3 oktober 2014 pagina 17

Commissievergaderingen in Cromstrijen
Op 7, 8 en 9 oktober 2014 komen de leden van de commissies van de
gemeente Cromstrijen in vergadering bijeen. U bent van harte welkom om deze
vergaderingen vanaf de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis bij
te wonen.
Dinsdag 7 oktober 2014, 19.30 uur
Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken
1. Opening
2. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 2 september 2014
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Haalbaarheidsstudie regionale oostelijke randweg Klaaswaal
6. Financiële actualisatie gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015-2055
7. Havengeldverordening 2015
8. Asbest
9. Tweede bestuurlijke rapportage 2014
10. Rondvraag
11. Sluiting
Woensdag 8 oktober 2014, 19.30 uur
Commissie Maatschappelijke Zaken
1. Opening
2. Presentatie Stichting Welzijn Hoeksche Waard
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 3 september 2014
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Algemene subsidieverordening gemeente Cromstrijen 2015
7. Beleidsplan Wmo 2015
8. Tweede bestuurlijke rapportage 2014
9. Rondvraag
10. Sluiting
Donderdag 9 oktober 2014, 19.30 uur
Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken
1. Opening
2. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2014
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Collegewerkprogramma 2014-2018
6. Bestuurlijke toekomst
7. Tweede bestuurlijke rapportage 2014
8. Rondvraag
9. Sluiting
Inspreekrecht | Tijdens de commissievergaderingen kunnen inwoners per
agendapunt inspreken (maximaal vijf minuten). Commissieleden kunnen ook,
via de voorzitter, vragen stellen aan de inwoners tijdens de behandeling van
een onderwerp. De voorzitter geeft na afloop van de commissievergadering de
aanwezige inwoners de gelegenheid in te spreken over zaken die niet op de agenda
voor de commissievergadering staan. Wanneer u gebruik wilt maken van het
inspreekrecht, vragen wij u dit 24 uur van te voren te melden bij de raadsgriffier
via e-mail [email protected] of op telefoonnummer (0186) 656146.
Bekendmakingen
met ingang van 4 oktober 2014. De regeling is te vinden op www.overheid.nl.
Iedereen kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift
verkrijgen van genoemde regeling.
Ingekomen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.
23-09-2014
Zakelijke inhoud
Voor het wijzigen van het gebruik voor schoonheids- en
pedicuresalon op het perceel Azaleastraat 21, 3281 CA
Numansdorp
Neem voor meer informatie contact op met het taakveld Vergunning en
Handhaving.
Ingekomen APV aanvragen
Ontvangen d.d.
24-09-2014
25-09-2014
Zakelijke inhoud
De heer V. Goudswaard vraagt namens Winnerscafé
een evenementenvergunning aan voor het organiseren
van een Roparunfeest met live band op 8 november
2014 van 14.00 tot 02.30 uur in het pand aan de
Schuberstraat 1 in Numansdorp
Mevrouw A. Kooiman vraagt een
evenementenvergunning aan voor het organiseren van
een karaterun oneMen op 16 oktober 2014 van 17.30
tot 21.30 uur op de parkeerplaats en in de sporthal
van het Wellant College aan de Rijksstraatweg 30B in
Klaaswaal
Voor nadere informatie over de aanvragen kunt u terecht bij het taakveld
Vergunning en Handhaving. Tegen een vergunningaanvraag kunt u geen
bezwaarschrift indienen. Dit is pas mogelijk nadat een vergunning is verleend.
Op www.cromstrijen.nl vindt u de verleende besluiten.
AWB bekendmakingen
Het gemeentebestuur van Cromstrijen maakt de volgende besluiten bekend:
Verzonden d.d.
Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:
23-09-2014
Voor het plaatsen van een hekwerk langs het entree pad
op het perceel Rijksstraatweg 30 b, 3286 LS Klaaswaal,
met ontheffing op grond van art. 2.12 Wabo lid 1 onder
a sub 2 jo. Bijlage II art. 4 onder 3
29-09-2014
Voor het plaatsen van een dakkapel en wijziging van
kozijnen in de voorgevel van de woning op het perceel
Merelerf 9, 3281 JM Numansdorp
Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond van de
Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken na verzending van het besluit worden
ingediend bij het gemeentebestuur. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bestaan uit: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar. Na indiening van het bezwaarschrift kan de indiener daarnaast, bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Daarbij is griffierecht verschuldigd. Nadere informatie met
betrekking tot de besluiten is verkrijgbaar bij taakveld Vergunning en Handhaving.
Parkeerbeleid vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:42 Algemene wet
bestuursrecht bekend, dat het college van de gemeente Cromstrijen op 23
september 2014 het parkeerbeleid heeft vastgesteld. Het besluit treedt in werking
Cromstrijen, 3 oktober 2014