AFmeldingsformulier HBV Hornets 030414

bij HBV! Hornets
!
!
!
Hierbij wil ik mij afmelden als lid van de Hardegarijper Basketball Vereniging Hornets!
!
rsus ten behoeve van het verkrijgen van de F-licentie.
heeft om op Rayonniveau uit te komen, volgt vanaf 18 jaar een scheidsrechtercursus ten behoeve van het
degarijper Basketball Vereniging minimaal één taak. Dit is:
/ 24-sec. operator
oach
iaat
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
k zijn van toepassing Bij het niet nakomen van bovengenoemde voorwaarden vindt éénzijdige opzegging van
arden verklaart het lid op de hoogte te zijn van de volgende rechten en plichten (e.e.a. conform de beschrijPostcode:
Woonplaats:
ereniging Hornets):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
ijkse trainingen
zoals deze door het bestuur worden samengesteld aan de start van ieder seizoen;
verband in een bepaald team zodra de wedstrijdlicentie is vergeven door de Nederlandse Basketball Bond;
Telefoonnummer:
Mobiele nr:
06-
titieverband het officiële tenue van de vereniging te dragen. Deze worden op huurbasis door het bestuur
j statuswijziging naar wedstrijdspeler, verleend u met het ondertekenen van dit formulier of het statusmutavan het rekeningnummer wat u aan de vereniging heeft opgegeven;
Mailadres(sen)
door de vereniging
georganiseerde evenementen. Dit uiteraard met inachtneming dat aan de voorwaarden
gd;
!
door de vereniging georganiseerde toernooien;
ging, de hornets INSIDE, en het startboekje, de Let’s Play, te ontvangen;
gadering bijAfmelding
te wonen. Dit is minimaal één keer per jaar;
ie aan het lidmaatschap
van de vereniging
hangt
en in de
Algemene
wordthet
vastgesteld;
Als vereniging
willen we
graag
weten
watLeden
de Vergadering
reden is van
opzeggen
geblesseerdde
zijn,vereniging
met een minimum
vanwe
drieiets
maanden,
contributie
terug te doen
vragen over
dat zij
waar
aan de
zouden
kunnen
en/ de
ofperiode
veranderen
van je lidmaatschap. Als er zaken zijn binnen
dan horen we dit graag. !
de Grote Club Actie, naar diens inzicht het beste te ondersteunen. Leden van 18 jaar en ouder zijn echter
Reden afmelding:!
Club Actie minimaal drie loten te [ver-]kopen.
eniging vrij in te kijken.
waarden welke worden gesteld aan het gebruik van accommodaties waar de vereniging een product van deze
tussen
en dan ook gestimuleerd in het beoefenen van de sport in competitie verband. De COE (Competitie OrganiseLeden welke in deze competitie uit willen komen zullen de status WS dienen aan te geven. In zo’n geval zal
d worden zodra de licentie vergeven is,
competitieverband. Zij volgen wekelijks de trainingstijd zoals deze wordt aangeboden door de vereniging.
n bijvoorbeeld het ‘Onder 10’ (beter bekend als peanutbasketbal) vallen eveneens onder het recreantschap.
en zullen separaat en in overleg in rekening gebracht worden.
!
ributie afdragen aan de NBB of vereniging. De status ‘Niet-Spelend’ is specifiek ingeregeld voor functionarisrvullen maar niet als zodanig de sport actief beoefenen. Voorbeelden hiervan zijn bestuursleden, kaderleden
Afmelding per
1 Januari /
1 Juli
20…
Opzegging van lidmaatschap!
edstrijdcommissie ingedeeld om tijdens thuiswedstrijden plaats te nemen achter de jurytafel als timer/ scoOpzegging
van
je lidmaatschap
kan uitsluitend schriftelijk, met dit afmeldingsformulier.
taak uit te voeren
zal worden
verkregen
door interne cursussen.
Afmelden van het
lidmaatschap vind plaats per seizoen, waarbij in uitzonderlijke situaties een afmelding kan plaatsvinden per
seizoen.
Hetseizoen
ondertekende
formulier
dient
ingeleverd
zijn voor 15 mei bij de secretaris van de HBV
ainers wordthalf
er een
paar maal per
een interne trainerscursus
gegeven
door
het hoofd van te
de technitrainerscursussen
te volgen
gegeven worden
door in
de per
Nederlandse
Deze mogelijkheid
Hornets.
Dewelke
afmelding
gaat dan
nieuwBasketballbond.
Basketballseizoen,
te weten per 1 juli van het desbetreffende jaar. !
!
s dienen ook de TC vergaderingen, die een aantal malen per seizoen worden gehouden, bij te wonen. In deze
n goede begeleiding van een team, aan de orde komen.
Het ingevulde en ondertekende afmeldingsformulier kan toegestuurd worden naar het onderstaande contactadres en/
of mailadres.!
de banen leiden
van een wedstrijd. De scheidsrechters worden door de scheidsrechtercoördinator ingedeeld.
rde, scheidsrechtercursus
worden
gegeven
een coördinator van de Nederlandse Basketball Bond, mits
Tillefeart 44,
9254
CZ door
Hurdegarijp!
unctie zal plaatsvinden via de scheidsrechtercoördinator.
[email protected]!
!!
!
t toezicht op de zaal tijdens thuiswedstrijden van de vereniging, dit in samenwerking met de beheerders van
t wedstrijdsecretariaat en de coördinator wedstrijdzaken. De zaalcommissaris houdt controle op het aanweBij onvoldoende
kennis___/___/_______!
van de juryleden of mogelijk scheidsrechters
deze te begeDatum
!
!dient de zaalcommissaris
!
Handtekening*
dat het scoresheet op een juiste manier wordt ingevuld en wordt ondertekend door de scheidsrechters. De
rne cursussen voor timers/ scorers en 24-seconden operatoren.
_______________________!
erantwoordelijkheid de vereniging te besturen conform het in de statuten van de vereniging genoemde doel.
het deelnemen
aan de door
de Nederlandse bent
Basketball
Bond
georganiseerde
of goedgekeurde
competities
en
*) Indien
je minderjarig
dient
een
ouder/ voogd
dit formulier
te ondertekenen
te zien dat er evenementen worden georganiseerd op het gebied
middels de algemene ledenvergadering gekozen door de leden van
aak die het bestuurslid dient uit te voeren wordt in samenspraak
d dient de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse