Medische handelingen

Medisch protocol
voor de scholen binnen SWV Twente
Noord
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................. 2
Hoofdstuk 1
- Het kind wordt ziek op school ..................................................................... 2
Hoofdstuk 2
- Het verstrekken van medicijnen op verzoek .............................................. 3
Hoofdstuk 3 - Medische handelingen .................................................................................... 4
Hoofdstuk 3.1 - Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt. ........................................... 4
Hoofdstuk 3.2 Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt ............................................. 4
Hoofdstuk 4.3 - Wettelijke regels en aansprakelijkheid ...................................................... 5
Bijlage 1 ................................................................................................................................ 7
Het kind wordt ziek op school ................................................................................................ 7
Bijlage 2 ................................................................................................................................ 9
Verzoekformulier “Verstrekken van medicijnen op verzoek” .................................................. 9
Bijlage 3: Hoe te handelen bij een calamiteit ........................................................................11
Richtlijnen.............................................................................................................................11
Bijlage 4 ...............................................................................................................................12
Verklaring van ouders welke personen –door de ouders geregeld- op school medische
handelingen bij hun kind mogen verrichten. .........................................................................12
Advies Aids en HIV ...............................................................................................................14
1
School en medische zaken
Inleiding
Leraren worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn
ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de directie steeds vaker het verzoek van ouders
om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van
sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De directie aanvaardt
met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden.
Leraren en directie begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.
Wanneer er fouten worden gemaakt, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden. Daarom wordt in
voorliggend protocol beschreven dat medische handelingen niet door professionals van een
basisschool worden verricht. Een nadere onderbouwing hiervan en wat de school in voorkomende
gevallen wél biedt, wordt in hoofdstuk 3 beschreven.
In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan de situatie wanneer een kind ziek wordt op school. In
hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de school handelt als ouders vragen om medicijnen te
verstrekken.
Hoofdstuk 1 - Het kind wordt ziek op school
Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt het tijdens de schooluren last van
hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. Een leraar
verstrekt dan vaak - zonder toestemming of medeweten van ouders - een paracetamol of wrijft een
zalfje op de plaats van een insectenbeet.
In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst
mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek
is, naar huis moet.
Wanneer moeten ouders worden gewaarschuwd?
Als een kind ziek is of in acute gevallen niet meer met de les kan meedoen, neemt de school altijd
contact op met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind
op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts,
etc.?). Ook wanneer een leraar inschat dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is, dan moet
altijd eerst contact hierover zijn met de ouders waarin toestemming gevraagd aan de ouders om een
bepaald middel te verstrekken, tenzij de ouders van te voren het toestemmingsformulier hebben
ingevuld en ondertekend (zie bijlage 1)
Wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken
zijn, blijft het kind op school.
Wanneer wordt een huisarts gebeld?
Bij twijfel heeft de leraar collegiaal overleg met de BHV-er van de school. Samen kan dan besloten
worden de ouders te bellen. In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders degenen die bepalen
wat er moet gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen.
2
School en medische zaken
Als er acuut gevaar dreigt, schakelt de school direct een arts in of belt het alarmnummer 112 als:





een kind het plotseling benauwd krijgt
een kind bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert
een kind plotselinge hoge koorts krijgt
een kind plotseling ernstig ziek lijkt
er een ernstig ongeval plaats gevonden heeft
Er zijn ook gevallen die minder duidelijk lijken te zijn dan de bovengenoemde opsomming.
Raadpleeg echter bij twijfel altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige
hoofdpijn een uiting zijn van een veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak het kind voortdurend te
observeren. Iedere situatie is anders zodat niet uitputtend alle signalen kunnen worden benoemd
die zich kunnen voordoen.
Wanneer het volgende waargenomen wordt, dienen altijd de ouders gebeld te worden en als ze niet
te bereiken zijn, belt de school de (huis)arts:





