de nieuwe toetsmatrijs

Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Opgesteld door:
CCV
Categoriecode:
TAT
Toetsvorm:
Mondeling
Dekkingsgraad toetstermen:
100%
Cesuur:
Van de 100 punten moeten er minimaal 60 worden behaald.
Bijzonderheden:
Geen
Toelichting op tabel
met afbakening
Tax = Taxonomiecode
F = Feitelijke kennis
B = Begripsmatige kennis
R = Reproductieve vaardigheid
P = Productieve vaardigheid
V/F = Verplicht of facultatief
Nr
Eindtermen
Toegekend gewicht
1.
2.
3.
4.
5.
Regels t.a.v. medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
Belangrijke wegen
Stadsdelen
Beeldbepalende gebouwen en veelvoorkomende bestemmingen
Wegenkaart en routeplanning
Vastgesteld door:
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer d.d. 25-11-2013
Beoordeeld door:
Logistiek, Transport en Personenraad, kamer 1 d.d. 27-02-2014
Goedgekeurd door:
Divisiemanager CCV d.d. 04-03-2014
Ingangsdatum:
1 augustus 2014
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
25
20
10
20
25
Pagina 1 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Regels t.a.v. medegebruik van verharde
lijnbusbanen en lijnbusstroken
Het kunnen noemen van het hoofddoel van het
medegebruik van de verharde lijnbusbanen en
lijnbusstroken.
Het kunnen noemen of medegebruik van de
verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken een recht
is en of er beperkingen gelden.
Het kunnen noemen van de verschillende
soorten lijnbusbaanontheffingen en de onderlinge
verschillen.
Het kunnen noemen van de voorwaarden om in
aanmerking te kunnen komen voor een
zelfstandige lijnbusbaanontheffing en een
lijnbusbaanontheffing gekoppeld aan de
Taxxxivergunning
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Tax
Hoofddoel: klant beter van dienst kunnen zijn (Algemene Voorwaarden Taxivervoer vereisen de voor de
klant meest gunstige en/of economische route)
F
Het betreft een ontheffing op basis van de wetgeving. Het is dus geen recht maar een privilege of
voorrecht
De doorstroming van het openbaar vervoer mag niet onnodig worden belemmerd
Gekoppelde lijnbusbaanontheffing (gekoppeld aan Taxxxivergunning)
Zelfstandige lijnbusbaanontheffing
F
Zelfstandige Lijnbusbaanontheffing
Een chauffeurskaart
Het CCV-diploma „Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam‟ of het
SVON-certificaat mét stads/stratenkennis
Een geldig rijbewijs
Een goedgelijkende pasfoto
Er is in een periode van 1 jaar voorafgaand aan het indienen voor een zelfstandige lijnbusbaanontheffing
geen sprake geweest van een maatregel rijvaardigheid en geschiktheid als bedoeld in artikel 130 e.v.
Wegenverkeerswet 1994.
Gekoppelde lijnbusbaanontheffing aan Taxxxivergunning
Een chauffeurskaart
Het CCV-diploma „Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam‟ of het
SVON-certificaat mét stads/stratenkennis
Een geldig rijbewijs
Een goedgelijkende pasfoto
Voor de Taxxxivergunning in het bijzonder:
o Kan de chauffeur aantonen dat hij voor een vervoerder rijdt, die in het bezit is van een
ondernemersvergunning
o Is de chauffeur aangesloten bij een TTO welke in het bezit is van een geldige TTO-vergunning
o Heeft de chauffeur een vaste woon- en verblijfplaats
F
F
Pagina 2 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
1.5
1.6
1.7
1.8
Afbakening
(indien van toepassing)
o Verklaart de chauffeur zich in ieder geval in een periode van 2 jaar voorafgaand aan het indienen
van een aanvraag voor een Taxxxivergunning zodanig te hebben gedragen, dat naar het oordeel
van het college de kwaliteit van taxivervoer niet onevenredig is of wordt aangetast.
Het kunnen noemen van de administratieve
Het CCV-diploma is in principe onbeperkt geldig.
aandachtspunten van het CCV-diploma en de
Een chauffeur, die een EMG, (L)EMA of ASP opgelegd heeft gekregen of een chauffeur bij wie vier keer
ontheffing.
een overtreding op de lijnbusbaan is geconstateerd moet opnieuw het CCV-diploma behalen.
Een verzoek voor een ontheffing kan worden geweigerd op basis van eerdere verkeersgedragingen
Geldigheidsduur lijnbusbaanontheffing 3 jaar na de dag van verlening
De ontheffing kan worden ingetrokken of worden geschorst
De ontheffing blijft eigendom van de gemeente Amsterdam
De ontheffing is persoonsgebonden
De ontheffing kan op bepaalde wegen of weggedeelten of gedurende bepaalde tijdstippen tijdelijk of
permanent ongeldig zijn
Gedurende de looptijd van de ontheffing kunnen de aan de ontheffing verbonden voorschriften worden
gewijzigd
Het kunnen noemen waar de ontheffing geldig is. Uitsluitend op de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken die gemarkeerd zijn met LIJNBUS
Uitsluitend op de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken in de gemeente Amsterdam
Het kunnen noemen aan welke voorschriften
Zie punt 2 t/m 5 van bijlage 1
moet worden voldaan om medegebruik van de
verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken te mogen
maken en met welk doel.
Het kunnen noemen welke verboden of geboden Zie punt 6 t/m 10 (locaties) van bijlage 1
de ontheffing precies opheft en welke regels of
Naast de in de bijlage genoemde punten geldt dat:
verplichtingen daarbij gelden.
- een doorgetrokken streep mag alleen worden overschreden (art.76) bij het oprijden van het begin van
de verharde lijnbusbaan of lijnbusstrook.
- een verdrijvingsvlak mag alleen worden overschreden (art.77) bij het oprijden van het begin van de
verharde lijnbusbaan of lijnbusstrook.
- de ontheffing van de verkeerstekens uitsluitend geldt op plaatsen of bij situaties in relatie tot het
medegebruik van de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken en niet op andere plaatsen.
- de ontheffing van de verkeerstekens niet geldt bij vluchtheuvels en/of halteheuvels die geen
onderdeel uitmaken van de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Tax
F
F
F
F
Pagina 3 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
1.9
Het kunnen noemen welke verplichtingen of
verboden tijdens het rijden op de verharde
lijnbusbanen en lijnbusstroken van toepassing
zijn.
1.10 Het kunnen noemen van de betekenis van alle
signalen in de tram-/buslichten (negenoog).
1.11 Het kunnen noemen van de sancties bij
overtreding van de voorschriften
2.
