Prestatieafspraken Woningbelang / HBV 2014-2016

Prestatieafspraken Woningbelang / HBV 2014-2016
Prestatie
Algemeen beleid
• Ondernemingsplan
Woningbelang maakt in de 2e helft van 2016 het ondernemingsplan 2017-2019 en
presenteert dit aan de HBV. De HBV adviseert Woningbelang in 2016.
• Strategisch Voorraadbeleid
De HBV adviseert Woningbelang over de inhoudelijke toekomstkeuzes met
betrekking tot complexen, die gedurende de ondernemingsplanperiode worden
voorgelegd aan de HBV.
Participatiebeleid
• Samenwerkingsovereenkomst
In de 1e helft van 2016 wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de HBV en
Woningbelang financieel en inhoudelijk geëvalueerd. De
samenwerkingsovereenkomst heeft een breed draagvlak zowel bij de HBV als bij
Woningbelang
• Prestatieafspraken
In 2016 maken de HBV en Woningbelang prestatieafspraken voor de periode 20172019. Voor 31 december 2016 zijn deze prestatieafspraken door beide partijen
goedgekeurd. Jaarlijks vindt binnen het MT-DB-overleg een evaluatie plaats van de
prestatieafspraken. Deze evaluatie vindt plaats in januari van elk jaar.
• Zeggenschap en invloed
In 2014 onderzoeken Woningbelang en de HBV nieuwe vormen voor participatie.
De HBV en Woningbelang evalueren in 2015 het raambeleid Participatie.
• Themadag
Jaarlijks organiseert Woningbelang een themadag voor het bestuur van de HBV en
andere consumentenorganisaties over een actueel thema.
Dienstverlening
• Evaluatie oplevering nieuwbouw
Woningbelang informeert bij elk nieuwbouwproject de HBV over de mate van
tevredenheid van de nieuwe bewoners en eventuele verbeteracties.
Toewijzings- en verhuurbeleid
• Nieuwe vorm van aanbieding
Woningbelang onderzoekt in 2014 de mogelijkheid om woningen via loting aan te
bieden.
• Queeste
In 2016 evalueert Woningbelang de wachtlijstproblematiek in relatie tot de queeste
“Vanaf 2015 kunnen we binnen één jaar huisvesting bieden aan alle (bij
Woningbelang ingeschreven) actief woningzoekenden van de primaire doelgroep in
Valkenswaard en Bergeijk, die nu geen zelfstandige huisvesting hebben”. De
evaluatie wordt ter kennisgeving aangeboden aan de HBV.
Huurprijzenbeleid
• In 2014 evalueert Woningbelang het huurbeleid op basis van betaalbaarheid,
prijs/kwaliteit verhouding van de woningen en de financiële continuïteit van
Woningbelang. De evaluatie wordt ter advisering voorgelegd aan de HBV.
• Begin van elk jaar legt Woningbelang de uitgangspunten van de jaarlijkse
huurverhoging voor. De HBV adviseert (uiterlijk begin april) Woningbelang hierover.
1
Prestatieafspraken Woningbelang / HBV 2014-2016
Servicepakketten
• Servicekosten
Woningbelang rekent elk jaar de servicekosten gelijk met de jaarlijkse huurverhoging
af. In maart/april krijgt de HBV de overzichten en adviseert de HBV over de
prijsbepaling. Uitgangspunt is dat de uitvoering van het beleid kostendekkend is en
dat er jaarlijks wordt afgerekend.
• Complexgebonden servicepakketten
Indien in een complex het servicepakket wordt aangepast wordt de werkgroep
servicekosten van de HBV geïnformeerd. De HBV ondersteunt de
bewonerscommissie van het complex bij de aanpassingen van het servicepakket.
Onderhoudsbeleid
• Energiebesparende maatregelen
Woningbelang informeert de HBV per kwartaal over de stand van zaken met
betrekking tot de vergroening van de energielabels van de woningen.
Herstructurering
• Woningbelang en de HBV evalueren in 2014 de inhoud en toepassing van het
Algemeen Sociaal Plan bij herstructurering op basis van de uitgevoerde projecten.
Bij eventuele verbeteringen wordt een vernieuwd Algemeen Sociaal Plan
vastgesteld.
Ontgroening en vergrijzing
• De HBV besteedt jaarlijks aandacht aan de vergrijzing en de gevolgen daarvan in
haar algemene vergadering met als doel ouderen voorlichting te geven over de
scheiding van wonen en zorg.
Levensvatbare wijken
• De HBV gaat vanaf 2014 samen werken met de verschillende wijkcommissies/raden.
• De HBV ondersteunt vanaf 2014 met name huurders die actief zijn in een
wijkcommissie of wijkraad. Zij draagt zorg voor een uitwisseling van informatie en
kennisbevordering aan de huurders die actief zijn binnen de diverse wijkorganen.
Bijzondere doelgroepen
• De HBV haalt actief informatie bij bijzondere doelgroepen als zij Woningbelang moet
adviseren met betrekking tot het beleid dat deze doelgroepen raakt.
Duurzame samenleving
• De HBV organiseert in de periode 2014-2016 een themabijeenkomst voor huurders
over duurzaamheid en energiezuinigheid. Indien nodig ondersteunt Woningbelang
bij deze bijeenkomst.
2