kunt downloaden - Op eigen kracht aan het werk

Presentatie
Project, Tijdbalk
3 projectdelen:
!
Deelplan 1: Profiel van de Achterban
Deelplan 2: Effectieve werkwijzen
Deelplan 3:Verbinden en verbreden
Project, Tijdbalk
Deelplan 3:Verbinden en verbreden
!
!
Herziening nodig aanvang 2013
Project, Tijdbalk
Aanvraag project medio 2010
Toekenning subsidie eind 2010
Oprichting stichting begin 2012
Einde activiteiten december 2014
Einde project (verwachting) medio 2015
!
vandaag is het 26 juni 2014
Profiel van de achterban
Acht patiënt groepen
Nieraandoeningen, Sarcoïdose, HIV, Neurofibromatose,
Autisme, Hoofdpijn, Cystic Fibrose, Blind en Slechtziend
Literatuur onderzoek
Vragenlijsten via internet
Groepsinterviews
uitgevoerd door Universiteit Maastricht
omvang: enkele duizenden respondenten
doorlooptijd: 8 maanden
Profiel van de achterban
Onderzoeksvragen (1)
Wat is de mate van arbeidsparticipatie, de kenmerken
daarvan (functieniveau, sector, aanstellingsomvang, jaren
werkervaring, type uitkering, hoogte uitkering, en
dergelijke) en sociale participatie van de verschillende
cliëntgroepen? Is er onderscheid naar leeftijdsgroep,
opleidingsniveau en geslacht? Welke knelpunten en bevorderende factoren zijn,
blijkend uit statistisch onderzoek, bepalend voor
arbeidsparticipatie en sociale participatie in de
verschillende cliëntgroepen? Is er onderscheid naar
leeftijdsgroep, opleidingsniveau en geslacht?
Profiel van de achterban
Onderzoeksvragen (2)
Wat zijn de ervaringen van de achterban met
arbeidsparticipatie en sociale participatie? Hierin aandacht
voor medische beperkingen, knelpunten in functioneren,
succeservaringen, sociaal isolement en steun vanuit de
omgeving. Wat zijn overeenkomsten tussen de
verschillende aandoeningen, wat zijn verschillen? Wat zijn de ervaren knelpunten en succesfactoren met
betrekking tot werkhervatting en behoud van werk in de
verschillende cliëntgroepen? Is er onderscheid naar
leeftijdsgroep, opleidingsniveau en geslacht?
Profiel van de achterban
Onderzoekers
Projectleiding
• Dr. Angelique de Rijk
Onderzoekers
• Dr. Yvette Bartholomée
• Dr. Gonnie Klabbers
• Ingrid Melters
• Drs. Bram Rooijackers
• Dr. Annemarie Koster
• Drs. Yvonne Goertz
• Dr. Inge Houkes
Krachtig
en kwetsbaar
Onderzoek naar de ervaringen met
arbeidsparticipatie en sociale participatie
van mensen met chronische ziekten en beperkingen
Dr. Gonnie Klabbers
Drs. Bram Rooijackers
Drs. Yvonne Goertz
Dr. Angelique de Rijk
Profiel van de achterban
Literatuur onderzoek
Bijna geen Nederlands onderzoek
Internationale studies vaak verouderd Bv. Hiv medicatie heeft situatie enorm veranderd
Arbeidsparticipatie hoger dan de 39% die vaak aangenomen wordt in
internationaal onderzoek
Geen verschillen naar geslacht, leeftijd, opleiding
Hoeveel effect heeft een factor nu echt op arbeidsparticipatie? Patiënten perspectief? Sociale participatie?
