"Milieuprestatieberekening Gebouwen, Evaluatie

Milieuprestatieberekening Gebouwen
Evaluatie 2013
Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG)
Evaluatie van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen
23 juni 2014
Samenvatting
Sinds 1 januari 2013 is het indienen van een Milieuprestatieberekening Gebouwen
(MPG) verplicht bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor het bouwen van een nieuwbouw woning, of kantoor dat groter is dan 100 m2. De
MPG-berekening is niet verplicht voor andere functies, zoals winkels of scholen. Deze
rapportage beschrijft de resultaten van de evaluatie van dat element van de vergunningaanvraag. Aan de evaluatie hebben 29 gemeenten en omgevingsdiensten, en dertien personen van advies- en architectenbureaus meegewerkt.
1.1 Behandeling MPGberekeningen bij de
vergunningaanvraag
Uit de analyse van de ingevulde vragenlijsten door gemeenten blijkt dat voor 27 % van
de aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen een milieuprestatieberekening is aangeleverd. Één gemeente heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen niet ontvankelijk verklaard vanwege het gebruik van een niet
gevalideerde rekentool voor de MPG-berekening. Voor andere gemeenten was het
ontbreken van MPG-berekeningen geen reden om de aanvraag niet ontvankelijk te
verklaren.
Van de 27 gemeenten met aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen,
hebben 19 gemeenten één of meerdere MPG-berekeningen ontvangen. Van deze 19
gemeenten hebben 6 gemeenten de binnengekomen berekeningen inhoudelijk getoetst.
De manier waarop getoetst wordt is erg verschillend: van een grove toets van circa 5
minuten op hoofdlijnen, tot een uitgebreide toets van meer dan 120 minuten waarop op
detailniveau gecontroleerd wordt of de invoer klopt.
1.2 Juistheid van de invoer
van de MPGberekeningen
Van 46 MPG-berekeningen bij een vergunningaanvraag is door Movares gecontroleerd
of de hoeveelheden en materialen juist ingevoerd zijn. Van deze 46 inhoudelijk gecontroleerde MPG-berekeningen, is van 10 MPG-berekeningen (22 %) geconstateerd dat
deze zeer volledig en juist opgesteld zijn. De andere berekeningen bevatten enkele
kleine of meerdere (grote) onjuistheden. Het overall beeld is dat de berekeningen redelijk zorgvuldig en juist ingevoerd worden; er wordt in ruime meerderheid van de gevallen aandacht aan besteed.
Wanneer de juistheid van de berekeningen wordt vergeleken met de behaalde schaduwprijzen, blijkt dat de meest betrouwbare berekeningen bijna altijd vallen in het 95
procent betrouwbaarheidsinterval van het gebouwtype. De berekeningen met een lage
betrouwbaarheid zijn vaak uitschieters buiten de 95 procent betrouwbaarheidsintervallen. Daar waar een zeer betrouwbare berekening buiten het 95 procent betrouwbaarheidsinterval valt, betreft het vaak een bijzonder gebouw, met bijvoorbeeld een hoge
component voor (duurzame) installaties, waardoor de schaduwprijs relatief hoog uitvalt.
Aan personen die berekeningen t.b.v. een vergunningaanvraag opstellen, is de vraag
voorgelegd hoe ze zelf de juistheid van hun berekeningen beoordelen. 62% van de
respondenten geeft aan de berekeningen gedetailleerd tot zeer gedetailleerd op te stellen. 23 % geeft aan de berekeningen grof tot zeer grof op te stellen; dit strookt met de
controle van de 46 MPG-berekeningen. Zaken waar de opstellers van de berekeningen
de meeste moeite mee hebben zijn de aannames voor de systeemafbakening voor een
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
1/67
gebouw met meerdere functies, en het kiezen van het juiste alternatief voor materialen
die ontbreken in de milieudatabase.
1.3 Spreiding van schaduwprijzen
De analyse van de behaalde schaduwprijzen is gebaseerd op 261 schaduwprijzen, met
name van woningen. De behaalde schaduwprijzen dienen met enige marge beschouwd
te worden, omdat deze berekeningen zijn gemaakt met milieudata uit de Nationale
Milieudatabase (versie 1.2, 1.3 en 1.4), welke vigeerden ten tijde van de vergunningaanvraag. Nieuwe versies van de Nationale Milieudatabase zouden tot andere resultaten kunnen leiden. Mocht deze rapportage grond zijn voor het stellen van grenswaarden in het Bouwbesluit 2012, dan moet een herberekening worden uitgevoerd met de
meest recente versie 1.6.
De meeste schaduwprijzen bevinden zich in het interval van 0,40 tot 0,80 euro/m2
BVO/jaar. De waarden boven de 1,2 zijn voornamelijk uitschieters, veroorzaakt door
bijzondere projecten (bijvoorbeeld met veel duurzame energie-installaties zoals een
grote warmtepomp of veel PV-panelen) en berekeningen met een lage betrouwbaarheid.
Er is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van de zeven gebouwdelen is aan de totale
schaduwprijs. Hieruit blijkt dat gevels, vloeren en installaties gemiddeld de grootste
bijdrage leveren aan de totale schaduwprijs. Gevels en installaties kennen wel een grote spreiding: bij enkele projecten maken de installaties 75% uit van de totale schaduwprijs, en bij vrijstaande woningen is de bijdrage van gevels relatief groot.
In tegenstelling tot sommige verwachtingen, is er in de dataset geen verband gevonden
tussen een hogere schaduwprijs bij een lagere EPC. Er zijn voorbeelden van projecten
waarbij een WKO of PV bijdragen aan een lage EPC en er tevens een lage schaduwprijs behaald wordt.
1.4 Schaduwprijzen in
relatie tot gebouwtype
Uit de vergelijking van woningtypes blijkt dat de tussenwoningen en rijwoningen in
het algemeen de laagste schaduwprijzen hebben. Vervolgens hebben hoekwoningen
(inclusief 2-onder-1-kap-woningen) een marginaal hogere schaduwprijs. Vrijstaande
woningen hebben significant hogere schaduwprijzen en een aanzienlijk grotere variatie
in schaduwprijs, veroorzaakt door een grote(re) variatie in bouwwijzen. Verder valt in
de berekeningen op dat bij vrijstaande woningen relatief de grootste fouten in de MPGberekeningen worden gemaakt. Ook dat leidt tot een hogere variatie in schaduwprijs.
Appartementengebouwen en kantoren hebben een vrij hoge schaduwprijs. Deze worden veroorzaakt door een groot aandeel installaties (bij kantoren) en een hogere schaduwprijs voor vloeren, doordat vaak gebruik wordt gemaakt van zwaardere vloerconstructies.
1.5 Op weg naar prestatieeisen
Omdat veel berekeningen waarvan de schaduwprijzen in deze rapportage zijn opgenomen, zijn gemaakt met versies van de Nationale Milieudatabase die vigeerden ten tijde
van de vergunningaanvraag, dienen de behaalde schaduwprijzen met enige marge geïnterpreteerd te worden. Nieuwe versies van de Nationale Milieudatabase kunnen enigszins van invloed zijn op de resultaten.
Het opstellen van minimum kwaliteitsniveaus in het voorschrift over de milieuprestatie
wordt met name wenselijk geacht vanuit gemeenten. Adviesbureaus en andere opstellers van de berekeningen geven aan dat een aantal randvoorwaarden – zoals een
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
2/67
complete en goede milieudatabase, meer inzicht in de relatie tussen EPC en MPG en de
vormfactor van het gebouw – belangrijk is bij het invoeren van prestatie-eisen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opstellen van minimum kwaliteitsniveaus
in het voorschrift. Deze rapportage geeft met enkele grafieken inzicht in hoe de verschillende gebouwtypen scoren bij bepaalde kwaliteitsniveaus met een klasse of een
getalswaarde en kan daarmee worden gezien als een opmaat voor een discussie over
minimum kwaliteitsniveaus in het voorschrift over de milieuprestatie. Omdat vrijstaande woningen significant hogere schaduwprijzen scoren, dient aandacht besteed te worden aan de doelstellingen van een voorgeschreven minimum en de effecten daarvan op
de realisatie van vrijstaande woningen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
3/67
Dankwoord
Deze evaluatie zou niet tot stand gekomen zijn zonder de vrijwillige bijdrage van 29
gemeenten en omgevingsdiensten en dertien adviesbureaus. Deze partijen willen we
zeer hartelijk danken voor hun openheid, tijd en betrokkenheid in de totstandkoming
van deze evaluatie.
Onze dank gaat uit naar de volgende gemeenten: Amersfoort, Amsterdam (stadsdeel
Nieuw – West), Breda, Delft, ’s-Hertogenbosch, Deventer, Dordrecht, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Harderwijk, Heerlen, Helmond, Hengelo, Hilversum,
Leeuwarden, Lelystad, Oss, Rotterdam, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht, Westland en
Woudenberg, en de Omgevingsdiensten Nijmegen, Arnhem, West-Holland en Noordzeekanaalgebied.
Onze dank gaat uit naar de volgende adviesbureaus en andere marktpartijen, alsmede
personen die de online vragenlijst anoniem hebben ingevuld: Advies Bouw Duisterwinkel, Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau, ERA Contour, Factor Architecten,
Bouwkundig Ontwerp- en adviesbureau Heijnen, JHK Architecten, Bouwkundig Ontwerpbureau Meinsma, LBP | SIGHT, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Search Ingenieursbureau BV, S&W Consultancy, Stichting MRPI en TiMaX.
Tot slot bedanken we de VBWTN en de BNA hartelijk voor hun hulp in het leggen van
contacten richting gemeenten en advies- en architectenbureaus.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
4/67
Inhoudsopgave
Samenvatting
1.1 Behandeling MPG-berekeningen bij de vergunningaanvraag
1.2 Juistheid van de invoer van de MPG-berekeningen
1.3 Spreiding van schaduwprijzen
1.4 Schaduwprijzen in relatie tot gebouwtype
1.5 Op weg naar prestatie-eisen
1
1
1
2
2
2
Inhoudsopgave
5
2
Inleiding
2.1 Aanleiding
2.2 Doelstellingen, onderzoeksvragen en leeswijzer
2.3 Data verzameling
8
8
8
10
3
Behandeling MPG-berekeningen door gemeenten
3.1 Hoeveelheid binnengekomen MPG-berekeningen
3.2 Toetsing van MPG-berekeningen
3.3 Juistheid van de ingediende MPG-berekeningen
3.3.1. Methodiek toetsing op juistheid ingevoerde gegevens
3.3.2. Resultaten van analyse op juistheid van de invoer
3.3.3. Bevindingen t.a.v. de juistheid van de invoer
3.4 Interne organisatie
3.5 Samenvatting
11
11
12
14
14
15
15
16
17
4
Analyse behaalde schaduwprijzen
4.1 Overzicht behaalde schaduwprijzen
4.2 Schaduwprijzen in relatie tot gebouwdelen
4.2.1. Inrichting
4.2.2. Installaties
4.2.3. Daken
4.2.4. Vloeren
4.2.5. Binnenwanden
4.2.6. Gevel
4.2.7. Fundering
4.3 Schaduwprijzen in relatie tot gebouwtypen
4.3.1. Schaduwprijs per gebouwcategorie, gevels
4.3.2. Schaduwprijs per gebouwcategorie, vloeren
4.3.3. Schaduwprijs per gebouwcategorie, installaties
4.4 Schaduwprijs in relatie tot bouwkosten
4.5 Schaduwprijzen in relatie tot juistheid van de invoer
4.6 Op weg naar prestatie-eisen voor woningen
4.6.1. Een prestatiesysteem gebaseerd op klasses
4.6.2. Een prestatie-systeem gebaseerd op grenswaarden
4.7 Samenvatting
19
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
29
29
30
31
32
32
33
36
37
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
5/67
5
Ervaringen van opstellers van MPG-berekeningen
5.1 Aantal opgestelde MPG-berekeningen
5.2 Juistheid van de MPG-berekeningen
5.3 Moeilijkheden met systeemafbakening
5.4 Ervaringen met de Gids Invoer Milieuprestatieberekening
5.5 Moeilijkheden bij de invoer
5.6 Gebruik rekeninstrumenten
5.7 Wenselijkheid grenswaarden
5.8 Samenvatting
6
Aanbevelingen van respondenten
44
6.1 Aanbevelingen aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
44
6.2 Aanbevelingen van gemeenten t.a.v. hun eigen organisatie
44
6.3 Aanbevelingen van gemeenten aan de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland (VBWTN)
44
7
Conclusies
7.1 Behandeling MPG-berekeningen bij de vergunningaanvraag
7.2 Juistheid van de invoer van de MPG-berekeningen
7.3 Spreiding van schaduwprijzen
7.4 Schaduwprijzen in relatie tot gebouwtype
7.5 Op weg naar prestatie-eisen
Colofon
Bijlage 1
38
38
39
39
40
40
41
42
42
45
45
45
45
46
46
47
Werkwijze inhoudelijke toetsing van zes gemeenten
48
Bijlage 2
Antwoorden op de vraag waarom gemeenten geen MPGberekeningen vragen en toetsen
49
Bijlage 3
Voorbeelden van onjuistheden bij de invoer
50
Bijlage 4
Analyse invloed van parameters op de schaduwprijs
51
Bijlage 5 Variatiestudie MRPI voor referentiewoningen
60
Bijlage 6
61
Gebruik rekeninstrumenten en verbetermogelijkheden
Bijlage 7
Aanbevelingen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
63
Bijlage 8
Aanbevelingen van gemeenten t.a.v. hun eigen organisatie
65
Bijlage 9
Aanbevelingen van gemeenten aan de Vereniging Bouw- en
Woningtoezicht Nederland (VBWTN)
66
Afkortingen en begrippen
67
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
6/67
Lijst met figuren
Figuur 1 Percentage MPG-berekeningen bij vergunningaanvragen bij gemeenten .....11
Figuur 2 Percentage inhoudelijk getoetste MPG-berekeningen door gemeenten .........13
Figuur 3 Kwaliteit interne organisatie gemeenten voor toetsing MPG-berekeningen ..16
Figuur 4 Verwachte toetsing door gemeenten in 2014 ..................................................17
Figuur 5 Verdeling van de gebruikte schaduwprijzen ...................................................20
Figuur 6 Gemiddelde bijdrage van de verschillende gebouwdelen ...............................20
Figuur 7 Variatie in procentuele bijdrage aan schaduwprijs ........................................21
Figuur 8 Relatie tussen schaduwprijs inrichting en totale schaduwprijs ......................22
Figuur 9 Relatie tussen schaduwprijs installaties en totale schaduwprijs ....................23
Figuur 10 Relatie tussen energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en totale schaduwprijs ....23
Figuur 11 Relatie tussen schaduwprijs daktype en totale schaduwprijs .......................24
Figuur 12 Relatie tussen schaduwprijs vloeren en totale schaduwprijs ........................24
Figuur 13 Relatie tussen schaduwprijs binnenwanden en totale schaduwprijs.............25
Figuur 14 Relatie tussen schaduwprijs gevel en totale schaduwprijs ...........................26
Figuur 15 Relatie tussen schaduwprijs fundering en totale schaduwprijs ....................26
Figuur 16 95 procent betrouwbaarheidsintervallen van schaduwprijzen per provincie
................................................................................................................................27
Figuur 17 95 procent betrouwbaarheidsinterval van schaduwprijs per gebouwtype ...28
Figuur 18 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen van gevels ..29
Figuur 19 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen van vloeren 30
Figuur 20 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen van
installaties...............................................................................................................31
Figuur 21 Relatie tussen bouwkosten en schaduwprijs .................................................31
Figuur 22 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen per
gebouwcategorie .....................................................................................................32
Figuur 23 Mogelijk systeem met klasses ........................................................................35
Figuur 24 Percentage nieuwbouwwoningen per klasse op basis van huidige onderzoek
................................................................................................................................35
Figuur 25 Juistheid invoer volgens indieners ................................................................39
Figuur 26 Moeilijkheden bij systeemafbakening ...........................................................40
Figuur 27 Gebruikte rekeninstrumenten in dataset .......................................................41
Figuur 28 MPG per gebouwcategorie ...........................................................................52
Figuur 29 Relatie tussen constructietype en schaduwprijs ............................................53
Figuur 30 Relatie tussen binnenwanden en schaduwprijs .............................................54
Figuur 31 Relatie tussen BVO en MPG .........................................................................55
Figuur 32 Relatie tussen EPC en MPG .........................................................................55
Figuur 33 Schaduwprijs voor verschillende types tools ................................................57
Figuur 34 Schaduwprijs voor verschillende types tools, zonder uitschieters ................57
Figuur 35 Resultaten variantie-analyse zonder interactie voor parameter X11, tooltype
................................................................................................................................58
Figuur 36 Vergelijking huidig onderzoek en resultaten variantiestudie MRPI .............60
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
7/67
2
2.1 Aanleiding
Inleiding
Dit is een evaluatie van de Milieuprestatieberekening Gebouwen bij aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het bouwen. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzocht welke resultaten in 2013 behaald
zijn. Deze rapportage is hier het eindproduct van.