2.1
Belangrijke wegen
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
belangrijkste ringvormige verbindingswegen op
de kaart.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Zie punt 11 t/m 15 (gedrag) van bijlage 1
Naast de in de bijlage genoemde punten geldt dat:
het verboden is om de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken tussentijds op- en af te rijden door het
overschrijden van verhoogde afscheidingsbanden, persrichels en/of verhoogde plateaus of door het
overschrijden van een doorgetrokken streep
het verboden is om door zogenaamde „klapdeurtjes‟ of voorbij rood/witte paaltjes te rijden
het verplicht is om bij het volgen van een tram of bus voldoende volgafstand te bewaren
Wit licht of wit knipperlicht: doorgaan
Geel licht: betekenis gelijk aan die van de gewone driekleur
Rood licht: betekenis gelijk aan die van de gewone driekleur
Configuratie signaal rechtdoor
Configuratie signaal rechtsaf
Configuratie signaal linksaf
Configuratie combinatiesignalen linksaf-rechtdoor, rechtsaf-rechtdoor en rechtsaf, linksaf en rechtdoor
Signaal kruispunt vrijmaken
Stopsignaal
Betekenis signaal knipperwit
Tax
F
F
Zie bijlage 2
F
Stationsplein – Damrak – Dam – Rokin – Muntplein – Amstel – Kloveniersburgwal – Nieuwmarkt –
Geldersekade – Prins Hendrikkade
Variant: Vanaf Amstel via Blauwbrug naar Waterlooplein – Mr. Visserplein – Valkenburgerstraat – Nieuwe
Foeliestraat – Prins Hendrikkade
Korte Marnixstraat – Marnixstraat – Marnixplein – Marnixstraat – Leidseplein – Kleine-Gartmanplantsoen
– Weteringschans – Weteringcircuit – Weteringschans – Frederiksplein – Sarphatistraat – Czaar
Peterstraat – Parallelweg – Piet Heinkade
Nassaukade – Stadhouderskade – Mauritskade
Frederik Hendrikplantsoen – Frederik Hendrikstraat – Hugo de Grootplein – Frederik Hendrikstraat –
Bilderdijkstraat – Eerste Constantijn Huygensstraat – Van Baerlestraat – Roelof Hartplein – Roelof
F
Pagina 4 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
2.2
Afbakening
Tax
(indien van toepassing)
Hartstraat – Ceintuurbaan – Sarphatipark – Ceintuurbaan
Bos en Lommerweg – Bos en Lommerplein – Hoofdweg – Mercatorplein – Hoofdweg – Surinameplein –
Surinamestraat – Amstelveenseweg – Haarlemmermeercircuit – Amstelveenseweg – Stadionplein –
Stadionweg – Olympiaplein – Stadionweg – Minervaplein – Stadionweg – Apollolaan – Muzenplein –
Churchilllaan – Victorieplein – Vrijheidslaan – Berlagebrug – Mr. Treublaan – Prins Bernardplein –
Julianaplein – Hugo de Vrieslaan – Wethouder Frankeweg – Galileïplantsoen – Archimedesweg –
Molukkenstraat – Insulindeweg - Zuiderzeeweg
Het kunnen noemen van de belangrijkste radiale Haarlemmerweg – Nassauplein – Haarlemmerplein – Haarlemmer Houttuinen – Nieuwe Westerdokstraat F
verbindingswegen.
– Prins Hendrikkade – Stationsplein
Burgemeester Roëllstraat – Jan van Galenstraat – Tweede Hugo de Grootstraat – Hugo de Grootplein –
Tweede Hugo de Grootstraat – Nassaukade
Jan Evertsenstraat – Admiraal de Ruyterweg – De Clerqstraat – Rozengracht – Westermarkt –
Raadhuisstraat – Nieuwezijds Voorburgwal – Martelaarsgracht – Stationsplein
Variant: Raadhuisstraat - Nieuwezijds Voorburgwal – Paleisstraat – Damrak – Stationsplein
Robert Fruinlaan – Postjesweg – Kinkerstraat - Elandsgracht – Prinsengracht
Cornelis Lelylaan – Surinameplein – Surinamestraat – Overtoom – Nassaukade/Stadhouderskade
Plesmanlaan – Heemstedestraat – Hoofddorpplein – Hoofddorpweg – Zeilstraat – Koninginneweg –
Willemsparkweg – Paulus Potterstraat – Hobbemastraat – Stadhouderskade
Van Leijenberghlaan – Beethovenstraat – J.M. Coenenstraat – Roelof Hartplein – Roelof Hartstraat –
Hobbemakade – Stadhouderskade
Europaboulevard – Europaplein – Scheldeplein – Scheldestraat – Ferdinand Bolstraat – Weteringlaan –
Weteringcircuit – Nieuwe Vijzelstraat – Vijzelgracht – Vijzelstraat – Muntplein – Rokin – Dam – Damrak –
Stationsplein
Rijnstraat – Van Woustraat – Westeinde – Frederiksplein – Utrechtsestraat – Rembrandtplein –
Amstelstraat – Waterlooplein – Mr. Visserplein
Gooiseweg – Prins Bernardplein – Wibautstraat – Rhijnspoorplein – Weesperplein – Weesperstraat –
Mr. Visserplein
Middenweg – Linnaeusstraat – Mauritskade – Alexanderplein – Plantage Middenlaan – Muiderstraat –
Mr. Visserplein
Flevoweg – Zeeburgerdijk – Zeeburgerstraat – Oostenburgergracht – Wittenburgergracht –
Kattenburgergracht – Kattenburgplein – Prins Hendrikkade – Stationsplein
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Pagina 5 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
2.3
2.4
2.5
Afbakening
(indien van toepassing)
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
Nieuwe Leeuwarderweg (IJtunnel)
belangrijkste uitvalswegen op de kaart.
Richting Purmerend, Monnickendam
Gooiseweg
Richting Diemen
Burgemeester Stramanweg
Richting Ouderkerk aan de Amstel
Buitenveldertselaan
Richting Amstelveen
Amstelveenseweg
Richting Amstelveen
Langsom
Richting Badhoevedorp
Haarlemmerweg
Richting Zwanenburg, Haarlem
Westrandweg (A5)
Richting knooppunt Raasdorp, Rotterdam en Haarlem
Het kunnen noemen en aanwijzen van enkele
Veer Hembrug naar Weesp: Via Nieuwe Hemweg, Spaarndammerdijk, Tasmanstraat, Van
routes vanuit Amsterdam naar buiten op de kaart. Diemenstraat, Barentszplein, Westerdoksdijk, De Ruyterkade, Piet Heinkade, Mariniersplein,
Kattenburgerstraat, Kattenburgerplein, Kattenburgergracht, Wittenburgergracht, Oostenburgergracht,
Zeeburgerstraat, Mauritskade, Linnaeusstraat, Middenweg, Hartveldseweg, Provincialeweg,
Stammerdijk, Provincialeweg naar Weesp.
Dam naar Amstelveen: Via Rokin, Muntplein, Vijzelstraat, Vijzelgracht, Nieuwe Vijzelstraat,
Weteringcircuit, Weteringlaan, Ferdinand Bolstraat, Scheldestraat, Scheldeplein, Europaplein,
Europaboulevard, Van Boshuizenstraat, Buitenveldertselaan, Beneluxbaan naar Amstelveen.
