Bijsluiter PDF - CBG-MEB

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Inegy 10 mg/20 mg, tabletten
Inegy 10 mg/40 mg, tabletten
ezetimibe en simvastatine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie
in voor u.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn
voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Inegy en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS INEGY EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Inegy is een geneesmiddel voor verlaging van de concentraties in het bloed van het totaalcholesterol, het ‘slechte’
cholesterol (LDL-cholesterol) en vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd. Daarnaast verhoogt Inegy de
concentratie van het ‘goede’ cholesterol (HDL-cholesterol).
Inegy verlaagt het cholesterol op twee manieren. De werkzame stof ezetimibe vermindert het cholesterol dat in het
maagdarmkanaal wordt opgenomen. De andere werkzame stof simvastatine, die behoort tot de groep
geneesmiddelen die statines worden genoemd, vermindert het cholesterol dat uw lichaam zelf aanmaakt.
Cholesterol is een van meerdere vettige stoffen die in de bloedbaan aanwezig zijn. Uw totaalcholesterol bestaat
voornamelijk uit LDL- en HDL-cholesterol.
LDL-cholesterol wordt vaak ‘slecht’ cholesterol genoemd, omdat het kan opstapelen in de wanden van uw
bloedvaten, waardoor ‘plak’ ontstaat. Uiteindelijk kan deze ‘plak’ groeien en leiden tot een vernauwing van de
bloedvaten. Deze vernauwing kan het bloed naar vitale organen afremmen of blokkeren, zoals naar het hart of de
hersenen. Deze blokkade van de bloedstroom kan leiden tot een hartaanval of een beroerte.
HDL-cholesterol wordt vaak ‘goed’ cholesterol genoemd, omdat het bijdraagt aan het voorkomen van het
opstapelen van slecht cholesterol in de bloedvaten en zo beschermt tegen hart- en vaatziekten.
Triglyceriden zijn een andere vorm van vet in uw bloedvaten die de kans op hart- en vaatziekten verhogen.
Inegy wordt gebruikt voor patiënten bij wie het cholesterol met een dieet alleen onvoldoende wordt verlaagd. Bij
gebruik van dit geneesmiddel moet u uw cholesterolverlagend dieet voortzetten.
Inegy wordt naast uw cholesterolverlagend dieet gebruikt als u:
 een verhoogde concentratie cholesterol in uw bloed heeft (primaire hypercholesterolemie [heterozygote
familiaire en niet-familiaire]) of een te hoog vetgehalte in uw bloed heeft (gemengde hyperlipidemie):
 en deze onvoldoende verlaagd wordt door een statine alleen
 waarvoor u een statine en ezetimibe als aparte tabletten gebruikt heeft
 een erfelijke aandoening heeft (homozygote familiaire hypercholesterolemie), die de concentratie cholesterol in
uw bloed verhoogt. U kunt ook andere behandelingen krijgen.
Inegy helpt u niet om af te vallen.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 Als u leverproblemen heeft.
 Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 Als u geneesmiddelen gebruikt met één of meer van de volgende werkzame stoffen:
 itraconazol, ketoconazol, posaconazol of voriconazol (antischimmelmiddelen)
 erytromycine, claritromycine of telitromycine (antibiotica)
 hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (hiv-proteaseremmers worden
gebruikt voor de behandeling van hiv-infecties)
 boceprevir of telaprevir (gebruikt tegen hepatitis C-virusinfecties)
 nefazodon (gebruikt bij de behandeling van depressie)
 gemfibrozil (gebruikt om cholesterol te verlagen)
 ciclosporine (vaak gebruikt bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan)
 danazol (een kunstmatig hormoon voor de behandeling van endometriose; een aandoening waarbij
baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder voorkomt).
 Als u op dit moment, of in de laatste 7 dagen, een geneesmiddel (heeft) gebruikt of heeft gekregen dat
fusidinezuur heet (gebruikt tegen infecties met bacteriën).
Als u niet zeker weet of u een van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, vraag dit dan aan uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vertel uw arts:
 over alle aandoeningen die u heeft, waaronder overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergieën).
 als u grote hoeveelheden alcohol drinkt of een leverziekte heeft of heeft gehad. Dit middel is mogelijk niet
geschikt voor u.
 als u een operatie moet ondergaan. Het kan nodig zijn dit middel een korte tijd niet in te nemen.
 als u van Aziatische afkomst bent, omdat een andere dosering op u van toepassing kan zijn.
Uw arts moet uw bloed onderzoeken voordat u met het gebruik van dit middel start en als u tijdens gebruik van dit
middel verschijnselen van leverproblemen heeft. Dit wordt gedaan om na te gaan of uw lever goed werkt.
Uw arts kan ook bloedonderzoek doen nadat u gestart bent met dit middel om de werking van uw lever na te gaan.
Als u diabetes heeft of kans heeft diabetes te krijgen, zal uw arts u nauwlettend controleren terwijl u dit
geneesmiddel gebruikt. U heeft waarschijnlijk kans op diabetes als u veel suikers en vetten in uw bloed heeft, te
zwaar bent en een hoge bloeddruk heeft.
Vertel het uw arts als u een ernstige longziekte heeft.
Het gecombineerde gebruik van Inegy en fibraten (bepaalde geneesmiddelen die het cholesterol verlagen) moet
worden vermeden omdat het gebruik van Inegy en fibraten samen niet is onderzocht.
Als u na gebruik van dit middel om onverklaarbare redenen last krijgt van pijn, gevoeligheid of zwakte van
de spieren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dat is omdat in zeldzame gevallen
spierproblemen ernstig kunnen zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; in zeer
zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.
De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses van dit middel, vooral in de dosering van 10/80 mg. Het risico
op spierafbraak is ook groter bij bepaalde patiënten. Bespreek het met uw arts als een van de hieronder genoemde
punten voor u van toepassing is:
 u heeft problemen met de nieren
 u heeft problemen met de schildklier
 u bent 65 jaar of ouder
 u bent een vrouw
 u heeft ooit spierproblemen gehad tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen die ‘statines’
(zoals simvastatine, atorvastatine of rosuvastatine) of fibraten (zoals gemfibrozil of bezafibraat) genoemd
worden
 u of naaste familieleden hebben een erfelijke spierziekte.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inegy nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat
u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook
voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Gebruik van Inegy samen met één van deze geneesmiddelen kan de kans op spierproblemen vergroten (sommige
daarvan zijn ook al genoemd in de rubriek hierboven, ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?’). Het is erg belangrijk aan uw arts te vertellen als u geneesmiddel(en) met de volgende
werkzame stoffen gebruikt:
 ciclosporine (vaak gebruikt bij orgaantransplantaties)
 danazol (een kunstmatig hormoon voor de behandeling van endometriose, een aandoening waarbij
baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder voorkomt)
 geneesmiddelen met een werkzame stof zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol of voriconazol
(antischimmelmiddelen)
 fibraten met een werkzame stof zoals gemfibrozil en bezafibraat (gebruikt om het cholesterol in het bloed te
verlagen)
 erytromycine, claritromycine, telitromycine of fusidinezuur (antibiotica). Neem geen fusidinezuur in tijdens het
gebruik van dit geneesmiddel. Zie ook rubriek 4.
 hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (voor de behandeling van aids)
 boceprevir of telaprevir (gebruikt tegen hepatitis C-virusinfecties)
 nefazodon (gebruikt bij de behandeling van depressie)
 amiodaron (gebruikt voor de behandeling van een onregelmatige hartslag)
 verapamil, diltiazem of amlodipine (gebruikt tegen hoge bloeddruk, pijn op de borst bij hartziekte of andere
hartaandoeningen)
 hoge doses (1 gram of meer per dag) niacine of nicotinezuur (ook gebruikt om het cholesterol te verlagen)
 colchicine (gebruikt voor de behandeling van jicht).
Net als bij bovenstaande geneesmiddelen, moet u het uw arts of apotheker vertellen wanneer u andere
geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder
voorschrift kunt verkrijgen. U moet met name het gebruik van een van de volgende geneesmiddelen aan uw arts
melden:
 geneesmiddelen met een werkzame stof die bloedstolsels voorkomt, zoals warfarine, fluindion, fenprocoumon
of acenocoumarol (bloedverdunners)
 colestyramine (ook gebruikt om het cholesterol te verlagen), omdat dit invloed heeft op het
werkingsmechanisme van Inegy
 fenofibraat (ook gebruikt om het cholesterol te verlagen)
 rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose).
Vertel elke arts die u een nieuw geneesmiddel voorschrijft dat u Inegy gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Grapefruitsap bevat één of meer bestanddelen die de afbraak van bepaalde geneesmiddelen, zoals Inegy,
beïnvloeden. Het gebruik van grapefruitsap moet vermeden worden, omdat dit het risico op spierproblemen kan
vergroten.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem dit middel niet in als u zwanger bent of denkt te zijn of als u zwanger wilt worden. Als u zwanger wordt
tijdens het gebruik van dit middel, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw arts.