Sinds 1 januari 2013 is het indienen van een berekening van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) verplicht bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouw woning, of kantoor dat groter is dan 100
m2. De MPG-berekening is dus niet verplicht voor andere functies, zoals winkels of
scholen, en ook niet verplicht als sprake is van verbouw. Voor complete nieuwbouw
die vergunningsvrij is, geldt het voorschrift wel, maar dat komt zo weinig voor dat het
niet in het onderzoek is meegenomen.
Een MPG-berekening vindt in de regel plaats door toepassing van een rekeninstrument.
Er zijn hiervoor drie rekeninstrumenten gevalideerd. Dit zijn de DGBC Materialentool,
GPR Bouwbesluit en MRPI-Freetool MPG.
Deze instrumenten maken gebruik van de Nationale Milieudatabase. In deze database
staat voor veel bouwmaterialen omschreven wat de LCA-milieueffecten zijn per eenheid van elk product. Met de berekening kunnen de onderscheidende milieueffectcategorieën worden gekwantificeerd en de daarmee de geaggregeerde milieukengetallen
emissies en grondstoffen, of de eengetalsaanduiding ‘schaduwprijs’. Deze schaduwprijs betreft de berekende kosten van herstel van milieubelasting. Deze kosten zijn dus
anders dan die in de handelsprijs terug komen. De gehanteerde elf milieueffectcategorieën zijn: klimaatverandering, aantasting ozonlaag, humane toxiciteit, zoetwater aquatische ecotoxiciteit, mariene aquatische ecotoxiciteit, terrestrische ecotoxiciteit, fotochemische oxidantvorming, verzuring, vermesting, uitputting abiotische grondstoffen
en uitputting fossiele energiedragers.
In 2013 vond de Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen plaats waarin ervaring is opgedaan met het maken van de MPG-berekeningen. Er is toen geconcludeerd
dat de drie rekeninstrumenten ten opzicht van elkaar betrouwbaar zijn: als dezelfde
persoon één gebouw invoert in alle drie de instrumenten, geven deze instrumenten
nagenoeg dezelfde schaduwprijs als uitkomst. Echter, er is ook geconcludeerd dat verschillende personen eenzelfde gebouw op verschillende manieren invoeren. Dit komt
onder andere doordat er materialen ontbreken in de database, of omdat de invullers
verschillende uitgangspunten hanteren t.a.v. de scope. Om daarin meer eenheid te krijgen hebben de initiatiefnemers een gids voor de invoer Milieuprestatieberekening als
hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen uitgebracht.
2.2 Doelstellingen, onderzoeksvragen en leeswijzer
De doelstellingen van deze evaluatie zijn:
 Inzicht verkrijgen in de handelswijze en ervaringen van gemeenten en indieners t.a.v. de MPG-berekeningen;
 Inzicht verkrijgen in de behaalde schaduwprijzen van projecten waarbij een
MPG-berekening is ingediend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning;
 Inzicht verkrijgen in de juistheid van de invoer en het gebruik van de rekeninstrumenten en milieudatabase;
 Inzicht verkrijgen in mogelijke prestatie-eisen (ook wel grenswaarden geRapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
8/67

noemd) en eventueel de benodigde differentiatie die daarvoor nodig is;
Het ophalen van verbeterpunten voor het gebruik van de rekeninstrumenten, de
bepalingsmethodiek en uitvoering van de MPG-berekening in het Bouwbesluit.
Deze rapportage bevat vier hoofdstukken waar de onderstaande onderzoeksvragen
worden beantwoord:
Behandeling MPG-berekeningen door gemeenten
 Hoeveel MPG-berekeningen zijn bij de gemeenten binnengekomen (procentueel en absoluut)?
 Hoe zijn de binnengekomen MPG-berekeningen getoetst?
 In hoeverre zijn de binnengekomen MPG-berekeningen juist opgesteld?
 In hoeverre is de interne organisatie binnen gemeenten ingericht voor het toetsen van de MPG-berekeningen?
Analyse behaalde schaduwprijzen
 Welke schaduwprijzen zijn behaald in de MPG-berekeningen?
 Welke relaties zijn er tussen de eigenschappen van de gebouwdelen en de behaalde schaduwprijs?
 Welke relaties zijn er tussen het gebouwtype en de behaalde schaduwprijs?
 Welke relatie is er tussen de bouwkosten en de behaalde schaduwprijzen?
 Welke relatie is er tussen de mate van juistheid van de invoer en de behaalde
schaduwprijs?
 Welke relaties zijn er tussen het aandeel van de schaduwprijs van de gebouwdelen en de schaduwprijs per gebouwtype?
 Welke inzichten zijn ontwikkeld in de wenselijkheid en eventueel benodigde
differentiatie van prestatie-eisen voor de schaduwprijs van de MPG?
Ervaringen van opstellers van MPG-berekeningen
 Hoeveel MPG-berekeningen zijn er opgesteld door de adviesbureaus?
 In hoeverre voeren de opstellers van de MPG-berekeningen de gegevens juist
in?
 Welke moeilijkheden ondervinden de opstellers bij het maken van de MPGberekening?
 Welke ervaringen zijn er met de ‘gids invoer milieuprestatieberekening’?
 Welke gebruikerservaringen zijn er met de rekeninstrumenten voor de MPGberekening?
 In hoeverre vinden de opstellers van MPG-berekeningen een grenswaarde
wenselijk?
Aanbevelingen van respondenten
 Welke aanbevelingen hebben gemeenten en opstellers van MPG-berekeningen
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?
 Welke aanbevelingen hebben gemeenten t.a.v. hun eigen interne organisatie?
 Welke aanbevelingen hebben gemeenten aan de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN)?
Tot slot wordt een samenvatting gegeven van alle relevante conclusies uit voorgaande
hoofdstukken en worden de meest relevante aanbevelingen opgesomd voor beleidsRapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
9/67
ontwikkeling van de MPG.
2.3 Data verzameling
Om deze doelstellingen te behalen is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. De
data voor de analyse is op de volgende manieren verzameld:

Gemeenten: met behulp van de VBWTN zijn de 50 grootste gemeenten van
Nederland aangeschreven om mee te werken aan de evaluatie. Hierop hebben
24 gemeenten, één stadsdeel en vier omgevingsdiensten positief gereageerd.
Deze 29 partijen hebben een vragenlijst ingevuld en hebben (waar mogelijk)
volledige projectdossiers of alleen de MPG-berekeningen verstrekt. Dit heeft
geresulteerd in 87 projecten met een MPG-berekening, waarvan voor 46 projecten een volledig projectdossier beschikbaar gesteld is.

Online enquête voor architecten en adviesbureaus: met behulp van de BNA
is een online enquête opgesteld en onder de aandacht gebracht van architecten
en adviesbureaus. In deze vragenlijst dienden zowel algemene vragen beantwoord te worden, als (technische) projectgegevens van projecten waarvoor een
MPG-berekening is ingediend bij de omgevingsvergunningaanvraag. Dit heeft
geleid tot respons van acht adviseurs of architecten en zeven projecten waarvoor de projectgegevens en de behaalde schaduwprijs beschikbaar gesteld zijn.

Aanvullende levering schaduwprijzen: aanvullend op de projecten van gemeenten en adviesbureaus, is door S&W consultancy van 122 MPGberekeningen de behaalde schaduwprijs beschikbaar gesteld.
Omdat voor één project soms meerdere MPG-berekeningen ingediend worden (bijvoorbeeld een hoekwoning en een tussenwoning als het een project met rijwoningen
betreft), zijn er meer MPG-berekeningen binnengekomen dan de 94 projecten. In totaal
zijn 139 berekeningen ontvangen via de gemeenten. Wanneer de 122 schaduwprijzen
van S&W Consultancy hierbij opgeteld worden, is het totaal aantal MPG-berekeningen
dat in deze evaluatie is gebruikt 261.
Aanvullend op de vragenlijsten en overzichten met schaduwprijzen, is een bijeenkomst
georganiseerd op 24 april 2014. Hier zijn de resultaten van de analyse gepresenteerd en
hadden de deelnemers gelegenheid hierop te reflecteren. De deelnemers aan deze bijeenkomst waren: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting
Bouwkwaliteit, Movares, gemeente Rotterdam en de omgevingsdiensten Arnhem,
Nijmegen en West-Holland. Met de gemeente Utrecht is een los interview afgenomen.
In de hierna volgende hoofdstukken zal per onderzoeksonderwerp worden toegelicht
op welke manier de data beschikbaar is gekomen en hoe deze gebruikt is in de analyse.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
10/67
3
Behandeling MPG-berekeningen door gemeenten
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de vragenlijst
die is afgenomen onder 29 gemeenten, waarvan 28 gemeenten behoren tot de top 50
grootste gemeenten in Nederland. Het betreft antwoorden op vragen over het aantal
binnengekomen MPG-berekeningen, de manier van toetsing en de inrichting van de
interne organisatie en behoeve van het toetsen van MPG-berekeningen. Ook worden in
dit hoofdstuk de resultaten gedeeld van de controle op juistheid van de MPGberekeningen. Deze controle is uitgevoerd op 46 projecten waarvan het complete dossier (tekeningen, materiaalstaten, etc.) ter beschikking is gesteld door gemeenten voor
deze evaluatie.
3.1 Hoeveelheid binnengekomen MPGberekeningen
Aan de 50 grootste gemeenten van Nederland zijn in de vragenlijst vragen gesteld over
het aantal binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw
van woningen en kantoren. Ook is gevraagd voor hoeveel daarvan een MPGberekening is ontvangen. Deze vragen zijn beantwoord door 27 gemeenten. Dit heeft
geleid tot de volgende resultaten:
Figuur 1 Percentage MPG-berekeningen bij vergunningaanvragen bij gemeenten
Uit de antwoorden blijkt dat 24 van de 27 gemeenten (89 %) in 2013 omgevingsvergunningen hebben verstrekt voor projecten waarbij geen MPG-berekening was ingediend. Dit is niet conform de regelgeving. 11 % van de gemeenten op het gebied van
MPG-berekeningen handelt volledig conform de regelgeving.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
11/67
De 27 gemeenten hebben in totaal 545 projecten met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen gehad. Hiervoor zijn in totaal 146 MPGberekeningen ontvangen. Dit is 27 %.
Totalen van aanvragen voor een omgevingsvergunning en ontvangen MPGberekeningen voor de 27 gemeenten.
Totaal aantal aanvragen voor omgevingsvergunning voor het
484
bouwen van woningen:
Totaal aantal MPG-berekeningen ontvangen voor woningen:
141
Percentage MPG-aanvragen voor woningen
29 %
Totaal aantal aanvragen voor omgevingsvergunning voor het
bouwen van kantoren:
61
Totaal aantal MPG-berekeningen ontvangen voor kantoren:
7
Percentage MPG-aanvragen voor kantoren:
11 %
Totaal aantal aanvragen voor omgevingsvergunning voor het
bouwen:
545
Totaal aantal MPG-berekeningen:
146
Percentage MPG-aanvragen in totaal
27 %
Twee adviesbureaus die veel MPG-berekeningen hebben opgesteld in 2013, hebben
aangegeven dat zij voor circa 10 %, respectievelijk 30 % van de projecten waarvoor zij
andersoortige berekeningen i.r.t. de Bouwbesluiteisen hebben gemaakt, een MPGberekening hebben gemaakt. Dit sluit aan bij de 27% MPG-berekeningen uit dit onderzoek. Het adviesbureaus met het kleinste percentage MPG-berekeningen gaf aan alleen
de MPG-berekening op te stellen als de gemeente daar expliciet om vroeg.
3.2 Toetsing van MPGberekeningen
Aan de gemeenten zijn in de vragenlijst vragen gesteld over het aantal ontvangen
MPG-berekeningen en in hoeverre deze inhoudelijk getoetst zijn. In totaal zijn 18 van
de 146 MPG-berekeningen inhoudelijk getoetst. Dit is 12 %. Er zijn duidelijke verschillen tussen gemeenten. 6 van de 27 gemeenten toetsen de binnengekomen MPGberekeningen ook inhoudelijk1.
1
Met inhoudelijk toetsen wordt bedoeld dat gecontroleerd wordt of de inhoud van de berekening (enigszins) klopt. Dit
in aanvulling op alleen het toetsen op aanwezigheid van de MPG-berekening, zonder dat wordt gecontroleerd op de
volledigheid of juistheid van de ingevoerde maten en materialen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
12/67
Figuur 2 Percentage inhoudelijk getoetste MPG-berekeningen door gemeenten
Van de zes gemeenten die de MPG-berekeningen inhoudelijk getoetst hebben, zijn de
volgende antwoorden ontvangen over de duur en het detailniveau van de toetsing.
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Hoe lang duurde het toetsen van een MPG-berekening
gemiddeld?
5
10 minuten ; 30 minuten ; 60 minuten ; 60 minuten;
>120 minuten
Hoe gedetailleerd was de inhoudelijke toets van de
MPG-berekeningen?
6
zeer grof
behoorlijk grof
voldoende
redelijk getailleerd
zeer gedetailleerd
1 gemeente
2 gemeenten
1 gemeenten
2 gemeenten
De antwoorden op de vraag hoe deze zes gemeenten de MPG-berekeningen getoetst
hebben, zijn samengevat in Bijlage 1. De toetsing verschilt per gemeente. Een aantal
gemeenten toetst op hoofdlijnen of de berekening logisch is ingevuld, eventueel aangevuld met een steekproefsgewijze controle op details. Twee gemeenten controleren de
invoer zeer nauwkeurig als onderdeel van een complete GPR controle. Ook informeren
deze gemeenten de indieners over de constateringen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
13/67
De gemeenten die geen inhoudelijke toetsen hebben uitgevoerd, is gevraagd waarom ze
dit niet hebben gedaan. De antwoorden hierop zijn samengevat in Bijlage 2. Het meest
wordt aangegeven dat ze niet inhoudelijk toetsen omdat er vanuit het Bouwbesluit geen
prestatie-eisen of grenswaarden geëist worden. Ook werd vaak aangegeven dat de afdeling geen inhoudelijke controle werd uitgevoerd vanwege andere prioriteiten. Drie van
de twintig gemeenten (personen, respondenten) gaven aan dat ze er niet van op de
hoogte waren dat de MPG-berekening verplicht is gesteld.
3.3 Juistheid van de ingediende MPGberekeningen
Van de projecten waarvan een compleet dossier is ontvangen, bleken 46 MPGberekeningen toetsbaar op de juistheid van de ingevoerde gegevens, omdat er voldoende gegevens beschikbaar waren.
De mogelijkheden om MPG-berekeningen te toetsen zijn verschillend per gebruikt
rekeninstrument. De rapportages van de DGBC Materialentool zijn het meest informatief en transparant en bevatten een nuttige tabel en grafiek met schaduwprijzen per
gebouwdeel. Berekeningen met de DGBC Materialentool zijn daarom het meest eenvoudig te controleren. MPG berekeningen waar met oudere versies van GPR Gebouw
door middel van het blad Milieu de MPG-berekening is ingediend, zijn moeilijker te
controleren omdat de hoeveelheden en eenheden niet duidelijk zijn. Deze onduidelijkheid is verholpen vanaf versie 4.2.1 van GPR Gebouw.
