Kerkblad 26 september 2014

82ste JAARGANG - No. 37
Vrijdag 26 september 2014
HUIZER KERKBLAD
VAN
OFFICIEEL ORGAAN VOOR
DE HERVORMDE GEMEENTE TE HUIZEN
Eindredactie: Dhr. J. Rebel, Van Hogendorplaan 44b, tel. 5256649, e-mail: [email protected]
Administratie: Drukkerij J. Bout & Zn., Ceintuurbaan 32-34, tel. 035-5253293 - Ab.: e 18,50 per halfjaar, Postab.: e 47,30 per halfjaar
MEDITATIE
KERKDIENSTEN
Zondag 28 september
Verkwikken en laven
In de ochtenddiensten
bediening Heilig Avondmaal
N.a.v. Psalm 23
In de middag- en avonddiensten
nabetrachting en dankzegging
Heilig Avondmaal
Die twee woorden komen voor in het hele bekende Gezang, dat gedicht is naar Psalm 23. Het
is misschien wel één van de meest bekende en
geliefde Gezangen, net zo geliefd en bekend
als de oorspronkelijke Psalm.
Wij zongen dit lied kortgeleden nog weer eens
bij het Avondmaal in de gemeente waar we op
vakantie te gast waren. Heel toepasselijk natuurlijk. Want de dichter van het lied, dominee
Jan Jacob Lodewijk ten Kate, heeft daar ongetwijfeld ook aan gedacht. Dat kun je horen uit
de tekst, waarin het ook gaat over brood en
wijn.
De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
Terwijl we het zongen bleven mijn gedachten
eerst even haken bij die woestijn. Want we zijn
als wereld weer echt in een woestenij terechtgekomen. Als je ziet wat er allemaal gaande is.
Hoeveel ontberingen er geleden worden. Maar
ook in je persoonlijk leven kun je zomaar in
een woestijn terechtkomen. Door bijvoorbeeld
ziekte of tegenslag. Zo zei iemand dat ooit eens
tegen me, die door ziekte thuis zat: Het voelt
als een woestijn. Alsof je even buiten het gewone leven staat.
Maar dan komt de Heer als mijn Herder mij
in de woestijn tegemoet. En wil Hij mij verkwikken en laven met Zijn hemelse gaven, met
brood en met wijn. Bij die regels kwam Melchizedek bij me boven. Zomaar ineens zag ik hem
voor me. Zoals hij ook zomaar ineens verschijnt
aan Abraham in Genesis 14. Abraham, die terugkeert van de strijd tegen de koning van
Sodom en tegen de koning van Gomorra met
hun bondgenoten. Het heeft iets van de goede
strijd. En dan ineens is daar zomaar uit het niets
Melchizedek, koning van Salem het latere Jeruzalem, en priester van God. In dat verhaal worHUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
den weer brood en wijn genoemd. Daarmee
komt Melchizedek Abraham tegemoet. Om
ook Abraham te verkwikken en laven.
Achter deze Melchizedek rijst al iets op van onze
Heiland, de Heere Jezus Christus. Daar wijst de
schrijver van de Hebreeën op. Als hij stelt dat
je het priesterschap van Jezus niet kunt herleiden tot op Aäron. Want Aäron was uiteindelijk
ook maar een mens. Aäron had als hogepriester
zelf ook verzoening nodig. Bij het priesterschap
van Jezus moet je veel meer denken aan Melchizedek, zegt de schrijver van de Hebreeën.
Zoals Melchizedek er eigenlijk zomaar ineens
was, alsof hij rechtstreeks uit de hemel kwam,
zo is het ook met Jezus. En zoals Melchizedek
Abraham tegemoet kwam, zo komt ook Jezus
ons aanstaande zondag tegemoet met brood
en met wijn. Om ook ons te verkwikken en laven in de woestijn.
Verkwikken heeft iets van opleven. En laven
heeft iets van verfrissen. De oorspronkelijke betekenis is vocht krijgen, om daarmee kracht te
krijgen. En dat is de bedoeling van het Avondmaal. Wij mogen ons laven aan het volbrachte
werk van Christus. In brood en wijn mogen we
nog eens iets proeven van wat Hij voor ons gedaan heeft. Het zijn tekenen, die ons willen helpen om te denken aan Zijn lijden en sterven en
opstanding. Zoals het brood gebroken wordt,
zo werd Zijn lichaam voor ons gebroken. En
zoals de wijn in de beker vloeit, zo heeft Zijn
bloed gevloeid. Om ons te kunnen verzoenen
met de Vader. Om ons toekomst te kunnen geven. Om ons uitzicht te kunnen geven in deze
woestijn. Zodat we in vertrouwen verder kunnen. Versterkt en verkwikt. Wetend dat Hij als
onze Herder voor ons zorgt en ons leidt. En dat
deze Herder straks onze Gastheer zal zijn. Immers, daar eindigt Psalm 23 mee.
Zo mogen we vanuit dit lied toeleven naar zondag. We wensen u een gezegende Avondmaalsviering toe.
G.J. Mantel
OUDE KERK
9.30 uur:Ds. J.L.W. Koppenhol
18.30 uur:Ds. J.L.W. Koppenhol
NIEUWE KERK
9.30 uur:Ds. G.J. Mantel
17.00 uur:Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
9.30 uur:Ds. G.J. Roest
17.00 uur:Ds. G.J. Roest
MEENTKERK
9.30 uur:Ds. B.E. Weerd
17.00 uur:Ds. B.E. Weerd
VOOR ANKER
10.00 uur:Ds. E.K. Teygeler
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur:Ontmoetingsdienst
samenkomst met zoekers
Evang. J. Verkerk
Collecte: Diaconie
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk
Woensdag 1 oktober
‘T VISNET
19.30 uur:1e H.G.V.V.-Bijbellezing;
Ds. J.P.J. Voets, Nijkerk;
Thema: „Leven in de tijd
van Gods geduld”
n.a.v. Matth. 13
Collecte: H.G.V.V.
KERKRADIO
Zaterdag 27 september
19.00 uur:Hervormde Zender (kanaal 5)
1
BIJBELROOSTER
Zondag 28 september
Rooster 1: Ezechiël 18 : 21–32
Rooster 2: Psalm 104 : 27–35
Rooster 3: Numeri 29–32
Maandag 29 september
Rooster 1: Ezechiël 19 : 1–14
Rooster 2: Psalm 105 : 1–22
Rooster 3: 2 Kronieken 11–15
Dinsdag 30 september
Rooster 1: Ezechiël 20 : 1–12
Rooster 2: Psalm 105 : 23–38
Rooster 3: Psalm 117–118
Woensdag 1 oktober
Rooster 1: Ezechiël 20 : 13–26
Rooster 2: Psalm 105 : 39–45
Rooster 3: Spreuken 28
Donderdag 2 oktober
Rooster 1: Ezechiël 20 : 27–38
Rooster 2: Psalm 106 : 1–29
Rooster 3: Jona
Vrijdag 3 oktober
Rooster 1: Ezechiël 20 : 39–44
Rooster 2: Psalm 106 : 30–48
Rooster 3: Handelingen 3–4
Zaterdag 4 oktober
Rooster 1: Ezechiël 21 : 1–12
Rooster 2: Psalm 107 : 1–22
Rooster 3: Hebreeën 5–7
VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 1 oktober:
Ds. W. Poldervaart
Woensdag 8 oktober:
Ds. P.M. van ’t Hof
Woensdag 15 oktober:
Ds. J.H. Gijsbertsen
ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecten
Deze is aanstaande zondag
bestemd voor de diaconie. De
opbrengst van de busjes gaat naar
het plaatselijk jeugdwerk. Graag
van harte aanbevolen.
G.J. Mantel
■ Busjescollecten
De Hervormde Jeugdraad wil in
het bijzonder aandacht vragen
voor de busjescollecten tijdens de
diensten op zondag 28 september.
De busjescollecten zijn dan bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dankzij uw bijdrage kan het
jeugdwerk en haar activiteiten
ook dit seizoen van start gaan. We
hopen daarom op uw bijdrage.
■ Enige punten uit de
vergadering van de
Algemene Kerkenraad van
dinsdag 23 september j.l.
l Een tweetal nieuwe leden,
de brs. A. Boon (NK) en H.J.G.
Rebel (ZK) en de nieuwe notulist, br. H. Kos, werden in het
bijzonder welkom geheten in
de vergadering.
l Twee vertegenwoordigers van
de HGJB hebben het adviesrapport in het kader van een onderzoek door de HGJB naar het
jeugdwerk in onze gemeente,
aangeboden aan de Algemene
Kerkenraad. Een werkgroep uit
de verschillende geledingen van
de gemeente zal zich nu buigen
over de implementatie van het
advies.
l Een samenvatting van de jaarrekening 2013 van het College
2
van Kerkrentmeesters is in het
kerkblad gepubliceerd en de
volledige jaarrekening heeft tot
19 sept. jl. ter inzage gelegen
op het kerkelijk bureau. Er hebben zich geen gemeenteleden
gemeld met vragen of opmerkingen.
De jaarrekening is daarom door
de vergadering van de AK in
tweede lezing definitief vastgesteld.
l De jaarrekening 2013 en begroting 2015 van het College
van Diakenen kon vanwege
familie-omstandigheden nog
niet als samenvatting worden
gepubliceerd in het kerkblad.
Dit zal in dit nummer gebeuren.
De volledige jaarrekening ligt
vanaf 3 oktober ter inzage.
l Er is kort gesproken over de
voortzetting van de werkzaamheden van de Commissie Heel
de Gemeente (CHG), nu
ds. C.G. Geluk per 1 oktober
terugtreedt als predikant Heel
de Gemeente. De CHG zal zich
bezinnen op de voortzetting
van het bovenwijkse werk op
langere termijn.
l De voortgang van de Commissie
Heroriëntatie Gebouwenbestand (CHOG) is besproken.
l Een tweetal broeders was voor
het laatst aanwezig in de vergadering van de AK, te weten, br.
G. Stuivenberg (NK) en
ds. C.G. Geluk. Van hen is op gepaste wijze afscheid genomen.
l Naar aanleiding van de mogelijkheid tot overschrijving naar
een voorkeurwijkgemeente
hebben de volgende mutaties
plaatsgevonden:
❍ Van MK naar NK:
Fam. B.W. den Butter Mannee, Maasland 32.
❍ Van ZK naar OK:
Mevr. J.G. Bax, Eeshof 31.
Zij zijn met ingang van heden lid
van de wijkgemeente van hun
voorkeur en dragen, voorzover
zij belijdend lid zijn, medeverantwoordelijkheid in deze wijkgemeente.
J. Rebel, scriba
DIACONIE
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: Gravin
Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf
in De Herberg te Oosterbeek in
aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de
hierna volgende tel.nrs.: 5269003,
5250132 of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis
te zijn. Als voor u de zorg voor de
zieke te zwaar wordt, kunt u de
geschoolde vrijwilligers bellen die
gedurende een aantal uren per
dag kosteloos de zorg van u overnemen. Telefoonnummer
06-20943317,
website: www.vptzgooi.nl.
■ Hulpverlening/Diaconaal
contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld
vervoer naar het ziekenhuis, klei-
ne klusjes in of rond het huis, of
hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag van
diaconale aard? Neem dan contact
op met een van de hieronder vermelde diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178,
[email protected]
Nieuwe Kerk:
Gerard Stuivenberg, tel.
5243421,
[email protected]
Zenderkerk:
J. Otter, tel. 5265978,
[email protected]
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368,
[email protected]
Specificatie ontvangen giften per
bank: 1 x E 750,00; 1 x E 500,00;
3 x E 250,00; 1 x E 200,00; 7 x
E 100,00; 1 x E 60,00; 5 x E 50,00;
4 x E 25,00; 3 x E 20,00; 1 x
E 15,00.
