Kwaliteitsborging van houtige biomassa | febr 2014_Opmaak 1

Kwaliteitsborging van houtige
biomassa voor energietoepassingen
Ervaringen in het buitenland en aanbevelingen voor de markt in Nederland
Verantwoording
Dit rapport is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap
en Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. De NBLH sector, waarin zijn vertegenwoordigd het
Bosschap, het Platform Hout in Nederland (PHN) en de Branche Vereniging Organische Reststoffen
(BVOR) hebben in 2008 het Agroconvenant Schoon & Zuinig getekend. Hierin heeft de sector zich
gecommitteerd aan het aan de markt beschikbaar stellen van 32 PJ biomassa in 2020. Hiertoe
onderneemt zijn verschillende activiteiten om marktpartijen en anderen te stimuleren deze biomassa
beschikbaar te stellen, en te gebruiken.
Het onderzoek ‘Kwaliteitsborging van houtige biomassa voor energietoepassingen’, past daarin. Dit
onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Colofon
Kwaliteitsborging van houtige biomassa voor energiedoeleinden.
Ervaringen in het buitenland en aanbevelingen voor de markt in Nederland.
Februari 2014
Auteur
Brinkmann Consultancy
De heer A. Brinkmann
Postbus 67
3870 CB Hoevelaken
Tel. 06-13617883
E-mail: [email protected]
In opdracht van
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat Generaal Natuur en Regio
Directie Natuur en Biodiversiteit
De heer P. van der Knaap
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Disclaimer
De auteur van dit rapport stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen
voortvloeiend uit het gebruik van (gegevens in) dit rapport.
2
Inhoudsopgave
1. Inleiding
pagina
3
2. Problemen met biomassakwaliteit(borging) in Nederland
2.1 Problemen met biomassakwaliteit in de handel en toepassing
2.2 Problemen met biomassakwaliteit in de vergunningverlening
6
8
3. Het belang van kwaliteitsborging van houtige biomassa in het buitenland
3.1 Argumenten voor kwaliteitsborging van houtige biomassa
3.2 De implementatie van kwaliteitsborging
10
11
4. Kwaliteit van houtbrandstoffen - algemeen
4.1 Typen houtbrandstof
4.2 Kwaliteitsaspecten van houtchips
14
15
5. Normen voor classificatie van houtbrandstoffen
5.1 Het belang van normen voor classificatie van houtbrandstoffen
5.2 De verhouding tussen nationale en Europese standaarden voor kwaliteit van houtbrandstoffen
5.3 De Europese standaarden voor houtbrandstoffen
18
20
21
6. Kwaliteitsborging in de keten
6.1 Biomassa leveringscontracten
6.2 Kwaliteitsborging conform EN 15234
6.3 Andere wijzen voor kwaliteitsborging in de keten
27
29
30
7. Conclusies en aanbevelingen
7.1 Kwaliteitsborging bij de handel en levering van biomassa
7.2 Vergunningverlening en toezicht op bio-energie installaties
7.3 De relatie met kwaliteitsborging in de biobased economy en met duurzaamheidscertificatie
32
33
34
8. Referentielijst
36
Bijlage 1: Voorbeeld contract voor levering van houtchips (voorbeeld van www.promobio.eu)
Bijlage 2: Voorbeeld contract voor levering van houtchips (voorbeeld van www.energiek2020.nl)
39
41
3
1. Inleiding
De Nederlandse bio-energiemarkt maakt een onstuimige groei door. Naast
(co-)vergistingsinstallaties worden vooral houtgestookte biomassacentrales gerealiseerd [2].
Bij de hout gestookte biomassacentrales is sprake van een behoorlijk variatie in schaalgrootte. Naast enkele
grote centrales is er sprake van steeds meer relatief kleine centrales, bijvoorbeeld bij tuinders en zwembaden
(enkele 100-en kW tot enkele MW). De brandstof voor deze centrales betreft enerzijds vers hout uit uit natuur,
bos, landschap en uit organische reststromen, en daarnaast afvalhout. Schoon afvalhout (A-hout) wordt in
zowel kleine als grote installaties ingezet, verontreinigd afvalhout (B-hout) vrijwel uitsluitend in grotere
installaties (met name omdat hiervoor substantiële investeringen in rookgasreiniging zijn benodigd).
Leveranciers van verbrandingsketels geven in hun ketelspecificaties aan voor welke type houtbrandstof de ketel
geschikt is. Daarbij verwijzen zij naar Ö-normen, DIN-normen en/of EN-normen voor brandstofkwaliteit. Deze
normen bevatten onder meer eisen ten aanzien van het vochtgehalte en het asgehalte van de te gebruiken
brandstoffen.
In de praktijk blijkt dat marktpartijen in veel gevallen niet toetsen of de brandstof die zij gebruiken
daadwerkelijk voldoet aan de door de ketelleverancier opgegeven specificatie. Dit is opmerkelijk, omdat de
nodige operationele problemen bestaan bij bio-energie installaties die brandstof van onvoldoende kwaliteit
gebruiken. Hierdoor ontstaan storingen, gaat het energetisch rendement omlaag, en kunnen ongewenste
emissies ontstaan. Al deze factoren leiden tot hogere kosten en/of lagere opbrengsten, waardoor de
continuïteit van de bedrijfsvoering onder druk komt te staan.
De vraag is of en op welke wijze gestandaardiseerde kwaliteitsborging van houtige biomassa een grotere rol
kan en moet spelen in de markt van (biomassa levering aan) kleine en middelgrote bio-energie installaties.
Deze vraag staat in onderhavige studie centraal.
Om deze vraag te beantwoorden zijn ervaringen met kwaliteitsborging van biomassa in andere landen in kaart
gebracht. Het gaat daarbij om enkele Europese landen met een bio-energiemarkt die verder is ontwikkeld dan
in Nederland, in het bijzonder Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Finland. De buitenlandse ervaringen zijn
vervolgens gelegd naast de analyse van de bestaande problematiek met kwaliteitsborging in Nederland. Hieruit
zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor te nemen stappen in Nederland.
De focus in deze analyse is op houtchips, omdat dit in de praktijk van kleine en middelgrote centrales in
Nederland de veruit meest gebruikte brandstof is.
Werkwijze en opbouw van dit rapport
Voor deze studie hebben we een aantal personen geïnterviewd. Al deze personen zijn direct of indirect
betrokken bij de toepassing van houtige biomassa voor bio-energie, in Nederland en in andere Europese landen
met een professioneel ontwikkelde bio-energiemarkt. Een lijst van de geïnterviewde experts is te vinden in
hoofdstuk 7.
Daarnaast hebben we relevante literatuur bestudeerd. Dit betreft in hoofdzaak normdocumenten voor
4
kwaliteitsborging van biomassa, en handboeken en handreikingen voor marktspelers (zie hoofdstuk 7 voor de
referentielijst).
Uit de interviews en de literatuurstudie is een vrij helder beeld ontstaan van de wijze waarop kwaliteitsborging
van houtige biomassa in het buitenland vorm krijgt, en welke lessen hieruit voor de Nederlandse markt zijn te
trekken.
In zijn algemeenheid blijken de argumenten voor kwaliteitsborging in de verschillende Europese landen veel
overeenkomsten te bevatten. Ook de wijze waarop kwaliteitsborging in de praktijk vorm krijgt, namelijk door
genormeerde classificatie van brandstoffen in combinatie met kwaliteitsborging in de biomassaketen, is heel
vergelijkbaar.
Dit rapport beoogt primair deze grootste gemene deler in argumenten en systemen voor kwaliteitsborging te
beschrijven. Door dit te doen (en minder te focussen op allerlei land-specifieke details) hopen wij dat voor
Nederlandse betrokkenen een helder beeld ontstaat van hoe biomassa kwaliteitsborging in het buitenland
werkt, en welke elementen van deze referentie bruikbaar zouden kunnen zijn voor de Nederlandse
biomassamarkt.
Hoofdstuk 2 beschrijft de bestaande problematiek met kwaliteit(borging) van biomassa in Nederland.
Hoofdstuk 3 staat stil bij argumenten voor kwaliteitsborging in het buitenland, de hoofdelementen van
kwaliteitsborging, en de mate waarin kwaliteitsborging daadwerkelijk is geïmplementeerd in verschillende
marktsegmenten.
Hoofdstuk 4 tot en met 6 gaan vervolgens in meer detail in op op de hoofd-elementen van systemen voor
kwaliteitsborging, namelijk:
• Het onderkennen van wat belangrijke brandstofkarakteristieken zijn (hoofdstuk 4);
• Het classificeren van brandstoffen volgens een norm (hoofdstuk 5);
• Het organiseren van kwaliteitsborging in de biomassaketen (hoofdstuk 6).
Hoofdstuk 7 trekt conclusies en doet aanbevelingen met betrekking tot de mogelijke (grotere) rol van
kwaliteitsborging in de Nederlandse biomassamarkt.
5
2. Problemen met biomassakwaliteit(borging) in
Nederland
In de Nederlandse biomassa- en bio-energiemarkt doen problemen rond de kwaliteit van biomassa zich op
twee verschillende niveaus voor. Het eerste niveau is in de biomassahandel en -toepassing: doordat partijen
onvoldoende duidelijke afspraken over kwaliteit maken wordt biomassa van onduidelijke of onvoldoende
kwaliteit verhandeld. Hierdoor ontstaan operationele problemen bij installaties, die daardoor niet optimaal
presteren. Paragraaf 2.1 gaat nader hierop in.
Het tweede niveau is de vergunningverlening van en het toezicht op bio-energie installatie: bevoegde gezagen
interpreteren definities van ‘schone biomassa’, ‘niet-schone biomassa’ en ‘afval’ heel verschillend, waardoor in
de praktijk sprake is van een ongelijk speelveld. Paragraaf 2.2 gaat in op de problematiek rond
vergunningverlening en –toezicht.
De analyse in dit hoofdstuk is tot stand gekomen door gesprekken met vertegenwoordigers van Nederlandse
biomassa-marktpartijen en vertegenwoordigende organisaties. Hoofdstuk 7 bevat een lijst met geïnterviewde
experts.
2.1 Problemen met biomassakwaliteit in de handel en toepassing
De Nederlandse bio-energiemarkt kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bio-energie
installaties en aan spelers actief in de oogst, bewerking, handel en toepassing van biomassa.
Deze diversiteit is belangrijk bepalend voor het al dan niet optreden van problemen rond biomassakwaliteit.
Nederlandse bio-energie installaties verschillen in schaalgrootte van enkele tientallen kW tot tientallen MW.
Daarnaast vindt bijstook plaats van biomassa in kolencentrales, en gebruiken huishoudens biomassa voor
verwarming middels kachels en open haarden. Deze twee laatstgenoemde marktsegmenten blijven in deze
analyse buiten beschouwing, omdat kwaliteitsborging in een heel andere context plaats vindt (dat wil zeggen
bij de grootschalige internationale pellet handel), respectievelijk minder kritisch is (bij huishoudens).
Bio-energie installaties verschillen niet alleen in schaalgrootte, maar ook in de type partijen die ze bedrijven
en/of eigenaar ervan zijn.
Over het algemeen zijn de grote installaties (boven één tot enkele MW) eigendom van grote energiebedrijven
of van afvalverwerkende bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Bio Golden Raand installatie van Eneco in
Delfzijl, en de biomassacentrale van HVC in Alkmaar.
Bij kleinere bio-energie installaties is het beeld diffuser. Eigenaren hiervan zijn onder meer gemeenten,
glastuinders, landgoedbeheerders en industrieën. Voorbeelden hiervan zijn de verwarming van gemeentelijke
zwembaden in Eindhoven en de verwarming van het zorgcentrum in Beetsterzwaag.
Biomassakwaliteit bij grotere installaties
Bij de voornoemde grotere installaties (boven één tot enkele MW) vindt levering van biomassa plaats via
contracten met partijen die voldoende volume kunnen leveren. Het gaat dan immers om installaties die
10.000-en tot 100.000-en tonnen houtige biomassa per jaar nodig hebben, en dus per definitie op
bovenregionale schaal biomassa betrekken. Als biomassa gebruiken deze installaties enerzijds vers hout, en
anderzijds afvalhout (A-hout en in een aantal gevallen ook B-hout).
Leveranciers van biomassa aan deze grote installaties zijn grote partijen uit het bosbeheer, de groenaannemerij,
6
de organische reststoffenverwerking en de afvalverwerking. Voorbeelden hiervan zijn Staatsbosbeheer, Van
Werven, Bruins & Kwast en Van Gansewinkel. Dit zijn partijen die aanlevering van voldoende volume kunnen
garanderen, en daarnaast kunnen voldoen aan de strenge contractcondities die de grote bio-energie installaties
hanteren (onder meer met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren biomassa).