Enkele projecten waren voorzien van een gevalideerd SBK Milieuprestatiebewijs. Dit
betreft dan alleen een certificaat met een eindgetal, zonder dat inzage gegeven wordt in
de ingevoerde gegevens. Hierdoor kan de invoer niet gecontroleerd worden, en dient
afgegaan te worden op een betrouwbare controle door de Stichting Bouwkwaliteit
(SBK). In één geval was er wel sprake van een vreemde situatie. Het gevalideerde certificaat van SBK gaf een schaduwprijs weer van € 99,66. Het was voor ons niet te verifiëren hoe men tot deze score was gekomen, maar dat deze schaduwprijs onjuist is, is
wel waarschijnlijk.
N.B. In de analyse is alleen gecontroleerd in hoeverre de ingevoerde hoeveelheden en
materialen juist waren. Er is geen aandacht besteed aan de mate van juistheid van de
data in de Nationale Milieudatabase. De data in de Nationale Milieudatabase wordt
continu aangevuld en verbeterd.
3.3.1. Methodiek toetsing
op juistheid ingevoerde gegevens
De toetsing op juistheid is op een kwalitatieve wijze uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat de MPG-berekening – de ingevoerde materialen en hoeveelheden zoals vermeld in de rapportage van het rekeninstrument – uitgebreid vergeleken is met de tekeningen, teksten en soms de EPC berekening en/of het formulier voor aanvraag van de
omgevingsvergunning. De ingevoerde gegevens zijn echter niet exact cijfermatig gecheckt of opnieuw ingevoerd. Alleen bij opvallende cijfers in de uitkomsten van de
schaduwprijs (per gebouwdeel), is geprobeerd de afwijking te verklaren door een gedetailleerde controle van de invoer.
Per gebouwdeel2 is per MPG-berekening een cijfer gegeven, afhankelijk van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Deze cijfers zijn:
1. Weinig of niets ingevoerd
2
De zeven gebouwdelen zijn: fundering, gevels, binnenwanden/constructie, vloeren, daken, installaties en inrichting.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
14/67
2. Duidelijk foutieve of ontbrekende onderdelen
3. Een onderdeel niet compleet of te groot of te klein
4. Compleet ingevuld conform de beschikbare gegevens
Wanneer per berekening voor de zeven gebouwdelen een cijfer is gegeven voor de
juistheid van de invoer, wordt het gemiddelde cijfer voor de juistheid berekend. Dit
gemiddelde ligt dus tussen de 1 en 4. Aan dit gemiddelde cijfer wordt vervolgens een
kleur toegekend, van groen tot rood. Deze uitkomsten zijn in beeld gebracht in hoofdstuk 4.
3.3.2. Resultaten van
analyse op juistheid
van de invoer
De volgende gemiddelde cijfers voor juistheid van de invoer zijn behaald voor de 46
MPG-berekeningen waar een controle op is uitgevoerd:
 10 MPG-berekeningen (22 %) hebben een gemiddelde cijfer van een 4,0 (het
hoogst haalbare). Deze 10 MPG-berekeningen zijn bijna allemaal opgesteld
door bureaus die gespecialiseerd zijn in het opstellen van berekeningen voor
bouwbesluittoetsing.
 25 MPG-berekeningen (54 %) hebben een cijfer van 3,5 of hoger als gemiddelde beoordeling.
 10 MPG-berekeningen (22 %) hebben een gemiddelde score van 3,0 of minder.
 Het overall gemiddelde over alle 46 MPG-berekeningen is een beoordeling van
3,55 op een schaal van 4.
 Geen enkele berekening heeft voor een gebouwdeel een 1 toegewezen gekregen. Niemand heeft er dus voor gekozen om een compleet gebouwdeel niet of
heel erg slecht in te voeren.
In de onderstaande tabel staan de gemiddelde cijfers voor de juistheid van de invoer
per gebouwdeel:
Gebouwdeel
Gevels
Dak
Binnenwanden
Inrichting
Fundering
Vloeren
Installaties
3.3.3. Bevindingen t.a.v.
de juistheid van de
invoer
Gemiddeld cijfer voor juistheid van de
invoer (van beste naar slechtste), op
een schaal van 1,0 tot 4,0.
3,89
3,78
3,65
3,59
3,37
3,35
3,22
In aansluiting op de hiervoor genoemde gemiddelde beoordelingen kan gesteld worden
dat het grootste deel van de berekeningen redelijk tot zeer zorgvuldig wordt opgesteld.
Opvallend is dat de berekeningen door gespecialiseerde (bouwbesluit)bureaus meestal
van goed niveau zijn.
Projecten met grotere fouten en slordige invoer zijn ook aangetroffen. Deze hebben
vaak een relatief hoge schaduwprijs als gevolg. Uitzondering hierop zijn projecten
waar onderdelen – bijvoorbeeld de complete begane grond vloer, of de isolatie daarvan, of binnenwanden – niet van zijn ingevoerd.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
15/67
Een valkuil bij toetsing kan zijn dat de rapportages van de berekeningen er al snel netjes en compleet uit zien, terwijl er toch zaken niet kloppen. Een matige invoer komt
vaker voor bij installaties, terwijl de gevels meestal vrij compleet en correct ingevoerd
worden. Het is noodzakelijk om de inhoud goed te controleren met de tekeningen, om
te kunnen concluderen of de berekening inderdaad correct is ingevoerd.
In de dataset bevonden zich enkele projecten waar sprake was van gemende functies in
één gebouw. Hiervoor diende voor onder andere de fundering en een parkeergarage
een correctie op de hoeveelheden uitgevoerd te worden. Voor de projecten waar sprake
was van een demarcatie, is dit echter niet helder uitgevoerd. Hoewel het aantal projecten met gemengde functies klein was, is het waarschijnlijk dat voor dergelijke MPGberekeningen vaker problemen en onjuiste invoer plaatsvinden.
In Bijlage 3 staat een opsomming van zaken die regelmatig vergeten worden of onjuist
ingevoerd worden bij de gecontroleerde berekeningen.
3.4 Interne organisatie
Aan de 50 gemeenten is gevraagd in hoeverre ze hun interne organisatie goed vinden
ingericht voor het toetsen van MPG-berekeningen. Deze vraag is beantwoord door 25
gemeenten. Ook is gevraagd op welke manier de gemeente in 2014 om zal gaan met
toetsen van de MPG-berekeningen. Deze vraag is door 24 gemeenten beantwoord. De
antwoorden hierop waren als volgt.
Figuur 3 Kwaliteit interne organisatie gemeenten voor toetsing MPG-berekeningen
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
16/67
Figuur 4 Verwachte toetsing door gemeenten in 2014
3.5 Samenvatting
Uit de analyse van de ingevulde vragenlijsten van 27 gemeenten uit de Top 50 grootste
gemeenten waar omgevingsvergunningen voor nieuwbouw van woningen en kantoren
verstrekt zijn in 2013, worden de volgende conclusies getrokken:
 In totaal zijn door de 27 gemeenten in dit onderzoek 545 aanvragen voor een
omgevingsvergunning voor het bouwen ontvangen. Hiervan waren er 146
voorzien van een MPG-berekening. Dit is 27 %.
 3 van de 27 gemeenten (11 %) handelen conform de regelgeving en hebben
voor alle projecten voor nieuwbouw van woningen en kantoren waar een
MPG-berekening vereist is, ook de MPG-berekening ontvangen;
 16 van de 27 gemeenten (59 % ) hebben voor een gedeelte van de aanvragen
voor omgevingsvergunningen MPG-berekeningen ontvangen.
 8 van de 27 gemeenten (30 %) hebben geen MPG-berekeningen ontvangen in
2013;
 Van de 146 binnengekomen MPG-berekeningen bij de 27 gemeenten zijn 18
MPG-berekeningen inhoudelijk getoetst door gemeenten. Dit is 12 %.
 13 van de 19 gemeenten hebben de binnengekomen MPG-berekeningen niet
inhoudelijk getoetst in 2013. De redenen die hiervoor het meest werden gegeven waren het feit dat er geen prestatie-eisen zijn gesteld en / of dat ze in de
afdeling andere prioriteiten stelden. Drie gemeenten gaven aan niet te weten
dat de MPG-berekening verplicht gesteld is;
 6 van de 19 gemeenten hebben de binnengekomen MPG-berekeningen wel inhoudelijk getoetst. De manier waarop getoetst wordt is erg verschillend: van
een grove toets van circa 5 minuten op hoofdlijnen, tot een uitgebreide toets
van meer dan 120 minuten waarop op detailniveau gecontroleerd wordt of de
invoer klopt. De uitgebreide inhoudelijke controles vinden meestal plaats bij
gemeenten die GPR berekeningen vragen, toetsen en de uitkomsten terugkoppelen aan de indieners;
 Van de 46 inhoudelijk gecontroleerde MPG-berekeningen, is van 10 MPGRapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
17/67




berekeningen (22 %) geconstateerd dat deze zeer volledig en juist opgesteld
zijn. Ook 10 MPG-berekeningen hebben een score lager dan 3,0 van maximaal
4,0. Dit betekent dat 22% van de gecontroleerde MPG-berekeningen meerdere
(grote) onjuistheden bevat;
Gemiddeld scoren de gecontroleerde MPG-berekeningen een 3,55 van maximaal 4,0. Het overall beeld is dat de berekeningen zorgvuldig en juist ingevoerd worden;
De invoer voor gevels en daken is het vaakst zeer volledig. Voor installaties
worden de meeste fouten gemaakt in de invoer van hoeveelheden en materialen;
3 van de 20 gemeenten (15 %) geven aan dat ze vinden dat hun organisatie
goed is ingericht voor het toetsen van MPG-berekeningen. 12 van de 20 gemeenten (60 % ) geven aan dat ze hun organisatie niet goed ingericht vinden
voor het inhoudelijk toetsen van MPG-berekeningen;
11 van de 24 gemeenten (46 %) geven aan in 2014 niet op de aanwezigheid
van een MPG-berekening te zullen toetsen, tenzij de wetgeving verandert. 12
gemeenten (50 %) geven aan dat ze in 2014 zullen controleren of MPGberekeningen aanwezig zijn, en eventueel deze ook inhoudelijk zullen (blijven)
toetsen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
18/67
4
Analyse behaalde schaduwprijzen
Eén van de doelstellingen van de evaluatie was om inzicht te verkrijgen in de schaduwprijzen die behaald zijn voor projecten met een MPG-berekening. In totaal zijn 261
schaduwprijzen verkregen tijdens het verzamelen van de data. De mate van extra informatie over deze projecten is zeer verschillend. In de hierna volgende paragrafen zal
steeds aangegeven worden hoe groot de dataset was waarop de grafieken en conclusies
zijn gebaseerd, en welke nuancering noodzakelijk is bij de interpretatie van grafieken
met relatief weinig data.
Voor alle grafieken geldt dat de getoonde schaduwprijs de schaduwprijs is per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar.
Let op: de schaduwprijzen zijn afkomstig uit berekeningen die in 2013 zijn ingediend
bij gemeenten. Dit betreft berekeningen met drie verschillende versies van de Nationale Milieudatabase: versie 1.2 die gold van 31-12-2012 tot 01-03-2013; versie 1.3 die
gold van 01-03-2013 tot 25-03-2013; versie 1.4 die gold van 25-03-2013 tot 14-102013 en versie 1.5 die inging op 14-10-2013. In 2014 zal versie 1.6 van de Nationale
Milieudatabase worden vrijgegeven. Hiermee zal opnieuw een verbeterslag t.a.v. de
milieudata doorgevoerd worden.
Onderstaande resultaten (schaduwprijzen) dienen met enige marge beschouwd te
worden, omdat deze deels gebaseerd zijn op versies van de Nationale Milieudatabase
die vigeerden ten tijde van de vergunningaanvraag. Door wijzigingen in nieuwere
versies van de Nationale Milieudatabase zouden berekeningen enigszins tot andere
resultaten (schaduwprijzen) kunnen leiden.
4.1 Overzicht behaalde
schaduwprijzen
In totaal zijn 261 MPG-berekeningen gebruikt bij dit project. Een verdeling van de
MPG’s is weergegeven in Figuur 5. Twee zaken vallen op in deze figuur:
 De meeste schaduwprijzen bevinden zich in het interval van 0,40 tot 0,80 Euro/m2 BVO/jaar (hierna wordt deze eenheid niet meer genoemd);
 De waarden boven de 1,2 zijn voornamelijk uitschieters, veroorzaakt door bijzondere projecten (bijvoorbeeld met veel duurzame energie-installaties) en berekeningen met een lage betrouwbaarheid.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
19/67
Figuur 5 Verdeling van de gebruikte schaduwprijzen
4.2 Schaduwprijzen in
relatie tot gebouwdelen
In een vervolganalyse is nader onderzoek gedaan naar de bijdrage van de verschillende
bouwdelen aan de schaduwprijs. Gemiddeld genomen dragen de gevel, vloeren en
installaties het meeste bij aan de schaduwprijs, zie Figuur 6.
Figuur 6 Gemiddelde bijdrage van de verschillende gebouwdelen
Tussen de verschillende projecten treedt een forse variatie op in welke parameter de
grootste bijdrage levert aan de schaduwprijs. De spreiding in de bijdrage is met behulp
van zogenaamde doosdiagrammen weergegeven in Figuur 7. De foutbalken (zwarte
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
20/67
lijnen) van de doosdiagrammen geven het 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
De gekleurde doosdiagrammen geven een 50 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
De verticale zwarte lijn in het doosdiagram is de mediaan. Deze lijn staat op het punt
(bijdrage aan schaduwprijs) waarvan 50 procent van de projecten een lagere bijdrage
aan schaduwprijs heeft en 50 procent van de projecten een hogere bijdrage aan de
schaduwprijs heeft.
Enkele aspecten vallen op in Figuur 7:
 De bijdrage van de inrichting is klein en kent relatief weinig variatie;
 Met name de installaties leveren een grote bijdrage, daarnaast is er een forse
variatie in deze bijdrage. Het 95 procent betrouwbaarheidsinterval varieert tussen de 5 en 75 procent bijdrage aan de totale schaduwprijs. Dat betekent dat bij
sommige gebouwen de installaties tot wel driekwart van de totale schaduwprijs
bepalen;
 Bij een deel van de gebouwen worden de vloeren van de begane grond bij de
fundering gerekend, of de fundering juist bij de vloeren. De grote spreiding bij
deze parameters wordt mede hierdoor veroorzaakt. Het samennemen van fundering en vloeren zou leiden tot een grotere gemiddelde bijdrage van deze categorie, maar een kleinere spreiding;
 Ook de gevel kent een grote variatie. De bijdrage van de gevel wordt met name
beïnvloed door het type gevel (hout- of betonbouw, isolatiematerialen), de
hoeveelheid gevel (meer bij vrijstaande, minder bij rijtjeswoningen) en de constructiewijze. Omdat er een grote variatie in bebouwing is, is de variatie van de
bijdrage van de gevel aan de schaduwprijs ook erg groot.
Figuur 7 Variatie in procentuele bijdrage aan schaduwprijs
In een detailanalyse zullen de verschillende gebouwonderdelen nader worden beschouwd. Deze detailanalyse is opgenomen in de volgende subparagrafen.
4.2.1. Inrichting
Inrichting omvat doorgaans de kleinste post in de totale schaduwprijs. In Figuur 8 is de
relatie uitgezet tussen de schaduwprijs voor de post inrichting en de totale schaduwprijs. Er is geen duidelijke correlatie te ontdekken, ook doordat de schaduwprijs van de
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
21/67
inrichting erg laag is. De uitschieters worden veroorzaakt doordat de binnenwanden
zijn meegenomen in de inrichting, waardoor een hoge schaduwprijs voor de post inrichting ontstaat en de post binnenwanden een schaduwprijs van 0.00 heeft.
