen.
De beoordeling kunt u schrijven in het aanpakveld van het sublesgroepplan. Ga naar
‘Groep’ > Type sublesgroep > klik op de sublesgroep die u wilt beoordelen. Ga naar
Begeleiding > Leerdoelen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 46 van 71
Klik op het wijzigen-potloodje achter het vak ‘Aanpak’.
In het vak ‘Hele sublesgroep’ kunt u de beoordeling voor de sublesgroep schrijven, onder
de al eerder ingevulde planning.
Wanneer u daarna naar onderen scrolt, kunt u op dezelfde manier per leerling een
evaluatie schrijven.
Manier 3: Score toekennen
U kunt een doel ook beoordelen, door een score toe te kennen aan het leerdoel. Ga naar
Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik op de knop onder ‘Scoren’
en vervolgens op ‘scores invullen’ (onderin het scherm). Klik nu in het selectievak in de
kolom ‘Score’ en selecteer de score.
U kunt kiezen uit de volgende scores:
-
Blanco: u vult geen score in;
0: de leerling heeft het doel niet behaald;
1, 2, 3, 4: dit zijn kwalitatieve beoordelingen. U bepaalt als school zelf hoe goed een
leerling moet scoren om één van deze scores te behalen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 47 van 71
Als u een score toekent, betekent dit niet automatisch dat een doel is behaald. U kunt
een leerling een score toekennen, terwijl u het doel nog wel op de planning wilt houden.
U kent dan wel een score toe, maar vinkt het doel nog niet af.
Het toekennen van een score is niet verplicht. U kunt ook bepalen dat u alleen
leerdoelen afvinkt, zonder deze een score toe kennen.

Het aangeven van een historie bij een score
Stel: een leerling behaalt een doel niet, u geeft aan dat de leerling het doel niet beheerst
(u geeft de leerling voor dit leerdoel score 0). Echter, na een zekere periode komt u er
achter, dat de leerling het doel toch heeft behaald. U wilt aangeven dat de leerling het
doel nu wel heeft behaald. U kunt dit aangeven bij de score van de leerling:
Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik op de knop onder
‘Scoren’. U komt in het onderstaande scherm. Zoek in de harmonica het desbetreffende
leerdoel. Klik nu op de wijzigingsknop achter het desbetreffende leerdoel.
U ziet het volgende scherm:
U ziet onder ‘Geschiedenis’ dat het doel al een keer is beoordeeld. Tevens ziet u dat u bij
‘Nieuwe score’ het doel nogmaals kunt beoordelen. Geeft u bij de tweede beoordeling aan
dat de leerling het leerdoel wél behaalt, dan telt het doel alsnog positief mee in het
percentage behaalde doelen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 48 van 71

Sublesgroep deactiveren na beoordelen leerlingen
Nadat u de leerlingen in een sublesgroep heeft beoordeeld en nadat de einddatum bij de
leerlingen in de sublesgroep is verstreken, deactiveert u de sublesgroep. Dit doet u als
volgt:
Ga naar Groep > selecteer sublesgroep. Klik op de wijzigingsknop achter
‘Groepsgegevens’ en selecteer bij status ‘Niet actief’. Klik op opslaan om de wijziging vast
te leggen.
Het voordeel van het deactiveren van een sublesgroep is dat de niet-actieve sublesgroep
standaard niet zichtbaar is op het tabblad ‘groep’, zodat deze lijst overzichtelijk blijft.

