KERKGROET OOSTERKERK

KERKGROET OOSTERKERKGEMEENTE
zondag 30 maart 2014
Pastores van onze gemeente zijn:
Ds A. den Besten, tel. 06-44997660 [email protected] werkt: maandag/dinsdag
Ds I. Epema,
tel. 4542366
Ds W. Hortensius, tel. 4524660
www.oosterkerk.nl
Voorgangers
Ouderling
Diakenen
Koster
Collecte
[email protected]
vrij: vrijdag
[email protected]
vrij: woensdag
IBAN wijkkas: NL23INGB0001158271
: 10.00 ds. Wim Hortensius
19.00 ds. Wim Hortensius
: 10.00 Nel van der Maden
19.00 Marinus Coree
: 10.00 Frederiek Woering, Cinta
Haryati
19.00 Hans Verheule
: Sari Alderliesten
: 1. Diaconie 2. Kerk
3. Werkgroep Prettige Vakantie Zwolle
BLOEMENGROET
Als groet van onze gemeente gaan de bloemen
naar: Irene Sloterdijk, Aureliavlinder 8,
Zwolle. Langs deze weg willen we onze
verbondenheid met elkaar tot uitdrukking
brengen.
DERDE COLLECTE
De 3e collecte door de wijkdiakonie bestemd voor de
Werkgroep Prettige Vakantie Zwolle. Deze werkgroep is gelieerd
aan de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL).
Jaarlijks organiseert deze werk-groep vakanties voor gezinnen
die moeten “leven” van een bijstandsuitkering. De protestantse
gemeente van Nes (Ameland) stelt hiervoor een stacaravan
beschikbaar. De werkgroep regelt de indeling van de vakanties
en betaalt de reiskosten, verzekering e.d. De wijkdiakonie
beveelt deze kollekte van harte bij u aan. Uw mogelijke extra
gift kunt u rechtstreeks overmaken naar:
Prettige Vakantie’, Zwolle, IBAN: NL51RABO0170789462.
40DAGENTIJD- MOLDAVIË ACTIE.
De Z.W.O. heeft vandaag, 30 maart, een spreker voor na de
dienst uitgenodigd, mevr. Gre Kornelius. Zij komt ons wat
vertellen, aan de hand van een eigen PowerPoint presentatie,
over het thuiszorg project van Kerk in Actie voor arme ouderen
in Moldavië. Veel oudere Moldaviers zijn ondervoed, arm en
eenzaam. “Bethania”, partner-organisatie van Kerk in Actie
biedt thuiszorg, een warme maaltijd en sociaal contact. Gre
Kornelius was jarenlang werkzaam bij Kerk in Actie, ze was o.a.
verantwoordelijk voor projecten in Oost-Europa. Sinds 2000
bezocht zij Moldavië 15 keer, zij kan u daarom veel van de
achter-gronden van dit project vertellen. Welkom, na een kopje
koffie, na de dienst, in de kerkzaal.
De Z.W.O.commissie
TAIZÉVIERING OP 30 MAART
Eenmaal in de zes weken is er een Taizéviering in de Grote
Kerk om 16.30 uur. Vandaag, zondag 30 maart opnieuw.
Vrijwilligers bereiden die voor in de sfeer van de gemeenschap
van Taizé: liederen, lezingen, gebed en stilte. De muziekgroep
staat o.l.v. Toon Hagen. Wie mee wil musiceren, kan vanaf
15.00 uur terecht.
DANK
Er is intens met ons meegeleefd tijdens de ziekte en na het
overlijden van Ineke Schoorel. Door alle brieven, kaarten en
gesprekken hebben we ervaren hoeveel Ineke heeft betekend
voor velen die ze op haar levenspad ontmoet heeft. We zijn
heel dankbaar voor alle aandacht en voor de overweldigende
Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk
belangstelling en aan-wezigheid bij de dankdienst voor haar
leven, op 7 februari in de Oosterkerk. We voelen ons erdoor
gedragen en gesterkt.
Namens de familie: Chica van Dam
DOPEN
Volgende week, zondag 6 april zal geen doopdienst zijn. Er zijn
geen dopelingen aangemeld.
WIJ GEDENKEN
Op zaterdag 22 maart is een einde gekomen aan het leven van
Menno Egbert van Oel. Hij was 51 jaar. Menno is
Gereformeerd predikant geweest in onze Oosterkerkgemeente
van 1997 tot 2004. Zijn eerste gemeente was Krommenie.
Vanaf 2009 was hij predikant van de Hervormde Gemeente
Aduard, Den Ham en Fransum en daarnaast, vanaf 2012, ook
van de Protestantse Gemeente Ezinge e.o. Na een hartinfarct in
2012 was Menno weer voorzichtig begonnen te werken. Begin
dit jaar werd hij getroffen door een beroerte, later weer door
een hartinfarct en tenslotte kwam het verbijsterende bericht dat
hij leed aan asbestkanker.
Menno was een gedreven predikant. Zijn preken werden
gekenmerkt door zorgvuldige taal, waarbij hij gebruik maakte
van zijn grote kennis op het gebied van theologie, ethiek en
cultuur. Hij was trouw in zijn pastoraat. Menno hield er van om
samen met anderen te zoeken naar de zin van geloven in deze
tijd. Hij kon ook mooi zingen. Van nature was hij wat verlegen.