Toename van pijn
Hevige misselijkheid en/of braken
Verandering van houding (bijvoorbeeld inkrimpen)
Verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur)
Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid)
De school handelt strikt naar het advies van de arts.
-
Toestemmingsformulier voor “het kind wordt ziek op school”
Richtlijnen “hoe te handelen bij een calamiteit “
zie bijlage 1
zie bijlage 3
Hoofdstuk 2 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per
dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor
astma, antibiotica of medicijnen bij toevallen of gedragsstoornissen. Ouders vragen dan aan de
school om deze middelen verstrekken. Overleg altijd eerst met de ouders of er een mogelijkheid is
om het ritme van het verstrekken van medicijnen zodanig te regelen, dat er geen medicijnen op
school gegeven hoeven te worden.
Als dit niet anders geregeld kan worden, leg de afspraken schriftelijk vast. Een voorbeeld
verzoekformulier “Verstrekken van medicijnen” is als bijlage 2 toegevoegd. Door het vastleggen van
afspraken weten ouders wat zij van de school kunnen verwachten en weet de school op haar beurt
wat zij zal doen en waar zij verantwoordelijk voor is. Het verzoekformulier wordt in het LVS
opgenomen bij het dossier van de leerling. Een kopie hiervan wordt in de groepsmap bewaard, zodat
een invaller op de hoogte is van de afspraken.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van medewerkers van de Tussenschoolse
Opvang en BSO1.
Enkele praktische adviezen:
 Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten
en uitgeschreven zijn op naam van het kind.
1
Dit betreft medewerkers van een organisatie anders dan de school.
3
School en medische zaken