Profiel van de achterban
Literatuur onderzoek,
details (1)
HIV
Arbeidsparticipatie hang samen met opleiding, etniciteit, verslaving,
onzekere toekomst, stigmatisering
Autisme
Arbeidsparticipatie hangt samen met intelligentie
Werken levert structuur en sociale interactie, mits goed georganiseerd
Hoofdpijn
Hoge arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie hangt samen met ernst, leeftijd, geslacht, opleiding
Neurofibromatose en Sarcoïdose: geen gegevens
Profiel van de achterban
Literatuur onderzoek,
details (2)
Nieraandoeningen
Transplantatie beter dan dialyse
Arbeidsparticipatie hangt samen met: leeftijd, opleiding, comorbiditeit,
vermoeidheid
Cystic fibrosis:
Arbeidsparticipatie 50%; in niet fysiek veeleisend werk
Arbeidsparticipatie hangt samen met: opleiding, leeftijd, geslacht, verblijf in
het ziekenhuis, depressie en optimisme
Visuele beperkingen (Goertz):
Arbeidsparticipatie: 36,8%
Arbeidsparticipatie hangt samen met: leeftijd, geslacht, opleiding, relatie
(getrouwd of samenwonend)
Profiel van de achterban
Conclusie Literatuuronderzoek:
Noodzaak voor zowel vragenlijstonderzoek als
kwalitatief onderzoek in alle groepen behalve
nieraandoeningen en visuele beperkingen
Uitbreiding kwalitatieve voorstel met onderzoeker
6 maanden voor vragenlijstonderzoek (1 maand
per onderzoek) en 1,5 maand extra voor rapport
Profiel van de achterban
Vragenlijst onderzoek
Respons:
Sarcoïdose:
652 Nieraandoening:
481
Cystic fibrosis:
70
Visueel:
500 (Goertz)
NF:
216
HIV:
263
Autisme:
533
Hoofdpijn:
755
!
10 – 0,15% van veronderstelde populatie
Profiel van de achterban
Vragenlijst onderzoek
Krachtig
Hoge arbeidsparticipatie en/of sociaal actief
Goede werkkenmerken: weinig werkdruk, veel autonomie
en steun, geen dubbele belasting
Voldoende-goede workability/werkvermogen (5,9-7,5)
Gunstige werkbeleving (zeer) (tevreden)
Verzuim niet veel hoger dan beroepsbevolking
sarcoïdose, nier: veel en lang; hfdpijn: vaak Van degenen die niet werken:
14-39 % in de afgelopen 3 jaar gewerkt
Ongeveer de helft AO / gepensioneerd; de andere helft zoekend
Profiel van de achterban
Vragenlijst onderzoek
Kwetsbaar
25,8 tot 77,8% ontving uitkering
Presenteisme: 35,3 tot 97,2% van de tijd aanwezig met klachten Ouderen participeren minder
Lager opgeleiden participeren minder
Slechtere gezondheid belangrijk(st)e factor
Lage eigenwaarde, slagvaardigheid, acceptatie belemmert
arbeidsparticipatieOntevreden over re-integratiebegeleiding
Slechtere gezondheid: fysiek (en sociaal) minder actief
Minder steun van vrienden: sociaal minder actief Mannen en jongeren: minder privé taken
Profiel van de achterban
Kwalitatieve onderzoek
Krachtig
Meedoen om eens een gunstig verhaal te vertellen
Veel over voor het werk; harde keuzes maken
Werkaanpassingen, gezocht naar passend werk
Begrip en praktische steun van anderen
Profiel van de achterban
Kwalitatieve onderzoek
Kwetsbaar
Werken is voortdurend aanpassen
moe Sociale onzekerheid en tijdelijke contracten
Bepaalde groepen: onbegrip, stigmatisering
Spanning: vertel ik het wel/niet, wanneer?
Managen van je aandoening
leren leven met ….. (kost tijd)….
ten koste van sociale contacten verantwoordelijk voelen voor je gezondheid /
schuldgevoel
Profiel van de achterban
Workability
Ten opzichte van de referentie is de workabilty niet erg veel lager
Presenteisme
Velen lopen met klachten op het werk….