De grotere bio-energie installaties leggen in leveringscontracten vast aan welke kwaliteitseisen de geleverde
biomassa moet voldoen, en wat sancties zijn bij niet ‘op specificatie’ leveren. De contracten gebruiken daarbij
standaard de terminologie en klasse indeling uit de Ö-norm respectievelijk EN-norm systematiek om eenduidig
te beschrijven welk type houtchips acceptabel is, en op welke wijze en met welke frequentie dit moet worden
beproefd.
Door regelmatige monstername en analyse toetsen de bio-energie installaties of de geleverde biomassa op
specificatie is. Daartoe hebben zij veelal de noodzakelijk voorzieningen (laboratorium) en expertise in huis.
Als gevolg van bovenstaande zijn problemen met kwaliteit van biomassa bij grotere bio-energie installaties
weinig aan de orde. Wanneer deze problemen toch ontstaan, biedt het leveringscontract de basis om deze op
te lossen.
Biomassakwaliteit bij kleinere installaties
Bij kleinere bio-energie installaties (van enkele tientallen kW tot typisch 1 MW) ontstaan regelmatig
problemen doordat deze installaties biomassa gebruiken die niet voldoet aan de door de kachelleverancier
opgegeven specificatie. De optredende problemen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:
1. Mechanische problemen. Dit zijn in de eerste plaats storingen, die bijvoorbeeld optreden doordat (te) grote
stukken hout verstoppingen veroorzaken in het brandstof toevoersysteem. Daarnaast kan (te veel) zand op
wat langere termijn voor bovenmatige slijtage van mechanische onderdelen zorgen;
2. Te laag energetisch rendement. Wanneer biomassachips een lagere energie inhoud hebben dan voor de
kachel gewenst (door bijvoorbeeld een hoger vochtgehalte) kan het energetisch rendement van de
installatie omlaag gaan en/of de installatie met storingen kampen (automatisch uitschakelen);
3. Verhoogde emissies. Een indirect gevolg van de onder punten 1 en 2 beschreven niet optimale
procesvoering kan zijn dat de emissies van NOx en fijn stof toenemen. Hierbij kunnen grenswaarden zoals
vastgelegd in de vergunning worden overschreden.
Daarnaast geven geïnterviewde marktpartijen signalen af dat B-hout wordt mee verwerkt in inrichtingen die
daartoe geen vergunning hebben. Het zou dan gaan om mengpartijen van schoon vers hout en/of A-hout met
B-hout. Omdat de kleinere installaties niet zijn uitgerust met voorzieningen om verontreinigingen uit B-hout
uit het afgas af te vangen, leidt het meestoken tot ongewenste verhoogde emissies.
Problemen met biomassakwaliteit bij kleinere installaties ontstaan over het algemeen in situaties waarin de
bedrijfsvoerder niet zelf de operationele controle heeft over de biomassa aanvoerketen, met andere woorden
biomassa koopt van derden.
Anders gezegd: problemen met biomassakwaliteit zijn minder waarschijnlijk wanneer de bedrijfsvoerder van de
installatie ook zelf de oogst, bewerking en opslag van de biomassa verzorgt. Hij staat dan zelf ‘aan het stuur’
om ervoor te zorgen dat de gebruikte biomassa van voldoende kwaliteit is. Bovendien zal hij bij de keuze van de
biomassaketel waarschijnlijk hebben geverifieerd dat deze geschikt is voor de kwaliteit biomassa die hij zelf kan
leveren.
7
Wanneer een bedrijfsvoerder van een bio-energie installatie niet zelf over biomassa beschikt, dient hij deze in
te kopen. In de praktijk vindt dit plaats via zowel lange termijncontracten als via partij inkoop (‘dagmarkt’).
Volgens geïnterviewde stakeholders komen in beide contractsituaties problemen voor met de kwaliteit van
geleverde biomassa, en komt dit door twee zaken.
In de eerste plaats is de kwaliteit van de te leveren biomassa niet of onvoldoende geborgd in contracten voor
biomassalevering. Kleine bio-energie installaties zijn onvoldoende bekend met de wijze waarop dit op
gestandaardiseerde wijze kan (dus aansluitend bij EN-norm systematiek). Daarnaast is bij partijcontracten de
prijs vaak dominant, en komt kwaliteitsborging op de tweede plek.
In de tweede plaats hebben bedrijfsvoerders van kleinere bio-energie installaties niet of veel minder
mogelijkheden om de kwaliteit van de geleverde biomassa daadwerkelijk te toetsen. Zij hebben noch de
middelen (laboratorium e.d.) noch de expertise. Dit is fundamenteel anders dan bij de grote bio-energie
installaties, voor wie energieproductie uit biomassa ‘core business’ is.
Onder de leveranciers van biomassa zijn partijen die zelf onvoldoende bekend zijn met de kwaliteit van de
producten die zij leveren (met name kleinere partijen). Daarnaast zijn er partijen die wel degelijk de kwaliteit
van hun biomassa kennen, en ‘handig gebruik maken’ van het gebrek aan kennis daarover bij de kopers.
Overigens geven geïnterviewde marktpartijen aan dat er in de markt van kleinschaliger installaties in zijn
algemeenheid te gemakkelijk wordt gedacht over (het borgen van) biomassakwaliteit. Zij geven aan dat het
adagium ‘iedereen kan houtchips maken’ leidend is, maar dat te weinig recht wordt gedaan aan de
differentiatie in kwaliteit die verschillende ketels vragen.
2.2 Problemen met biomassakwaliteit in de vergunningverlening
Voor de inzet van houtig materiaal in bio-energiecentrales is van belang of de brandstof als biomassa kan
worden aangemerkt, dan wel als afval moet worden beschouwd.
In het verleden zijn de definities van biomassa en afval door vergunningverleners en handhavers verschillend
geïnterpreteerd: een partij houtchips die in het ene geval als schone biomassa mocht worden geclassificeerd,
was in het andere geval een afvalstroom.
Deze onduidelijkheid heeft geleid tot problemen bij de vergunningverlening van bio-energieinstallaties: het
leidde tot vertragingen in de procedure, en in sommige gevallen werden initiatiefnemers met onevenredig
zware eisen geconfronteerd. Het indirecte gevolg was een (geografisch) ongelijk speelveld voor de toepassing
van hout in bio-energiecentrales: kosteneffectieve biomassa energieketens bleken op de ene plaats
gemakkelijker te realiseren dan op de andere.
Per 1 januari 2013 hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de emissieregimes (en dus de
vergunningeisen) voor stookinstallaties (zie ook: http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaatlucht/stookinstallaties/biomassa-0/). Deze wijzigingen hebben onder meer te maken met de inbouw van het
BEMS en de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies in het Activiteitenbesluit. Daarnaast hebben
wijigingen plaatsgevonden in de eerder gebruikte brandstofbegrippen en definities van stookinstallaties.
Om deze redenen zijn ook de zogeheten ‘witte lijst ‘ en ‘gele lijst’ niet meer actueel. De definitie van biomassa
8
is nu terug te vinden in het Activiteitenbesluit. Conform deze definitie mag A-hout, schoon hout uit de
houtbewerking en snoeihout als biomassa worden geclassificeerd. B-hout valt niet onder de definitie.
Stookinstallaties beneden de 15 MW zijn vrijgesteld van de vergunningplicht wanneer sprake is van biomassa
die niet als afvalstof wordt aangemerkt. Wanneer de biomassa wel als afvalstof wordt aangemerkt maar de
warmte van de stookinstallatie nuttig wordt toegepast, is eveneens geen sprake van een vergunningplicht. In
beide gevallen zijn de emissie eisen uit Hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.
Voor stookinstallaties beneden de 15 MW waarin biomassa wordt gebruikt die tevens afvalstof is, en waarvan
de warmte niet nuttig wordt toegepast, is de vergunningplicht wel van toepassing.
Het valt in de praktijk te bezien of de recente wijzigingen in de regelgeving ook de problematiek rond de
definities van biomassa en afval helemaal oplossen. Zo lijkt bijvoorbeeld de definitie van het begrip ‘snoeihout’
nog voor verschillende interpretatie vatbaar: is dit bijvoorbeeld alleen schoon materiaal dat op locatie van
vrijkomen is gechipt, of ook materiaal dat bij een composteerinrichting is afgescheiden van niet-houtig
materiaal en daarna is opgewerkt tot houtchips?
9
3. Het belang van kwaliteitsborging van houtige
biomassa in het buitenland
Dit hoofdstuk gaat in op het belang van kwaliteitsborging van houtige biomassa in het buitenland. Paragraaf
3.1 behandelt de argumenten die partijen in het buitenland aanvoeren om het belang van kwaliteitsborging te
onderstrepen. Paragraaf 3.2 beschrijft de hoofdelementen van systemen van biomassa kwaliteitsborging, en
geeft aan in welke mate kwaliteitsborging daadwerkelijk is geïmplementeerd in verschillende marktsegmenten
in het buitenland.
3.1 Argumenten voor kwaliteitsborging van houtige biomassa
Uit de interviews en de literatuurstudie ontstaat een beeld dat kwaliteitsborging in het buitenland wordt
gezien als een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende en professionele biomassamarkt. De
verschillende handreikingen en handboeken verwijzen zonder uitzondering naar normen zoals de Ö-norm
M7133 en de EN-norm 14961, en doen suggesties over hoe kwaliteitsborging in de keten te organiseren.
Het ‘buitenland’ betreft hier landen met een al langer bestaande bio-energie infrastructuur, die verder is
ontwikkeld dan in Nederland (i.h.b. Duitsland, Oostenrijk, Finland en Zweden). Hierin schuilt meteen de
verklaring voor het ‘vanzelfsprekende belang’ dat men daar hecht aan kwaliteitsborging van biomassa:
verschillende experts gaven aan dat de rol van kwaliteitsborging in deze landen geleidelijk aan is toegenomen,
en een gevolg was van aanvankelijke operationele en contractuele problemen die optraden rond onduidelijke of
slechte kwaliteit biomassa.
Het belangrijkste argument voor kwaliteitsborging is derhalve het scheppen van duidelijkheid over de
samenstelling van biomassa. De literatuur en experts noemen verschillende voordelen van deze duidelijkheid in
de markt (bijvoorbeeld in [1], [8], [10] en [11]). Tabel 3.1 vat deze samen.
Tabel 3.1 Samenvatting van voordelen van kwaliteitsborging van biomassa – met toelichting.
Voordeel van kwaliteitsborging
Toelichting
Zekerstellen dat de kwaliteit van
de houtbrandstof voldoet aan de
specificaties van de ketel
- Brandstof met een ongeschikte samenstelling kan de efficiency
van het verbrandingsproces verlagen, emissies verhogen of zelfs
het functioneren van de ketel in zijn geheel belemmeren
- Brandstofdeeltjes met afwijkende grootte kunnen blokkades
veroorzaken van toevoersystemen van de ketel
- Ketels die een brede range aan houtbrandstof kwaliteit
aankunnen, moeten bij variërende kwaliteit van de brandstof vaak
wel nog regelmatig (handmatig) worden gecalibreerd
- Houtbrandstoffen kunnen er op het eerste gezicht hetzelfde uit
zien, terwijl de energie inhoud (of andere belangrijke parameters)
erg kan verschillen.
- Goed gekarakteriseerde, hoogkwalitatieve houtbrandstoffen
kunnen door leveranciers met een ‘premium’ worden aangeboden.
Zekerstellen dat de koper van de
houtbrandstof weet waarvoor hij
betaalt, en die kwaliteit ook
daadwerkelijk krijgt
10
Maakt analyse van mogelijke
problemen met het
verbrandingssysteem
gemakkelijker
Geeft vertrouwen
- Brandstof kopers kunnen onderscheid maken tussen verschillende
kwaliteiten aangeboden brandstoffen (ben bijbehorende prijzen)
en een onderbouwde keuze maken voor een brandstof die het
beste bij hun ketel past.
- Wanneer de ketel uitsluitend goed gekarakteriseerd brandstoffen
(binnen de specificaties van de ketel) verbrandt, kan de
brandstof(variatie) als oorzaak van operationele problemen
worden uitgesloten
- Gebruik van ‘standaard’ hoogkwalitatieve brandstoffen maakt het
mogelijk onderscheid te maken tussen goede en minder goede
verbrandingssystemen (immers de houtbrandstof is dan niet
onderscheidend)
- aan de brandstofgebruiker: dat de brandstof die hij koopt geschikt
is voor zijn ketel, en dat hij een goede prijs betaalt
- aan de brandstofleverancier: dat hij brandstof levert die voldoet
aan de specificaties van de ketel, en hij niet later kan worden
beschuldigd van het leveren van ‘rommel’
- aan de leverancier van de ketel: dat de ketel volledig op spec kan
functioneren, en dat eventuele operationele problemen in ieder
geval niet door de brandstofkwaliteit worden veroorzaakt.
Naast de bovenstaand beschreven directe voordelen van kwaliteitsborging voor (de handel binnen)
biomassaketens, blijkt het ook in de vergunningverlening van bio-energie installaties een belangrijke rol te
kunnen spelen. Zo maakt het bevoegd gezag in Beieren standaard onderscheid tussen bio-energie installaties
die uitsluitend biomassa gebruiken die voldoet aan Ö-norm M7133, en bio-energie installaties die dat niet
doen. Bio-energie installaties met een geborgde biomassakwaliteit hoeven aan minder strenge
emissievoorwaarden te voldoen dan installaties waarbij de kwaliteit van de biomassa minder duidelijk is. De
gedachte hierachter is dat de vergunninghouder door kwaliteitsborging aantoont dat hij schone biomassa
gebruikt, die bovendien past binnen de specificaties van de ketel waarvoor de vergunning is verleend, en dat
hierdoor ongewenste emissies worden voorkomen.
De toezichthoudende (handhavende) instanties controleren bij hun inspectiebezoek de administratie van
ingenomen biomassa. De vergunninghouder moet hierin kunnen aantonen dat uitsluitend biomassa is gebruikt
met de gespecificeerde, geborgde kwaliteit.
3.2 De implementatie van kwaliteitsborging
Uit de verschillende interviews en de bestudeerde literatuur komt consequent het beeld naar voren dat
integrale kwaliteitsborging van biomassa in bio-energieketens drie hoofdelementen omvat, namelijk
1. Het onderkennen dat de kwaliteit van houtbrandstoffen kan variëren. Het onderkennen dat een beperkt
aantal fysisch-chemische parameters de samenstelling van houtbrandstof bepaalt, en daarmee de kwaliteit
en de toepasbaarheid;
2. Het karakteriseren van houtbrandstoffen aan de hand van een genormeerde klassenindeling
(kwaliteitsindeling);
3. Het borgen dat de genormeerde kwaliteit van houtbrandstof in de biomassaketen daadwerkelijk wordt
gerealiseerd en wordt geleverd.
11
Het eerste element is formeel geen onderdeel van kwaliteitsborging, maar vormt wel de basis voor het kunnen
begrijpen van het belang van de andere hoofdelementen van kwaliteitsborging. Opvallend is dat uitleg over
parameters die de brandstofkwaliteit bepalen in vrijwel iedere publicatie over kwaliteitsborging terugkomen.
Om die reden komt het onderwerp ‘kwaliteit van houtbrandstoffen’ apart terug in hoofdstuk 4.
Het karakteriseren van houtbrandstoffen volgens een norm (element 2) heeft te maken met het vaststellen van
parameters, via eenduidige methoden en met gebruik van eenduidige definities. Hoofdstuk 5 zet uiteen hoe de
genormeerde karakterisering van houtbrandstoffen werkt.
Het karakteriseren van brandstoffen staat bij kwaliteitsborging nooit op zichzelf. Het bepalen van de
samenstelling heeft op zichzelf immers niet zoveel waarde: waar het om gaat is dat men zekerstelt dat
daadwerkelijk biomassa met die kwaliteit/samenstelling wordt geleverd. Daartoe zijn afspraken tussen
ketenspelers cruciaal (element 3). Deze afspraken kunnen op eenvoudige wijze vorm krijgen in contracten, dan
wel kunnen kwaliteitsmanagement systemen over de gehele keten worden geïmplementeerd. Hoofdstuk 6 gaat
hierop in.
In de landen waarin kwaliteitsborging in zijn algemeenheid een belangrijke rol speelt voor houtbrandstoffen,
bestaan tussen marktsegmenten wel degelijk verschillen in de toepassing van kwaliteitsborging:
1. Kwaliteitsborging standaard bij (middel)grote bio-energie installaties
Bio-energie installaties met een elektrische of thermische capaciteit van circa één MW of meer is (vergaande)
kwaliteitsborging standaard praktijk. In contracten voor biomassalevering aan deze installaties zijn de
brandstofspecificaties conform Ö-normen, EN-normen of andere normen vastgelegd. Tevens zij hierbij
vastgelegd afspraken over (frequentie van) bemonstering en analyse van partijen, en sancties bij niet voldoen.
Hoofdstuk 5 gaat nader in op biomassa leveringscontracten.
Voor kleiner installaties, dus van circa 100 kW tot één MW is het beeld diffuser. Geïnterviewde experts geven
dat niet zonder meer duidelijk is welk percentage van de installaties in deze schaalgrootte (in de diverse
landen) kwaliteitsborging via de daartoe beschikbare normen regelen. Een deel van de installaties doet dit, een
ander deelt regelt de kwaliteitsborging door ‘buiten bestaande normen om’ kwaliteitsafspraken te maken met
de biomassaleveranciers. Hiermee wordt bedoeld dat het contract afspraken bevat over de kwaliteit van de te
leveren biomassa (bijvoorbeeld vochtgehalte, asgehalte), echter dat voor de omschrijving hiervan (en van de
analysemethoden) niet wordt aangesloten bij bestaande normen (zoals hoofdstuk 3 die uiteenzet).
Daarnaast geldt voor een deel van de kleine en middelgrote installaties dat geen sprake is van formele
kwaliteitsborging. Dit is vaak het geval wanneer sprake is van korte biomassaketens of directe relaties (zie
onderstaand). Echter, iIn situaties waarin de biomassaketens en relaties minder eenvoudig zijn of betrouwbaar
blijken, treden in de praktijk operationele problemen op door het gebrek aan kwaliteitsborging. Dit lijkt
vergelijkbaar met de problematiek in de Nederlands praktijk.
2. Geen kwaliteitsborging bij zeer korte biomassaketens en/of directe relaties
In zowel Duitsland, Oostenrijk als Scandinavische landen is sprake van nogal wat kleinere en middelgrote bioenergie installaties die gevoed worden met hout uit de directe omgeving. Bij veel van deze installaties heeft de
bedrijfsvoerder zicht en invloed op de biomassaketen, bijvoorbeeld omdat hij zelf beheerder is van het gebied
waaruit biomassa wordt geoogst, en dat ook zelf uitvoert. Hierdoor kan de bio-energie installatie zelf sturen op
12
het type biomassa, de wijzen van oogsten, opslaan en voorbewerken, alsmede de analyse van de kwaliteit van
de brandstof. In deze gevallen is geformaliseerde kwaliteitsborging in contracten en dergelijke uiteraard niet aan
de orde.
Verschillende geïnterviewden gaven aan dat de situatie ingewikkelder is wanneer in dergelijke korte
biomassaketens derde partijen worden ingezet om werk uit te voeren, bijvoorbeeld een bosaannemer of
loonwerker die ‘in opdracht’ de biomassa oogst en voorbewerkt. Hierbij zijn geformaliseerde afspraken over
brandstofkwaliteit (en de bedrijfsvoering) van meer belang. In de praktijk het belang hiervan nogal eens
onderschat, waardoor ondanks het feit dat een partij eigenaar van de biomassa en van de ketel is, toch
problemen voorkomen.
3. Kwaliteitsborging standaard praktijk bij kleine kachels uitsluitend bij brandstoffen anders dan
houtchips
Dit rapport legt de nadruk op houtchips, omdat dit voor de kleinere en middelgrote installaties in de
Nederlandse praktijk de gangbare brandstof is. In de besproken landen is dat ook zo, maar is er daarnaast een
segment van kleine kachels op huishoudschaal en wat groter, waarin pellets en briketten belangrijk vormen van
houtbrandstof voor vinden.
De kwaliteitsborging van deze producten is vergaand doorgevoerd, vooral omdat hier sprake is van een
consumentenmarkt en niet van een business-to-business markt. Hierbij spelen tevens aspecten als etikettering
en consumentenvoorlichting een belangrijke rol, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.
Figuur 3.1 Voorbeeld van brandstofkwaliteit (DIN systeem) op Duitse verpakking van houtpellets voor
huishoudelijk gebruik.
13
4. Kwaliteit van houtbrandstoffen - algemeen
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag wat een goede kwaliteit houtbrandstof is. Paragraaf 4.1 geeft een overzicht
van verschillende typen houtbrandstof, en beargumenteert waarom in dit rapport de nadruk ligt op houtchips.
Paragraaf 4.2 zet uiteen wat de belangrijkste kwaliteitsparameters zijn voor houtchips.
4.1 Typen houtbrandstof
Door het bewerken van vers hout kan men een variëteit aan houtbrandstoffen maken, elk met verschillende
karakteristieken. Voorbeelden van veelgebruikte bewerkingen van hout zijn:
• verkleinen van hout (chippen, shredderen);
• drogen (passief of actief);
• verdichten van hout (pelleteren of briketteren);
• het verwijderen van niet-houtdelen inclusief aanhangend zand en gronddeeltjes.
De variëteit aan mogelijke houtbrandstoffen kan men grofweg in vijf categorieën indelen, te weten: brandhout,
houtchips, houtshrips, pellets en briketten. In figuur 4.1 zijn foto’s van deze houtbrandstoffen weergegeven.
Figuur 4.1 Vijf categorieën houtbrandstoffen.
brandhout
houtchips
houtshrips
pellets
briketten
In zijn algemeenheid geldt dat de fysieke verschijningsvorm van een houtbrandstof bepalend is voor de
gebruiksmogelijkheden. Of anders gezegd: de configuratie van de bio-energieinstallatie bepaalt welke
voorbehandeling nodig is om van vers hout een voor die installatie geschikte brandstof te maken.
14
In de Nederlandse praktijk vindt brandhout vooral toepassing in kachels en openhaarden van particulieren. In
totaal zijn er in Nederland naar schatting 1-1,5 miljoen huishoudelijke houtkachels en openhaarden. De inzet
van pellets en briketten in particuliere kachels is in Nederland minder gebruikelijk, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Duitsland.
Houtpellets zijn de belangrijkste brandstof voor de grootschalige bij- en meestook in kolencentrales. Dit
betreft hoofdzakelijk geïmporteerd materiaal afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada en Scandinavië.
Voor de kleine en middelgrote bio-energiecentrales zijn houtchips, en in mindere mate houtshrips, de
belangrijkste houtbrandstoffen. Houtchips produceert men over het algemeen uit schonere houtstromen,
terwijl houtshrips ontstaan door het afscheiden en verkleinen van de houtfractie uit gemengde
groenafvalstromen. Afhankelijk van de herkomst, de wijze van opslag en de bewerking kan de kwaliteit van
houtchips en houtshrips variëren, en daarmee de geschiktheid voor inzet als houtbrandstof.
In dit rapport ligt de nadruk op houtchips. Houtchips is de categorie houtbrandstoffen waarvoor in de praktijk
van de de kleine en middelgrote installaties in Nederland de meeste vragen spelen rond kwaliteitsborging. In
het buitenland zijn ervaringen met het borgen van de kwaliteit van houtchips.
N.B. Voor houtshrips spelen ook vragen rond kwaliteitsborging. Echter, omdat in het buitenland minder ervaring
is met houtshrips (kwaliteitsborging), legt de analyse in dit rapport daar geen nadruk op. Dat wil overigens niet
zeggen dat de buitenlandervaringen rond kwaliteitsborging van houtchips niet ook toepasbaar zouden kunnen
zijn op Nederlands houtshrips.
Houtchips vormen ook de grondstof voor verschillende initiatieven op het gebied van torrefactie, pyrolyse, en
productie van tweede generatie biobrandstoffen. De kwaliteitsvragen die hierbij spelen zijn specifiek gerelateerd
aan de beoogde technische toepassing, en komen in deze analyse verder niet aan de orde.
4.2 Kwaliteitsaspecten van houtchips
Deze paragraaf behandelt de belangrijkste kwaliteitsaspecten van houtchips, dat wil zeggen eigenschappen van
houtchips die bepalend zijn voor de gebruiksmogelijkheden als houtbrandstof.
