15 oktober 2014 pagina 16

15 oktober 2014
Bekendmakingen
Milieuklachten
Voor milieuklachten over bedrijven kunt u tijdens
kantooruren terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht,
T 088 – 022 50 00. Buiten kantooruren kunt u voor deze en
overige milieuklachten terecht bij de politie Binnensticht, T
0900 88 44, of de milieuklachtentelefoon van de Provincie
Utrecht, T 0800 022 55 10 (24 uur per dag bereikbaar).
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
Twee maal per maand op de maandagmiddagen vindt over het
algemeen de openbare vergadering plaats van de Commissie
Welstand en Monumenten Midden Nederland. De
vergaderlocatie en agenda zijn vanaf vrijdag voorafgaand aan
de vergadering te raadplegen op de activiteitenkalender op de
homepage van de gemeentelijke website. Voor de agenda van
de commissie Welstand en Monumenten kunt u de website
raadplegen onder Wonen en leven > Bouwen en Wonen >
Bouwen en Verbouwen > Commissie Welstand en
Monumenten Midden Nederland. Indien u geen toegang heeft
tot internet, kunt u telefonisch contact opnemen met het
informatiecentrum van de gemeente, tel. (030) 228 94 11.
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is
op: 27 oktober 2014
OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)
Aanvraag reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Bilthoven, Jan Gossaertlaan 13, verhogen gedeelte dak
(03-10-2014)
• Bilthoven, Jan Gossaertlaan 15, verhogen gedeelte dak
(03-10-2014)
• Bilthoven, Paltzerweg 60, kap 2 grove dennen (01-10-2014)
• Bilthoven, Rubenslaan 18, kap 2 dennen (26-09-2014)
• Bilthoven, Sweelincklaan 80, uitdunnen houtopstand d.m.v.
kap, toppen en kandelaberen (04-10-2014)
• Bilthoven, Tollenslaan 6, kap beuk (02-10-2014)
• De Bilt, Looydijk 117, realiseren balkon (01-10-2014)
• Groenekan, Rijksweg A27 2, wijzigen productidentificatie,
faciliteitenbord en blikvanger en plaatsen informatiezuilen
(07-10-2014)
• Hollandsche Rading, Graaf FlorisV weg 32266, kap
berkenboom (03-10-2014)
• Maartensdijk, Molenwiek 20, kap krulwilg (01-10-2014)
Inzage
De aanvragen omgevingsvergunning en bijbehorende stukken
liggen uitsluitend ter inzage. U kunt in dit stadium op
bovenstaande aanvragen nog niet reageren. Zodra dit wel het
geval is, wordt u hierover geïnformeerd in deze
gemeenterubriek.
Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u
een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling
Publiekszaken op tel. 030-2289411 of via de website
www.debilt.nl onder het kopje gemeenteloket >afspraken
Werk in Uitvoering
• Bilthoven: Soestdijkseweg Zuid: tussen de Nachtegaal en de
Noord Houdringelaan worden er werkzaamheden aan fietspad
uitgevoerd. Daarna gaat het waterleidingbedrijf het leidingwerk
vervangen. Werkzaamheden duren t/m 14 november 2014.
• Bilthoven: Verkeershinder op de Soestdijksweg Zuid tussen de
Groenekanseweg en Van Hogendorpweg vanwege
werkzaamheden aan de straatverlichting op 16 oktober.
• Bilthoven: Antonie van Leeuenhoeklaan vanaf 20 t/m 22 oktober
afgesloten voor doorgaand verkeer t.b.v. bomen snoeien.
• Bilthoven: Van 13 oktober tot 17 november is het fietspad langs
de Soestdijkseweg Noord tussen de Jan Steenlaan en de
Ensahlaan afgesloten. Vanaf 17 november tot aan de opening van
de onderdoorgang (naar verwachting begin mei) is het niet
mogelijk om vanaf de Soestdijkseweg Noord per fiets, via de
rotonde, de Jan Steenlaan in te rijden. Deze kan alleen via De
Leijen en de Van Ostadelaan bereikt worden.
• Bilthoven: Tweelingen: tot aan de Burgemeester de Withstraat
worden er t/m 28 november kabelwerkzaamheden door Joulz
uitgevoerd met mogelijk enige verkeershinder als gevolg.