Sublesgroep kopiëren om er de volgende periode opnieuw mee te werken
Na het evalueren van een periode moet u opnieuw uw sublesgroepen samenstellen.
Wellicht wilt u hierbij gebruik maken van de huidige leerlingsamenstelling van de
sublesgroepen. U kunt dan gebruik maken van de functie ‘sublesgroep kopiëren’.
Klik groep > klik op de sublesgroep die u wilt kopiëren. U ziet onderin het scherm de
knop ‘sublesgroep kopiëren’:
Geef de sublesgroep een naam en een van- en tot-datum. De kopie-sublesgroep mag pas
beginnen als de oorspronkelijke sublesgroep is afgelopen. Dit betekent dat de datum
later moet liggen dan de tot-datum van de leerlingen in de oude sublesgroep (deze
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 49 van 71
datum ziet u onder de pijl).
Vink de leerlingen aan die u in de nieuwe sublesgroep wilt plaatsen. Door een vinkje te
zetten in de grijze balk vinkt u alle leerlingen in één keer aan.
Klik ‘volgende’. U kunt nu aangeven of er doelen uit de oorspronkelijke sublesgroep mee
moeten naar de nieuwe sublesgroep. U kunt alleen een doel meenemen, wanneer een
leerling het doel nog niet heeft behaald. Waarschijnlijk zijn de meeste doelen van de
oorspronkelijke sublesgroep al afgevinkt voor de meeste leerlingen van de sublesgroep.
U kunt die doelen voor die leerlingen dan niet meer meenemen naar de nieuwe
sublesgroep. Achter de leerling staat dan tussen haakjes ‘al afgevinkt’. In het voorbeeld
ziet u dit bij het eerste doel (1.1.6.1) bij Julia Lakenveld.
Voor de leerlingen bij wie het doel nog niet is afgevinkt kunt het doel meenemen naar de
nieuwe sublesgroep. Dit ziet u bijvoorbeeld bij het eerste doel (1.1.6.1) bij Karel Cornet.
Als u de doelen heeft geselecteerd klikt u ‘Volgende’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 50 van 71
U gaat nu eerst de leergebieden kiezen, waarvan u nieuwe doelen wilt selecteren voor de
nieuwe sublesgroep. Indien u doelen meeneemt uit de oude sublesgroep, zijn de
leergebieden waartoe die doelen behoren al aangevinkt. In de onderstaande illustratie
ziet u dit aan bij schriftelijke taal, waar een lichtgrijs vinkje staat. Het lichtgrijs betekent
dat u het vinkje niet weg kunt halen.
U kiest eerst de leergebieden:
Hier kunt u de nieuwe doelen selecteren voor de sublesgroep. De doelen die u meeneemt
uit de oude sublesgroep zijn al ingepland (blauw).
Vink de doelen aan die u wilt inplannen in de nieuwe sublesgroep. Klik ‘Volgende’.
Hier ziet u de gegevens van de nieuwe sublesgroep:
- De naam van de sublesgroep met de van- en totdatum;
- De leerlingen in de groep;
- De leerling-leerdoelkoppelingen.
Wanneer een leerling bij een bepaald leerdoel geen koppeling heeft, staat er tussen
haakjes achter waarom het doel niet is gekoppeld. Het doel is bijvoorbeeld al ingepland
in een andere sublesgroep of het doel is afgevinkt.
Mocht u een doel toch niet willen koppelen aan een leerling, dan kunt u het vinkje bij die
leerling uitzetten. In de onderstaande illustratie zou u bijvoorbeeld het vinkje bij Karel
Cornet, bij doel 1.1.6.1 uit kunnen zetten.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 51 van 71
Als alle groepsgegevens naar wens zijn, dan klikt u onderin het scherm op ‘opslaan en
naar sublesgroep’.

Sublesgroep verwijderen
Heb je een sublesgroep aangemaakt die je later toch niet gaat gebruiken? Dan kun je
deze verwijderen. Ga naar de sublesgroep > klik op het wijzigen-potloodje achter
‘leerdoelen’. Je komt dan in onderstaand scherm. Verwijder alle doelen uit de
sublesgroep door achter elk doel op ‘Verwijderen’ te klikken.
Ga vervolgens weer terug naar het overzicht van de sublesgroep. Klik op het wijzigenpotloodje achter ‘Leerlingen’. Je komt in het onderstaande scherm. Verwijder alle
leerlingen uit de sublesgroep.
Ga weer naar het overzicht van de sublesgroep. Klik hier op wijzigen-potloodje achter
‘Groepsgegevens’ en klik onderaan op ‘Verwijderen’. De sublesgroep is nu verwijderd.
Samenvatting stap 4
In deze stap is behandeld hoe afvinken en scores toekennen zich tot elkaar verhouden.
Afvinken is verplicht, het toekennen van scores is niet verplicht. Scores toekennen heeft
geen effect op de planning. U kunt scores toekennen zonder af te vinken. Tevens zijn de
uitzonderingsituaties beschreven bij het afvinken. Deze worden in de onderstaande tabel
samengevat:
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 52 van 71
Totaal aantal
doelen
Planning
Percentage door de
leerling behaalde
doelen
Afgevinkt
leerdoel
telt mee voor totaal
aantal doelen
leerdoel staat niet
open in de planning
leerling heeft doel
behaald; doel
beïnvloedt het
percentage behaalde
doelen positief.
Afgevinkt
leerdoel +
score 0
telt mee voor totaal
aantal doelen
leerdoel staat niet
open in de planning
leerling heeft doel niet
behaald; doel
beïnvloedt het
percentage behaalde
doelen negatief.
Niet
haalbaar
telt niet mee voor
totaal aantal doelen
leerdoel staat niet
open in de planning
n.v.t.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 53 van 71
7. Veranderingen in leerroute of leerlijnenpakket
Mogelijk blijkt een leerlijnenpakket of een leerroute niet goed te passen bij de leerling. U
kunt de leerling dan een ander leerlijnenpakket of andere leerroute toekennen. Dit heeft
de volgende consequenties:

Gevolgen veranderen van leerroute
Wanneer een leerling overstapt naar een andere leerroute binnen hetzelfde
leerlijnenpakket, wordt de streefplanning aangepast. U hoeft niet opnieuw aan te geven
waar de leerling zich bevindt in diens leerlijnenpakket. Wel moet u mogelijk opnieuw een
werkplanning maken.