Museumplein naar Amstelveen: Via De Lairessestraat, Cornelis Krusemanstraat,
Haarlemmermeercircuit, Amstelveenseweg, Amsterdamseweg naar Amstelveen
Leidseplein naar Badhoevedorp: Via Stadhouderskade, Overtoom, Surinameplein, Cornelis Lelylaan,
Meer en Vaart, Pieter Calandlaan, Louis Davidsstraat, Plesmanlaan, Langsom, naar Badhoevedorp
Het kunnen noemen en aanwijzen van enkele
A1 - Knooppunten Watergraafsmeer en Muiderberg
autosnelwegen en knooppunten in de regio op de Vanaf Ring A10, knooppunt Watergraafsmeer via Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn naar Almelo
kaart.
A2 - Knooppunten Amstel en Holendrecht
Vanaf Utrechtsebrug (Rijnstraat/President Kennedylaan) via Utrecht, Den Bosch, Eindhoven naar
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Tax
F
F
F
Pagina 6 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
2.6
Het kunnen noemen van de afslagen van de
Ringweg (A10) rondom Amsterdam.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Maastricht
A4 - Knooppunten De Nieuwe Meer en Badhoevedorp
Vanaf Ring A10, knooppunt De Nieuwe Meer, via Badhoevedorp, Schiphol, Leiden, Den Haag naar
Rotterdam (bij Burgerveen splitsing A44 naar Sassenheim, Wassenaar)
A5 - Knooppunt Raasdorp (A9), Knooppunt
De Hoek (A4)
A200 - Knooppunt Rottepolderplein
(N200 Autoweg Haarlemmerweg)
A7 - Knooppunt Coenplein
Vanaf A8, knooppunt Zaandam, via Purmerend, Hoorn, Afsluitdijk, Leeuwarden, Groningen naar
Nieuweschans
A8 - Knooppunten Coenplein en Zaandam
Vanaf Ring A10, knooppunt Coenplein, via Wormerveer naar Krommenie
A9 - Knooppunten Holendrecht en Diemen
Vanaf Ring A10, knooppunt Diemen, via Amstelveen, Haarlem, IJmuiden, Heemskerk, Castricum, Heiloo
naar Alkmaar (bij Holendrecht aansluiting A2, bij Badhoevedorp aansluiting A4)
A10 - Knooppunten Watergraafsmeer, Amstel, De Nieuwe Meer, Coenplein
S101 > (Nieuwe Hemweg)
Westpoort 2000-3000: Hemhavens
S102 > (Basisweg/Transformatorweg)
Westpoort 3000-9000: Centrum, Sloterdijk, Haarlem, IJmuiden
S103 > (Haarlemmerweg)
Haarlem: Haarlem, Bos en Lommer, Geuzenveld, Slotermeer
S104 > (Bos en Lommerweg)
Bos en Lommer: Bos en Lommer, Slotermeer
S105 > Jan van Galenstraat)
Geuzenveld: Geuzenveld, De Baarsjes (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Jan van Bremeninstituut
S106 > (Cornelis Lelylaan)
Osdorp: Overtoomseveld, Slotervaart, Osdorp, De Baarsjes, Zuid (Word Fashion Centre)
S107 > (Henk Sneevlietweg)
Sloten: Sloten, Osdorp, Zuid (Slotervaartziekenhuis, Sanquin, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis,
ACTA)
Tax
F
Pagina 7 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.
3.1
Stadsdelen
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
afzonderlijke stadsdelen en de daarbij behorende
stadsdeelkantoren op de kaart.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
knooppunt De Nieuwe Meer > A4 richting Schiphol/Den Haag, Aalsmeer, A9 richting Amstelveen,
Utrecht, Haarlem, vervolg ringweg
S108 > (Amstelveensweg)
Amstelveen: Amstelveen, Buitenveldert (VU Ziekenhuis, WTC, Gerechtsgebouw)
S109 > (Europaboulevard)
S110 > (Europaboulevard/Pres.Kennedylaan)
RAI: Rivierenbuurt, Buitenveldert (RAI)
S111 > (Johannes Blookerweg)
Amstel: Duivendrecht (Amstelstation, Bijlmerbajes, industrieterrein Amstel)
S112 > (Gooiseweg)
Duivendrecht: Duivendrecht, Amsterdam Zuidoost, Diemen Zuid
S113 > (Hartveldseweg / Middenweg)
Diemen: Diemen, Watergraafsmeer
Knooppunt Watergraafsmeer > A1 richting Amersfoort, Diemen Noord, Muiden
S114 > (IJburglaan)
Zeeburg: IJburg, Piet Heintunnel, Centrum, Oost
S115 > (Zuiderzeeweg)
Nieuwendam: Noord, Schellingwoude, Zunderdorp
S116 > (Nieuwe Leeuwarderweg)
Volendam: Buikslotermeer, Centrum (IJtunnel, BovenIJ Ziekenhuis), Volendam, Purmerend
S117 > (IJdoornlaan)
Kadoelen: Amsterdam Noord, Landsmeer
S118 > (Verlengde Stellingweg)
Oostzanerwerf: Amsterdam Noord (Tuindorp), Oostzaan
Knooppunt Coenplein > A8 richting Zaanstad, Purmerend, vervolg ringweg
Stadsdeel Centrum
Stadsdeelkantoor: Amstel 1
Stadsdeel Noord
Stadsdeelkantoor: Buikslotermeerplein 2000
Stadsdeel Oost
Stadsdeelkantoor: Oranje-Vrijstaatplein 2
Tax
F
Pagina 8 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.2
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
verschillende wijken en buurten op de kaart.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Stadsdeel Zuid
Stadsdeelkantoor: Burgerweeshuispad 301
Stadsdeelkantoor: President Kennedylaan 923
Stadsdeel Zuid-Oost
Stadsdeelkantoor: Anton de Komplein 150
Stadsdeel West
Stadsdeelkantoor: Bos en Lommerplein 250
Stadsdeelkantoor: Baarsjesweg 224
Stadsdeel Nieuw West
Stadsdeelkantoor: Pieter Calandlaan 1
Stadsdeelkantoor: Osdorpplein 1000
Stadsdeelkantoor: Plein ‟40-‟45 1
Westpoort
Admiralenbuurt (Stadsdeel West)
De Aker (Stadsdeel Nieuw West)
Amsteldorp (Stadsdeel Oost)
Betondorp (Stadsdeel Oost)
Componistenbuurt (Stadsdeel Zuid)
Dapperbuurt (Stadsdeel Oost)
Gaasperdam (Stadsdeel Zuid-Oost)
Hugo de Groot-buurt (Stadsdeel West)
Jeruzalem (Stadsdeel Oost)
Kadoelen (Stadsdeel Noord)
Molenwijk (Stadsdeel Noord)
Museumbuurt (Stadsdeel Centrum)
Nieuw Sloten (Stadsdeel Nieuw West)
Nieuwmarkt-buurt (Stadsdeel Centrum)
Nieuwendam-Noord (Stadsdeel Noord)
Oosterparkbuurt (Stadsdeel Oost)
De Pijp (Stadsdeel Zuid)
Tax
F
Pagina 9 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.3
Stadsdeel “Centrum”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.3.1 Belangrijke wegen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Spaarndammerbuurt (Stadsdeel West)
Staatsliedenbuurt (Stadsdeel West)
Strandvliet (Stadsdeel Zuid-Oost)
Transvaalbuurt (Stadsdeel Oost)
Tuindorp Oostzaan (Stadsdeel Noord)
Tuttifruttidorp (Stadsdeel Noord)
Tax
F
Amstel
Amstelstraat
Damrak
Haarlemmer Houttuinen
Kattenburgerstraat - Kattenburgergracht
Marnixstraat
Nieuwe Westerdokstraat
Nieuwezijds Voorburgwal
Oostenburgergracht
Oosterdokskade
Prins Hendrikkade
Raadhuisstraat
Reguliersdwarsstraat
Rokin
Rozengracht
De Ruyterkade
Spuistraat
Utrechtsestraat
Valkenburgerstraat
Vijzelstraat