Uit de collecten van 14 september
en 21 september totaal E 122,50.
Gemeente,
Voor de fraaie collecte opbrengst
voor de Medische Zending alsmede alle ontvangen nagiften voor
de collecte Noodhulp oorlogsgebieden willen wij u nogmaals heel
hartelijk bedanken!
Uw Diaconie
WIJKBERICHTEN
■ Schuldhulpmaatjes
In het kader van het project
Schuldhulpmaatjes ben ik op
zoek naar iemand die af en
toe op dinsdag van 18.1519.15 uur kan oppassen op
een gehandicapt jongetje.
Voor informatie: Janine van
der Kaaij, telefoon 5264202/
06-24340429.
OUDE KERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. G.J. Mantel
Oude Kerk, Kerkstraat 1
VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de collecte
van zondag 14 september 2014
gehouden in De Brug bestemd
voor de instandhouding van de
eredienst bedroeg E 39,15.
De opbrengst van de tweede collecte van zondag 21 september
2014 bestemd voor de missionair
werker bedroeg E 2.663,88 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E715,35
Nieuwe Kerk
- 727,07
Zenderkerk
-644,71
Meentkerk
-517,28
De Brug
- 59,47
Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 21 september, E 33,00.
Magazine, E 10,00.
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 21 september
2014 bestemd voor het plaatselijk
jeugdwerk bedroeg E 1.187,75
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E316,05
Nieuwe Kerk
- 287,55
Zenderkerk
-300,65
Meentkerk
-283,50
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de collecte van
zondag 21 september 2014 met
bestemming een project van de
GZB in Indonesië in het kader van
de Medische Zending bedroeg
E 3.759,20 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E1.091,26
(inclusief 1 x E 25,00
per bankgiro)
Nieuwe Kerk
- 1.097,98 Zenderkerk
-841,66
Meentkerk
-728,30
In de afgelopen periode werden
nog totaal E 3.507,50 aan giften
ontvangen voor Noodhulp in de
oorlogsgebieden waardoor de
totale opbrengst van deze collecte
E 12.096,69 bedroeg!
Bij de diensten: Hoe gaan wij
om met het woord van onze Heiland, ”Doe dit tot mijn gedachtenis”? Ons past gehoorzaamheid
van het geloof. We gaan dus
ook uit gehoorzaamheid aan het
Avondmaal, want daar worden
we gevoed en gesterkt. Wij worden geholpen in de strijd tegen
twijfel en ingeloof. Wij bidden
met het formulier onze barmhartige God en Vader, dat in dit
Avondmaal de Heilige Geest zo in
onze harten wil werken, dat wij
ons met waarachtig vertrouwen
hoe langer hoe meer aan Zijn
Zoon Jezus Christus overgeven.
Toen Christus het Avondmaal
instelde sprak Hij ook over Zijn
wederkomst. We worden opgeroepen om Zijn dood te verkondigen todat Hij komt. Verleden,
heden en toekomst reiken in onze
avondmaalsvieringen elkaar de
hand. De christen weet van een
rijk van God en is op weg daarheen. Op die weg heeft hij zijn
avondmaalsvieringen. Die geven
kracht om de weg te vervolgen.
Gezegende diensten toegewenst
tijdens de viering van het Heilig
Avondmaal en bij de dankzegging.
Uur van bezinning: In verband
met de viering van het Heilig
Avondmaal komende zondag
zal er a.s. zaterdag een uur van
bezinning worden gehouden. Dit
begint om 19.00 uur in de Nieuwe
Kerk. Broeder W. Nagtegaal zal
dit uur leiden. Naast gemeenteleden van de wijken Oude Kerk
en Nieuwe Kerk zijn ook leden
van de andere wijken van harte
welkom.
Doopzitting: In verband met de
bediening van de Heilige Doop
op D.V. zondag 12 oktober in de
morgendienst is er doopaangifte
op maandag 29 september van
19.00-19.30 uur bij de scriba van
de kerkenraad, oud. E.P. Jansen,
tel. 5269613.
Zieken: Mevr. A. Keijer van de
Oranjehof 21, 1271 WB, is opgenomen in Tergooi ziekenhuis Blaricum.
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
Dhr. Eikelboom van de Jan van
Brakelstraat 45, 1271 WE, is kort
opgenomen in het ziekenhuis en
inmiddels weer thuisgekomen om
daar de verdere kuren te ondergaan.
Laten we hen en allen die in het
ziekenhuis of thuis verpleegd of
verzorgd worden in onze voorbede blijven gedenken.
Contactpersonen namens de
kerkenraad: De volgende broeders zijn aanspreekpunt namens
de kerkenraad met betrekking
tot al uw pastorale zaken: br. G.
Veerman, Karel Doormanlaan 56
(tel.: 5260569); en br. E.P. Jansen,
Amstel 8 (tel.: 5269613). Wilt u
ook ziekenhuisopnamen, thuiskomst en verzoeken tot voorbede
aan hen doorgeven?
Gift: Br. G. Veerman heeft op
huisbezoek een gift van € 10,ontvangen ter vrije besteding.
Hartelijk dank.
Welkom fam. Van ’t Hof in
Huizen: We mogen familie Van
’t Hof sinds woensdag verwelkomen in Huizen. We leven samen
met hen toe naar 5 oktober, de
zondag waarop de bevestiging en
intrede zal plaatsvinden. We zijn
de HEERE dankbaar dat Hij Zijn
weg met onze gemeente gaat en
dat we binnenkort weer een herder en leraar uit Zijn hand mogen
ontvangen.
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 28 september
Morgens: Psalm 25 vers 6
(schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 87 vers 4 en 5
Tenslotte: Een hartelijke groet
aan u allen.
Jan Rebel
Zondagavondbijbelkring: Zondagavond starten we het seizoen
met H. 7 uit het boek ‘Geboren
om te vliegen’ van Stoorvogel en
Poppe. We zijn te gast bij Pieter
en Hermine Kos, Dr. Lelylaan 73,
tel. 5243853.
■ Oppasdienst
Zondag 28 september
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Stella Schaap en Maaike Brands.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar
Helle de Lange en Emma Brands.
Bijbelverhaal nr. 41,
Jozua 5 : 13–15/6 : 1–23.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Komende zondag worden we weer genodigd aan de tafel van Christus, om te gedenken
wat Hij voor ons gedaan heeft en
om zo ons geloof te laten versterken. In de morgendienst staan we
een ogenblik stil bij Openbaring
4. Mogen we even met Johannes
door een open deur in de hemel
kijken en zien we een troon met
een regenboog. En die regenboog
heeft ook bijna iets van een sa-
crament, van een zichtbaar teken.
Daar gaan we dan ook over lezen
aan de tafels vanuit Genesis 9.
In de middagdienst lezen we
Openbaring 5 en nemen ons uitgangspunt in vers 9, waar sprake
is van een nieuw lied. Dat past
heel goed bij een dankzegging en
nabetrachting.
Zieken: Br. Cor Rebel van de
Noorderweg moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege ontstekingen. Hij is
heel zwak en ook heel erg ziek.
We vragen uw voorbede voor
hem en zijn vrouw en zijn gezin.
Dat vragen we u ook voor Peter,
de partner van Anke Jongerden.
Het ziet er naar uit dat hij thuis
mag komen uit het ziekenhuis
omdat het iets beter gaat, maar
hij blijft wel ernstig ziek. Onze zr.
Mw. Bakker is inmiddels geopereerd en als het goed is is ze overgebracht naar huize Denenheuvel
in Hilversum voor verdere revalidatie. Br. Teeuwissen van ONP
7 is opgenomen geweest in het
ziekenhuis vanwege hartklachten.
Hij mag nu weer thuis zijn bij zijn
vrouw. En verder willen we uw
voorbede vragen voor Marianne
Brasser en haar ouders onze br.
Hans en zijn vrouw Janneke. Eind
vorig jaar heeft Marianne een
zware operatie moeten ondergaan, en ze heeft nu te horen gekregen dat er opnieuw een zware
operatie nodig is. U begrijpt dat
dat veel zorgen geeft. Marianne
woont weliswaar in Hilversum,
maar ook hier vanuit Huizen
leven we met haar en haar ouders
mee. Daarbij denken we ook aan
de zieken thuis en degenen die
onder behandeling zijn.
Geboren: Ons pareltje, staat er
op het kaartje. En daaronder het
volgende gedichtje:
Dank U voor dit grote wonder.
Sam is voor ons heel bijzonder.
Hij is nog zo weerloos en onwetend,
maar het is groots wat hij voor ons
betekent.
Omring met Uw liefde zijn bestaan,
opdat hij met U op weg mag gaan.
Op donderdag 18 september werd
Sam geboren in het gezin van
Casper en Ilona Van der Poel van
de Zuiderzee 29, 1271 EP. Naast
verdriet mag er nu ook weer blijdschap zijn. Dat kun je ook aflezen
op het geboortekaartje, dat Sam
het broertje is van Anne en Noud
en bij de laatste naam staat dan
‘in Gods hand en voor altijd in
ons hart’. We willen Casper en
Ilona van harte feliciteren en we
wensen hen alle goeds van God
toe voor hun gezin.
Catechsiaties: Afgelopen week
waren we als mentoren bij elkaar
voor de nodige voorbereidingen. Dat betekent dat we vanaf
komende week kunnen beginnen.
We vermelden voor alle zekerheid
nog even de tijden:
10-12 jaar (Basiscatechese) op
maandagmiddag van 16.15-17.00
uur in de Nieuwe Kerk
12-13 jaar op donderdagavond
van 19.15-20.15 uur in ’t Visnet
14-15 jaar op maandagavond van
19.15-20.15 uur in ’t Visnet
16-17 jaar op donderdagavond
van 19.15-20.00 uur in de Nieuwe
Kerk
18 jaar en ouder eveneens op
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
donderdagavond van 19.15-20.00
uur in de Nieuwe Kerk.
En op dinsdagmiddag is er van
16.45-17.30 een bezemgroep voor
de leeftijd van 13 tm. 16 jaar in de
kelder van ’t Visnet.
Belijdeniscatechisatie: Deelnemers zijn van harte welkom op
maandagavond bij ons thuis aan
de Colijnlaan 5 vanaf 20.30 uur.
Dan maken we verdere afspraken.
Huwelijksjubileum: Afgelopen
zondag 21 september mocht de
fam. J.K. Rottier van de Thorbeckestraat 14, 1272 HC, gedenken
dat ze 25 jaar getrouwd waren.
Een heugelijke dag, waarop ook
in dankbaarheid mag worden
teruggekeken op de zegeningen
die ze van God mochten ontvangen. We delen in hun vreugde en
we wensen hen samen met hun
kinderen alle goeds toe.
Open Doors Dag 2014: Open
Doors geeft ons dit jaar de
gelegenheid om als gemeente
te gaan! Zij reserveren o.a.
aansluitende zitplaatsen en een
ontmoeting met medewerkers.
Een mooie kans dus om met onze
gemeente een opbouwende dag
te beleven. Als u/jij meer te weten
wil komen over de vervolgde kerk
en met elkaar laten inspireren
door verhalen van liefde en hoop,
twijfel dan niet en reserveer deze
datum in de agenda. Tijdens een
afwisselend ochtend- en middagprogramma brengen sprekers de
vervolgde kerk dichtbij. Ook is er
tijd voor samenzang en gebed.
Voor kinderen vanaf 4 jaar en tieners is er een speciaal programma.
Er is geen crèche.
De Open Doors-dag 2014 vindt
plaats op 1 november van 10.00
tot 16.00 uur in de Utrechtse
Jaarbeurs. De toegang is gratis.