Gevolgen veranderen van leerlijnenpakket
Wanneer een leerling overstapt naar een ander leerlijnenpakket, moet u opnieuw
aangeven welke leerdoelen de leerling heeft behaald. Tevens moet u opnieuw een
werkplanning maken.
Bij een leerling die een ander leerlijnenpakket heeft dan de rest van zijn klas, is niet in
kaart te brengen welke gezamenlijke doelen hij heeft met zijn medeleerlingen. Dit maakt
het niet mogelijk om een leerling in te plannen bij diens medeleerlingen. Het is dus aan
te raden leerlingen zo veel mogelijk dezelfde leerlijnenpakketten toe te kennen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 54 van 71
8. Leerlijnenpakket verlengen naar volgend schooljaar
Wellicht wilt u voor een leerling een leerlijnenpakket verlengen naar het volgende
schooljaar. Dit doet u als volgt:
Ga naar Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen. Klik nu onderin het
scherm op de knop ‘bestaand leerlijnenpakket verlengen’.
Klik op het leerlijnenpakket dat u wilt verlengen.
U komt vervolgens in het onderstaande scherm. U kunt hier eventueel het cursusjaar, de
start- en einddatum nog aanpassen. Wilt u de leerroute aanpassen, dan kan dat
eventueel ook. Let op: u moet dit wel altijd verantwoorden.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 55 van 71
9. Verantwoording: ontwikkelingsperspectief, hulpplan,
notitiecategorie
Normaal gebruikt u ter verantwoording uw (handelings- of hulp-)plannen en het
ontwikkelingsperspectief. In de hulpplannen en het ontwikkelingsperspectief komen
echter elementen terug die u ook al onderbrengt in de leerlijnenmodule. Het gebruiken
van hulpplannen naast de leerlijnenmodule zou leiden tot dubbel werk.
Dit hoofdstuk beschrijft waar u welke elementen in ParnasSys kunt onderbrengen.
Tevens beschrijft dit hoofdstuk hoe u deze elementen weer verzamelt, als u bijvoorbeeld
een verantwoordingsrapportage moet maken naar de inspectie of naar ouders.
Ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit verschillende elementen, zoals het verwachte
uitstroomniveau, een onderbouwing van dit uitstroomniveau met elementen als het
huidige leerrendement (of andere beoordelingen), met het IQ en de stimulerende en
belemmerende factoren. Ook bevat het ontwikkelingsperspectief de tussendoelen, als
mede hoe u deze tussendoelen toetst en wanneer u deze toetst. In ParnasSys wordt het
ontwikkelingsperspectief grofweg opgedeeld in drie delen:
1. Het uitstroomniveau;
2. De tussendoelen;
3. De onderbouwing van het uitstroomniveau en de tussendoelen.
Deze elementen brengt u op de volgende plekken in ParnasSys onder:

Het uitstroomniveau
U dient op twee manieren het uitstroomniveau van de leerling aan te geven:
-
-
U geeft de leerroutes de naam van het uitstroomniveau (via School > Beheer >
Leerroutes). De leerroute zult u koppelen aan de leerling. U koppelt dan als het ware
leerling + leerlijnenpakket + uitstroomniveau per leergebied.
U onderbouwt het uitstroomniveau van de leerling in een notitiecategorie met de
naam OP.

De tussendoelen
Door een leerling aan een leerroute te koppelen, geeft u gelijk aan welke leerdoelen de
leerling in een bepaalde periode moet halen. U maakt dan de volgende koppeling:
leerling + leerlijnenpakket + leerroute (eventueel met naam van het uitstroomniveau).

De onderbouwing van het uitstroomniveau en de tussendoelen
De onderbouwing van het uitstroomniveau en de tussendoelen (met daarin onder andere
de elementen IQ, het huidige leerrendement, de stimulerende en belemmerende
factoren) kunt u als volgt onderbrengen:
U kunt de onderbouwing onder brengen onder één of meerdere notitiecategorieën. Maak
dan eerst de notitiecategorieën aan in School > Beheer > Notitiecategorieën. Vervolgens
kunt u uw onderbouwing aangeven via de groepskaart (Groep > selecteer groep >
Groepskaart > nieuwe individuele notitie opstellen). Het voordeel van deze methode is
dat u de notitiecategorieën gelijk terug ziet op de groepskaart.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 56 van 71

