Editie 652 d.d. maandag 21 juli 2014

Uitgave
Adres
ACTS
Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie
Logische stappen
voor regionale
integratie
Maandag 21 juli 2014
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: [email protected]
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
Opmaak
Nr. 652
WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910
Voordelen wet op
jaarrekening
'De voordelen van de wet op de jaarrekening' was het thema dat op
onze ondernemersavond werd gepresenteerd door Cyril Soeri MA RA
SISA en drs. Jerrel Santoe RA. De rol van de Surinaamse Vereniging
van Accountants (SUVA) bij verbetering van het ondernemersklimaat
werd aangegeven. En via opmerkingen van de IFAC over jaarverslaggeving in Suriname (2014) en van de Wereld Bank over accounting in
Suriname (2012) werd duidelijk gemaakt hoe de wereld ons ziet. Regulering is gewenst met de focus op de Wet op de jaarrekening.
BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER
HANDELSNAAM
ADRES
ACTIVITEIT
24422
HALYDI ENTERPRISE
Ladesmastraat 24
Importeur, Exporteur
24436
SARWON TAXI
Maisurweg 1
Taxibedrijf
24449
H. ADIKIE
Brownsbergstraat 11
Autobusdienst
24462
H.S. KAMIL
Zwartenhovenbrugstraat 225
Exporteur
24471
MAGJA TRADING
Constan R. Vredestraat 4
Winkelier, Importeur
24489
W. DJAMIN
Meerzorg Nabij De Veerbrug
Taxibedrijf
24496
Cornelis Jongbawstraat 48
Visserijbedrijf
24498
SHIN YANG TRADING CO.
LTD.
WINKEL MAHONIE
Pamboko
Winkelier
24503
I.M. DAWOOD
Borretstraat 1
Importeur
24515
IMPORTBEDRIJF D. HARPAL Leiding 9a BR. 167
Importeur
24528
Jagdeiweg 40
Autobusdienst
24546
TJANARKHAPERSAD
CHOTOE
S. MARTOPAWIRO
Altonaweg BR. 14
Autobusdienst
24564
I.O. WACHTER
Waterkant Centrale Markt
Taxibedrijf
24573
P.C. STUDIEGIDS
Kwattaweg 234
Fabrikant, Opleidingsinstituut
24574
GOUDEN SLAAF
Suralcoweg 18
Exporteur
28459
BRIESAS STEENBEDRIJF
Hoek Defoe- En Bonistraat 1336
Fabrikant
30839
ZHANG FU DUAN WINKEL
Bonistraat 105
Winkelier
36423
JAWA PROTECTION &
SECURITY SERVICE
AIRCONDITIONING SUPPLY
& SERVICE
JUMMY FOOD
Bonistraat 84A
Beveiligingsbedrijf
Abonestraat 76
Leverancier
Abonestraat perceel no. 1386
Fabrikant
UNIVERSAL WOOD
CONSTRUCTION
HILL-TAM EXPORT
Abonestraat 76
Importeur, Exporteur
Abonestraat 76
Exporteur
Abonestraat 89
Importeur, Exporteur
Wat tot opleiden
aanleiding kan geven
48561
BENNES CORPORATION
(HK) LIMITED
JUANLI YE
Abonestraat 46
Importeur
53826
ONE NATION TAXI
Abonestraat 11
Taxibedrijf
Opleiden is een 'tool of management' en wel een erg dure. Het omvat
behalve de opleidingskosten ook nog het loon dat doorbetaald wordt
en eventuele commerciële kansen die gemist worden door het niet
beschikbaar zijn van de cursist. Een keus voor opleiden moet daarom gebaseerd zijn op rationele en zakelijke gronden. Van opleidingsnoodzaak is er sprake als opleiden het beste of goedkoopste alternatief is voor het oplossen van een geconstateerd probleem in de
organisatie.
"Slechts een kwalitatief uitstekende boodschap kan op lange
termijn effectief zijn. Overreding door het bespelen van
gevoelens, sentimenten en vooroordelen kan echter op korte
termijn effectiever zijn. Maar op lange termijn is het steeds
weer het overtuigen met steekhoudende argumenten die het
wint van overreding”. (Yor Sunitram)
SUVA
De presentatie begon met
een ruime beschrijving
van het profiel van de
SUVA die in oktober 2007
werd opgericht om in
Suriname het beroep van
accountant te reguleren
en te versterken en om de
kwaliteit van de dienstverlening (financiële verslaglegging) te bevorderen;
vooral de financiële jaarverslaglegging. SUVA is in
samenwerking met de
Inter-American
Development Bank (IDB)
gestart met het project
'Improving skills standards in accounting and
Financial management
within SME's in Suriname'. Met ondersteuning
van het Ministerie van
Financiën en financiering
van de Wereld Bank wordt
de SUVA momenteel institutioneel versterkt. De
SUVA heeft internationale
samenwerkingsverbanden met accountantsinstituten in de regio en in
Nederland.
Jaarrekening
De voordelen van de wet
op de jaarrekening wer-
Drs. Jerrel Santoe RA (L) en Cyril Soeri MA RA
SISA (R)
den aangegeven en hoe
hierdoor het ondernemersklimaat wordt verbeterd. Via een concentrische opbouw werden de
artikelen van de wet aan
de orde gesteld. Deze waren: Definities, Toepasselijkheid, Doelstellingen,
Jaarrekening, Organisaties van openbaar belang,
Ve r s l a g g e v i n g s s t a n daarden, Omvangscriteria, Controle plicht, Onafhankelijkheid
gecertificeerde accountant, Openbaarmaking van de Jaarrekening (Publicatieplicht),
Economisch delict en slotbepalingen. Hierna werden vervolg stappen aangegeven: *Rol van finan-
ciële afdelingen (opstellen
van jaarrekeningen), *Rol
van externe/interne accountant (Beoordeling en
controle van jaarrekeningen volgens internationale verslaggevingsstandaarden), *Ondersteuning
van SUVA (training opstellen jaarrekeningen, beroepsopleiding Certified
Accounting Technician &
Certified Chartered Accountant), en *Erkende
PE-insteling (PE= Permanente Educatie voor Financial
professionals).