Pagina 10 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.3.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
3.3.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
3.4
Stadsdeel “Noord”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.4.1 Belangrijke wegen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Westerdoksdijk
Weteringschans
Wittenburgergracht
Czaar Peterstraat (verboden)
Damrak (verboden)
Frederiksplein
Haarlemmer Houttuinen
Marnixstraat (gedeeltelijk)
Martelaarsgracht
Nieuwezijds Voorburgwal
Prins Hendrikkade
Raadhuisstraat
Rokin
Rozengracht
Utrechtsestraat
Westeinde
Weteringschans
Via Piet Heinkade en Piet Heintunnel naar Ring A10 Zeeburg (S114)
Via De Ruyterkade, Westerdoksdijk, Van Diemenstraat, Tasmanstraat, Spaarndammerdijk en Nieuwe
Hemweg naar Ring A10 Westpoort (S101)
Via Transformatorweg naar Ring A10 Havens West (S102) of via Nieuwe Westerdokstraat, Haarlemmer
Houttuinen, Haarlemmerplein, Nassauplein en Haarlemmerweg naar Ring A10 Haarlem (S103)
Tax
F
Buiksloterdijk
Coentunnelcircuit
Cornelis Douwesweg
IJdoornlaan
Kadoelenweg
Pagina 11 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.4.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
3.4.3 Toe- en afritte of toeleidende wegen
3.5
Stadsdeel “Oost”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.5.1 Belangrijke wegen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Kamperfoelieweg
Klaprozenweg
Metaalbewerkerweg
Nieuwe Leeuwarderweg
Busbaan Johan van Hasseltweg
Ring A10 Nieuwendam (S115)
Ring A10 Volendam (S116)
Ring A10 Kadoelen (S117)
Ring A10 Oostzanerwerf (S118)
Tax
F
Alexanderplein
Azartplein
Borneolaan
C. van Eesterenlaan
Cruquiusweg
Eerste Coehoornstraat
Flevoweg
Fred Petterbaan
Gooiseweg
Hugo de Vrieslaan
Insulindeweg
Kruislaan
Eerste Leeghwaterstraat
Linnaeusstraat
Mauritskade
Middenweg
Molukkenstraat
Pagina 12 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.5.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Mr. Treublaan
Oostelijke handelskade
Panamalaan
Piet Heinkade (Passenger Terminal Amsterdam)
Piet Heintunnel
Plantage Middenlaan
Rietlandpark
Spaklerweg
Veelaan
Verbindingsdam
Weesperstraat
Wibautstraat
Zeeburgerstraat
Zuiderzeeweg
Berlagebrug
Borneostraat
Czaar Peterstraat (verboden)
‟s-Gravesandestraat
Insulindeweg
Korte ‟s-Gravesandestraat
Linnaeusstraat
Mauritskade
Middenweg
Molukkenstraat
Mr. Treublaan
Oosterpark
Plantage Middenlaan
Roetersstraat
Ruyschstraat
Tax
Pagina 13 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.5.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
3.6
Stadsdeel “Zuid”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.6.1 Belangrijke wegen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Sarphatistraat
Wijttenbachstraat
IJburg
Zeeburgerdijk
Ring A10 Amstel (S111)
Ring A10 Duivendrecht (S112)
Ring A10 Diemen (S113)
Ring A10 Zeeburg (S114)
Tax
F
Aalsmeerweg
Amsteldijk
Amstelveenseweg
Van Baerlestraat
Beethovenweg
De Boelelaan
Buitenveldertselaan
Ceintuurbaan
Cornelis Krusemanstraat
Diepenbrockstraat
Eerste Constantijn Huygensstraat
Europaboulevard
Europaplein
Ferdinand Bolstraat
Hobbemakade
Hoofddorpplein
J.M. Coenenstraat
Koninginneweg
Pagina 14 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
De Lairessestraat
Van Nijenrodeweg
Parnassusweg
President Kennedylaan
Rijnstraat
Roelof Hartstraat
Rooseveltlaan
Sarphatipark
Scheldestraat
Stadhouderskade
Victorieplein
Vrijheidslaan
Wielingenstraat
Van Woustraat
Zeilstraat
Tax
Pagina 15 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.6.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
3.6.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
3.7
Stadsdeel “Zuid-Oost”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.7.1 Belangrijke wegen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Amstelveenseweg
Van Baerlestraat
Beethovenweg
Ceintuurbaan
Cornelis Krusemanstraat
Eerste Constantijn Huygensstraat
Ferdinand Bolstraat
J.M. Coenenstraat
Koninginneweg
De Lairessestraat
Roelof Hartplein
Roelof Hartstraat
Rooseveltlaan
Sarphatipark
Scheldestraat
Van Woustraat
Zeilstraat
Ring A10 Osdorp (S106)
Via Koninginneweg, Zeilstraat, Hoofddorpplein, Aalsmeerweg, Aalsmeerplein, Henk Sneevlietweg naar
Ring A10 Sloten (S107)
Ring A10 Amstelveen/Buitenveldert/Oud Zuid (S108)
RAI/Rivierenbuurt (S109-110)
Via Rijnstraat naar de A2 knooppunt Amstel (S110)
Tax
F
Bijlmerdreef
Daalwijkdreef
Gooiseweg
Holendrechtdreef
Pagina 16 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.7.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
3.7.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
3.8
Stadsdeel “West”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.8.1 Belangrijke wegen
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Hondsrugweg
Hoogoorddreef
Huntumdreef
Karspeldreef
Kromwijkdreef
Langbroekdreef
Meerkerkdreef
Meibergdreef
Muntbergweg
Provincialeweg
Schoonhovendreef
Tafelbergweg
Valburgdreef
Wageningendreef
Hoogoorddreef
Knooppunt Holendrecht A2 Afrit 2 (S111)
A9 Bullewijk Afrit 3 (S111)
A9 Bijlmermeer Afrit 2 (S112)
A9 Gaasperplas Afrit 1 (S113)
Tax
F
Admiraal de Ruyterweg
Bilderdijkstraat
Bos en Lommerweg
De Clerqstraat
Eerste Constantijn Huygensstraat
Frederik Hendrikstraat
Haarlemmerplein
Pagina 17 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.8.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Haarlemmerweg
Hoofdweg
Houtmankade
Jan Evertsenstraat
Jan van Galenstraat
Kinkerstraat
Nassaukade
Nassauplein
Postjesweg
Spaarndammerdijk
Tasmanstraat
Tweede Hugo de Grootstraat
Admiraal de Ruyterweg
Bilderdijkstraat
Bos en Lommerweg – Hoofdweg
De Clerqstraat
Eerste Constantijn Huygensstraat
Frederik Hendrikplantsoen
Frederik Hendrikstraat (verboden)
Haarlemmerplein
Hoofdweg
Jan Evertsenstraat
Kinkerstraat
Marnixstraat (gedeeltelijk)
Nassaukade
Overtoom
Postjesweg
Surinameplein
Tweede Nassaustraat
Tax
Pagina 18 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.8.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
3.9
Stadsdeel “Nieuw West”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit
stadsdeel op de kaart (zie onderstaande).