Verantwoording naar ouders
Er zijn meerdere mogelijkheden met betrekking tot verantwoording:
-
U toont de voortgang van de leerling per leerlijn met het overzicht ‘leerlijnprofiel
leerling’. Dit is een heldere verantwoording van hoe de leerling zich ontwikkelt ten
opzichte van zijn ontwikkelingsperspectief.
Eventueel zijn er ook andere (of aanvullende) manieren om de voortgang van de leerling
te verantwoorden.
-
U toont de voortgang van de leerling met het overzicht ‘streefplan leerling’;
U toont de werkplanning met het overzicht: ‘werkplannen leerling’.
In dit overzicht worden de volgende elementen getoond: het leerlijnenpakket met
ingeplande leerdoelen, een leerroute, bronnen, een aanpak (zoals geformuleerd bij
iedere sublesgroep waar de leerling inzit. Tevens worden bij dit overzicht de notities
OP getoond.

Overzicht ‘Leerlijnprofiel leerling’
In dit overzicht staat met de kleuren geel, oranje en groen aangegeven welke
beheersingsniveaus de leerling beheerst, welke niveaus de leerling zou moeten
beheersen of aan zou moeten werken, en welke beheersingsniveaus de leerling behaald
heeft.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 57 van 71
Ook
de
notities OP (ontwikkelingsperspectief) kunnen in dit overzicht getoond worden. Deze
worden dan getoond aan het begin van het document.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 58 van 71

Overzicht ‘Streefplan leerling’ (voortgang)
Indien u ouders inzicht wil geven in de voortgang van de leerling gebruikt u het overzicht
‘streefplan leerling’.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 59 van 71
‘Geef hoofdleergebied’: U ziet bij hoofdleergebied de naam van het leerlijnenpakket
met daarachter het hoofdleergebied. Selecteer nu de hoofdleergebieden waarvan u de
voorgang wilt opvragen.
‘Geef leerling(en)’: Selecteer de desbetreffende leerling(en).
‘Planning begin-DL’: Selecteer vanaf welke DL u de voortgang wilt opvragen.
‘Planning eind-DL’: Selecteer tot welke DL u een overzicht wilt opvragen.
De selectievensters begin-DL en eind-DL werken als volgt:
Stel: u kiest bij ‘begin-DL’ DL = 3 en ‘eind-DL’ DL = 5.
Het overzicht toont de doelen die beginnen met een DL = 3 en eindigen met DL = 5; de
doelen die voor DL 3 beginnen, maar doorlopen over de grens van DL 3; en doelen die
doorlopen over de grens van DL = 5.
Let op:
U kunt, bij start- en eind-DL, alleen die DL’s kunt selecteren, waarop doelen gepland zijn.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 60 van 71
Met andere woorden: als geen enkel doel start- of eind-DL 6 heeft, zul je 6 niet terug
zien bij de prompts voor start- en eind-DL.
‘Toon bronnen’: Kies ‘ja’ als u bronnen wilt zien.
‘Toon extra doelen’: Kies ‘ja’ als u ook de extra doelen wilt zien.
Toon handtekeningenvakken?’: Indien u aan ouders wilt laten zien hoe de leerling
ervoor staat en zij moeten het overzicht ondertekenen, kiest u bij ‘toon
handtekeningenvakken’ voor ‘ja’.
‘Toon logo?’: Indien u het logo heeft ingesteld, kunt u ook het logo laten zien op het
overzicht. Kies ‘ja’ als u het logo wilt tonen.
‘Toon notities OP?’: De notities met de afkorting OP kunt u samen met de doelen
uitprinten.
Als u het overzicht heeft opgevraagd ziet u het volgende:
-
-
-
Eerst ziet u een aantal algemene kenmerken van de leerling, zoals de stamgroep van
de leerling, de geboortedatum en het leerlijnenpakket waarvan u hoofdleergebieden
heeft geselecteerd;
Als u de notities OP heeft opgevraagd ziet u de notities bij OP;
Vervolgens ziet u de leerdoelen. De leerdoelen zijn geordend per hoofdleergebied,
met per leergebied het kerndoel. Per kerndoel zijn de leerlijnen geordend. In het
onderstaande voorbeeld ziet u dit als volgt:
U ziet het hoofdleergebied (Mondelinge Taal 2006), het leergebied met het
kerndoel dat daaronder valt (Mondelinge taal met kerndoel 01). Onder het
kerndoel ziet u vervolgens leerlijnen met de leerroute van de leerling (n het
voorbeeld: ‘Communicatieve Voorwaarden (LWOO)’);
Per leerlijn ziet u de leerdoelen die horen bij de leerlijn.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 61 van 71
-
-
Achter ieder doel staat aangegeven wat het beheersingsniveau bij het doel is (Niv.);
de datum waarop het doel is behaald (datum); wat de score was die de leerling heeft
gehaald op het leerdoel (score, indien gebruikt gemaakt wordt van de scoremogelijkheid); of het doel afgevinkt, in te plannen, ingepland of toekomstig is (Afg.);
met welke start- en eind-DL het doel gepland staat (Plan) en bij welke DL het doel
behaald is door de leerling.
Wanneer u helemaal naar de onderkant van het overzicht scrolt, vindt u de legenda
waarin de kleuren staan uitgelegd. Hier vindt u tevens de plaats waar de
ouders/verzorgers hun handtekening kunnen zetten (indien u heeft geselecteerd ‘met
handtekeningenvak’: ‘ja’).