Figuur 8 Relatie tussen schaduwprijs inrichting en totale schaduwprijs
4.2.2. Installaties
De installaties omvatten alle systemen ten behoeve van verwarming, koeling, luchtverversing, water- en overige energievoorziening. Bij veel gebouwen levert deze post de
grootste bijdrage aan de schaduwprijs. In Figuur 9 is de relatie tussen de schaduwprijs
van de installaties en de totale schaduwprijs opgenomen. Waar mogelijk (indien de
gegevens bekend zijn) is in de grafiek aangegeven in welke gebouwen gebruik is gemaakt van installatietypes die een hoge bijdrage aan de schaduwprijs leveren.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
22/67
Figuur 9 Relatie tussen schaduwprijs installaties en totale schaduwprijs
In Figuur 9 valt op dat PV-panelen, WKO’s en zonnecollectoren doorgaans inderdaad
tot een hoge schaduwprijs voor de post installaties leiden. Deze hoge schaduwprijs
voor de post installaties vertaalt zich echter niet terug naar een hoge totale schaduwprijs. Blijkbaar worden gebouwen die van veel duurzame energie-installaties worden
voorzien (en daardoor een hoge schaduwprijs voor installaties kennen) verder zeer
duurzaam geconstrueerd, wat leidt tot een lage totale schaduwprijs.
Duurzame energie-installaties leiden doorgaans tot een lage energieprestatiecoëfficiënt
(EPC). De relatie tussen de EPC en de schaduwprijs is weergegeven in Figuur 10. Ook
hier is duidelijk zichtbaar dat de duurzame energie-installaties niet noodzakelijk leiden
tot een hogere schaduwprijs, ondanks de relatief hoge schaduwprijs voor de post installaties. Er is geen duidelijke correlatie te ontdekken tussen de EPC en de MPG.
Wel is duidelijk uit Figuur 10 dat de duurzame energie-installaties inderdaad leiden tot
een lage EPC, enkele uitzonderingen daargelaten.
Figuur 10 Relatie tussen energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en totale schaduwprijs
4.2.3. Daken
Daken leveren een vrij beperkte bijdrage aan de schaduwprijs. In dit onderzoek wordt
onderscheid gemaakt tussen twee daktypes: plat en hellend. De schaduwprijs voor de
post daken, afgezet tegen de totale schaduwprijs, is weergegeven in Figuur 11. Op
enkele uitschieters na is de bijdrage van de post daken relatief beperkt (in de orde van
10 procent). Verder lijkt een hellend dak tot een iets lagere schaduwprijs voor de post
daken te leiden dan een plat dak, maar de grote variatie en de uitschieters zorgen ervoor dat er geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
23/67
Figuur 11 Relatie tussen schaduwprijs daktype en totale schaduwprijs
4.2.4. Vloeren
Vloeren leveren een vrij grote bijdrage aan de totale MPG, in de orde van 20 procent.
Er is dan ook een duidelijke correlatie tussen de totale schaduwprijs en de schaduwprijs van de post vloeren, zie Figuur 12. Opvallend zijn verder de twee uitschieters, bij
beide berekeningen zijn enkele parameters niet correct ingevoerd, wat leidt tot een
hoge schaduwprijs voor de post vloeren.
Figuur 12 Relatie tussen schaduwprijs vloeren en totale schaduwprijs
4.2.5. Binnenwanden
De binnenwanden vormen weer een post die een relatief beperkte bijdrage levert aan
de totale schaduwprijs, zie Figuur 13. Aan de indieners van de berekeningen is gevraagd het aantal binnenwanden te classificeren naar ‘zeer weinig’, ‘weinig’, ‘normaal’
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
24/67
of ‘veel’. Veel binnenwanden zou zich moeten vertalen naar een hoge schaduwprijs
voor de post binnenwanden. In Figuur 13 is echter geen significant verschil zichtbaar
tussen weinig of een normaal aantal binnenwanden. Dat komt mede door de subjectieve classificatie van de hoeveelheid binnenwanden. Bij een deel van de gebouwen heeft
de post binnenwanden een schaduwprijs van 0.00, dat komt doordat bij deze berekeningen de binnenwanden zijn meegeteld bij de inrichting, of doordat een gebouw casco
is opgeleverd.
Figuur 13 Relatie tussen schaduwprijs binnenwanden en totale schaduwprijs
4.2.6. Gevel
De gevel draagt gemiddeld genomen het meeste bij aan de totale schaduwprijs, zeker
bij vrijstaande, halfvrijstaande en hoekwoningen. De relatie tussen de schaduwprijs
voor de post gevels en de totale schaduwprijs is weergegeven in Figuur 14. Hier is een
zeer sterke correlatie zichtbaar tussen de schaduwprijs voor de gevel en de totale schaduwprijs. In de gevels is onderscheid gemaakt tussen beton- en staalbouwconstructies
en houtbouwconstructies. Er zijn erg weinig berekeningen van houtbouwconstructies
opgenomen in dit onderzoek, zodat het niet mogelijk is om onderbouwde uitspraken te
doen over welke type constructie tot een hogere schaduwprijs leidt.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
25/67
Figuur 14 Relatie tussen schaduwprijs gevel en totale schaduwprijs
4.2.7. Fundering
De laatste post is de fundering, de relatie tussen de schaduwprijs voor de post fundering en de totale schaduwprijs is opgenomen in Figuur 15. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen funderingen ‘op staal’ en funderingen ‘op palen’. Er is geen significant
verschil tussen beide types funderingen. De ene uitschieter wordt veroorzaakt doordat
daar een onrealistisch dik pakket vloerisolatie in de berekening is opgenomen.
Figuur 15 Relatie tussen schaduwprijs fundering en totale schaduwprijs
De verwachting is dat een fundering op palen tot een hogere schaduwprijs leidt dan een
fundering op staal, omdat het materiaalgebruik en de inzet van machines groter is. In
Figuur 15 is dit evenwel niet te ontdekken. Ook een opsplitsing naar provincies leidt
niet tot een onderbouwing van de hypothese dat een fundering op staal tot een structureel lagere schaduwprijs leidt dan een fundering op palen, zie Figuur 16. De westelijke
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
26/67
provincies (Noord- en Zuid-Holland en een deel van Utrecht) kennen gebouwen met
funderingen op palen, de overige provincies voornamelijk gebouwen die op staal zijn
gefundeerd. In Figuur 16 staan de zwarte lijnen voor het 95 procent betrouwbaarheidsinterval en de gekleurde dozen voor het 50 procent betrouwbaarheidsinterval. De verticale zwarte lijn in de gekleurde dozen is de mediaan.
In Figuur 16 valt een aantal aspecten op:
 Er is geen duidelijk hogere of lagere schaduwprijs in de westelijke provincies
dan in de andere provincies. Ook deze figuur vormt dus geen onderbouwing
van de hypothese dat een fundering op palen tot een hogere schaduwprijs leidt
dan een fundering op staal;
 De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland hebben relatief lage schaduwprijzen. Dat komt voornamelijk door het relatief grote aandeel rijtjes- en
hoekwoningen en appartementen in deze provincies;
 De provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben relatief hoge schaduwprijzen en een grote spreiding in de schaduwprijzen. Dat komt met name door het
grote aantal vrijstaande woningen (in de dataset) in deze provincies. De variatie in schaduwprijzen is namelijk het grootst bij vrijstaande woningen door de
grote variatie in gebouwomvang, bouwstijl en gebruikte materialen;
 Voor een aantal provincies zijn geen berekeningen opgenomen, omdat er geen
berekeningen zijn ingediend of het aantal ingediende berekeningen te laag is
om een betrouwbaarheidsinterval te kunnen bepalen.
Figuur 16 95 procent betrouwbaarheidsintervallen van schaduwprijzen per provincie
4.3 Schaduwprijzen in
relatie tot gebouwtypen
Uit een analyse van de verschillende parameters blijkt dat met name het type gebouw
van invloed is op de schaduwprijs. De volledige analyse van significante parameters
die de schaduwprijs beïnvloeden, staat in Bijlage 4.
De 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor de verschillende types gebouwen zijn
weergegeven in Figuur 17. In deze figuur valt een aantal aspecten op:
 Rijtjeswoningen hebben de laagste schaduwprijs, doorgaans zijn dit relatief
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
27/67



kleine woningen met ook nog eens weinig materiaalgebruik (gevels);
Hoekwoningen hebben een iets hogere schaduwprijs dan rijtjeswoningen, maar
het verschil is marginaal. Hoekwoningen hebben een gevel meer dan rijtjeswoningen en zijn soms iets groter, waardoor de schaduwprijs toeneemt;
Vrijstaande woningen hebben een significant hogere schaduwprijs en een aanzienlijk grotere variatie in schaduwprijs. Bij dit type gebouwen lopen bouwstijl, constructietype, gebouwgrootte en gebruikte materialen het sterkst uiteen,
waardoor een grote spreiding in schaduwprijs ontstaat. Verder valt in de berekeningen op dat bij vrijstaande gebouwen relatief de grootste fouten in de
MPG-berekeningen worden gemaakt. Ook dat leidt tot een hogere variatie in
schaduwprijs;
Appartementen en kantoren hebben een vrij hoge schaduwprijs. Deze relatief
hoge schaduwprijzen worden veroorzaakt door een groot aandeel installaties
(bij kantoren) en een hogere schaduwprijs voor vloeren doordat vaak gebruik
wordt gemaakt van zwaardere vloerconstructies.
Figuur 17 95 procent betrouwbaarheidsinterval van schaduwprijs per gebouwtype
Tenslotte is nog van belang dat een deel van de berekeningen is uitgevoerd met de
oude versies van de Nationale Milieudatabase (versie 1.3 en 1.4 van voor 14-10- 2013).
Deze database kende een aantal onvolkomenheden, waardoor de spreiding in de resultaten groter kan zijn dan wanneer dezelfde berekeningen met nieuwere versies van de
database (versie 1.5 of 1.6) zouden worden uitgevoerd.
Door de Stichting MRPI is in het verleden een variatieanalyse uitgevoerd naar de schaduwprijs van vijftien referentiewoningen, zie hiervoor Bijlage 5. Voor vrijstaande woningen kent de variatiestudie van MRPI aanzienlijk lagere schaduwprijzen dan het
huidige onderzoek. Afgezien van één uitschieter bij hoekwoningen (een hoekwoning
met gietbouw) komt de MRPI-analyse goed overeen met de voor dit onderzoek gebruikte berekeningen.
Om de resultaten in Figuur 17 te verklaren, is de schaduwprijs van de gebouwcomponenten met de grootste bijdrage aan de totale schaduwprijs (vloeren, gevels en installaRapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
28/67
ties) nader geanalyseerd. Deze analyse is opgenomen in de volgende subparagrafen.
4.3.1. Schaduwprijs per
gebouwcategorie,
gevels
De 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor de post gevels voor de verschillende
gebouwtypes zijn weergegeven in Figuur 18. Uit Figuur 18 blijkt het volgende:
 Bij vrijstaande woningen, met het grootste geveloppervlak per m2 bruto vloeroppervlak, is de schaduwprijs voor gevels het hoogst. Ook de variatie in schaduwprijs is hoog bij dit type gebouwen.
 Bij appartementen, kantoren en rijtjeswoningen is de schaduwprijs van de gevels het laagst. Deze gebouwtypes kennen het kleinste geveloppervlak per m2
bruto vloeroppervlak.
 Hoek- en 2-onder-1-kapwoningen vallen daar tussen in. Bij dit type gebouwen
is de schaduwprijs voor de gevelelementen hoger dan rijtjeswoningen, maar
lager dan vrijstaande gebouwen. Het geveloppervlak ligt dan ook tussen dat
van deze twee categorieën in. De grote variatie bij dit type gebouwen komt
doordat hoek- en 2-onder-1-kapwoningen in een categorie zijn geplaatst, terwijl 2-onder-1-kapwoningen doorgaans een groter geveloppervlak per m2 bruto vloeroppervlak kennen.
Figuur 18 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen van gevels
4.3.2. Schaduwprijs per
gebouwcategorie,
vloeren
Voor de post vloeren zijn de 95 procent betrouwbaarheidsintervallen weergegeven in
Figuur 19. Ook hier valt de hoge spreiding op bij vrijstaande woningen. De grote variatie bij alle types woningen komt met name door enkele uitschieters, veroorzaakt door
een mogelijk foutieve invoer.
In Figuur 19 is zichtbaar dat kantoren en appartementen een vrij hoge schaduwprijs
kennen voor de vloeren. Bij dit type gebouwen is het aandeel vloeren relatief groot,
bovendien worden zware vloerconstructies gebruikt waardoor de schaduwprijs stijgt.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
29/67
Figuur 19 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen van vloeren
4.3.3. Schaduwprijs per
gebouwcategorie,
installaties
De derde post met een relatief grote bijdrage is installaties. De 95 procent betrouwbaarheidsintervallen zijn weergegeven in Figuur 20. In deze figuur valt het volgende
op:
 Rijtjeswoningen en hoekwoningen hebben een relatief lage component voor
installaties. Bij dergelijke woningtypes worden minder vaak installaties gebruikt met een hoge MPG;
 Bij vrijstaande woningen is de schaduwprijs voor de installaties fors hoger,
bovendien is de spreiding erg groot. Bij dit type woningen worden vaak duurzame energie-installaties toegepast, die voor een lage EPC zorgen, maar wel
een hoge schaduwprijs voor installaties kennen. Dat veroorzaakt de grote
spreiding in resultaten;
 Appartementen zijn relatief vaak voorzien van airco en andere systemen met
een vrij hoge MPG, waardoor deze gebouwcategorie ook een vrij hoge schaduwprijs voor installaties heeft;
 De gemiddelde schaduwprijs voor installaties is het hoogst bij kantoren, de
hoeveelheid toegepaste systemen is dan ook het grootst bij deze gebouwcategorie, onder meer door de toepassing van luchtbehandelingssystemen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
30/67
Figuur 20 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen van installaties
4.4 Schaduwprijs in relatie
tot bouwkosten
Van een aantal ingediende MPG-berekeningen is ook de bouwkosten bekend. Voor alle
gebouwen met de functie wonen zijn deze weergegeven in Figuur 21. Uit deze figuur
blijkt dat er geen duidelijke correlatie is tussen de schaduwprijs en de bouwkosten per
woning. Op basis van deze figuur kan de conclusie worden getrokken dat een lagere
schaduwprijs niet behoeft te leiden tot hogere bouwkosten (en omgekeerd). Om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen, zijn evenwel meer datapunten nodig.
Figuur 21 Relatie tussen bouwkosten en schaduwprijs
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
31/67
4.5 Schaduwprijzen in
relatie tot juistheid van
de invoer
Door middel van een vergelijking van de in- en uitvoer van een deel van de MPGberekeningen is een score toegekend voor de betrouwbaarheid van de invoer en schaduwprijs, zie paragraaf 3.3. In Figuur 22 is per gebouwcategorie de betrouwbaarheid
van de getoetste berekeningen weergegeven middels de volgende categorisering:
 Groen: betrouwbare invoer en berekening, er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd;
 Geel: redelijk betrouwbare invoer en berekening, maar er zijn onvolkomenheden of fouten die de schaduwprijs beperkt kunnen beïnvloeden;
 Oranje: beperkt betrouwbare invoer en berekening, de onvolkomenheden of
fouten in de invoer en berekening beïnvloeden de schaduwprijs in sterke mate;
 Rood: zeer onbetrouwbare invoer en berekening, de fouten in de berekening
leiden tot een sterk afwijkende schaduwprijs.
Figuur 22 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor schaduwprijzen per gebouwcategorie
In Figuur 22 valt het volgende op:
 De meeste betrouwbare (groene) berekeningen liggen binnen het 95 procent
betrouwbaarheidsinterval, of zelfs in het 50 procent betrouwbaarheidsinterval
(blauwe blok);
 De oranje en rood gekleurde berekeningen (lage betrouwbaarheid) liggen vaak
aan de uiteinden of buiten de 95 procent betrouwbaarheidsintervallen;
 Enkele betrouwbare (groene) berekeningen wijken wel sterk af. Vaak is hier
sprake van een sterk afwijkend gebouw, bijvoorbeeld met een grote component voor (duurzame) installaties waardoor de schaduwprijs hoog uitvalt.
Uit deze constateringen blijkt dat een groot deel van de spreiding per gebouwcategorie
waarschijnlijk ontstaat door sterk afwijkende, onbetrouwbare berekeningen. Daarom is
het betrouwbaarheidsinterval per gebouwcategorie in werkelijkheid naar verwachting
aanzienlijk kleiner dan uit dit onderzoek blijkt.
