Interview - dokterenintanzania.nl

Interview
Margo de Jonge
Psychiater
IK LEEF! 2
Stel je voor. Je bent negen jaar. Je bent ziek. Je jongere broertje
en zusje zijn ook ziek. Je kent eigenlijk niemand die niet ziek is.
Pappa en mamma zijn dood. Jij zorgt nu voor het gezin.
Je doet je best, maar het lukt niet erg. Jullie hebben altijd honger.
Veel van je ooms en tantes zijn ook dood. Het is leeg in het dorp.
Uit het naburige dorp zijn ook heel veel grote mensen verdwenen.
Allemaal ziek. Of dood. Hoe moet dat nou?
Out of Africa
In grote delen van Afrika
heeft het HIV-virus voor een
dramatische aardverschuiving
gezorgd. Extended families zijn
gedecimeerd, een hele generatie
is uitgestorven, gemeenschappen
zijn weggevaagd en AIDS maakt
dagelijks nieuwe slachtoffers.
De mentale kaalslag is bijna
niet in woorden te vatten. De
trauma’s zijn alomtegenwoordig.
De geestelijke hulpverlening is
onthand.
Het is maar één van de ontzagwekkende
problemen waarmee de Mental Health Care
in een land als Tanzania dagelijks te kampen
heeft. Tanzania, samen met Ethiopië en Kenia
de bakermat van de Australopithecus afarensis,
de waarschijnlijk vroegste evolutionaire link
met de mens. Tanzania, ruim een miljoen
AIDS-wezen en naar schatting twee miljoen
HIV-geïnfecteerde volwassenen. Tanzania,
26 miljoen inwoners en ongeveer 23 keer zo
groot als Nederland, met slechts 11 gevestigde
psychiaters en een uit Nederland afkomstige
psychiater, Marian Müller - onder andere
door Memisa en MEHATA aangesteld om
de psychiatrische zorg te verbeteren. Alleen al
het aantal in Nederland gevestigde kinder- en
jeugdpsychiaters is ruim 16 maal zo hoog!
Uitwisselingsproject
M
argo de Jonge, psychiater uit
het Gelderse Winssen, is één
van die hulpverleners die zich
het lot van de geesteszieken in ‘de wieg van
de wereld’ heeft aangetrokken. ‘Afrika is
mijn grote liefde. We zijn net twee weken
terug. Ik ben sinds twee jaar betrokken bij
het uitwisselingsproject ‘Transculturele
Psychiatrie’ dat door MEHATA Mension in
Tanzania en enkele Nederlandse psychiaters
samen met Mension Nederland wordt
georganiseerd.
 MEHATA: Mental Health Association of Tanzania te Dar es Salaam
3
De basis is de uitwisseling van kennis tussen GGZ-professionals
in Nederland en health care workers in Tanzania. Het project
en de twee congressen die er nu zijn georganiseerd in Tanzania
verkeren nog volop in ontwikkeling, maar voor mezelf is dit
een heel rijke ervaring. Stel je voor, dit jaar waren we met 25
Nederlandse psychiaters vertegenwoordigd en dat is meer dan
twee keer zo veel psychiaters als in heel Tanzania bij elkaar! Het
congres, waar ik dit jaar zelf ook een praatje heb gehouden, is het
deel waarin theoretische kennis en ervaring wordt uitgewisseld.
Tegelijkertijd bezoek je ook behandelplekken, psychiatrische
ziekenhuizen, poliklinieken, in het land en geef je daar zelf
consulten. Het is interessant om te zien hoe de geestelijke
gezondheidszorg op locatie in Tanzania functioneert en welke
wegen men er heeft ingeslagen. Je kunt op dit soort congressen
van elkaar leren’.
Liefde voor het continent
M
argo de Jonge kent Afrika en Tanzania al van vroeger.
Ruim twintig jaar geleden heeft ze er gewerkt in een
klein ziekenhuis in Mwanza.
Ze was toen nog niet praktiserend in de psychiatrie, maar werkte
er formeel als co-assistent; in de praktijk als basisarts. ‘Dat werk
daar heeft me toen al heel erg geraakt,’ vertelt ze.
‘Ik ben iemand die het boeiend vindt om mijn weg te zoeken in
andere landen van de wereld en er met verschillende culturen
kennis te maken. Hoe denkt men elders, hoe wordt er geleefd
en hoe wordt er met moeilijke dingen omgegaan. Wat voelen
mensen?