Overzicht ‘werkplannen leerling’ (werkplanning)
Indien u ouders inzicht wilt geven in de werkplanning van de leerling gebruikt u het
overzicht ‘werkplannen leerling’. Met dit overzicht kunt u ook de aanpak weergeven die
u voor de sublesgroep hanteert.
‘Geef leerling’: Bij ‘Geef leerling’ ziet u alle leerlingen staan die in een sublesgroep
zitten. U ziet dan de naam van de leerling met de naam van de sublesgroep erachter. Zit
een leerling in meerdere sublesgroepen, dan ziet u meerdere malen de naam van de
leerling, met achter de leerlingnaam de sublesgroep.
‘Toon bronnen’: Kies ‘ja’ als u de ingevoerde bronnen op het overzicht wilt zien.
‘Toon handtekeningenvakken?’: Indien u aan ouders wilt laten zien hoe de leerling
ervoor staat en zij moeten het overzicht ondertekenen, kiest u bij ‘toon
handtekeningenvakken’ ‘ja’.
‘Toon logo?’: Indien u het logo heeft ingesteld, kunt u ook het logo laten zien op het
overzicht. Kies ‘ja’ als u het logo wilt tonen.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 62 van 71
‘Toon notities OP?’: De notities met de afkorting OP kunt u samen met de doelen
uitprinten.
Als u alle sublesgroepen van de leerling wilt selecteren, houdt u de ctrl-knop ingedrukt,
terwijl u met de muis op de desbetreffende leerlingnaam-sublesgroepcombinatie klikt.
Vervolgens klikt u op ‘Toon overzicht’.
De opbouw van dit overzicht is iets anders dan het overzicht ‘streefplan leerling’.
Overeenkomstig is dat de leerdoelen zijn geordend per hoofdleergebied, per leergebied
met kerndoel. Per kerndoel zijn de leerlijnen geordend. In het bovenstaande voorbeeld
ziet u dit als volgt:
-
-
U ziet het hoofdleergebied (Mondelinge Taal 2006), het leergebied met het
kerndoel dat daaronder valt (Mondelinge taal met kerndoel 01). Onder het kerndoel
ziet u vervolgens leerlijnen met de leerroute van de leerling (In het voorbeeld:
‘Communicatieve Voorwaarden (LWOO)’);
Per leerlijn ziet u de leerdoelen die horen bij de leerlijn.
Het verschil is alleen de doelen die ingepland staan bij de sublesgroep worden getoond. U
ziet dus niet de ‘in te plannen‘ doelen (oranje). ‘Toekomstige’ doelen (geel) ziet u alleen
als deze ingepland staan bij de sublesgroep. Houdt hier rekening mee!
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 63 van 71
10.
Groepskaart
In dit hoofdstuk leest u informatie over de groepskaart in ParnasSys. De groepskaart
vindt u onder Groep > Kies de juiste groep > Groepskaart.
De groepskaart is de cockpit van de klas, waarmee het proces van leerlingzorg in beeld
wordt gebracht. De groepskaart geeft de leerkracht inzicht in gegevens van de hele
groep.
De groepskaart toont de volgende gegevens: Leerjaar van de leerling, de didactische
leeftijd, intelligentiegegevens, uitslagen van de ZIEN!vragenlijst (indien ingevuld),
resultaten niet-methodetoetsen, resultaten methodetoetsen, notities, plannen,
gemiddelde resultaten groep, groepsnotities en groepsplannen. Informatie met
betrekking tot het gebruik en de inrichting van de groepskaart vindt u in de handleiding
‘Groepskaart’ op het supportportaal.
Op de groepskaart kunt u per leerlijn zien welk percentage doelen de leerling heeft
behaald. Tevens ziet u de leerroute van de leerling. In het filter ‘Leerlijnen’ boven de
groepskaart selecteert u het leergebied. Vervolgens verschijnen in kolommen de
leerlijnen naast elkaar in de groepskaart. U ziet bijvoorbeeld een kolom ‘Klokkijken’ (met
afkorting ‘kk’) in de onderstaande illustratie.
Door te klikken op de kolomnaam, kunt u de leerlingen sorteren, waarbij het laagste
percentage bovenaan staat en het hoogste percentage onderaan.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 64 van 71
11.
Snelkeuzelijst overzichten
Alle overzichten zijn te vinden via Overzichten > Leerlingvolgsysteem > Leerlijnen.
overzicht
Leerlijnenpakket
Streefplan
leerling
Werkplannen
leerling
Werkplannen
groep
doel
- uitdraai van ideaalplanningen per leerroute
zonder leerlinggegevens.
- voortgangsrapportage leerling
- Kan gebruikt om ouders inzicht te geven in
de voortgang en ideaalplanning van de
leerling.
- geeft niet de aanpak van de sublesgroep
weer
- Met handtekeningenvak
- Kan gebruikt worden om ouders inzicht te
geven in de werkplanning van de leerling
- Geeft tevens de aanpak van de sublesgroep
weer
- Met handtekeningenvak
- Wordt in systeem sublesgroepplan
genoemd.
- Toont de samenstelling van de sublesgroep,
de leerdoelen, aanpak, notities OP en de
voortgang. Ga naar: overzicht >
leerlingvolgsysteem > begeleiding >
leerlijnen > werkplannen groep.
varianten
-
-
‘per groep’
Niet bedoelt voor
ouders, aangezien
er verschillende
leerlingnamen in
gebruikt worden.
‘Per leerling per
plan’
Overzicht komt
overeen met het
overzicht
‘werkplannen
leerling’, maar
toont tevens de
aanpak.
Leerlijnprofiel
leerling
Leerlijnprofiel
groep
-
Voortgangsrapportage leerling
Toont ook notities OP
Kan gebruikt worden voor verantwoording
ontwikkelingsperspectief
Met handtekeningenvak
Voortgangsrapportage groep
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 65 van 71
12.