Deeltijd
In deeltijd werken is de norm in Nederland
Opleidingsniveau
100
De respondenten met een hoge opleiding
in % van alle respondenten
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SBN
NVN
NCFS
NFVN
HVN
NVA
Arbeidsparticipatie
Hoge arbeidsparticipatie vergeleken met alle Nederlanders
NVVHP
Chronisch Ziek en Arbeidsgehandicapt
De
el
pl
an
2
Hoge arbeidsparticipatie vergeleken met alle Arbeidsgehandicapten
Deelplan 2
5 teams onderzoeken 5 thema’s
!
Rijksoverheid, Gemeenten,
Werkgevers, Werknemers,
UWV/Reïntegratie
Deelplan 2
Alle teams bemand door chronisch zieken
35 personen totaal
Verschillende aandoeningen door elkaar
Alle mensen ontvingen een vergoeding
!
Teams werkten autonoom aan hun opdracht
!
Looptijd: 4-8 maanden afhankelijk van type onderzoek
zie ook: www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl
Deelplan 2
Rijksoverheid
Onderzoeksvraagstuk
• Welke wetten en regels zijn er die raakvlakken hebben?
• Worden deze wetten en regels gebruikt voor en door
chronisch zieken?
• Zijn deze wetten succesvol inzetbaar en is er resultaat?
Deelplan 2
Rijksoverheid
Aanpak
Een literatuuronderzoek naar alle wetten, maatregelen van
bestuur en regelingen
!
Navraag bij collega teams of deze wetten enz. worden
herkend en succes/falen kan worden genoteerd?
!
Navraag bij de Algemene Rekenkamer omtrent effectiviteit
en doelmatigheid
Deelplan 2
Rijksoverheid
Resultaten
Een woud van regels
Helemaal uitgezocht en uitgeplozen
Helder in beeld gebracht
!
!
Kader wat mogelijk is bij behouden/verkrijgen van werk
Ineffectiviteit van wetten en regelingen dringt zich (pijnlijk) op.
Houvast en handvat voor beïnvloeden overheid door PGO
zie ook: www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl
Deelplan 2
Gemeenten
Onderzoeksvraagstuk
•
Wat is het uitgevoerde en staande beleid waar het gaat om
de ondersteuning van chronisch zieken?
•
Wat deed en doet de gemeente om chronisch zieken naar
arbeid te begeleiden?
•
Was en is het beleid van de gemeente effectief?
•
Heeft de gemeente zicht op de effecten van de
Participatiewet voor de chronisch zieken?
Deelplan 2
Gemeenten
Aanpak
•
Voorselectie gemeente naar omvang
•
Actieve schriftelijke en mondelinge benadering kandidaten
•
Opstellen topic lijst voor semi-gestructureerde interviews •
Uitwerken interviews en verwerken aan de hand van de
topic lijst
Deelplan 2
Gemeenten
Resultaten
•
Chronisch zieken zijn geen herkende groep
•
Gemeenten zijn gefocust op snel resultaat
•
Gemeenten spelen in op vraagzijde (werkgevers)
•
Gemeenten hebben geen arbeidsdeskundigen
zie ook: www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl
Deelplan 2
Werkgevers
Onderzoeksvraagstuk
• Welke initiatieven zijn ondernomen om arbeidsparticipatie
van chronisch zieken te bevorderen?
• Waren deze initiatieven succesvol?
• Wat maakte deze initiatieven succesvol?