4.6 Op weg naar prestatieeisen voor woningen
In paragraaf 4.5 is uitgelegd dat een groot deel van de spreiding in schaduwprijzen die
per gebouwcategorie uit dit onderzoek volgt, wordt veroorzaakt doordat een deel van
de gebruikte berekeningen een incorrecte invoer kent. Dit komt zowel door fouten bij
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
32/67
de invoer, als dat de berekeningen (voor een deel) gebaseerd zijn op oude versies van
de Nationale Milieudatabase.
Het is daarom niet mogelijk om op basis van het huidige onderzoek goed gemotiveerd
grenswaarden voor de schaduwprijs per woning vast te stellen. Niettemin wordt in deze
paragraaf een aantal mogelijkheden besproken van manieren waarop de prestatie-eisen
kunnen worden vastgesteld voor gebouwen met de functie wonen. Voor kantoren zijn
geen analyses opgesteld, omdat hiervoor de dataset te klein is.
Grofweg zijn er twee mogelijke systemen om prestatie-eisen op te leggen: een systeem
met klasses, en een systeem met grenswaarden. Beide systemen worden in de volgende
subparagrafen nader toegelicht.
4.6.1. Een prestatiesysteem gebaseerd op
klasses
Een prestatiesysteem gebaseerd op klasses is vergelijkbaar met de huidige in gebruik
zijnde energielabels voor gebouwen met een woonfunctie. Bij een klassesysteem krijgt
elk nieuw gebouw met de bestemming wonen een klasse toegekend op basis van de
schaduwprijs per m2 bruto vloeroppervlak per jaar. Een gebouw waarin weinig duurzame materialen zijn gebruikt, zal daardoor doorgaans een lagere klasse krijgen dan
een gebouw waarbij bewust aandacht is besteed aan duurzaamheid. Bij een klassesysteem geldt geen grenswaarde, zoals deze bijvoorbeeld wel voor de EPC geldt.
Het klassesysteem heeft een aantal voordelen:
1 Door het ontbreken van een strikte grenswaarde zal naar verwachting minder
worden toegerekend naar deze grenswaarde (iets wat nu bij de EPC wel lijkt
op te treden);
2 Door het werken met klasses kan voor de woonfuncties één doelmatige klasse in de regelgeving als minimum worden opgenomen i.p.v. verschillende
waarden per gebouwtype (zie ook paragraaf 4.6.2). Verder ontstaat er flexibiliteit om door invloeden als locatie, indeling en inbouw aan een zekere vereiste te voldoen en is deze daarmee minder rigide dan grenswaarden met één
getal;
3 Het opleggen van grenswaarden kan betrokkenen in de bouwketen de indruk
geven dat er voortdurend nieuwe eisen worden opgelegd, zonder dat daar
wederkerig iets tegenover staat. Een systeem met klasses heeft dat niet, maar
kent sterkere intrinsieke prikkels;
4 Dit systeem biedt opdrachtgevers, bouwers en leveranciers een stimulans
voor innovatie: er zijn mogelijkheden om duurzamer bouwen aantoonbaar te
maken door hogere klasses te behalen. Een aandachtspunt is dat, anders dan
bij een energielabel, het niet op voorhand duidelijk is waarom een gebouw
met een hoger klasse (en mogelijk een grotere investering tijdens de bouw)
meer waard is dan een gebouw met een lagere klasse. De vraag is dus of de
investering tijdens de bouw zich zal terugbetalen, en of het klassesysteem
daarmee stand zal houden op de langere termijn.
Een klassesysteem kan per gebouwcategorie worden gehanteerd (dus voor vrijstaande
woningen, rijtjeswoningen, etc. een afzonderlijk klasse), of voor alle woningtypes samen. Dit laatste systeem heeft als voordeel dat gebouwen die daadwerkelijk leiden tot
een grotere aantasting van het milieu, en dus tot hogere schaduwprijzen, ook doorgaans
een slechtere klasse krijgen toegekend. Het zal dus relatief eenvoudiger zijn om een
rijtjeswoning in klasse A te krijgen dan een vrijstaande woning.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
33/67
Ondanks de kanttekeningen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de data, kan wel
een indicatie gegeven worden van hoe een systeem met klasses eruit kan zien. Hiervoor
is de volgende aanpak gehanteerd:
1. Op basis van de verdeling naar gebouwtypen van nieuwbouwwoningen in Nederland en de verdelingen in schaduwprijzen uit het huidige onderzoek, is een
totale verdeling opgesteld van de schaduwprijs per gebouwtype;
2. Om een systeem met voldoende prikkels te creëren, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. De bandbreedte van de klasses dient voldoende breed te worden gekozen. Daardoor is het niet te eenvoudig om bij een bepaald gebouw in
een hogere klasse te komen. Om voldoende brede bandbreedtes te
kunnen hanteren, wordt gewerkt met vijf klasses (A tot en met E) en
niet met zeven klasses, zoals bij het energielabel;
b. De beste klasse (klasse A) wordt alleen toegekend bij gebouwen met
een zeer lage schaduwprijs. Dit geeft een prikkel om een bijzondere
prestatie neer te zetten;
c. De slechtste klasse (klasse E) wordt toegekend aan gebouwen die in de
dataset het slechtste scoren. Dit stimuleert wellicht ook om de berekeningen zorgvuldig op te stellen;
d. Bij het toekennen van de grenzen van de klasses wordt gekeken naar
de huidige betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende gebouwcategorieën. De grenzen van de klasses zijn dusdanig gekozen dat deze
zoveel mogelijk samenvallen met de 5, 25, 75 en 95 procentgrenzen
van de verschillende gebouwcategorieën;
3. Op basis van deze methodiek wordt een systeem met klasses voorgesteld. Zie
Figuur 23 voor de voorgestelde klasses en Figuur 24 voor de bijbehorende percentages van het totale aantal nieuwbouwwoningen dat volgens het huidige
onderzoek in elk klasse valt. De grenzen van de voorgestelde klasses zijn:
a. Klasse A: schaduwprijs is kleiner dan 0,30
b. Klasse B: schaduwprijs ligt tussen de 0,30 en de 0,45
c. Klasse C: schaduwprijs ligt tussen de 0,45 en de 0,60
d. Klasse D: schaduwprijs ligt tussen de 0,60 en de 1,00
e. Klasse E: schaduwprijs is groter dan 1,00
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
34/67
Figuur 23 Mogelijk systeem met klasses
Figuur 24 Percentage nieuwbouwwoningen per klasse op basis van huidige onderzoek
Een aantal aandachtspunten is van belang bij de invoering van een systeem met klasses:
 Vanzelfsprekend zijn ook andere indelingen met meer of minder dan vijf klasses, of een andere begrenzing van de klasses mogelijk. Zo kan het juist aantrekkelijk zijn om meerdere klasses te benoemen, zodat een incentive ontstaat
om duurzamere materialen te kiezen;
 Het is van groot belang om het systeem na geruime tijd (bijvoorbeeld een jaar
na invoering) te evalueren en eventueel de klasses aan te passen op basis van
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
35/67

4.6.2. Een prestatiesysteem gebaseerd
op grenswaarden
deze evaluatie;
Bij toenemende verduurzaming van de woningbouwsector is het van belang
om klasse A op te delen in meerdere klasses, of om alle klasses met intervallen
van enkele jaren te herdefiniëren.
Een andere mogelijkheid is het opleggen van een grenswaarde, die evolueert met de
stand van de techniek. Bij dit systeem wordt voor elk nieuw gebouw de eis opgelegd
dat de schaduwprijs per m2 bruto vloeroppervlak per jaar niet hoger mag zijn dan de
opgegeven grenswaarde.
Deze mogelijkheid heeft de volgende voordelen:
1. De overheid heeft de mogelijkheid om toepassing van milieuvriendelijke
bouwmaterialen in de bouwbranche actief te bevorderen, zonder dat dit hoeft te
leiden tot een tegenprestatie van de overheid;
2. Door de grenswaarden actief te beheren en verscherpen aan de hand van innovaties in de branche kan de markt worden gestimuleerd tot continue verduurzaming van haar producten3.
Het belangrijkste nadeel van dit systeem is wellicht dat het bezwaren van overregulering bij de markt en toename van administratieve lasten bij gemeenten kan oproepen.
Dit systeem kan per gebouwcategorie worden gehanteerd of voor alle woningtypes
samen. Anders dan bij een klassesysteem ligt het voor de hand om bij een systeem met
grenswaarden wel te differentiëren naar woningtypes / gebouwcategorieën. Het vaststellen van een universele grenswaarde voor alle types woningen zal er waarschijnlijk
toe leiden dat voor veel (grotere) vrijstaande woningen alleen met aanvullende ontwerpkeuzes het gebouw onder deze grenswaarde is te krijgen, terwijl er voor een rijtjeswoning geen moeite gedaan hoeft te worden.
Een mogelijke grenswaarde, op basis van het huidige onderzoek, zou kunnen worden
gekozen bij de 75 procent bovengrens. Voor rij- en hoekwoningen resulteert dan een
grenswaarde op een schaduwprijs van 0,6, voor appartementen van 0,75 en voor vrijstaande woningen van 0,9.
Een aantal aandachtspunten is nog van belang bij de invoering van een systeem met
grenswaarden:
 Het vaststellen van de juiste grenswaarden is van groot belang. Het huidige
onderzoek kent nog teveel niet-correct vastgestelde schaduwprijzen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het vaststellen van de grenswaarden;
 Het verdient dan ook de voorkeur om eerst met een tijdelijk systeem te werken, dat na geruime tijd te evalueren en eventueel de grenswaarden aan te passen voor de invoering van een definitief systeem met grenswaarden. Om de
grenswaarden te kunnen monitoren is het raadzaam om een landelijk invoersysteem voor alle MPG-berekeningen te hanteren voor deze evaluatie, zodat
alle MPG-berekeningen kunnen worden meegenomen in deze analyse;
 Bij toenemende verduurzaming van de woningbouwsector is het van belang
om de grenswaarden aan te passen aan de stand van de techniek.
3
Dergelijk beleid voor aanscherping van de EPC heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat gasketels steeds efficiënter zijn
geworden; en beleid voor het verlagen van de bijtelling voor lease auto’s met een lage CO2-uitstoot heeft innovatie in
het brandstofverbruik van auto’s gestimuleerd.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
36/67
4.7 Samenvatting
De data-analyse in dit hoofdstuk heeft de volgende zaken als belangrijkste uitkomsten:
 Enkele incorrect ingevoerde berekeningen hebben een sterk afwijkende schaduwprijs en beïnvloeden de betrouwbaarheid van de vastgestelde betrouwbaarheidsintervallen van de schaduwprijzen in sterke mate;
 Met name vrijstaande woningen kennen, door het aanzienlijk grotere bouw- en
geveloppervlak, een hogere schaduwprijs, hoewel deze al is gecorrigeerd voor
het bruto vloeroppervlak. Ook kennen vrijstaande woningen een grotere variatie in schaduwprijs dan andere types woningen;
 Een lage energieprestatiecoëfficiënt (EPC) leidt niet automatisch tot een hoge
totale schaduwprijs, ondanks de fors hogere schaduwprijs voor installaties. In
de praktijk blijkt dat gebouwen met een lage EPC vaak duurzaam worden geconstrueerd en daardoor ook een lage MPG kennen;
 Vloeren, gevels en installaties leveren de grootste bijdrage aan de schaduwprijs. De verwachting is dat het aandeel van de installaties in de totale schaduwprijs verder zal toenemen, doordat bij steeds meer gebouwen duurzame
energie-installaties met een hoge MPG worden ingebouwd;
 Hoewel de variatie in de betrouwbaarheid van de gebruikte MPGberekeningen erg groot is, wordt een aantal mogelijke systemen voor prestatieeisen verder toegelicht. Zo kan worden gewerkt met een systeem met klasses
(zoals het energielabel) of een systeem gebaseerd op grenswaarden (zoals bij
de EPC).
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
37/67
5
Ervaringen van opstellers van MPG-berekeningen
Zeventien bureaus hebben een vragenlijst ingevuld, of een gedeelte daarvan, met vragen over ervaringen met MPG-berekeningen. Dit zijn met ingenieursbureaus, adviesbureaus, architectenbureaus en bouwtechnische bureaus. De vragen zijn beantwoord
door middel van het invullen van de online enquête, of in een vragenlijst die per mail is
toegestuurd.
5.1 Aantal opgestelde
MPG-berekeningen
Aan de bureaus is gevraagd voor hoeveel projecten ze een MPG-berekening hebben
opgesteld. De antwoorden hierop waren als volgt.
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Voor hoeveel projecten heeft u in 2013 bouwbesluitberekeningen
gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? En voor
hoeveel van deze projecten heeft u een MPG-berekening gemaakt?
14
Aantal MPG-berekeningen Aantal
per bureau:
bureaus
0 berekeningen
1 of 2 berekeningen
5 tot 15 berekeningen
Circa 80 berekeningen
Circa 120 berekeningen
4
6
2
1
1
Percentage vergunningsaanvragen met MPGberekening
0%
10 tot 45 %
Circa 30 %
Circa 8 %
Circa 25 %
Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat ofwel 0 % ofwel 10 tot 40 % van de projecten met een aanvraag voor een omgevingsvergunning van een MPG-berekening
voorzien wordt. Voor de twee bureaus met 80 resp. 120 MPG-berekeningen in 2013
geldt dat deze voor circa 8 % resp. circa 25 % van de projecten een MPG-berekening
maken. Van de 10 bureaus waarvan het percentage bekend is, is gemiddeld 14% van de
projecten voorzien van een MPG-berekening.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
38/67
Figuur 25 Juistheid invoer volgens indieners
5.2 Juistheid van de MPGberekeningen
Aan de bureaus is gevraagd in hoeverre ze de MPG-berekeningen volledig en juist
gemaakt hebben. Hierop is door dertien personen antwoord gegeven. De antwoorden
zijn weergegeven in Figuur 25.
Hieruit blijkt dat 62 % van de respondenten aangeeft de berekeningen gedetailleerd tot
zeer gedetailleerd uitgevoerd te hebben. 23 % vult de MPG-berekeningen grof tot zeer
grof in.
5.3 Moeilijkheden met
systeemafbakening
Ook is gevraagd in hoeverre de indieners moeilijkheden hadden met de systeemafbakening voor de MPG-berekeningen. Dit betreft moeilijkheden als een gebouw meerdere functies bevat, waarvan voor bepaalde functies (zoals winkels) geen MPGberekening vereist is. Wanneer een bepaald percentage van het gebouw uit een andere
functie bestaat, dan dient een correctie plaats te vinden voor bijvoorbeeld de fundering,
zodat deze niet te zwaar meetelt in de berekening. De antwoorden hierop zijn weergegeven in Figuur 26.
Hieruit blijkt dat 36% van de respondenten enkele tot veel moeilijkheden ondervindt
bij het vaststellen van de systeemafbakening van de MPG-berekening.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
39/67
Figuur 26 Moeilijkheden bij systeemafbakening
5.4 Ervaringen met de
Gids Invoer Milieuprestatieberekening
Aan de bureaus is gevraagd of ze gebruik hebben gemaakt van de ‘Gids invoer milieuprestatieberekening’ (gepubliceerd op 6 september 2013). Van de acht respondenten
voor deze vraag, hebben drie personen de gids gebruikt en vijf personen niet. De drie
gebruikers gaven aan dat de gids meer duidelijkheid geeft en een prettig naslagwerk is.
Echter, één respondent antwoord dat de gids niet altijd goede handvatten geeft voor
wat wel en niet ingevuld dient te worden. Een andere respondent geeft aan dat binnen
hun bureau aanvullende afspraken worden gemaakt hoe ze omgaan met onduidelijkheden, bijvoorbeeld wanneer een constructieonderdeel niet in de database is opgenomen.
Als verbeterpunt wordt aangegeven dat het kan helpen als door middel van stroomschema’s en afbeeldingen aangegeven wordt hoe materialen ingevoerd dienen te worden.