Tips en trucs
Sneltoetsen bij het opvragen van overzichten
Wanneer u een overzicht opvraagt, wilt u vaak meerdere dingen tegelijk selecteren,
bijvoorbeeld voor meerdere leerlingen een streefplanning opvragen, voor meerdere
leerlijnen een profiel opvragen, voor meerdere beheersingsniveau’s of iets dergelijks.
Wanneer u bijvoorbeeld drie leerlijnen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt
terwijl u op de drie leerlijnen klikt. Alle drie de leerlijnen worden dan geselecteerd en
weergegeven in het overzicht.
Wanneer u veel leerlijnen wilt selecteren, kunt u de Shift-toets gebruiken. Klik op de
bovenste leerlijn die u wilt selecteren > houdt Shift ingedrukt en klik op de onderste
leerlijn die u wilt selecteren. Alle tussenliggende leerlijnen worden ook geselecteerd.

Snel scrollen in selectiescherm overzichten
Bij het opvragen van een overzicht wilt u een leerlijn selecteren die begint met de letter
‘r’. U hoeft dan niet helemaal naar beneden te scrollen in het veld om de leerlijn te
selecteren. Wanneer u drukt op de ‘r’ op uw toetsenbord, zult u vanzelf naar de bovenste
leerlijn die met de ‘r’ begint gaan.

Snel zoeken in overzichten met meerdere pagina’s
Heb je een overzicht wat bestaat uit meerdere pagina’s, bijvoorbeeld het overzicht met
alle werkplannen? Op de volgende manier kun je snel in zo’n overzicht zoeken:
- Sla het overzicht op je computer op en open dit bestand vervolgens.
- Druk CTRL+F in. Je komt nu in een zoekvenster.
- Typ een stukje van een woord in, bijvoorbeeld het begin van de naam van de
sublesgroep. Druk vervolgens op enter totdat je bij het overzicht bent wat je
nodig hebt.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 66 van 71
13.

Veelgestelde vragen
Wat is een leerroute?
De applicatiebeheerder plant de leerdoelen in een leerlijnenpakket in. Echter, eenzelfde
planning zal niet bij iedere leerling passen. Zwakke leerlingen werken bijvoorbeeld langer
aan een leerdoel dan sterkere leerlingen. Om aan deze niveauverschillen tegemoet te
komen kunt u verschillende planningen maken. Een planning van leerdoelen in een
leerlijnenpakket voor een bepaald niveau wordt een leerroute genoemd. Zo kunt u een
leerroute maken voor leerlingen die als uitstroomniveau PROO hebben, of LWOO, et
cetera.

Wat is een leerlijnenpakket?
Een leerlijnenpakket is het geheel van leerlijnen, leerdoelen en kerndoelen. In een
leerlijnenpakket staan leerdoelen voor verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen,
ruimtelijke ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling.