Deelplan 2
Werkgevers
Aanpak
•
Samenstellen van vragenlijsten en uitzetten bij werkgevers en
werkgeversorganisaties
•
Benaderen van werkgevers(organisaties) om interviews te
houden met de vragenlijst
Deelplan 2
Werkgevers
Resultaten
• Te weinig onderzoeksinformatie kunnen binnenhalen voor
een statistisch valide resultaat
• Goede kwalitatieve data gekregen
• Werkgevers verwachten van PGO dat goede voorlichting
wordt gegeven omdat zij unieke kennisdragers zijn
• Werkgevers willen ontzorgd worden, regels en barrières
moeten worden weggenomen
• “Het gaat erom wat je kunt en niet wat je niet kunt”
zie ook: www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl
Deelplan 2
Werknemers
Onderzoeksvraagstuk
• Welke initiatieven zijn ondernomen om arbeidsparticipatie
van chronisch zieken te bevorderen?
• Waren deze initiatieven succesvol?
• Wat maakte deze initiatieven succesvol?
Deelplan 2
Werknemers
Aanpak
•
Literatuur onderzoek naar aantal, samenstelling en belang
van werknemersorganisaties.
•
Opstellen topic lijst voor semi-gestructureerde interviews
•
Benaderen organisaties, houden van interviews
•
Uitwerken interviews en verwerken aan de hand van de
topic lijst
!
Deelplan 2
Werknemers
Resultaten
• Alleen de grotere organisaties (koepels) zijn actief
• Focus op arbeidsvoorwaarden (CAO) inclusief de afspraken
over inzet arbeidsbeperkten
• Een enkel initiatief, met succes, rondom Wajong
• Geen individuele begeleiding specifiek gericht op chronisch
zieken
zie ook: www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl
Deelplan 2
UWV/Reïntegratie
Onderzoeksvraagstuk
• Onderzoeken wat er door het UWV en de
reïntegratiebedrijven is en wordt gedaan om mensen met
een chronische ziekte aan het werk te helpen, of te houden.
• Inzicht verkrijgen in successen en falen van wat UWV en
reïntegratiebedrijven doen voor mensen met een chronische
ziekte. Of met ander woorden: wat doen UWV en
reïntegratiebedrijven voor mensen met een chronische
ziekte, en wat is daarin succesvol en wat niet?
Deelplan 2
UWV/Reïntegratie
Aanpak
•
•
•
•
Literatuur onderzoek
Opstellen topic lijst voor semi-gestructureerde interviews
Benaderen organisaties, houden van interviews
Uitwerken interviews en verwerken aan de hand van de
topic lijst
• Vragenlijst opstellen voor on-line enquete
• Uitzetten enquete
• Uitwerken resultaten enquete
Deelplan 2
UWV/Reïntegratie
Resultaten
•
•
•
•
•
UWV onderscheidt niet naar ziek maar naar beperking
Veel aandacht voor Wajong
Chronisch zieken worden succesvol begeleid
Reïntegratie activiteiten gespecialiseerd Ruim de helft is succesvol
Deelplan 2
PGO
You,You ,You and You
Deelplan 3
sociale zekerheidssysteem
werkgever
werknemer
Deelplan 3
Projectresultaten
Eerste interventie:
!
Entameren, in stand houden, verbeteren van het werkvermogen
van chronisch zieken.
!
Tweede interventie:
!
Informatie functie voor werkgevers, ter bevordering en verbetering
van werkgelegenheid van chronisch zieken.
!
Deelplan 3
Projectresultaten
Derde interventie:
!
Informatie functie voor lagere overheden om ondersteuning van reintegratie effectiever te maken.
!
Vierde interventie
!
Effectiviteit van het verkrijgen van werk verhogen.
Deelplan 3
“The proof of the pudding is in the eating”.
!
Met inzet van Manpower Group, ondersteuning van TNO
en de overheid kan een begin worden gemaakt met
ontzorgen van de werkgever. Met inzet van stichting Welder
kan een begin worden gemaakt om werkvermogen effectief
in te zetten bij het verkrijgen van werk. Als dit blijkt te
werken, is er een daadwerkelijke nieuwe mogelijkheid
gecreëerd om chronisch zieken, op eigen kracht, aan een
nieuwe werkkring te helpen.
En nu samen Met Kracht aan het werk !