5.5 Moeilijkheden bij de
invoer
Er worden verschillende zaken genoemd die het opstellen van de MPG-berekening
lastig maken:
1. Systeemafbakening. Meerdere bureaus geven aan dat het lastig is om de materialen goed onder te verdelen naar gebouwfuncties. Het corrigeren van bijvoorbeeld het BVO van de begane grond en het volume van de fundering voor
de aanwezigheid van bijvoorbeeld een kleine winkel, is lastig. Eén bureau
geeft aan dat het makkelijker is om onderdelen als parkeren en winkelruimtes
in zijn geheel mee te nemen in de berekening. Eventueel kan dan achteraf een
correctie op de schaduwprijs doorgevoerd worden, maar dat is nu niet nodig,
omdat er geen grenswaarde is.
2. Het ontbreken van materialen in de database en / of in de rekeninstrumenten.
De reacties hierop zijn verschillend. Deze ene kiest een ongunstiger alternatief,
de andere wat diegene het meest erop vindt lijken.
3. Specifiek wordt genoemd dat het invoeren van de fundering en kozijnen lastig
kan zijn. Ook wordt genoemd dat de samenvoeging van verschillende constructieonderdelen tot één constructie niet gewenst is, omdat dit het geheel onoverzichtelijk maakt.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
40/67
5.6 Gebruik rekeninstrumenten
Elf respondenten hebben aangegeven welke rekeninstrumenten ze gebruiken voor de
MPG-berekening. De verdeling hiervan is opgenomen in Bijlage 6. Hieruit blijkt dat er
een gelijke verdeling is tussen de drie instrumenten (DGBC Materialentool, GPR Gebouw / GPR Bouwbesluit en MRPI).
Van de binnengekomen MPG-berekeningen bij gemeenten is ook bijgehouden van
welk rekeninstrument gebruik is gemaakt. Voor de 94 projecten is de verdeling over
gebruikte rekeninstrumenten afgebeeld in Figuur 27.
Figuur 27 Gebruikte rekeninstrumenten in dataset
Ook uit deze figuur blijkt dat de drie rekeninstrumenten ongeveer even vaak gebruikt
worden.
Aan de indieners is in de vragenlijst gevraagd hoe gebruiksvriendelijk ze de gebruikte
rekeninstrumenten vinden. De gemiddelden staan in de onderstaande tabel.
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Hoe heeft u de gebruiksvriendelijkheid van de gebruikte rekeninstrumenten ervaren? Gebruik van 5-punt-schaal: 1 = zeer
ongebruiksvriendelijk tot 5 = zeer gebruiksvriendelijk.
16
Rekeninstrument
Gemiddelde
cijfer (1 – 5)
Gebruikers DGBC Materialentool
Gebruikers GPR
Gebruikers MRPI
3,3
4,0
2,8
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
41/67
Hieruit blijkt dat de respondenten GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit als het meest
gebruiksvriendelijke rekeninstrument beschouwen. Zowel de respondenten van gemeenten als van de bureaus die MPG-berekeningen opstellen, hebben adviezen gegeven voor verbetering van de rekeninstrumenten. Deze adviezen zijn opgenomen in
Bijlage 6.
5.7 Wenselijkheid grenswaarden
Aan de indieners van MPG-berekeningen is gevraagd of ze het wenselijk vinden dat er
in het Bouwbesluit een grenswaarde (ook wel prestatie-eis genoemd) verbonden zou
worden aan de schaduwprijs.
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Vindt u dat het een goede zaak zou zijn als er in het Bouwbesluit een grenswaarde aan de schaduwprijs van de MPGberekening zou worden gegeven?
11
Antwoord “JA”
Antwoord “NEE”
Antwoord “Weet niet”
5
2
4
De volgende opmerkingen werden door de bureaus geplaatst bij het antwoord “JA”.
Er kan een grenswaarde vastgesteld worden mits:
 de kwaliteit van de database verbetert4;
 er inzicht is in de mate van werkelijk verbeterde duurzaamheid;
 de grenswaarde een realistische grootte heeft en duurzaamheid bevordert;
 de berekening kosteloos uitgevoerd kan worden;
 de gemeenten er iets mee doen;
 er nagedacht wordt over de relatie tussen de schaduwprijs van de MPG en de
EPC score5, en de grootte van het gebouw6, zodat de juiste eenheid gemeten
wordt;
 de rekenmethode wordt aangepast zodat verschillende woningtypen meer gelijkwaardig scoren.
5.8 Samenvatting
Uit de ingevulde vragenlijsten door opstellers van MPG-berekeningen, zijn in dit
hoofdstuk de volgende resultaten naar voren gekomen:
 Van de adviesbureaus die de vragenlijst hebben ingevuld hebben, is gemiddeld
14 % van de projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw is
aangevraagd een MPG-berekeningen opgesteld;
 66 % van de respondenten geeft aan de berekeningen gedetailleerd tot zeer gedetailleerd uitgevoerd te hebben. 17 % vult de MPG-berekeningen grof tot zeer
grof in;
 36% van de respondenten geeft aan enkele tot veel moeilijkheden te ondervinden bij het vaststellen van de systeemafbakening van de MPG-berekening;
 Naast moeilijkheden met de systeemafbakening geven de bureaus aan dat ze
(soms) moeite hebben met het invoeren van de fundering en constructie. Ook
4
In 2014 vindt de release plaats van versie 1.6 van de Nationale Milieudatabase.
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de relatie tussen de MPG en de EPC. Zie paragraaf 4.2.2 op p. 23.
6
Informatie over de grootte van het gebouw komt aan de orde in paragraaf 4.3 waar de relatie tussen de MPG en het
gebouwtype uiteengezet wordt.
5
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
42/67


is het niet duidelijk hoe omgegaan dient te worden met het invoeren van materialen die niet in het rekeninstrument genoemd staan. De reacties hierop zijn
verschillend;
De drie beschikbare rekeninstrumenten worden ongeveer even vaak gebruikt.
Uit de antwoorden van de zestien personen die de gebruiksvriendelijkheid beoordeeld hebben, blijkt dat GPR Bouwbesluit / GPR Gebouw het meest gebruiksvriendelijk is en MRPI het minst;
Vijf van de elf respondenten geeft aan dat ze het goed zouden vinden als er in
het Bouwbesluit een grenswaarde opgenomen zou worden. Wel geven ze een
aantal voorwaarden hiervoor aan, zoals een verbetering van de kwaliteit van de
database.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
43/67
6
Aanbevelingen van respondenten
Zowel aan de gemeenten als aan de indieners van MPG-berekeningen is gevraagd om
aanbevelingen aan verschillende organisaties. Hieronder zijn de reacties van deze twee
groepen samengevat. Een meer uitgebreide weergave van de antwoorden, is opgenomen in Bijlagen 7, 8 en 9.
6.1 Aanbevelingen aan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Twee van de bureaus die MPG-berekeningen opstellen doen de aanbeveling om
grenswaarden op te nemen in het Bouwbesluit voor de MPG. Echter, twee andere bureaus geven aan dat ze willen dat het Ministerie de MPG-berekening afschaft. Andere
bureaus geven vooral procesmatige aanbevelingen, zoals het verbeteren van de afstemming tussen rekeninstrumenten en de output daarvan, meer heldere richtlijnen, het
beschikbaar stellen van voorbeelden en referenties en het beter informeren van gemeenten en indieners. Meerdere keren wordt genoemd dat goed nagedacht moet worden over de relatie tussen de EPC en de MPG. Een aantal indieners is van mening dat
een energiezuinig gebouw een hogere MPG geeft, hetgeen niet door de onderzoeksresultaten wordt gestaafd.
Zeven gemeenten geven aan dat ze het op prijs zouden stellen als een grenswaarde en
een concreet toetsingskader ingevoerd zou worden. Zo wordt gesteld dat het (snel)
stellen van prestatie-eisen kan bijdragen aan toename van het aantal MPGberekeningen, verbetering van de milieudatabase en een toename van de keuze voor
milieuvriendelijke materialen. Drie gemeenten geven aan dat het ministerie beter het
beoogde doel, het nut en de noodzaak van de MPG-berekening moet communiceren,
zowel naar gemeenten (politiek en ambtenaren) als burgers, aannemers en (bouwtechnische) adviesbureaus. Twee gemeenten geven aan dat de MPG-berekening afgeschaft
dient te worden wanneer geen prestatie-eisen ingevoerd worden, om zo de regeldruk te
verminderen. Andere aanbevelingen van gemeenten zijn te lezen in Bijlage 7.
6.2 Aanbevelingen van
gemeenten t.a.v. hun
eigen organisatie
Vijf gemeenten geven aan dat ze behoefte hebben aan cursussen en opleiding om beter
inhoudelijk de MPG-berekeningen te kunnen toetsen. Twee gemeenten geven aan dat
ze vooral ervaring moeten gaan opdoen door actiever om berekeningen te vragen en
deze inhoudelijk te toetsen. Dan kan ook een intern toetsingskader opgesteld worden.
Tot slot wordt aangegeven dat er capaciteit gecreëerd zal moeten worden en de interne
afstemming met adviseurs duurzaam bouwen beter moet. In Bijlage 8 staan nog enkele
andere aanbevelingen genoemd.
6.3 Aanbevelingen van
gemeenten aan de
Vereniging Bouw- en
Woningtoezicht Nederland (VBWTN)
Er zijn verschillende aanbevelingen geformuleerd aan de VBWTN, zoals het organiseren van een eenduidige werkwijze t.a.v. de MPG onder alle gemeenten d.m.v. overleg
met leden. Een opleidingstraject en het communiceren over de meerwaarde (nut en
noodzaak) van de MPG kan hier ook aanbijdragen. Daarnaast wordt aangegeven dat de
VBWTN bij het ministerie kan vragen om duidelijkheid t.a.v. toekomstige ontwikkelingen, en verdere ontwikkeling van de database en rekeninstrumenten. Meer aanbevelingen staan genoemd in Bijlage 9.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
44/67
7
Conclusies
De onderstaande conclusies zijn de meest belangrijke uitkomsten van de evaluatie.
7.1 Behandeling MPGberekeningen bij de
vergunningaanvraag
27 gemeenten met aanvragen voor omgevingsvergunningen in 2013 hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Uit de analyse van de ingevulde vragenlijsten door deze 27
gemeenten blijkt dat voor 27 % van de aanvragen van een omgevingsvergunning voor
het bouwen een milieuprestatieberekening is aangeleverd. Één gemeente heeft een
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen niet ontvankelijk verklaard
vanwege het gebruik van een niet gevalideerde rekentool voor de MPG-berekening.
Voor andere gemeenten was het ontbreken van MPG-berekeningen geen reden om de
aanvraag niet ontvankelijk te verklaren.
Van de 27 gemeenten met aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen,
hebben 19 gemeenten één of meerdere MPG-berekeningen ontvangen. Van deze 19
gemeenten hebben 6 gemeenten de binnengekomen berekeningen inhoudelijk getoetst.
De manier waarop getoetst wordt, is erg verschillend: van een grove toets van circa 5
minuten op hoofdlijnen, tot een uitgebreide toets van meer dan 120 minuten waarop op
detailniveau gecontroleerd wordt of de invoer klopt.
7.2 Juistheid van de invoer
van de MPGberekeningen
Van de 46 inhoudelijk gecontroleerde MPG-berekeningen, is van 10 MPGberekeningen (22 %) geconstateerd dat deze zeer volledig en juist opgesteld zijn. De
overige berekeningen bevatten enkele of meerdere onjuistheden. Het overall beeld is
dat de berekeningen redelijk zorgvuldig en juist ingevoerd worden.
Aan personen die berekeningen t.b.v. vergunningsaanvragen opstellen, is de vraag
gesteld hoe ze zelf de juistheid van hun berekeningen beoordelen. 62% van de respondenten geeft aan de berekeningen gedetailleerd tot zeer gedetailleerd op te stellen. 23
% geeft aan de berekeningen grof tot zeer grof op te stellen. Zaken waar de opstellers
van de berekeningen de meeste moeite mee hebben zijn de aannames voor de systeemafbakening voor een gebouw met meerdere functies, en het kiezen van het juiste
alternatief voor materialen die ontbreken in de milieudatabase.
7.3 Spreiding van schaduwprijzen
De analyse van de behaalde schaduwprijzen is gebaseerd op 261 schaduwprijzen, met
name van woningen. De behaalde schaduwprijzen dienen met enige marge beschouwd
te worden, omdat deze voor het grootste deel gemaakt zijn met tijdens de aanvraag
vigerende versies van de Nationale Milieudatabase (versie 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5) en
nieuwe versies van de Nationale Milieudatabase tot andere resultaten zouden kunnen
leiden.
De meeste schaduwprijzen bevinden zich in het interval van 0,40 tot 0,80 euro/m2
BVO/jaar. De waarden boven de 1,2 zijn voornamelijk uitschieters, veroorzaakt door
bijzondere projecten (bijvoorbeeld met veel duurzame energie-installaties) en berekeningen met een lage betrouwbaarheid.
Er is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van de zeven gebouwdelen is aan de totale
schaduwprijs. Hieruit blijkt dat gevels, vloeren en installaties gemiddeld de grootste
bijdrage leveren aan de totale schaduwprijs. Gevels en installaties kennen wel een groRapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
45/67
te spreiding: bij enkele projecten maken de installaties 75% uit van de totale schaduwprijs, en bij vrijstaande woningen is de bijdrage van gevels relatief groot.
7.4 Schaduwprijzen in
relatie tot gebouwtype
Uit de vergelijking van woningtypes blijkt dat de tussenwoningen en rijwoningen in
het algemeen de laagste schaduwprijzen hebben. Vervolgens hebben hoekwoningen
(inclusief 2-onder-1-kap-woningen) een marginaal hogere schaduwprijs. Vrijstaande
woningen hebben significant hogere schaduwprijzen en een aanzienlijk grotere variatie
in schaduwprijs. Verder valt in de berekeningen op dat bij vrijstaande woningen relatief de grootste fouten in de MPG-berekeningen worden gemaakt. Ook dat leidt tot een
hogere variatie in schaduwprijs. Appartementengebouwen en kantoren hebben een vrij
hoge schaduwprijs.
7.5 Op weg naar prestatieeisen
Omdat veel berekeningen waarvan de schaduwprijzen in deze rapportage zijn opgenomen, zijn gemaakt met versies van de Nationale Milieudatabase die vigeerden ten tijde
van de vergunningaanvraag, dienen de behaalde schaduwprijzen met enige marge geïnterpreteerd te worden. Nieuwe versies van de Nationale Milieudatabase kunnen enigszins van invloed zijn op de resultaten. Het opstellen van minimum kwaliteitsniveaus in
het voorschrift over de milieuprestatie wordt met name wenselijk geacht vanuit gemeenten. Adviesbureaus en andere opstellers van de berekeningen geven aan dat een
aantal randvoorwaarden – zoals een complete en goede milieudatabase, meer inzicht in
de relatie tussen EPC en MPG en de vormfactor van het gebouw – belangrijk is bij het
invoeren van prestatie-eisen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opstellen van minimum kwaliteitsniveaus
in het voorschrift. Deze rapportage geeft met een grafiek inzicht in hoe de verschillende gebouwtypen voor woningen scoren bij bepaalde kwaliteitsniveaus met een klasse
of een getalswaarde en kan daarmee worden gezien als een opmaat voor een discussie
over minimum kwaliteitsniveaus in het voorschrift over de milieuprestatie. Omdat
vrijstaande woningen significant hogere schaduwprijzen scoren, dient aandacht besteed
te worden aan de doelstellingen van een voorgeschreven minimum en de effecten
daarvan op de realisatie van vrijstaande woningen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
46/67
Colofon
Opdrachtgever
Status
Versie
Uitgave
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Definitief
2.0
Movares Nederland BV
Daalseplein 100
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
Opgesteld door
ir. P. (Pieter) Boon
M.E.R. (Marjolein) van der Klauw MSc
ir. E. (Estéban) van Zeijl
Projectnummer
RM001844
 2014, Movares Nederland B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
47/67
Bijlage 1 Werkwijze inhoudelijke toetsing van zes gemeenten
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Indien u MPG-berekening inhoudelijk heeft getoetst, hoe is er getoetst?
6 gemeenten of omgevingsdiensten
Drie gemeenten geven aan dat getoetst is of de berekening helemaal is ingevuld en op hoofdlijnen de ingevoerde gegevens kloppen. Eén van deze gemeenten controleerde ook steekproefsgewijs
of specifieke onderdelen juist ingevoerd zijn.
