[PDF] SikaGard -6250

Productinformatieblad
Versie 2(01 / 2013)
SikaGard®-6250
Spuitbare en thixotrope wax voor holle ruimtes
Technische productgegevens
Geurvrije wax
oplossing
Kleur
Wit doorschijnend
Uithardingsmechanisme
Lucht droging
Soortelijke massa (vloeistof)
Ca. 0,85 kg/liter
1
Vastestofgehalte (CQP 002-2)
Ca. 42%
Verwerkingstemperatuur
15-25°C
Laagdikte
nat
100 μm
droog 50 μm
2
Droogtijd
Ca. 5 uur
Temperatuurbestendigheid
-50°C tot +180°C
Houdbaarheid (opslag in originele en ongeopende verpakking tussen 5°C en 25°C)
24 maanden
Chemische basis
Corporate Quality Procedure
2)
Beschrijving
®
SikaGard -6250 is een witkleurige,
geurvrije en duurzame wax met
uitstekende
roestwerende
eigenschappen. Het is geschikt
voor het beschermen van holle
ruimten
van
voertuigen
en
overtuigt met zijn uitstekende
applicatie-eigenschappen en een
uitstekende eindprestatie. Het
product
beschikt
over
eigenschappen om zichzelf te
herstellen en is uitermate hitte
bestendig.
Na droging blijft een wit klevende
waxcoating achter, die holle
ruimtes beschermd tegen corrosie.
®
wordt
SikaGard -6250
geproduceerd
volgens
het
kwaliteitsborgingssysteem
ISO
9001/14001.
.
23°C / 50% rel. luchtvochtigheid
Producteigenschappen
- Hoge weerstand tegen strooizout
- Uitstekende eigenschappen voor
laagopbouw
- Uitstekend waterverdringend
- Goede eigenschappen bij lage
temperaturen
- Uitstekend hittebestendig
- Geurvrij
- Geen nevel vorming en druppen
tijdens aanbrengen
- Permanent elastisch
- Zelfherstellende eigenschappen
Toepassingsgebieden
®
SikaGard -6250 is een spuitbare
anti-corrosie coating voor reparatie
en beschermen van verscholen
delen van voertuigen , zoals holle
ruimtes
in
deuren,
zijdelen,
motorkappen,
kofferbakken,
achterspoilers,
dorpels,
dwarsbalken en kolommen. Door
zijn
zeer
hoge
temperatuursbestendigheid
(tot
wel 180°C) kan SikaGard®-6250
ook gebruikt worden voor het
conserveren van de motor.
Het product kan nevelvrij gespoten
worden
en
druipt
niet
uit
®
afvoergaten.
SikaGard -6250
hecht goed op verscheidene
coatings, metaalprimers, metalen
en PVC zonder voorbehandeling.
Dit product is alleen geschikt voor
gebruik
door
ervaren
professionals. Voer vooraf altijd
tests uit met de gangbare
ondergronden
en
onder
de
plaatselijke omstandigheden voor
het vaststellen van de hechting en
compatibiliteit van het materiaal.
SikaGard® -6250 1 / 2
1)
Aanbrengmethode
Voorbereiding van het oppervlak
De te behandelen oppervlakken
moeten schoon, droog, roest-, stofen vetvrij zijn.
Kaal/blank
metaal
dient
voorbehandeld te worden om de
corrosiebestendigheid
te
verbeteren (zoals ongecoat staal)
Toepassing
®
SikaGard -6250 kan aangebracht
worden m.b.v. lichte airless spuitapparatuur of door middel van
luchtverneveling met behulp van
opschroefpistolen bij een druk van
®
3 tot 6 bar. Gebruik of het Sika
CW Gun (drukvat type) of het
®
+
Sika UBC Gun (vacuüm type)
om het materiaal aan te brengen.
Schud het blik ca. 40 keer voor het
aanbrengen.
Bescherm
aansluitende oppervlakken. Spuit
bij kamertemperatuur en op een
afstand van ca. 25 cm met behulp
van een flexibele slang. Gebruik de
bestaande
of
geboorde
toegangspunten in de carrosserie.
Spuit een continue laag en spuit
niet op delen van de remmen,
motor of uitlaatsysteem.
Verwijderen
®
Verse SikaGard -6250 kan van
gereedschappen en apparatuur
worden
verwijderd
met
®
Sika Remover-208. Zodra het
materiaal is uitgehard, kan het
uitsluitend nog mechanisch worden
verwijderd.
Handen en onbedekte huid moeten
onmiddellijk
worden
®
schoongemaakt
met
Sika
Handclean
Tissues
of
een
geschikte industriële handreiniger
en
water.
Gebruik
geen
oplosmiddelen!
Overschilderbaarheid
®
SikaGard -6250 kan niet worden
overschilderd
Aanvullende informatie
Op verzoek zijn kopieën van de
volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
Verpakkingsgegevens
Blik
1liter
Basiswaarden
Alle technische gegevens in dit
productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. In de
praktijk kunnen gemeten waarden
afwijken ten gevolge van factoren
waarop Sika geen invloed kan
uitoefenen.
Ga voor meer informatie naar:
www.sika.nl
www.sika.com
Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82
Gezondheid- en
veiligheidsinformatie
Voor informatie en advies over
transport, behandeling, opslag en
afvalverwerking van chemische
producten wordt verwezen naar
veiligheidsinformatiebladen
die
gegevens bevatten over fysieke,
toxicologische,
milieuen
veiligheidsaspecten.
Wettelijke kennisgeving
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing
en het eindgebruik van Sika-producten,
wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis
van de huidige kennis en ervaring van Sika
met producten die op de juiste wijze zijn
opgeslagen, behandeld en toegepast onder
normale omstandigheden. In de praktijk zijn
de verschillen in materialen, onderlagen en
werkelijke omstandigheden ter plaatse
zodanig dat er geen garantie kan worden
ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald
doel,
noch
enige
aansprakelijkheid
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op
basis van deze informatie, of uit enige
schriftelijke aanbevelingen of enig ander
advies dat wordt gegeven. De gebruiker van
het product dient geschiktheid van het
product te testen voor de beoogde
toepassing. Sika houdt zich het recht voor
om producteigenschappen te wijzigen. De
eigendomsrechten van derden dienen te
worden gerespecteerd. Alle bestellingen
worden aanvaard onder de huidige verkoopen leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen
altijd de meest recente uitgave van het
productinformatieblad te raadplegen voor het
betreffende product; exemplaren hiervan
worden op verzoek verstrekt.
SikaGard® -6250 2 / 2
Chemische bestendigheid
®
SikaGard -6250 is bestand tegen
water, zeewater, zoutnevel, olie,
lichte zuren en basen.
De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn.
Op verzoek wordt advies over
specifieke toepassingen verstrekt.