Hoofdsprekers zijn Maryam en
Marziyeh uit Iran, die in de Evingevangenis te Teheran hebben
gezeten omdat ze zich bekeerden
tot het christendom en bijbels verspreidden. Ook zullen Anne van
der Bijl en ds. Ron van der Spoel
spreken. Zodra de andere sprekers
bekend zijn, kunt u dit lezen op
www.opendoors.nl/dag. Ook voor
verdere informatie kunt u deze
site bezoeken.
Het is de bedoeling om met elkaar
met de trein naar de Jaarbeurs te
gaan. Als u/jij mee wilt, stuur dan
een mailtje naar
[email protected] vòòr
1 oktober. Verdere informatie zal
via de mail verstuurd worden.
Verkoop voor Kosovo: De
opbrengsten van de verkopen van
goederen in de Nieuwe Kerk zijn
t/m december 2014 voor het werk
van Rik en Machteld Lubbers in
Kosovo. Zaterdag starten we met
de eerste verkoop van groenten,
aardappels, vis, kadoartikelen
etc. etc. Thuisfront commissie van
Kosovo zal er ook staan met een
stand voor informatie. Daarnaast
is ook de evangelisatiecommissie
actief in en rondom de kerk met
de zonnebloemactie (u leest daar
elders meer over.) Kortom bedrijvigheid genoeg a.s. zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tot dan!
Zonnebloem actie: Afgelopen
zaterdag was het dan eindelijk
zover... het meten van de zon-
nebloemen stond op het programma.
Met gelukkig genoeg hulp, (iedereen hartelijk dank) was het snel
voor elkaar.
Ontzettende leuke en enthousiaste reacties gekregen die het voor
ons duidelijk maken... volgend
jaar weer dus.
Nu is er a.s. zaterdag (tijdens de
verkoop) om 11.00 uur een prijs
uitreiking.
Hierbij verwachten we verschillende mensen die aan de zonnebloemactie hebben meegedaan.
Nu is onze vraag aan iedereen
die wil en iedereen die toch naar
de Nieuwe Kerk komt voor de
verkoop om dit rond de klok van
11.00 uur te doen.
Dit maakt dat het een enthousiast
gebeuren gaat worden speciaal
natuurlijk voor een ieder die niet
echt gewoon is om in een kerk
aanwezig te zijn.
Kortom een mooie gelegenheid
om tijdens de koffie/thee een
gesprek aan te knopen.
En wie er gewonnen heeft? Dat
zult u/jij dan ook kunnen horen.
Evangelisatiecommissie
Nieuwe Kerk
Gebedskring NK: Maandagavond 29 september komt de
gebedskring weer bij elkaar in de
consistoriekamer van de Nieuwe
Kerk. We komen samen om te
danken en te bidden voor wat er
gebeurt in de wereld waarin we
leven, voor onze gemeente en
ook voor ons persoonlijk leven.
We willen God danken, loven en
vreugde, nood voorleggen aan
onze Vader in de hemel. Wilt u
met ons meebidden? U bent van
harte welkom om 19.00 uur!
Gift: Br. Cor Heutink kreeg op
bezoek een gift van € 10,- voor
de diaconie. Nogmaals dank voor
uw gave.
Groet: Een hartelijke groet mede
namens mijn vrouw aan u allen.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten:
Zondag 28 september
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Denise Andriessen,
Monique Rebel en
Lianne Wiesenekker.
2–4 jaar: Zaaltje 2e etage
Voor Anker
Cynthia Boon, Pernelle Kriek,
Julianne Spilt en
Jurgen van Wessel.
4 jaar t/m groep 2: Kleine Waaier
Voor Anker
Judith Slingerland,
Anneloes Teeuwissen,
Maurits Kooij en
Niels van Velzen.
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
[email protected]
Zenderkerk, Borneolaan 30
Bij de diensten: Zondag vervullen we met elkaar de opdracht
van de Heer Jezus om brood en
wijn te delen. Op deze manier
komt Hij zelf ons nabij, door
Zijn woord en sacrament laat Hij
3
ons delen in Zichzelf. Afgelopen
zondag hoorden we uit 1 Korinthe 11: 26 dat wij zo ‘de dood
van de Heer verkondigen, totdat
Hij komt’. Met het nemen van
brood en wijn zeggen we: ‘Hij is
ook voor mij gestorven; ik ben de
Zijne, Hij is de mijne’.
De Schriftlezing is zondag in
beide diensten uit 1 Korinthe 10.
In het midden van dat hoofdstuk
staan woorden over het avondmaal (vers 16, 17). In de morgendienst lezen we vers 1-17. Daarin
gaat het ook over het volk Israël
dat geestelijk voedsel en geestelijke drank ontving in de woestijn
(vers 3, 4), ook zij werden ‘allen’(!)
gevoed met Christus zelf (vers 4).
Toch is dit Israël ook een waarschuwing van ons, want ‘in de
meesten van hen heeft God geen
welgevallen gehad’ (vers 5). Dit is
een aansporing om werkelijk naar
God te verlangen en niet ‘naar
kwade dingen’ (vers 6). De waarschuwing gaat vergezeld van een
belofte: ‘meer dan een menselijke
verzoeking is u niet overkomen.
En God is getrouw: (…)’ (zie vers
13).
In de middagdienst gaat het over
de tegenstelling tussen ‘de tafel
van de Here’ en ‘de tafel van de
demonen’. In de context van de
Korintiërs heeft dit te maken met
wat in de heidense tempels gebeurde. Tegelijk gaat het ook over
christelijke vrijheid. Een christen
kan rustig het vlees eten wat uit
deze tempels komt, ‘van de Here
is immers de aarde en haar volheid’ (vers 26). De afkeer van de
afgoderij en demonen betekent
niet een angstvallig leven, maar
juist een leven in vrijheid. Dat
leven in vrijheid betekende voor
sommige Korintiërs een leven
waarin zij geen rekening meer
hielden met gemeenteleden die
minder in de vrijheid stonden.
Paulus benadrukt de vrijheid,
maar vertelt daarbij hoe we in
deze vrijheid op de ander gericht
hebben te zijn. En hoe we vooral
op God gericht mogen zijn: ‘Of
u dus eet of drinkt of iets anders
doet, doe alles tot eer van God’
(vers 31). Het gaat in de middagdienst dus over het christelijke
leven dat past bij het avondmaal.
Catechese:
-Bij de basiscatechese voor kinderen uit groep 7/8 zijn we afgelopen maandag begonnen met
een groep van 16 kinderen. Een
mooi aantal, maar er mogen nog
gerust vrienden/vriendinnen/klasgenoten meegenomen worden de
volgende keer. Als huiswerk voor
a.s. maandag zijn twee opdrachten
meegegeven: (a) uit het hoofd
leren van 2 Timotheüs 3: 4 (uit HSV
of NBV, beide vertalingen staan op
de sticker die meegegeven is, met
de poster om hem op te plakken)
en (b) een doe-opdracht: ‘kijk thuis
eens in je eigen bijbel van welk
bijbelboek je nog nooit gehoord
hebt en vraag je ouders om daar
eens met jou uit te lezen.’
-In de groep van Follow Me (12-15
jr.) ging het afgelopen maandag
over ‘ver weggeraakt’: de zondeval. De belangrijkste les van deze
avond was: bij zonden gaat het
niet allereerst over allerlei dingen
die je fout doet, maar over een
gebroken relatie met God. Doordat onze relatie met God gebroken
is, gaan wij fouten maken/zonden
doen (en niet andersom). Voor
volgende week maandag is de
opdracht: ‘Ga thuis naar
www.ikzoekgoed.nl en klik dan
door naar ‘God leren kennen’. Lees
wat daar staat en vertel volgende
keer of je daar nieuwe dingen las.’
-Bij de belijdeniscatechese zijn we
met een groep van 9 mensen en
hebben we al twee mooie avonden
achter de rug, waarop we elkaar
beter hebben leren kennen. Wie
nog graag mee zou willen doen
kan zich rustig nog aanmelden!
Medewerkers erediensten:
Woensdag 1 oktober komen alle
betrokken gemeenteleden om
20.15 uur bij elkaar in de Zenderkerk. Mocht u/jij zich ook geroepen voelen om in de liefde van
Jezus een taak te vervullen tijdens
de zondagse eredienst, schroom
dan niet en kom ook!
U kunt zich dan laten informeren
en uw keuze maken waar/in welk
team u mee wenst te draaien. Er
zijn al veel opgaven, maar we zien
graag dat nog veel meer gemeenteleden zich opgeven, om voor
de langere termijn een variërend
rooster te kunnen opstellen.
Koffieschenkers, schriftlezers maar
zeer zeker ook muzikanten zijn
van harte welkom.
Vooral voor de muziekgroep is het
van wezenlijk belang dat nog 2
pianisten zich aanmelden. Speelt
u/jij piano, meldt u dan aan! De
muziekgroep is een positieve
groep waar de lofprijzing centraal
staat. Niet alleen op zondag, maar
ook door de week vinden er oefensessies plaats in de Zenderkerk.
Een heerlijke manier om zo met
het geloof bezig te zijn en het
gestalte te geven.
U kunt zich ook nog steeds opgeven via de formulieren die op
de informatietafel in de hal liggen.
Jan Willem Wiesenekker
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanaf de Gravin Gertrude, in
Christus verbonden,
ds. Gerben Roest
Open Doors Dag 2014: Open
Doors geeft ons dit jaar de gelegenheid om samen als gemeente
te gaan! Zij reserveren o.a.
aansluitende zitplaatsen en een
ontmoeting met medewerkers.
Een mooie kans dus om met onze
gemeente een opbouwende dag
te beleven. Als u/jij meer te weten
wil komen over de vervolgde kerk
en met elkaar te laten inspireren
door verhalen van liefde en hoop,
twijfel dan niet en reserveer deze
datum in de agenda. Tijdens een
afwisselend ochtend- en middagprogramma brengen sprekers de
vervolgde kerk dichtbij. Ook is er
tijd voor samenzang en gebed.
Voor kinderen vanaf 4 jaar en tieners is er een speciaal programma.
Er is geen crèche.
De Open Doors-dag 2014 vindt
plaats op 1 november van 10.00
tot 16.00 uur in de Utrechtse
Jaarbeurs. De toegang is gratis.
Hoofdsprekers zijn Maryam en
Marziyeh uit Iran, die in de Evingevangenis te Teheran hebben
gezeten omdat ze zich bekeerden
tot het christendom en bijbels
verspreidden. Ook zullen Anne
van der Bijl en ds. Ron van der
Spoel spreken. Zodra de andere
sprekers bekend zijn, kunt u dit
lezen opwww.opendoors.nl/dag.
Ook voor verdere informatie kunt
u deze site bezoeken.
Het is de bedoeling om met elkaar
met de trein naar de Jaarbeurs
te gaan. Als u/jij mee wilt, stuur
dan een mailtje naar [email protected]
hotmail.com vóór 1 oktober.
Verdere informatie zal via de mail
verstuurd worden.
Esther Molenaar
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
[email protected]
Gebedsuur: Op maandag 29 september is er weer het gezamenlijk
gebedsuur van de Zenderkerk en
de Christelijke Gereformeerde
Kerk. Het is van 19.00-20.00 uur
en deze keer in de Christelijke
Gereformeerde Kerk. Neem voor
meer informatie contact op met
Harma van der Roest,
[email protected]
Verantwoording: Ds. E.K. Teygeler ontving 25 euro op huisbezoek, F. van de Heuvel ontving 10
euro bij het bezoekwerk.
Hartelijk dank voor deze giften!
4
■ Oppasdiensten:
Zondag 28 september
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Helien Lohuis,
Gemma Veerman en
Annelous Kool.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Corine van de Wiel,
Linda Zwart en
Eliane den Butter.
