(GVV) - Fusie met MSS

PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie
18 december 2014
Onder embargo tot 17u40
ASCENCIO WORDT EEN
OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV)
FUSIE MET MSS
Statutenwijziging
Op 28 oktober 2014 heeft de FSMA onder bepaalde opschortende voorwaarden aan Ascencio een
vergunning verleend als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“openbare GVV”),
overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen (“GVV-Wet”).
De buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 heeft de statutenwijziging van
Ascencio met het oog op de verandering van het openbaar vastgoedbevakstelsel
(Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal) naar het openbaar GVV-stelsel
(Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend en alle opschortende voorwaarden
waaraan de statutenwijziging en de vergunning van de FSMA werden onderworpen aldus zijn
vervuld, geniet Ascencio onmiddellijk vanaf heden het statuut van openbare GVV.
Ascencio is verheugd met dit nieuwe statuut. Zij zal haar operationele activiteiten als
vastgoedvennootschap op efficiënte wijze kunnen voortzetten.
Zij bedankt haar aandeelhouders voor hun steun bij deze statutenwijziging.
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4
6041Gosselies
tel +32 (0) 71 91 95 00
fax +32 (0) 71 34 48 96
TVA : BE 0881.334.476
RPM Charleroi
www.ascencio.be
18 december 2014
Onder embargo tot 17u40
Toegestaan kapitaal en inkoop van eigen aandelen
De buitengewone algemene vergadering van heden heeft ook de verlenging goedgekeurd van de aan
de statutaire zaakvoerder verleende machtigingen inzake toegestaan kapitaal en de aankoop, de
overdracht en het in pand nemen van eigen aandelen.
Fusie met MSS
Ascencio is heden ook overgegaan tot de fusie door opslorping van één van haar
dochterondernemingen, de NV Moyennes Surfaces Spécialisées (« MSS »).
MSS bezit een dertigtal handelspanden verdeeld over vijf sites naast de Cora-shoppings van
Anderlecht (5.000 m2), Châtelineau (21.000 m2), La Louvière (18.000 m2), Messancy (17.000 m2) en
Rocourt (6.600 m2).
Aangezien Ascencio nu alle aandelen van haar dochteronderneming bezit, vormt de verrichting een
verrichting die wordt gelijkgesteld met een fusie in de zin van artikel 676, 1°, van het wetboek van
vennootschappen. Ingevolge deze geruisloze fusie, wordt het volledige vermogen (activa en passiva)
van MSS overgedragen aan Ascencio. Deze fusie gaat niet gepaard met de uitgifte van nieuwe
aandelen.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Marc BRISACK1
Algemeen directeur
Tel : 071/91.95.00
[email protected]
1
Stéphanie VANDEN BROECKE
Juridisch directeur
Tel : 071/91.95.00
[email protected]
Zaakvoerder van Somabri bvba
Page 2/2