3.9.1 Belangrijke wegen
3.9.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Afbakening
(indien van toepassing)
Ring A10 Westpoort (S101)
Ring A10 Havens West ( S102)
Ring A10 Haarlem (S103)
Ring A10 Bos en Lommer (S104)
Ring A10 Geuzenveld / De Baarsjes ( S105)
Ring A10 Overtoom (S106)
Tax
F
Baden Powellweg
Burgemeester de Vlugtlaan
Burgemeester Roëllstraat
Cornelis Lelylaan
Haarlemmerweg
Heemstedestraat
Henk Sneevlietweg
Johan Huizingalaan
Laan van Vlaanderen
Meer en Vaart
Ookmeerweg
Pieter Calandlaan
Plesmanlaan
President Allendelaan
Robert Fruinlaan
Schipluidenlaan
Slotermeerlaan
Tussenmeer
Burgemeester Roëllstraat – eindhalte bij Sloterparkbad
Burgemeester de Vlugtlaan
Pagina 19 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Eindtermen/toetstermen
3.9.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
Afbakening
(indien van toepassing)
Johan Huizingalaan
Slotermeerlaan
Van autoweg N200 via S104 naar Ring A10
Ring A10 Haarlem (S103)
Ring A10 Bos en Lommer (S104)
Ring A10 Osdorp (S106)
Ring A10 Plesmanlaan (S107)
3.10 Havengebied “Westpoort”.
Het kunnen noemen en aanwijzen van dit gebied
op de kaart (zie onderstaande).
3.10.1 Belangrijke wegen
Australiëhavenweg
Basisweg
Hornweg
Nieuwe Hemweg
Noordzeeweg
Radarweg
Seineweg
Transformatorweg
Westhavenweg
3.10.2 Verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
N.v.t.
3.10.3 Toe- en afritten of toeleidende wegen
Ring A10 Westpoort (S101)
Havens West (S102)
Haarlem (S103)
3.11 Het kunnen noemen en aanwijzen van nieuwe
IJburg
wijken/stadsuitbreidingen, de toeleidende wegen
Nieuw Sloten
en de ontsluitingswegen op de kaart.
De Aker
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Tax
F
F
Pagina 20 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
4.
4.1
Beeldbepalende gebouwen en
veelvoorkomende bestemmingen
Het kunnen herkennen en benoemen van
beeldbepalende gebouwen met het adres en
aanwijzen op de kaart.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
V
Centraal station, Stationsplein
Rijksmuseum, Stadhouderskade (ingang Jan Luijkenstraat)
Tropenmuseum,Tropeninstituut, Linaeusstraat/Mauritskade
Scheepvaartmuseum Kattenburgerplein
Haarlemmeroort Haarlemmerplein
Muiderpoort, Alexanderplein
Nieuwe Kerk, Dam
Westerkerk, Prinsengracht
Koninklijk Paleis, Dam
Beurs van Berlage, Damrak
Amstel InterContinental hotel, Professor Tulpplein
Stopera, Opera/Stadhuis, Amstel/Waterlooplein
Carré, Amstel
Concertgebouw, van Bearlestraat (ingang Concertgebouwplein)
Molen De Gooyer, Funenkade
Hoofdbureau van Politie, Elandsgracht
Nederlandse Bank, Westeinde
Novotel, Europaboulevard
ABN Amro kantoor, Gustav Mahlerlaan
Torens Omval, Amstelplein (Rembrandttoren, Mondriaantoren, Breitnertoren)
Centrale Hemweg, Hemweg
Belastingkantoor, Kingsfordweg
Olympisch Stadion, Olympisch Stadion
Amsterdam ArenA, ArenA Boulevard
Sanquin, Plesmanlaan
RAI congrescentrum, Europaplein
Anne Frankhuis, Prinsengracht
Gerechtsgebouw, Parnassusweg
F
F
Pagina 21 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
4.2
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
belangrijkste hotels op de kaart en noemen van
het adres en de belangrijkste wegen daar
omheen.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Hermitage Amsterdam, Amstel
Casino, Max Euweplein
Paleis van Justitie, IJdok
PTA Passengers Terminal, Piet Heinkade
Rembrandthuis, Jodenbreestraat
Revalidatie Centrum Amsterdam, Overtoom
Schreierstoren, Prins Hendrikkade
Van Gogh museum, Paulus Potterstraat
VU Ziekenhuis, Boelenlaan
Waag, Nieuw Markt
World Fashion Centre, Koningin Wilhelminaplein
WTC World Trade Centre, Strawinskylaan
De La Mar, Marnixstraat
Zorgvlied Begraafplaats, Amsteldijk
EYE Film Instituut Nederland (Filmmuseum), IJpromenade
Stedelijk museum, Museumplein 10 (hoofdingang), Paulus Potterstraat 13 (groepen)
Ziggo Dome, De Passage
Grand Hotel Amrâth Amsterdam, Prins Henrikkade 108
Stationsplein (CS), Damrak, Geldersekade, Nieuwmarkt, Binnenkant, Kromme Waal, Kalkmarkt
Amstel InterContinental Hotel, Professor Tulpplein 1
Stadhouderskade-Sarphatistraat- Weesperstraat
Amstel Botel, NDSM-Pier 3
Ringweg Noord (A10) afrit S118, Verlengde Stellingweg, Molenaarsweg, Coentunnelcircuit, Cornelis
Douwesweg, Klaprozenweg, van Riemsdijkweg, NDSM-Pier
Apollo Hotel, Apollolaan 2
Van Baerlestraat, Roelof Hartstraat, J.M. Coenenstraat, Stadionweg, Olympiaplein
Arena Hotel, ‟s-Gravesandestraat 51
Mauritskade, Wibautstraat, Oosterpark
NH Barbizon Palace Hotel. Prins Hendrikkade 59-72
Stationsplein (CS), Damrak, Geldersekade, Nieuwmarkt, Warmoesstraat, Zeedijk, Oudezijds
Voorburgwal