* Catechisatielokaal 4 t/m 6 jaar:
Constance Terlouw,
Tabita Snijder en
Ilona Wiersma.
17.00 uur
Nabetrachting Heilig Avondmaal
Alle leeftijden: Ingeborg Reurink
en Esther van Kralingen.
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Komende
zondag wordt het Heilig Avondmaal bediend. In de diensten
lezen we uit de Bijbel Numeri 11.
In de ochtenddienst gaat het over
vers 4-15, met vers 14 als kerntekst. ’s Middags richt ik me op
vers 25, terwijl we vers 16-35 lezen. Ik wens iedereen een mooie
zondag.
Uur van bezinning: Komende
zaterdagavond wordt er een uur
van bezinning gehouden met
het oog op de bediening van het
Heilig Avondmaal. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur en wordt
gehouden in de Zenderkerk. Ds.
Koppenhol zal in de bijeenkomst
voorgaan.
Meeleven: Tanja van der Graaf,
Kamperzand 76 (1274 HN) is
geopereerd (voor de eerste keer
en niet opnieuw zoals ik in het
kerkblad had gezet) aan haar
voet. Gelukkig is de operatie goed
gegaan en gaat ze nu het traject
van revalidatie in.
Wijkkerkenraad: Volgende week
dinsdagavond is de eerste avond
van drie bijeenkomsten in het kader van de bezinning/cursus over
(geestelijk) leidinggeven aan de
kerkelijke gemeente en onderling
binnen de kerkenraad. Als kerkenraad vinden we het waardevol
om op deze wijze gelegenheid te
creëren om samen stil te staan bij
de oorspronkelijke taak van het
ambt, hoe we zelf hierin staan en
hoe we hieraan vruchtbaar vorm
kunnen geven. Hierin worden
we gecoacht door Jack de Koster,
gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kringwerk: Kring “Kom en zie”.
Maandag 29 september komen
we om 20.00 uur bijeen op Weeg-
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
DE DRIE SOLA’S VAN DE REFORMATIE
gereformeerde liturgiek vandaag
Hersteld katholiek
Wat gereformeerd is - daar hoeven wij niet
naar te raden. Het is wat in overeenstemming is met onze gereformeerde belijdenisgeschriften. Ze zijn te vinden in de Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in
Nederland: de Nederlandse geloofsbelijdenis,
de Heidelbergse catechismus en de Dordtse
leerregels. Dat zijn geen nieuw ontworpen
modellen van het christelijk geloof maar de
concretisering van het apostolisch geloof,
beleden in de Apostolische geloofsbelijdenis,
de belijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat is het geloof van de
kerk van alle tijden en plaatsen. Die kerk is
katholiek. Want dat is de betekenis van dit
oorspronkelijk Griekse woord. Gereformeerd
wil dus zeggen: gereformeerd katholiek.
Daarin klinkt voluit door het accent dat in de
Bijbel gelegd wordt op het sola gratia, het
sola fide en het sola scriptura. Dat wil zeggen: Alleen Gods genade in de Heere Jezus
Christus is de vaste rots van ons behoud.
Daarin is niets bij van de mens. Aan Hem
hebben wij deel alleen door het geloof. Wij
hoeven geen eigen bijdrage te leveren wat
we ook nooit zouden kunnen opbrengen.
Dat leren wij alleen uit de Schrift en niet uit
menselijke overleveringen.
De drie “sola’s” in de liturgie
Ook in de gereformeerde liturgiek ligt het
accent op deze drie “sola’s”.
Om te beginnen op het sola scriptura, de
Schrift alleen. Dat kan in de praktijk op
twee manieren worden opgevat. We kunnen proberen een liturgie te reconstrueren
met behulp van de bijbelse gegevens uit het
Oude en Nieuwe Testament. Maar dat is en
blijft een reconstructie. Bovendien is het de
vraag of en in hoeverre je daarvoor zonder
meer de gegevens uit het Oude Testament
mag gebruiken. Ze zijn namelijk geen voorafschaduwing van de Nieuwtestamentische
eredienst maar van Christus en van het heil
door Hem verworven. Het Oude Testament is
Christusgetuigenis! Zie het Boek Hebreeën.
Bijvoorbeeld de hoofdstukken 9 en 10.
In het Nieuwe Testament vinden wij wel de
elementen waaruit de Apostolische geloofsbelijdenis is ontstaan. Ook wordt duidelijk
wat daarvan het middelpunt is. Dat is de
belijdenis Jezus is HEERE.
Wat het middelpunt van de eredienst vormt
is ook duidelijk: Woord en sacrament. Maar
daar blijft het dan ook bij. Dat is opvallend,
want van de gemeenschap van Qumran
zijn wel fragmenten bekend van de liturgie
van het hoofdfeest van de gemeenschap,
namelijk de Yachad. Dat is het feest van de
vereniging van God en Zijn heilige engelen
met de mensen die zich met heel hun hart
en heel hun leven exact houden aan de
Tora. Maar dan wel volgens de uitleg van de
gemeenschap.
De Reformatie heeft dan ook geen nieuwe
liturgie ontworpen maar de bestaande liturgie gereformeerd, hervormd of hersteld. Hoe
dan? Door terug te keren naar de vroege
bree 11. We gaan verder met Marcus 8:22-38. De koffie staat klaar,
ook als je eens wilt komen kijken.
Welkom, Johan en Gerrie.
■ Kindernevendienst: Kindernevendienst groep 1, 2 en 3 - Zondag gaat het Bijbelverhaal over de
profeet Jeremia die de boodschap
van God aan de mensen moet
gaan vertellen. In onze kerk vertelt de dominee de boodschap van
kerk. Men dacht daarbij dan aan de kerkvaders,
zoals Augustinus.
Ook het sola fide krijgt een duidelijk accent.
Allereerst in de prediking. En verder in de
liederen die worden gezongen. Dat zijn in
de eerste en voornaamste plaats de Psalmen.
Het Psalmboek is het liedboek van de vroeg
christelijke gemeente. Alle facetten van het
geloof keren daarin terug in een verscheidenheid van hoogte en diepte die je in geen ander
liedboek vindt. Maar het Psalmboek is vooral
het liedboek van Jezus. Hoe heeft Hij Psalm 22
aan het kruis gebeden en Zich daaraan vastgeklampt in de hel van de Godverlatenheid. Door
Hem en in Hem mag je in dit liedboek ook de
Psalmen van Pasen zien. Want God heeft deze
Jezus opgewekt uit de dood en Hem gemaakt
tot Heere en Christus. Dat is de boodschap van
Pinksteren. Psalm 16 is het eerste lied waaraan
Petrus dat laat zien. En dan noemt hij verder
Psalm 110.
Tenslotte valt het accent op het sola gratia.
“Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht”. Daarom is men in de gereformeerde
traditie altijd kritisch geweest op het zingen
van andere liederen in de eredienst dan de
Psalmen. Zo licht gaat de gelovige mens zich
weer iets verbeelden. In de tijd van de Dordtse
synode zag je dat bij Arminius. Tegenover hem
heeft de Dordtse synode in het voetspoor van
Gomarus het sola gratia opnieuw beleden en
bevestigd in de Dordtse Leerregels.
De Enige gezangen
Achter de Psalmberijming van P. Datheen (een
ex-kloosterling) treffen we vanaf het begin
ook enkele gezangen aan (1566). Dat zijn de
“Enige gezangen“. Het lijkt alsof daarmee de
regel om in de eredienst alleen Psalmen te zingen wordt doorbroken. Maar dat berust op een
misverstand. Hier is - simpel gezegd - de Middeleeuwse kloosterliturgie geschikt gemaakt
voor gebruik in de kerk en thuis. De Lofzangen
van Zacharias, Maria en Simeon waren bedoeld
als ‘vaste gezangen’ voor de morgen, de middag en de avond.
Gezangen in de Bijbel
Ook in het Nieuwe Testament staan gezangen.
In het begin van het Evangelie van Lucas zijn
dat de al genoemde Lofzangen van Maria,
Zacharias en Simeon. Dan valt het stil. Want
de Zoon des mensen is de lijdende Knecht des
Heeren. Op Golgotha wordt het kruis opgericht. Maar na Pasen wordt er weer gezongen.
Jezus weet dat Hij gekruisigd zal worden en
na drie dagen zal opstaan. Zo zingt Hij na het
Avondmaal samen met Zijn discipelen de Lofzang (het Hallel). Dat zijn de Psalmen 113 tot
118. Psalmen als de eerste Paasliederen! Vele
gezangen zullen volgen: de Christushymne uit
Filippenzen 2 (vs 6-11), Ontwaak, u die slaapt
(Ef. 5:14) en tal van liederen uit het boek Openbaring. Bijvoorbeeld: “Het Lam van God voor
ons op aard’ geslacht”. Vanaf het begin wordt
er in de gemeente veel gezongen: Psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen (Ef. 5:19v.;
Kol. 3:16).
God aan ons, ook hier gaan we
het met elkaar over hebben. We
zingen natuurlijk ook met elkaar
en maken een mooi werkje. De
leiding is in handen van Adinda,
Janneke en Dagmar. Tot zondag!
Meent-women-meet-meentwomen-meet: Ook wij hebben
weer vergaderd en leuke plannen
gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Op woensdagochtend 29 oktober
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
In het Oude Testament staan behalve de
Psalmen nog veel andere liederen. Bijvoorbeeld de Lofzangen van Mozes (Ex. 15: 1-21)
en Hanna (1 Sam. 2:1-10). Ook profetieën
laten zich berijmen. Bijvoorbeeld ”Daar is uit
’s werelds duistre wolken“ (Jes. 9).
In lijn met de liturgie van Dordt is er - theologisch gezien - ook voor deze gezangen plaats
in de eredienst naast de Psalmen.
Zie verder: Zingen naar de Schriften,
een uitgave van de Gereformeerde Bond
(2000).
Gereformeerde liturgie vandaag
Van de vroege kerk mogen wij aannemen
dat zij in de eredienst teruggaat op de
Nieuwtestamentische gemeente. Maar die
link is wetenschappelijk niet na te gaan. Bovendien heeft “de” liturgie van “de” vroege
kerk nooit bestaan.
De geschiedenis moet zich ongeveer zo hebben ontwikkeld. In het gebied rondom de
Middellandse Zee en in het Nabije Oosten
ontstonden op zichzelf staande christelijke
gemeenten. Tussen deze gemeenten was er
vanaf het begin ook een intensieve communicatie. Je ziet dat al in de Brieven van
Paulus. Men herkende en erkende elkaar in
het geloof. Samen beleden zij Jezus is HEERE.
De gemeenten wisten zich ook weer samen
gemeente. Eerst regionaal, later in grotere
verbanden. Ook de ambten speelden daarbij
een belangrijke rol. Eerst de apostelen, later
de bisschoppen. De gemeenten hadden hun
eigen liturgie. Later werden die meer en
meer op elkaar afgestemd maar nooit helemaal. Nog steeds wordt bijvoorbeeld in de
Dom van Milaan de mis gevierd volgens de
Ambrosiaanse ritus. Dat was in grove lijnen
de situatie in de vroege kerk.
In de Middeleeuwen raakten de drie “sola’s”
meer en meer uit het zicht. Naast Christus
kwamen de heiligen en hun verdiensten,
naast het geloof de goede werken en naast
de Schrift de gezaghebbende interpretatie
van de kerk.