Een nieuw geneesmiddel of aanpassing van medicatie wordt zo mogelijk eerst thuis
toegepast, zodat het effect van het gebruik door de ouders geobserveerd kan worden. Dit
kan in het weekend of tijdens een vakantie.
Indien dit van toepassing is zorgen de ouders dat het verzoekformulier “Verstrekken van
medicijnen” wordt aangepast en de aangepaste versie wordt ingeleverd op school.
De school (of het schoolbestuur) heeft tegen een eventueel verkeerd toedienen van
medicatie, een verzekering afgesloten.
Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er
onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn, bel dan direct met een
arts. Bel bij een ernstige situatie direct het alarmnummer 112.
Zorg in alle gevallen dat duidelijk alle relevante gegevens bij de hand is, zoals: naam,
geboortedatum, adres, telefoonnummer, huisarts en /of specialist van het kind, het medicijn dat is
toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.
-
Verzoekformulier “Verstrekken van medicijnen op verzoek”
Richtlijnen “Hoe te handelen bij een calamiteit”
zie bijlage 2
zie bijlage 3
Het opbergen van medicijnen op school
Het bewaren van medicijnen op school moet tot een minimum worden beperkt. De medicijnen
dienen in een afgesloten kast (koelkast indien dit nodig is) te worden bewaard. De voorkeur heeft
een medicijnkastje die afgesloten kan worden en buiten bereik van kinderen is opgehangen.
Waarschuwing: bewaar medicijnen niet in het bureau van de leerkracht. De bureaula gaat te vaak
open en het gevaar kan bestaan dat leerlingen de medicijnen kunnen meenemen of verkeerde
medicijnen pakken.
Hoofdstuk 3 - Medische handelingen
Voor een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zorgt de school dat het kind
zoveel mogelijk naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het
normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of
ziek zijn. Voor medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling gemaakt. De wet
“Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg” (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de
gezondheidszorg. Hieronder wordt uitleg hierover gegeven.
Hoofdstuk 3.1 - Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt.
Het geven van medicijnen, bijvoorbeeld een ‘paracetamolletje’ of het behandelen van een
insectenbeet met bijvoorbeeld azaron zijn handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt. Het hoe en
wat van deze handelingen zijn in hoofdstuk 4 beschreven. Bijlage 2 is hierbij van toepassing.
Een uitzondering wordt gemaakt voor het toedienen van een zetpil. Het toedienen van een zetpil
door een leraar overschrijdt de professionele relatie tussen leraar en leerling. Voor beiden kan een
dusdanig ongemakkelijke situatie ontstaan die voorkomen dient te worden. In een dergelijk geval
regelen de ouders dat de zetpil door hen of een vervanger wordt toegediend. De school biedt een
ruimte waar dit plaats kan vinden.
Hoofdstuk 3.2 Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt
Het kan voorkomen dat ouders aan de school vragen handelingen te verrichten die vallen onder
medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje of het geven van een
injectie.
4
School en medische zaken
Medische handelingen die onder de wet BIG vallen, worden niet door leraren of andere
professionals van de school verricht.
Medische handelingen die onder de wet BIG vallen, worden door ouders zelf op school verricht. Ook
is het mogelijkheid dat ouders regelen dat bijvoorbeeld een familielid of medewerkers van de
thuiszorg de medische handelingen op school verrichten. De ouders hebben een verklaring afgegeven
waarin vastgelegd is welke personen door de ouders gerechtigd zijn om dit uit te voeren.
Deze verklaring zit in ParnasSys bij het dossier van het kind. De ouders stellen ook de medewerkers
van de Tussenschoolse Opvang op de hoogte hiervan.
Ook kan het zijn dat een leerling de medische handeling zelf verricht. Ook hiervoor is door de ouders
schriftelijk vastgelegd waarvoor zij toestemming geven. Ook is beschreven op welke wijze
gehandeld dient te worden als er sprake is van een calamiteit, bijvoorbeeld, wie gewaarschuwd
moet worden. Er zijn afspraken gemaakt waar de medische handeling plaatsvindt. Indien dit in een
aparte ruimte plaatsvindt, zorgt de school dat er een vaste ruimte is waar degene die de handeling
uitvoert en/of de leerling terecht kunnen, bijvoorbeeld prikken in verband met diabetes.
Indien het verrichten van de medische handelingen niet door de ouders geregeld kan worden en een
kind daardoor niet naar school kan, meldt de school het kind aan bij het loket trajectbegeleiding
van SWV Twente Noord. In samenspraak met ouders en behandelend arts wordt dan in
sam3enwerking met de trajectbegeleider gezocht naar een oplossing. Bijvoorbeeld, de inzet van een
wijkverpleegkundige of schoolverpleegkundige.
-
Verklaring van ouders welke personen –door de ouders geregeld- op school medische handelingen
bij hun kind mogen verrichten
zie bijlage 4
Hoofdstuk 4.3 - Wettelijke regels en aansprakelijkheid
Zoals hierboven beschreven is, worden medische handelingen die onder de wet BIG vallen, niet door
leraren of andere professionals van de school verricht. In deze paragraaf wordt nader uitleg gegeven
over wettelijke regels en aansprakelijkheid en een onderbouwing gegeven van het besluit waarom
leraren of andere professionals van de school geen medische handelingen verrichten.
De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ( medische en paramedische
beroepen) en geldt niet voor onderwijzend personeel. Bepaalde handelingen – de zogenaamde
voorgehouden handelingen – mogen alleen verricht worden door artsen. Anderen dan artsen mogen
medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet dan
beoordelen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te
