Lees de hele overweging van Ben Vocking o.p.

Overweging 30 November 2014,Citykerk het Steiger Rotterdam
Eerste Advent
Ben Vocking o.p.
Lezingen: Handelingen 2,36-41; Marcus 13, 33-37.
Joost en Melissa maken een keuze voor hun zoontje Jonathan. Er zijn
mensen die zeggen, dat je met de doop moet wachten tot dat deze jongen
ZELF een keuze kan maken. Daar is iets voor te zeggen. Maar je kunt ook
naar voren brengen, dat alle ouders heel veel keuzes voor hun kind
maken: de noodzakelijke injecties, enige druk opdat het eet, het gaan
naar school, het leren delen etc. Ouders doen wat zij goed oordelen voor
hun kind. Daarom ook dit gebaar om Jonathan op die weg-van-Jezus te
plaatsen. En uiteraard moet hij later zelf laten zien of hij op deze weg
verder wil gaan.
We hoorden wat er op die Pinksterdag, toen Gods Geest over de leerlingen
van Jezus neerdaalde, gebeurde. Onomwonden spreekt Petrus over Jezus.
Ineens is de vrees weg. Hij durft zelfs te zeggen: die Jezus, die jullie
gekruisigd hebben, die is door God tot Heer en Christus/ Gezalfde/
Messias gemaakt. Mensen zijn onder de indruk van zijn woorden, en ze
zeggen dan: wat moeten we doen, mannen-broeders? - - - “Bekeer je en
laat je als teken van die bekering dopen”.
Bekeer je… Draai je om/ word een ander mens/ richt je op de ander/ ga
respectvol met de ander om/ maak hem of haar door jouw praatjes niet
kapot of ongelukkig/ deel met de ander/ maak tijd voor hem of haar/ gun
die ander een plek/ probeer niet altijd je eigen hachje te beschermen ten
koste van de ander/denk aan mensen die het moeilijk hebben en onze
hulp vragen middels de voedselbank/ wees gastvrij t.a.v. mensen die van
elders gekomen zijn.
En daarnaast mogen/moeten we denken aan onze wereld die in brand
staat. Bekeer je… Elkaar vrede toewensen, wat we straks weer zullen
doen, vraagt DIT ALLES; vraagt dat we elkaar nabij proberen te zijn.
Dat is heel veel en we komen er nooit mee klaar. Het gaat erom dat we
LICHT laten schijnen in het leven van anderen. Maar mensen onder ons
voelen zich tekort gedaan.
Deze woorden van Petrus houden ons een spiegel voor.En het is ook dat
woord uit het evangelie, dat dit naar voren brengt: wees waakzaam. Ieder
in huis heeft haar of zijn taak; ieder moet er voor zorgen, dat hij/zij
bijdraagt aan het geheel, aan het welzijn van allen. - - - De doop van
1
Jonathan, maar ook het ons opnieuw richten op de komst van Jezus in ons
midden, is een herinnering aan de levenstaak die we hebben: LEVEN
GEVEN aan elkaar en anderen.
Amen.
2