Toelating en vrijstelling Schakelzone 2014-2015

Toelating tot en vrijstelling binnen Schakelzone Recht
Toelating tot de Schakelzone Recht
Bij de beoordeling van verzoeken om toelating beziet de Commissie Schakelzone Recht in welke mate sprake is
van een adequate vooropleiding.
De inhoud van het programma Schakelzone Recht is afgestemd op jouw vooropleiding en op de master waarvoor
je toelating aanvraagt.
 Toelating tot het programma Schakelzone Recht voor een masteropleiding Rechtsgeleerdheid (met civiel
effect) van de Open Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit of de Universiteit Utrecht
geschiedt op grond van
1

een afgeronde Nederlandse opleiding HBO-Rechten (CROHO -code 39205, 81005, 30108 of 81012) of

een bewijs van inschrijving aan een Nederlandse opleiding HBO-Rechten met CROHO-code 39205,
81005, 30108 of 81012.
 Toelating tot het programma Schakelzone Recht voor een variant van een vrije masteropleiding
Rechtsgeleerdheid (zonder civiel effect) van de Open Universiteit of de Universiteit van Amsterdam geschiedt
op grond van

dezelfde voorwaarden die voor HBO-rechtenstudenten gelden voor toelating tot de masteropleiding met
civiel effect of

een afgeronde verwante HBO-opleiding met een substantiële juridische component, zoals in elk geval
voor de OU:

HBO Sociaal juridische dienstverlening (SJD) (CROHO-code 34641)

HEAO Management, economie en recht (MER) (CROHO-code 34435)

Hogere juridische opleiding (HJO) (CROHO-code 34121)
voor de UvA:

HBO Sociaal juridische dienstverlening (SJD) (CROHO-code 34641)

HBO Management, economie en recht (MER) (CROHO-code 34435)

Hogere juridische opleiding (HJO) (CROHO-code 34121)

HBO Fiscale economie (CROHO-code 34409)

HBO Fiscaal recht en economie (CROHO-code 34140)

HBO Human resource management (CROHO-code 34609)
en daarnaast de afgeronde Basiscursus recht van de Open Universiteit.
Op www.schakelzone.nl vind je de inhoud van de betreffende programma’s Schakelzone Recht.
Vrijstelling binnen Schakelzone Recht
Indien je bent toegelaten tot Schakelzone Recht en je hebt in het verleden – naast je HBO-opleiding - één of
meerdere vakken op wetenschappelijk niveau afgerond, kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling voor één
of meerdere cursussen van het programma Schakelzone Recht.

De Commissie Schakelzone Recht hanteert bij de beoordeling van vrijstellingsverzoeken het criterium dat de
door de verzoeker gevolgde (vakken van) wo-opleiding(en) is/zijn opgenomen in het CROHO.
Deze dient/dienen naar inhoud, niveau en omvang in voldoende mate overeen te stemmen met de
cursus(sen) uit het programma van de Schakelzone Recht waarvoor vrijstelling wordt verzocht.

Indien tentamens geruime tijd geleden zijn afgelegd kan dit betekenen dat er onvoldoende overeenstemming
naar inhoud is tussen de betreffende onderdelen van de vooropleiding en onderdelen van het programma
Schakelzone Recht. Het recht is namelijk regelmatig aan (wets)wijzigingen onderhevig. Van onvoldoende
overeenstemming naar niveau is bijvoorbeeld sprake als in de eerdere opleiding een vak op propedeutisch
niveau gevolgd is, terwijl het overeenkomstige Schakelzone-vak op postpropedeutisch niveau wordt
gegeven. Wat de omvang betreft, wordt gekeken naar het aantal studiepunten waarmee een vak in de
eerdere opleiding is gehonoreerd en het aantal studiepunten dat de corresponderende cursus binnen het
programma Schakelzone Recht heeft.

De Commissie Schakelzone Recht heeft het recht om aanvullende informatie op te vragen bij verzoeker of
derden.