Bastion Hotel Amsterdam / Amstel, Verl van Marwijk Kooystraat 30
F
F
Pagina 22 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Ringweg Oost (A10) afrit S111, Spaklerweg, Van Marwijk Kooystraat
Bastion Hotel Amsterdam / Centrum-Noord, Rode Kruisstraat 28
Ringweg Noord (A10) afrit S116, Nieuwe Leeuwarderweg, IJdoornlaan, Waddenweg, Rode Kruisstraat
Bastion Hotel Amsterdam / Centrum-Zuidwest, Hendrikje Stoffelstraat 60
Ringweg West A10 (Einsteinweg) afrit S106, Cornelis Lelylaan, Hendrikje Stoffelstraat
Bilderberg Garden Hotel, Dijsselhofplantsoen 7
Van Baerlestraat, Roelof Hartstraat, J.M. Coenenstraat, Stadionweg, Olympiaplein, Apollolaan
Bilderberg Hotel Jan Luyken, Jan Luijkenstraat 58
Stadhouderskade, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat
Campanile Hotel Amsterdam / Zuid-Oost, Loosdrechtdreef 3
Gaasperdammerweg (A9), Kromwijkdreef, winkelcentrum Kraaiennest
NH-Hotel Caransa, Rembrandtplein 19
Vijzelstraat, Amstel, Amstelstraat, Utrechtsestraat, Thorbeckeplein, Munt, Rokin
NH-Hotel Carlton, Vijzelstraat 4
Amstel, Amstelstraat, Utrechtsestraat, Thorbeckeplein, Rembrandtplein, Munt, Rokin
The Convent Hotel Amsterdam - MGallery Collection/ City Centre, Nieuwezijds Voorburgwal 67 Ringweg
West (A10) afrit S103 (Haarlem) Haarlemmerweg, Nassauplein, Haarlemmerplein, Haarlemmer
Houttuinen, Nieuwe Westerdokstraat, Prins Hendrikkade
Crowne Plaza Hotel Amsterdam/ City Centre, Nieuwezijds Voorburgwal 5
Prins Hendrikkade, Damrak, Martelaarsgracht
Die Port van Cleve, Nieuwezijds Voorburgwal 167-180
Dam, Damrak, Rokin, Raadhuisstraat
NH-Hotel Doelen, Nieuwe Doelenstraat 26
Amstel, Rokin, Kloveniersburgwal
Eden Hotel Amsterdam, Amstel 144
Blauwbrug, Waterlooplein, Amstelstraat, Muiderstraat, Nieuwe Herengracht, Mr. Visserplein
Eden Amsterdam Manor Hotel, Linnaeusstraat 89
Ringweg Oost A10 afrit S113, Middenweg, Linnaeusstraat
Hotel de l‟Europe, Nieuwe Doelenstraat 2
Amstel, Rokin, Kloveniersburgwal
Falcon Plaza Hotel, Valkenburgerstraat 72
Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Rapenburg
Sofitel Amsterdam The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197
Rokin, Damstraat, Rusland, Waterlooplein
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Pagina 23 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
HEM Hotel, Voorburgstraat 250
Ringweg West (Einsteinweg A10) afrit S107, Henk Sneevlietweg, Vlaardingenlaan, Heemstedestraat
Hilton, Apollolaan 138
Van Baerlestraat, Roelof Hartstraat, J.M. Coenenstraat, Stadionweg, Olympiaplein
Holiday Inn, De Boelelaan 2
Ringweg Zuid (A10) afrit S108 Amstelveen of S109 RAI, Buitenveldertselaan, Van Nijenrodeweg, Van
Leijenberghlaan, Amstelveenseweg
Ibis Amsterdam Centre, Stationsplein 49
Ringweg Noord (A10), afrit S114 (Zeeburg), IJburglaan, Piet Heintunnel, Piet Heinkade
Ibis Amsterdam City West, Transformatorweg 36
Ringweg West (A10) afrit S102 (Havens-West) Basisweg
Ibis Amsterdam City Stopera, Valkenburgerstraat 68
Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Rapenburg
NH Grand Hotel Krasnapolsky, Dam 9
Damrak, Rokin, Nieuwezijds Voorburgwal, Raadhuisstraat, Warmoesstraat
The Manor Hotel Amsterdam, Hampshire Eden, Linnaeusstraat 89
Ringweg Oost (A10) afrit S113 (Diemen) Middenweg
Amsterdam Marriott Hotel, Stadhouderskade 12
Leidseplein, Overtoom, Nassaukade
Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel, Johan Muyskenweg 10
Nieuwe Utrechtseweg (A2) Knooppunt Amstel, President Kennedylaan, Van der Madeweg, Spaklerweg
Mercure Hotel Amsterdam Arthur Frommer / City Centre, Noorderstraat 46
Ringweg Zuid-West (A10) afrit S106 (Osdorp) Lelylaan, Surinameplein, Overtoom,
Stadhouderskade, Weteringlaan, Nieuwe Vijzelstraat, Vijzelgracht, Prinsengracht,
Noorderdwarsstraat,
Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10
Ringweg Zuid (A10) afrit S109 RAI, Buitenveldertselaan, Van Nijenrodeweg, Van Leijenberghlaan,
Amstelveenseweg, Rooseveltlaan, Europaplein, Scheldeplein
Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333
Ringweg Zuid (A10) afrit S109 RAI, Scheldestraat, Van Hilligaertstraat, Ceintuurbaan, Jozef
IsraelskadeHotel Pulitzer Amsterdam, Prinsengracht 315-331
Rozengracht, Westermarkt, Raadhuisstraat, Keizersgracht, Herengracht, Singel, Spuistraat, Nieuwezijds
Voorburgwal, Reestraat, Hartenstraat (Jordaan)
Radisson SAS Hotel Amsterdam, Rusland 17
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Pagina 24 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
4.3
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
belangrijkste ziekenhuizen op de kaart en
noemen van het adres en de route daarheen.