verrichten. Hij geeft hiervoor dan een zgn. bekwaamheidverklaring af. Indien de school zich wil
verzekeren voor het uitvoeren van medische handelingen vallend onder de wet BIG, is een
bekwaamheidsverklaring een belangrijke eis van de verzekering.
Ondanks dat een leraar of andere professional van school instructie kan krijgen hoe hij de handeling
moet uitvoeren, is het niet verantwoord om dit soort handelingen te verrichten naast de
verantwoordelijkheid voor een klas kinderen. De dynamiek van de klas vraagt gedurende de hele dag
de aandacht van een leraar.
Daarnaast beschikken scholen over onvoldoende mogelijkheden om anderen dan de leraar voor het
uitvoeren van medische handelingen, beschikbaar te stellen.
Ook is wettelijk geregeld dat een leraar mag weigeren om medische handelingen te verrichten. In
een dergelijke situatie moet de directie een ander teamlid vragen om de medische handeling uit te
voeren. Dit geeft voor alle betrokkenen –zowel voor het kind, de ouders als de betrokken leraar- een
ongewenste situatie.
5
School en medische zaken
Daarmee kunnen we dus stellen dat medische handelingen in geen enkele situatie voor leerkracht of
schoolleiding of andere professionals van de school worden uitgevoerd.
Waarschuwing. Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts een medische
handeling die onder de wet BIG valt, verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen
van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het schoolbestuur kan dan als
werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt
dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen.
-
Richtlijnen “hoe te handelen bij een calamiteit”
zie bijlage 3
6
School en medische zaken
Bijlage 1
Het kind wordt ziek op school
Verklaring - Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school
(Eventueel) te gebruiken als bijlage bij het inschrijfformulier van de school.
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een
andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te
bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de school een zorgvuldige afweging maken en
zo nodig contact opnemen met de huisarts. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit
formulier invullen.
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
naam leerling
: ________________________________________
geboortedatum : ________________________________________
(Wanneer onderstaande gegevens reeds op het inschrijfformulier vermeld zijn, kunt u verder gaan
naar ommezijde.)
adres
: _________________________________________
postcode en plaats: ________________________________________
naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________
telefoon thuis
: _________________________________________
telefoon werk
: _________________________________________
naam huisarts
: _________________________________________
telefoon
: _________________________________________
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:
Naam
: _________________________________________
telefoon thuis
: _________________________________________
telefoon werk
: _________________________________________
Ook ommezijde invullen
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
Medicijnen:
Naam
: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ontsmettingsmiddelen:
Naam
: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Smeerseltjes tegen bijvoorbeeld insecten(muggen)beten:
Naam
: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pleisters:
Naam: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Overig:
Naam: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7
School en medische zaken
Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de school?
Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.
Ondergetekende:
Naam ouder(s)/verzorger(s) 1: ____________________________________
Plaats
: ________________________________________________
Datum
: ________________________________________________
Handtekening : ________________________________________________
Naam ouder(s)/verzorger(s) 2: ____________________________________
Plaats
: ________________________________________________
Datum
: ________________________________________________
Handtekening : ________________________________________________
8
School en medische zaken
Bijlage 2
Verzoekformulier “Verstrekken van medicijnen op verzoek”
Ondergetekende, ouders/verzorgers van hieronder genoemde leerling, verzoeken de school het
toedienen van de hieronder genoemde medicijnen en geven de school hiervoor toestemming.
leerling
: ________________________________________
geboortedatum : ________________________________________
adres
: ________________________________________
postcode en plaats: _______________________________________
naam ouder(s)/verzorger(s): _______________________________
telefoon thuis
: ________________________________________
telefoon werk
: ________________________________________
naam huisarts
: ________________________________________
telefoon
: ________________________________________
naam specialist : ________________________________________
telefoon
: ________________________________________
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Naam van het medicijn:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:
___________________________ uur
___________________________ uur
___________________________ uur
Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ook ommezijde invullen
Dosering van het medicijn:
_____________________________________________________________________________________
Wijze van toediening:
_____________________________________________________________________________________
Wijze van bewaren:
_____________________________________________________________________________________
Controle op vervaldatum door: ____________________
(naam van de ouders)
9
School en medische zaken