Voorts is er ondersteuning
van de KKF i.s.m. de
SUVA via praktische trainingen voor ondernemers.
RMD
38742
40031
40600
40636
47039
Aanleidingen
Het management stelt de
noodzaak tot opleiden
vast en betrekt daarbij het
personeel dat opgeleid zal
worden. Aanleidingen tot
opleidingsnoodzaak kunnen o.m. zijn: *indiensttreding van nieuw personeel;
*horizontale of verticale
verschuiving van personeel naar andere functies;
*veranderingen in werkprocessen;*kwaliteitsverlies en onregelmatigheden door onvoldoende
kennis en vaardigheden
van het personeel; *beleidsmaatregelen
die
moeten leiden tot kwaliteitsverhoging van het
eindproduct,
verlaging
van de kostprijs, verho-
ging van de klantgerichtheid en de flexibiliteit en
stimulering van innovaties
binnen de organisatie.
Integraal
In de huidige concurrentiestrijd tussen bedrijven is
een constante ontwikkeling van het totale bedrijf
nodig op de gebieden van
kwaliteit, klantgerichtheid,
innovatie etc. Het inzicht is
gegroeid dat een integrale
benadering van organisatieproblemen nodig is om
te blijven overleven in een
dynamische omgeving. En
steeds meer organisaties
ontwikkelen het vermogen
om zelflerend te zijn met
als uitgangspunt het organisatiegericht opleiden. De
focus is op het oplossen
van geanalyseerde problemen. Wat moet de opgeleide werknemer beheersen aan kennis, houding en vaardigheden?
Het opleidingsprogramma
wordt gecreëerd rondom
algemene en specifieke
opleidingsdoelstellingen.
Deze bepalen of het accent in de opleiding gelegd wordt bij kennisoverdracht, vaardigheidstraining of het aanleren van
een houding. Het management is verantwoordelijk voor de wijze waarop het leerresultaat van de
opgeleide medewerker
wordt toegepast in de
praktijk.
RMD
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.
Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname
KKFacts
CITAAT
Handelsbemiddeling
LAND
BEDRIJF
ZOEKT
India / Verenigd
RouteSms Solutions Ltd. geint. in SMS hubbing, bulk SMS,
Koninkrijk / Zuid Afrika /
HLR Lookup, Smpp platform,
Canada / UAE
priced based messaging platform,
reseller system, distributor system, VoiP,
Wap Push, enterprise messaging
www.routesms.com
Wist
u
dat ?
Iedere redenering heeft een bedoeling en die kan ruwweg zijn om: a) de waarheid te
ontdekken of mee te delen; b) te overtuigen, te overreden, een punt in een debat te
winnen, iemand te overtroeven in een discussie etc. In vele gevallen zijn onze motieven een combinatie van beide. Fouten in logisch denken worden meestal niet opzettelijk gemaakt, maar ontstaan doordat onze emoties ons beïnvloeden. Ga je privégedachten en redeneermethoden eerlijk na en je zal moeten toegeven dat een
onbaatzuchtig verlangen naar de waarheid niet altijd je voornaamste en enige motief
is. Vaak beginnen we met een conclusie, gebaseerd op gevoelens, vooroordelen,
gewoonten en zoeken dan naar redenen en argumenten die deze conclusie ondersteunen. We rationaliseren erop los en houden ons blind voor tegenargumenten die
ons niet te pas komen. Het is daarom belangrijk bewust te zijn van de essentiële factoren die ons denken beïnvloeden zoals: gewoonten, gevoelens en vooroordelen.
Mensen geven niet gemakkelijk toe dat ze ongelijk hebben en zijn geneigd vast te
houden aan hun meningen zonder acht te slaan op tegenbewijzen. Zelfs intelligente
mensen die discussiëren over betwistbare zaken proberen vaak, tegen beter weten
in, het debat te winnen i.p.v. onbevooroordeeld iets te leren van de meningen van
anderen en de kennis van anderen te verrijken. Vele sprekers hebben geen scrupules wat de geldigheid van hun beweringen betreft en doen soms schaamteloos een
beroep op gevoelens, tradities, gewoonten, prestige en eigenbelang om hun zaak te
bevorderen. Hun redenering beoogt niet de waarheid bloot te leggen maar is er op
uit te overreden door het bespelen van o.m. sentimenten. Zij verdoezelen bewust en
moedwillig argumenten die hen niet te pas komen. Voorbeelden hiervan te over in de
sferen van de politiek en de reclame. Als voorwerp van politieke propaganda en
advertenties is het daarom belangrijk te beseffen wat de bedoeling is. Aangedragen
feiten en argumenten moeten we kritisch bekijken en het beroep op onze gevoelens
etc. moeten we laten voor wat het is.
Ondernemersavond
d.d. 22 juli 2014
Onderwerp1: “Kwikvervuiling in Paramaribo”
Inleider: Dennis Wip docent Anton de Kom
Universiteit van Suriname
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Onderwerp2: “De mogelijkheden van ITFC voor de
business community”
Inleider: Anisse Terai van
ITFC
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311
Douanekoersen
M.i.v. 8/7/2014 en tot nader
order
U.S. dollar
3,35
Euro
4,55
Pound sterling
5,74
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
328,69
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,58
Brazil real
1,51