4.4
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
belangrijkste en belangrijke verzorgingshuizen,
verpleeghuizen en revalidatiecentra op de kaart
en noemen van de route daarheen.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Amstel, Rokin, Kloveniersburgwal, Oudezijds VoorburgwalTulip Inn Amsterdam Art,
Spaarndammerdijk 302
Transformatorweg, Tasmanstraat, Spaarndammerstraat, Houtmankade, Haarlemmerplein,
Haarlemmerweg
Tulip Inn Amsterdam Centre, Beursstraat 11-19
Ringweg (A10) vanuit diverse richtingen richting Centrum, Centraal Station, Prins Hendrikkade, Damrak
Tulip Inn Amsterdam City West, Reimerswaalstraat 5
Ookmeerweg, Baden Powellweg, Osdorperban, Tussenmeer
Tulip Inn Amsterdam Riverside, Provincialeweg 38
Snelweg (A9) afrit 1 (Gaasperplas) Loosdrechtdreef
Park Plaza Victoria Amsterdam, Damrak 1-5
Stationsplein, Damrak, Prins Hendrikkade, Martelaarsgracht, Nieuwezijds Voorburgwal
Park Plaza Vondelpark, Koninginneweg 34-36
Ringweg West, (A10) afrit S108 (Amstelveen) Amstelveenseweg, Stadionplein, Amstelveenseweg
AMC - Meibergdreef 9
Boven IJ Ziekenhuis - Statenjachtstraat 1
Antoni van Leeuwenhoek - A. Plesmanlaan 121
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis - Jan Tooropstraat 164
OLVG - 1e Oosterparkstraat 279
OLVG dependance – Prinsengracht 769
Slotervaartziekenhuis - Louwesweg 6
VU-ziekenhuis - De Boelelaan 1117
Sanquin – Plesmanlaan 125
Ziekenhuis Amstelveen – Laan v.d. Helende Meesters 8 - Amstelveen
Zaans Medisch Centrum - Kon. Julianaplein 58 – Zaandam
Waterlandziekenhuis - Waterlandlaan 250 – Purmerend
Beth Shalom Verpleeg- en verzorgingshuis, Kastelenstraat 80
Dr. Sarphatihuis, Amsta, Centrum voor Verpleeghuiszorg, Roetersstraat 2
De Drie Hoven, Osira Woonzorgcentrum, Louis Bouwmeesterstraat 377
A.H. Gerhardhuis, Osira Woonzorgcentrum, Slotermeerlaan 1
Jan van Breemen Instituut, Revalidatiecentrum, Dr. J. van Breemenstraat 12
Leo Polakhuis, Osira Zorgcentrum, Ookmeerweg 268
F
F
F
F
Pagina 25 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
4.5
4.6
4.7
Revalidatiecentrum Amsterdam, Overtoom 283
De Riekerhof, Cordaan Woonzorgcentrum,
Johan Jongkindstraat 3
Schinkelhaven PuurZuid, Woonzorgcentrum, Schinkelkade 69
Slotervaart, Cordaan Verpleeghuis, Louwesweg 10
Tabitha Amsteldijk, Zorgcentrum, Amsteldijk 35
Tabitha Jan Bonga, Verpleeghuis, Jan Bongastraat 5
Vreugdehof, Verpleeg-en Revalidatiecentrum, De Klencke 111
Het kunnen herkennen en benoemen van van
Zorgvlied, Begraafplaats, Amsteldijk 273
de belangrijkste begraafplaatsen en crematoria
Sint Barbara, Begraafplaats, Spaarndammerdijk 312
en aanwijzen op de kaart en noemen van het
Westgaarde, Begraafplaats/Crematorium, Ookmeerweg 275
adres en de route daarheen.
Vredenhof, Begraafplaats, Haarlemmerweg 367
Buitenveldert, Begraafplaats, Fred. Roeskestraat 103
De Nieuwe Ooster, Begraafplaats/Crematorium, Kruislaan 126
Noorderbegraafplaats, Begraafplaats, Buikslotermeerdijk 83
Het kunnen noemen en aanwijzen van NS
Amstel – Julianaplein
stations op de kaart en noemen van het adres en CS – Stationsplein
de route daarheen.
Lelylaan - Willem Frogerplein
Muiderpoort – Oosterspoorplein
Sloterdijk / Sloterdijk Hemboog – Orlyplein / Radarweg
Holendrecht – Meibergdreef
RAI – Europaboulevard
Zuid - Zuidplein
Duivendrecht - Stationsplein
Bijlmer-ArenA – Arenaboulevard
Science park - Kruislaan
Transferium Arena, Burgemeester Stramanweg 130
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
Snelweg (A2) afrit 1(Ouderkerk a/d Amstel)
belangrijkste P+R plaatsen op de kaart en
noemen van de route daarheen.
Olympisch Stadion, Stadionplein 44
Ringweg Zuid (A10), afslag S108(Amstelveen) Amstelveensweg
Transferium Sloterdijk, Piarcoplein 1
Ringweg West (A10), afslag S102 (Havens West) Basisplein
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
F
F
F
F
F
F
Pagina 26 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Transferium Zeeburg, Zuiderzeeweg 46a
Ringweg Oost (A10), afslag S114 (Zeeburg) IJburglaan
Transferium World Fashion Centre, Koningin Wilhelminaplein 13
Ringweg Zuid-West (A10)afslag S106 (Osdorp) Cornelius Lelylaan, Derkinderenstraat
Transferium Bos en Lommer, Leeuwendalerweg 23b
Ringweg West (A10), afslag S104 (Bos en Lommer) Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg, Jan van
Schaffelaarplantsoen
4.8
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
belangrijke theaters op de kaart en noemen van
het adres en de route daarheen.
4.9
Het kunnen noemen en aanwijzen van de
andere belangrijke bestemmingen op de kaart en
noemen van het adres en de route daarheen.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10
Theater Bellevue, Leidsekade 90
Koninklijk Theater Carré, Amstel 115-125
Circus Elleboog , Laan van Spartaan 4
Concertgebouw, Van Baerlestraat / Concertgebouwplein 2-6
Felix Merites, Centrum voor Kunst, Cultuur en Wetenschap, Keizersgracht 324
Jeugdtheater de Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1
Heineken Music Hall, Arena Boulevard 590
De Kleine Komedie, Amstel, Amstel 56 - 58
De Meervaart, Meer en Vaart 300
Melkweg, Lijnbaansgracht 234A
Het Muziektheater, Waterlooplein 22
De La Mar, Marnixstraat 404
Panama, Oostelijke Handelskade 4
Stadsschouwburg, Leidseplein 26
Westergasfabriek, Haarlemmerweg 8-10
Artis, Plantage Kerklaan 38-40
Rijksmuseum, Stadhouderskade (ingang Museumstraat 1)
Stedelijk museum, Museumplein 10
Amsterdam ArenA, ArenA Boulevard 1
Olympisch Stadion, Olympisch Stadion 21
Kunstijsbaan Jaap Eden, Radioweg 64
PTA (Passengers Terminal Amsterdam), Piet Heinkade 27
Penitentiaire inrichting (PI) Over-Amstel (Bijlmerbajes), H.J.E. Wenckebachweg 48-50
F
F
F
F
Pagina 27 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
EYE Film Instituut Nederland (Filmmuseum), IJpromenade 1
5.
5.1
Wegenkaart en routeplanning
Het kunnen noemen van de wijze waarop de
huisnummers zijn toegekend.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
F
V
F
Het kunnen samenstellen van een route, aan de
hand van een gefingeerde opdracht, met behulp
van een plattegrond of stratengids van
Amsterdam.
R
F
Het kunnen verklaren van de legenda en andere
kenmerken van de kaart en stratengids.
Het kunnen opzoeken van een adres, met behulp
van een stratenboek of stadsgids.
Het kunnen opzoeken van een bijzondere
instelling of voorziening, met behulp van een
stratenboek of stadsgids.
