IMPLEMENTATIEVOORSTEL HERZIENE ONDERNEMERSCODE

IMPLEMENTATIEVOORSTEL HERZIENE ONDERNEMERSCODE
Inleiding
Het voorstel van de herziene ondernemerscode is nu afgerond. Met de nodige
hindernissen heeft de commissie Claassen, een werkgroep van de Commissie
van Toezicht, de huidige ondernemerscode geheel doorgelicht en na talrijke
besprekingen en discussies een concept herziene code geschreven. Daarmee is
de ondernemerscode weer afgestemd op de geldende wet- en regelgeving, de
huidige maatschappelijke verhoudingen en heeft deze een moderniseringsslag
ondergaan, ondermeer op het punt van taalgebruik. Er is bovendien voor
externen die meer over de achtergrond van de ondernemerscode willen weten en
voor de Commissie van Toezicht in haar rol van klachtenbehandelaar een
uitgebreide toelichting opgesteld.
De commissie is alle betrokkenen veel dank verschuldigd in het bijzonder de
ons ontvallen Henk van Luijk, die niet alleen het fundament voor de huidige
code heeft gelegd maar ook die van de herziene code.
Deze stukken worden aan de Commissie van Toezicht aangeboden samen met
een implementatievoorstel. Het gaat er in de volgende fase immers om dat de
code wordt nageleefd, welk doel volgens de commissie Claassen gehaald kan
worden door de code onder de leden levend te houden. Daartoe dient, met dank
aan professor Johan Wempe, die in deze fase optreedt als expert-adviseur,
onderstaand voorstel.
Introductie herziene code
Hoewel de ondernemerscode door alle leden is onderschreven, is het onder de
huidige minder gunstige omstandigheden in de branche zeker geen automatisme
dat leden zondermeer accoord gaan met een herziene code. Daarom is het van
het grootste belang dat de code gezien wordt als een manier om de branche
verder te professionaliseren, om zo te tonen een betrouwbare partner voor haar
stakeholders te zijn en op deze manier de problematische situatie het hoofd te
bieden en nieuwe kansen te creëren. Voorts is het van groot belang dat de
implementatie op een juiste wijze gestalte wordt gegeven.
Draagvlak
Het in eerste instantie werven en daarna vasthouden van draagvlak is daarmee
essentieel. Het voorstel is daarom om de bestuursleden respectievelijk leden,
die nu positief tegenover de code staan, als een soort van katalysator te laten
werken. Bovendien heeft de commissie de opvatting dat het voorstel per sectie
behandeld dient te worden omdat er nogal verschillen (van opvatting) bestaan
tussen en binnen de secties.
Leren en motiveren
Deze “katalysator-sessies” kunnen gehouden worden zodra het Bestuur accoord
is. In deze sessies zal aan de bestuursleden respectievelijk leden gevraagd
worden hoe zij de code in de praktijk levend houden, hoe deze in het gedrag
worden meegenomen etc. Het valt daarbij te overwegen voor de SEH, de sectie
met het grootste aantal leden, de bestaande regionale verbanden te gebruiken.
Een aantal activiteiten om de code levend te houden (zie hieronder) kan in de
sessies als voorbeeld worden genoemd. Deze en eigen voorbeelden en een
brainstorm kunnen leiden tot inzicht in hoe andere bedrijven het doen (best
practices) of het zouden kunnen doen. Later kan in een volgende sessie weer
getoetst worden hoe bedrijven daarmee in aanvang zijn omgegaan waardoor er
langzaam maar zeker een olievlekwerking ontstaat door steeds meer leden erbij
te betrekken.
Voorbeelden activiteiten
Vanuit zijn expertise heeft professor Johan Wempe een lijst met daarin
voorbeelden van activiteiten die de code levend kunnen houden. (Zie de bijlage)
Dit zijn verschillende communicatiemiddelen die hetzelfde doel dienen. De
eerste daarop genoemde activiteit is het ophangen van een bondige versie van
de code, ingelijst en op een zichtbare plaats. Daarnaast of elders kan een
ondertekende verklaring gedragscode worden opgehangen. (zie bijlage)
De commissie adviseert u de gehele lijst over te nemen en op basis van
bovengenoemde sectorale gesprekken in eerste instantie die
communicatiemiddelen te kiezen die op steun van de leden kunnen rekenen.
Uiteraard zullen de uitkomsten van deze gesprekken aan de Commissie van
Toezicht en het HB worden toegestuurd.
Zo ontstaat er een wisselwerking tussen Commissie, Bestuur en leden die onder
de huidige omstandigheden kan leiden tot een steeds groter draagvlak.
Toetsing naleving
Aan de andere kant zal getoetst moeten worden of de code daadwerkelijk wordt
nageleefd. Mede op basis van klachten van ondernemers dat er onder het oude
systeem, waar Lloyds de auditor was, veel zaken dubbel werden gedaan
(controle door de VAN èn door de overheid), adviseert de commissie het
volgende.
Uitgangspunt naleving
Het uitgangspunt van de controle op de naleving is dat er zoveel mogelijk
gebruik gemaakt wordt van gegevens van andere (overheids-) instanties die op
veel identieke punten toetsen. Dat voorkomt, zoals gezegd, dubbelingen en
irritatie en vergroot de acceptatie.
