STELLING EN BEHORENDE BU HET PROEFSCHRIFT

STELLINGEN
BEHORENDE BU HET PROEFSCHRIFT
MIDDELLANGE TERMUN RESULTATEN VAN
KLINISCHE ORTHOTOPE HARTIRANSPLANTATIES
B.Mochtar
Rotterdam, 9 januari 1991
STELLINGEN
I
In Rotterdam bedraagt de actuariele patient overleving na orthotope harttransplantatie 89 % na 1, 2 en 3 jaar.
Dit is vergelijkbaar met de resultaten van gerenommeerde harttransplantatie centra elders.
II
Het aantal HLA-DR-mismatches tussen donor en ontvanger is niet gecorreleerd met de incidentie van acute afstoting na harttransplantatie.
III
De nierfunctieverslechtering in de eerste 6 maanden na harttransplantatie
is maatgevend voor de ernst van de cyclosporine ge1nduceerde nierinsufficientie op de lange termijn.
IV
Ook onder immunosuppressie met cyclosporine A zal de meerderheid van
de harttransplantatie patienten op den duur tekenen van versnelde kransslagadersclerose vertonen.
v
Een negatieve kruisproef tussen donorlymfocyten en ontvanger serum dient
aan een harttransplantatie vooraf te gaan indien bij de ontvanger lymfocytotoxische antilichamen zijn aangetoond.
VI
Slechts door middel van een prospectief gerandomiseerde studie kan het effect van pretransplantatie bloedtransfusies op de overleving na harttransplantatie worden aangetoond.
VII
De toepassing van extracorporale circulatie in de interventie cardiologie
dient te geschieden met participatie en supervisie van de cardiochirurg.
VIII
Bij het verwijderen van een myxoom uit het linker atrium verdient de transseptale benadering en resectie van een deel van het atrium septum de voorkeur.
IX
Indien een aortaklepvervanging bij jonge volwassenen noodzakelijk is, verdient de implantatie van een aorta allograft de voorkeur boven andere protheses.
X
Bij kinder en met een gei"soleerde aortaklepziekte is het aan te bevelen om
de aorta wortel te vervangen door een pulmonale autograft met reimplantatie van de coronairostiae.
XI
De longchirurgie in Nederland dient te geschiedenin centra voor cardiopulmonale chirurgie.
XII
De in de lekenpers gehanteerde term kijkoperatie doet vermoeden dat andere operaties uitsluitend op de tast verricht worden.
XIII
De laatste stelling van een proefschrift dient in de vorm van een slagzin
geschreven te worden; het kan de leesbaarheid bevorderen.