Twee gemeenten geven aan dat de toets van de MPG-berekening
een onderdeel is van de toets van de GPR-berekening. Deze GPRberekening wordt door een medewerker met verstand van duurzaam bouwen en GPR gecontroleerd. De resultaten van deze controle worden besproken met de indieners.
Eén van deze gemeenten geeft aan dat er ook een Greencalcberekening is ingediend als MPG-berekening. Deze berekening is
afgekeurd en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is toen
‘niet akkoord’ verklaard.
Eén gemeente geeft aan dat gecontroleerd is op het gebruik van
goedgekeurde software voor MPG-berekeningen en of de normen
voor EPN, isolatiewaarden (Rc- en U-waarden) behaald zijn. Ook
hier zijn onduidelijkheden besproken met de opstellers. Ook zal op
de bouwplaats gecontroleerd worden of er afwijkingen plaatsvinden op de ingevoerde gegevens.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
48/67
Bijlage 2 Antwoorden op de vraag waarom gemeenten
geen MPG-berekeningen vragen en toetsen
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Indien u de MPG-berekening niet inhoudelijk heeft getoetst: waarom heeft u niet getoetst?
20 gemeenten of omgevingsdiensten
Argumenten in volgorde van meest genoemd naar minst genoemd:
Er worden vanuit het Bouwbesluit geen prestatie-eisen of
grenswaarden gesteld
Er wordt geen prioriteit aan toegekend
De behandelaren waren niet op de hoogte van de eis dat een
MPG geleverd moet worden
Er is geen voorschrift / inhoudelijk toetsingskader is en geen
instructies van het Ministerie
Er is nog onduidelijkheid en tegenstrijdige informatie
Geen capaciteit om te toetsen
Omdat er geen MPG-berekeningen zijn binnengekomen
Controleren leidt tot administratieve last
De uitkomst heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag
Het opvragen van de MPG-berekening is niet goed in de standaard werkwijze opgenomen
Er is geen specialist bij Bouwen die zich hiermee bezig houdt
Er is door de gemeente bepaald dat er niet getoetst hoeft te
worden
Voor kleine projecten van particulieren hebben we niet om MPGberekeningen gevraagd
Nog even wennen aan nieuwe regelgeving
We willen de aanvragers niet op extra kosten jagen
MPG-berekeningen hebben geen meerwaarde / er vloeit geen
bruikbare informatie uit voort
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
49/67
Bijlage 3 Voorbeelden van onjuistheden bij de invoer
De onderstaande zaken worden regelmatig vergeten in de invoer:
 Isolatie, vaak op één plaats zoals de begane grond vloer of (een deel van) het
dak.
 Binnendeuren, of alleen de binnendeurkozijnen.
 (Een deel van) de dakbedekking.
 Delen van installaties, bijvoorbeeld de CV ketel, de ventilatie-unit, of bepaalde
leidingen.
 PV panelen, terwijl deze wel op tekening of in de EPG berekening staan.
 Raamvulling, of juist het glas wel maar de kozijnen niet. Vaak worden gelijke
oppervlakten aangehouden voor het kozijn, de ramen én het glas. Dit laatste is
niet als foutief aangemerkt bij het geven van cijfers.
 Badkamervoorzieningen en/of keukeninbouw.
 Een aanbouw of (één maal) een complete garage.
De onderstaande voorbeelden zijn zaken die foutief ingevoerd zijn:
 Installaties: de CV ketel is vergeten, of juist twee maal geheel opgenomen (één
CV ketel bij warmteopwekking en een volledig meegerekende combiketel bij
warm water).
 Een aantal keer is een ventilatie toestel opgenomen, terwijl een WTW unit
volgens de EPG of beschrijving wordt toegepast. Vaak is een ventilatie unit
verkeerd of niet opgenomen, terwijl die duidelijk wel aanwezig is door wel gerekende ventilatieleidingen.
 Opgave isolatiedikte: regelmatig is een isolatiedikte van 3,5 mm weergegeven,
terwijl waarschijnlijk een Rc waarde van 3,5 wordt bedoeld. Tenminste, in de
BREEAM tool staat er dan 3,5 mm, terwijl in de MRPI er alleen 3,5 (zonder
toevoeging) staat. Inmiddels is in de laatste versie van BREEAM een toevoeging onder aan de invoer te vinden: ‘let op: waarde van 3.5 is Rc waarde en
niet de dikte. Wordt tzt in NMDB aangepast’.
 In MRPI komt echter ook, soms in 1 berekening, bij EPS isolatie zowel [3.5]
als [120] voor als waarde, dus ook daar lopen diktes en Rc waarden soms door
elkaar.
 Aangetroffen is dat de begane grond vloer twee maal is ingevoerd (bij fundering en bij vloeren) en ook dat de gevel / het binnenblad is ingevoerd bij verschillende categorieën.
 Een enkele keer is duidelijk een afwijkend materiaal ingevoerd dan op tekening staat aangeven, of is een materiaal (bijvoorbeeld schelpen in de kruipruimte) helemaal niet ingevoerd. Mogelijk heeft dit te maken met de beschikbaarheid van materialen in de (toen geldende) milieudatabase.
 Soms wordt een geïsoleerde systeemvloer voor de begane grond opgevoerd, en
bovendien een losse isolatielaag onder de vloer.
 Een aantal keren is de tuinbestrating opgenomen, soms ook de erfafscheiding.
Deze kunnen de MPG op onderdelen behoorlijk verhogen.
 Een aantal keren zijn onderdelen voor bijvoorbeeld de hoekwoningen in een rij
hetzelfde ingevoerd als voor de tussenwoningen, terwijl duidelijk afwijkende
maten gelden.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
50/67
Bijlage 4 Analyse invloed van parameters op de schaduwprijs
Om een inschatting te kunnen maken van het 95 procents betrouwbaarheidsinterval van
de schaduwprijzen, dient vastgesteld te worden welke parameters invloed hebben op de
hoogte van deze schaduwprijs. Op basis van expert judgement kan worden gesteld dat
de in Tabel 1 vermelde parameters van invloed kunnen zijn, in formulevorm:
MPG  f x1, x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 , x11 
Tabel 1 Parameters die MPG-schaduwprijs kunnen bepalen
Parameter
Type + hoeveelheid gevel
Type + hoeveelheid fundering
Type + hoeveelheid binnenwanden
Type + hoeveelheid dak
Type + aantal installaties
Bruto vloeroppervlak
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
Type bouw (nieuwbouw of renovatie)
Type gebouw (appartement, etc.)
Invoerder (aannemer, gemeente, etc.)
Gebruikte rekentool
Symbool
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
Voor het opstellen van een systeem met prestatie-eisen is het niet werkbaar om een
dermate gedifferentieerd systeem van schaduwprijzen, afhankelijk van 11 parameters,
te hanteren. Middels een statistisch onderzoek, en door gebruik te maken van eerdere
onderzoeken, wordt daarom geprobeerd het aantal afhankelijkheden te reduceren tot
een zo klein mogelijk aantal.
Parameterselectie
Uit een eerste analyse blijkt dat het type gebouw van grote invloed is op de schaduwpijs, zie Figuur 29. Bij met name vrijstaande woningen is er een aanzienlijk grotere
variatie in schaduwprijs, ook de gemiddelde schaduwprijs is hoger bij dit type woning.
Rijtjeswoningen hebben doorgaans de laagste schaduwprijs.
Elke parameter zal daarom per gebouwtype worden geanalyseerd. Van de in Tabel 1
genoemde parameters is een deel onbekend. Alle parameters worden in de volgende
subparagrafen alleen toegelicht voor het gebouwtype ‘vrijstaande woning’. Voor dit
gebouwtype zijn de meeste datapunten beschikbaar en kan dus de meest relevante analyse worden gemaakt. Data m.b.t. kantoren en andere woningtypes is niet gebruikt in
deze parameteranalyse.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
51/67
Figuur 28 MPG per gebouwcategorie
Type gevel
De relatie tussen de schaduwprijs van de gevel en de totale schaduwprijs is weergegeven in Figuur 30. Voor zover mogelijk is hierbij gedifferentieerd naar bekende gegevens van de gevel, in dit geval het type hoofddraagconstructie (staal- en betonbouw en
houtskeletbouw).
Enkele zaken vallen op:
 Hoofddraagconstructies met houtskeletbouw hebben een hogere totale schaduwprijs dan constructies met beton- en staalbouw; de schaduwprijs van de
gevel zelf is echter niet significant hoger. Uit een nadere analyse van de gebouwen met een houtskeletbouwconstructie blijkt dat het in alle gevallen gaat
om gebouwen met een hoge schaduwprijs voor installaties, doordat gebruik
wordt gemaakt van een WKO, zonnecollectoren of PV-panelen. Constructies
met houtbouw zijn vaker duurzaam gerealiseerde woningen, waarbij veel installaties onder andere t.b.v. een lage EPC zijn opgenomen;
 Er zijn weinig meetpunten beschikbaar, het is daardoor niet mogelijk om statistisch relevante conclusies te trekken;
 Omdat het type constructie alleen indirect (correlatie met type installaties) invloed heeft op de totale schaduwprijs, kan deze parameter buiten beschouwing
worden gelaten in de beschouwing van de totale schaduwprijs.
Gezien bovenstaande overwegingen wordt parameter X1 (type gevel) buiten beschouwing gelaten.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
52/67
Figuur 29 Relatie tussen constructietype en schaduwprijs
Type fundering
Voor de invloed van het type fundering op de totale schaduwprijs wordt onderscheid
gemaakt tussen funderingen op staal en funderingen op palen. Na analyse van de resultaten blijkt dat er te weinig datapunten zijn voor de categorie ‘op staal’ (2 gebouwen7)
om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Parameter X2 (type fundering) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Hoeveelheid binnenwanden
De relatie tussen de schaduwprijs van de binnenwanden en de totale schaduwprijs is
weergegeven in Figuur 31. Voor zover mogelijk is hierbij gedifferentieerd naar bekende gegevens van het aantal binnenwanden. In deze figuur valt een aantal zaken op:
 De variatie in schaduwprijs (tussen de 0,0 en 0,1) is zeer beperkt: binnenwanden hebben blijkbaar slechts een marginale invloed op de totale schaduwprijs;
 Als gevolg van deze beperkte schaduwprijs voor binnenwanden, is de variatie
in dezelfde orde van grootte als de significantie van de data. De schaduwprijs
wordt namelijk met twee cijfers achter de komma bepaald;
 De aanduiding van ‘weinig’ of ‘normaal’ ten aanzien de hoeveelheid binnenwanden is dermate subjectief ingevuld dat waarschijnlijk daardoor geen duidelijke correlatie is te vinden tussen de hoeveelheid binnenwanden en de schaduwprijs van de binnenwanden;
 Er zijn te weinig datapunten binnen de verschillende categorieën om statistisch
betrouwbare conclusies te kunnen trekken.
Parameter X3 (hoeveelheid binnenwanden) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
7
Nogmaals: deze aantallen komen voort uit alleen de groep ‘vrijstaande woningen’.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
53/67
Figuur 30 Relatie tussen binnenwanden en schaduwprijs
Type dak
Voor de invloed van het type dak op de totale schaduwprijs wordt onderscheid gemaakt tussen platte en hellende daken. Na analyse van de resultaten blijkt dat er te
weinig datapunten zijn voor de categorie ‘plat dak’ (2 gebouwen) om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Parameter X4 (type dak) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Type installaties
Voor de invloed van het type installaties op de totale schaduwprijs wordt onderscheid
gemaakt tussen vier categorieën: geen installaties, PV-panelen, WKO of een combinatie van deze systemen. Na analyse van de resultaten blijkt dat er te weinig datapunten
zijn voor de categorieën ‘PV-panelen’ (0 gebouwen), ‘WKO’ (0 gebouwen) en ‘Gecombineerd’ (2 gebouwen) om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Parameter X5 (type installaties) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Bruto vloeroppervlak
De relatie tussen bruto vloeroppervlak (BVO) en schaduwprijs is weergegeven in Figuur 32. Op basis van een visuele inspectie volgt dat er geen duidelijke correlatie is
tussen BVO en schaduwprijs. Het ontbreken van zo’n correlatie is ook conform de
verwachtingen, omdat de schaduwprijs al genormaliseerd is voor BVO. Overigens valt
in het onderzoek wel op dat woningcategorieën met een groter BVO (bijv. vrijstaande
woningen) wel een hogere schaduwprijs kennen dan woningcategorieën met een kleiner BVO. Blijkbaar wordt dit verschil met name veroorzaakt door andere parameters,
zoals de installaties, de vloeren en het type gevel.
Parameter X6 (BVO) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
54/67
Figuur 31 Relatie tussen BVO en MPG
Energieprestatiecoëfficiënt
De relatie tussen de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en de schaduwprijs is weergegeven in Figuur 33. Voor zover mogelijk is hierbij gedifferentieerd naar gegevens die
invloed hebben op de EPC. Ook hier zijn te weinig datapunten binnen de verschillende
categorieën om statistisch betrouwbare conclusies te kunnen trekken.
De EPC (parameter X7) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Figuur 32 Relatie tussen EPC en MPG
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
55/67
Nieuwbouw of renovatie
Er zijn te weinig gegevens over renovatieprojecten (2 gebouwen) om statistische uitspraken te kunnen doen over de invloed van deze parameter. Het type project (parameter X8) wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Invoerder
Aannames die gemaakt worden door de invoerders – de human factor bij gebruik van
rekeninstrumenten – van de MPG-berekening zijn van invloed op de resultaten, zo
blijkt uit eerdere analyses8. Op basis van het huidige onderzoek zijn er te weinig gegevens beschikbaar om hier een statistisch betrouwbare analyse over uit te voeren. Bovendien dient de nauwkeurigheid geen invloed te hebben op een eventuele normstelling; de berekeningen kunnen eventueel via een toetsingsprocedure worden gecontroleerd op juistheid. Om deze reden wordt parameter X10 buiten beschouwing gelaten in
dit onderzoek.
Type tool
De invloed van het type tool is in eerder onderzoek ook vastgesteld9. Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de (gratis) MRPI-tool, GPR Bouwbesluit en GPR Gebouw en de DGBC- Materialentool. De laatste twee beschikken over de mogelijkheid
om vooringevulde velden voor standaard gebouwen in te stellen, waardoor de output
mogelijk minder variatie zou moeten kennen.
Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat deze drie tools, wanneer deze door dezelfde persoon worden ingevoerd, vrijwel geen variatie in uitkomst kennen. In principe
wordt dus geen invloed van het type tool verwacht. Echter, wanneer voor vrijstaande
woningen voor de drie genoemde types tools de schaduwprijs als 95 procent betrouwbaarheidsinterval wordt weergegeven, laat de DGBC Materialentool een ander beeld
zien dan de andere tools, zie Figuur 34. Bij nadere analyse blijkt dat deze uitkomst
wordt veroorzaakt door vijf uitschieters met een MPG van groter dan 1,2. Van al deze
uitschieters is de MPG-berekening niet zorgvuldig uitgevoerd. Uit een vergelijking van
de in- en uitvoer blijkt dat bepaalde aspecten dubbel of onterecht in de berekening zijn
opgenomen, waardoor een relatief hoge schaduwprijs behaald wordt.
8
9
Zie eindrapportage Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen, dd. 9 juli 2013.
Zie eindrapportage Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen, dd. 9 juli 2013.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
56/67
Figuur 33 Schaduwprijs voor verschillende types tools
Door de uitschieters te elimineren ontstaat een consistenter beeld, zie Figuur 35.
Figuur 34 Schaduwprijs voor verschillende types tools, zonder uitschieters
Met behulp van een variantie-analyse is de invloed van deze parameter nader onderzocht.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
57/67
Variantie-analyse overgebleven parameters
Omdat de parameters x1 tot en met x8 en x10 worden genegeerd, ontstaat de vergelijking:
schaduwprijs  f x 9 , x11 
Zodat de schaduwprijs alleen een functie is van het gebouwtype en mogelijk het type
tool. Middels een variantie-analyse is de invloed van het type tool onderzocht. Hierbij
is eerst een variantie-analyse met interactie tussen de parameters X9 en X11 uitgevoerd,
en daarna zonder interactie. De tabel met resultaten met interactie is weergegeven in
Tabel 2, de analyse zonder interactie in Tabel 3.