Neem dit middel niet in als u borstvoeding geeft, omdat het niet bekend is of Inegy in de moedermelk terecht komt.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik bij kinderen
Dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 10 jaar.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit middel zal naar verwachting geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
gebruiken. U moet er echter rekening mee houden dat sommige mensen duizelig kunnen worden na inname van dit
middel.
Inegy bevat lactose
Inegy tabletten bevatten een suiker die lactose wordt genoemd. Als u van uw arts te horen heeft gekregen dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Uw arts bepaalt de juiste tabletsterkte voor u, afhankelijk van uw huidige behandeling en uw persoonlijk risico.
Doseringen van 10 mg/80 mg zijn niet mogelijk met de tabletten uit deze bijsluiter.
De tabletten hebben geen breukgleuf en mogen niet gedeeld worden.
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Vóór u met dit middel begint, moet u een cholesterolverlagend dieet volgen.
 U moet dit cholesterolverlagend dieet tijdens het gebruik van dit middel voortzetten.
Volwassenen
De aanbevolen dosering is 1 tablet Inegy via de mond eenmaal per dag.
Jongeren (10 t/m 17 jaar)
De aanbevolen dosering is 1 tablet Inegy via de mond eenmaal per dag (een maximumdosering van 10 mg/40 mg
eenmaal per dag mag niet overschreden worden).
De dosis Inegy 10 mg/80 mg wordt alleen aanbevolen voor volwassenen met een zeer hoog cholesterol en met een
hoog risico op hartproblemen en die op lagere doses hun cholesterolstreefwaarden niet hebben bereikt.
Neem dit middel ’s avonds in. U kunt het met of zonder voedsel innemen.
Als uw arts Inegy heeft voorgeschreven samen met een ander cholesterolverlagend geneesmiddel met de werkzame
stof colestyramine of een ander galzuurbindend hars, moet u Inegy ten minste 2 uur vóór of 4 uur na toediening van
het galzuurbindende hars innemen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
 Neem contact op met uw arts of apotheker.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
 Neem geen extra dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga de volgende dag gewoon met het
gebruikelijke schema verder.
Als u stopt met het innemen van dit middel
 Neem contact op met uw arts of apotheker omdat uw cholesterol weer kan gaan stijgen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken
(zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?’).
De volgende bijwerkingen werden vaak gemeld (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
 spierpijn
 verhogingen in bloedonderzoeken in het laboratorium voor de leverfunctie (transaminases) en/of de spier (CK)functie.
De volgende bijwerkingen werden soms gemeld (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):
 hogere uitslagen van bloedonderzoeken om de leverfunctie te testen; verhogingen van het urinezuur in het
bloed; het bloed heeft langer de tijd nodig om te stollen; eiwit in de urine; gewichtsverlies
 duizeligheid; hoofdpijn; tintelend gevoel
 buikpijn; opgeblazen gevoel; winderigheid; misselijkheid; braken; opgezette buik; diarree; droge mond;
zuurbranden
 uitslag; jeuk; netelroos
 pijn in gewrichten; pijn, gevoeligheid, zwakte of spasme van de spieren; pijn in de nek; pijn in de armen en
benen; rugpijn
 ongebruikelijke moeheid of zwakte; zich moe voelen; pijn op de borst; zwelling, vooral in de handen en voeten
 slaapstoornis; moeilijk slapen.