Het kunnen noemen en toepassen van de
mogelijkheden van het gebruik van
navigatieapparatuur
Het kunnen opzoeken van een zogenoemde
“blinde straat” (een straat zonder naam
aangeduid met ???) met behulp van een
getoonde kaart en een stratenboek of stadsgids
B
F
R
F
R
F
R
F
R
F
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Ringvormige nummering vanaf de westkant (IJzijde) naar de Oostkant
Radiale nummering van binnen naar buiten
Even nummers aan de rechterzijde en oneven aan de linkerzijde van de weg (gerekend vanaf inrijden bij
laagste nummer)
Pagina 28 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Bijlage 1 VOORSCHRIFTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE ONTHEFFING VOOR LIJNBUSBAAN/-STROOKGEBRUIK DOOR TAXI’S
ALGEMEEN
1. De bestuurder van een taxivoertuig mag slechts gebruik maken van de tram- en busbanen die zijn gemarkeerd met LIJNBUS (op het wegdek of met bebording);
2. de ontheffing is persoonsgebonden en alleen geldig in combinatie met een geldige chauffeurskaart en in diensttijd;
3. bij gebruik van de lijnbusbaan/-strook moet de ontheffing (raamkaart) van aanvang aan in het motorvoertuig aanwezig zijn en altijd goed zichtbaar in de
linkerbenedenhoek achter de voorruit zijn aangebracht, zodanig dat de voorzijde van de vergunning duidelijk zichtbaar voor de toezichthouder te lezen is. De ontheffing
moet op eerste vordering van een toezichthouder ter inzage worden afgegeven;
4. de oude ontheffing dient bij het afhalen van een nieuwe ontheffing te worden ingeleverd;
5. het is verboden een ontheffing, waarvan de geldigheid is verlopen, in de taxi mee te voeren.
LOCATIES
6. De bestuurder van een taxivoertuig mag ingeval van de verkeerstekens C1 (gesloten in beide richtingen voor bestuurders), C2 (eenrichtingsweg), D2 (verplichte
rijrichting), D4 t/m D7 (gebod te volgen rijrichting), artikel 76 RVV 1990 (doorgetrokken streep) en artikel 77 van het RVV 1990 (gebruik verdrijvingsvlakken) conform deze
ontheffing gebruik maken van de lijnbusbaan/-strook, als deze ter plaatse het gebruik van de lijnbusbanen/-stroken verbieden. Hierbij mag niet van de geldende rijrichting
worden afgeweken;
7. de ontheffing voor verkeerstekens D4 t/m D7 (gebod volgen rijrichting) geldt niet als deze zijn geplaatst op met verkeerslichten geregelde kruisingen, bij doorgetrokken
strepen of als er sprake is van pijlmarkering op het wegdek;
8. de ontheffing voor verkeersteken G7 (voetpad) geldt alleen op het voetpad aan de noord- en oostzijde van het Rembrandtplein, op de tijden vermeld onder punt 9;
9. de bestuurder van een taxivoertuig mag de Amstelstraat, het voetpad van het Rembrandtplein (noord- en oostzijde) en de Reguliersbreestraat slechts berijden op
dinsdag tot en met donderdag van 01:00 – 06:00 uur;
10. lijnbusbanen/-stroken die permanent zijn uitgesloten voor medegebruik door taxi‟s:
Gerardus Groeplaan en Johannes J. Glasweg;
Czaar Peterstraat;
Damrak;
Leidseplein - Weteringschans, vanaf de T-kruising Stadhouderskade met het Leidseplein tot aan de Tkruising Weteringschans met de Spiegelgracht en in
omgekeerde richting van 19:00 tot 6:00 uur;
-kruising met het Leidseplein van 19.00 tot6.00 uur;
raat in de richting van het Mr. Visserplein;
Raadhuisstraat in de richting van de Nieuwezijds Voorburgwal vanaf de Westermarkt tot aan de even zijdevan het Singel;
Raadhuisstraat in de richting van de Westermarkt, over de hele lengte, inclusief alle bruggen;
Waterlooplein, vanaf de toegang tot de taxistandplaats in de richting van en tot aan het Mr. Visserplein;
Nieuwe Amstelbrug;
Johannes Vermeerstraat en Ruysdaelstraat, vanaf de Hobbemakade tot aan de Van Baerlestraat;
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Pagina 29 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Bus-/tramstation op het Carrascoplein gelegen tussen de Zaventemweg en de Changiweg;
Overige wegvakken, op welke wijze dan ook, tijdelijk gesloten voor taxi‟s en/of ontheffinghouders.
GEDRAG
11. De bestuurder van een taxivoertuig is verplicht de aanwijzingen van de verkeerslichtenregeling voor het openbaar vervoer, het „negenoog‟, in acht te nemen;
12. de bestuurder van een taxivoertuig dient zich bij het passeren van haltes voor het openbaar vervoer te houden aan de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur;
13. de bestuurder van een taxivoertuig mag een lijnbusbaan/-strook niet tussentijds op- en afrijden;
14. de bestuurder van een taxivoertuig mag op de lijnbusbaan/-strook geen voertuigen inhalen en voorbijgaan;
15. de bestuurder van een taxivoertuig mag niet stilstaan op de lijnbusbaan/-strook -inclusief halteplaats en evenmin om passagiers in of uit te laten stappen.
_______________________________________________________________________________
Zie ook: www.amsterdam.nl/taxi
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Pagina 30 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.
Toetsmatrijs Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam – Intern
Bijlage 2 sanctietabel lijnbusbaanontheffing
Sanctietabel voor medegebruik lijnbusbaan/-strook
vanaf 8 mei 2013
Geldigheidsduur lijnbusbaanontheffing 3 jaar na de dag van verlening
Trede
Bel- en/of contractmarkt
Opstapmarkt
1
schorsing ontheffing voor 2 maanden
schorsing ontheffing voor 2 weken
2
schorsing ontheffing voor 4 maanden
schorsing ontheffing voor 4 weken
3
schorsing ontheffing voor 6 maanden
schorsing ontheffing voor 6 weken
4
Intrekking lijnbusbaanontheffing*
Intrekking lijnbusbaanontheffing in combinatie met de
Taxxxivergunning*
Afwijkende sancties lijnbusbaanontheffing
Een schriftelijke mededeling aan het CBR voor of het
opleggen van een maatregel als bedoeld in artikel 130
e.v. Wegenverkeerswet 1994
Intrekking lijnbusbaanontheffing (artikel 7, lid 2 onder a)
Gedurende de termijn van schorsing alsnog gebruik
maken van de lijnbusbaan/-strook
Verlenging van de sanctie, waarbij de volgende trede uit de
sanctietabel van toepassing is.
Niet meewerken aan de feitelijke intrekking van de
lijnbusbaanontheffing (raamkaart)
Verlenging van de sanctie, waarbij de volgende trede uit de
sanctietabel van toepassing is.
© CCV
Datum laatste aanpassing: 4 maart 2014
Pagina 31 van 31
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.