Wat is een streefplanning?
Een streefplanning is de planning die de leerling volgens diens leerroute moet volgen.

Voor de kleutergroepen gebruikt onze school de Plancius leerlijnen. Wanneer de
leerlingen naar groep 3 gaan, gebruiken we de ZML leerlijnen. Hoe moet ik dit in
de praktijk instellen?
Wanneer de leerlingen leerjaar 1 en leerjaar 2 hebben, koppelt u de Plancius leerlijnen
aan de leerlingen. Gaan de leerlingen over naar groep 3, dan koppelt u de zml-leerlijnen
aan de leerling. Mogelijk zal een leerling een bepaalde periode het Plancius
leerlijnenpakket naast een ander leerlijnenpakket gebruiken. Dit is mogelijk in de
leerlijnenmodule: een leerling kan in één leerjaar meerdere leerlijnenpakketten naast
elkaar gebruiken.

Wat is het totaal aantal doelen tot huidige DL?
Het totaal aantal doelen wordt bepaald door alle te behalen doelen die gepland zijn tot de
huidige DL van de leerling.

Ik zie geen leerdoelen en leerlingen in het planscherm. Hoe kan dat?
Wat betreft leerlingen:
Leerlingen worden alleen in het planscherm getoond als
-
De leerling aan het leerlijnenpakket gekoppeld is en er een vinkje staat bij het
betreffende leergebied.
Er in beheer voor het leergebied en de leerroute van de leerling(en) een
streefplanning staat ingesteld.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 67 van 71
Als u start met de module en nog geen leerling, een leerlijnenpakket en een leerroute
heb gekoppeld, geeft het planscherm geen leerlingen of doelen weer.

Ik zie alleen de kleuren geel en oranje op het planscherm. Hoe kan dat?
Als u aan de leerlingen wel een leerroute heeft toegekend, maar nog geen doelen heeft
afgevinkt of doelen heeft ingepland, zal het scherm alleen de kleuren oranje en geel
weergeven. U ziet in feite de leerroute terug: de doelen die de leerling gezien zijn DL had
moeten behalen (oranje) en de doelen die de leerling bij een hogere DL (dan zijn huidige
DL) in de toekomst zal moeten behalen (geel).
Pas als doelen worden afgevinkt, worden de doelen groen en als doelen worden
ingepland (in een sublesgroep) worden de doelen blauw.

Hoe koppel ik bronnen aan een leerdoel?
Dit kan op twee manieren:
-
Indien u leerkrachtrechten heeft kunt u via de sublesgroep bronnen toevoegen aan de
leerdoelen. Ga naar Groep > selecteer sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen. Klik
op de knop onder ‘Bronnen’
en vervolgens onderin het scherm op ‘bronnen
toevoegen’. Voeg uw bron toe en klik op ‘opslaan’.
-
Indien u applicatiebeheerrechten heeft kunt u via beheer bronnen koppelen aan
leerdoelen. Ga dan naar School > Beheer > Leerlijnenpakketten. Klik op de
wijzigingsknop achter het desbetreffende leerlijnenpakket. Klik nu in het onderste
niveau van de harmonica op (de regel van de leerdoelen). Klik op de wijzigingsknop.
Nu ziet u onderin het scherm de knop ‘bron toevoegen’.

Als ik als leerkracht een bron toevoeg, blijft deze bron dan gekoppeld aan het
leerdoel?
Ja, deze bron zal gekoppeld blijven aan het leerdoel, ook als de sublesgroep de
einddatum heeft bereikt. Met andere woorden: als u het volgend schooljaar weer het
leerdoel gebruikt, ziet u de bron vanzelf terug bij het leerdoel.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 68 van 71

Ik wil graag een leerling aan een andere sublesgroep toevoegen, maar ik weet
niet of de leerdoelen van deze groep overlappen met de leerdoelen uit de andere
sublesgroep van de leerling.
Indien de leerling in diens werkplanning al leerdoelen heeft, die overeenkomen met de
leerdoelen van de sublesgroep waaraan u de leerling wilt koppelen, zult u een
foutmelding krijgen.

Is het mogelijk om binnen een sublesgroep voor één leerling (of voor een deel van
de leerlingen) een leerdoel éxtra te plannen?
Binnen een bestaande sublesgroep kun je alleen een leerdoel aan alle leerlingen uit de
sublesgroep toevoegen.
Als je vanuit het groepsplanscherm een sublesgroep samenstelt kun je wel voor 1 leerling
één extra doel toevoegen. Je maakt dan een koppeling leerdoel-leerling (zie handleiding).