Het is van belang een goed beeld te hebben van deze kwaliteitsaspecten, omdat ze de basis vormen voor de
gestandaardiseerde classificatie van houtchips middels normen (zie hoofdstuk 5).
De hier besproken kwaliteitsaspecten komen in vrijwel iedere publicatie over de inzet van houtchips als
brandstof terug. Ze vormen een belangrijk stuk basiskennis voor iedereen die met houtchips als brandstof
werkt of daarmee wil gaan werken.
Achtereenvolgens komen aan de orde: vochtgehalte, asgehalte, verontreinigingen, en afmetingen en
bulkdichtheid.
15
Vochtgehalte
Het vochtgehalte van houtchips bepaalt of en hoe lang het materiaal kan worden opgeslagen, en wat de
verbrandingswaarde is. Daarnaast heeft het watergehalte uiteraard invloed op de logistieke kosten.
In zijn algemeenheid geldt dat hoe lager het vochtgehalte van de chips, hoe langer deze zonder bezwaar
kunnen worden opgeslagen. Chips met een vochtgehalte boven de 40-45% kunnen niet worden opgeslagen, en
moeten rechtstreeks worden ingezet dan wel worden gedroogd voorafgaand aan opslag.
Het vochtgehalte bepaalt tevens de actuele energie inhoud van de chips en dus de verbrandingswaarde, en
daarmee ook in welk type kachel de chips kunnen worden ingezet. Dit is uiteengezet in onderstaand kader.
Verbrandingswaarde van houtbrandstof
Essentieel bij de inzet van hout voor warmteproductie is de verbrandingswaarde van de brandstof
De bruto verbrandingswaarde van hout, dat wil zeggen op basis van droge stof, varieert tussen 19 GJ/ton
droge stof (loofhout) en 19,2 GJ/ton droge stof (naaldhout).
Onderstaande figuur geeft de relatie weer tussen het vochtgehalte en de verbrandingswaarde:
De netto verbrandingswaarde kan ook met de volgende formule worden berekend:
NVW = 19,2 – (0,22 X VG)
Waarin:
NVW = netto verbrandingswaarde in (GJ/ton ontvangen, dus vers gewicht)
VG = vochtgehalte in %
In zijn algemeenheid geldt dat verse (‘groene’) houtchips met een watergehalte van 50% of meer niet geschikt
zijn voor gebruik in kleine en middelgrote kachels. In grotere installaties is het gebruik van verse, nattere
houtchips geen probleem en zelfs gebruikelijk. In deze installaties wordt efficiënte verbranding met lage
emissies gegarandeerd door de meer geavanceerde technische voorzieningen (onder meer afgas reiniging en
condensatie).
16
Asgehalte
Het asgehalte geeft een indicatie van de hoeveelheid aanhangend materiaal zoals zand en grond, en het
aandeel bast in de hout chips (bast bevat relatief veel as). Hoge asgehalte zijn onwenselijk, omdat as het
functioneren van de kachel negatief kan beïnvloeden en bovendien leidt tot de productie van meer bodemas
en vliegas. Deze reststoffen van de verbranding moeten tegen kosten worden afgezet.
Het asgehalte van chips varieert afhankelijk van de herkomst en de wijze van oogsten. Chips uit oud hout, rest
hout en ‘mooie’ chips uit vers hout hebben een asgehalte tussen de 1-1,5%. Echter, wanneer vers hout
voorafgaand aan het chippen in aanraking komt met grond (minerale delen), kan het asgehalte oplopen tot wel
10%. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij chips uit (gemengd) groenafval.
Verontreinigingen
Verontreinigingen zijn er in twee soorten: macro verontreinigingen en micro verontreinigingen.
Macro-verontreinigingen zijn niet-hout delen die mee zijn gechipt dan wel op een andere manier tussen het
materiaal terecht zijn gekomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ander organisch materiaal dat met
snoeihout is mee vrijgekomen en gechipt (naalden, bladeren, grasachtig materiaal), of om stenen. Microverontreinigingen zijn bijvoorbeeld chemicaliën, lijm of verfresten aanwezig in B-hout.
Macro-verontreinigingen hebben vooral een negatief effect op het functioneren van de installatie, microverontreinigingen veroorzaken ongewenste emissies.
Afmetingen en bulkdichtheid
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat kleine installaties kleine chips (< 15-20 mm) nodig hebben,
zonder grove delen daartussen. Grotere installaties kunnen grotere chips hanteren (tot 40-50 mm), maar ook
daarbij moeten grove delen zo veel mogelijk worden vermeden.
De afmetingen en vorm van houtchips zijn vooral van belang in relatie tot risico’s op blokkage van brandstof
toevoersystemen, en het verbrandingsgedrag van chips in de ketel. In de praktijk worden hout chips van
verschillend groottes aangeboden en gebruikt.
De bulk dichtheid van de chips bepaalt tevens de energie dichtheid. Dit bepaalt (indirect) tevens de
noodzakelijke opslagcapaciteit en de noodzakelijke transportvolumes (m.a.w. de daaraan gerelateerde kosten).
De energiedichtheid van verschillende typen hout varieert aanzienlijk. Zo is de energiedichtheid van eikenhout
met een vochtgehalte van 20% circa 1,5 keer zo hoog als de energiedichtheid van populierenhout met een
vergelijkbaar vochtpercentage.
17
5. Normen voor classificatie van houtbrandstoffen
Dit hoofdstuk gaat in op beschikbare normen voor de classificatie van houtbrandstoffen. Paragraaf 5.1
behandelt de achtergrond en de voordelen van standaardisatie door normstelling. Paragraaf 5.2 gaat in op de
verhouding tussen nationale en Europese normen voor kwaliteit van houtbrandstoffen. Paragraaf 5.3 beschrijft
de Europese normstelling systematiek in detail.
5.1 Het belang van normen voor classificatie van houtbrandstoffen
Houtbrandstoffen hebben per definitie een variabele samenstelling, en kunnen nooit een homogeniteit
bereiken die vergelijkbaar is met die van olie of gas. Zoals in paragraaf 4.2 uiteengezet bepalen karakteristieken
zoals water- en as gehalte, calorische waarde, en het gehalte verontreinigingen in belangrijke mate de kwaliteit
van de brandstof, en daarmee de mogelijkheid van bio-energie installaties om efficiënt en met lage emissies te
functioneren. In figuur 5.1 zijn houtkarakteristieken en hun belang schematisch weergegeven.
Emissies, corrosie,
as-samenstelling
Chemische eigenschappen
Stikstof
Zwavel
Chloor
Zware metalen
Houtbrandstof
karakteristieken
Fysische eigenschappen
Verbrandingseigenschappen
Dimensies
Vorm
Fijne deeltjes
Dichtheid
Watergehalte
Asgehalte
Calorische waarde
Geschiktheid voor
opslag/transport, stof
Energie-, inhoud,
afmetingen installaties
Figuur 5.1 Houtkarakteristieken en hun invloed op kwaliteit van brandstof en functioneren van installatie.
Om houtbrandstoffen te kunnen karakteriseren op basis van hun samenstelling, zijn verschillende normen
ontwikkeld op nationaal en Europees niveau. Normen maken het mogelijk om een brandstof meer accuraat te
beschrijven, en geven richting voor zowel producenten en gebruikers van houtbrandstoffen.
Een kachel kan bijvoorbeeld aangeven dat de installatie geschikt is voor houtbrandstof die voldoet aan norm A:
dit geeft voor de koper zekerheid over het type houtbrandstof dat hij moet gebruiken ten behoeve van efficiënt
en probleemloos bedrijfsvoering van de installatie. De koper weet dan ook dat wanneer hij houtbrandstof
18
gebruikt die niet aan norm A voldoet, probleemloos functioneren niet vanzelfsprekend is (en tevens de garantie
op de kachel vervalt). De koper van de kachel kan vervolgens op zoek naar partijen die in staat zijn
houtbrandstof te leveren die gegarandeerd voldoet aan norm A.
Geïnterviewde experts en de literatuur noemen verschillende voordelen van houtbrandstof normen
(bijvoorbeeld [5], [6], [7] en [10]). Tabel 5.1 vat deze samen.
Tabel 5.1 Voordelen van brandstof normering.
Voordeel van brandstof normering
Toelichting
Zekerstellen dat de kwaliteit van de
houtbrandstof voldoet aan de
specificaties van de ketel
- Brandstof met een ongeschikte samenstelling kan de efficiency
van het verbrandingsproces verlagen, emissies verhogen of zelfs
het functioneren van de ketel in zijn geheel belemmeren
- Brandstofdeeltjes met afwijkende grootte kunnen blokkades
veroorzaken van toevoersystemen van de ketel
- Ketels die een brede range aan houtbrandstof kwaliteit
aankunnen, moeten bij variërende kwaliteit van de brandstof
vaak wel nog regelmatig (handmatig) worden gecalibreerd
- Houtbrandstoffen kunnen er op het eerste gezicht hetzelfde uit
zien, terwijl de energie inhoud (of andere belangrijke parameters)
erg kan verschillen.
- Goed gekarakteriseerde, hoogkwalitatieve houtbrandstoffen
kunnen door leveranciers met een ‘premium’ worden
aangeboden.
- Brandstof kopers kunnen onderscheid maken tussen verschillende
kwaliteiten aangeboden brandstoffen (ben bijbehorende prijzen)
en een onderbouwde keuze maken voor een brandstof die het
beste bij hun ketel past.
- Wanneer de ketel uitsluitend goed gekarakteriseerd brandstoffen
(binnen de specificaties van de ketel) verbrandt, kan de
brandstof(variatie) als oorzaak van operationele problemen
worden uitgesloten
- Gebruik van ‘standaard’ hoogkwalitatieve brandstoffen maakt het
mogelijk onderscheid te maken tussen goede en minder goede
verbrandingssystemen (immers de houtbrandstof is dan niet
onderscheidend)
- aan de brandstofgebruiker: dat de brandstof die hij koopt geschikt
is voor zijn ketel, en dat hij een goede prijs betaalt
- aan de brandstofleverancier: dat hij brandstof levert die voldoet
aan de specificaties van de ketel, en hij niet later kan worden
beschuldigd van het leveren van ‘rommel’
- aan de leverancier van de ketel: dat de ketel volledig op spec kan
functioneren, en dat eventuele operationele problemen in ieder
geval niet door de brandstofkwaliteit worden veroorzaakt.
Zekerstellen dat de koper van de
houtbrandstof weet waarvoor hij
betaalt, en die kwaliteit ook
daadwerkelijk krijgt
Maakt analyse van mogelijke
problemen met het
verbrandingssysteem gemakkelijker
Geeft vertrouwen
19
Wat is een norm?
Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces.
Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op
consensus. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en
prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.
Normen dienen verschillende doelen. Normen:
-beperken onnodige verscheidenheid en zorgen voor afstemming (compatibiliteit en interoperabiliteit)
tussen producten, diensten en organisaties;
-stimuleren het onderscheidende en innoverende vermogen van organisaties in hun markt, hetgeen tot
concurrentievoordelen kan leiden;
-toepassen bevordert de efficiency en de effectiviteit van organisaties;
-bieden organisaties toegang tot nationale, Europese of mondiale markten;
-zijn voor gebruikers een bron van informatie.
Een norm is geen wet, maar een ’best practice’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee
doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen
duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te
innoveren.
Normen worden ontwikkeld door belanghebbenden, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de industrie,
branche organisaties, onderzoeksinstituten, gebruikers, etc. De ontwikkeling van normen wordt gefaciliteerd
door normalisatie instituten. In Nederland is het NEN het normalisatie insituut voor normen op (onder
meer) het terrein van biomassa. Op Europees niveau is dat CEN, op mondiaal niveau ISO. Een gedetailleerde
beschrijving van de wijze waarop normen tot stand komen, is te vinden op www.nen.nl.
5.2 De verhouding tussen nationale en Europese standaarden voor kwaliteit van
houtbrandstoffen
In verschillende Europese landen bestaan al langer nationale standaarden voor kwaliteiten van
houtbrandstoffen. De bekendste hiervan is de Oostenrijkse Ö-norm 7133, die ook in de internationale handel
en door grotere partijen in Nederland veel wordt gebruikt. Andere voorbeelden zijn de Duitse DIN normen, en
de Italiaanse en Franse standaarden ‘PelletGold’ en ‘ITEBE” (voor pellets).
In de voorbije jaren heeft het Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) binnen haar ‘technisch committee
CEN/TC 335 solid fuels’ de zogenaamde EN 14961 standaarden ontwikkeld . Deze serie van standaarden biedt
een uniform, Europa-brede tool voor het standaardiseren van iedere vaste brandstof die kan worden gebruikt
voor energieproductie. Het doel van deze standaard is om het gebruik van houtbrandstoffen te stimuleren en
om handels barriëres tussen Europese landen weg te nemen.