Je krijgt een enorm besef van wat ons ten diepste met
elkaar verbindt. Verdriet hebben omdat je kind overlijdt
is universeel. Dat besef is een eye-opener geweest.
Maar ik moet eerlijk zijn. Ik houd ook gewoon enorm veel van
het continent en van het licht daar. Er heerst weliswaar diepe
ellende, maar het is er ook heel erg mooi’.
Schrijnende gevallen
I
nspirerend zijn de projecten van het uitwisselingsprogramma Transculturele Psychiatrie ook. En dat om
allerlei redenen. Margo de Jonge: ‘De GGZ werkt in
Tanzania op een heel ander niveau dan hier. Het gaat er
bijvoorbeeld echt nog over het ontdekken dat schizofrenie een
ziekte is en geen vorm van beheksing of zo. We hebben er een
traditional healer bezocht. Heel interessant om te zien hoe dat
soort spilfiguren in de kleine gemeenschappen hun rol vervullen.
Maar we hebben ook geïmproviseerde bush clinics bezocht waar
mensen inventief werken met mental health care onder moeilijke
omstandigheden. Verpleegkundigen, nurses, doen er vooral
het werk in de opsporing van psychiatrisch patiënten en het
geven van voorlichting over psychiatrische ziektebeelden aan
de gemeenschap. Maar het kan ook heel schrijnend zijn. We
ontmoetten er bijvoorbeeld een patiënt met een hele ernstige
vorm van tardieve dyskinesie (TD). Er wordt daar gewerkt met
medicijnen die hier al dertig jaar niet meer verkrijgbaar zijn. Of
heel herkenbaar. Bijvoorbeeld toen een cliënt haar verhaal deed
aan de psychiater die wij bezochten en ik onmiddellijk dacht:
zij heeft alle kenmerken van een borderline meisje. Die had ik
in Nederland zo in dagbehandeling kunnen plaatsen. Zo zie je
dat problemen overal vergelijkbaar zijn. Ik zou die inzichten
zelf graag verder willen uitbouwen. Ik zou in de toekomst in
de tropen iets willen gaan doen met traumahulpverlening. Dat
continent raakt me op een heel speciale manier.’
Directe beleving
H
oe ziet dat eigenlijk met de vergelijkbaarheid van
problemen? Is er in de Afrikaanse cultuur niet ook een
heel belangrijke rol weggelegd voor de extended family,
de wortels van iemand? ‘Mijn privé-visie is dat er sprake is van
een wonderlijke combinatie,’ zegt Margo de Jonge. ‘Enerzijds
lijkt het alsof in Afrika het woord psychologie of psyche niet
bestaat, terwijl anderzijds blijkt dat als je er voor openstaat de
mensen daar je veel meer over hun beleving, hun ervaring en wat
er in hun omgaat vertellen dan bijvoorbeeld hier in Nederland.
 Tardieve dyskinesie (TD) is een neurologisch syndroom (bewegingsstoornis)
dat veroorzaakt wordt door blootstelling aan bepaalde medicijnen.
IK LEEF!
Dat continent
raakt me op een
heel speciale
manier
5
IK LEEF! 2
Het vergt wel het vermogen om er naar te luisteren en het
te voelen. Je krijgt als je wilt heel veel te horen over hun
omgangsvormen, hun betrokkenheid op elkaar en het belang
van familieverbanden’.
Zelfhulp
M
argo de Jonge illustreert haar standpunt aan de hand
van de ervaring die ze opdeed tijdens een bezoek
KIWAKUKKI in de regio Kilimanjaro aan de voet
van Afrika’s meest imposante berg: de Kilimanjaro, ‘de berg die
glinstert’, 5.895 meter hoog. KIWAKUKKI staat voor ‘Women
Against AIDS in Kilimanjaro’ een vorm van zelforganisatie die is
uitgegroeid tot een uitgebreid regionaal netwerk van educatie,
counseling, HIV-testen, informatie, advies, preventie en
huisbezoek in Kilimanjaro, met als hoofdvestigingen het Centre
of Hope - KIWAKUKKI en het Moshi AIDS Information Centre.