De Commissie Schakelzone Recht is alleen bevoegd vrijstelling te verlenen voor cursussen uit het
kerncurriculum. Verzoeken om vrijstelling voor kopcursussen die gevolgd worden bij de Universiteit van
Amsterdam, de Vrije Universiteit of de Universiteit Utrecht dienen rechtstreeks bij de betreffende universiteit
te worden ingediend.
Dit is pas mogelijk op grond van een positieve toelatingsbeschikking tot Schakelzone Recht en nadat je jouw
HBO-opleiding hebt afgerond.

Er wordt binnen het programma Schakelzone Recht enkel vrijstelling op cursusniveau verleend en niet voor
deeltentamens zoals aanvullende opdrachten, bijzondere verplichtingen e.d.
1
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
10 oktober 2014
1 van 3
Toelating tot de (vrije) wo-master Rechtsgeleerdheid

Om te worden toegelaten tot de (vrije) wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit, de
Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit of de Universiteit dien je een formeel verzoek om toelating
in bij de betreffende universiteit.

Om te worden toegelaten tot een juridische wo-masteropleiding dien je te beschikken over een getuigschrift
van een Nederlandse HBO-opleiding (zie pag. 1) alsmede het eindcertificaat Schakelzone Recht.

Na ontvangst van het eindcertificaat Schakelzone moet je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de
wo-masteropleiding starten.
Op grond van je getuigschrift HBO-Rechten, je eindcertificaat Schakelzone Recht voor de wo-master en je
getuigschrift van de wo-master Rechtsgeleerdheid voldoe je aan de eisen van het civiel effect dat vereist is voor
de toga-beroepen.
Met het getuigschrift van een vrije wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid voldoe je niet aan de eisen van het
civiel effect.
Procedure aanvraag toelating Schakelzone Recht en/of vrijstelling
Een aanvraag voor toelating tot en/of vrijstelling voor één of meerdere cursussen binnen de Schakelzone Recht
kun je indienen via het intakeformulier (zie www.schakelzone.nl bij ‘Over schakelzone – Inschrijfinformatie).
Bij het intakeformulier dien je te voegen:
 een kopie van je geldig paspoort of gemeentelijk identiteitsbewijs (voor- en achterzijde).
 een gewaarmerkte kopie van het getuigschrift van jouw HBO-opleiding inclusief cijferlijst.
 de uitslag van je entreetoets
Uiterlijk twee maanden na registratie van het toelatings- en/of vrijstellingsverzoek, ontvang je nader bericht in de
vorm van een positieve of een negatieve toelatingsbeschikking.
Indien je op basis van je aanvraag in aanmerking komt voor vrijstelling voor één of meer cursussen van het
programma Schakelzone Recht, ontvang je naast de toelatingsbeschikking een aparte vrijstellingsbeschikking.
Je kunt slechts rechten ontlenen aan een officiële, op naam gestelde toelatings- en of vrijstellingsbeschikking van
de Commissie Schakelzone Recht.
Motivering vrijstellingsverzoek
Je dient je verzoek om vrijstelling gemotiveerd in te dienen (eventueel in een aparte bijlage). Daarbij dien je
documentatie te overleggen, dit kan zijn:

een overzicht van afgelegde tentamens en/of examens en de daarbij behorende gewaarmerkte
tentamenbewijzen c.q. cijferlijsten (incl. eindcertificaten) en het jaar waarin de betreffende
tentamens/examens zijn behaald;

indien de examens van eerder gevolgde opleiding(en) niet onder Rijkstoezicht zijn afgelegd: gegevens
waaruit blijkt op welk niveau de stof werd bestudeerd (bijvoorbeeld tentamen- en examenopgaven en/of een
overzicht van tentameneisen);

gewaarmerkte kopieën van literatuurlijsten, teksten uit studiegidsen of leerstofomschrijvingen, waaruit blijkt
welke (delen van) boeken of onderwerpen tot de verplicht te bestuderen stof behoorden;

gegevens over de studielast (in netto-uren); hiervoor kunnen kopieën van lesroosters worden gebruikt.
Indien je dit wenst kun je aan de hand van de inhoudsopgave van het Schakelprogramma een overzicht
samenstellen, waarin je schattingsgewijs aangeeft met welke Schakelzonecursussen uit het kerncurriculum je
eerdere opleidingen overeenstemmen.
Meegezonden bewijsstukken

Kopieën van literatuurlijsten, cijferlijsten en eindcertificaten dienen te worden gewaarmerkt. Onder
waarmerken wordt verstaan dat de kopie voor ‘eensluidend-conform-het-orgineel’ wordt ondertekend en
afgestempeld door een daartoe bevoegd persoon.