Ondergetekende, ouders/ verzorgers van genoemde leerling, zijn verantwoordelijk voor het
tijdig aanvullen van de medicijnen.

Ondergetekende, ouders/verzorgers van genoemde leerling, geven –wanneer gestopt moet
worden met het toedienen van de bovengenoemde medicijnen- dit schriftelijk (per e-mail of
schriftelijke verklaring) door aan de leraar van het kind. De ouders halen de overgebleven
medicijnen op.
Naam ouder/verzorger 1: ____________________________________________
Plaats
: __________________________________________________
Datum
: __________________________________________________
Handtekening : __________________________________________________
Naam ouder/verzorger 2: ____________________________________________
Plaats
: __________________________________________________
Datum
: __________________________________________________
Handtekening : __________________________________________________
10
School en medische zaken
Bijlage 3: Hoe te handelen bij een calamiteit
Richtlijnen
Indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen.
-
-
-
-
Laat het kind niet alleen. Blijf rustig.
Observeer het kind goed en probeer het gerust te stellen.
Waarschuw de leidinggevende of de BHV-er of een andere volwassene voor bijstand (of laat één
van de kinderen een volwassene –bij voorkeur de BHV-er- ophalen waarbij u duidelijk instrueert
wat het kind tegen de volwassene moet zeggen).
Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind.
Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.
Geef door naar aanleiding van welk medicijn de calamiteit zich heeft voorgedaan (eventueel
welke fout is gemaakt).
Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze direct door
iemand opzoeken) zoals:
1. Naam van het kind
2. Geboortedatum
3. Adres
4. Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon
5. Naam + telefoonnummer van huisarts/specialist
6. Ziektebeeld waarvoor medicijnen nodig zijn.
Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):
1. Leg duidelijk uit wat er gebeurd is.
2. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.
3. In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan. Indien er sprake is
van een ziekenhuisopname, blijft altijd iemand van school bij het kind totdat de ouders of
een door de ouders aangewezen persoon arriveert.
11
School en medische zaken
Bijlage 4
Verklaring van ouders welke personen –door de ouders geregeld- op school
medische handelingen bij hun kind mogen verrichten.
Ondergetekenden zorgen dat onderstaande persoon (personen) de ‘medische handeling’ die hieronder
genoemde leerling nodig heeft, verricht op school.
De school is niet verantwoordelijk hier niet verantwoordelijk voor maar geven gelegenheid aan deze
persoon (personen).
naam leerling: ________________________________________
geboortedatum: ________________________________________
adres: ________________________________________
postcode en plaats: ________________________________________
naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________
telefoon thuis : ________________________________________
telefoon werk: ________________________________________
naam huisarts: ________________________________________
telefoon: ________________________________________
naam specialist: ________________________________________
telefoon: ________________________________________
De medische handeling wordt verricht door
Naam ______________________________________________
Adres __________________________________________________
Postcode en plaats ________________________________________
Telefoon ________________________________________________
Naam ______________________________________________
Adres __________________________________________________
Postcode en plaats ________________________________________
Telefoon ______________________________________________
Naam ______________________________________________
Adres __________________________________________________
Postcode en plaats ________________________________________
Telefoon ________________________________________________
Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling nodig is:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden:
___________________________ uur
___________________________ uur
___________________________ uur
___________________________ uur
De school zorgt voor een ruimte waar de medische handeling plaats kan vinden
Afspraken hieromtrent
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12
School en medische zaken
Andere afspraken tussen ouders en school
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Naam ouder/verzorger 1: ____________________________________________
Plaats
: __________________________________________________
Datum
: __________________________________________________
Handtekening : __________________________________________________
Naam ouder/verzorger 2: ____________________________________________
Plaats
: __________________________________________________
Datum
: __________________________________________________
Handtekening : __________________________________________________
13
School en medische zaken
Advies Aids en HIV
Het omgaan met Aids/HIV-virus levert mensen nog steeds problemen op. Daarom is het wenselijk om
een protocol op te stellen, waarin de volgende vragen aan de orde komen:
1. Wat is AIDS/Hiv-virus?
2. Hoe ga je ermee om?
3. Kunnen er voorzorgsmaatregelen worden getroffen?
1. Wat is het AIDS/Hiv-virus
Aids is een afkorting van de Engelse woorden “Acquired Immune Deficiency Syndrome” wat zoveel
wil zeggen als “een door infectie opgelopen verzwakking van het afweersysteem”. Het wordt
veroorzaakt door een virus. Omdat het afweersysteem van het lichaam wordt aangetast, krijgen
allerlei ziektekiemen de kans om toe te slaan en overlijdt de patiënt uiteindelijk aan diverse
infecties, zoals langdurige diarree, longontsteking, hersenontsteking.
2. Hoe ga je ermee om?
Het dragen van het Hiv-virus is geen reden om een leerling uit te sluiten van schoolbezoek. Ouders
en kinderen weten meestal niet hoe de school zal reageren en besluiten daarom vaak er niet open
over te zijn. Wanneer door middel van gesprekken het onderwerpen AIDS toch ter sprake komt is het
van belang afspraken te maken met de desbetreffende ouders en/of het kind.
a) Gesprek directie met ouders; wie worden er ingelicht;
b) Gesprek directie met GGD; eventueel met ouders en kind;
c) Bepalen van de strategie; wie worden er ingelicht;
d) In de periode rond de plaatsing van het kind op de school is een verpleegkundige telefonisch
bereikbaar voor vragen.
3. Kunnen er voorzorgmaatregelen worden genomen
a) Besmettingsgevaar.
AIDS levert geen besmettingsgevaar door:

Huidcontact

Zoenen

Niezen

Hoesten

Zweet

Tranen

Braaksel

Urine

Ontlasting, en

Gebruik van keukengerei
Het Aids-virus kan alleen via intiem seksueel contact en bloed-bloed contact worden
gebracht. Vermijd daarom bloedcontact. Gebruik handschoenen.
b) Hygiëne.
Hoewel in het dagelijkse verkeer het virus niet overdraagbaar is, lijkt het toch goed om
algemene voorzorgsmaatregelen te treffen. Er hoeven voor het AIDS/Hiv-virus geen speciale
maatregelen te worden getroffen.
Aanvullende informatie kan verkregen worden bij de GGD.
14
School en medische zaken