Ik wil een sublesgroep maken, waarbij ik ook een leerling in wil delen die de
doelen al behaald heeft. Kan dat?
Het is mogelijk om leerlingen die al een doel behaald hebben opnieuw via het
groepsplanscherm in te plannen.
Ter achtergrondinformatie:
Redenen waarom je een leerling opnieuw met al behaalde doelen zou willen inplannen
zijn:
- De leerling heeft herhaling nodig (wel behaald maar verder herhalen);
- De leerling heeft het doel behaald, maar de leerling past toch het beste in deze
groep.

Is de kop ‘aanpak’ in de sublesgroep aan te passen?
Noch de kop ‘aanpak’, noch de kop ‘opmerkingen’ zijn aan te passen.

Als ik klik op groep > sublesgroep > begeleiding > leerdoelen, staan de
leerdoelen op een andere volgorde dan op het planscherm. Waarom is dat?
De leerdoelen staan bij groep > sublesgroep > begeleiding > leerdoelen, op volgorde van
het aantal leerlingen waarvoor per groep nog leerdoelen open staan. De doelen die voor
het minst aantal leerlingen zijn afgevinkt, staan dus bovenaan.

Kan ik hetzelfde doel opnemen in twee verschillende plannen? Bijv. doelen van
mondelinge taal waaraan in de klas wordt gewerkt en ook bij logopedie.
Een doel kan niet twee keer ingepland worden. Ons advies hierin is: overweeg waar
het zwaartepunt ligt van het onderwijs voor dit doel. In dát plan wordt het doel
ingepland via het planscherm en geëvalueerd. In het andere plan wordt bij de
individuele aanpak geschreven dat er ook aan dat doel gewerkt wordt. Voor de
evaluatie is er afstemming tussen beide personen.

-
-
Hoe kan ik extra doelen inplannen (en afvinken) als een leerling bijvoorbeeld
alle doelen van zijn leerroute heeft behaald?
In beheer zal bij de doelen ingesteld moeten worden dat een doel voor een bepaalde
leerroute als extra doel geldt. Stel daar bij bijvoorbeeld als streefplanning in: start-DL
150, eind-DL 150. (zie handleiding beheer)
Bij de leerling zal moeten worden aangeven op het scherm waar de leergebieden en
leerroutes worden getoond die van toepassing zijn voor de leerling dat voor een
bepaald leergebied óok extra doelen getoond mogen worden
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 69 van 71
-
Op het planscherm (groep) kan in een selectievenster worden aangegeven of extra
doelen getoond moeten worden.
Vragen met betrekking tot overzichten

Hoe werken de vensters waarmee ik een begin-DL en een eind-DL kan selecteren?
De selectievensters ‘begin-DL’ en ‘eind-DL’ werken als volgt:
Stel: u kiest bij ‘begin-DL’ DL = 3 en ‘eind-DL’ DL = 5.
Het overzicht toont de doelen die beginnen met een DL = 3 en eindigen met DL = 5; de
doelen die voor DL 3 beginnen, maar doorlopen over de grens van DL 3; doelen die
doorlopen over de grens van DL = 5.

Zijn start-DL en eind-DL hetzelfde als begin- en eind-DL?
Ja, dit betekent hetzelfde. De filters van de overzichten filteren echter op alfabetische
volgorde, waardoor er niet is gekozen voor start- en eind-DL (dan zou je namelijk eerst
eind-DL moeten selecteren en daarna start-DL. Om deze reden is ervoor gekozen om de
term begin-DL te hanteren).

Ik zie bij het filter ‘begin-DL’ niet alle didactische leeftijden terug. Hoe kan dat?
Aan de leerdoelen wordt een planning gekoppeld. Alleen de didactische leeftijden, die in
de planning zijn gebruikt (die aan een leerdoel zijn gekoppeld) worden in het filter
getoond. Zie onderstaande illustratie.

In één van de leerlijnenoverzichten lijken er geen leerdoelen te zijn bij het
kerndoel. Hoe kan dat?
Soms hebben twee kerndoelen dezelfde set van leerlijnen en leerdoelen. De leerlijnen en
leerdoelen zijn dan maar bij één kerndoel ingevoerd, zodat u niet twee keer dezelfde set
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 70 van 71
van doelen hoeft te beoordelen. Kijk eventueel in de toelichting van het kerndoel: hier
staat beschreven of een kerndoel van eenzelfde set van leerlijnen en –doelen gebruik
maakt als een ander kerndoel.’

Wat is het verschil tussen een sublesgroepplan en een werkplan (in de
overzichten)?
Er is geen verschil. In ParnasSys zelf wordt de term sublesgroepplan gebruikt, bij het
opvragen van de overzichten en in de overzichten zelf wordt de term werkplan gebruikt,
maar inhoudelijk gaat het om hetzelfde.
Leerlijnen voor de leerkracht – Versie 2.10
Pagina 71 van 71