• De Bilt: Wegwerkzaamheden aan de toe- en afritten van de
snelwegen die grenzen aan de gemeente De Bilt. In week 41 en
42 in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.vananaarbeter.nl.
• De Bilt: Renovatiewerkzaamheden aan het riool en de weg bij
Burgmeester van Heemstrakwartier (t/m april 2015).
• De Bilt: Zorgvliet: tot aan de Dorpsstraat t/m 7 november
werkzaamheden i.h.k.v. vervanging van het riool.
• Maartensdijk: Renovatiewerkzaamheden aan het riool op het
Maertensplein (van 13 oktober t/m 21 november).
In de gemeente De Bilt worden tot het einde van het jaar nog
diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het wegdek
uitgevoerd.
Bij eventueel gefaseerde aanvragen is de aanvraag in twee
fases opgedeeld op verzoek van de aanvrager. De twee fases
samen vormen de omgevingsvergunning. Tegen beide fases
staat na besluitvorming bezwaar en/of beroep open.
Belanghebbenden kunnen ook om een voorlopige voorziening
verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Postbus 13023, 3507 LA.
Verleende omgevingsvergunning regulier
Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter
van de rechtbank worden getroffen als onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker
van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven
en deze wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd
over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
• Bilthoven, Julianalaan 280A, het intern verbouwen
(maken doorbraak) van een woning boven een restaurant
(7-10-2014)
• Bilthoven, Kleine Beer 1, omkleuren van luifeldak en
prijzenbord (6-10-2014)
• Bilthoven, Steenen Camer 38, het uitbouwen van de
badkamer op de eerste verdieping aan achterzijde van
woning (6-10-2014)
• De Bilt, Kruising Utrechtseweg-Universiteitsweg,
herinrichting N237-N412 t.b.v. optimaliseren
waterhuishouding (8-10-2014)
• Westbroek, Korssesteeg 1, het verlengen van de huidige
ligboxenstal en verplaatsen van 4 sleufsilo’s (07-10-2014)
Bezwaar
De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen
gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling
Publiekszaken ter inzage.
Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u
een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling
Publiekszaken op tel. 030-2289411 of via de website www.
debilt.nl onder het kopje gemeenteloket >afspraken
Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in
uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van
verzending van het besluit (=datum achter besluit) tegen dit
besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720
AH Bilthoven.
Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan
moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,
afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke
voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie
over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de
griffier van de rechtbank. tel. 030 – 2233000.
VERKEERSBESLUIT
Bij de receptie in de hal van het gemeentehuis ligt het
volgende verkeersbesluit en bijbehorende tekening ter inzage:
Omschrijving
Vanwege het realiseren van een éénduidige wegenstructuur in
De Leijen is besloten voor diverse wegen de maximumsnelheid
te verlagen en een 30 km/u zone in te stellen. In het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012 is de gewenste
wegencategorisering vastgelegd. Daarbij heeft het College
van B&W besloten de routes Jan Steenlaan – Massijslaan en
Rogier van der Weydenlaan – Rembrandtlaan te categoriseren
als wijkontsluitingsweg. Door het instellen van deze 30 km/u
zone komt de maximumsnelheid overeen met het karakter en
gebruik van de wegen.
Op de Jan Steenlaan zal op de kruising met de Jan van Eijklaan
en de kruising met de Rembrandtlaan een voorrangsregeling
ingesteld worden. De Jan Steenlaan is immers een
hoofdfietsroute waarbij het de voorkeur is dat het langzaam
verkeer prioriteit krijgt op verkeer uit de zijwegen.
Informatie
Dit besluit is op 13 oktober 2014 bekendgemaakt in de
Staatscourant en ligt gedurende zes weken na de dag van
bekendmaking bij het informatiecentrum van het
gemeentehuis tijdens openingsuren ter inzage. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Le Fèvre
([email protected])
Bezwaar en voorlopige voorziening
Indien u het niet met dit besluit eens bent, dan kunt u op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk
bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.