Daarnaast zijn de volgende bijwerkingen gemeld bij mensen die Inegy of geneesmiddelen met de werkzame stoffen
ezetimibe of simvastatine hebben gebruikt:
 minder rode bloedcellen (anemie); verlaging van het aantal bloedcellen, waardoor blauwe plekken/bloedingen
kunnen optreden (trombocytopenie)
 gevoelloosheid of zwakte in armen en benen; slecht geheugen, geheugenverlies, verwarring
 ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudend hoesten en/of kortademigheid of koorts
 verstopping
 ontsteking van de alvleesklier, vaak met hevige buikpijn
 leverontsteking met de volgende verschijnselen: gele verkleuring van de huid en ogen, jeuk, donker gekleurde
urine of licht gekleurde ontlasting, zich moe of zwak voelen, verlies van eetlust; leverfalen; galstenen of
ontsteking van de galblaas (wat buikpijn, misselijkheid en braken kan veroorzaken)
 haaruitval; rode uitslag, soms met schietschijfachtige plekken op de huid (erythema multiforme)
 een overgevoeligheidsreactie waaronder: overgevoeligheid (allergische reacties waaronder zwelling van gezicht,
lippen, tong en/of keel met mogelijk moeilijk ademen of slikken, waarbij onmiddellijke behandeling
noodzakelijk is, pijn of ontsteking in de gewrichten, ontsteking van bloedvaten, ongebruikelijke blauwe
plekken, huiduitslag en zwelling, netelroos (galbulten), gevoeligheid van de huid voor zonlicht, koorts, flushing
(met roodheid van de huid, warm gevoel, jeuk of tintelend gevoel, vooral in het hoofd, de nek, de borst en de
bovenrug), kortademigheid en zich onwel voelen, lupusachtig beeld (waaronder uitslag, gewrichtsklachten en
effecten op de witte bloedcellen))
 pijn, gevoeligheid, zwakte of kramp van de spieren; spierafbraak; peesproblemen, soms gecompliceerd door het
scheuren van de pees
 verminderde eetlust
 opvliegers; hoge bloeddruk
 pijn
 erectiestoornis
 depressie
 veranderingen van bepaalde waarden in het bloed voor de leverfunctie.
Met sommige statines zijn daarnaast de volgende mogelijke bijwerkingen gemeld:
 slaapstoornissen, waaronder nachtmerries
 seksuele problemen
 diabetes. Dit komt eerder voor als u veel suikers en vetten in uw bloed heeft, te zwaar bent en een hoge
bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.
Als u na gebruik van dit middel om onverklaarbare redenen last krijgt van pijn, gevoeligheid, of zwakte van
de spieren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dat is omdat in zeldzame gevallen
spierproblemen ernstig kunnen zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; in zeer
zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
 Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de
verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
 Bewaren beneden 30°C.
 Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u
met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en
komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn ezetimibe en simvastatine. Elke tablet bevat 10 mg ezetimibe en 20 of 40
mg simvastatine.
De andere stoffen in dit middel zijn butylhydroxyanisol (E320), citroenzuurmonohydraat, natriumcroscarmellose,
hypromellose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572), microkristallijne cellulose, propylgallaat (E310).
Hoe ziet Inegy eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Inegy tabletten zijn witte tot gebroken witte, capsulevormige tabletten met aan één kant de code ‘312’ (10 mg/20
mg tabletten), of ‘313’ (10 mg/40 mg tabletten). De tabletten hebben geen breukstreep en mogen niet gedeeld
worden.
Verpakkingsgrootten:
28 tabletten (RVG 107900//30928, RVG 103534//30928, RVG 107905//30929, RVG 103535//30929) of 30
tabletten (RVG 111948//30928, RVG 103536//30929 en RVG 115350//30929).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder / ompakker
Euro Registratie Collectief b.v.
Van der Giessenweg 5
2921 LP Krimpen a/d IJssel
Fabrikant
Merck Sharp & Dohme Limited, Merck Manufacturing Division, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland,
NE23 3JU, Groot-Brittannië (RVG 103534//30928, RVG 111948//30928, RVG 103535//30929 en RVG
103536//30929).
of:
Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A., Via Emilia, 21, 27100-Pavia, Italië (RVG 107900//30928, RVG
107905//30929, RVG 111948//30928, RVG 103536//30929 en RVG 115350//30929).
of:
Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland (RVG 103536//30929, RVG
107905//30929 en RVG 111948//30928).
In het register ingeschreven onder
RVG 107900//30928
Inegy 10 mg/20 mg, tabletten
RVG 103534//30928
Inegy 10 mg/20 mg, tabletten
RVG 111948//30928
Inegy 10 mg/20 mg, tabletten
RVG 107905//30929
Inegy 10 mg/40 mg, tabletten
RVG 103535//30929
Inegy 10 mg/40 mg, tabletten
RVG 103536//30929
Inegy 10 mg/40 mg, tabletten
RVG 115350//30929
Inegy 10 mg/40 mg, tabletten
(Griekenland)
(Groot-Brittannië)
(Italië)
(Griekenland)
(Groot-Brittannië)
(Italië)*
(Italië)**
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende naam:
Griekenland:
INEGY
Groot-Brittannië:
INEGY
Italië*:
INEGY
Italië**:
Vytorin
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2014
Euro Registratie Collectief b.v., 200714-0714
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).