Met als belangrijkste doelgroepen de moeders en de kinderen
wil KIWAKUKKI het bewustzijn over AIDS verruimen en
informatie geven over de preventieve mogelijkheden in de
strijd tegen HIV-besmetting. Belangrijk is ook de rol van
KIWAKUKKI in het herstel van zelfrespect en de eigen
verantwoordelijkheid van ernstig ontwrichte gemeenschappen.
Daarbij hoort natuurlijk het vergroten van de status van vrouwen
in dergelijke traditionele gemeenschappen.
Baobab: de levensboom
M
argo de Jonge: ‘KIWAKUKKI is een vrouwenorganisatie die zich met het AIDS-probleem
bezighoudt. Inmiddels een enorme organisatie die er
in slaagt om veel van de taboes rond AIDS in de regio aan te
pakken. De organisatie heeft ook een aantal interessante psychosociale programma’s, bijvoorbeeld in de vorm van een soort
praatgroepen. Wat wij zelfhulpgroepen en lotgenotencontact
zouden noemen. Er is ook een programma voor kinderen.
Bij elke analyticus zou het hart opengaan als hij ervan hoort.
Kinderen tekenen er zelf in het groot een levensboom met al hun
wortels in de geschiedenis en de gemeenschap en alle vertakking
van de familie: naar de grootmoeders, de grootvaders, de ooms
en tantes. Zo’n programma zou zo naar Nederland vertaald
kunnen worden en een heel nuttige aanvulling zijn in de
aanpak van vervreemding in onze onthechte samenleving.
Het is een bijzonder creatieve wijze van omgaan met beleving
en verwerking. Bijna al deze programma’s van KIWAKUKKI
worden door vrijwilligers gedragen en dat zijn zelf vaak AIDSpatiënten. We hebben iemand ontmoet die al tien jaar de diagnose
AIDS had en als counselor anderen hielp met hun ‘coming out’
problematiek. Dat soort counselors gaat zelf natuurlijk weer
lijden aan ‘hulpverleningsmoeheid’. ‘Volunteer fatigue’ heet dat
daar. Speciale programma’s moeten het opvangen. We kwamen
binnen toen die vrouwen van KIWAKUKKI net samen een lied
aan het zingen waren en dat swingt dan meteen zo. Het lied
is een opsteker waarmee ze zichzelf motiveren en aan de praat
houden. Heel dicht bij de eigen beleving. Heel direct.
Weinig poespas. Kortom, we zagen een Afrikaanse
manier om met dit soort enorme problemen om te gaan
en daar kunnen wij in Nederland heel veel van leren.
E
en ander, wel wat komisch voorbeeld is de gang van
zaken in een Afrikaans psychiatrisch ziekenhuis. Je moet
natuurlijk wel door de armoede en ellende heenkijken,
het gebrek aan bedden, de slechte hygiëne. Maar daarna viel
het me op dat wanneer iemand in ‘de separeer’ zat, dan zat de
hele familie van die persoon er ook in! Want de familie draagt
zorg voor bijvoorbeeld het eten van de patiënt. Dat zou hier
ondenkbaar zijn, maar het is wel iets om bij stil te staan: de
hele familie mee in de separeer. Het heeft wel wat. De primaire
opvang blijft intact en de separeer is een stuk minder eenzaam
en angstig geworden’.
 KIWAKUKKI: Kikundi cha Wanawake Kilimanjaro Kupamban na UKIMWI.
 Wanaweke is Swahili voor ‘vrouw’.
 De separeer: jargon voor een isolatiecel gebruikt bij extreem geagiteerde patiënten.
7
Torenhoge trauma’s
M
argo de Jonge heeft onlangs ook nog het Rwanda
tribunaal bezocht. Het tribunaal is in 1994 opgericht door de Veiligheidsraad van de VN en gevestigd
te Arusha (Tanzania). Het bestaat uit 16 rechters in drie kamers
en een kamer voor hoger beroep. Daarnaast zijn er 9 ad litem
rechters die allemaal zijn toegewezen aan kamer II en III.
De werkzaamheden van het tribunaal zijn in volle gang. De
vervolging en berechting van verdachten heeft inmiddels
daadwerkelijk tot veroordelingen geleid.
De Rwandese genocide, ook wel Rwandese
burgeroorlog genoemd, was een volkerenmoord
die in 1994 plaatsvond in Rwanda.