De verwachting bij stakeholders is dat de Europese standaard geleidelijk aan de rol van de bestaande
standaarden zal overnemen. Om die reden is ervoor gekozen de systematiek en inhoud van de Europese
standaard te beschrijven, en niet die van de afzonderlijke nationale standaarden. Overigens vertoont de
systematiek en inhoud van de Europese standaard veel overeenkomsten met de meest gebruikte nationale
standaard Ö-norm 7133, waar deze voor een belangrijk deel is afgeleid.
20
5.3 De Europese standaarden voor houtbrandstoffen
De standaard voor houtbrandstoffen omvat feitelijk drie met elkaar samenhangende sets normen:
1. een norm die terminologie, definities en beschrijvingen vastlegt (dit is de Europese norm EN 14588);
2. normen die klassen van biomassa brandstoffen specificeren, alsmede de bijbehorende fysisch-chemische
karakteristieken. Dit is de Europese normen set EN 14961;
3. normen die bepalen hoe de karakteristieken van brandstoffen moeten worden bepaald (analysemethoden
e.d.). Voorbeelden hiervan zijn EN 14774 voor het bepalen van het vochtgehalte, en EN 14918 voor het
bepalen van de calorische waarde;
Met deze drie normensets zijn dus definities voor houtbrandstoffen eenduidig vastgelegd, is duidelijk welke
fysisch-chemische parameters op die houtbrandstoffen van toepassing zijn (kwaliteitseisen), en hoe die
parameters moeten worden bepaald.
Onderstaand worden de drie sets van normen besproken.
5.3.1 Normering van terminologie, definities en beschrijvingen: EN 14588
Norm EN 14588 normeert terminologie, definities en beschrijvingen in relatie tot (de kwaliteit van)
houtbrandstoffen.
5.3.2 Specificatie van biomassa brandstoffen: EN 14961
De normenset EN 14961 ([13], [14], [15], [16] en [17]) bestaat uit zes delen, één algemeen deel en vijf delen
die elk verschillende typen vaste brandstoffen behandelen:
EN 14961-1 Algemene eisen
EN 14961-2 Brandstofspecificaties en – klassen: Houtpellets voor niet-industrieel gebruik
EN 14961-3 Brandstofspecificaties en – klassen: Houtbriketten voor niet-industrieel gebruik
EN 14961-4 Brandstofspecificaties en – klassen: Houtchips voor niet-industrieel gebruik
EN 14961-5 Brandstofspecificaties en – klassen: Brandhout voor niet-industrieel gebruik
EN 14961-6 Brandstofspecificaties en – klassen: Niet-hout pellets voor niet-industrieel gebruik
EN 14961-1 Algemene eisen
In EN 14961-1 is onder meer vastgelegd uit welke type gestandaardiseerde biomassa brandstoffen gemaakt
mogen worden (dus vallend onder de reikwijdte van de EN 14961). Met andere woorden, de normering zoals in
EN 14961-2 tot en met EN 14961-5 vastgelegd is alleen van toepassing op houtbrandstoffen vervaardigd uit
biomassa zoals gespecificeerd in EN 14961-1, namelijk vaste biobrandstoffen afkomstig van:
• Land en bosbouw;
• Plantaardig afval van land en bosbouw;
• Plantaardig afval van de voedsel industrie;
• Houtafval, waarbij wordt uitgesloten houtafval bevattend organische halogeenverbindingen of zware
metalen en coatings die zijn toegevoegd om de het hout tegen verrotting te beschermen;
• Plantaardig vezelmateriaal afkomstig van de papier industrie, zolang dat op de plek waar het geproduceerd is
wordt meegestookt en de vrijgekomen warmte wordt benut.
• Kurk afval
21
Sloophout (gebruikt hout dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen of civiel technische installaties) wordt
expliciet uitgesloten.
Aquatische biomassa en biomassa van dierlijke afkomst wordt niet bij deze classificatie betrokken.
EN 14961-4 Specificaties van houtchips
De brandstofspecificaties zoals EN 14961-4 [16] die vastlegt voor houtchips bestaan uit drie hoofdelementen:
1. Specificatie van de herkomst van de brandstof;
2. Specificatie van de fysieke verschijningsvorm waarin de brandstof wordt verhandeld;
3. Specificatie van de samenstelling van de brandstof.
Deze specificaties zijn in het EN 14961-4 normdocument in twee tabellen vastgelegd. In tabel 5.1 en 5.2 zijn
deze tabellen uit het normdocument gecopieerd. De tabellen dient men als volgt te lezen:
• Voor de herkomst van de brandstof worden vier klassen onderscheiden (namelijk A1, A2, B1 en B2, zie tabel
5.2);
• Voor de fysieke verschijningsvorm van de brandstof worden vier klassen onderscheiden (P16A, P16B, P31,5
en P45, zie tabel 5.1);
• De verdere specificatie van de brandstof vindt vooral plaats aan de een indeling in klassen naar vochtgehalte
(M10, M25 en M35), asgehalte (A1.0, A1.5 en A3.0), calorische waarde (Q3.1, Q3.6, Q11, Q13) en bulkgewicht
(BD 150 en BD200).
• Voor herkomstklassen B1 en B2 zijn daarnaast een aantal chemische parameters van belang. Dat is voor deze
houtsoorten van belang omdat het houtresiduen en gebruikt hout kan zijn.
Wanneer men dus een houtchips karakteriseert conform EN 14961 maakt men daarbij gebruik van codes. In
tabel 5.3 is een voorbeeld samenstellingsverklaring van houtchips weergegeven.
Tabel 5.1 geeft de deeltjesgrootte klassen en de bijbehorende specificatie (fysieke verschijningsvorm). Tabel 5.2
geeft de herkomst van de brandstof, onderverdeeld in vier klassen, en de verschillenden klassen voor de
samenstelling.
22
Tabel 5.1 Deeltesgrootte klassen en bijbehorende specificatie in EN 14961-4 [16].
Dimensies bepaald conform EN 15149-1
P-klasse
Hoofdfractie waarin
tenminste 75 gewichts%
(mm)
P16A
3,15 mm < P < 16 mm
Fijne fractie in
gewichts%
(< 3,15 mm)
< 12%
Grove fractie in gewichts %, maximale
lengte van deeltjes (mm) maximale
oppervlak (cm2)
< 3% > 16 mm, en alle delen < 31,5 mm
Oppervlak < 1 cm2
< 3% > 45 mm, en alle delen < 120 mm
P16B
3,15 mm < P < 16 mm
< 12%
Oppervlak < 1 cm2
< 6% > 45 mm, en alle delen < 120 mm
P31,5
8 mm < P < 31,5 mm
< 8%
Oppervlak < 2 cm2
< 6% > 63 mm, en maximum 3,5% >
P45
8 mm < P < 45 mm
< 8%
100mm, alle delen < 120 mm
Oppervlak < 5 cm2
De waarden genoemd achter de ‘P’ verwijst naar de grootte van de deeltjes die door de genoemde ronde
zeefmaat valt (tenminste 75%).
N.B. Deze tabel is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie. Voor daadwerkelijk gebruik van EN 14961-4
dient men het officiële normdocument te raadplegen.
23
Tabel 5.2 Klassenindeling en specificaties van houtchips conform EN 14961-4 [16].
Eigenschap
Eenheid
A1
A2
B1
B2
1.1.1.hele
bomen zonder
wortel
1.1.3.
stamhout
1.2.1 nietchemisch
behandelde
houtresiduen
1.1.4.3
residuen van
kapactiviteiten
Zie tabel 3.2
1.1.1.hele
bomen zonder
wortel
1.1.3.
stamhout
1.2.1 nietchemisch
behandelde
houtresiduen
1.1.4.3
residuen van
kapactiviteiten
Zie tabel 3.2
1.1 Bos,
plantages en
ander
maagdelijk
hout
1.2.1 niet
chemisch
behandelde
houtresiduen
1.2 Bij
producten en
residuen van
de houtbewerkende industrie
1.3 Gebruikt
hout
Gewichts%
M10 < 10
M25 < 25
M35< 35
Opgaaf
Gewichts%
A1.0 < 1,0
A1.5< 1,5
A3.0 < 3,0
Q11.0 > 11,0
of
Q3.1 > 3,1
BD150 > 150
BD200 > 200
Opgaaf
-
-
N1.0 < 1,0
-
-
S0.1 < 0,1
-
-
CI0.05 < 0,05
-
-
<1
-
-
< 2,0
-
-
< 10
-
-
< 10
-
-
< 10
-
-
< 0,1
-
-
< 10
-
-
< 100
Normatief
Herkomst en
bron
EN 14961-1
Deeltjesgrootte
(P)
Vochtgehalte (M)
EN 14774-1
EN 14744-2
Asgehalte (A)
EN 14775
Calorische
waarde (Q)
EN 14918
Bulkdichtheid
(BD)
EN 15103
Stikstof, N
EN 15104
Zwavel, S
EN 15289
Chloride, Cl
EN 15289
Arseen, As
EN 15297
Cadmium, Cd
EN 15297
Chroom, Cr
EN 15297
Koper, Cu
EN 15297
Lood, Pb
EN 15297
Kwik, Hg
EN 15297
Nikkel, Ni
EN 15297
Zink, Zn
EN 15297
Mm
Q13.0 > 13,0
of
Q3.6 > 3,6
Kg/ losgestorte BD150 > 150
BD200 > 200
m3
MJ/kg of
kWh/kg
Gewichts%
droog
Gewichts%
droog
Gewichts%
droog
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
mg/kg
drooggewicht
Zie tabel 3.2
Opgaaf
N.B. Deze tabel is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie. Voor daadwerkelijk gebruik van EN 14961-4
dient men het officiële normdocument te raadplegen.
24
Tabel 5.3 Voorbeeld van een samenstellingsverklaring voor hout chips.
Samenstellingsverklaring van hout chips, gebaseerd op EN norm
Leverancier
Houtbrandstof bv
Postbus 100
1000 AA Houtse Bossen
Contactpersoon: de heer C.H. Ipsmaker
E-mail: [email protected]
Contract nr.: No 0020/1/a
Houtsoort
Dunningshout, naaldhout
Herkomst
Buitengebied x
Hoeveelheid van levering
20 ton (zie bijgaande weegbon)
Eigenschappen
Deeltjesgrootte
P31,5
Vochtgehalte
M25
Asgehalte
A1.0
Dichtheid (kg/bulk m3)
BD150
Calorische waarde (MJ/kg)
Q3.6
Ook voor de andere brandstofklassen onder EN 14961 (pellets, briketten, etc.) geldt dat de brandstoffen
worden gespecificeerd aan de hand van herkomst, fysieke verschijningsvorm, en samenstelling.
5.3.3 Methoden voor de bepaling van de eigenschappen van houtbrandstoffen
Om te kunnen bepalen of een brandstof voldoet aan de specificaties zoals vastgelegd in EN 14961, zijn een
aantal bepalingen en analyses nodig. De wijze waarop de bepalingen en analyses moeten worden uitgevoerd is
ook gestandaardiseerd in een aantal verschillende normen. In tabel 5.2 zijn deze in de eerste kolom al
genoemd.
Tabel 5.4 vat de belangrijkste normen voor relevante bepalingen en analyses nogmaals samen. In de eerste
kolom staat het Europese normnummer, in de tweede kolom het Nederlandse norm-equivalent. De derde
kolom geeft de officiële omschrijving van de norm.
25
Tabel 5.4 Normen voor de bepaling van eigenschappen van houtbrandstoffen.