De beginsituatie van de Reformatie was de
(Rooms-)katholieke kerk van toen, met haar
liturgie van toen. Die kerk moest worden
hersteld (niet verlaten! ook geen Dopers gedoe!). Dan zou er in haar belijdenis weer alle
ruimte komen voor de drie “sola’s”. Daarmee
in overeenstemming moest ook haar liturgie
worden hersteld. Geen nieuw ontwerp maar
terugkeer naar de vroege kerk. Theologisch
en liturgisch. Op de nationale synode van
Dordrecht werd die belijdenis bevestigd
door de Dordtse Leerregels. Dat wil zeggen:
het is genade om genade te ontvangen. Dat
wil ook de liturgie van Dordt uitstralen. En
dat is nog steeds het uitgangspunt voor de
gereformeerde liturgiek vandaag. Dus ook
voor de eredienst in onze gemeenten. Zo
raken wij aan het geheimenis, aangeduid in
het binnenkort verschijnende boekje van de
Gereformeerde Bond over onze eredienst: In
de kerk, bij God.
hebben we een najaarswandeling
gepland en natuurlijk een lekkere kop koffie of iets dergelijks.
Even uitwaaien waarbij we hopen
op een mooi bos en droog weer.
Nadere info volgt.
Wegens succes vervolgd: Het
vrouwenontbijt: dit staat gepland
op vrijdagochtend 16 januari.
Deze keer op verzoek een keer
op de vrijdag dus. We hebben ons
gerealiseerd dat de kleuters dan
H.J. de Bie
vrij zijn, maar ook voor hen is er
dan een ontbijtje in een aparte
ruimte.
Leuk om plannen te maken, maar
nog leuker wanneer u of jij komt.
Wie er nog meer komen? Allerlei
vrouwen die op een of andere
manier verbonden zijn met de
wijk Meentkerk. Van jong tot oud.
Een drempel?, die is er dus eigenlijk niet. Een hele goede manier
om elkaar eens wat beter te leren
5
kennen en spreken. Wij kijken er
naar uit u en jou te ontmoeten.
Groet, Ruth, Erna, Esther en Inge.
■ Oppas - zondagmorgen
28 september 2014: Esther Koman; Fabiënne Smit; Leonie Kooij;
Stephanie Mudde.
Augustinusje: ‘Wanneer het
lichaam van Christus in het Avondmaal gebruikt wordt, geeft Hij
nieuwe kracht, maar Zijn eigen
kracht wordt niets minder.’
Tenslotte: Afgelopen maandag
was ik op de PKN-predikantendag
in Amsterdam. Er waren boeiende
inhoudelijke bijdragen (ik zal
er in een komend kerkblad op
terugkomen) en het was leuk om
met een paar honderd collega’s
samen op de Dam te staan voor
het fotomoment. De bijdrage
van de Engelse theoloog Alister
McGrath was bemoedigend: we
worden geroepen om ook in deze
tijd afhankelijk van de Levende
God te zijn en geloof en kerk-zijn
gestalte te geven. Een bevestiging
van de roeping en van daaruit een
oproep om er open en bewust in
te staan, op de button die we kregen zo uitgedrukt: domi(nee)ja!
Hartelijke groet, ds. Weerd
Huizen
DE BRUG
Evangelist Jan Verkerk
p/a De Ruyterstraat 7
06 57 99 28 29
[email protected]
www.debrughuizen.nl
de Brug, Keucheniusstraat 36
Ontmoetingsdienst: Het thema
voor zondag is ‘Anders leven - In
het spoor van God’. Het bijbelgedeelte is Exodus 19 vers 1 t/m 8.
Anders leven, wat is dat? In het
christelijk geloof heeft dat te
maken met leven waarin God het
doel is. Dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. In onze cultuur is
voor velen God er niet meer of
nooit geweest. Anders leven is
daarom in onze tijd een tegendraads leven, een leven tegen
de grote stroom in. Dat is niet zo
gemakkelijk. Misschien sta je zelf
(nog) ergens op een kruispunt en
weet je niet goed welke richting
je op zal gaan. Leven met God als
doel, is toch wel anders dan de
doorsnee wereldburger doet. In
de bijbel is daar ook over te lezen.
Dit keer duiken we in het Oude
Testament en lezen een stukje uit
het bijbelboek Exodus. Hierin gaat
het o.a. over een tocht van een
volk (Israël) dat door Mozes geleid
wordt van het land Egypte naar
het land Kanaän. Onderweg komt
God het volk tegen en nodigt Hij
hen uit om ‘anders te leven’, dat
is leven zoals God dat vraagt. Het
volk geeft antwoord aan God en
wij worden vandaag daar ook toe
uitgenodigd.
De deuren van deBrug gaan om
10.00 uur open voor ontmoeting.
Om 10.30 uur begint de dienst die
een uurtje duurt. Voor en na de
dienst is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
Als u/jij eerst een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst
6
iets is om eens een keer iemand
mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om een
keer te komen. Welkom!
Plenaire avond: Dinsdagavond
houden we een plenaire vergadering voor alle teams van de
Ontmoetingsdienst. We starten met bezinning waarna een
groot deel van de avond wordt
ingevuld door Marco Bijl (IZB).
Hij zal een presentatie geven
over pioniersplekken met enkele inspirerende en prikkelende
voorbeelden van andere pioniersplekken. Daarna gaan we
in gemixte groepjes uiteen om
door te praten aan de hand van
vragen/stellingen. Er is ook een
moment van evaluatie en om ca.
21.45 uur ronden we af en is er
gelegenheid voor ontmoeting
onder het genot van een hapje en
drankje. De avond wordt gehouden in ’t Visnet, koffie: 19.45 uur,
start 20.00 uur.
Piano: Voor een bezoeker van
de Ontmoetingsdienst zijn wij op
zoek naar een piano. Mocht u al
langer de piano de deur uit willen
doen, geef even een belletje, app
of mail
([email protected] of
06 5799 2829)
Website De Brug: Voor al het
missionaire nieuws en achtergrondinfo: www.debrughuizen.nl.
Jan Verkerk
HEEL DE GEMEENTE
Predikant:
Ds. C.G. Geluk
De Regentesse 21
tel. 5257832
Tenslotte: Deze keer is mijn bijdrage alleen maar ‘Ten slotte’, het
slot van alle stukjes die ik in een
periode van 22 jaar, eerst als wijkpredikant en later als bovenwijks
predikant, heb geschreven. U bent
van mij, op een enkele uitschieter
na, geen lange verhalen gewend.
Ook nu houd ik het kort. Ik schrijf
ook namens mijn vrouw.
Met dankbaarheid kijken wij
terug op de jaren waarin wij in
Huizen hebben mogen wonen en
werken. Het waren goede jaren.
Jaren waarin wij God aan het
werk hebben gezien. Jaren waarin
wij met velen zijn opgetrokken in
tijden van vreugde en verdriet. Jaren waarin wij ook met velen het
evangelie en het geloof hebben
mogen delen. Ja, er waren ook
moeilijke momenten en perioden,
waarin we het ambtelijk werk als
zwaar hebben ervaren en het persoonlijk soms ook niet makkelijk
hadden. Maar de dankbaarheid
overheerst. Dat is dankbaarheid
naar God toe, voor wat Hij ons
heeft geschonken in Zijn Woord,
in Zijn licht op ons pad, in Zijn
kracht in onze zwakheid, in Zijn
geduld met onze tekortkomingen.
Dat is ook dankbaarheid naar u en
jou toe. Dankbaarheid voor alle
warmte, betrokkenheid, liefde
en vriendschap die we hebben
ervaren. Dankbaarheid voor alles wat wij van u en jou hebben
mogen leren. Wij weten ons rijk
gezegend.
Over het algemeen kunnen we
zeggen: wij hebben mooie jaren
achter de rug. Maar wij leven
toekomstgericht. Wat wij voor ons
hebben, is oneindig veel mooier
dan wat wij achter ons hebben.
Daarom leven wij met de rug naar
het verleden en met het gezicht
naar de toekomst. Anders gezegd:
met kruis en opstanding in de rug
en de terugkomst van de Here
Jezus voor ons. In Hem ligt onze
toekomst.
Wij blijven in Huizen wonen. Wij
zijn hier in de Hervormde Ge-
meente geworteld. Deze gemeente is onze gemeente, omdat zij
de gemeente van Christus is. Wij
hebben haar lief, omdat wij Hem
liefhebben.
Wij aanbidden en prijzen de Here,
onze God, die alle lof toekomt.
Een zegenrijke en hartelijke groet
van ons beiden vanuit De Regentesse,
C.G.G.
Pastoraal Werker/
Geestelijk Verzorger:
Ds. E.K. Teygeler, Treiler 58
1276 EE
Tel. 035-8883244
E-mail:
[email protected]
Viering Heilig Avondmaal:
Komende zondag zal in de Grote
Waaier het Heilig Avondmaal
worden bediend. De dienst begint
om 10.00 uur. Deze dienst vindt
zoals gewoonlijk plaats onder
verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente. Met nadruk
willen we u als bewoners erop wijzen dat ook zij die tot een andere
kerk behoren en daar toegang
hebben tot het Avondmaal, van
harte uitgenodigd worden om
aan de viering deel te nemen.
Dat geldt niet minder voor hen,
die bijv. om gezondheidsredenen niet in staat zijn om aan de
viering in een van de wijkkerken
deel te nemen. Laten we opnieuw
beseffen dat de Heere Jezus Zelf
aanwezig wil zijn en in brood en
wijn ons geloof wil voeden. We
hebben dit geestelijke voedsel nodig om te leven vanuit de
verlossing die Jezus Christus heeft
gebracht. En Hij heeft het verlos-
Verslag van de werkvakantie in Malawi naar Thyolo,
een project van Stichting Opdracht in Afrika.
Op de vierde juli was het dan
eindelijk zover. Een enthousiaste groep jongeren uit Huizen
en enkele andere gemeenten
vertrekken na een hoop voorbereidingen, in de zin van acties,
inentingen en planningen voor
een maand naar Malawi. Zij
ruilen het luxe leventje in om te
gaan helpen in een land wat vele
malen armer is dan wij ons kunnen voorstellen.
Bij aankomst werden we onder
luid gezang ontvangen door
vrouwen die vanuit de wijde omgeving naar de compound waren
gekomen. Heel bijzonder om je
zo welkom te voelen. De eerste
week is voorbij gevlogen met
werkzaamheden in de bakkerij,
de kerk, Moeder en Kind kliniek.
Ook het kinderevangelisatiewerk
werd opgestart. Na deze week
waren we niet zozeer moe van
het werken, als wel van alle
indrukken die we opdeden. Alles
gaat zo anders, andere opvattingen, andere manier van leven
en eten… We begrijpen nu dat
wanneer mensen naar een land
worden uitgezonden dat jaar
van voorbereiding hard nodig
hebben!
We werden geweldig verzorgd
door Grace Monjeza, de vrouw
van predikant Joshua Monjeza, en
door andere vrouwen op de compound. Het was ontzettend leuk
om zo in contact te staan met de
lokale bevolking ter plekke.
Ook de manier van werken is zo
heel anders dan we gewend zijn.
Planningen zijn nutteloos, je doet
wat je kunt met de spullen die je
hebt. Voor ons als Nederlanders
betekende dit dat er een plan A
lag, maar het uiteindelijk ook bij
plan Z uit kon komen… Onder
toeziend oog van Joshua Monjeza,
de predikant en voorzitter van de
Evangelical Brethern Church in Malawi, die continu op pad was om
materiaal e.d. te regelen, konden
we meehelpen aan de verbeteringen van de compound. Bijzonder
om zo samen te werken en van
elkaar te leren. Op de zondagen
hebben we kerkdiensten bezocht
in kerkjes in de omgeving. Dit was
heel dubbel om mee te maken. We
kregen, als eregasten, de enige
stoelen die er waren, terwijl de
rest in het zand op de grond zat.
Ook kregen we diverse geschenken… Dat kleine beetje wat de
mensen hadden, gaven ze nog
weg ook… Wel konden we zo
echt ervaren wat de wereldwijde
kerk betekent!
Naast onze werkzaamheden
hebben we natuurlijk ook van
het prachtige land genoten.