In zijn periode in de Oosterkerk ontstond de federatie tussen de
Gereformeerde Oosterkerkgemeente en de Hervormde
Gemeente Wijk V. Dit samengaan bracht veel spanningen met
zich mee, waar ook Menno van te lijden had. Nadat hij afscheid
had genomen van de Oosterkerkgemeente bleef hij met zijn
vrouw en kinderen aan de Brederostraat wonen. Hij begon weer
te studeren, wat onder andere resulteerde in een masterscriptie
Religiestudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Over
burgers en buitenlui’. Menno bleef actief als schrijver en
columnist, soms scherp, vaak humoristisch, onder andere in de
Gaandeweg. Hij was eindredacteur van het tijdschrift ‘Zin in
zorg’. Twee jaar geleden verscheen het boek ‘De wereld in
huis’, waarin Menno schreef over buitenlandse studenten aan
de Theologische Universiteit van Kampen. Met veel enthousiasme begon hij vijf jaar geleden als predikant in Aduard en
later ook in Ezinge. Het gezin ging wonen in Groningen (Het
Roege Bos 30, 9745 DZ).
Wat is zijn onverwachte overlijden ingrijpend en verdrietig, in
het bijzonder voor zijn vrouw Lieke Werkman en hun kinderen
Francine en Ritso. En voor de vele mensen met wie Menno
verbonden was.
Wij zijn hem dankbaar voor het vruchtbare werk in de
intensieve jaren waarin hij onze Oosterkerkgemeente heeft
gediend.
Menno is afgelopen vrijdag 28 maart begraven in Hoogkerk, na
de afscheidsdienst in Aduard.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw
kijkend kind’ (Huub Oosterhuis).
De dragende kracht van de Eeuwige wensen wij toe aan allen
die Menno missen, in het bijzonder aan Lieke, Francine en
Ritso.
Namens de kerkenraad, ds.Wim Hortensius
Op dinsdag 25 maart is overleden Maria Rodenburg-van der
Steen, in de leeftijd van 98 jaar. Rie werd geboren in Leiden.
Vlak voor de oorlog trouwde zij met Wim Rodenburg. Zij
kwamen te wonen in Voorburg, spannende jaren. Na de oorlog
hebben zij enkele jaren in Indië gewoond, daarna in Haarlem,
Middelburg en het laatst in Zwolle. Hier kwamen zij te wonen
aan de Ruusbroecstraat. Rie was naaister van beroep. Zij hield
van gezelligheid en leefde altijd erg mee met haar familie en
vrienden. Tot haar grote verdriet kwam Jan in 1995 te
overlijden. Zij hadden geen kinderen. De laatste jaren woonde
Rie in de Rivierenhof. Zij was een gelovige, blijmoedige vrouw.
Komende dinsdag 1 april zal Rie in besloten kring worden
begraven. Moge de liefde van de Eeuwige allen die haar missen
troosten en bemoedigen.
ds.Wim Hortensius
40-DAGENTIJD OCHTENDDIENSTEN
Vandaag is de vierde zondag van de 40-dagentijd. Het thema
dit jaar is Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. We volgen
Jezus op zijn weg naar Jeruzalem, aan de hand van de
vertellingen in het evangelie van Matteüs. Terwijl om hem heen
veel rumoer en onrust is, zoekt
Jezus steeds weer de stilte om het doel van zijn tocht helder
voor ogen te houden. Bij alle verhalen zijn ook dit jaar
schilderingen gemaakt door gemeenteleden die we samen met
de kinderen bekijken. De kinderen zullen gedurende zes weken
een Palmpaasstok steeds verder optuigen en er op Palmpasen
mee zwaaien. In de kinder-dienst wordt gewerkt aan een
kerkraam met dezelfde afbeeldingen van de verhalen als die in
de kerk te zien zijn. Iedere week komt er een stukje bij en zo
groeit het raam.
40-DAGENTIJD VESPERS
‘s Avonds om 7 uur is er in de 40-dagentijd telkens een vesper,
met ruimte voor stilte en overdenking van de Ik-ben-woorden
uit het Johannesevangelie. Dit zijn ook de dagteksten van het
40-dagentijdboekje. Het brood, de wijnstok, de deur; bij al deze
verschillende beelden die Jezus gebruikt om iets te zeggen over
zichzelf en zijn weg, willen we stilstaan. Enkele liederen uit het
nieuwe liedboek keren in iedere vesper terug als een rode
draad. We vormen aan het eind van de viering een kring op het
liturgisch centrum voor de gebeden en de afsluiting. Een
avonddienst is weer heel anders van sfeer en de muziek klinkt
anders. U bent van harte welkom om dit mee te maken.
Vanavond staat het beeld van de deur centraal. Voorganger is
ds. Wim Hortensius.