Europese
norm
EN 14744-1
Nederlandse
norm
NEN-EN 14744-1
EN 14744-2
NEN-EN 14744-2
EN 14775
EN 14918
NEN-EN 14775
NEN-EN 14918
EN 15103
NEN-EN 15103
EN 15104
NEN-EN 15105
EN 15149-1
NEN-EN 15149-1
EN 15289
NEN-EN 15289
EN 15297
NEN-EN 15297
Titel
Vaste biobrandstoffen – Methoden voor de bepaling van het
vochtgehalte- Methoden met drogen in de oven – Deel 1: Totale
vochtgehalte – Referentiemethode
Vaste biobrandstoffen –Methoden voor de bepaling van het
vochtgehalte – Methoden met drogen in de oven – Deel 2: Totale
vochtgehalte – Vereenvoudigde methode
Vaste biobrandstoffen- Bepaling van het asgehalte
Vaste brandstoffen – Methoden voor de bepaling van de
verbrandingswaarde
Vaste biobrandstoffen – Methoden voor de bepaling van
bulkdichtheid
Vaste biobrandstoffen – Bepaling van het totale gehalte aan koolstof,
waterstof en stikstof – Instrumentele methoden
Vaste biobrandstoffen – Methoden voor de bepaling van
deeltjesgrootteverdeling – Deel 1: Trilschermmethode door gebruik
van zeefopeningen van 1 mm en groter
Vaste biobrandstoffen – Bepaling van het totale gehalte aan zwavel en
chloor
Vaste biobrandstoffen – Bepaling van de minst voorkomende
elementen - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb< Sb, V en Zn
N.B. Deze tabel is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie. Voor daadwerkelijk gebruik van EN 14961-4
dient men het officiële normdocument te raadplegen.
26
6. Kwaliteitsborging in de keten
In Hoofdstuk 5 is uiteengezet hoe genormeerde classificatie van houtbrandstoffen werkt. Deze normen vormen
als het ware ‘een taal’ waarmee houtbrandstoffen op een uniforme manier worden aangeduid. Dit maakt het
voor spelers in biomassaketens en voor andere stakeholders eenvoudig om te interpreteren met wat voor soort
houtbrandstof ze te maken hebben.
Naast normering van de kwaliteit van houtbrandstoffen is ook kwaliteitsborging in de biomassaketen
essentieel. Kwaliteitsborging geeft marktpartijen zekerheid dat geleverde of ontvangen houtbrandstoffen
daadwerkelijk voldoen aan een (genormeerde) kwaliteitsklasse.
Uit de literatuur en interviews met stakeholders blijkt dat kwaliteitsborging in de praktijk op verschillende
manieren wordt vormgegeven.
De meest gebruikte en meest eenvoudige manier is door afspraken over brandstofkwaliteit vast te leggen in
houtbrandstof leveringscontracten tussen partijen. Paragraaf 6.1 gaat in op contracten voor houtbrandstof
leveringen.
Daarnaast kan de biomassa keten op een meer systematische manier worden beschouwd, namelijk door (eisen
aan) processen en producten in de keten systematisch vast te leggen. Praktisch komt dit erop neer dat alle
spelers in de keten een kwaliteitsmanagement systeem hebben waarin deze eisen zijn vastgelegd. De EN 15234
is een norm die kwaliteitsborging in de keten standaardiseert. Paragraaf 6.2 behandelt de inhoud van deze
norm.
Toepassing van de EN 15234 is echter (nog) niet gebruikelijk, onder meer door de vrij recente datum van
publicatie (2011).
6.1 Biomassa leveringscontracten
Standaarden voor houtchips worden gebruikt voor de specificatie van leveringscontracten voor
houtbrandstoffen. De leverancier garandeert in het contract dat de geleverde houtbrandstoffen voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitscriteria.
Leveringen van houtbrandstoffen kunnen eventueel (door een onafhankelijke derde partij) worden geanalyseerd
op de afgesproken kwaliteitscriteria. Dit is in het bijzonder relevant wanneer het vermoeden bestaat dat niet
wordt voldaan aan de contract voorwaarden.
Tabel 6.1 vat standaard aspecten in een brandstof leveringscontract samen. In bijlage 1 en 2 zijn twee
voorbeeld contracten opgenomen.
27
Tabel 6.1 Standaard aspecten in een houtbrandstof leveringscontract.
Aspect
Onderwerp van het
contract
Kwaliteit van houtchips
Herkomst van houtchips
Kwaliteitscontrole
Vergoedingen
Indexatie
Verwijdering van assen
Contractduur en
voorwaarden voor
opzegging
Aansprakelijkheid
Omschrijving
Verplichting van de leverancier om een bepaalde hoeveelheid van een
gespecificeerde houtbrandstof te leveren, en de verplichting van de afnemer
om deze te accepteren
- Specificatie van de brandstof conform een beschikbare standaard, of
- Specificatie van de brandstof conform overeengekomen kwaliteitscriteria, die
kunnen verwijzen naar (elementen van) beschikbare standaarden
- % afkomstig uit bos, uit zagerijen, uit landschapsonderhoud, etc.
- Aantal te nemen monsters
- Voorwaarden voor het bewaren van monsters
- Specificatie van meet apparatuur en meetmethoden
- Prijsstelling
- Betalingsvoorwaarden (facturatie, volumes, energie inhoud)
- Recht op compensatie wanneer niet wordt voldaan aan de contractueel
overeengekomen kwaliteitscriteria
- Indices voor het aanpassen van waarden/prijzen (bijvoorbeeld olieprijs)
- Eventueel afnameplicht van assen voor leverancier van houtbrandstof
- Begin- en einddatum
- Automatisch verloop van contract dan wel opzegtermijnen
- Schade aan de installatie door slechte kwaliteit brandstof
- Compensatie bij (tijdelijk) niet leveren van brandstof
Afrekenen van leveringen houtbrandstof
In contracten voor de levering van houtchips worden drie methoden onderscheiden waarop de prijs voor het
geleverde materiaal kan worden bepaald. Omdat bij één van de methoden een directe relatie ligt met de
kwaliteit(borging) van de biomassa, worden de respectievelijk methoden onderstaand kort behandeld.
De eerste methode is afrekenen op volume basis. Dit is een eenvoudige methode, echter weinig accuraat als
het gaat om het bepalen van de kwaliteit van het geleverde materiaal (o.m. energie inhoud).
De tweede methode is afrekenen op basis van gewicht en watergehalte. Deze methode is in ieder geval
aantrekkelijk wanneer er sprake is van variatie in hout, herkomst en bulk gewichten. Dit vraagt nogal wat
logistieke maatregelen: watergehaltes zullen per batch moeten worden bepaald, en een weegbrug is nodig om
gewicht van leveringen te bepalen.
De derde methode is afrekenen op basis van energie-inhoud. Bij deze methode wordt een standaard prijs
bepaald (in euro’s per ton) voor chips met een bepaald vochtgehalte, en worden correctiefactoren gehanteerd
voor de prijsberekening bij een afwijkend vochtgehalte. De afnemer bepaalt hierbij voor de daadwerkelijk
ontvangen hoeveelheid energie. De leverancier heeft een incentive om brandstof met een hoge energie inhoud
te leveren.
In tabel 6.2 staan een aantal voor- en nadelen van deze methoden samengevat:
28
Tabel 6.2 Afrekenmethoden voor houtbrandstof – voor- en nadelen.
Methode van afrekening
Op volume basis
Voordelen
- volume is gemakkelijk te bepalen
- bij verschillende leveranciers zijn
individuele batches gemakkelijk
toe te rekenen
Op basis van gewicht
en watergehalte
-
Op basis van de
hoeveelheid
geproduceerde energie
-
Niet afhankelijk van het type
hout en de bulk dichtheid
Hoge mate van nauwkeurigheid
in relatie tot energie inhoud van
levering
Afrekening op basis van geleverde
kwaliteit van brandstof
Niet afhankelijk van gewicht en
type hout
Niet afhankelijk van watergehalte
Kosteneffectief
Nadelen
- Grote mate van onzekerheid over
de energie inhoud van geleverde
brandstof
- Geen stimulans om de energie
inhoud van de geleverde
brandstof te verbeteren
-> mogelijke variatie in kwaliteit
is bron van conflicten tussen
leverancier en afnemer
- Consequent meten van gewicht
en watergehalte vraagt om
voorzieningen daartoe (weegbrug
e.d.)
- Relatief tijdsintensief en duur
-
-
Afhankelijk van de efficiency en
derhalve ook de staat van
onderhoud van de installatie
Bij verschillende leveranciers zijn
individuele batches moeilijk toe
te rekenen
6.2 Kwaliteitsborging conform EN 15234
Met EN norm 15234 [12] wordt beoogd de kwaliteit van de vaste biomassa door de gehele supply chain te
garanderen, vanaf het ontstaan tot de finale levering van de biomassa brandstof, en om vertrouwen te geven
dat wordt voldaan aan de gespecificeerde kwaliteitseisen.
De houtbrandstof supply chain bestaat daarbij uit de verschillende elementen zoals in figuur 6.1 aangegeven
Documentatie van herkomst
Biomassa
Inzameling van
onbewerkte
biomassa
Brandstofkwaliteitverklaring
Productie van
brandstof
Handel & levering
van brandstof aan
eindgebruiker
Eindgebruiker
(energie
productie)
Supply chain activiteiten gedekt door CEN 15234
Figuur 6.1 Schematische weergaven van de vaste brandstof supply chain (schema is bewerkte versie van
schema in het normdocument EN 15234).
29
Meer specifiek is het doel van de EN 15234 norm om als tool te dienen ten behoeve van een efficiënte handel
in brandstoffen, en er zo voor te zorgen dat:
a. De gebruiker een brandstof vindt die past bij zijn behoefte;
b. Producenten en leveranciers een brandstof kunnen produceren met goed gedefinieerde en constante
eigenschappen, die bovendien goed te communiceren zijn aan de gebruiker.
EN 15234 omschrijft eisen aan traceerbaarheid, productie, transport, handling en opslag van brandstoffen.
Onderstaand zijn deze samengevat:
Eisen aan traceerbaarheid
Alle spelers in de supply chain zijn verantwoordelijk voor het traceren van de herkomst en aard van het
materiaal dat zij leveren. De eerste speler in de keten is verantwoordelijk om de bijbehorende documentatie
voor het eerst te maken. De documentatie moet beschikbaar zijn bij alle spelers in de supply chain.
Productie eisen
De EN 15234 eisen aan de productie van de brandstof hangen af van de uiteindelijk te stellen eisen aan de
brandstof. Dit leidt per situatie tot verschillende concrete maatregelen voor kwaliteitsborging. In zijn
algemeenheid onderscheidt EN 15234 zes stappen om te komen tot kwaliteitsborging in het productieproces
van brandstoffen:
• Stap 1: Vastleggen van de specificatie van de brandstof;
• Stap 2: Vastleggen van de stappen in de proces keten;
• Stap 3: Analyse van factoren die de brandstofkwaliteit en prestaties van de producent beïnvloeden;
• Stap 4: Identificeren en documenteren van ‘Critical Control Points’, om zo te voldoen aan de
brandstofspecificatie
• Stap 5: Selecteren van maatregelen waarmee vertrouwen aan klanten kan worden gegeven dat voldaan
wordt aan de specificatie
• Stap 6: Identificeren en documenteren van werkwijzen voor het apart verwerken van materialen en
brandstoffen die niet aal de specificatie voldoen.
Eisen aan transport, handling en opslag
EN 15234 schrijft voor dat transport, handling en opslag van de brandstof zodanig moeten plaatsvinden dat dit
de kwaliteit van de brandstof niet schaadt. Procedures hiervoor dienen te worden gedocumenteerd.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het vermijden van vervuiling met ander materiaal, zoals stenen
of gronddeeltjes, en aan rot door vochtig worden van de brandstof
Brandstofanalyse en specificatie
EN 15234 beschrijft principes voor monstername en –analyse, en documentatie van gegenereerde data .
6.3 Andere wijzen voor kwaliteitsborging in de keten
Het toepassen van een integraal kwaliteitssysteem conform EN 15234 maakt het voor alle betrokkenen in de
biomassaketen duidelijk welke kwaliteitseisen gelden op welk punt in de keten. Een kwaliteitssysteem moet
dan worden toegepast door de hele keten, vanaf de levering van ruwe biomassa tot en met de productie van
energie.
In de praktijk worden veelal kwaliteitssystemen gebruikt die formeel niet conform CEN 15234 zijn, maar
30
volgens andere standaarden (bijvoorbeeld in Finland de ‘Quality assurance system manual for wood fuel
enterpreneurs in Finland’ [19]). Daarnaast sluiten systemen veelal aan bij ISO 9000 systemen voor
kwaliteitsmanagement, wanneer deze al bij de betreffende bedrijven zijn geïmplementeerd. Waar het in alle
gevallen om gaat is het vastleggen van kwaliteitseisen op ieder punt in de keten, en kritisch controle punten
(‘Critical Control Points’) waarmee die kwaliteit wordt geborgd.
In onderstaand kaderstaat een opsomming van punten die kritisch zijn bij het implementeren van
kwaliteitsstandaarden in biomassaketens. Deze zijn afgeleid van [19]. Ook in verschillende andere documenten
zijn praktische handreikingen te vinden voor het borgen van kwaliteit in biomassaketens (zie bijvoorbeeld [21]
en [11]).