De kans op X9*X11 is groot genoeg om de interactie te verwaarlozen. In dat geval volgen de resultaten zoals opgenomen in Tabel 3.
Tooltype (parameter X11) heeft een verwaarloosbare invloed (kans is vrij groot, geen
significant verschil tussen types tools, zie Figuur 36).
Figuur 35 Resultaten variantie-analyse zonder interactie voor parameter X11, tooltype
Tabel 2 Resultaten variantie-analyse met interactie
Parameter Omschrijving
X11
X9
X9*X11
Aantal vrijheidsgraden
Type tool
2
Gebouwcategorie 3
6
Celverwachting
Kans op hogere waarde dan celverwachting
0.89
0.4137
2.05
0.1133
1.66
0.1405
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
58/67
Tabel 3 Resultaten variantie-analyse zonder interactie
Parameter Omschrijving
X11
X9
Aantal vrijheidsgraden
Celverwachting
Type tool
2
Gebouwcategorie 3
Kans op hogere waarde dan celverwachting
1.61
0.2062
3.58
0.0169
De parameter gebouwcategorie (parameter X9) heeft een niet-verwaarloosbare invloed.
Conclusie: de parameter gebouwtype is de enige resulterende van invloed zijnde parameter op de schaduwprijs.
Omat alleen parameter X9 (type gebouw) nog relevant is en van invloed op de schaduwprijs, geldt de volgende formule:
schaduwprijs  f x 9 
Voor parameter X9 zijn de 95-procent betrouwbaarheidsintervallen vastgesteld.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
59/67
Bijlage 5 Variatiestudie MRPI voor referentiewoningen
In 2013 is door bij stichting MRPI een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de variatie
in schaduwprijzen voor een aantal typen referentiewoningen. Deze studie is uitgevoerd
met versie 1.4 van de Nationale Milieudatabase. Deze databaseversie is van onvoldoende kwaliteit en compleetheid om conclusies aan de berekeningen te verbinden. De
verwachting is dat veel “vreemde” rekenresultaten met de toekomstige versie 1.6 verholpen zullen zijn.
Omdat de berekeningen wel inzicht verschaffen in de mogelijke variatie in schaduwprijzen, zijn deze berekeningen toch opgenomen in deze bijlage. Ter indicatie zijn de
verschillende schaduwprijzen in relatie tot het huidige onderzoek ook opgenomen in
onderstaande figuur.
Het volgende valt op:
 Voor vrijstaande woningen kent de variatiestudie van MRPI aanzienlijk lagere
schaduwprijzen dan het huidige onderzoek;
 Afgezien van één uitschieter bij hoekwoningen (een hoekwoning met gietbouw) komt de MRPI-analyse goed overeen met de voor dit onderzoek gebruikte berekeningen.
Figuur 36 Vergelijking huidig onderzoek en resultaten variantiestudie MRPI
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
60/67
Bijlage 6 Gebruik rekeninstrumenten en verbetermogelijkheden
Vraag:
Aantal respondenten:
Antwoorden:
Welk(e) rekeninstrument(en) heeft u gebruikt voor de MPGberekening?
11
Rekeninstrument
DGBC Materialentool
GPR Gebouw met MPG
GPR Bouwbesluit
MRPI
Alle drie de instrumenten
MRPI en DGBC Materialentool
Aantal bureaus dat dit
instrument gebruikt
3
1
2
2
1
2
De opstellers van MPG-berekeningen geven de volgende verbetermogelijkheden aan
voor de rekeninstrumenten:
 Zorg voor een goed werkende PDF- en printfunctie en heldere rapportages met
een overzichtelijke weergave van de invoer, de resultaten en de opbouw van de
schaduwprijs voor de verschillende gebouwdelen;
 De PDF-rapportage dient geschikt te zijn voor indiening en toetsing door
Bouw en Woning Toezicht. Nu ontbreken soms relevante of handige gegevens,
waardoor controle lastig is;
 Het indelen van de rekeninstrumenten conform Stabu-systemathiek zou prettig
zijn;
 De informatie over isolatie moet duidelijker: het is onduidelijk of de Rcwaarde of de dikte van de isolatie ingevuld dient te worden;
 In MRPI mist de optie om verschillende diktes voor materialen in te voeren.
Dit kan wel in de DGBC Materialentool en dat is prettiger;
 Neem de toelichtingen uit de ‘gids invoer milieuprestatieberekening’ over in
de rekeninstrumenten bij de regels waar dit van toepassing is;
 Zorg ervoor dat altijd het eindresultaat (de schaduwprijs) in beeld is, zodat je
sneller kan schakelen in het kiezen van materialen.
Gemeenten geven de onderstaande antwoorden voor verbetering van de rekeninstrumenten:
 Zorg voor meer eenduidigheid tussen de instrumenten, met name m.b.t. gelijksoortige splitsing van gebouwdelen en gelijksoortige output in rapportages.
Hoe meer en beter de informatie is gepresenteerd, hoe eenvoudiger de berekening ook te controleren is. Nu verschilt de informatie in de automatische rapportage sterk tussen de instrumenten. Eventueel kunnen gemeenten 1 instrument selecteren (die ze het beste vinden) en indieners verzoeken die te gebruiken (5 gemeenten);
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
61/67







De database en de rekeninstrumenten moeten verder ontwikkeld worden. Een
prestatie-eis in het Bouwbesluit zou hieraan bijdragen (2 gemeenten);
Maak een overzicht van de eigenschappen en verschillen (voordelen en nadelen) tussen de instrumenten (1 gemeente);
Afstemming van GPR Gebouw met MPG-berekening moet beter. De uitkomst
van de MPG-berekening moet sterker zichtbaar worden in de GPR-score (1
gemeente);
In de rekeninstrumenten moet de invuller beter van informatie worden voorzien hoe het instrument ingevuld dient te worden, bijvoorbeeld met informatie
over onderdelen die niet meegenomen hoeven te worden (1 gemeente);
De rekenprogramma’s moeten voor de gemeenten gratis worden (1 gemeente);
De berekening moet nader onderbouwd worden met de vermelding van de materiaaleigenschappen van de gebruikte materialen (1 gemeente);
Verschaf ontwerpers meer informatie op voorhand van materialen die bijdragen aan een goede score van de MPG (1 gemeente).
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
62/67
Bijlage 7 Aanbevelingen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Samenvatting van de aanbevelingen van gemeenten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zoals opgeschreven in de vragenlijsten:
 Neem prestatie-eisen / grenswaarden op, maak een concreet toetsingskader (7
personen);
 Het Ministerie dient beter het beoogde doel, het nut en de noodzaak uit te dragen richting gemeenten (politiek en ambtenaren), burgers, aannemers en adviesbureaus. Denk aan informatie over de noodzaak van het verminderen van
de milieubelasting van grondstoffengebruik (circulaire economie, schaarste
van materialen, etc.) zodat lokaal ook de urgentie wordt begrepen en er naar
wordt gehandeld bij de prioritering en budgettering van BWT-taken; ( 3 personen) ;
 Stel duidelijke regelgeving en eisen op, of schaf het af omwille van vermindering regeldruk (2 personen);
 Het is nu vervelend om aan aanvragers uit te leggen dat de MPG-berekening
wel opgesteld dient te worden, maar niet inhoudelijk getoetst zal worden, omdat er geen prestatie-eis is; Een berekening vragen zonder toetsingskader met
als doel gewenning is een omslachtige denkwijze (2 personen);
 Voorzie gemeenten van betere informatie voor het toetsen van de MPG en de
stand van zaken in de ontwikkeling van de MPG. Geef duidelijk aan wat er van
gemeenten op korte en middellange termijn verwacht wordt (2 personen);
 Communiceer duidelijker aan marktpartijen dat de MPG-berekening verplicht
is en verstrek hierbij goede informatie; (2 personen);
 Denk goed na over de resultaten van de evaluatie in relatie tot de privatisering
van bouwbesluittoetsing (2 personen);
 Vanaf een verwacht energieverbruik van 200.000 kWh per jaar een energiebesparingsonderzoek verplicht stellen bij de aanvraag of bouwmelding; (1 persoon);
 Zorg voor verdere ontwikkeling van rekenmethodes en de database; (1 persoon).
Samenvatting van de aanbevelingen van adviesbureaus en andere opstellers van MPGberekeningen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zoals
opgeschreven in de vragenlijsten:
 Bepaal een grenswaarde (2 personen);
 Schaf de MPG-berekening af (2 personen) ;
 Zorg voor een afstemming tussen de verschillende rekenpakketten voor wat
betreft de invoer, uitvoer en resultaten;
 Zorg voor een duidelijke norm/praktijkrichtlijn waarmee een MPG-berekening
op een uniforme wijze opgesteld kan worden;
 Voer GPR Gebouw in elke gemeente in, dus maak dit onderdeel van het
bouwbesluit. Je wordt hierdoor gedwongen om na te denken over de toepassing van materialen en toekomstig gebruik woning;
 Stel ook grenswaarden op voor andere functies dan woningen en kantoren;
 Stel voorbeelden beschikbaar en deel de resultaten (bijvoorbeeld maak een
overzicht uit de ingediende MPG berekening zodat inzichtelijk wordt welke
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
63/67










MPG-scores worden behaald op de verschillende gebouwtypen). Dit kan gebruikt worden bij nieuwe projecten om inzicht te krijgen of een berekende
MPG-score qua eindscore in de buurt komt van andere projecten (of dat er
misschien een rekenfout is gemaakt);
Een tip is om op basis van referentiegebouwen een benchmark te creëren
waardoor opdrachtgevers zelf prestatie-eisen op dit gebied gaan vragen;
De directe relatie tussen milieuprestatie en de energieprestatie (bv. bij zonnecellen) is iedereen duidelijk. Hierdoor is het eigenlijk onmogelijk om voor beide aspecten strenge eisen te stellen. Dit dient meegenomen te worden in de eisen voor de milieuprestatie;
Energie-arm en milieubesparend bouwen zonder technische - en/of mechanische lapmiddelen, hoogwaardig en luchtdicht isoleren ; met hoge kierdichtheid
en balansventilatie voor de techniek ; respectievelijk ramen voor de bewoner;
Beperk de MPG-berekening tot casco met een afleesbare en beheersbare berekening;
Voer de grenswaarde niet in voordat de economie goed is aangetrokken en de
bouw weer op gang is;
Leg beter uit wat de toegevoegde waarde is van de MPG-berekening. Zowel
opdrachtgevers als adviseurs snappen dit nu onvoldoende en het kost wel extra
geld;
Communiceer beter aan gemeenten dat ze moeten toetsen op aanwezigheid van
de MPG-berekening. Dit weten sommige gemeenten nu niet;
Denk goed na over het stellen van eisen. Er zitten nu nog haken en ogen aan de
rekenmethode. Bijvoorbeeld: hoe energiezuiniger, hoe slechter het MPG resultaat. Hoe groter de woning, hoe gunstiger het MPG resultaat;
Het maken van de berekening is erg ingewikkeld. Maar ook niet juist omdat
voor aanbesteding niet alle merken bekend zijn. Bovendien komt door Europa
in de toekomst nieuwe waarde aan. De subsidie die nu naar berekening, evaluatie en databank gaat kan beter gegeven worden aan ondersteuning van de
echte bouw;
Meer toelichting en controle op onderdelen die nu een bepaalde waarde claimen. Systematiek met chronologische en volledige invoer van alle bouwdelen.
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
64/67
Bijlage 8 Aanbevelingen van gemeenten t.a.v. hun eigen
organisatie
Samenvatting van de aanbevelingen van gemeenten aan gemeentelijke organisaties,
zoals opgeschreven in de vragenlijsten:
 Cursussen en opleiding volgen t.b.v. kennis voor inhoudelijke toetsing (5 gemeenten);
 Kennisontwikkeling van medewerkers (6 gemeenten);
 Ervaring opdoen door ermee te beginnen (2 gemeenten);
 Beleid en een toetsingskader opzetten en onderhouden (2 gemeenten);
 Meer voorlichting aan de aanvrager over energiebesparing en MPGberekeningen (1 gemeente);
 Wanneer de MPG een beoordelingscriterium wordt zal er capaciteit beschikbaar moeten komen (1 gemeente);
 Betere samenwerking en afstemming tussen beleid voor duurzaam bouwen en
toetsing en vergunningverlening (1 gemeente);
 In de overgang naar de regionale omgevingsdienst dient nog meer aandacht te
zijn voor afstemming beleid voor duurzaamheid en toetsing van aanvragen
voor een omgevingsvergunning (1 gemeente);
 Meer kennis over de MPG t.b.v. het vaststellen van beleid hoe we hiermee om
willen gaan (1 gemeente).
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
65/67
Bijlage 9 Aanbevelingen van gemeenten aan de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN)
Samenvatting van de aanbevelingen van gemeenten aan de VBWTN, zoals opgeschreven in de vragenlijsten:
 Zorg voor een eenduidige werkwijze t.a.v. de MPG door middel van overleg
met leden;
 Zorg voor vermindering van de vrijblijvendheid en bepleit voor duidelijkheid
in de regelgeving bij het Ministerie;
 De nut en noodzaak in een positieve zin uitdragen aan burgers, aannemers en
adviesbureaus;
 Kom op voor het belang van de bouwer;
 Zet een motiverend opleidingstraject uit van binnenuit voor gemeenten;
 Aanvragen en vergunningsadviezen koppelen aan toezicht met een toezichtsplan;
 VBWTN kan zich afvragen wat de toegevoegde waarde van de MPG is;
 Bepleit verdere ontwikkeling van de rekenmethode en de database;
 Zorg ervoor dat prestatie-eisen ingevoerd worden en de MPG opgenomen
wordt in de toetsingsmatrix;
 Nut en noodzaak agenderen op lokaal niveau bij politiek en bestuurders.
Communiceer de noodzaak van het verminderen van de milieubelasting van
grondstoffengebruik agenderen (circulaire economie, schaarste van materialen,
etc.) zodat lokaal ook de urgentie wordt begrepen en er naar wordt gehandeld
bij de prioritering en budgettering van BWT-taken;
 In de cursus die nu door VBWTN gegeven wordt, zou meer aandacht uit moeten gaan naar het belang en het nut van de MPG-berekeningen;
 Verzorg meer informatie naar gemeenten ter motivering / enthousiasmering
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
66/67
Afkortingen en begrippen
95 procent betrouwbaarheidsinterval
50 procent betrouwbaarheidsinterval
BNA
BVO
DGBC
EPC
Mediaan
MPG
MRPI
PV
SBK
VBWTN
WKO
Begrip in de statistiek. Het 95 procent betrouwbaarheidsinterval
is het gebied waarbinnen 95 procent van de waarden van de onderzochte parameter ligt, waarbij 2,5 procent van de waarden
lager is en 2,5 procent van de waarden hoger is dan het interval.
Begrip in de statistiek. Het 50 procent betrouwbaarheidsinterval
is het gebied waarbinnen 50 procent van de waarden van de onderzochte parameter ligt, waarbij 25 procent van de waarden
lager is en 25 procent van de waarden hoger is dan het interval.
Bond voor Nederlandse Architecten
Bruto Vloeroppervlak
Dutch Green Building Council
Energie Prestatie Coëfficiënt
Begrip in de statistiek. De mediaan geeft de middelste waarde
aan van een verzameling getallen, wanneer deze van hoog naar
laag of vice versa zijn gesorteerd. Voorbeeld: de rij 3 5 5 5 7 7 8
bestaat uit zeven getallen, de mediaan is het middelste getal, in
dit geval 5. Let op: de mediaan is niet hetzelfde als het gemiddelde.
Milieuprestatieberekening Gebouwen. Voor nadere uitleg, zie
paragraaf 2.1.
Verwijst naar: Stichting Milieurelevante Product Informatie
Photovoltaïsche energie: zonnepanelen
Stichting Bouwkwaliteit
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
Warmte Koude Opslag
Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 23 juni 2014
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra
67/67