Uw bezwaarschrift dient door u te worden ondertekend en
dient tenminste te bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht):
VERKEERSBESLUIT
Omschrijving
Vanwege de bouw van de langzaam verkeer tunnel nabij
station Bilthoven moet fietsverkeer voor langere periode een
alternatieve route nemen. Om de veiligheid en doorgang van
het verkeer op deze alternatieve route te waarborgen zijn er
diverse tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Dit betreft
het voor gemotoriseerd verkeer instellen van één
richtingsverkeer in de Van Ostadelaan tussen de
Soestdijkseweg Noord en Rembrandtlaan, het voor
gemotoriseerd verkeer afsluiten van de afslag Bilderdijklaan
op de Soestdijkseweg Noord en het instellen van een
parkeerverbod op de Hasebroeklaan.
Informatie
Dit besluit is op 13 oktober 2014 bekendgemaakt in de
Staatscourant en ligt gedurende zes weken na de dag van
bekendmaking bij het informatiecentrum van het
gemeentehuis tijdens openingsuren ter inzage. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Le Fèvre
([email protected])
Bezwaar en voorlopige voorziening
Indien u het niet met dit besluit eens bent, dan kunt u op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk
bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.
Uw bezwaarschrift dient door u te worden ondertekend en
dient tenminste te bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht):
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen uw
bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden van uw bezwaar.
Belanghebbenden kunnen ook om een voorlopige voorziening
verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Postbus 13023, 3507 LA.
Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter
van de rechtbank worden getroffen als onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker
van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven
en deze wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd
over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.
Jungle Fun Buurtsportcoaches bouwen op woensdagmiddag
22 oktober de sporthal van het HF Witte Centrum
om tot Jungle!
Veel speelplezier voor iedereen! Jij hebt toch ook
zin om in de herfstvakantie lekker te sporten en los
te gaan!
Spelen, stoeien
en los gaan als
een aap, alles is
mogelijk!
Meld je zo snel mogelijk aan:
Sebastiaan Klok: [email protected]
Locatie:
Sporthal HF Witte Centrum; Henri Dunantplein 4,
De Bilt
Tijd:
12.00 – 13.15: Groep 1 t/m 4
Kosten:
€ 2,50 p.p.
Meedoen & Samen www.mensdebilt.nl
Meedoen & Samen www.mensdebilt.nl Volg ons op twitter en facebook
twitter.com/gemdebilt
facebook.com/gemeentedebilt
NIEUWS VAN DE GEMEENTE DE BILT
Werkzaamheden Maertensplein gestart
Misschien heeft u al gezien dat de werkzaamheden aan het Maertensplein gestart zijn.
Tot aan de Sinterklaasintocht in november wordt hier hard gewerkt aan het vervangen van
de riolering. Daarna wordt het plein verder opgeknapt.
uitvoeren. Op maandag 13 oktober is er al
gestart met de vervanging van de riolering.
Deze werkzaamheden duren naar
verwachting tot 21 november. De aannemer
legt dan het werk stil voor de intocht van
Sinterklaas en de feestdagen in december. In
januari wordt het werk weer opgepakt.
Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels
wel altijd bereikbaar.
Bij de receptie in de hal van het gemeentehuis ligt het
volgende verkeersbesluit en bijbehorende tekening ter inzage:
13.30 – 14.45: Groep 5 t/m 8
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen uw
bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden van uw bezwaar.
BiltBuis
15 oktober 2014
Met de herinrichting van het Maertensplein in
Maartensdijk pakken we naast de
wateroverlast (die soms ontstaat na hevige
regenval) ook de verlichting, bestrating en de
uitstraling van het plein aan. Het ontwerp
voor dit plein is samen met een
begeleidingsgroep opgesteld en er is met
verschillende partijen overleg geweest. U
kunt het ontwerp bekijken op www.debilt.nl/
projecten.
Planning
Aannemer Agterberg zal het werk gaan
Informatie
Voor meer informatie over de
werkzaamheden kunt u terecht bij het
wekelijkse inloopspreekuur.
Elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur
vindt u de heer Bart van Malsen, opzichter
van de gemeente, in de bouwkeet op het
plein.
Wij beseffen dat de herinrichting overlast met
zich meebrengt. Wij vragen om uw begrip
voor deze tijdelijke situatie en gaan ervan uit
dat een ieder straks zal genieten van het
mooie eindresultaat.
Ontwerp Subsidieprogramma 2015 vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op
dinsdag 7 oktober het Ontwerp Subsidieprogramma 2015 vastgesteld. In dit
programma staan de instellingen aan wie
in 2015 een subsidie wordt verleend op
grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012.