Kritische punten bij het implementeren van kwaliteitsstandaarden in biomassaketens [19]
Fase 1: Levering van hout
1. Geschiktheid van het hout voor de productie van hoogkwalitatieve houtchips? (betreft het rondhout,
tak- en tophout, groenafval, resthout afvalhout)
2. Aandeel verontreinigingen dient tot een minimum te zijn beperkt (zand, grond, stenen, metalen, etc.)
3. Gebruik van hout mag geen negatieve lokale bij-effecten hebben (bijvoorbeeld het onttrekken van
nutriënten door oogst van tak- en tophout)
4. In geval van houtoogst uit bos dient de oogsttijd goed te worden gekozen (broedseizoen; beschikbare
tijd voor natuurlijke droging)
Fase 2: Bewerking van hout
5. Gebruik van de juiste machines en apparatuur (verkleinen, shredden)
6. Correct en regelmatige onderhoud van de machines en apparatuur
Fase 3: Opslag en transport
7. Vormgeving van de opslag (overkapping, mogelijkheid tot natuurlijke droging door wind en/of zon)
8. Keuze van juiste vervoersmodaliteit en optimalisatie van transportroutes (logistiek)
9. Eventuele noodzaak tot actieve droging van het hout
10. Mogelijkheden tot controle van de kwaliteit van de houtbrandstof
(weegbrug,laboratoriumvoorzieningen, aanwezigheid van certificeringssysteem)
Fase 4: Brandstofgebruik
11. Geschiktheid van de brandstoffen voor de kachel (watergehalte, asgehalte, deeltjesgrootte en vorm, etc.),
mede in relatie tot het beschikbare invoersysteem van de kachel
12. Onderhoud van de installatie
13. Afzet van assen
14. Kennis van de eigenaar/gebruiker van de kachel omtrent optimaal gebruik.
31
7. Conclusies en aanbevelingen
Hoofdstuk 2 beschreef dat problemen rond de kwaliteit van biomassa zich in Nederland voordoen in de handel
en levering van biomassa aan installaties, alsmede bij de vergunningverlening van en het toezicht op deze
installaties. In dit hoofdstuk gaan we na op welke wijze buitenlandse ervaringen met kwaliteitsborging een rol
zouden kunnen spelen bij het verminderen van kwaliteitsproblemen in Nederland, en doen we hiervoor
aanbevelingen (paragrafen 7.1 en 7.2). In paragraaf 7.3 gaan we na hoe systemen voor kwaliteitsborging zich
verhouden tot ontwikkelingen in de biobased economy, respectievelijk de implementatie van
duurzaamheidsstandaarden voor houtige biomassa.
7.1 Kwaliteitsborging bij de handel en levering van biomassa
Problemen met de kwaliteit van biomassa doen zich in Nederland vooral voor bij kleinere en middelgrote
installaties (van indicatief enkele 100-en kW tot enkele MW). Waar het in de basis op neerkomt is dat
marktpartijen onvoldoende ervoor zorgen dat brandstof die zij leveren of gebruiken daadwerkelijk voldoet aan
de door de kachelleverancier opgegeven specificatie. De specificatie van de brandstof is onvoldoende in
contracten geborgd, en wordt onvoldoende door monstername en analyse getoetst.
In het buitenland is kwaliteitsborging van biomassa voor middelgrote en ook kleinere installaties gebruikelijker
(hoewel niet overal daadwerkelijk toegepast). De kosten die zijn gemoeid met de specificatie, monstername en
analyse van brandstoffen blijken daar op te wegen tegen de vergrote bedrijfszekerheid. Er is geen reden om aan
te nemen waarom dat in de Nederlandse markt niet ook zo zou zijn.
De Nederlandse biomassamarkt kan dankbaar gebruik maken van de systemen zoals die in het buitenland zijn
toegepast, en van de daarmee opgedane operationele ervaringen. Daartoe is het wel nodig dat de principes en
de praktische uitwerking van kwaliteitsborging duidelijker worden voor met name de kleinere en middelgrote
partijen in biomassaketens. Op dit moment bestaat bij deze marktpartijen nog veel onbekendheid over de
principes van kwaliteitsborging, en hoe dat operationeel vorm te geven.
Mede op basis van de feedback van geïnterviewde Nederlandse biomassapartijen menen wij dat het volgende
noodzakelijk is:
1. Vergroten van de kennis over kritische parameters voor houtbrandstoffen
In de Nederlandse biomassamarkt heerst veelal het adagium ‘iedereen kan houtchips maken’. Het maken van
chips uit houtige biomassa wordt daarbij primair gezien als een kosteneffectieve (of lucratieve) manier van
verwerking van de biomassastroom, en veel minder benaderd als een productieproces van een brandstof met
specifieke eigenschappen.
Bij spelers in biomassaketens en bij bio-energie installaties dient te kennis te worden vergroot over:
• kritische parameters van houtbrandstoffen (asgehalte, watergehalte, verontreinigingen, etc.), en de relatie
met toepassingsmogelijkheden;
• ‘best practice’ bij oogst, opslag en bewerking van biomassa: hoe kom ik van een ruwe biomassa tot een
goede houtbrandstof.
32
Vertegenwoordigende organisaties uit de biomassa en bio-energiesector zouden hierbij meer dan nu het geval
is een voortrekkersrol moeten nemen, door bijvoorbeeld het maken van handreikingen, ‘best practice
guidelines’, en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het vele
materiaal dat hierover in het buitenland al is ontwikkeld (zie onder meer de referentielijst).
2. Vergroten van kennis over normering van brandstofkwaliteiten, en van kwaliteitsborging
Bij veel kleinere marktpartijen bestaat geen of onvoldoende kennis van de bestaande systemen voor normering
van brandstofkwaliteiten, en van kwaliteitsborging in de keten. Daardoor zijn partijen ook onvoldoende in staat
zelf kwaliteitsborging in de keten te organiseren.
De kennis hierover dient te worden vergroot, bijvoorbeeld door het opstellen en verspreiden van een
toegankelijke handreiking kwaliteitsborging. De informatie zoals in onderhavig rapport samen gebracht, zou
daarvoor een goede eerste basis kunnen vormen. Deze handreiking zou zo praktisch mogelijk moeten zijn,
inclusief voorbeelden van contracten, monitoring systematieken etc.
Ook hier zien wij een rol voor de vertegenwoordigende organisaties uit de biomassa en de bio-energiesector.
3. Bundeling van kennis
In Nederland is binnen de biomassa en bio-energiemarkt sprake van vele vertegenwoordigende organisaties, die
alle biomassa en bio-energie als (beperkt) deel van hun activiteitenpakket hebben. Voorbeelden binnen alleen al
de hout-energieketens zijn het Platform Bio-energie, Bosschap, BVOR, Platform Hout in Nederland, Stichting
Kringloop Hout, BRBS, AVIH, etc.
Kennis over biomassa en bio-energie is hierdoor in Nederland versnipperd aanwezig. Daar komt bij dat de
verschillende vertegenwoordigende organisaties biomassa primair benaderen vanuit het belang dat hun
achterban daarbij heeft, en dat dit niet noodzakelijkerwijs het meer algemene belang dient. Gevolg daarvan is
ook dat veel energie wordt gestoken in afstemming tussen organisaties onderling, hetgeen ten koste gaat van
de slagkracht naar de markt toe.
Bovengenoemde versnippering belemmert een spoedige verdere professionalisering van de biomassa- en de
bio-energiemarkt. Het zou daarom de moeite zijn om de wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘nationaal
expertise centrum biomassa’ te onderzoeken, dan wel een ‘portal’ waar informatie over onder meer biomassa
kwaliteitsborging is verzameld. Voorbeelden daarvan in het buitenland zijn de ‘Fakultät für
Ressourcenmanagement’ in Göttingen, Duitsland (www.hawk-hhg.de) en de ‘Sustainable Energy Authority
Ireland’ (www.seai.ie).
7.2 Classificatie van houtbrandstof als ‘biomassa’ of als ‘afval’
Voor de inzet van houtig materiaal in bio-energiecentrales is van belang of de brandstof als biomassa kan
worden aangemerkt, dan wel als afval moet worden beschouwd.
In het verleden zijn de definities van biomassa en afval door vergunningverleners en handhavers verschillend
geïnterpreteerd: een partij houtchips die in het ene geval als schone biomassa mocht worden geclassificeerd,
was in het andere geval een afvalstroom. Dit heeft geleid tot problemen bij de vergunningverlening en
33
handhaving, en indirect geleid tot een ongelijk (geografisch) speelveld in Nederland.
Hoewel het aannemelijk is dat deze problematiek door de in 2013 doorgevoerde wijzigingen in de regelgeving
minder wordt, lijkt het tevens waarschijnlijk dat verschillende interpretaties van het begrip biomassa een rol
zullen blijven spelen.
Op verschillende plaatsen in het buitenland gebruikt men de genormeerde kwaliteitsklassen houtbrandstoffen
als basis voor vergunningverlening. Wanneer een vergunning aanvrager aangeeft uitsluitend houtbrandstof toe
te zullen passen die voldoet aan Ö-norm M7133 of CEN-norm 14961, zijn minder vergaande emissie eisen
nodig dan wanneer de kwaliteit meer varieert of onduidelijker is. Via de administratatie van de bioenergieinstallatie controleert de toezichthouder (handhaver) of daadwerkelijk alleen brandstof van de
genormeerde kwaliteit is toegepast.
Wij bevelen aan te onderzoeken of een dergelijke benadering in Nederland een oplossing zou kunnen bieden
voor de interpretatie van het begrip ‘biomassa’ (ook wanneer de installaties onder de 15 MW zijn en onder het
Activiteitenbesluit vallen): houtbrandstof die zeker aan een van voornoemde normen voldoet kan dan
‘standaard’ als biomassa worden geclassificeerd..
Bij de verdere gedachtenvorming hierover dienen tenminste te worden betrokken relevante beleidsmakers op
het gebied van biomassa, bio-energie en emissie-eisen van stookinstallaties, vergunningverleners (inclusief
InfoMil), alsmede leveranciers van bio-energieinstallaties en producenten/leveranciers van houtbrandstoffen.
7.3 De relatie met kwaliteitsborging in de biobased economy en met duurzaamheidscertificatie
De biobased economy
In Nederland wordt steeds meer biomassa ingezet voor hoogwaardige biobased toepassingen anders dan
energieproductie. Dit betreft zowel geteelde biomassa als reststromen.
In zijn algemeenheid geldt dat hoe hoogwaardiger de beoogde toepassing, hoe homogener en beter
gedefinieerd de biobased grondstof zal moeten zijn. Dat betekent dat kwaliteitsborging van de grondstof, en
door de keten heen, alleen nog maar belangrijker wordt.
Het ligt voor de hand dat een deel van de partijen die nu betrokken zijn in bio-energieketens ook een rol
ambiëren te spelen bij toekomstige andere biobased toepassingen voor biomassa. Dat pleit er des te meer voor
om de in dit rapport gesuggereerde kwaliteitsborging voor houtbrandstof ketens na te streven: dit
professionaliseert niet alleen de bio-energiemarkt, maar positioneert partijen ook beter voor (kwaliteitsborging
in) activiteiten in toekomstige ketens.
Duurzaamheidscertificatie
Duurzaamheidscertificatie van vaste biomassa voor bio-energie wint aan belang. In het SER Energieakkoord is
afgesproken dat biomassa die wordt ingezet voor bijstook onder meer moet voldoen aan de eisen van NTA
8080 of van een gelijkwaardig schema. Ook marktpartijen zelf vragen in toenemende mate om aantoonbaar
duurzame biomassa, vanuit eigen overtuiging of daartoe aangemoedigd door maatschappelijke organisaties,
financiers en andere stakeholders.
In de Nederlandse biomassamarkt is het NTA 8080 schema op dit moment het meest gebruikte
certificatieschema voor biomassa voor energiedoeleinden. Daarnaast zijn er bosbeheerschema’s zoals FSC en
34
PEFC, die op dit moment vooral worden toegepast voor biomassa voor materiaaltoepassingen (en minder voor
energieproductie).
Duurzaamheidscertificatie is iets anders dan kwaliteitsborging, maar heeft er wel overeenkomsten mee. Waar
duurzaamheidscertificatie zich richt op de duurzame productie en herkomst van de biomassa, richt
kwaliteitsborging zich op de fysisch-chemische samenstelling van de biomassa. Bij zowel kwaliteitsborging als
duurzaamheidscertificatie is kennis over de herkomst (traceerbaarheid) van de biomassa belangrijk. Dit laatste
biedt een mogelijkheid tot koppeling van systemen.