We hebben onder andere de
hoogste berg in de omgeving,
de berg Mulange bezocht, evenals Lake Malawi, het prachtige
grote meer van Malawi, met
een oppervlakte zo groot als
Nederland.
Op dit moment is de laatste
groep ook al weer ruim een
maand terug. De tijd is voorbij
gevlogen. Maar wat hebben we
het mooi en goed gehad. We
konden daar ons steentje bijdragen, maar hebben zelf ook een
hoop geleerd… We zijn dankbaar voor alle ervaringen, voor
alle hulp en financiële steun die
we hebben mogen ontvangen
vanuit onze omgeving en alles
wat we in Malawi hebben mogen uitdelen!
Tionana! (Tot ziens, (Chichewa))
Aline, Annerieke, Ariënne, Hein
Tjeerd, Joshua, Jurgen, Marieke,
Myrthe, Nadine, Patrick, Paul,
Victor.
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
singswerk volbracht niet voor
mensen met een sterk geloof
maar om het zwakke geloof van
arme zondaren te versterken.
Daar horen u, jij en ik bij. En dat is
een reden tot grote vreugde. Laat
dan Zijn uitnodiging niet liggen.
Laten we Zijn uitnodiging aannemen en proeven hoe groot Zijn
liefde is.
Bijbelkring: Op maandag 29
september komt de Bijbelkring
samen. Let wel! De bijeenkomst
wordt deze keer niet gehouden
in de vergaderzaal op de 2e
verdieping, maar in kamer 1 op
de 1e verdieping, dat is naast de
verpleegpost van de 1e verdieping en vlak bij de lift daar. Daar
waren we al eerder dit jaar. We
beginnen op de gebruikelijke tijd:
15.00 uur en sluiten onze kringbijeenkomst om ong. 16.00 uur af.
We bespreken zondag 19, vraag
en antwoord 50, 51 en 52 van de
Heid. Cat. Het thema is: ‘de Koning komt!’ Alle belangstellenden
van harte welkom.
Weekdienst: Op woensdag 1
oktober zal prop. A.N.J. Scheer
de dienst leiden. Ik wens u met
hem een gezegende dienst toe.
Aanvang: 10.30 uur. Plaats: ‘Grote
Waaier’. Laat ook deze samenkomst u mogen sterken in het
gebed: ‘Blijf mij in mijne grijsheid
sterken, verkwik mijn ouderdom,
bewaak mij van rondom. Zo meld
ik dit geslacht Uw werken…’ (Ps.
71: 13)
Interne verhuizing: Dhr. D.
Hoogenhout, ONP 92 is 20 september op de afdeling ‘Veilige
Haven’, op ONP 105 opgenomen.
Zowel voor zijn vrouw als hemzelf
een moeilijke weg, maar intensievere zorg maakt e.e.a. noodzakelijk.
Nieuwe bewoonster: Mw. H.
Hoogendoorn-Verhoeven is per
22 september op ONP 172 komen
wonen. Welkom en een goede
tijd in ons midden toegewenst.
Dank: Ik wil ook langs deze weg
oud. H. Schram bedanken voor
het verzorgen van deze rubriek
tijdens mijn vakantie.
Tot slot: Dit is dé vraag:
‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei: De
Christus van God’. (Luc. 9: 20)
Dit is een interessante vraag van
Jezus, ook voor ons vandaag, zeker met het oog op de viering van
het Heilig Avondmaal. Ik moet
het nog sterker zeggen: dit is de
ene vraag waar het altijd weer
om draait.
Jezus vraagt je: ‘Wie ben Ik in uw
ogen?’
Deze vraag is cruciaal, want het
bepaalt de manier waarop wij
met Jezus omgaan en het is ook
bepalend voor de manier waarop
wij in dit leven staan. Of omgekeerd: de manier waarop wij in
dit leven staan, weerspiegelt wie
Jezus echt voor ons is. Jezus heeft
dat al eens anders gezegd: ‘Iedere
boom kunt u aan zijn vrucht kennen.’ (Luc. 6:44)
Petrus antwoordt dat Jezus de
door God gezonden Christus,
Messias, is. Maar wat betekent dit
nu precies voor ons?
Jezus biedt Zichzelf aan als degene die met ons van plaats wil ruilen. Mijn leven wordt zijn leven.
Ik mag weten dat Hij mijn zonden
en schuld op Zich wil nemen. ‘Ik
(Jezus) voor u, omdat u anders
de eeuwige dood zou moeten
sterven…’ Maar de ruil mag nog
veel verder gaan. Mijn pijn wordt
zijn pijn. Mijn verdriet wordt zijn
verdriet. Al mijn zorgen wil Hij op
Zich nemen. En deze ruil werkt
ook omgekeerd: Zijn leven mag
mijn leven worden.
Alleen, een ruil is pas echt een
ruil, als ik dat wat ik wil omruilen
ook echt loslaat en uit handen
geef.
De vraag is: „doen wij dat ook?”
Wij wekken nogal eens de indruk
dat wij bepaalde dingen in ons leven liever zelf in de hand houden,
of zelf willen regelen. Maar dan
houden we wat Jezus’ verlossingswerk betreft toch een slag om de
arm.
Wie is Jezus nu echt voor u? Laat
uw, jouw belijdenis mogen zijn
Hij is mijn hoop.
Hij wies mij met zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
‘k ben van zijn liefde zeker.
Hij is mijn hoop! Met een hartelijke groet,
E.K.T.
aan mij verleend preekconsent.
De cursus telt ook mee voor de
Permanente Educatie waar ik als
kerkelijk werker verplicht ben aan
deel te nemen. Ik zie er naar uit!
Intervisie: Donderdagochtend
ben ik bij de IZB voor intervisie
met collega’s uit het land.
Jan Verkerk
Verkoop Nieuwe Kerk
voor ‘Licht voor Kosovo’
Aanstaande zaterdagmorgen
van 10.00-12.00 uur start de
verkoop in de Nieuwe Kerk
weer en de opbrengst daarvan zal o.a. naar het werk van
Rik en Machteld in Kosovo
gaan.
Tijdens de verkoop zullen wij,
als Thuisfrontcommissie, met
een stand met informatie
en foto’s aanwezig zijn. Zo
kunnen wij u informeren over
het belangrijke werk wat Rik
en Machteld doen onder de
bevolking van de stad Peja.
Verdere informatie over de
verkoop vindt u onder de
wijkberichten van de Nieuwe
Kerk.
Mogen wij u zaterdag begroeten?
Hartelijke groet,
De TFC van Rik en Machteld
MC EVANGELIST
Evangelist:
Jan Verkerk
De Ruyterstraat 7, 1271 SR
tel. 06 57 99 28 29
[email protected]
www.missionairhuizen.nl
Rekeningnr. 3299 02 091 H.E.Z.C.
te Huizen
Oriëntatiecursus: Donderdag is
de 2e avond van de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof. Kon je op
de eerste avond niet? Dat is geen
bezwaar omdat we heel dicht bij
de tekst uit de map blijven kun je
de cursusstof zo weer makkelijk
inhalen. We zijn bezig met deel I
‘De christelijke boodschap’.
Nog even praktisch: De volgende
6 avonden en een terugkomavond
worden gehouden in De Brug
(gebouw Silo), Keucheniusstraat
36. Inloop 19.30 uur, start 19.45
uur, eind 21.15 uur. Kosten naar
draagkracht, max. € 14,50 voor
alle avonden, incl. cursusmappen en koffie/thee. 2, 7, 23 en 28
okt., 6 en 13 nov., 4 dec. (terugkomavond). Meer info is te lezen
op: www.debrughuizen.nl onder
Oriëntatiecursus.
Ontmoetingskring Wonder:
Kring Wonder van Gerda en Henk
heeft dinsdagavond 23 september
kring. We komen om 19.45 uur bij
elkaar aan de Biggekruid 2 en we
behandelen Marcus 8. Ook is er
tijd voor ontmoeting.
Studie: Dinsdag begin ik met een
cursus Homiletische en liturgische
vorming. Deze cursus duurt 8 dinsdagen en wordt gehouden in het
LDC in Utrecht. Ik ben verplicht
deze cursus te volgen vanwege
een eerder door de kleine synode
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Ruwe diamant, Dalene Matthee,
€ 19,90
De blanke Araminta groeit op in
Zuid-Afrika in de nadagen van de
apartheid. Op zoek naar zichzelf
komt ze tot de conclusie dat ze
bij het meest gehate volk ter
wereld hoort. Ze wil weg uit haar
land. De illegale handel in ruwe
diamant lijkt uitkomst te bieden.
Maar dan ontdekt ze haar eigen
houding ten opzichte van de niets
ontziende zucht naar rijkdom
die haar land zoveel problemen
gegeven heeft. Haar vlucht is
een poging om een brug over de
waarheid te bouwen. Handboek voor kerkelijke
coaches, Anne Pals, € 17,90
Hoe kun je in je kerkelijke gemeente groei stimuleren? Hoe
kun je mensen motiveren om hun
gaven en talenten vruchtbaar in
te zetten? Hoe voorkom je dat
vrijwilligers vastlopen of dat er
conflicten ontstaan? En wat doe
je als het toch zover is gekomen?
Het handboek is bedoeld voor
zowel professionele leidinggevenden als vrijwilligers die interesse
hebben in coachen en coachend
leidinggeven.
U bent altijd bij mij, Aukje en
Wilkin van de Kamp, € 17,95
Psalm 23 is al duizenden jaren een
bestseller. Het wordt de nachtegaal onder de psalmen genoemd.
Dit herderslied heeft miljoenen
mensen door de moeilijkste periode van hun leven heen gesleept.
In de tijd dat Aukje borstkanker
had, was Psalm 23 ook voor ons
een houvast in de storm. De woor-
den U bent altijd bij mij hebben
ons door deze zware tijd heen
gedragen. Een tijd waarin alles
onzeker leek te zijn. Maar juist
in deze tijd mochten we God van
een heel andere kant leren kennen. We ontdekten dat Hij in elk
seizoen van ons leven te vertrouwen is. God komt nooit te vroeg
en al helemaal niet te laat, want
Hij is er altijd.
Bijbel in Gewone Taal
Op 1 oktober a.s. neemt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
het eerste exemplaar in ontvangst
van de Bijbel in Gewone Taal tijdens een speciale bijeenkomst in
Den Haag. Sinds 2006 hebben 12
vertalers gewerkt aan de BGT. De
vertaling is gemaakt voor iedereen die op een bepaald moment
behoefte heeft aan een vertaling
in gewone, toegankelijke taal.
Zo is deze vertaling heel goed te
gebruiken in studiegroepen, pastorale situaties of bij het Bijbellezen in huiselijke kring. De nieuwe
Bijbel is geen bewerking van een
bestaande vertaling, maar een
rechtstreekse vertaling uit de
Hebreeuwse en Griekse bronnen.
Het kenmerk van deze Bijbel is
gewone taal. Dat betekent een
vertaling met gewone woorden
en overzichtelijke zinnen. Met
heldere verbanden en duidelijke
tekstindeling. Een Bijbel dus die
duidelijk en goed leesbaar is voor
iedereen. Het is de eerste vertaling in Nederland die volgens
deze uitgangspunten gemaakt is.
Dat betekent niet dat de inhoud
van de Bijbel versimpeld wordt.
Het betekent dat de taal geen
barrière meer vormt om bij de inhoud te komen. Want je kunt pas
nadenken over wat iets betekent
als je begrijpt wat er staat.
De Bijbel in Gewone Taal is vanaf
2 oktober verkrijgbaar in de boekhandel. Naar aanleiding van deze
uitgave zal er in de Christelijke
boekhandel de Echo vanaf 1 oktober een stand ingericht worden
van het Nederlands Bijbelgenootschap, met lectuur voor zowel
jong als oud en natuurlijk met
de Bijbel in Gewone Taal. Tevens
kan iedereen geheel gratis een
brochure in ontvangst nemen van
de BGT en natuurlijk is de nieuwe
Bijbel ook te koop.
Bijbelse dagboeken, kalenders en
agenda’s voor 2015 zijn weer binnengekomen en zijn nu
volop te verkrijgen.
HERVORMDE JEUGDRAAD
Secr.: Clarine Rebel-Bakker,
p/a Ceintuurbaan 45a,
1271 BG Huizen.
Tel.: 035-5251747/06-20094352
E-mail: [email protected]
Bankrek.nr.:
NL37 RABO 0376475110
JONGERENWERKER
Vacant
■ King’s Kids
Zit jij dit jaar in groep 3,
dan is King’s Kids ook iets voor
JOU! Een club op
vrijdagmiddag van
4 uur tot half 6.
7
Middaggroep Silo
Alle kinderen uit groep 3 en 4 zijn
welkom bij de middaggroep van
King’s Kids! Vrijdag 3 oktober zijn
we er weer: in gebouw Silo aan
de Keucheniusstraat 36. Vandaag
gaan we dieren maken van brooddeeg! Als jullie thuis een deegrol
hebben, neem die dan mee. En
bedenk maar vast welk dier jij
gaat maken! Misschien heb je er
een leuk plaatje van!
Avondgroep Silo
Hoi kinderen! Vrijdag 3 oktober
zijn wij er weer en dan zijn de
groepen 5+6 weer welkom. Wat
we gaan doen is nog een verrassing. Tot volgende week!
Avondgroep Meentkerk
Niet deze vrijdag, maar de volgende week vrijdag mogen jullie
weer naar King’s Kids komen! We
gaan leuke werkjes maken, zoals
een boekenlegger en een doolhof
spelletje. Dus neem een vriendinnetje of vriendje mee, want het
word weer gezellig!!
■ Instuif
Beste (nieuwe) instuivers,
Zaterdag staan de deuren van de
kelder weer voor jullie open!
Ook is er weer gelegenheid om
een passe partout aan te schaffen.
Wat natuurlijk wel een must is,
want wie wil er nou geen passe
partout van Instuif? De kosten hiervoor zijn 8 euro je
passe partout is het hele seizoen
geldig.
Vanaf aankomende zaterdag is
er ook FIFA 15 beschikbaar om te
spelen op de playstation, dus boys
voetballen maar!
Tot zaterdag!
■ Triple 7
Het heeft even geduurd… Zondag
avond weer Triple7. Tijd voor
gezelligheid, vrienden ontmoeten, lekker onderuit op de bank
en een relaxed muziekje. Rond
21.00 uur frissen we je op met een
actueel onderwerp. Onze deuren
staan om 20.00 uur open en de
koffie staat klaar.
VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool „Timotheüs”
Hallo allemaal, helaas is er zondag
geen Zondagsschool i.v.m. de
viering van het Heilig Avondmaal.
Volgende week is er alleen Zondagsschool in de Meentkerk, dit
i.v.m. de intrede dienst van
ds. Van ’t Hof.
■ Knapenvereniging
Afd. C: Zondag geen kv, maar
dat geeft jullie weer extra tijd
om alvast na te denken over het smakelijke zelf gemaakte 2e punt wat jullie dit jaar moeten gaan
invullen.
■ EVA
Afd. Zenderkerk: Vanavond weer
welkom in de Zenderkerk. Wat we
gaan doen is nog even een verrassing. Tot zo!
Afd. Meentkerk: Vrijdag hebben
we weer EVA! Wees allemaal om
half 8 weer in de Meentkerk, dan
maken we er een leuke avond
van. Tot vrijdag! Wij hebben er
zin in!
Afd. Rehoboth: Vanavond begint
8
EVA om 8 uur, in plaats van half 8.
Tot vanavond 8 uur!
Afd. De Ark: Gezellige giechelende grote groep meiden! Vanavond gaan we een spel doen met
kleurige cirkels waarbij lenigheid
erg handig is! Doe dus alvast wat
rek en strek oefeningen thuis en
tot vanavond, 19.30 uur bij basisschool de Ark. We hebben er weer
zin in!
■ Deo Duce
Heei hoi!!
Zaterdagavond gaan we naar de
zingkring van Jij Daar! in Doorn.
De avond begint om 20.00 uur.
Dus om 19.00 uur allemaal bij Silo
zijn. Laters! ■ Vrouwenvereniging
“Debora”
Op D.V. 30 september is onze
eerstvolgende verenigingsavond
om 19.30 uur in ’t Visnet.
We willen dan de bijbelstudie
behandelen uit het juni-nummer
van de Hervormde Vrouw. Neemt
u die mee voor deze avond?
Dhr. H. Schram zal deze bijbelstudie met ons bespreken. We hopen
op een goede en gezegende
avond.
Graag tot dinsdag.
Start oktoberlezingen
H.G.V.V.
In de maand oktober worden
op de woensdagavonden
weer de Bijbellezingen door
het Hervormd Gereformeerd
Verenigingsverband georganiseerd.
In de diensten zullen de volgende predikanten voorgaan:
1 okt.: Ds. J.P.J. Voets, Nijkerk
8 okt.: Ds. A.L. van Zwet,
Putten
15 okt.: Ds. L.W. van der Sluijs,
Nijkerkerveen
22 okt.: Ds. C. Bos, Benschop
29 okt.: Ds. P. van der Kraan,
Arnemuiden
(Reformatiedienst)
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om bovenstaande
diensten, die in ’t Visnet zullen worden gehouden, te bezoeken. Aanvang: 19.30 uur.
De te houden collecte tijdens
de diensten komt ten goede
aan het H.G.V.V.
DIVERSEN
■ Open Doors gebedspunt
Zeven Noord-Koreaanse ballingen waren deze week bij een
conferentie over Noord-Korea in
Leiden. Twee van hen, Choe en
Lee, zijn gevlucht in 1995. Choe
vertelt*: “Zelfs in de meest afgelegen delen van het land staat
iedereen onder toezicht. Als je in
Noord-Korea leeft, is het net alsof
je ogen en oren zijn dichtgeplakt
met een filter.”
Noord-Koreanen lijden onder
restricties, maar ook door ernstige
tekorten aan voedsel, kleding en
medicijnen.
Christenen worden door de overheid gezien als ‘staatsgevaarlijk’.
Daarom maken spionnen actief
jacht op hen.
Een opmerking van Lee maakt
duidelijk dat christenen moeten
vrezen voor hun leven: “Iedereen
die een gevaar vormde, werd uit
de weg geruimd: rivalen, mensen
met te veel kennis of kunde. De
vader van een vriend was beul
voor het regime. Hij voerde soms
tweehonderd executies uit op één
dag.”
• Bid voor de 50.000 tot 70.000
christenen die vastzitten in
strafkampen waar ze dwangarbeid moeten verrichten en zwaar
worden mishandeld.
• Bid dat de Here God een
verandering in het hart van Kim
Jong-un teweegbrengt.
• Open Doors voorziet christenen
van voedsel, kleding, bijbels en
christelijke boeken. Bid om Gods
bescherming en zegen voor dit
werk en de werkers.
* Citaten overgenomen uit het
Reformatorisch Dagblad
■ NAJAARSCONCERT
Deo Juvante in Grote Kerk,
Naarden met gastoptredens
van Jan Vayne en
Elly & Rikkert
Op vrijdag 31 oktober a.s. geeft
de Chr. Koorvereniging Deo
Juvante uit Huizen haar jaarlijkse Najaarsconcert in de GROTE
KERK in NAARDEN. Behalve Deo
Juvante zal het duo Elly & Rikkert,
acte de présence geven. Het koor
en solisten worden begeleid door
Jan Vayne aan de piano en Henk
Strootman aan het Domusorgel.
De muzikale leiding is in handen
van dirigent Bert Moll.
Koor, dirigent en de solisten staan
garant voor een sfeervolle avond.
Publiek is op deze avond van
harte welkom.
Deo Juvante
Chr. Koorvereniging DEO JUVANTE uit Huizen bestaat ruim 60 jaar.
De muzikale leiding ligt vanaf
1977 bij Bert Moll. Dit koor heeft
ruim 100 leden, repeteert wekelijks en treedt zowel binnen als
buiten ’t Gooi op. Tijdens koorreizen verzorgde het ook optredens
in het buitenland. Zo trad Deo
Juvante op in o.a. Wales, Praag,
Parijs, Brussel, Antwerpen en Keulen. In november jl. maakte het
koor een koorreis naar Wenen en
gaf daar optredens in o.a. de St.
Stephansdom. Het koor heeft een
uitgebreid en gevarieerd repertoire: van het eenvoudige geestelijk
lied, hymnes en negro-spirituals,
tot oratorium en grotere koorwerken. Ook voor dit concert hebben de koorleden nieuwe werken
ingestudeerd.
Jan Vayne
is binnen en buiten de grenzen
van Nederland bekend als een virtuoos en creatief pianist. Hij is een
meester in de improvisatie. Een
internationale doorbraak beleefde Jan Vayne tijdens concerten in
Amerika - waaronder één in de
Shakespeare Library in Washington - en tijdens het inauguratiebal
van president Clinton ter gelegenheid van diens tweede ambtstermijn. Vayne heeft al meer keren
met Deo Juvante samengewerkt.
Op 10 december a.s. zullen zij ook
weer samen te horen zijn in De
Koepelkerk in Bussum.
Elly & Rikkert
Dit bekende duo treedt al lange
tijd samen op. Naast hun uitgebreide repertoire voor de jeugd
weten Elly en Rikkert een verrassend en boeiend programma te
bieden voor volwassenen. Van
hun muziek zijn diverse geluidsdragers gemaakt. In 2012 ontvingen zij een Zilveren Duif Award
en een Oeuvreprijs. Om hun
45-jarig jubileum te vieren, bood
Omroep Max hun in maart jl.
een concert in theater Carré aan,
samen met het Metropole Orkest
en diverse bekende gasten.
Henk Strootman begeleidt de
koren op een Domus Concertorgel. De warme, herkenbare
Domus-klank is gebaseerd op de
technologie van de Italiaanse
orgelbouwer Viscount. Kenners
bestempelen het Domus Concertorgel als een professioneel
begeleidingsinstrument.
Bert Moll heeft deze avond de
muzikale leiding. Hij heeft een
brede ervaring in de korenwereld. Verschillende grote koren in
Nederland, waaronder Het Urker
Mannenkoor “Hallelujah”, staan
onder zijn directie, evenals het
Groot Nationaal Strijkorkest. Voor
zijn veelzijdige, muzikale kwaliteiten werd hij in 2004 benoemd tot
Lid van de Orde van Oranje Nassau. In november 2012 ontving hij
met de Urker zangers de Zilveren
Duif Award voor het beste album
in de categorie gewijde muziek.
De avond begint om 20.00 uur.
Kaarten voor deze avond kosten
€ 15,-, kinderen t/m 12 jaar € 7,50
en zijn aan de kerk en bij Boekhandel De Echo/Huizen verkrijgbaar.
Kaarten zijn te bestellen bij de
koorleden en op telefoonnummer: 035-5262712. Voor info
www.deojuvante.nl.
■ HGJB-beleidsplan
‘Bron van leven’
“Het is belangrijk dat de kerk
hart en visie heeft voor jongeren.
Jongeren willen niet beziggehouden worden, maar verwachten
van de kerk een geloofwaardig
verhaal.” Het is de openingszin
van het nieuwe beleidsplan van
de HGJB, ‘Bron van leven’. Het
beleidsplan 2015-2018 is tot stand
gekomen door ontmoetingen en
gesprekken met predikanten en
leidinggevenden. In het beleidsplan draait het om de vraag hoe
we jongeren oproepen tot en
voorgaan in een leven met God
als Bron. We hopen dat deze
missie zowel het landelijke als
het plaatselijke jeugdwerk gaat
stempelen. De HGJB nodigt u
van harte uit de komende jaren
met ons mee te (blijven) denken.
Dat kan op allerlei manieren. Op
onze website kan een pdf-versie
worden gedownload, u kunt ook
een aantal exemplaren aanvragen
([email protected]). Graag zijn we in
uw gemeente te gast (kerkenraad, jeugdraad, club, vereniging,
bezinnende avond), neem gerust
contact op. Samen geloven in de
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
kerk van nu! De HGJB wenst u een
gezegend seizoen!
■ HGJB organiseert
‘Leve-de-liefde’-conferentie
Trouwplannen? Speciaal voor jullie organiseert de HGJB voor de
eerste keer de ‘Leve de liefde’conferentie. Van 27-30 december
maken verliefde stellen een lang
weekend samen mee, vol concerten, trainingen, cabaret, samenkomsten, Bijbelstudies en gezelligheid met elkaar. In de seminars
komen onderwerpen langs zoals
huishouden, seksualiteit, verschillen man/vrouw, financiën, samen
christen-zijn, plaats in de maatschappij en nog veel meer. Het
maakt dit weekend geschikt voor
de voorbereiding op het huwelijk.
Speciaal voor ouders van jonge
stellen is het mogelijk om twee
conferentietickets in een leuke
geschenkverpakking te bestellen
met als gratis extra het boek
‘(H)eerlijk samen’. Meer informatie op de website: www.hgjb.nl.
■ Radio 6FM
Zondag 28 september zendt Radio
6FM -naast alle andere programma’s- een kerkdienst uit vanuit
“De Dorpskerk” aan de Torenlaan
in Blaricum.
De kerkdienst gaat uit van de Protestantse Gemeente Blaricum.
In deze op 21 september j.l.
opgenomen dienst -die om 10.00
uur zal beginnen- gaat ds. R.H.L.
Fechner uit Maarsbergen voor.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl
Van 09.00 - 10.00 uur het programma “Op weg naar de
kerkdienst” met kerk-, koor- en
instrumentale muziek.
Aansluitend aan de kerkdienst het
programma “Klassiek Zondagmorgen” met daarin aandacht voor
de concertagenda van de maand
oktober.
Dinsdag 30 september van 19.00
- 20.00 uur programma “Kerk-
plein”. Het thema is: “Verpleeghuispastoraat”, met als studiogast
mw. ds. P.J. Viveen-Molenaar,
Verpleeghuis Naarderheem te
Naarden.
De column is van de hand van
Hanneke Henrichs.
Radio 6FM is in stereo te ontvangen op de kabel FM 92.3 en op
92.0 en 105.1 in de ether.
Voor reacties op deze programma’s kunt u contact opnemen
met: Radio 6FM (K.H.J. Dekker,
Radiokerkredactie)
Tel.: 035-525 06 72, dinsdag van
20.00-23.00 uur
E-mail: [email protected]
Startweekend
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014
9
Financieel overzicht van de Diaconie
Hervormde Gemeente Huizen over 2013
Gemeente,
Hierbij treft u het overzicht aan van de inkomsten en uitgaven van de Diaconie van de
Hervormde Gemeente Huizen over het jaar 2013 met de vergelijkende cijfers over 2012
en de begroting van 2013.
Met grote dankbaarheid bieden wij u dit overzicht aan. Ook in het afgelopen jaar werden
wij weer ruimschoots in staat gesteld om ons diaconale werk in onze eigen gemeente
alsmede in ons land maar ook wereldwijd uit te voeren. Van de totale ontvangsten van
ruim 300.000 euro (inclusief kassiersdiensten) mochten wij een groot deel besteden aan
hulpverlening verdeeld over diverse instellingen en projecten.
Mede dankzij uw ruimhartige steun en de inzet van vele vrijwilligers kon ook het afge-
lopen jaar het werk doorgang vinden en wij bidden om Gods onmisbare zegen over alle
werkzaamheden die werden verricht. Alleen Hem zij alle eer. Soli, Deo Gloria!
In de vergadering van 24 juni jl. heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrrekening 2013 van
het College van Diakenen in eerste lezing vastgesteld. Wij verwachten de goedkeurende
verklaring van de Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) te Amersfoort
binnenkort te ontvangen. Definitieve vaststelling door de Algemene Kerkenraad zal
plaatsvinden, wanneer de samenvatting van de jaarrekening aan de gemeente is gepresenteerd en u in de gelegenheid bent gesteld de volledige jaarrekening in te zien
op het kerkelijk buro. Vanaf 3 oktober zal de volledige jaarrekening ter inzage liggen.
Huizen, september 2014, College van Diakenen
Omschrijving uitkomst begroting Uitkomst
20132013 2012
Inkomsten:
Opbrengst collecten, giften en legaten (excl. kassiersdiensten, zie onderstaande specificatie)....
153.132
107.200
190.003
Rente..................................................................................................................................................... - 5.640
-10.000
- 8.607
Subsidie Maatschappelijk Werk Gemeente Huizen........................................................................... -
-
-95.500
-
Exploitatie resultaat onroerende goederen ...................................................................................... - 2.856
- 6.000
- 1.416
-/Totaal inkomsten .................................................................................................................................
155.916
218.700
200.026
DIACONALE EN MISSIONAIRE UITGAVEN:
Diaconale Welzijnscommissie .............................................................................................................
25.000
Ondersteuningen ................................................................................................................................ - 17.164
Kerstpakketten .................................................................................................................................... - 9.379
Bloemstukjes huwelijksjub./fruitbakjes .............................................................................................- 1.296
Adoptie Woord en Daad ....................................................................................................................- 4.608
Eenmalige bijdragen ...........................................................................................................................- 7.738
Missionair werker (aandeel diaconie) ................................................................................................ - 40.141
Jongerenwerker (aandeel diaconie) c.q. diaconaal project jongerenwerk......................................-
---
Maatschappelijk Werkenden .............................................................................................................. -
---
Diverse uitgaven t.b.v. instellingen (zie onderstaande specificatie) ................................................ -51.480
Stichting Hulp Oost-Europa / St. Albanië Comité / (t.l.v. fonds)........................................................- 4.000
Bijdragen kerktelefoon (t.l.v. fonds) ..................................................................................................- 1.296
26.000
-24.000
-10.600
-1.000
-5.000
-6.400
-37.000
-5.000
-116.700
-
---
- ---
- ---
23.500
- 16.779
- 9.678
- 1.551
- 4.608
- 6.323
- 40.209
-
---/- 11.269
-
- 27.250
- 4.000
-
---
Subtotaal „Diaconale en missionaire uitgaven” ..............................................................................
232.700
122.629
Algemene kosten:
- Kosten van beheer en administratie ................................................................................................
7.413
- Quotum bijdrage .............................................................................................................................. - 18.391
7.900
-14.500
6.833
- 14.721
Subtotaal „Algemene kosten” ..........................................................................................................
25.804
22.400
21.554
Totaal uitgaven ...................................................................................................................................
187.906
255.100
144.183
RESULTAAT (Nadelig)......................................................................................................................
(31.990)
(36.400)
55.843
Toegevoegd aan fondsen/resp. ten laste van fondsen .....................................................................
8.979
36.400
(6.872)
Resultaat (ten laste) / ten gunste van kapitaalrekening ........................................................
(23.011)
---
48.971
162.102
Balans per 31-12-2013
ACTIVAPASSIVA
Onroerende goederen..................................................................... 
1Kapitaal............................................................................................
Hypothecaire lening u/g HKC ’t Visnet........................................... -657.036 Fondsen............................................................................................
Vorderingen..................................................................................... -
93.275
Kortlopende schulden.....................................................................
Liquide middelen............................................................................. -493.074
1.243.386
SPECIFICATIES:
Kassiersdiensten:
(doorgezonden collecten) Diverse uitgaven
(door de diaconie gesteunde instellingen)
2013
2012
Licht voor Kosovo Rik & Machteld incl. toezeg.
40.486
Algemeen kerkenraadsfonds ............................ -12.444
Gereformeerde Zendingsbond .......................... -5.368
Plaatselijk evangelisatiewerk ............................ -5.725
Plaatselijk jeugdwerk ......................................... -17.742
Luisterend dienen .............................................. -5.936
Medische zending .............................................. -4.052
Kerk en Israël ...................................................... -1.519
Landelijk jeugdwerk (H.G.J.B.) .......................... -4.118
Inwendige Zendingsbond .................................. -4.492
Zondagsschoolvereniging „Timotheüs” ........... 3.906
Ziekenhuizen en inrichtingen ........................... -2.359
DWOE .................................................................. -2.260
Diversen .............................................................. - 617
Diaconale Welzijnscommissie ............................ -1.529
Diverse kassiersdiensten .................................... -
---
Project Oekraïne.................................................. -31.985
Giften Azië/Afrika/noodhulp Syrië .................... - 20
Tsjernobyl kinderen ............................................ - 400
Voedselbank Gooi en Omstreken....................... - 349
90.556
- 12.868
- 5.855
- 5.971
- 17.168
-
--- 4.085
- 1.199
- 4.272
- 4.777
-
3.766
- 2.339
-
---
--- 1.711
- 2.061
- 7.322
- 8.240
-17.331
- 1.230
Totaal .................................................................. 190.751
10
145.307
916.601
-178.800
-147.985
 1.243.386
2013
2012
Stichting Gian.....................................................................
Stichting MAF.....................................................................
Dorcas (noodhulp Filipijnen).............................................
Albanië Comité (Vakantie Bijbelweek).............................
Open Doors (Noodhulp christenen Syrië).........................
Zendingswerkers................................................................
Stichting Gevangenenzorg Nederland.............................
Stichting „Op weg met de Ander” ..................................
Stichting „De Hoop” .........................................................
Luisterend Dienen, noodhulp Haïti/Pakistan/ZO Azië.........
ZOA, noodhulp Filipijnen..................................................
Geref. Zendingsbond, noodhulp Syrië en Filipijnen .......
Stichting „De Schuilplaats” ..............................................
Stichting Opdracht in Afrika.............................................
Stichting Friedenstimme ...................................................
Inwendige Zendingsbond („De Herberg”) ......................
Trans World Radio .............................................................
Stichting O.M......................................................................
Merci Ships .........................................................................
Christenen voor Israël .......................................................
Stichting „Verpleegkundigen voor Israël” ......................
Wycliffe bijbelvertaling.....................................................
Vakantieweek gehandicapten (Vrouwenbond)...............
Stichting „Gereformeerd Jeugdwelzijn”..........................
Stichting SIRIZ (voorheen VBOK).......................................
Stichting „Gave”................................................................
Stichting „Steun Eleos” .....................................................
Tear voedsel-/noodhulp Sahel en Nrd. Korea/Filipijnen..
Stichting Woord en Daad,
noodhulp Hongerend Afrika / Filipijnen.......................
 500
- 500
-5.000
-2.000
-4.000
-1.980
- 500
- 500
- 500
- 500
-5.000
-8.000
- 500
- 500
- 500
-2.500
- 500
- 500
- 500
- 500
- 500
- 500
-2.500
-1.000
- 500
- 500
-1.000
-5.000
-
-
-
- 1.000
- 1.000
- 250
- 250
- 500
- 4.000
- 1.000
- 1.000
- 500
- 500
- 250
- 2.500
- 250
- 500
- 250
- 500
- 250
- 500
- 2.500
- 1.000
- 250
- 500
- 1.000
- 4.000
-5.000
- 3.000
Totaal .................................................................................
51.480
27.250
HUIZER KERKBLAD 26 SEPTEMBER 2014