Gedurende deze genocide werden naar schatting 800.000 tot
1.000.000 Tutsi’s’s en gematigde Hutu’s gedurende een periode
van 100 dagen van 6 april tot half juli 1994 vermoord. De
meeste moorden werden gepleegd door twee extremistische
Hutu milities, de Interahamwe en de Impuzamugambi.
Margo de Jonge: ‘Een erg indrukwekkend bezoek. De trauma’s
tussen de twee bevolkingsgroepen en in de levens van de
mensen die het hebben overleefd zijn zo enorm dat het ons
bevattingsvermogen te boven gaat. Ik heb er geen woorden voor.
Daar besefte ik pas goed op welke schaal de traumaverwerking
en -hulpverlening in Rwanda georganiseerd dient te worden’.
Onbevangen
H
oe benader je als westerse hulpverlener de problematiek
van het Afrikaanse continent? Heb je daar überhaupt
wel wat te zoeken? Margo de Jonge: ‘Ik denk dat ik
die vraag twintig jaar geleden anders had beantwoord dan nu.
Ik zie nu ook wel de beperkingen en de betrekkelijkheid van
onze aanwezigheid. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf
bijzonder prettig vind om er te zijn. En eigenlijk heb ik er dezelfde
nieuwsgierigheid die ik ook voel in elke psychotherapie die ik
met iemand doe. Ik wil graag weten wat er in mensen omgaat.
De gedachtewereld en de belevingen van een ander probeer ik
echt te leren kennen. Die nieuwsgierigheid en die interesse heb
ik ook in Afrika. Hoe voelt het nou om een Masaï te zijn en een
hele dag te moeten lopen over de Afrikaanse savanne om bij het
volgende dorp te kunnen arriveren? Dat boeit me enorm. Ik leef
me in. Ik haal er voor mezelf ook heel veel uit. Ik hoef niet zo
nodig de hulpverlener uit te hangen die het allemaal weet. Het
maken van direct contact gaat vrij onbevangen en gemakkelijk.
Misschien wel daarom. Ik denk ook dat ik niet zo’n “doener”
ben, maar meer een aandachtig luisteraar. In die zin vind ik de
Afrikaanse cultuur vaak prettiger dan de Nederlandse. Ik ben
waarschijnlijk niet zo ‘Nederlands’ als je dat zo kunt zeggen.
Ik ga me niet meteen druk maken over hoe je iets daar beter
zou kunnen organiseren. Ach, daarom ben ik ook psychiater
geworden en geen chirurg.’
Spirituele ervaring
I
n haar studie medicijnen heeft Margo alles aangegrepen om
naar het buitenland te kunnen gaan. ‘Mijn wetenschappelijk
stage heb ik gedaan op Sri Lanka. Ik heb als co-assistent in
Tanzania gezeten. En na mijn afstuderen ben ik voor Buitenlandse
Zaken eerst een tijd naar Pakistan gegaan. Het is de ontdekking
van het ‘andere’ dat me voortdurend trekt. Hetzelfde dat me
nog altijd boeit in de psychiatrie, het ‘vreemde’, het ‘andere’. En
daarbij voel ik me ook gewoon heel lekker in mijn vel zitten
zodra ik de keerkring passeer en dichter bij de evenaar kom.
Het begint eigenlijk al onder Lyon, voorbij de Alpen. Het licht
verandert, de zon wordt warmer, daar reageer ik heel sterk op.
Noem het de tropenkolder, maar ik fleur er van op.
Het mooiste wat ik ooit gezien heb is de Ngorongoro-krater
ten noordwesten van Arusha in Tanzania. Het is de grootste
onafgebroken ingestorte vulkaan (caldera) ter wereld.
Een uniek voorbeeld van de diversiteit in de natuur doordat het
een natuurlijke enclave geworden is voor een zeer brede variatie
aan dierenleven. Je staat er aan de voet van de Kilimanjaro.
 International Criminal Tribunal for Rwanda
IK LEEF!
Heb je daar
überhaupt wel wat
te zoeken?
9
... naast zijn traditionele kledij en
de attributen van zijn ambt had hij ook
een Nokia 3310 tussen de kralenkettingen
prominent op zijn borst hangen.