Biomassa ketenspelers die gecertificeerd zijn conform de NTA 8080 of een ander duurzaamheidsschema,
moeten traceerbaarheid van biomassa aantoonbaar maken. Daartoe hebben deze partijen systemen voor
interne controle en administratie in hun bedrijfsvoering geïmplementeerd (massabalans e.d.). Voor
kwaliteitsborging van biomassa in de keten kan voor een belangrijk deel bij deze zelfde systemen worden
aangesloten, waarmee partijen dubbel werk kunnen voorkomen. Indien gewenst kan het systeem van
kwaliteitsborging dan ook gemakkelijk door een onafhankelijke derde partij worden getoetst (namelijk samen
met de controle van de NTA 8080 eisen).
Hierbij is van belang op te merken dat het niet aannemelijk is dat kleine biomassapartijen en –installaties op
korte termijn verplicht zullen worden tot duurzaamheidscertificatie, en de daaraan gerelateerde systemen voor
interne controle en administratie dus ook niet (vanzelfsprekend) aanwezig zullen zijn.
35
8. Referentielijst
[1] Aebiom (2008). Wood fuels handbook ; production – quality requirements – trading. AIEL (Italian
Agriforestry Energy Association), Italië, 2008.
[2] AVIH (2013) Biomassakaart op www.avih.nl/biomassakaart
[3] Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe e.V. (2010). Marktübersicht Hackschnitzel-Heizungen. Gülzow (Duitsland), mei 2010.
[4] Centraal Bureau voor de Statistiek (2010). Houtverbruik bij huishoudens. CBS (Rijswijk), 4 mei 2010.
[5] Danish Forestry Extension (2011). Quality wood chip fuel. Factsheet. Brödsten (Denemarken), 2011.
[6] Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (2010). Marktübersicht Hackschnitzel-Heizungen, 3
(Aktualisierte Auflage). Gülzow (Duitsland), 2010.
[7] Forest (2011). A Guide to Biomass Heating Standards – Ensuring quality and reliability in the biomass
heating supply chain. Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente – CTI, 2011.
[8] Kremer, J. (2011) State of the art regarding quality certification schemes and labelling in Germany and
Austria. Biomasstradecentre II. Freising, October 2011.
[9] LK-Niederösterreich (2008). Energie aus Holz – Informationsbroschüre der Landwirtschaftskammer, St.
Pölten. St. Pölten (Oostenrijk), 2008.
[10] LKW – Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (2002). Bereitstellung von Waldhackschnitzel
– Merkblatt 10. München (Duitsland), 2002.
[11] Neff A. (2011). Qualitätssicherung und Versorgungssicherheit von Hackschnitzeln in Niedersachsen und
Österreich. Fachhochschule Kufstein Tirol (Oostenrijk), 2011.
[12] NEN (2011). NEN-EN 15234-1 Solid biofuels – Fuel quality assurance –Part 1: General requirements.
Delft, maart 2011.
[13] NEN (2011). NEN-EN 14961-1 Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 1: General
requirements. Delft, juni 2011.
[14] NEN (2011). NEN-EN 14961-2 Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 2: Wood pellets for
non-industrial use. Delft, juni 2011.
[15] NEN (2011). NEN-EN 14961-3 Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 3: Wood briquettes
for non-industrial use. Delft, juni 2011.
36
[16] NEN (2011). NEN-EN 14961-4 Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 4: Wood chips for
non-industrial use. Delft, juni 2011.
[17] NEN (2011). NEN-EN 14961-5 Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 5: Firewood for nonindustrial use. Delft, juni 2011.
[18] SenterNovem (2005). Afval of biomassa – een juridische onderbouwing. Utrecht, januari 2005.
[19] VTT Processes en The Trade Association of Finnish Forestry and Earth Moving Contractors (2004). Quality
assurance system manual for wood fuel enterpreneurs in Finland – Model quality manual. Jyväskylä (Finland),
december 2004.
[20] WIP (2006) Installateurs Handbuch Biomassaheizanlagen. 2. Version. München (Duitsland), mei 2006.
[21] Woodheat solutions (2011). Roadmap for Implementing Standards. Bioenergy Service, Graz (Oostenrijk),
March 2011.
[22] Zelinski, V en A. Loewen (2008). Analytik van Holzhackschitzeln – Analytik/Klassifikation/Normierung.
Fakultät Ressourcenmanagement Göttingen (Duitsland).
37
Lijst van geïnterviewde experts
Algemene Vereniging van Inlands Hout (AVIH) – de heer C. Boon
Bioenergy Service (Graz, Oostenrijk) - De heer F. Moser
Bruins & Kwast – De heer H. Kwast
Bundesverband Bio-energie (Berlijn, Duitsland) - Mevrouw Draber
Danish Forestry Extension – de heer P. Kofman
Fakultät Ressourcenmanagement Göttingen (Duitsland) – De heer Zelinski
Forest Development Centre Sweden – de heer T. Fredriksson
Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) – De heer E. Bolhuis
NEN Energiewinning – Mevrouw A. de Jong en de heer H. Willemse
Staatsbosbeheer – De heer H. Wanningen
Sustainable Energy Authority Ireland – De heer P. Whelan
Trade Association of Finnish Forestry and Earth Moving Contractors (Jyväskylä, Finland) – De heer Mikko Jäkälä.
Van Werven Biomassa – De heer T. van der Giessen
De heer P. Sessink – zelfstandig consultant in Zweden, voormalig BVOR directeur in Nederland.
38
Bijlage 1: Voorbeeld contract voor levering van
houtchips (voorbeeld van www.promobio.eu)
Fixed and signed between the cooperative district heating plant XY (in the following operator called) and the
wood fuel supplier (in the following supplier called)
Preliminary note:
The operator will install and operate a district heating plant with wood chips in the location XY.
1.
The supplier delivers and the operator assume only untreated biomass wood chips with maximal corn size
5cm (G30, G50 or G100 depending on boiler requirements! ÖNORM 7133 or local standard) and
moisture content wet base (MC) lower 50%.
2. Delivery in coordination with the responsible person (which is nominated later) from the operator after
fixing the time and date (daytime and weekday) mainly during winter month to the heating plant XY.
3. After the deposition of the material, all responsibilities were transferred to the operator.
4. The operator take from the supplier a yearly amount of up to ______atro tonns, it is about ______bulk
cubic metre wood chips spruce / fire tree with a moisture content of 50%.
5. Is there a limitation in the heat production independent of the reason, the operator can reduce the
amount of the wood chips which have to be delivered aliquot.
6. The operator can adapt the amount of fixed wood chips depending on the produced heat aliquot.
7. The supplier is committed to inform the operator about the projected yearly amount of wood chips before
the end of September (before the heating season).
8. Accounting basis is the delivered weight (kg, to) and moisture content wet base transported to the heat
plant. Measuring of weight (weight bridge fee) has to pay the supplier. In case of small quantities of
delivered wood chips, up to about 10 m³ wood chips an estimation of the operator is allowed. The
operator can make wood chips samples and in case of higher moisture content the operator can reduce
the price level for the wood chips (in correlation of the lower energy content).
9. The moisture content will be measured with a drying box at a temperature level of 105°C after 12 hours
and with additional measurement equipment (has do be fixed during the contract). The sample has to be
taken during the offloading process.
10. The price which is paid to the supplier is calculated on the basis of the energy content depending of the
moisture content according to standard ÖNORM M7132 and M7133 (or other national standard). The
base rate for the price without any type of tax is fixed with _____€/MWh.
The accounting will be every moth with a date of payment of 30 days.
A guideline value (without taxes) is about _____€/m³ with 40% MC
39
Wood chips qualities according to ÖNORM M7133 standard and price examples [€]
MC w.b. 30
dry
MC 20 – 29.9%
MC w.b. 35
little dry
MC 30 – 34.9%
MC w.b. 40
humid
MC 35 – 39.9%
MC w.b. 50
wet
MC 40 – 49.9%
soft
wood
hard
wood
per
ton
soft
wood
hard
wood
per
ton
soft
wood
hard
wood
per
ton
soft
wood
hard
wood
per
ton
per
bulk
m3
per
bulk
m3
per
ton
per
bulk
m3
per
bulk
m3
per
ton
per
bulk
m3
per
bulk
m3
per
ton
per
bulk
m3
per
bulk
m3
per
ton
per
MWh
10.76
15.23
46.76
9.81
13.87
42.64
8.33
11.72
36.10
6.38
8.98
27.60
13.08
(price example: insert your local and actual price level!!)
1. The price will increase or degrease depending on the following index: (1/3 Energy wood index, 1/3
consumer price index, 1/3 oil price index). If energy wood index is not published the wood index will be
used in this year. The calculation will be made in the third quarter of the year with the actual published
index value. The Price increase is limited with the percentage increasing of the heat supply contract with a
basic price of _____€Cent /kwh (without taxes and other dues). A changing in the price will be realised if
the difference is higher than 5% of the actual price.
2. The duration of this supply contract is unlimited. The first wood supply is depending on the beginning of
the operation of the plant XY. The operator can cancel the supply contract in case of important reasons
during a period of one month.
3. This contract can switch to a legal successor of the operator.
4. Resolution of disputes the court of jurisdiction is _____.
5. Beside this contract are no oral or written agreements. Any change needs to be lagal the signature of both
parties, operator and supplier.
Location: _____________________
Date: _________________________
Signature of the supplier: ___________________________
Signature of the operator: __________________________
40
Bijlage 2: Voorbeeld contract voor levering van
houtchips (voorbeeld van www.energiek2020.nl)
Geachte heer […],
Tijdens het gesprek van datum jongstleden hebben wij afspraken gemaakt over de levering van houtsnippers
door houtleverancier A aan de bio-energie installatie B te [plaatsnaam]. We hebben afgesproken de
gespreksresultaten om te zetten in een schriftelijke overeenkomst.
Wij zijn het volgende overeengekomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Etc.
A start datum met de exploitatie van een bio-energie-installatie, waarvoor jaarlijks ca. X ton verse houtige
houtsnippers benodigd is. A zal jaarlijks in de periode van maand X tot maand Y stoken in de bio-energieinstallatie. A zal de benodigde houtsnippers betrekken van B.
Partijen zullen periodiek evalueren kwaliteit van de houtsnippers in relatie tot de exploitatie van de
installatie evalueren. In de aanvangsperiode zal dit frequent kunnen plaats vinden.
Looptijd: de overeenkomst heeft een looptijd van X jaren (liefst 4 of 5 jaar) gerekend vanaf de datum
waarop de eerste levering plaats vindt.
Aanvang en einde: de overeenkomst wordt van kracht op het moment van ondertekening en wordt
uiterlijk datum en jaartal beëindigd.
Levering: op basis van een globale jaarplanning, een maandplanning (waarmee voor 85% van het te
leveren tonnage zekerheid wordt geboden) en wekelijkse bestellingen (uiterlijk donderdag voor de
kalenderweek van leveren).
Typologie: 100 (NTA 8003) schoon, vers hout, zo veel mogelijk vrij van loof/naalden
Herkomst: afkomstig uit bosbouw/natuurbeheer en (landschappelijke) beplantingen.
Fysieke eigenschappen: versnipperd onbehandeld hout
Vochtgehalte: > 80 % van de geleverde houtsnippers heeft een vochtgehalte < 50% (liefst lager)
Jaargemiddelde vochtgehalte: 40-50% (o.b.v. ervaringscijfers)
Asgehalte: A2 (1-5%) (Önorm M7135)
Deeltjesgrootte P100 (CEN/TS 14961)
Leveringswijze: franco per vrachtwagencombinatie (containers of – bijvoorkeur - vrachtwagens met
walking floor).
Uitlossing: massa in tonnen (een weegbrief van een geijkte weegbrug, indien mogelijk de weegbrug aan
de straatnaam te plaatsnaam).
Prijs: € --,- (excl. btw) franco per geleverde ton.
Indexering: jaarlijks wordt de prijs geïndexeerd. Dit gebeurt aan de hand van de consumentenprijzen –
reeks inflatie van het CBS.
A heeft de mogelijkheid ook hout van derden aan te wenden voor de invulling van de onderhavige
overeenkomst.
Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van A van toepassing, waarvan een exemplaar is
bijgesloten. Genoemde leveringsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. De
toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt expliciet van de hand gewezen.
De onderhavige overeenkomst is volledig en gedeeltelijk overdraagbaar aan een andere partij.
41