18+ GROEP
Komende dinsdagavond 1 april komen de jongeren van de 18groep weer samen, om 20.00uur bij Marion en Jean-Luc, meer
inlichtingen bij ds.Wim Hortensius
‘ANDERS IN DE KERK’
Op donderdagavond 10 april a.s. houden we weer een ontmoeting in het kader van geloof, kerk en homoseksualiteit. De
bedoeling is om ervaringen te delen rond een aansprekend
thema. Nadat we de afgelopen bijeenkomsten hebben
gehouden in de Oosterkerk zal deze bijeenkomst weer
plaatsvinden in het gebouw van het COC, Kamperstraat 17. We
beginnen om 20.00u. Iedereen is van harte welkom, ook als je
nog niet eerder bent geweest, je hoeft je niet van te voren op
te geven. Meer inlichtingen bij ds.Wim Hortensius
([email protected] of tel.4524660)
VEILING VOOR OEKRAÏNE
Zondag 6 april houdt de Oekraïnegroep een veiling. Wilt u uzelf
verwennen met een diner, een middagje oppas-sen of een
huiskamerconcertje? Enthousiaste Oekraïne-gangers regelen dit
voor u! Ook verkopen ze schilderijen, cursussen en mooie
armbandjes. Bij de deur vindt u een lijst met alle items die
geveild zullen worden. U bent volgende week had de dienst van
harte welkom!
PRAKTISCH KERK ZIJN IN DEZE TIJD
Wat kan de kerk in deze tijd betekenen voor de noden van de
mensen in en buiten de kerk? Wat is wezenlijk voor het kerk
zijn in relatie tot praktisch diaconaal handelen? En wat kunnen
we als kerk doen/betekenen voor de mensen in onze eigen stad
Zwolle?
Joke Wisseborn van het Leger des Heils Ijsselland zal vanuit
haar eigen ervaring hierover een lezing geven en met ons in
gesprek gaan.
Deze lezing is de derde bijeenkomst in de reeks “Zin in kerk”,
over de zin die mensen vandaag ervaren in de kerk. Deze
bijeenkomst staat open voor iedere belangstellende en vindt
plaats op dinsdagavond 8 april van 20.00 tot 22.00 uur in de
Oosterkerk. De toegang is gratis! Iedereen dus van harte
welkom!
Nadere informatie: Bert van de Venis
OUDERENSOOS
Woensdag 2 april 2014.
Ouderensoos in de Jeruzalemkerk, aanvang 14.15 uur.
Gasten van harte welkom.
Roely Schouwstra.
PASSIEMUZIEK
In de Oosterkerk, Bagijnesingel 17 in Zwolle, wordt op de
avond van Palmpasen, zondag 13 april a.s., om 19.00 uur een
kerkdienst gehouden waarin de Zwolse Cantorij moderne
passiemuziek zingt. In de Engelse kerkmuziek-traditie is sprake
van voortdurende vernieuwing. De Britse componist Alan
Bullard, bv., geboren in 1947 in Londen, schrijft muziek die
uitgevoerd en toegepast kan worden in de liturgie van
kerkdiensten. Eén van zijn werken is "Wondrous Cross",
uitgekomen in 2011, dat de zeven kruiswoorden van Christus
als kern heeft. De zeven kruiswoorden zijn de laatste uitspraken
van Jezus, als hij aan het kruis hangt. Iedereen is van harte
welkom deze nieuwe vorm van liturgie en muziek te ervaren.
Aan de dienst werken behalve de Zwolse Cantorij o.l.v. Rudie
Altelaar ook ds. Hortensius mee die de dienst zal leiden en
Marijn de Jong die de orgelbegeleiding zal verzorgen.
PAASONTBIJT
Zondag 20 april, 1e paasdag, bent u van harte welkom bij het
paasontbijt. Het ontbijt begint om 8.00 uur in de Bagijnehof bij
de Oosterkerk.
Omdat we graag willen weten hoeveel boodschappen we
moeten halen, vragen we u wel om zich op te geven.
Dit jaar zal er bij het ontbijt een bus staan voor een vrije
bijdrage.
U kunt mailen of bellen:
Hettie de Ruiter - [email protected] tel. 4541311,
Hans van Berkum - [email protected], tel. 4213396.
Er liggen ook intekenlijsten in de Bagijnehof.
VERBINTENIS EN INTREDE
Zoals vorige week reeds vermeld zal de intrede van ds. Andries
den Besten in de Protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen 6
april plaats vinden.
De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Dorpskerk
te Maarsbergen, Woudenbergseweg 54. Wie het wil meemaken
is van harte welkom.
GEVRAAGD
Bezorgers voor de Bagijn, post en verjaardagskaarten voor Van
Hille Gaerthe- en C.van Bruggenstraat en voor H.Roland
Holststraat eo. Elk ongeveer 15 adressen.
Opgave: [email protected] of tel.4532739.
Kerkgroet
 Kopij moet donderdags voor 12.00 uur aangeleverd zijn op
[email protected]
Graag in onderwerp de datum van
plaatsing vermelden.
 Wilt u de kerkgroet wekelijks voor het weekend thuis per email
ontvangen, stuur dan een email aan: [email protected] ;
onderwerp: “Kerkgroet” .
Deze kerkgroet is samengesteld door Gerard Bielderman.