Bevoegd om te waarmerken is de onderwijsinstelling waar de opleiding is afgerond of een notaris.
Kopieën van eindcertificaten en eindcijferlijsten kunnen – na afspraak en onder overlegging van de originelen
– door een daartoe bevoegde medewerker van een studiecentrum van de Open Universiteit worden
gewaarmerkt. Zie voor adressen en openingstijden www.ou.nl/studiecentra.
Alle overige bewijsstukken zoals leerstofomschrijvingen, (zelf samengestelde) literatuurlijsten,
tentamenbriefjes, certificaten en dergelijke dienen door de desbetreffende (onderwijs)instelling te zijn
gewaarmerkt.

Je wordt uitdrukkelijk verzocht geen originele eindcertificaten en cijferlijsten mee te zenden.
Kosten

Aan de behandeling van een verzoek om toelating tot en/of vrijstelling binnen de Schakelzone Recht zijn –
ongeacht het besluit – administratiekosten verbonden. Dit bedrag staat vermeld op het intakeformulier en
wordt jaarlijks per 1 september aangepast.

In Nederland dienen deze kosten via een eenmalige machtiging te worden voldaan.
Studenten in het buitenland kunnen verzoeken om een betalingsopdracht.

De financiële afwikkeling geschiedt door de Open Universiteit.
10 oktober 2014
2 van 3
Inschrijving

Bij een positieve toelatingsbeschikking word je ook direct ingeschreven voor het kerncurriculum van het
2
programma Schakelzone Recht en betaal je de daarvoor geldende vergoeding .
3

Vervolgens meld je jezelf steeds tijdig aan voor de cursussen van jouw kerncurriculum. Dat doe je via het
inschrijfformulier cursussen (zie www.schakelzone.nl bij ‘Over schakelzone – Inschrijfinformatie). Je
planning kun je afstemmen op de volgorde waarin de cursussen begeleid en getentamineerd worden.

Je kunt de eerste keer voor maximaal vijf cursussen tegelijk inschrijven. Zodra je een certificaat hebt
behaald, mag je inschrijven voor de volgende cursus.

Bij een programma van meer dan 60 EC heb je 24 maanden de tijd om je voor alle cursussen in te schrijven,
bij een programma van 60 EC of minder is dit 12 maanden.

Voor de kopcursussen van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit of de Universiteit Utrecht
schrijf je je rechtstreeks bij de betreffende universiteit in.
Tijdsbestek
Je dient het totale programma Schakelzone Recht af te ronden:
 binnen vier jaar voor de Open Universiteit of de Universiteit Utrecht (vanaf afgifte datum beschikking)
 binnen vier jaar voor de Vrije Universiteit (vanaf datum behalen eerste tentamen)
 binnen drie jaar voor de Universiteit van Amsterdam, master Rechtsgeleerdheid met civiel effect
 binnen twee jaar voor de Universiteit van Amsterdam, master Privaatrecht, de master Staats- en
bestuursrecht, de master Arbeidsrecht of de master Fiscaal recht.
Indien je vrijstelling hebt gekregen voor een of meer cursussen binnen het programma Schakelzone Recht, dien
je er rekening mee te houden dat de termijn voor de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit
waarbinnen je het programma Schakelzonde Recht moet hebben afgerond, ingaat op de datum waarop je het
tentamen hebt behaald voor het vak waarvoor je vrijstelling vraagt. In je vrijstellingsbeschikking is per vrijgesteld
vak de datum vermeld waarop het certificaat behaald is. De termijn van twee resp. drie of vier jaar voor afronding
van Schakelzone Recht gaat in op de datum van het eerste behaalde certificaat op grond waarvan vrijstelling
wordt verleend.
2
de vergoeding is afgestemd op de omvang van het kerncurriculum van jouw schakelprogramma; actuele bedragen vind je op
www.schakelzone.nl;
3
zie de inschrijvingsvoorwaarden voor de complete regeling
10 oktober 2014
3 van 3