IK LEEF! 2
Je ziet de besneeuwde toppen. En dan zie je dat enorme breukvlak
in de aardkost, de rifvallei van de Western Breach. Het gelige
licht daar is adembenemend mooi. Het was bijna een spirituele
ervaring om daar te staan. Olifanten, wildebeesten, giraffen, je
bevindt je in een film. Je wordt er ineens heel nietig door.
door. Met maar elf psychiaters in het hele land is er een heel
brede basis van goed getrainde verpleegkundigen nodig om het
enorme veld van psychische aandoeningen te bestrijken. Dan
kan het niet uitblijven dat veel psychisch leed onzichtbaar blijft
of anders wordt geïnterpreteerd.’
1nP en rural medicine
Mobiel healen
D
at blijkt bijvoorbeeld? Een aandoening als depressie
was in Tanzania heel lastig te diagnosticeren. Een
depressie wordt daar ook door de patiënt zelf als
somatisch gepresenteerd: buikpijn, hoofdlijn, lusteloosheid, geen
eetlust. Het vergt een goede basistraining om achter de somatiek
de lijdende psyche te ontdekken. Zelfs bij het stellen van de
diagnose en het voorschrijven van een antidepressivum speelt de
somatiek nog door. Je krijgt gewoon een pil die helpt tegen de
hoofdpijnen en de lusteloosheid. Het werkt wel. Anderzijds is er
in Tanzania ook een eeuwenoude cultuur die veel meer gericht
is op animistische of spirituele aspecten die ziekmakend kunnen
zijn.
e ontwikkeling van transculturele psychiatrie is ook
een kans die zowel Margo de Jonge als haar man
Gerrit Veldmaat zien voor een organisatie als 1nP.
Veldmaat is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, net als Margo
aangesloten bij 1nP en regelmatig werkt hij in teamverband met
zijn levenspartner. 1nP stimuleert dergelijke interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden en dat was voor beide professionals
één van de redenen voor aansluiting.
Gerrit Veldmaat: ‘Mijn instelling is heel praktisch. Ik zie een
zeer voor de hand liggende uitwisseling tussen 1nP en de Mental
Health Care in Tanzania. Al was het alleen maar vanwege het
voortreffelijke software-pakket waarmee 1nP nu in Nederland
in korte tijd een omvangrijk netwerk van professionals in de
GGZ heeft weten te bundelen. Daaraan bestaat in Tanzania
grote behoefte, want dat soort digitale netwerkontwikkeling
staat er echt nog in de kinderschoenen’.
De geografische omvang van de gezondheidszorg in een enorm
land als Tanzania schreeuwt bijna om digitalisering van de
hulpverlening en slimme netwerkvorming. MEHATA, de
Mental Health Association of Tanzania te Dar es Salaam, geeft
eenvoudige, hands-on publicaties uit over de meest basale
geestelijke gezondheidszorg in het land om de diaspora van
deskundigheid in het land enigszins het hoofd te kunnen bieden.
Maar het blijft dweilen met de kraan open.
Margo de Jonge: ‘Wij uit Nederland hoeven er echt niet in
kleutertaal uit te leggen wat geestelijke gezondheidszorg inhoudt.
De mensen in Tanzania zijn stuk voor stuk goed opgeleid. Er is
alleen een schreeuwend gebrek aan opgeleide mensen om al het
werk in het land aan te kunnen. Opvallend is trouwens dat ook
epilepsie daar onder de psychiatrische ziektebeelden valt. Dus
naast schizofrenie, borderline, depressie, psychose en ga zo maar
‘W
Het wordt normaal gevonden dat je ziek kunt worden
van verdriet. Dat is in Nederland nog wel eens anders.
En hoewel de mainstream religies christelijk en moslim zijn, zie
je dat de rol van de traditional healer en de magie van natuurinvloeden er nog steeds enorm belangrijk zijn. Dat laatste is, naar
ik meen, veel belangrijker dan de westerse gezondheidswerkers ter
plekke inschatten, al wordt momenteel in veel hulpprogramma’s
de traditional healer actief ingeschakeld. Zo’n genezer kan alleen
al bij de doorverwijsfunctie van eminent belang zijn.
We hebben een traditional healer, een kruidendokter, in actie
gezien en dat was heel indrukwekkend. Komisch was het ook
voor ons, want naast zijn traditionele kledij en de attributen van
zijn ambt had hij ook een Nokia 3310 tussen de kralenkettingen
prominent op zijn borst hangen. En dat mobieltje begon op een
gegeven moment ook nog te ringelen!’ Een belletje van boven
ongetwijfeld.
11