Het Ontwerp Subsidieprogramma 2015 ligt
tot 6 november a.s. voor een ieder ter inzage
in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum. Ook is het subsidie-programma terug
te vinden op de gemeentelijke website www.
debilt.nl > Wonen en Leven > Welzijn, Zorg
en Gezondheid > Subsidies.
Gedurende de aangegeven periode kan
iedereen schriftelijk zienswijzen op het
ontwerp subsidieprogramma indienen bij
Burgemeester en wethouders. Er is geen
inspraakbijeenkomst. Wilt u toch mondeling
reageren, dan kunt u zich wenden tot de
heer R.J. Engelbregt of de heer J. van
Ardenne van de afdeling Publiekszaken.
Informatie over het subsidieprogramma kan
worden ingewonnen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente via telefoonnummer
(030) 2289 541 of (030) 2289 558.
Kersten wordt nieuwe leverancier hulpmiddelen
Vanaf 1 januari 2015 gaan de gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist in zee
met Kersten Revalidatietechniek voor de aanschaf van hulpmiddelen zoals rolstoelen en
scootmobielen. Deze nieuwe leverancier draagt zorg voor de levering en het onderhoud van
deze hulpmiddelen.
De gemeenten verstrekken in het kader van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo) allerlei hulpmiddelen aan ouderen en
mensen met een beperking. Hiermee kunnen
inwoners langer zelfstandig blijven wonen en
actief mee blijven doen in de samenleving.
Betere dienstverlening
De gemeenten verwachten dat de kwaliteit
van de dienstverlening wordt verbeterd met
de keuze voor Kersten Revalidatietechniek. In
juni werd besloten het contract met de
huidige leverancier Welzorg op te zeggen
omdat er teveel klachten waren over
reparaties, de levertijden van hulpmiddelen
en de bereikbaarheid van het bedrijf.
De gemeenten zullen de dienstverlening van
Kersten regelmatig controleren en hebben
een contract afgesloten voor een periode van
maximaal 4 jaar. Kersten wordt vanaf 1
januari 2015 ook verantwoordelijk voor het
onderhoud aan de hulpmiddelen die
inwoners via Welzorg hebben gekregen.
De gebruikers van hulpmiddelen die verstrekt
zijn op grond van de Wmo, krijgen in de loop
van december 2014 een brief van hun
gemeente over de veranderingen per 1 januari
2015.
Inloopspreekuur wethouders 16 oktober
Op donderdag 16 oktober kunt u in gesprek met de wethouder van uw dorp.
Kijk voor tijdstip en locatie op www.debilt.nl > Bestuur en organisatie > Burgemeester
en wethouders. Elke derde donderdag van de maand houden de wethouders een
inloopspreekuur op locatie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Gemeente De Bilt
Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173,
3721 AB Bilthoven
T: (030) 228 94 11
E: [email protected]
F: (030) 228 94 57
W: www.debilt.nl
Openingstijden
Commissievergadering op dinsdag
28 oktober 2014
Op dinsdag 28 oktober 2014 is het tijd voor
de commissievergadering waarin onder
meer gesproken wordt over de Programmabegroting 2015. De vergadering begint om
20.00 uur en eindigt om uiterlijk 23.00 uur.
Plaats van handelen is de Mathildezaal van
het gemeentehuis in Bilthoven.
3. in te stemmen met de in de
‘Programmabegroting’ 2015
opgenomen Meerjarenbegroting en
Investeringsplan 2016-2018.
Portefeuillehouder: de heer H.J.M.A. Mieras
Contactambtenaar: de heer C.J.A. van
Leeuwen, E [email protected]
De agenda:
Voorzitter: dhr. drs. E. Rost van Tonningen
Secretaris: mw. drs. T. B.W.M. van der Torre
4. Vaststellen actualisering belastingverordeningen
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
de bijgaande belastingverordeningen
2015 en tarieventabellen 2015 vast te
stellen.
Portefeuillehouder: de heer H.J.M.A. Mieras
Contactambtenaar: de heer C.J.A. van
Leeuwen, E [email protected]
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen Programmabegroting 2015
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. de bijgaande ‘Programmabegroting
2015’ vast te stellen;
2. de kredieten voor 2015 beschikbaar
te stellen;
Theorie en vaardigheidstraining voor oudere automobilisten
Doe mee aan de bijscholingscursus BROEM
Automobilisten van 50 jaar en ouder opgelet! Op maandag 27 oktober 2014 organiseert
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente De Bilt en Autorijschool
Doornenbal uit Maartensdijk de zogenaamde BROEM-bijscholingscursus. Doet u mee?