KEMA als rest-auditor
Een nadere analyse van de code zal moeten uitwijzen welke nog te toetsen
punten resteren. De commissie stelt voor dit in overleg te doen met het instituut
KEMA. Dit is namelijk al actief in en bekend met de speelautomatenbranche in
het algemeen en de amusementscentra in het bijzonder.
Handhavingactiviteiten code bij VAN - bedrijven
Voorstel/opties voor
VAN-bedrijven
Enkele andere organisaties
Verspreiding code
Bondige versie van code
ingelijst zichtbaar binnen
bedrijf, getekend door
medewerkers, codes
liggen op gepaste plaatsen
bij VAN-bedrijven;
iedere nieuwe
medewerker/leverancier
ontvang code
Managers hebben altijd
stapeltje op zak (Johnson &
Johnson)
Rol
leidinggevende/CEO
Iedere
eindverantwoordelijke
binnen VAN-bedrijf
besteedt 5% van tijd aan
communiceren code
CEO Johnson & Johnson
besteedt 40% van tijd aan
communiceren code
Periodieke
communicatie naar
medewerkers
Intranet/Internet
Code gedrukt op mousepad
(Belgacom), code-statements
op kladblok, kalenders,
relatiegeschenken (GVB),
posters (politiekorpsen),
opstartscherm computer,
interieur (Schiphol),
interviews met management in
personeelsblad over hun
dilemma’s enz (ECT),
‘Dilemma van de maand’ in
personeelsblad (ECT), nieuwe
set dilemma’s voor spel
(Triviant formule)
Vangnet voor vragen en
incidenten
Commissie van Toezicht
VAN- Ondernemerscode,
Centrale
vertrouwenspersoon
integriteit bij
brancheorganisatie
Ethics hotline (Philips, Sarah
Lee); ethische commissie
(Rabobank, KPMG),
compliance officer en
vertrouwenspersonen (ING),
Helpdesk Integriteit (KPN)
Contracten
Code onderdeel in
contracten met
leveranciers/afnemers
Code onderdeel in contracten
van managers (ING, KPN)
Opleidingen
Aandacht code in
trainingen medewerkers.
Er worden ook
Training in dilemma-analyse
voor alle medewerkers
afzonderlijke trainingen
aangeboden (per issue
zoals corruptie en
mensenrechten) en voor
code in het algemeen ten
behoeve van afdelingen
(Belastingdienst)
Periodieke update code
2 x afgelopen 13 jaar
3 maal afgelopen 10 jaar
(Rabobank)
Interne rapportage en
beoordeling
Jaarlijkse
managementletter aan
Koepelorganisatie over
implementatie en
naleving van code
Per onderdeel op basis van
personeelssurvey aan directie
(KPN)
Beoordelingsgesprekken
Open vraag voor
beoordelingsgesprek
Code is opgenomen in
functioneringgesprek,
criterium voor bonus
managers (tot voor kort bij
Akzo-Nobel)
Volkswagen, Rabobank
Geïntegreerd
jaarverslag (PPP)
Bedrijven die hiermee bezig
zijn: zoals Heineken, Ahold,
ABN AMRO
Aangepaste/nieuwe
producten en diensten
Vrijwillig verbod op
Piek-automaten, Andere
opties: afdragen van
stukje van de uitgekeerde
speelwinst aan bepaald
maatschappelijk doel, per
VAN-bedrijf te kiezen
Ethisch Beleggingsfonds (o.a.
ING)
Communicatie naar
externen
Commitment zichtbaar in
reclame-uitingen
Issuestatements (BT),
Reclame-uitingen (Rabobank),
stakeholderdialoog (Shell,
KPN)
Externe participatie in
maatschappelijke
gremia
Bijvoorkeur lokale
gremia, koepelorganisatie
deelname in MVONederland
MVO-Nederland,WCSB,
SVN, GRI, ISEA
Verklaring verantwoord ondernemerschap in de
speelautomatenbranche
De gedragscode van < NAAM BEDRIJF>
Wij, de directie en medewerkers van < NAAM BEDRIJF> zetten ons in om op een
verantwoorde manier spanning en ontspanning te bieden door het beschikbaar stellen
van behendigheid- en kansspelautomaten.
Wij doen dit onder andere
1. door ons aan de wet te houden en door individueel en collectief te streven naar
het tegengaan van illegale exploitatie van kansspelproducten en -diensten.
2. door kwaliteit, integriteit, openheid en zorgvuldigheid als richtsnoer voor ons
handelen te laten zijn;
3. door de risico’s van problematisch spel of kansspelverslaving, voor zover wij
hier invloed op kunnen uitoefenen , zoveel mogelijk te beperken;
4. door samenwerking met andere VAN-ondernemers en andere
maatschappelijke partijen om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren tot
verantwoord handelen en zo de maatschappelijke en politieke acceptatie en het
imago van de speelautomatenbranche te bewaken.
Wanneer u suggesties hebt voor verbetering van ons bedrijf, klachten heeft over ons
gedrag, willen we graag met u in gesprek.
Klachten over de naleving van deze gedragscode kunnen worden ingediend bij de
Commissie van Toezicht VAN- Ondernemerscode, ……
Deze tekst bevat een aantal elementen die opgenomen zijn in de Ondernemerscode
van de VAN. U kunt de uitgebreide versie vinden via www…..