De bijscholingscursus BROEM
(Bewustwording Rijgedrag Ouderen En
Medeweggebruikers) vindt plaats in het HF W
ittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 in
De Bilt.
kan in de ochtend van 09.00 uur tot 12.15 uur
of in de middag van 13.00 tot 16.15 uur. Na
afloop ontvangt ieder een naslagwerk en een
bewijs van deelname. De eigen bijdrage is
slechts € 15,-- per persoon.
De cursus bestaat uit drie onderdelen:
1) Theorie over de (vernieuwde)
verkeersregels en -tekens,
2) Rijden in de eigen auto met een
ritadviseur; dit is een speciaal hiervoor
opgeleide rij-Instructeur (let wel: het
betreft bijscholing en geen examen!),
3) Ogen- en reactietest en gehoortest,
aangevuld met verkeersquiz.
Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch (alleen op
maandag, woensdag en donderdag),
persoonlijk of schriftelijk of bij de secretaris
van VVN afdeling De Bilt, mevrouw N.
Reitsma- de Jong, Sperwerlaan 11, 3738 EH
Maartensdijk; tel. 0346-213658 of via het
e-mail adres: [email protected]
Bij het aanmelden graag uw volledige
achternaam + voorletter(s), m/v,
geboortedatum, postadres met postcode,
telefoonnummer en eventueel e-mailadres
opgeven. De aanmelding sluit uiterlijk op
maandag 20 oktober 2014.
Deelnemers aan deze cursus moeten een
geldig rijbewijs bezitten en de auto moet
voorzien zijn van een WA verzekering en een
verzekering voor de inzittenden. Deelnemen
Vanaf 20 oktober af te halen op 13 adressen
De nieuwe gemeentegids ligt voor u klaar
Dit jaar geeft de gemeente De Bilt voor de laatste keer een papieren uitgave van de
gemeentegids uit. Zoals al eerder vermeld, wordt deze informatiegids dit keer niet huisaan-huis verspreid maar op een aantal punten (verspreid door de gemeente) neergelegd.
Vanaf 20 oktober kunt u de gemeentegids 2014-2015 ophalen op één van onderstaande
adressen:
Gemeentehuis
3731 CL, De Bilt
3731 MA, De Bilt
Soestdijkseweg Zuid 173
Woon- en zorgcentrum
3721 AB, Bilthoven
De Vierstee
De Bremhorst
Centrale accommodatie
Jan van Eyklaan 31
De Groene Daan
Nachtegaallaan 30
3723 BC, Bilthoven
Kastanjelaan 9,
3738 EB, Maartensdijk
3737 RA, Groenekan
Woon- en zorgcentrum
Het Lichtruim
De Koperwiek
Dorpshuis Hollandse Rading
Melkweg
Koperwieklaan 3
Dennenlaan 61, 3739 KM,
3721 RG, Bilthoven
3722 CB, Bilthoven
Hollandsche Rading
Informatiecentrum
Woon-zorg en
Dorpshuis Westbroek
Bilthoven Bouwt
dienstencentrum Dijckstate
Prinses Christinastraat 2
Julianalaan 1,
Maertensplein 98
3615 AG, Westbroek
3722 GA, Bilthoven
3738 GR,Maartensdijk
Cultureel en vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4,
Snelloket en informatiebalie
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur
De Milieustraat:
Weltevreden 22 T: (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.
5. Sluiting
Melding gevaarlijke situaties
buiten kantoortijden: (06) 558 76 775
Servicecentrum De Bilt
Weltevreden MENS De Bilt
Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg 1
Burgerzaken: di, wo en vrij: op afspraak
ma en do: vrije inloop 8.30 tot 12.30 uur
Bibliotheek Bilthoven
Planetenplein 2
3721 CH Bilthoven
Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak
Bilthoven Bouwt informatie centrumproject
Julianalaan 1, Bilthoven
Openingstijden: wo en vrij 14.00 tot 17.00 uur.
Elke 1e en 3e za van de mnd van 11.00 tot 14.00 uur
Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak