BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online
4e JAARGANG
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
N. 191
Openbare aanbesteding
AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT
N. 517961
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor Facilitair Management
Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel
Contact: Team Aanbestedingen
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182135
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
2014/HFB/OA/30315 - Leveren van vlees, gevogelte, wild, gehakt en beleg.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: verschillende gebouwen van de Vlaamse Overheid
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van vlees, gevogelte, wild, gehakt en beleg.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: 2014/HFB/OA/30315 - leveren van vlees, gevogelte, wild en gehakt.
Korte beschrijving:
leveren van vlees, gevogelte, wild en gehakt.
Perceel 2: 2014/HFB/OA/30315 - leveren van beleg.
Korte beschrijving:
leveren van beleg.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/10/2014 - 09:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/10/2014 - 09:45
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 01/10/2014 - 09:45
Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 - 1000 Brussel - lokaal 5 E01.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Er wordt een informatievergadering voorzien op 17/09/2014 om 10 u op het onderstaand adres:
Boudewijngebouw
Verdieping 5 - Lokaal 5.E.02
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
De vragen dienen per mail bezorgd te worden uiterlijk tegen 12/09/2014, mailadres: [email protected]
Tijdens de informatievergadering worden geen bijkomende vragen beantwoord en worden er ook geen vragen meer aanvaard. Bij het indienen van de vragen dient het besteknummer
als referentie vermeld te worden.
De antwoorden worden ook gepubliceerd op https://enot.publicprocurement.be/
Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht.
De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie.
De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden
opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek.
De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB van 15
juli 2011.
Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS
N. 517998
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 2
le Logement Molenbeekois
Sint-Jan-Baptistavoorplein, BE-1080 Brussel
Contact: Claude Magotteaux
Tel: +32 24140372 Fax: +32 24140263 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Installatie van balansventilatiesystemen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: J. Dubrucqlaan, 184 tot 198 te 1080 Brussels
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Copy Installatie van balansventilatiesystemen
in een gebouw met 64 woningen aan de
Jean Dubrucqlaan 184 tot 198 te
1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 159140 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of
administratieve overheid is uitgereikt.
art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
waaruit blijkt dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervr wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is
door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen
van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes.
art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het
land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vr de uiterste ontvangstdatum van de offertes
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
agréatie
D18 Klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/2014 - 15:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/09/2014 - 15:00
Plaats: Le Logement Molenbeekois
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00694061/2014014463
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060E040F0075
- 130114_Dubrucq pair - double flux_schéma installation 194-190.zip - 130114_Dubrucq pair - double flux-étage étage type 184-190.zip - 130114_Dubrucq pair - double flux-étage
Toit 184-190.zip - DOCUMENTS DU MARCHE.zip - Métré récapitulatif (annexe II).zip - Instructions soumissionnaires (annexe III.3).zip - Plan sécurite ( annexe III.6).zip DOCUMENTS MARCHE NL.zip - instruct° soumissionnaires (bijlage III.3).zip - métré récapitulatif (bijlage III.2).zip
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
MRMP-N/A - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE
OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE VAREND MATERI
N. 517975
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-N/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Verwerving
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Sampermans Morgan Emiel
Tel: +32 27017369 Fax: +32 27016682 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van wisselstukken voor boten en vaartuigen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Meerjarige overeenkomst (2015-2018) van leveringen tegen prijslijst betreffende het leveren van wisselstukken voor de boten en vaartuigen (met inbegrip van hun
motoren en aanhangwagens) in gebruik bij Defensie.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: één perceel.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: BOTEN, WISSELSTUKKEN en AANHANGWAGENS
Korte beschrijving:
BOTEN, WISSELSTUKKEN en AANHANGWAGENS
Hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen 1.00 en 1.01 EUR .
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 3
Perceel 2: MOTOREN
Korte beschrijving:
MOTOREN
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 308000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/10/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/10/2014 - 10:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 07/10/2014 - 10:30
Plaats: Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, ingang C, Eversestraat 1, 1140 EVERE
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De informatievergadering wordt georganiseerd op dinsdag 26 augustus 2014 om 10.00 uur in Zeebrugge (Zie bestek)
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
IGEAN DIENSTVERLENING
N. 517987
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
IGEAN Dienstverlening
Doornaardstraat 60, BE-2160 Wommelgem
Contact: Rudy Weuts
Tel: +32 33500835 Fax: +32 33533410 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aartselaar, omgevingswerken gemeentelijk technisch centrum Oudestraat
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De werken omvatten:
-De voorbereidende werken (opbraakwerken, .)
-Het uitvoeren van het grondverzet (af- en uitgraven, ophogen, .)
-Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen en in gewapend beton
-Aanleggen van een DWA en RWA riolering in PVC
-Aanleggen van een RWA overstortleiding in beton
-Leveren en plaatsen van lijnvormige elementen
-Leveren en plaatsen afsluitingen en poorten
-Leveren en plaatsen van straatmeubilair (fietsenstalling en -staanders, stootpalen, .)
-Leveren en plaatsen ondergronds bufferbeken in PP
-Leveren en plaatsen van keerwand in prefab betonblokken
-Bouwen van retentieconstructie in gewapend beton
-Leveren en plaatsen van signalisatie (verkeersborden)
-Uitvoeren sleufherstellingen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
categorie C klasse 3 of hoger
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 50 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Aankoop digitale versie
Bedrag: 50,00 euro
Rekeningnummer: 091-0122625-46
Mededeling overschrijving: AAR07002 + uw e-mailadres (als het @ symbool niet wordt toegestaan in de overschrijving, mag u hiervoor een spatie gebruiken)
Na ontvangst van de betaling worden de download instructies naar dit e-mailadres verzonden.
Aankoop op papier (afhaling te Wommelgem)
Bedrag: 150,00 euro (contant te betalen bij afhaling)
Gelieve bij de afhaling het e-mailadres op te geven naar waar IGEAN de digitale versie van de meetstaat kan opsturen.
Aankoop op papier (bezorging per post)
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 4
Bedrag: 160,00 euro (bedrag incl. portkosten)
Rekeningnummer: 091-0122625-46
Mededeling overschrijving: AAR07002 + uw e-mailadres (als het @ symbool niet word toegestaan in de overschrijving, mag u hiervoor een spatie gebruiken)
Na ontvangst van de betaling wordt de digitale meetstaat per e-mail aan u bezorgd.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00670076/2014014457
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
VZW ANKERWIJS
N. 518015
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
vzw Ankerwijs
Dianalaan 151, BE-2600 Berchem
Contact: vzw Ankerwijs
Jan Cox
Tel: +32 33208160
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Geschiktmakingswerken van schoolgebouw G incl. ruwbouw, afwerking en technieken; afbraak van pastorij en bijgebouwen en inrichting van een natuurspeelplaats
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Basisschool Het Hinkelpad, Geluwestraat 4, 2600 Berchem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Geschiktmakingswerken van schoolgebouw G incl. ruwbouw, afwerking en technieken; afbraak van pastorij en bijgebouwen en inrichting van een natuurspeelplaats.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
cat. D, klasse 4
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/09/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 242 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: 242 euro (incl. btw en verzendingskosten) via overschrijving op rekeningnr. IBAN BE 74 7512 0439 5107 of gratis per mail
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/09/2014 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 18/09/2014 - 14:00
Plaats: vergaderlokaal van vzw Ankerwijs, Dianalaan 151, 2600 Berchem
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00776546/2014014443
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
SCRL LA MAISON SERESIENNE
N. 518023
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SCRL La Maison Seresienne
Place des Verriers 11, BE-4100 Seraing
Contact: Madame Bertocchi Franca, Directrice gérante
Tél: +32 43372900 Fax: +32 43378423 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=303134
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
MARCHE STOCK DE TRAVAUX D'ENTRETIEN 2014-2018 : ENDUISAGE INTERIEUR, PEINTURE, REPARATION DE BETON ET ELIMINATION DE
GRAFFITIS
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: A 4100 SERAING et 4120 NEUPRE
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Adjudication ouverte pour les travaux de remise en état des murs et plafonds, des bétons de façade, ainsi que l'élimination de graffitis dans les logements sociaux de la
Maison serésienne. Marché à bon de commande pour 4 ans, sans possibilité de reconduction.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 5
Voir description succinte, II.1.5
Valeur éstimée Hors TVA: 200000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- Une déclaration sur l'honneur implicite (via le formulaire d'engagement) que le soumissionnaire de ne se trouve dans aucune des situations visées aux articles 61 à 63 de l'Arrêté
royal du 15 juillet 2011 et s'engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. - Une attestation avec tampon sec de l'Office national de
Sécurité sociale se rapportant à l'avant dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.
III.2.2. Capacité économique et financière:
- une déclaration bancaire selon le modèle annexé (annexe 3 de l'AR du 15/07/2011) - une fiche signalétique en cas de sous-traitance
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie D13 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation
d'entrepreneurs de travaux.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/09/2014 - 11:00
Documents payants:Oui.
Prix: 25 EUR.
Conditions et mode de paiement: Le dossier doit être réclamer par mail à l'adresse suivante [email protected] Il peut être envoyer au soumissionnaire par la poste au prix de
25 euros. Il peut également être enlevé au secrétariat technique de la société pour le prix de 20 euros.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/09/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 18/09/2014 - 11:00
Lieu: Au siège de la société, salle du Conseil d'administration (2ème étage)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
COMMUNE D'YVOIR
N. 518000
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune d'Yvoir
place de l'Hôtel de ville 1, BE-5530 YVOIR
Contact: Monsieur Jean-Pol Boussifet
Tél: +32 82610330 Fax: +32 82610311 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.yvoir.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Travaux de voirie rue du Calvaire à Mont
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: YVOIR
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Travaux de voirie rue du Calvaire à Mont
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
-dénomination, forme juridique, adresse complète des sièges social et d'exploitation, nationalité de l'entreprise.
-par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et 2 de l'AR
du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à
la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de
cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc qui lui donne un accès sécurisé aux bases
de données fédérales en matière de sécurité sociale. L'attention est attirée sur le fait que, à quel que stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le
soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. Est une cause d'exclusion le fait, pour un soumissionnaire, d'avoir des dettes sociales au sens
de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de l'article 30 bis de la loi du 27.06.1969 tel que modifié ( lois des 27 avril 2007 et 21 décembre 2007 et arrêté
royal du 27 décembre 2007)
- La vérification de la situation des soumissionnaires en matière d'obligations fiscales sera effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 63 de l'A.R.
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics.
III.2.2. Capacité économique et financière:
joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en Catégorie Classe 1
C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en Catégorie Classe 1
C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 59.00 EUR.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 6
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Par virement sur le compte BE60- 091-0008480-70 de l'inasep en indiquant avec précision le motif du paiement (VE-13-1582)
Les entreprises ayant acheté les documents reçoivent le métré sous format informatique (compatible avec 3P) sur une clé USB.
Lors de l'ouverture des offres format papier, ils remettront en plus la soumission sur la clé USB.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 23/9/2014 - 10:00
Lieu: Commune d'Yvoir,SALLE DU CONSEIL , place de l'Hôtel de ville 1 à 5530 YVOIR
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNE
N. 517981
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Marche-en-Famenne
Rue du Commerce 17, BE-6900 Marche-en-Famenne
Contact: Madame Josette Mahy
Tél: +32 84327040 Fax: +32 84327049 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.marche.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux et certains bâtiments du CPAS en 2015.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Dans la Ville de MARCHE-EN-FAMENNE
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux et certains bâtiments du CPAS en 2015.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Fourniture d'une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation visée par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Certificat ONSS
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire:
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux;
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave.
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale.
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts.
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Renseignements et formalités pour évaluer se ces exigences sont remplies :
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Min 1 attestation.
III.2.3. Capacité technique:
Renseignements et formalités pour évaluer se ces exigences son remplies :
Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des
attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une
déclaration du fournisseur.
Min. 3 attestations
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/9/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
sur demande
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/9/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 18/9/2014 - 14:00
Lieu: Salle de mariages - Maison Jadot - 17 rue du Commerce - 6900 Marche
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS
N. 517999
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province du Hainaut, Office central des achats
Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS
Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA).
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 7
Tél: +32 65382428 Fax: +32 65382258 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404952
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Dossier 24586 : acquisition de matériel horeca
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: territoire hennuyer
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
acquisition de divers matériel de cuisine
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: cuiseur à pâtes électrique
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 826 EUR .
Lot 2: cellule de refroidissement rapide
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 2479 EUR .
Lot 3: marmite ronde électrique 60 L chauffage indirect sur meuble
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 5785 EUR .
Lot 4: machine à emballer sous vide (gaz)
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 2148 EUR .
Lot 5: Friteuse gaz 2 cuves 15 L sur armoire
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 2479 EUR .
Lot 6: table réfrigérée ventilée pour préparation de sandwichs avec console pour bacs GN 1/3
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 2479 EUR .
Lot 7: vitrine réfrigérée par ventilation à 3 niveaux avec cuve et souvassement neutre
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 8265 EUR .
Lot 8: sertisseuse sous vide
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 4958 EUR .
Lot 9: cuiseurs basse température
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 3000 EUR .
Lot 10: thermomix
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 1700 EUR .
Lot 11: fabrication de glace pilée
Description succincte:
comprenant 1 machine à glaçons et 1 broyeur à glace
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 6000 EUR .
Lot 12: turbine sorbetière émulsionneuse
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 3875 EUR .
Lot 13: moulin automatique
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 1700 EUR .
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 45694 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Attestation sur l'honneur Le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à
l'article 61 §1 et 2 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011. L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s)
soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires (attestation de casier vierge). La vérification de la situation fiscale sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application
DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne joint à son offre selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres,
selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le
soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles
selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres.
III.2.2. Capacité économique et financière:
néant
III.2.3. Capacité technique:
néant
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/09/2014 - 14:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0 EUR.
Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : [email protected] ou par fax 065/38
22 58. Dès réception de celle-ci, le document vous sera envoyé par courrier électronique. INDIQUER clairement le n° de référence du dossier ( 24586) et vos coordonnées complètes :
adresse, téléphone, fax, mail, nom. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/09/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 18/09/2014 - 14:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO WEST
N. 517929
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Oude Gentweg, 75A, BE-8000 BRUGGE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 8
Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Dhr. Fernand PASCAL, attaché
Tel: +32 50441873 Fax: +32 50441866 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182129
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Brugge - Zandstraat 150 - Gesloten onthaalcentrum voor illegalen - Vervangen van een waterverzachter
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brugge - Zandstraat 150
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Brugge - Zandstraat 150 - Gesloten onthaalcentrum voor illegalen - Vervangen van een waterverzachter
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/09/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 20.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het
bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN
GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus 2 - 1060 Brussel - Tel : +32 2 541 66 11 - Fax : +32 2 541 59 51 - E-mail : [email protected] - Bankrekening : IBAN BE47
6790 0007 5980 - BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 15/09/2014 - 10:00
Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75 a - aanbestedingszaal (gelijkvloers)
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publiek
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VZW INTERNAAT DE LA SALLE
N. 518021
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VZW Internaat De La Salle
Watergraafstraat 10, BE-9000 Gent
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervangen dakdichting en vervangen lift - PERCEEL 1. BOUWWERKEN EN DAKWERKEN
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Internaat De La Salle, Watergraafstraat 10, 9000 Gent
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bouwkundige aanpassingen van liftschacht en vernieuwen dakbedekking platte daken
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
klasse 1 o.cat. D8
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/09/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 57.24 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: vooraf te betalen via overschrijving op rek.nr. BE 41 390074132610 van DG&P Architecten
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 22/09/2014 - 10:00
Plaats: Internaat De La Salle, Watergraafstraat 10, 9000 Gent
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00670539/2014014473
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 9
ARCHITECTENBUREAU BOGAERT KOEN
N. 517931
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Architectenbureau BOGAERT KOEN
DRIEGAAIENSTRAAT 7, BE-9100 SINT NIKLAAS
Contact: Bogaert Koenraad
Tel: +32 37777583 Fax: +32 37776014 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.koenbogaert.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
7SP.nb1
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
algemene aanneming ruwbouw, technieken en afwerking
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
nieuwbouw 490 m2
Geraamde waarde zonder BTW: 725000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
RSZ attest
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/09/2014 - 18:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 90.75 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: na overschrijving op BE21 0011 1952 5803 en na afhaling
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/09/2014 - 15:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 24/09/2014 - 15:00
Plaats: Nationalestraat 50, 9190 Kemzeke
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: alle
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
KERKFABRIEK SINT-PAULUS
N. 517919
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Kerkfabriek Sint-Paulus
Klapdorp 9 bus 1, BE-9170 Sint-Pauwels
Contact: Batens Bianca
Batens Bianca
Tel: +32 476273853 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182112
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Restauratie en conservatie van de waardevolle schilderijen van de kerk te Sint-Pauwels.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Pauluskerk te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels)
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Restauratie en conservatie van waardevolle schilderijen van de Sint-Paulus kerk te Sint-Pauwels. Het betreft de restauratie en conservatie van het schilderij op paneel
'Jezus aan het Kruis' en de restauratie en conservatie van het schilderij op doek 'O.L. Vrouw onbevlekte ontvangenis'.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D23
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/09/2014 - 15:00
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 10
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 60.50 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het dossier kan verkregen worden na overschrijving van het vermelde bedrag op rekeningnummer BE 60 415704400170 met vermelding van perceel
5 waardevolle schilderijen en contactgegevens.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/09/2014 - 15:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 22/09/2014 - 15:00
Plaats: Molenbergstraat 19 bus 8 te 9190 Stekene.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Leden kerkfabriek, architect en aanbieders offerte.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
GEMEENTEBESTUUR LOVENDEGEM
N. 517982
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur Lovendegem
Kerkstraat 45, BE-9920 Lovendegem
Contact: Rudy Vanhove
Tel: +32 93707020
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Lovendegem :Recyclagepark - uitbreiding infrastructuurwerken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lovendegem : recyclagepark
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Lovendegem : Recyclagepark - uitbreiding infrastructuur
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
volgens bepalingen van het bijzonder bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
volgens bepalingen van het bijzonder bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
erkenning : categorie C klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/09/2014 - 16:20
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 187.55 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Indien de kandidaat de aanbestedingsdocumenten wenst af te halen, neemt hij eerst telefonisch contact op het telefoonnummer 059/56.10.10. In het
andere geval kan Plantec NV niet garanderen dat de aanbestedingsdocumenten ter beschikking zullen zijn.
De bescheiden kunnen mits contante betaling aan of voorafgaandelijke storting op rek. nr BIC KREDBEBB - IBAN BE83 4761 2380 3115 van het ontwerpbureau Plantec nv,
Nieuwpoortsesteenweg 399 - 8400 Oostende, met vermelding - dossiernr.1685w - aangekocht worden
kostprijs papieren versie : 187,55 EUR incl. btw of digitale versie 139,15 EUR incl.btw
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/2014 - 10:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/09/2014 - 10:30
Plaats: kleine raadszaal in het Sociaal Huis, Kasteeldreef 72 te 9920 Lovendegem
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00691536/2014014444
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
Oproep tot kandidaatstelling
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP
N. 517923
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel
Contact: Timmermans Evi
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vdab.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
werkzoekenden in armoede met mogelijke welzijnsproblematiek en duidelijke focus op arbeid
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 11
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat
van de doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: perceel 1: Antwerpen
Korte beschrijving:
De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat van de
doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.
Hoeveelheid of omvang: zie bestek.
Perceel 2: perceel 2: Oost-Vlaanderen
Korte beschrijving:
De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat van de
doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.
Hoeveelheid of omvang: zie bestek.
Perceel 3: perceel 3: Vlaams Brabant
Korte beschrijving:
De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat van de
doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.
Hoeveelheid of omvang: zie bestek.
Perceel 4: perceel 4: Limburg
Korte beschrijving:
De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat van de
doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.
Hoeveelheid of omvang: zie bestek.
Perceel 5: perceel 5: West-Vlaanderen
Korte beschrijving:
De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat van de
doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.
Hoeveelheid of omvang: zie bestek.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/09/2014 - 15:00
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/09/2014 - 15:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 517937
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel
Contact: De heer Peter Buntinx
Tel: +32 11260150 Fax: +32 11228746 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.g-o.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Mechelen BS De Abeel - Opdracht voor het ontwerp en nieuwbouw van een basisschool
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! MECHELEN, IVO CORNELISSTRAAT 2 te 2800 MECHELEN
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Mechelen BS De Abeel - Opdracht voor het ontwerp en nieuwbouw van een basisschool
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie selectieleidraad
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie selectieleidraad
Zie selectieleidraad
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie selectieleidraad
Zie selectieleidraad
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Beperkt.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/9/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 12
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 1/10/2014 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
N. 517968
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
Internet adres(sen): www.portofantwerp.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Netheidsonderhoud gedurende het kalenderjaar 2015 in de haven van Antwerpen: groenonderhoud, onkruidbestrijding, vegen, opruimen
zwerfvuil en winterdienst (sneeuw- en ijzelbestrijding)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Netheidsonderhoud gedurende het kalenderjaar 2015 in de haven van Antwerpen: groenonderhoud, onkruidbestrijding, vegen, opruimen zwerfvuil en winterdienst
(sneeuw- en ijzelbestrijding)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP
EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe
over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de
persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de
nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- In het beheersgebied van het Havenbedrijf moet er ongeveer 1.000.000 m² aan bermen periodiek gemaaid worden. Tevens dient er ongeveer 1.000.000 m² aan bermen en terreinen
onkruidvrij worden gehouden. De kandidaat moet minstens 3 referenties van door hem uitgevoerde opdrachten van gelijkaardige omvang (minstens 750.000 m² maaiopdrachten aan
bermen + minstens 750.000 m² aan onkruidvrij houden van bermen en terreinen) voorstellen, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren (2011 - 2013).
- De kandidaat moet aantonen dat hij over voldoende materieel beschikt om in te zetten tijdens de winterdienst. De beschikbaarheid van een minimum van 8 voertuigen uitgerust met
een pekelinstallatie en borstel, waarvan 5 met een maximum gewicht van 3,5 ton, dient aangetoond te worden.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 15/9/2014-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
WOONHAVEN ANTWERPEN
N. 517996
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Woonhaven Antwerpen
Jan Denucéstraat 23, BE-2020 Antwerpen
Contact: De heer dienst projecten
Tel: +32 32136706 Fax: +32 32136790 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.woonhavenantwerpen.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - aanstellen ontwerper renovatie Kielpark
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Antwerpen-Kiel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het betreft een opdracht van diensten met als voorwerp het vooronderzoek, het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de
leiding der werken van de renovatie en herwaardering van 3 torengebouwen met elk 96 sociale appartementen, gelegen aan het Kielpark 1 t/m 288 te 2020 AntwerpenKiel.
Aanpalend aan de torengebouwen bevinden zich nog 2 half-ondergrondse parkeergarages: de renovatie van deze parkeergarages maakt eveneens deel uit van deze
opdracht
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 13
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van
één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
De indieners van een aanvraag tot deelneming hebben mistens het ontwerp, de studie en de realisatie (minstens voorlopig opgeleverd) van één renovatieproject uitgevoerd van een
appartementencomplex van minstens 40 wooneenheden of gelijkwaardig.
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Beperkt.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: op de architectuur, de functionaliteit en het gebruikscomfort mbt de beoogde doelstellingen en de normen, Weging: 55
Criterium 2: op de prijs-kwaliteitverhouding en de onderhoudsvriendelijkheid van voorgestelde oplossingen, materialen en technieken en de kwaliteit van de voorgestelde duurzame
bouwtechnische concepten, Weging: 40
Criterium 3: op de aanpak, de modaliteiten en de uitvoeringstermijnen van de ontwerpopdracht zoals ingevuld in het typecontract, de wisselwerking met het IWT-consortium,
Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/9/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: bestek gratis te verkrijgen door uw vraag te richten aan [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/9/2014 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 22/09/2014 om 14.00 uur. Plaats van opening : Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
GEMEENTEBESTUUR SINT-KATELIJNE-WAVER
N. 517980
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63, BE-2860 Sint-Katelijne-Waver
Contact: Mevrouw Elke Mariën
Tel: +32 15305025 Fax: +32 15305001 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.sintkatelijnewaver.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanbrengen rode slemlaag op fietspaden Berlaarbaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Grondgebied Sint-Katelijne-Waver, 2860 Sint-Katelijne-Waver
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanbrengen van een rode slemlaag op de fietspaden in de Berlaarbaan tussen het kruispunt met de Mechelbaan en het kruispunt met de Zoetewei-Beukheuvel
De opdracht behelst:
Verplichte variant 1: het aanbrengen van een dubbele slemlaag in rode kleur (enkel bovenlaag) op fietspaden Berlaarbaan
of
Verplichte variant 2: het aanbrengen van een enkele slemlaag in rode kleur op fietspaden Berlaarbaan
Ter hoogte van de kruispunten van de Berlaarbaan met de zijstraten werd het fietspad reeds rood gekleurd door middel van een rode koudplastverf via een andere
opdracht. Het spreekt van zelf dat op deze plaatsen geen slemlaag dient aangebracht te worden.
De werken worden uitgevoerd op wegen van categorie III en/of IV.
Plaats van uitvoering: Berlaarbaan Sint-Katelijne-Waver, 2860 Sint-Katelijne-Waver
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale
verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 14
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9u00 tot 12u00, alle werkdagen behalve zaterdag en feestdagen.
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Dienst Contractbeheer
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
Het bestek kan gratis worden bekomen op schriftelijk verzoek
via fax op het nummer 015/30.50.01
via mail : [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/9/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
PC BROEDERS ALEXIANEN TIENEN
N. 517940
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
PC Broeders Alexianen Tienen
Liefdestraat 10, BE-3300 Tienen
Contact: Cosemans Veerle
Tel: +32 478558394 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=181942
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Renovatie met uitbreiding - keuken / cafetaria
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Uitbreiding cafetaria en verbouwing keuken
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/09/2014 - 00:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/09/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Fase 1 uitbreiding cafetaria dient uiterlijk afgewerkt te zijn tegen 30 april 2015.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
CVBA INFRAX
N. 517947
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
cvba Infrax
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt
Contact: Denier Maria Carina/Hendrickx Nancy
May Denier/Nancy Hendrickx
Tel: +32 11266350 Fax: +32 11266115 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.infrax.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182160
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
4900001158 - Warme drankautomaten: plaatsen, onderhouden en vullen van warme drankautomaten en leveren van aanverwante producten.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Infrax vestigingen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Het leveren, vullen en onderhouden van warme drankautomaten op de Infrax vestigingen en het leveren van aanverwante producten. Het vullen bestaat uit het
aanvullen van verse, gemalen koffie, soep, chocomelk, thee, enz.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
1) Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals
opgesomd in artikel 66 van het KB 16 juli 2012.
2) Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn
nagekomen door het leveren van:
- Een recent attest van de directe belastingen
- Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 15
verklaring
3) Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft
voldaan, van maximum het voorlaatste vervallen kwartaal, zoals geëist in artikel 67 van het KB 16 juli 2012.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Verklaring op erewoord betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen per perceel waarover de opdracht gaat, over de laatste 3 boekjaren
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- Min. 3 recente referenties opgeven van gelijkwaardige opdracht: automaten verspreid over verschillende vestigingen;
- Personeelsbestand opgeven: aantal techniekers/aanvullers;
- Verklaring op eer dat het ingezet personeel Nederlandstalig is;
- Voorleggen behaalde kwaliteitsattesten (vb. ISO of gelijkwaardig).
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 12/09/2014-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT VZW
N. 517917
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaams Instituut voor Mobiliteit vzw
Wetenschapspark 13, BE-3590 Diepenbeek
Contact: Van Doninck Nicole
Tel: +32 11246000 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vim.be/
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
ICT Strategiebepaling en ontwikkeling van een digitaal ondersteuningsplatform voor de fietssector
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het potentieel voor bedrijfsfietsen voor woon-werk en werkverplaatsingen lijkt de laatste jaren toe te nemen in Vlaanderen. Toch blijkt dat bedrijven en organisaties
onvoldoende op de hoogte zijn wat de voordelen kunnen zijn bij het gebruik van fietsen; hoe een duurzame implementatie kan gebeuren; en wat de parafiscale voordelen
of implicaties kunnen zijn. Tevens worden er heel wat sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om het fietsen te promoten, maar opvallend blijkt wel dat de fietssector
(aanbodzijde) onvoldoende klaar is om aan het vraagpotentieel te voldoen: de combinatie van een goed productaanbod, met een goede service en omkadering,
beschikbaar over een groot geografisch gebied wordt momenteel niet geboden. Een bijkomende reden is ook dat de samenstelling en organisatie van de fietssector
onvoldoende gekend is.
Het VIM project Bike-Form vertrekt uit een analyse van de noden bij werknemers, werkgevers en de fietshandel; en heeft tot doel de fietssector (aanbodzijde) een
innovatief inzicht aan te reiken om beter in te kunnen spelen op de potentiële (verhoogde) vraag naar bedrijfsfietsen. Voor de vraagzijde willen we de bedrijven
kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden om de juiste keuzes en beslissingen te nemen bij het voorzien en inzetten van bedrijfsfietsen bij hun werknemers. Centraal hierin
staat de oprichting van een platform waarop een business community tussen handelaars en andere dienstverleners zich kan ontwikkelen en waarbij de bedrijven langs
vraagzijde de gepaste kennis en acties kunnen ondernemen. De sensibiliseringsacties en ruimere verspreiding van de resultaten zal gebeuren via het platform en de opzet
van netwerkevents, workshops, demonstraties, praktische ondersteuning van campagnes bij middenveldorganisaties en deelname aan diverse events. Het potentieel van
het platform wordt na afloop van het project verder onderzocht. Dit heeft tot doel om een duurzame bedrijfsfietsondersteuning en -sensibilisering te garanderen om zo de
weerbaarheid binnen de sector te garanderen.
De doelgroep bestaat langs aanbodzijde uit klein- en groothandel binnen de fietssector (voornamelijk KMO's), fietsproducenten, serviceproviders (verzekeringen,
bijstand), bedrijven in fietstoebehoren, leasesector, fietssoftware en app ontwikkelaars. Langs vraagzijde bestaat de doelgroep uit allerhande bedrijven en werknemers
die wensen gebruik te maken van de bedrijfsfiets.
De dienstverlener zal instaan voor het uitwerken van de implementatiestrategie voor de ontwikkeling van het ondersteunings- en sensibiliseringsplatform dat
strategiebepaling, informatiearchitectuur, prototype ontwerp en testen van het prototype omvat. Dit omvat volgende taken:
Marktanalyse in relatie tot gebruik nieuwe media: dit omvat een analyse van de gewenste en huidige situatie. De onderaannemer kan hierbij gebruik maken van de
gegevens aangegeven door de kennispartner. Deze analyse moet concrete aanbevelingen omvatten om het platform te kunnen positioneren in de markt en specifiek naar
positionering binnen de digitale markt
Definiëren van het digitaal platformconcept, rekening houdende met minimaal volgende aspecten:
o hoe bedrijven geassisteerd kunnen worden in hun keuze voor bedrijfsfietsen;
o hoe informatie interactief kan aangeboden worden aan bedrijven;
o hoe handelaars op de vraag in samenwerkingsverband kunnen reageren;
o hoe handelaars elkaar kunnen vinden;
o hoe sensibilisatie kan gebeuren in samenwerking met organisaties
o hoe aanbieders van tools (derden) producten kunnen aanbieden op het platform
Strategiebepaling waarin zowel functionele, als niet-functionele vereisten in vervat worden:
o Vindbaarheid van het platform (zoekwoordenonderzoek en domeinstrategie)
o Veiligheid en hoe de functionaliteiten worden aangeboden
Beschrijving van de informatiearchitectuur waarbij minimaal volgende aspecten in rekening worden gebracht:
o Aanbieden van een solide platformbasis dat toelaat om op termijn makkelijk uit te breiden
o Aanbieden van een module die het toelaat bedrijven te assisteren in hun keuzes
o Aanbieden van een module die het toelaat de aanbodzijde te organiseren in een business community en hun handel kenbaar kunnen maken aan de markt.
o Aanbieden van interactieve informatie ivm bedrijfsfietsen, fietscultuur en sensibilisatie
Voorzien van een prototype website rekening houdend met bovenstaande functionaliteiten
Strategie en aanpak in kader van marktpositionering van het platform (in relatie tot branding)
User testing van het platform
Ontwikkelen en technisch realiseren van het platform op basis van bovenstaande gegegevns
Onderhoud van het platform gedurende 18 maanden
Up & running houden van het platform gedurende 18 maanden
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 140000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in een der gevallen van uitsluiting vermeld in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 16
Een verklaring betreffende de totale omzet van de inschrijver over de laatste 3 boekjaren
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- Kwaliteit van de inschrijver: beschrijving van de organisatie, de voornaamste werkdomeinen, de voornaamste verwezenlijkingen (maximum 2 A4)
- Studie- en beroepskwalificaties van het tewerkgesteld personeel relevant voor de opdracht: Naam, diploma's en specifieke ervaring
- relevante ervaring: beschrijving van 5 gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet
blijken. Per opdracht wordt op maximum 1 A4 het volgende vermeld: jaartal uitvoering, titel uitgevoerde opdracht, het bedrag, naam opdrachtgever, contactpersoon en een bondige
omschrijving van de inhoud van de opdracht
- Een omschrijving van hoe binnen de organisatie de kwaliteit van op te leveren producten en diensten wordt bewaakt
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/08/2014 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/09/2014 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De aankondiging beperkt zich tot de aanvraag tot deelneming. Het bestek wordt naderhand verstuurd naar de indieners die voldoen aan de selectiecriteria. Voor eventuele vragen mail
naar [email protected] of [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
LE FOYER JAMBOIS ET EXT.
N. 518003
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Le Foyer Jambois Et Ext.
rue H. Duhainaut 72, BE-5100 Jambes
Contact: Monsieur F. Martin, Président et Monsieur M. Berghen, Directeur-Gérant
Tél: +32 81320520 Fax: +32 81320521 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=303132
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°1 Rénovation et isolation des toitures de 32 logements à 5100 Jambes - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue du Parc d'Amée, n°1-3, 9-11-13, 104, 118, 136, 156, 218 et rue des peupliers, n°7 à 5100 Jambes
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Rénovation et isolation des toitures de 32 logements - Procédure négociée DIRECTE avec publicité
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 261293.75 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs
et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes
d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter
le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Une attestation ONSS, avec cachet-sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres ou
des candidatures
III.2.2. Capacité économique et financière:
- Une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe au cahier spécial des charges; - Une copie de l'assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés, la
garantie minimale par sinistre pour les dommages corporels, matériels et immatériels confondus devant atteindre trois fois le montant de l'offre;
III.2.3. Capacité technique:
- une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au CSCh) reprenant l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée, l'agréation détenue. En cas d'appel à
des sous-traitant(s), il est rappelé que ces derniers ne peuvent se trouver dans une des causes d'exclusion. Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des soustraitants et l'absence de causes d'exclusion dans leur chef à tout moment et de demander, le cas échéant, à ce que ces derniers n'interviennent pas ou plus sur le chantier. Tout
changement de sous-traitant par rapport à ceux indiqués dans l'offre remise sera soumis pour approbation au Pouvoir adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin
notamment de vérifier que ce dernier dispose bien de la capacité requise et n'entre pas dans une cause d'exclusion; - une note indiquant les mesures de gestion environnementale que
l'entrepreneur pourra appliquer lors de la réalisation du marché ou un certificat ISO 14001 ou autre certificat équivalent ou preuves de mensures équivalentes prouvant une bonne
gestion environnementale; - la preuve de l'agréation requise
- niveau requis pour l'agréation: Classe 2, sous-catégorie D12
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/09/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 74 EUR.
Conditions et mode de paiement: Le montant de 74,00 ? est payable lors de l'enlèvement du dossier auprès du service technique du Foyer Jambois et extensions SCRL, situé avenue
du Parc d'Amée, n°7 à 5100 Jambes. Si le dossier est envoyé par la poste à la demande du soumissionnaire, le coût s'élève à 80,90 ? (frais de port inclus) à verser anticipativement
sur le compte IBAN BE80 0012 1296 3677 du Foyer Jambois.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/09/2014 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Au point II.3) "Durée du marché" et IV.3.7) "Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre", le Pouvoir adjudicateur a pris l'option de considérer
la durée du délai en jours calendrier. S'agissant d'une procédure négociée DIRECTE avec publicité, les soumissionnaires sont invités à envoyer leur soumission complète
(candidature + offre) pour le 02/09/2014. Il n'y aura pas d'ouverture publique des offres.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 17
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
NOTRE MAISON SCRL
N. 518002
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
NOTRE MAISON scrl
Boulevard J. Tirou 167, BE-6000 Charleroi
Contact: Monsieur Nicolas Cordier
Tél: +32 71539100 Fax: +32 71539119 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.notremaison.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Appel à candidatures - GENAPPE (Ways) GRAND ROUTE - construction de 16 logements (8LS + 8 CPAS)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Grand Route 1474 Ways
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Appel à candidature en vue d'attribuer une mission globale de services d'architecture / techniques spéciales, stabilité, coordination sécurité santé, conseiller PEB en vue
de l'étude et la réalisation de 16 logements, 8 logements sociaux et 8 logements pour le CPAS en délégation de maitrise d'ouvrage + abords
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Budget total des constructions hors frais 1.472.000 EUR budget abords hors frais 120.000 EUR
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une attestation de l'ONSS ou de l'INASTI, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres
ou des candidatures
une attestation récente émanant de l'administration des Contributions directes ;
une attestation récente émanant de l'administration de la TVA.
Les soumissionnaires doivent disposer de coordinateurs qualifiés, selon les indications données ci-après, pour exercer la mission de coordination faisant l'objet du présent marché. Ils
en apportent la preuve en joignant à leurs offres une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe n° 4. Cette déclaration n'est valable que si elle est accompagnée des fiches
d'identification nécessaires visées à cette annexe également.
L''attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que :
il doit résulter de la déclaration et des fiches d'identification précitées que le soumissionnaire dispose au moins d'un coordinateur qualifié comme coordinateur-projet et d'un
coordinateur qualifié comme coordinateur-réalisation au sens des articles 56 à 58, 62, § 2 et 63 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001. Ces deux qualifications pouvant être réunies dans
le chef d'une même personne ;
- dans le cadre du présent marché, la durée de l'expérience professionnelle requise, au sens des articles 56 et 57 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, est celle valable pour un chantier
tel que visé à l'article 26, §§ 1er et 2, dudit arrêté, pour lequel un plan de sécurité et de santé complet doit être établi
- une attestation prouvant la souscription d'une assurance en responsabilité civile conformément à l'article 65sexies de l'arrêté royal du 25 janvier 2001.
Les soumissionnaires sont autorisés à joindre à leurs déclarations, en lieu et place d'une ou plusieurs fiches d'identification telles que visées à l'annexe n° 3, un ou plusieurs certificats
délivrés par
l'a.s.b.l. VC-CS certifiant les qualifications du(des) coordinateur(s) y mentionné(s), ou tout autre certificat équivalent certifiant les qualifications du coordinateur y mentionné
Le candidat ou soumissionnaire est tenu de remettre une attestation de l'Ordre des Architectes déclarant qu'il répond à toutes les conditions légales et réglementaires d'exercice de la
profession d'architecte (loi du 20 février 1939). Les personnes morales sont tenues de fournir cette attestation pour le responsable qui sera chargé de l'exécution du service. A défaut de
ladite attestation, le candidat ou soumissionnaire fournit la preuve de son inscription à l'Ordre.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Restreinte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 35
Critère 2: Qualités Urbanistique, Poids: 35
Critère 3: Qualités architecturales sous aspect suivant, Poids: 30
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 2/9/2014 - 16:00
Documents payants:Oui.
Prix: 20.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Frais d'envoi : EUR 5,00
25 euros (frais de port et TVA incluse). Virement préalable sur le compte BE92 7955 5626 9323 avec la communication Ways Grand Route 16 logements.
Envoi de la preuve de paiement par fax 071/53.91.19 ou e-mail [email protected]
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 3/9/2014 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
SNCB, DIRECTION STATIONS - DISTRICT SUD OUEST
N. 517963
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
SNCB, Direction Stations - District Sud Ouest
Square des Martyrs du 18 août, BE-6000 Charleroi
Contact: Grenson Dominique
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.sncb.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179077
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 18
APPEL A CANDIDATURES : Gare de Lessines - Rénovation du bâtiment des voyageurs - CSC n° 60/05/14/00345
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Gare de Lessines
Rue René Magritte 26
7860 Lessines
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
APPEL A CANDIDATURES: Gare de Lessines - Rénovation du bâtiment des voyageurs - CSC n° 60/05/14/00345
dont notamment :
- Remplacement de la toiture et de la charpente ;
- Démolitions intérieures avec renouvellement des anciens planchers en bois par des planchers en béton (poutrains et claveaux) ;
- Réalisation d'une nouvelle dalle de sol isolée ;
- Restauration des façades ;
- Remplacement des menuiseries extérieures ;
- Division du bâtiment en deux entités distinctes par le comblement de baies intérieures ;
- Aménagement de l'aile gauche pour l'usage de la SNCB (gare) ;
- Installations sanitaire, électrique, de chauffage (pompe à chaleur) et de ventilation dans l'aile gauche (exploitation SNCB) ;
- Rénovation de la partie centrale et de l'aile droite . (travaux limités au gros-ouvre fermé).
- Modifications de baies en façades.
II.1.8. Division en lots: Non.
II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1. Quantité ou étendue globale:
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le candidat (et chaque membre de la société momentanée) devra être en règle vis-à-vis de la sécurité sociale. Il joindra à sa candidature une attestation originale de la sécurité sociale
en cours de validité prouvant qu'il est en règle avec ses cotisations obligatoires (article 67 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012). Il joindra également une attestation dont il résulte
qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles (article 68 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012).
III.2.3. Capacité technique:
Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: D
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/09/2014-15:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
AC, CPAS ET RÉGIE COMMUNALE AUTONOME (CENTRE SPORTIF) DE
BEAUMONT
N. 517989
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
AC, CPAS et Régie Communale Autonome (Centre Sportif) de Beaumont
Grand Place II, BE-6500 Beaumont
Contact: Madame Isabelle Taverne
Tél: +32 71654286 Fax: +32 71797047 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché conjoint portant sur le renouvellement du programme d'assurances du AC, CPAS et Régie Communale Autonome (Centre Sportif) de Beaumont.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Beaumont
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Renouvellement du portefeuille d'assurances Dommages Matériels, Responsabilité Civile, Accidents et Automobile.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: ASSURANCES DOMMAGES MATERIELS DU AC, CPAS et Régie Communale Autonome (Centre Sportif) de Beaumont
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 20721.89 EUR .
Lot 2: ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE DU AC, CPAS et Régie Communale Autonome (Centre Sportif) de Beaumont
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 15414.12 EUR .
Lot 3: ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU AC, CPAS et Régie Communale Autonome (Centre Sportif) de Beaumont
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 41611.87 EUR .
Lot 4: ASSURANCE AUTOMOBILE DU AC, CPAS et Régie Communale Autonome (Centre Sportif) de Beaumont
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 22064.76 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
L'extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que les exigences
décrites à l'atricle 61 § 1ier et le § 2, 1° 2° 3° de l'AR du 15/07/2011,
- une attestation délivré par une autorité compétente prouvant que le candidat/soumissionnaire (conforme aux dispositions de l'article 62 de l'arrêté royal du 15/07/2011) est en règle
de paiement des cotisations de sécurité sociale.
-une attestation délivré par une autorité compétente prouvant que le candidat/soumissionnaire (conforme aux dispositions de l'article 63 de l'arrêté royal du 15/07/2011) est en règle au
niveau de ses obligations fiscales.
III.2.2. Capacité économique et financière:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les branches d'assurance auxquelles se réfère le marché réalisé au cours des trois dernières années. Il
s'agit des chiffres d'affaires des compagnies d'assurances.
Dommages Matériels: 5.000.000,000 Euros
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 19
Responsabilité Civile: 2.500.000,00 Euros
Accidents du Travail: 5.000.000,000 Euros
Automobile: 2.500.000,00 Euros
III.2.3. Capacité technique:
- agrément pour pratiquer les branches mentionnées au point II.1.5
- un document précisant le savoir-faire, l'expérience, la disponibilité, l'efficacité et la fiabilité du candidat/soumissionnaire notamment au niveau de la gestion en production et en
sinistre (C.V. détaillé de l'équipe dédicacée au projet,.)
- le candidat/soumissionnaire doit démontrer l'expérience dans la souscription des branches mentionnées dans des secteurs comparables (liste de références pour les trois dernières
années).
Gestionnaires administratif: 2
Souscripteurs: 2
Gestionnaires sinistres: 2
Contrats Secteur Public: un minimum de 10.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/09/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 16/10/2014 - 14:00
Lieu: Aon Belgium - Public Sector - 8-10, Rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00699831/2014014387
Date limite de réception des candidatures : le 15/09/2014 avant 14 heures
Envoi du Cahier Spécial des charges aux soumissionnaires : le 24/09/2014
Date limite de réception des offres : le 16/10/2014 - avant 14 heures.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
Algemene Offerteaanvraag
BELFIUS BANK NV
N. 517986
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Belfius Bank nv
Pachecolaan 44, BE-1000 Brussel
Contact: de heer Frans Windey, senior projectmanager
Tel: +32 22223946 Fax: +32 22223368
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Politiezone LAN: bouwen van een centraal politiegebouw te Landen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Populierendreef 2 te 3400 Landen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Politiezone LAN (Landen - Linter - Zoutleeuw): bouwen van een centraal politiegebouw te Landen
Opdracht 4: Los meubilair
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: 1
Korte beschrijving:
Perceel 1: Bureaustoelen
Perceel 2: 2
Korte beschrijving:
Perceel 2: Bezoekersstoelen en stapelstoelen
Perceel 3: 3
Korte beschrijving:
Perceel 3: Bureautafels, ladenblokken en opbergmeubilair
Perceel 4: 4
Korte beschrijving:
Perceel 4: vestiairekasten
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek L852/4
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek L852/4
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek L852/4
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Het bedrag van de inschrijving, Weging: 30
Criterium 2: De esthetische kwaliteit, Weging: 30
Criterium 3: De technische en functionele kwaliteit, Weging: 30
Criterium 4: Zekerheid van naleverbaarheid en waarborg, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 20
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 80.77 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Dossiers zijn te bekomen door overschrijving van 80,77 EUR (incl. BTW) op rekeningnummer BE54 3630 2537 1297 van LAVA architecten cvba,
Parijsstraat 74 te 3000 Leuven met vermelding L852 - Opdracht 4.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 22/09/2014 - 10:00
Plaats: Politiezone Landen, Collegezaal, Stationsstraat 29 te 3400 Landen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00671589/2014013068
De leveringstermijn bedraagt 60 kalenderdagen.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
AFDELING MILIEUVERGUNNINGEN
N. 517974
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Afdeling Milieuvergunningen
Koning Albert II-laan 20 bus 8, BE-1000 Brussel
Contact: Afdeling Milieuvergunningen
het afdelingshoofd
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-milieuvergunningen
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ontwikkelen van een webtoepassing voor het uitvoeren van de verwarmingsaudit <=100kW
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Centrale stooktoestellen in het Vlaamse Gewest moeten een periodieke verwarmingsaudit ondergaan, zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm
verbruikswater.
Tijdens deze verwarmingsaudit wordt het rendement van de ketel en de ketelgrootte ten opzichte van de verwarmingsbehoeften van een gebouw beoordeeld. Er wordt
daarbij ook nagegaan of de vervanging van een ketel of andere verbeteringsvoorstellen aangewezen zijn.
In Vlaanderen moet de eigenaar van een centraal stooktoestel met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen vanaf 20 kW tot en met 100 kW vijfjaarlijks een
verwarmingsaudit laten uitvoeren. Concreet dient de audit te worden uitgevoerd bij een volgend periodiek onderhoud (jaarlijks in geval van stookolie, tweejaarlijks in
geval van gas) vanaf het stooktoestel vijf jaar oud is en nadien vijfjaarlijks.
Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door erkende technici vloeibare en gasvormige brandstof, met behulp van een Excel-rekenblad. Na het ingeven van een aantal
velden, worden automatisch adviezen gegenereerd met betrekking tot de energetische prestatie van de installatie en eventuele verbeteringsmogelijkheden. Daarnaast zijn er
ook checklists in opgenomen met betrekking tot 'kleine verbetermaatregelen' en 'optionele veiligheidsverbeteringen' (zie verwarmingsauditrapport, bijlage 1). Dit Excel
rekenblad is het huidige instrument voor het uitvoeren van de verwarmingsaudit.
Deze opdracht heeft tot doel dit Excel-rekenblad om te bouwen tot een gebruiksvriendelijkere webtoepassing, en enkele functionele en inhoudelijke wijzigingen te doen.
De details hierover worden beschreven in het bestek.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: tussen 57800.00 en 82600.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
art. 61 en 62 KB Plaatsing. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, §1. De
overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese
Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, §2.
art. 64. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een passende bankverklaring of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
- een beschrijving van de aantoonbare ervaring en kennis betreffende het domein van deze opdracht met een lijst van de voor deze opdracht relevante opdrachten (omschrijving +
omvang) die door de inschrijver de voorbije drie jaar werden uitgevoerd (minimum 3);
- een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van het onderzoek;
- een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/09/2014 - 13:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 22/09/2014 - 13:30
Plaats: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, lokaal 2P20
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
GEMEENTE EVERE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 21
N. 517985
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Evere
Hoedemaekerssquare 10, BE-1140 Brussel
Contact: Stephane Vandorpe (Cel Overheidsopdrachten)
Tel: +32 22476422 Fax: +32 22455080 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.evere.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van twee vrachtwagens en één natzoutstrooimachine .
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Regie der Werken - Parijsstraat 1 te 1140 Evere (tussen 8u00 en 15u00 van maandag tot donderdag, tussen 8u00 en 11u00 op vrijdag).
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van deze leveringen: Levering van twee vrachtwagens en één natzoutstrooimachine .
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Levering van een nieuwe 6x4 vrachtwagen uitgerust met een haaksysteem voor containers en overname van een vrachtwagen
Perceel 2: Levering van een nieuwe 6x4 vrachtwagen uitgerust met een hijskraan en haaksysteem voor containers en overname van een vrachtwagen
Perceel 3: Levering van een natzoutstrooimachine van 5m³ en een pekelinstallatie
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Perceel 1: Levering van een nieuwe 6x4 vrachtwagen uitgerust met een haaksysteem voor containers en overname van een vrachtwagen
Korte beschrijving:
Perceel 1: Levering van een nieuwe 6x4 vrachtwagen uitgerust met een haaksysteem voor containers en overname van een vrachtwagen
Perceel 2: Perceel 2: Levering van een nieuwe 6x4 vrachtwagen uitgerust met een hijskraan en haaksysteem voor containers en overname van een vrachtwagen
Korte beschrijving:
Perceel 2: Levering van een nieuwe 6x4 vrachtwagen uitgerust met een hijskraan en haaksysteem voor containers en overname van een vrachtwagen
Perceel 3: Perceel 3: Levering van een natzoutstrooimachine van 5m³ en een pekelinstallatie
Korte beschrijving:
Perceel 3: Levering van een natzoutstrooimachine van 5m³ en een pekelinstallatie
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Fiscaal attest
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale
verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de
naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, en waarin bevestigd wordt dat hij,
volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de fiscale
verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Attest RSZ
De inschrijver moet in regel zijn met de sociale betalingen aan de RSZ tot het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offerten.
De aanbestedende overheid zal via elektronische middelen (Digiflow) tot controle overgaan van het fiscaal attest en het RSZ-attest.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Lijst van gelijkaardige leveringen uitgevoerd gedurende de 3 laatste jaren, met attesten van goede uitvoering. Deze attesten melden het bedrag, de datum en de plaats waar leveringen
uitgevoerd werden.
- Voor perceel 1: De leveringen moeten gegund zijn voor een minimumbedrag van 130.000,00Euro (BTW Inbegrepen).
- Voor perceel 2: De leveringen moeten gegund zijn voor een minimumbedrag van 180.000,00Euro (BTW Inbegrepen).
- Voor perceel 3: De leveringen moeten gegund zijn voor een minimumbedrag van 30.000,00Euro (BTW Inbegrepen).
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/09/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 29/09/2014 - 10:00
Plaats: Gemeentebestuur van Evere
Hoedemaekerssquare 10
1140 Brussel
Zaal Magritte (2de verdieping)
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00712024/2014014456
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
MERCURHOSP ASBL
N. 518022
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
MercurHosp ASBL
Boulevard Baudouin 1er,23, BE-1348 Louvain-La-Neuve
Contact: Monsieur Nicolas du Bus de Warnaffe
Tél: +32 10394454 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 22
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Téléphonie fixe, mobile et data mobile
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Plusieurs lieux
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché a pour objet la désignation d'un opérateur de téléphonie fixe, mobile et data mobile.
En ce qui concerne la téléphonie fixe, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'acquérir des lignes de back up chez un opérateur non sélectionné et qui ne soustraitera pas une partie de son réseau chez l'opérateur sélectionné. ok
En ce qui concerne la téléphonie mobile, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'aller chez un autre opérateur si un utilisateur est dans une zone non couverte à
l'intérieur du bâtiment et que l'opérateur n'offre aucune solution afin de résoudre le problème de couverture.
Cette mesure concerne le personnel de garde des différentes institutions participantes à ce marché et qui doit être joignable à son domicile.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Le soumissionnaire joint à son offre une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le modèle de
déclaration sur l'honneur figure en annexe au présent cahier spécial des charges.
Il joint également à son offre, en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales à
l'égard du SPF Finances selon les dispositions légales du pays où il est établi.
L'exactitude de la déclaration sur l'honneur sera vérifiée dans le chef de l'attribution pressenti, avant la notification du marché. À cette fin, les documents suivants lui seront réclamés:
*un document dont il résulte que le soumissionnaire n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou ne se trouve pas dans une
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales et réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature
existant dans d'autres réglementations nationales;
*un document dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de
l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
*Un extrait de casier judiciaire attestant que le soumissionnaire n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour :
- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du code pénal
- corruption, telle que définie à l'article 246 du code pénal
- fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002
- blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme
- tout délit affectant sa moralité professionnelle.»
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Une déclaration bancaire appropriée établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affairesen téléphonie fixe, mobile au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création
ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Téléphonie fixe : 5.000.000 EUR
Téléphonie mobile : 3.000.000 EUR
III.2.3. Capacité technique:
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité.
*En plus, le soumissionnaire devra remettre :
- La preuve de la notification relative à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
- La preuve d'une expérience suffisante pour ce type de contrat. Le soumissionnaire mentionnera dans son offre, au moins 3 références de client sur les 3 dernières années avec, en
téléphonie fixe, une centrale de minimum 500 lignes par référence, et en téléphonie mobile, une gestion de minimum 500 cartes SIM par référence.
Les références contiendront le nom de la société ou organisme, son adresse, un contact, un numéro de téléphone où il est joignable et une adresse de courriel.
Téléphonie fixe : 500 lignes par référence
Téléphonie mobile : gestion de minimum 500 cartes SIM par référence.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 70
Critère 2: Service, Poids: 30
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/8/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Le cahier spécial des charges pourra être obtenu en envoyant un mail à l'adresse suivante : [email protected]
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/9/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 30/9/2014 - 14:00
Lieu: MercurHosp, Boulevard Baudouin 1er à 1348 Louvain-la-Neuve
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Visite du site requise:
Les visites se feront par institution et en présence de tous les soumissionnaires.
Le planning des visites est le suivant:
1) Le 26 août à 9h00 : Valida
Après la visite de Valida, les soumissionnaires se rendront ce même 26 septembre à Sanatia et à 14 heures aux Cliniques Universitaires de Saint Luc
2) Le 27 août à 9 heures : INDC (Entités Jolimontoises)
3) Le 28 août à 9 heures: CHR de Mons (2 sites) et à 14 heures : CNDG (Gosselies)
4) Le 29 août à 9 heures : CNWL (Lennox) et à 14heures : Saint Vith
5) Le 1er septembre à 9heures : GHDC
Les adresses et personnes de contact se trouvent dans le fichier excell (lieux d'exécution et personnes de contact) remis en même temps que le cahier spécial des charges.
Pour le 22 août au plus tard, les soumissionnaires feront parvenir à MercurHosp ([email protected]) toutes les informations, questions, points à aborder dont ils ont
besoin pour le bon déroulement des visites.
Le soumissionnaire devra joindre à son offre l'attestation en annexe correxctement complétée
Séance d'information:
08/09/2014 à 09.30
MercurHosp, Boulevard Baudouin 1er à 1348 Louvain-la-Neuve
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
A.Z. VESALIUS
N. 517979
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 23
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
A.Z. Vesalius
Hazelereik 51, BE-3700 Tongeren
Contact: Mevrouw Stefanie Tilkin
Tel: +32 12397524 Fax: +32 12396942 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.azvesalius.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RX - NMR
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: AZ Vesalius
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van de overeenkomst
De onderhavige opdracht betreft de levering en installatie van een NMR toestel 1.5 Tesla, de verwijdering van het oude toestel, de voor de installatie noodzakelijke
plaatsings- en installatiewerkzaamheden, de huur, installatie en weer wegname van een vervangtoestel, en het onderhoud van de nieuwe apparatuur. De plaatsings- en
installatiewerkzaamheden betreft het inrichten van de lokalen voor het uitvoeren van onderzoeken met een NMR toestel 1.5 TESLA.
De leverancier van dit toestel staat in voor het totaal concept, dwz vanaf ontwerp tot en met het gebruiksklaar opleveren van de werken en het toestel.
De opdracht wordt gekwalificeerd als een opdracht voor levering.
Leverplaats:AZ Vesalius, Tongeren - Hazelereik 51 3700 Tongeren.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Aankoop 1 NMR (RX)
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen (dus levering van een gelijkaardig NMR-toestel met plaatsings- en installatiewerkzaamheden + onderhoudscontract) die de
inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht in Europa.
Minstens 1 van de opgeven referenties dient betrekking te hebben op een Belgisch ziekenhuis. De inschrijver voegt bij deze referentielijst, de volgende inlichtingen:
- instelling (adres en telefoon)
- verantwoordelijk diensthoofd (mits toestemming)
- installatiedatum (maand en jaar)
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het NMR-toestel, Weging: 50
Criterium 3: Kwaliteit en inhoud van het Full Omnium SLA onderhoudscontract, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/9/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/9/2014 - 10:00
Plaats: AZ Vesalius - Hazelereik 51, 3700 Tongeren, Dienst Aankoop / Economaat, verdieping: -1
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
25/08/2014 om 10.00
Duur: maximaal 2h.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
PROVINCE DE LIÈGE
N. 517956
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Liège
Place Saint-Lambert, 18A, BE-4000 Liège
Contact: Raymond CHARLIER, Attaché-Ingénieur Industriel
Monsieur Philippe PIRARD, Directeur en Chef-Architecte
Tél: +32 42207192 Fax: +32 42207170 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405102
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°1 Contrat de performance énergétique, de maintenance et de dépannage des installations électriques, sanitaires, de chauffage, de climatisation
et de ventilation pour une durée de 10 ans du Bâtiment « Charlemagne » Place de la République française, 1 à 4000 Liège - MARCHE PUBLIC DE SERVICES -
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 24
APPEL D'OFFRES OUVERT
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Bâtiment « Charlemagne » Place de la République française, 1 à 4000 Liège
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet : -l'amélioration des installations techniques du bâtiment dénommé « Le Charlemagne » de manière à atteindre un résultat fixé de
performance énergétique et une diminution des consommations électriques et de combustibles de minimum 15 % en garantissant les meilleures conditions de confort et
de sécurité ; -la maintenance et le dépannage des installations techniques dans le but d'assurer le service auquel elles sont destinées, dans les meilleures conditions de
confort, de sécurité et d'économie d'énergie. Pour de plus amples informations, le soumissionnaire consultera le cahier spécial des charges.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement
les dispositions relatives au droit d'accès au marché et les critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel. 1. Droit d'accès (Articles 61
à 66) A cet égard, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre : - une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle annexé au cahier spécial des charges, datée et signée en
originale par le soumissionnaire, attestant qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; - un extrait récent du
casier judiciaire ou un document équivalent de la société personne morale (et non celui de l'administrateur, gérant ou associé) ou du signataire de l'offre en cas de société personne
physique, délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance ; - une attestation récente du greffe du Tribunal de Commerce compétent de laquelle
il ressort qu'il n'est pas en situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de réorganisation judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou
administrative du pays où il est établi ; - le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs joint à son offre, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé précédant la date limite
de réception des offres et dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale ; - une attestation dont il résulte qu'il est en
règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Ainsi, le soumissionnaire belge doit fournir une attestation du S.P.F. Finances dont
il résulte qu'il est en règle à l'égard de ses obligations relatives aux impôts directs (impôts sur les revenus, précomptes, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, amendes
administratives), à la TVA et aux amendes fiscales ; - une attestation, suivant le modèle annexé au cahier spécial des charges, datée et signée en originale par le soumissionnaire,
établissant que le(s) produits(s) proposé(s) provient(nent) de sociétés qui respectent, et qui font respecter par leurs filiales, contractants et sous-traitants, les 8 conventions de
l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.).
III.2.2. Capacité économique et financière:
La capacité financière et économique du soumissionnaire sera justifiée par (Article 67) : -une déclaration bancaire appropriée, suivant le modèle annexé au cahier spécial des charges,
datée et signée en originale par la banque, ou, le cas échéant, par la preuve d'une assurance des risques professionnels ; -une déclaration concernant le chiffre d'affaires global (minimum
5.000.000 ?) et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, pour les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du
début d'activités du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
III.2.3. Capacité technique:
La capacité technique ou professionnelle du soumissionnaire sera justifiée par (Article 72) : -l'indication des titres d'études ou professionnels (notamment sous forme de C.V.) du
prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du responsable technique (minimum un bachelier ou équivalent) et des membres du personnel chargés de
l'exécution des services (ouvriers qualifiés) ; -la présentation d'une liste des principaux services (minimum 3 références) effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant (minimum 500.000 ? hors TVA), la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par
l'autorité compétence ou lorsque que le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services ; l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère : critère 1: performance énergétique (50points):le soumissionnaire devra atteindre un niveau minimum de performance énergétique à courte échéance (-de3ans), sous peine de se
voir appliquer des pénalités spéciales.Le 1er critère est scindé en deux sous-critères. Le premier (20points) vise la diminution des consommations de gaz naturel; le second (30
points) vise la diminution des consommations électriques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le cahier spécial des charges., Poids: 50
Critère : critère 2: (40 points) Prix: Le soumissionnaire ayant remis le prix global le plus attractif remportera le maximum de points. P = (Mmin x 40) / M Avec : P = cote obtenue
par le soumissionnaire pour ce critère. M = montant de l'offre du soumissionnaire. Mmin = montant de l'offre la plus basse., Poids: 40
Critère : critère 3:(10 points) Qualité organisationnelle du soumissionnaire et méthodologie d'intervention: le soumissionnaire produira une note décrivant minutieusement la
méthodologie d'exécution du présent marché. Il y précisera la procédure garantissant le respect des délais pour les interventions pendant et en dehors des heures ouvrables. La note
comprendra une description de l'équipe affectée pour l'exécution du présent marché et la répartition des tâches attribuées à chacun. Cette note doit faire ressortir la garantie d'une
intervention sur les lieux dans les délais requis par le présent cahier spécial des charges. (Cfr Cahier spécial des charges), Poids: 10
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/08/2014 - 11:00
Documents payants:Oui.
Prix: 105.9 EUR.
Conditions et mode de paiement: Les documents du marché pourront être obtenus pour un montant de 100,00 ? (+ 5,90 ? pour l'expédition postale), à verser préalablement au
compte BE84 0910 0056 5659 pour la Province de Liège, Service provincial des Bâtiments, rue Fond-Saint-Servais, 12 à 4000 Liège, en indiquant en communication libre le nom
de l'entreprise et le numéro du cahier spécial des charges.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/08/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 27/08/2014 - 11:00
Lieu: Service provincial des Bâtiments, rue Fond-Saint-Servais, 12 à 4000 Liège, Salle de réunion principale
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. La séance d'ouverture des offres se déroulera au Service provincial des Bâtiments,
rue Fond-Saint-Servais, 12 à 4000 Liège, Salle de réunion principale, le 18.08.2014 à onze heures. L'ouverture des offres se déroule en séance publique sans proclamation des prix.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
1.Le présent marché est conclu pour une période de 10 ans, prenant cours le premier jour du mois suivant celui de la notification, au soumissionnaire, de l'approbation de son offre.
Le marché peut faire l'objet d'une ou plusieurs reconductions le prolongeant de maximum 3 fois 2 mois, conformément à l'article 37, § 2 de la loi du 15 juin 2006. Les services
seront prestés pendant une période de 10 ans, prenant cours le premier jour du mois suivant celui de la notification, au soumissionnaire, de l'approbation de son offre, et ce pour : les prestations liées à l'amélioration de la performance énergétique ; - les prestations de maintenance ; - les prestations de dépannage. Le prestataire de services assurera tous les
dépannages, 24h sur 24, week-ends et jours fériés compris, si nécessaire, en fonction de l'urgence ou de la gravité. Ils doivent être exécutés selon les priorités et les délais décrits dans
le cahier spécial des charges. 2.Si le prestataire de services atteint des pourcentages de diminution supérieurs à ceux auquels il s'était engagé dans son offre, il peut demander une
participation aux bénéfices que la Province de Liège réalisera sur les consommations énergétiques futures. Ce boni représente 75% de la valeur des économies d'énergie
supplémentaires réalisées. (cfr. cahier spécial des charges). Le présent avis est un avis rectificatif à celui publié le 28 mai 2014 au JOUE (2014/S 102-179144) et le 23 mai au BDA
(511620). Il a pour objet de reporter au 27 août à 11h00 la séance d'ouverture des offres fixée initialement au 18 août 2014.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
VILLE DE NAMUR
N. 517990
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Namur
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 25
Hôtel de Ville, BE-5000 Namur
Adresse(s) internet: http://www.ville.namur.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Saint-Servais - piscine - conception et réalisation pour la rénovation et la mise en conformité des installations techniques
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Piscine Louis Namèche, Rue de Gembloux 256 à 5002 Saint-Servais
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Saint-Servais - piscine - conception et réalisation pour la rénovation et la mise en conformité des installations techniques
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale,
jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux
dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 6
III.2.3. Capacité technique:
* La preuve de l'inscription du candidat ou soumissionnaire au registre professionnel ou de commerce, conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont
établis. La preuve est apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment.
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est
admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas
échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.
* Une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché.
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché.
* La preuve de l'inscription du candidat ou soumissionnaire au registre professionnel ou de commerce, conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont
établis. La preuve est apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment.
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est
admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas
échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.
* Une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché.
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 6
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix
Critère 2: Support technique
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/9/2014 - 16:30
Documents payants:Oui.
Prix: 20.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Le paiement peut s'effectuer soit :
- au service de la Recette de l'Hôtel de Ville de et à 5000 Namur, 2ème étage, aile B (anciennement aile Rops) en liquide, ou carte type Bancontact, UNIQUEMENT LE MATIN
- sur le compte BE 68 0910 1766 4234 de la Ville de Namur en mentionnant le numéro de cahier des charges, ainsi que la référence de celui-ci
Les documents pourront être soit :
- retirés SUR RENDEZ-VOUS auprès du Bureau d'Etudes Bâtiments, cellule administrative, 3ème étage, avec la preuve de paiement de celui-ci.
- être envoyés par courrier recommandé moyennant l'envoi par fax au 081/246.065 de la preuve de paiement de celui-ci.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/9/2014 - 11:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 23/9/2014 - 11:30
Lieu: Bureau d'Etudes Bâtiments - cellule administrative, Hôtel de Ville à 5000 Namur
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING WEST-VLAANDEREN
N. 517965
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE-8200 8200 Brugge
Contact: Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Goele Vansevenant
Tel: +32 248027 Fax: +32 248025 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182164
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
N337 Brugge (kmpt 0,730 - 2,800). Herinrichting van de doortocht studieopdracht
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: N337 BRUGGE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 26
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art3. van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15/6/2006.
Classificatie: zie algemene informatie
De opdracht omvat de volledige studie incl. de opvolging uitvoering van de werken van de herinrichting van de doortocht van de N337 in Brugge (kmpt. 0,73 tot 2,8)
zoals beschreven in de technische voorschriften.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: de prijs, Weging: 60
Criterium 2: kwaliteit methodologie, Weging: 20
Criterium 3: kwaliteit projectteam - projectorganisatie - kwaliteitsplan, Weging: 10
Criterium 4: kwaliteit volledig van het aanbod en prijsdetaillering, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/09/2014 - 10:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 14.75 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting) wordt vooraf gestort op rekeningnummer IBAN: BE17
3751 1109 8021 (BIC: BBRUBEBB) van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de
aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden.
Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard
Prijs voor het bestek met bijlage en offerteformulier: 14,75 EUR
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/09/2014 - 10:45
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 23/09/2014 - 10:45
Plaats: VAC Brugge, Koning Albert I laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: iedereen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VZW INTERNAAT DE LA SALLE
N. 518020
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VZW Internaat De La Salle
Watergraafstraat 10, BE-9000 Gent
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervangen dakdichting en vervangen lift - PERCEEL 1. BOUWWERKEN EN DAKWERKEN
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Internaat De La Salle, Watergraafstraat 10, 9000 Gent
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Uitbreken bestaande lift en plaatsen nieuwe liftinstallatie
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
geen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/09/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 46.64 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: vooraf te betalen via overschrijving op rek.nr. BE 41 390074132610 van DG&P Architecten
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/09/2014 - 10:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 22/09/2014 - 10:15
Plaats: Internaat De La Salle, Watergraafstraat 10, 9000 Gent
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00670539/2014014477
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 27
GEMEENTEBESTUUR LOVENDEGEM
N. 517984
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur Lovendegem
Kerkstraat 45, BE-9920 Lovendegem
Contact: Rudy Vanhove
Tel: +32 93707020
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Lovendegem : levering perscontainer en containers
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Lovendegem : recyclagepark
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Lovendegem : levering van perscontainer en containers op recyclagepark
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bijzonder bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
verklaring omtrent de omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren ( volgens bijzonder bestek - art 67§1 en 71 )
III.2.3. Vakbekwaamheid:
lijst van voornaamste leveringen inzake perscontainers gedurende de afgelopen 3 jaar ( volgens bijzonder bestek - art 67§1 en 71
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/09/2014 - 16:20
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 90.75 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Indien de kandidaat de aanbestedingsdocumenten wenst af te halen, neemt hij eerst telefonisch contact op het telefoonnummer 059/56.10.10. In het
andere geval kan Plantec NV niet garanderen dat de aanbestedingsdocumenten ter beschikking zullen zijn.
De bescheiden kunnen mits contante betaling aan of voorafgaandelijke storting op rek. nr BIC KREDBEBB - IBAN BE83 4761 2380 3115 van het ontwerpbureau Plantec nv,
Nieuwpoortsesteenweg 399 - 8400 Oostende, met vermelding - dossiernr. 1786wbis- aangekocht worden
kostprijs : papierenversie : 90.75 EUR incl. btw - digitale versie 66.55 EUR incl. btw
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/2014 - 11:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/09/2014 - 11:30
Plaats: kleine raadszaal in het Sociaal Huis, Kasteeldreef 72 te 9920 Lovendegem
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00691536/2014014452
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
GEMEENTEBESTUUR LOVENDEGEM
N. 517983
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur Lovendegem
Kerkstraat 45, BE-9920 Lovendegem
Contact: Rudy Vanhove
Tel: +32 93707020
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Lovendegem : Recyclagepark - controleregistratie diftar
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Lovendegem : recyclagepark
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Lovendegem : Recyclagepark - controleregistratie Diftar
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bijzonder bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
verklaring betreffende de omzet over de laatste 3 boekjaren ( volgens bijzonder bestek art. 67§1 en 71 )
III.2.3. Vakbekwaamheid:
technische bekwaamheid : lijst van de voornaamste leveringen inzake diftar gedurende de laatste 3 jaar ( volgens bijzonder bestek art 67§1 en 71 )
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 28
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/09/2014 - 16:20
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 163.35 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Indien de kandidaat de aanbestedingsdocumenten wenst af te halen, neemt hij eerst telefonisch contact op het telefoonnummer 059/56.10.10. In het
andere geval kan Plantec NV niet garanderen dat de aanbestedingsdocumenten ter beschikking zullen zijn.
De bescheiden kunnen mits contante betaling aan of voorafgaandelijke storting op rek. nr BIC KREDBEBB - IBAN BE83 4761 2380 3115 van het ontwerpbureau Plantec nv,
Nieuwpoortsesteenweg 399 - 8400 Oostende, met vermelding - dossiernr. 1786w aangekocht worden
kostprijs : papierenversie 163,35 EUR incl. btw of digitale versie 121,00 EUR incl. btw
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/09/2014 - 11:00
Plaats: kleine raadszaal in het Sociaal Huis, Kasteeldreef 72 te 9920 Lovendegem
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00691536/2014014446
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
Erratum - Wijzigingsbericht
KONINKLIJKE MUNTSCHOWBURG
N. 517942
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Koninklijke Muntschowburg
Leopoldstraat 23, BE Brussel
Contact: Vervaet Maxime Laurette
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180130
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Dienstenopdracht voor de grafische ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe huisstijl
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dienstenopdracht voor de grafische ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe
huisstijl
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Onderzoek gevoerd door Deloitte in 2013, betreffende de positie van de Munt en het profiel van onze bezoekers.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VIVAQUA
N. 517924
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VIVAQUA
Keizerinlaan 17-19, BE-1000 Brussel
Contact: VIVAQUA
De Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
Tel: +32 25188230 Fax: +32 25188210 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.vivaqua.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182024
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
opdracht betreffende de levering en het onderhoud van een gaschromatografiesysteem gekoppeld aan een massadetector (GCMS-HS) voor de bepaling van vluchtige
organische verbindingen in het water door een 'headspace'-concentratiesysteem
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
levering en onderhoud van een gaschromatografiesysteem gekoppeld aan een massadetector voor de bepaling van 87 vluchtige organische verbindingen in het water door
een 'headspace'-concentratiesysteem met de kwantificeringsgrens van 0,1 µg/l, voor de analyse van de volgende groepen van verbindingen:
trihalomethanen (o.a. chloroform) en andere gechloreerde bijproducten van de chlorering;
monoaromatische verbindingen (o.a. benzeen);
oplosmiddelen (o.a. trichlooretheen);
MTBE in benzine; vinylchloride: monomeer van pvc.
Bijgevoegde lijst van de 87 betrokken organische verbindingen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING ALGEMENE
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 29
N. 517926
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
Koning AlbertII-laan 20, bus 6, BE-1000 Brussel
Contact: Nathalie Gosseye
Tel: +32 25530284 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=181929https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=DMOW-Stafdienst-Levering+van+twee+gerobotiseerde+totaalsations+met+GPS+en+toebehoren-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van twee gerobotiseerde totaalstations met GPS en toebehoren
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De gerobotiseerde totaalstations worden aangeschaft ter uitbreiding van de
topografische opmeetinfrastructuur van ATO. Ze zullen ingezet worden voor het
uitvoeren van detailmetingen langs gewestwegen, langs waterlopen en in
natuurgebieden. De verwerking van de meetgegevens gebeurt met Tc Topo.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Het bestek met bestandsnaam 1M2B8J1404_Bestek_T7_201400707 werd toegevoegd aan het dossier en kan gedownload worden via de volgende link:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=181929
Dit bestek vervangt bestek met bestandsnaam 1M2B8J404_Bestek.
Er werden enkele wijzigingen aangebracht onder rubriek 'III. Technische voorschriften'
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
REGIE DER GEBOUWEN
N. 517969
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel
Contact: Quesne Frédéric
Tel: +32 25416618 Fax: +32 25416791 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179241https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=RDGB-2014%2F003%2FFRQU-F02&userType=SUPPLIER&language=FR
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Switching technische lokalen.
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht heeft betrekking op de switching van de technische lokalen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
In het bestek - NL - p. 47
Aantal poorten combo 10/100/1000 base T/1000/10000 base X : Minimum 2
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
MRMP-N/A - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE
OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE VAREND MATERI
N. 517977
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-N/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Verwerving
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Sampermans Morgan Emiel
Tel: +32 27017369 Fax: +32 27016682 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=178485https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=MRMP-N%2FA-15ZA132-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van wisselstukken voor boten en vaartuigen
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Meerjarige overeenkomst (2015-2018) van leveringen tegen prijslijst betreffende het leveren van wisselstukken voor de boten en vaartuigen (met inbegrip van hun
motoren en aanhangwagens) in gebruik bij Defensie.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 30
De gunningsprocedure is afgebroken.
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
CHIREC
N. 517962
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CHIREC
Rue Edith Cavell, 32, BE-1180 Bruxelles (Uccle)
Contact: Monsieur Bernard Leleu
Tél: +32 24344483 Fax: +32 24344481 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chirec.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
NOUVEL HOPITAL CHIREC SUR LE SITE AUDERGHEM (DELTA) - LOT 13 FAUX-PLAFONDS METALLIQUES ET FIBRES
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Ce marché fait partie de la construction d'un nouvel hôpital du CHIREC de 100.000 m² sur 4 niveaux hors sol + cabanon technique et 2 niveaux en sous-sol.
Seuls les lots suivants sont définis :
Lot 1 - Gros ouvre (déjà attribué)
Lot 2 - Façades (adjudication en cours)
Lot 3 - Chapes
Lot 4 - Sanitaires
Lot 5 - HVAC
Lot 7 - Electricité HT et BT
Lot 8 - Fluides médicaux
Lot 9 - Ascenseurs - Monte-charge
Lot 10 - Pneumatique
Lot 11 - Cabines sanitaires
Lot 12 - Cloisons, enduits, cimentage, plafonds et faux-plafonds
Lot 13 - Faux-plafonds métalliques et fibres.
Les autres lots seront définis ultérieurement.
Valeur estimée des travaux globaux hors TVA : fourchette entre 150.000.000 et 200.000.000 EUR .
Début chantier global : 01/09/2013
Fin chantier global : 31/12/2016
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de ASSAR ARCHITECTS sprl.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
SECTION IV : Procédure
IV.3.3. - Conditions d'obtention du cahier spécial des charges.
La date limite pour la réception des demandes de documents est portée au 21/08/2014.
IV.3.4. - Date limite de réception des offres.
La date limite de réception des offres est portée au 16/09/2014 à 12h00.
SECTION VI : Renseignements complémentaires
VI.3 - Conformément aux clauses administratives du cahier spécial des charges, les renseignements complémentaires peuvent être demandés jusqu'à 16 jours avant la remise de l'offre.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
CHIREC
N. 517960
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CHIREC
Rue Edith Cavell, 32, BE-1180 Bruxelles (Uccle)
Contact: Monsieur Bernard Leleu
Tél: +32 24344483 Fax: +32 24344481 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chirec.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
NOUVEL HOPITAL CHIREC SUR LE SITE AUDERGHEM (DELTA) - LOT 12 CLOISONS, ENDUITS, CIMENTAGE, PLAFONDS ET FAUX-PLAFONDS
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Ce marché fait partie de la construction d'un nouvel hôpital du CHIREC de 100.000 m² sur 4 niveaux hors sol + cabanon technique et 2 niveaux en sous-sol.
Seuls les lots suivants sont définis :
Lot 1 - Gros ouvre (déjà attribué)
Lot 2 - Façades (adjudication en cours)
Lot 3 - Chapes
Lot 4 - Sanitaires
Lot 5 - HVAC
Lot 7 - Electricité HT et BT
Lot 8 - Fluides médicaux
Lot 9 - Ascenseurs - Monte-charge
Lot 10 - Pneumatique
Lot 11 - Cabines sanitaires
Lot 12 - Cloisons, enduits, cimentage, plafonds et faux-plafonds
Lot 13 - Faux-plafonds métalliques et fibres.
Les autres lots seront définis ultérieurement.
Valeur estimée des travaux globaux hors TVA : fourchette entre 150.000.000 et 200.000.000 EUR .
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 31
Début chantier global : 01/09/2013
Fin chantier global : 31/12/2016
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de ASSAR ARCHITECTS sprl.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
SECTION IV : Procédure
IV.3.3. - Conditions d'obtention du cahier spécial des charges.
La date limite pour la réception des demandes de documents est portée au 21/08/2014.
IV.3.4. - Date limite de réception des offres.
La date limite de réception des offres est portée au 16/09/2014 à 11h00.
SECTION VI : Renseignements complémentaires
VI.3 - Conformément aux clauses administratives du cahier spécial des charges, les renseignements complémentaires peuvent être demandés jusqu'à 16 jours avant la remise de l'offre.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
CHIREC
N. 517939
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CHIREC
Rue Edith Cavell, 32, BE-1180 Bruxelles (Uccle)
Contact: Monsieur Bernard Leleu
Tél: +32 24344483 Fax: +32 24344481 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chirec.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
NOUVEL HOPITAL CHIREC SUR LE SITE AUDERGHEM (DELTA) - LOT 3 CHAPES
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Ce marché fait partie de la construction d'un nouvel hôpital du CHIREC de 100.000 m² sur 4 niveaux hors sol + cabanon technique et 2 niveaux en sous-sol.
Seuls les lots suivants sont définis :
Lot 1 - Gros ouvre (déjà attribué)
Lot 2 - Façades (adjudication en cours)
Lot 3 - Chapes
Lot 4 - Sanitaires
Lot 5 - HVAC
Lot 7 - Electricité HT et BT
Lot 8 - Fluides médicaux
Lot 9 - Ascenseurs - Monte-charge
Lot 10 - Pneumatique
Lot 11 - Cabines sanitaires
Lot 12 - Cloisons, enduits, cimentage, plafonds et faux-plafonds
Lot 13 - Faux-plafonds métalliques et fibres.
Les autres lots seront définis ultérieurement.
Valeur estimée des travaux globaux hors TVA : fourchette entre 150.000.000 et 200.000.000 EUR .
Début chantier global : 01/09/2013
Fin chantier global : 31/12/2016
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de ASSAR ARCHITECTS sprl.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
SECTION IV : Procédure
IV.3.3. - Conditions d'obtention du cahier spécial des charges.
La date limite pour la réception des demandes de documents est portée au 21/08/2014.
IV.3.4. - Date limite de réception des offres.
La date limite de réception des offres est portée au 16/09/2014 à 10h00.
SECTION VI : Renseignements complémentaires
VI.3 - Conformément aux clauses administratives du cahier spécial des charges, les renseignements complémentaires peuvent être demandés jusqu'à 16 jours avant la remise de l'offre.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
RIO-LINK
N. 517970
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Rio-Link
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: Directie Infrastructuur
Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180154https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=AQFINFRA-RI3BZ015-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RI3BZ015 - Aansluiting Monnikenhofstraat, Antwerpsebaan en Molenakker
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 32
RI3BZ015 - Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Aansluiting Monnikenhofstraat, Antwerpsebaan en Molenakker
De opdracht behelst het uitvoeren van riolering en herstel wegenis Monnikenhofstraat, Antwerpsebaan & Molenakker.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1:
Wijzigingen in de meetstaat.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
STADSBESTUUR MECHELEN
N. 517978
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21, BE-2800 Mechelen
Contact: Koert Hendrickx
Tel: +32 15297531 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bouwen en uitbaten ondergrondse parking op de Speecqvest in 2800 Mechelen
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De stad Mechelen sluit een overeenkomst af met een private partner voor het bouwen en uitbaten van een ondergrondse parking op de Speecqvest in Mechelen voor
minimum 432 plaatsen. De duur van het contract bedraagt 30 jaar en kan verlengd worden na onderhandeling.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.8
In plaats van: 10/09/2014 - 12:00
Te lezen: 10/10/2014 - 12:00
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
@Ref:01050187/2014014460
Datum van opening van de inschrijvingen was voorzien op 10/09/2014 om 12:00u. Wordt met 1 maand verlengd zodat opening der inschrijvingen plaats vindt op 10/10/2014 (10
oktober 2014) om 12:00u.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
EIGEN WONING CVBA
N. 517936
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Eigen Woning cvba
Guido Gezellelaan 49 bus 2, BE-2870 Puurs
Contact: Lambrecht Sara
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182089https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Eigen+Woning+cvba-1256%2F2008%2F0747%2F01-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Renovatiewerken van 40 woningen in Fabiolapark te Kalfort (Puurs)
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Renovatiewerken van 40 woningen in Fabiolapark te Kalfort (Puurs)
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE:
De gunningsprocedure is afgebroken.
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
OCMW LEUVEN
N. 517944
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47, BE-3000 Leuven
Contact: Mevrouw Valerie Van den Broek
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 33
Tel: +32 16248232 Fax: +32 16248249 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.ocmw-leuven.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren incontinentiemateriaal
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van incontinentiemateriaal op afroep, voor een periode van 4 jaar.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
vragen en antwoorden
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING LIMBURG
N. 517951
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt
Contact: Vellemans Sarah Petra
Tel: +32 11742377 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=178145https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=AWV+L-1M3D8G%2F14%2F18-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Studieopdracht: N771 Dilsen-Stokkem: Bouw van een fiets- en faunapassage
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Studieopdracht: N771 Dilsen-Stokkem: Bouw van een fiets- en faunapassage
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Het document 'passende bankverklaring' werd toegevoegd aan de offerte. De inschrijvers dienen dit ten laatste
veertien dagen na aanbesteding digitaal over te maken aan [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING LIMBURG
N. 517920
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt
Contact: Vellemans Sarah Petra
Tel: +32 11742377 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182097https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AWV+L-1M3D8G%2F14%2F20-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
N762 - N73: Aanpassing verkeerskundige poorten rond centrum Kinrooi
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
N762 - N73: Aanpassing verkeerskundige poorten rond centrum Kinrooi
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Het bestek '1M3D8G-14-20 rechtzetting 1' is nu van toepassing. Datum opening offertes is woensdag 17 september 2014.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
PROVINCE DE LIÈGE
N. 517949
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Liège
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 34
Place Saint-Lambert, 18A, BE-4000 Liège
Contact: Raymond CHARLIER, Attaché-Ingénieur Industriel
Monsieur Philippe PIRARD, Directeur en Chef-Architecte
Tél: +32 42207192 Fax: +32 42207170 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404407
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Contrat de performance énergétique, de maintenance et de dépannage des installations électriques, sanitaires, de chauffage, de climatisation et de ventilation pour une
durée de 10 ans du Bâtiment « Charlemagne » Place de la République française, 1 à 4000 Liège - MARCHE PUBLIC DE SERVICES - APPEL D'OFFRES OUVERT
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Le présent marché a pour objet :
-l'amélioration des installations techniques du bâtiment dénommé « Le Charlemagne » de manière à atteindre un résultat fixé de performance énergétique et une
diminution des consommations électriques et de combustibles de minimum 15 % en garantissant les meilleures conditions de confort et de sécurité ;
-la maintenance et le dépannage des installations techniques dans le but d'assurer le service auquel elles sont destinées, dans les meilleures conditions de confort, de
sécurité et d'économie d'énergie.
Pour de plus amples informations, le soumissionnaire consultera le cahier spécial des charges.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
AVIS RECTIFICATIF N°1
Le présent avis est un avis rectificatif à celui publié :
- le 23 mai au BDA (511620)
- le 28 mai 2014 au JOUE (2014/S 102-179144)
Il a pour objet de reporter au 27 août 2014 à 11h00 la séance d'ouverture des offres fixée initialement au 18 août 2014.
Cet avis rectificatif remplace la publication initiale effectuée sur le Portail des marchés publics et est accessible à partir de l'URL suivante :
http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405102
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
COMMUNE D'YVOIR
N. 517934
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune d'Yvoir
Rue de l'Hôtel de Ville, 1, BE-5530 Yvoir
Tél: +32 82610310 Fax: +32 82610311 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.yvoir.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Travaux d'entretien de diverses voiries 2014 et de renouvellement de conduites de distribution d'eau à Yvoir
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Travaux d'entretien de diverses voiries 2014 et de renouvellement de conduites de distribution d'eau à Yvoir
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
II.1.5 Modification dans le CSC article 34 la mise en place d'un système de gestion de qualité est d'application Article 34 - Système de gestion de la qualité En vertu des
dispositions du chapitre G.2 du C.C.T. QUALIROUTES, la mise en place d'un système de gestion de la qualité est d'application conformément au document de référence QR-A-1.
Ce plan qualité concerne les postes 36, 37, 38, 87, 88, 89, 124, 125, 126, 157, 158, 159, 192, 193, 194 et 195 (revêtements hydrocarbonés de plus de 1000 m²) du métré.
La première étape de ce plan est la fourniture par chaque soumissionnaire en même temps que son offre, du formulaire d'engagement (joint au présent CSC) à développer une démarche
de qualité. La fourniture de ce document, dûment complété par le soumissionnaire, est une condition de régularité de l'offre.
Tous les essais qui sont à charge de l'adjudicataire sont décrits dans l'annexe au document de référence QR-A-1/1 intitulée « Complément au document de référence QUALIROUTESA-1 pour revêtements bitumineux ».
une attestation de réception des modifications devra être jointe à l'offre
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
OCMW BRUGGE
N. 517932
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Brugge
Ruddershove 4, BE-8000 Brugge
Contact: OCMW Brugge
Mevr. Ann Vandycke
Tel: +32 50327388 Fax: +32 50327399 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.ocmw-brugge.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Woon- en ZorgCentrum TER POTTERIE - Vervangingsnieuwbouw
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Woon- en ZorgCentrum TER POTTERIE
Perceel 100 - Vast meubilair
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 35
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Nieuwe gedetailleerde meetstaat opgeladen, vorige gedetailleerde meetstaat vervalt
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING WEST-VLAANDEREN
N. 517925
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE-8200 8200 Brugge
Contact: Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Franco Verschueren
Tel: +32 50248000 Fax: +32 50248005 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179820https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=AWV+W-Vl-13%2F40_030_D313_78_nvp-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud wegenis in het D313 Ieper
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze aanbesteding heeft tot doel een aantal knelpunten in het district Ieper te herstellen. Deze knelpunten betreffen het lokaal herstellen van betonnen fietspaden,
vernieuwen van voegvulling van onze betonwegen, herstellen asfaltverharding met gietasfalt, lokale herstelling van een asfaltweg en het herstellen van het voetpad te
Roesbrugge. De opdrachten kunnen klein van aard zijn.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: op pag 4 van het bestek bij lijst van de bepalingen waarin wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels (cfr art 9§ 4 van het KB
14.01.2013)
Toe te voegen tekst:
art. 33
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Op pag 4 van het bestek wordt art. 33 ingevoegd bij lijst van afwijkende bepalingen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING WEST-VLAANDEREN
N. 517928
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE-8200 8200 Brugge
Contact: Van Parys Nancy Magdalena
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=178148https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=AWV+W-Vl-14%2F36_030_D311_114_NVP-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
ruimen zwerfvuil, veegwerken en reinigen kolken in het district Brugge
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
- vegen van verhardingen, fietspaden, greppels en kantstroken;
- reinigen van vluchtheuvels, verhoogde en verharde eilanden;
- reinigen van straatkolken, putten en afvoerbuizen;
- reinigen van berm- en taludgoten;
- ruimen van zwerfvuil en afval op bermen, taluds en in grachten;
- werkzaamheden in regie;
- afvoeren van alle afval afkomstig van de veeg-, ruimings- en reinigingswerkzaamheden naar een erkend verwerkingsbedrijf of op een erkende stortplaats,
- aanbrengen van de nodige werfsignalisatie;
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: op pag 4 van het bestek bij lijst van de bepalingen waarin wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels (cfr art 9§ 4 van het KB
14.01.2013)
Toe te voegen tekst:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 36
art. 33 Vrijgave van de borgtocht
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Op pag 4 van het bestek wordt art 33 ingevoegd bij lijst van afwijkende bepalingen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
STAD AALST
N. 517945
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Aalst
Grote Markt 3, BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300 Fax: +32 53732549 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aalst.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Dienst Economie en dienst Planning, Stadsvernieuwing en Wonen. Studieopdracht voor de opmaak van een subsidiedossier
herinrichting van de bedrijventerreinen Denderomgeving Noord conform BVR 24 mei 2013
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dienst Economie en dienst Planning, Stadsvernieuwing en Wonen. Studieopdracht voor de opmaak van een subsidiedossier herinrichting van de bedrijventerreinen
Denderomgeving Noord conform BVR 24 mei 2013
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
N. 517938
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons Van de Maelestraat 96, BE-9320 Erembodegem
Contact: Leliaert Karel Roger
Tel: +32 92436814 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vmm.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179990https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=VMM-L4710I0003G-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sedimentvang Ophasseltbeek: ruiming en oeverherstel
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Sedimentvang Ophasseltbeek: ruiming en oeverherstel
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: Bestekstekst
Toe te voegen tekst:
Het bestek vermeldt in de opening van de offerten
- op de voorpagina: Donderdag, 13 februari 2014 om 10 h
- op pagina 1: Vrijdag 13 december 2013 om 10 h
Dit dient Donderdag, 14 augustus 2014 om 14h00 te zijn.
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: Offerteformulier
Toe te voegen tekst:
De koptekst van het inschrijvingsformulier vermeldt:
Lokale beschermingswerken wijk Lammersweg te Leupegem (Oudenaarde)
Dit dient te zijn:
Sedimentvang Ophasseltbeek te Ophasselt en Lierde: ruiming en oeverherstel
De voettekst van het inschrijvingsformulier vermeldt:
L 3640 I 0010 G
Dit dient te zijn:
L 4710 I 0003 G
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: Meetstaat
Toe te voegen tekst:
Post 1: Voorbehouden som voor niet te voorziene leveringen van materialen en prestaties volgens artikel 96 § 1 van de Administratieve voorschriften
Er is geen bedrag vermeldt in de meetstaat.
De vaste voorbehouden som bedraagt ?2.000
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
N. 517943
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 37
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons Van de Maelestraat 96, BE-9320 Erembodegem
Contact: Leliaert Karel Roger
Tel: +32 92436814 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vmm.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179990https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=VMM-L4710I0003G-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sedimentvang Ophasseltbeek: ruiming en oeverherstel
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Sedimentvang Ophasseltbeek: ruiming en oeverherstel
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats van opening van offertes
In plaats van:
VMM, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
Te lezen:
VMM, R. De Larochelaan1, 9051 Sint-Denijs-Westrem, zaal Rone
VI.3.5. Te corrigeren adressen en contactpunten:
Plaats waar hetaan te passen adres en contactpunt staat: Opening van offertes
VMM
R. De Larochelaan 1, Sint-Denijs-Westrem, 9051, BE
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
Gunning
DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN
N. 517966
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Departement Internationaal Vlaanderen
Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 80, BE-1000 Brussel
Contact: Van Lantschoot Tanja Liliane
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.flanders.be;http://www.vlaanderen.be/internationaalhttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=182185https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Dep. IV-2014/DiV/001-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor het organiseren van buitenlandse zendingen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst voor het organiseren van buitenlandse zendingen (boeken en organiseren van transport en overnachtingen)
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Kwaliteit, Weging: 60
Criterium 2: Prijs, Weging: 40
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 2014/DiV/001. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/07/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Uniglobe Southwest Travel NV
Stationsdreef 6a
8800 BE Roeselare
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VLHORA
N. 518019
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VLHORA
Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1ste verdieping, BE-1000 BRUSSEL
Contact: Mevrouw Myriam Slock
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 38
Tel: +32 22114195 Fax: +32 22114199 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor levering van licenties volgens het Enrollment for Education Solutions Programme (EES) - model voor instellingen die deel uitmaken van
Vluhr/Vlir/Vlhora
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Instellingen die deel uitmaken van Vluhr/Vlir/Vlhora
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijsniveau na verwerking van kortingen, Weging: 70
Criterium 2: De contractuele voorwaarden met betrekking tot de serviceverlening naar de instellingen en bestellings- en leveringsmodaliteiten, Weging: 30
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Raamovereenkomst voor levering van licenties volgens het Enrollment for Education Solutions Programme (EES) - model voor instellingen die
deel uitmaken van Vluhr/Vlir/Vlhora
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/7/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Comparex Software Belgium bvba
Buro & Design Center, Suite 315, Esplanade 1, Box 3
1020 BE BRUSSEL
Tel: +32 24058900 Fax: +32 24058901
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP
N. 517935
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel
Contact: Cayman Martine
Tel: +32 5061560 Fax: +32 5061500 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vdab.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=182140https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB-Open aanbesteding bestek 2014/10366F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Het beheer door een alarmcentrale van de alarmsystemen bij VDAB-vestigingen in de provincie Vlaams-Brabant
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Provincie Vlaams-Brabant
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het beheer door een alarmcentrale van de alarmsystemen bij de VDAB-vestigingen in de provincie Vlaams-Brabant . Dit omvat het geheel van handelingen volgend op
signalen uitgaande van een alarmsysteem van de VDAB.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
7986.00 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1: Meldkamer alarm Vlaams Brabant
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/06/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
G4S Secure Monitoring NV
Buro en Design Center PB 77,Heyzel Esplanade
1020 BE Brussel
Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING CVBA (DE
WATERGROEP)
N. 517927
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 39
Vooruitgangstraat 189, BE-1030 Brussel
Contact: Braet Christophe
Tel: +32 22389604 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.dewatergroep.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182121
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2)
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE GEGUNDE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1. Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
Waarde: 1376340.12 EUR Excl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Economisch meest voordelige aanbieding
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 1: Leveren van gesloten bestelwagens type B03 - 16st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage J. De Groof nv
Pareinpark 4
9120 BE Beveren
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 2: Leveren van gesloten bestelwagens type B04 - 18st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage J. De Groof nv
Pareinpark 4
9120 BE Beveren
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 3: Leveren van gesloten bestelwagens type B05 - 22st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage J. De Groof nv
Pareinpark 4
9120 BE Beveren
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 4: Leveren van gesloten bestelwagens type B10 - 1st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage J. De Groof nv
Pareinpark 4
9120 BE Beveren
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 5: Leveren van gesloten bestelwagens type B15 - 14st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Garage J. De Groof nv
Pareinpark 4
9120 BE Beveren
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 6: Leveren van gesloten bestelwagens type B15 (3,5T) - 1st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Cammaert Trucks Antwerpen nv
Transcontinentaalweg 1
2030 BE Antwerpen
Opdracht nr 140037 - Aankoop van gesloten bestelwagens (2014-2). Perceel 7: Leveren van gesloten bestelwagens type B35 - 2st
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Cammaert Trucks Antwerpen nv
Transcontinentaalweg 1
2030 BE Antwerpen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Zie bestek
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
N. 517918
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren, BE-1060 Brussel
Contact: Brouxhon Claudine Shirley
Tel: +32 25292212 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182051
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RVP/netwerkinfrastructuur LAN
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Zuidertoren
1060 Brussel + 13 regionale kantoren
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 40
Aanschaf van hardware, software en diensten voor de vernieuwing van de LAN-infrastructuur van de centrale
diensten en de 13 gewestelijke kantoren van de Rijksdienst voor Pensioenen.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
1427398.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Niet-openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Technische en functionele waarde, Weging: 58
Criterium 2: Bedrag van de offerte, Weging: 40
Criterium 3: Vorm van het antwoord, Weging: 2
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr RVP/netwerkinfrastructuur LAN. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/07/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Dimension Data
Raketstraat, 66
1130 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
INFRABEL - I-ICT
N. 517976
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Infrabel - I-ICT
Tweestationsstraat 82, BE-1070 Brussel
Contact: I-ICT.312 IP network - sectie 18/3
Philippe de Vulder
Tel: +322 2128136 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=181182
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering en onderhoud van netwerkapparatuur voor het IP netwerk van Infrabel
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Infrabel (I-ICT),
Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering en onderhoud van netwerkapparatuur voor het IP netwerk van Infrabel
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Economisch meest voordelige aanbieding
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 50/13/12/00167. Perceel 1: levering en onderhoud van IP netwerkapparatuur, optionele installatie van deze apparatuur en optionele netwerkconsultancy
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 08/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Dimension Data
Raketstraat 66
1130 BE Brussel
Opdracht nr 50/13/12/00167. Perceel 2: levering van accessoires die noodzakelijk zijn voor de roll-out van een IP netwerk
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 08/07/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
InfraTech
Les Plénesses 73
4890 BE Thimister-Clermont
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
GEMENTEBESTUUR KOEKELBERG
N. 518007
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gementebestuur Koekelberg
Vanhuffelplein 6, BE-1081 Koekelberg
Contact: Duurzaam wijkcontract Historisch Koekelberg
Laurent MERTENS
Tel: +32 24121449 Fax: +32 26001583 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanduiding van een ontwerper voor de bouw van een openbare infrastructuur van het type passiefstandaard met een kinderdagverblijf, een tijdelijk kinderdagverblijf
en een ondergronds niveau
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 41
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Emile Sergijselsstraat 8 1081 Koekelberg
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De onderhavige opdracht betreft de volledige ontwerpopdracht voor de bouw van een openbare infrastructuur van het type passiefstandaard, met een kinderdagverblijf
van 36 plaatsen, een tijdelijk kinderdagverblijf van 24 plaatsen dia aan de normen van de ONE beantwoorden, en een ondergronds niveau bestemd voor een later
gebruik als openbare parking in het kader van een toekomstige herinrichting van het bouwblok.
De opdracht omvat de architectuurstudie met inbegrip van de opdracht voor opmetingen door een landmeter, de stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie bijzondere
technieken, de opdracht aan een EPB-raadgever evenals de veiligheids- en gezondheidscoördinatie.
Ter informatie, het totale budget van de werken voor het geheel van het programma bedraagt maximum 2.400.000,00 EUR inclusief BTW van 21%.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/05/2014
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Tijdelijke vereniging Baumans-Deffet vzw en Nélis-Délincé vzw
Rue Bois l'Evêque 26
4000 BE LIEGE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00743033/2014014480
De kandidaten die in de eerste fase geselecteerd worden, worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De voorwaarden van de opdracht en de praktische modaliteiten betreffende de
indiening van de offerte zijn het voorwerp van een bijzonder bestek dat wordt meegedeeld aan de kandidaten die uitgenodigd zijn om in te schrijven.
Een advisecomité moet de aanbestedende overheid bijstaan om de kwaliteit van de kandidaturen te beoordelen en, in een uitgebreide samenstelling, de offertes die de inschrijvers
tijdens de tweede fase indienen.
Het adviescomité zal samengesteld zijn uit een vertegenwoordiger van de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bMa), van een vertegenwoordiger van de toewijzende
overheid, van drie vertegenwoordigers van het gemeentebestuur Koekelberg (openbare werken, stedenbouw, gemeentelijke kinderdagverblijven), van een vertegenwoordiger van de
Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH), van een vertegenwoordiger van de Directie Stadsvernieuwing van de BROH alsmede van
externe deskundigen (1 tot 3 - om later te bepalen).
Indien ze een regelmatige offerte hebben ingediend en ten minste 50% van de punten hebben behaald, krijgen de geklasseerde inschrijvers een forfaitaire vergoeding van 2.500,00 EUR
voor hun prestatie. Vermits het om een vergoeding gaat, wordt er geen BTW toegepast. Deze forfaitaire vergoeding wordt afgetrokken van de erelonen van de inschrijver aan wie de
opdracht werd gegund.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
ESPACE FORMATION PME
N. 517971
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Espace Formation PME
rue de Stalle, 292 b, BE-1180 Uccle
Contact: Van Muylen Laurence Nathalie
Tél: +32 23708661 Fax: +32 23708660 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182200
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché de services relatif à des prestations de type gestion des déchets
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: 292B rue de Stalle à 1180 Uccle
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Marché de services relatif à des prestations de type gestion des déchets
L'EFP propose quelques septante métiers et produit dès lors divers types de déchets. Outre les ordures inhérentes au fonctionnement d'un établissement accueillant des
centaines d'étudiants par jour, les déchets spécifiques aux formations proposées en représentent une partie importante.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix, Pondération: 50
Critère 2: Concept, Pondération: 30
Critère 3: Méthodologie, Pondération: 10
Critère 4: Conditions de paiement , Pondération: 10
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° EFPME-SG007. Lot 1: Gestion des déchets de l'EFP
V.1. Date d'attribution du marché: 23/06/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
SITA Waste Services nv
Lilsedijk 19
2340 BE Beerse
Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
ESPACE FORMATION PME
N. 517973
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 42
Espace Formation PME
rue de Stalle, 292 b, BE-1180 Uccle
Contact: Van Muylen Laurence Nathalie
Tél: +32 23708661 Fax: +32 23708660 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182204
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché de services de type nettoyage
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: 292B rue de Stalle
1180 Uccle
Sites 1, 2 et 3 de l'EFP asbl
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Marché de Services relatif à des prestations de type nettoyage
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix, Pondération: 60
Critère 2: Méthodologie, Pondération: 15
Critère 3: Orientation écologique, Pondération: 15
Critère 4: Modalités de paiement, Pondération: 10
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° EFPME-SG008. Lot 1: Gestion de nettoyage
V.1. Date d'attribution du marché: 23/06/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 6
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
KÖSE CLEANING SA
Rue Picardie 43B K1
1140 BE Bruxelles
Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le marché SG008 inclut des prestations supplémentaires tant en heures qu'en activités. Il est demandé en plus du nettoyage des locaux, des prestations de nettoyage de vitres et de
nettoyage des extérieurs. Dès lors les montants dont question sont supérieurs au montant initial.
En outre, un montant final ne peut précisément être fourni puisque l'analyse a été établie sur base d'un coût à l'heure et que les négociations de reprise de personnel et de mise en place
doivent encore avoir lieu.
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE
N. 517916
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundenlaan 13, BE-1210 Sint-Joost-ten-Node
Contact: Mevrouw Aline Louckx
Tel: +32 22202804 Fax: +32 22202502 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.stjosse.irisnet.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Werken voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie en plaatsen van zonnepanelen voor de productie van warm water voor het gebouw gelegen Tweekerkenstraat
105-109.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Propriétés communales - 105-109, rue des Deux Eglises
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Werken voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie en plaatsen van zonnepanelen voor de productie van warm water voor het gebouw gelegen Tweekerkenstraat
105-109.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
93111.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Werken voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie en plaatsen van zonnepanelen voor de productie van warm water voor het gebouw
gelegen Tweekerkenstraat 105-109.
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 23/12/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Etablissements Bouvé Karl sa
Rue de Douvrain 3
7011 BE Ghlin
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
COMMUNE DE RIXENSART
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 43
N. 518011
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Rixensart
avenue de Merode 75, BE-1330 Rixensart
Contact: Danielle Gérard
Tél: +32 26342128 Fax: +32 26521030 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
marché public de fourniture de repas chauds et potages s'inscrivant dans une démarche d'alimentation durable dans les établissements scolaires pour les années 20142015 et 2015-2016
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le marché a pour objet la confection et la livraison en liaison chaude de potages et de repas chauds respectant les normes détaillées dans les dispositions techniques,
relatifs à deux catégories dans les sept établissements scolaires, dont le pouvoir adjudicateur est la Commune de Rixensart.
Le présent marché se situe dans la perspective de l'alimentation durable telle que définie dans les conditions techniques du marché.
Une alimentation durable est une alimentation saine et équilibrée, dont les impacts sur l'environnement sont réduits et dont la production et la commercialisation se font
dans le respect de règles sociales et éthiques.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
306000 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: le prix, Pondération: 40
Critère 2: élaboration d'un plan alimentaire, Pondération: 20
Critère 3: garanties de qualité, Pondération: 15
Critère 4: impact sur l'environnement, Pondération: 15
Critère 5: hygiène alimentaire, Pondération: 5
Critère 6: actions de sensibilisation et d'éducation à l'alimentation durable, au goût et aux saveurs, Pondération: 5
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot 1: fourniture de repas chauds
V.1. Date d'attribution du marché: 16/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
TCO Service
Chaussée de La Croix 92
1340 BE Ottignies
Tél: +32 10417839 Fax: +32 10411228
Marché n° 2. Lot 2: fourniture de potage de type mixé et à base de légumes taillés
V.1. Date d'attribution du marché: 16/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
TCO Service
Chaussée de La croix 92
1340 BE Ottignies
Tél: +32 10417839 Fax: +32 10411228
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
@Ref:00753155/2014014469
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN
N. 517941
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Het Lijnhuis - Motstraat 20, BE-2800 Mechelen
Contact: Croes Alfred
Tel: +32 15408845 Fax: +32 15408980 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.delijn.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182149
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Compressoren voor Hermelijntrams en Kusttrams type BN6000
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Diverse plaatsen in het Vlaams Gewest
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst voor de afroepbestellingen van compressoren voor de Hermelijntrams en de Kusttrams type BN6000 van de "VVM-De Lijn" voor een periode van
drie jaar, één maal verlengbaar met één jaar.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Economisch meest voordelige aanbieding
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr C14002. Perceel 1: Compressoren voor kusttrams
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 31/01/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Geveke Persluchttechniek BV
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 44
Barajasweg 60
1043 CP NL Amsterdam
Opdracht nr C14015. Perceel 2: Compressoren voor hermelijntrams
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 23/06/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Gardner Denver Belgium NV
Luithagen 7A - Haven 200
2030 BE Antwerpen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/08/2014
KHLEUVEN VZW, KHLIM VZW EN COMENIUS VZW
N. 517994
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw
Abdij van Park 9, BE-3001 Heverlee
Contact: De heer Martens Toon
Tel: +32 16375700 Fax: +32 16375799 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Communicatie van fusiehogeschool : campagne nieuw merk en vormgeving
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw, Abdij van Park 9 te 3001 Heverlee
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Communicatie van fusiehogeschool: campagne en vormgeving nieuw merk
Toelichting: Sinds 1 januari 2013 vormen de KHLim en de KHLeuven al een personele unie, met één Raad van Bestuur en één directie, en waarbij geleidelijk aan de
diensten samengevoegd worden. Vanaf 1/9/2014 zal dit ook het geval zijn voor Comenius.
Vanaf het academiejaar 2015-2016 zal de nieuwe hogeschool ten volle een realiteit zijn voor personeel, studenten en buitenwereld.
Voor de abituriënten moet daarom, indien mogelijk, vanaf september 2014 reeds gecommuniceerd worden onder de vlag van de nieuwe hogeschool.
Het keuzeproces voor een nieuwe naam en de nieuwe missie zal wellicht in het voorjaar 2014 rond zijn.
De aanbesteding bestaat uit 10 percelen:
1. Communicatiecampagne: look & feel op basis van positionering, gebriefd door fusiehogeschool. Campagne voor nieuw merk, opleidingen en onderzoek &
dienstverlening. Formulering van boodschappen, visuals, enz. + voorstellen tot inzet van promotiemiddelen, gaande van traditionele reclame over social media tot
persoonlijke communicatie
2. Mediaplanning: Ontwerp mediaplan: kosten voor huur reclameruimte, plaatsing in media, beheer mediaplanning
3. Vormgeving brochures basisopleidingen
4. Vormgeving brochures navormingen
5. Vormgeving communicatie onderzoek en dienstverlening
6. Vormgeving communicatie studentenvoorzieningen
7. Vormgeving allerhande initiatieven
8. Redactie en vormgeving personeelsblad
9. Redactie en vormgeving relatiemagazine
10. Redactie en vormgeving jaarverslag / corporate brochure
Kandidaten kunnen zich kandidaat stellen voor één of meerdere percelen. De toewijzing gebeurt per perceel.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Campagneontwikkeling
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
10 advertising nv
Ijzerenpoortkaai 3
2000 BE Antwerpen
Opdracht nr 2. Perceel : Media-aankopen
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
10 advertising nv
Ijzerenpoortkaai 3
2000 BE Antwerpen
Opdracht nr 3. Perceel : Vormgeving brochures basisopleidingen
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Next Issue bvba
Schippersstraat 21
3500 BE Hasselt
Opdracht nr 4. Perceel : Vormgeving brochures navormingen
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Next Issue bvba
Schippersstraat 21
3500 BE Hasselt
Opdracht nr 5. Perceel : Vormgeving communicatie onderzoek en dienstverlening
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Next Issue bvba
Schippersstraat 21
3500 BE Hasselt
Opdracht nr 6. Perceel : Vormgeving communicatie studentenvoorzieningen
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Next Issue bvba
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 45
Schippersstraat 21
3500 BE Hasselt
Opdracht nr 7. Perceel : Vormgeving allerhande initiatieven
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Next Issue bvba
Schippersstraat 21
3500 BE Hasselt
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
KHLIM VZW
N. 517995
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KHLim vzw
Agoralaan, gebouw B bus 1, BE-3590 Diepenbeek
Contact: De heer John Roosen
Tel: +32 11230770 Fax: +32 11230789 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.khlim.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van een systeem dat op basis van continue vloeireactoren een opschaalbare reactie toelaat van organische verbindingen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: KHLim vzw, Agoralaan gebouw b bus 1 ,3590 Diepenbeek - Departement IWT
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De KHLim / LAB4U beoogt de aankoop van een systeem dat op basis van continue vloeireactoren een opschaalbare reactie toelaat van organische verbindingen.
Het te verwerven systeem zou op een vlotte wijze een relevant industrieel productieniveau kunnen halen gaande van enkele 10-tallen gram tot meerdere kilo's per dag.
Een algemene synthesemethodiek die aan deze vereisten voldoet is gebaseerd op de continue vloei van reagentia in een mengkamer die de vorm aanneemt van een
reactorchip, of een combinatie van reactorchips in functie van de schaal.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: De prijs van de aanbieding, Weging: 40
Criterium 2: De technische waarde van het voorgestelde systeem, Weging: 40
Criterium 3: Plan van aanpak voor de opleidingen, Weging: 5
Criterium 4: Verdere samenwerking, Weging: 10
Criterium 5: Beschrijving van de dienst na verkoop, Weging: 5
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Aankoop van een systeem dat op basis van continue vloeireactoren een opschaalbare reactie toelaat van organische verbindingen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 7/6/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Chemtrix bv
Burgemeester Lemmensstraat 358
6163 JT NL Geleen
Tel: +31 464105060 Fax: +31 464759416 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
KHLEUVEN VZW, KHLIM VZW EN COMENIUS VZW
N. 517997
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw
Agoralaan, gebouw b bus1, BE-3590 Diepenbeek
Tel: +32 11180000 Fax: +32 11180099 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Betaalsysteem UCLL : KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: KHLeuven vzw, KHLim vzw en Groep T
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Betaalsysteem UCLL :
KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw willen een veelzijdig betaalsysteem dat kan gebruikt worden voor:
Automaten (drank, snoep, . )
Printen en kopiëren (accounting/payment)
Betaling en teruggeven pand (bij uitleen van boeken, CD's, AV materiaal, . )
Betaling aan kassa (kantine . ) en prijsbepaling afhankelijk van categorie
.
Daarnaast mag het betaalsysteem geen hypotheek leggen op systemen voor toegangscontrole (parking, lokalen..)
Het machinepark van de hogescholen is vandaag een verzameling van verschillende types en merken verspreid over de verschillende vestigingsplaatsen.
Al deze vestigingen zijn verbonden met een performant netwerk (TCP/IP).
In de achtergrond zijn een aantal services ter beschikking waar het systeem gebruik kan van maken (Active Directory, LDAP, SQLServer,... ).Een niet limitatief overzicht
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 46
is gegeven in bijlage
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium : * Kostprijs
Criterium 1: Financiële voorwaarden over een termijn van 5 jaar gebaseerd uit aantallen uit hoofdstuk 10 en 11 voor 16.000 gebruikers en 10 beheerders, Weging: 40
Criterium : * Kwaliteitsgaranties m.b.t. de uitvoering
Criterium 2: Kwaliteit en volledigheid van de offerte blijkende uit de ingevulde vragenlijst en bijkomende documenten, Weging: 20
Criterium 3: Kwaliteit blijkende uit de technische intervieuws en testen, Weging: 40
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Betaalsysteem UCLL : KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Inepro cashless solutions bv
Pondweg 7
2153 PK NL Nieuw-Vennep
Tel: +31 252744044 Fax: +31 252744045 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
De opening van offertes gebeurt in gesloten zitting.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
KHLEUVEN VZW, KHLIM VZW EN COMENIUS VZW
N. 518001
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw
Agoralaan, gebouw b bus1, BE-3590 Diepenbeek
Contact: De heer John Roosen
Tel: +32 11230770 Fax: +32 11230789 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Design & Build opdracht van tijdelijke klaslokalen : KHLeuven vzw Departement Sociale School Heverlee
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: KHLeuven vzw Departement Sociale School Heverlee
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Design & Build opdracht van tijdelijke klaslokalen : KHLeuven vzw Departement Sociale School Heverlee.
De design & build opdracht van een volledig afgewerkt bouwgeheel, te voldoen aan alle normeringen
op het ogenblik van de oplevering, totaalproject van ontwerp tot realisatie :
1) Ontwerp :
Deze opdracht omvat eveneens een bouwteam : architect, studiebureau (technieken en stabiliteit)
Het bouwteam zorgt voor de opmaak van de nodige plannen en procedure ter bekoming van een
bouwvergunning. Zij zorgen ook voor de opvolging van het project en correctheid van de uitvoering.,
en budgetbewaking.
De bouwvergunning wordt aangevraagd op naam van de instelling en dient ondertekend te worden
door de instelling.
2) Realisatie :
bouwrijpmaken van het terrein, inclusief riolering
6 klaslokalen, +/- 54 m2 per lokaal, 1 verbindingsgang, +/- 49 m2, in twee bouwlagen
toegankelijkheid van rolstoelgebruikers tot en in het gebouw is verplicht te voorzien
brandwerend bekleden dragende constructie : RF60'
buitenwanden : RF120'
binnenwanden : constructie vanaf de vloer tot aan het plafond zodat er geen geluidsoverdracht is
binnendeuren voorzien van dichtingen zodat er geen geluidsoverdracht is
buitenschrijnwerk in aluminium
de nodige trappen en bouwkundige aansluitingen met de bestaande gebouwen
de technieken worden voorzien volgens de huidige normering :
HVAC, ventilatiesysteem type : op te geven
elektrische installatie : data, verlichting, noodverlichting, branddetectie, schakelaars, stopcontacten
zonneblinden, waar nodig
Optie :
brandwerend bekleden constructie RF120'
Ventilatiesysteem : type warmterecuperatie
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium : * Kostprijs
Criterium 1: opgeven van de totale kostprijs van de design & build opdracht van tijdelijke klaslokalen, Weging: 30
Criterium : * Kwaliteitsgaranties m.b.t. de uitvoering
Criterium 2: Duurzaamheid, Weging: 20
Criterium 3: Leverings-en plaatsingstermijn, Weging: 20
Criterium 4: Ontwerp, Weging: 20
Criterium 5: Samenstelling ontwerpteam, Weging: 5
Criterium 6: Bewaking budget, Weging: 5
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Design & Build opdracht van tijdelijke klaslokalen : KHLeuven vzw Departement Sociale School Heverlee
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eagle Construct nv
Industrieweg Noord 1130
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 47
3660 BE Opglabbeek
Tel: +32 89810202 Fax: +32 89810209 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
De opening van offertes gebeurt in gesloten zitting.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
KHLEUVEN VZW, KHLIM VZW EN COMENIUS VZW
N. 518005
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KHLeuven vzw, KHLim vzw en Comenius vzw
Agoralaan, gebouw b bus1, BE-3590 Diepenbeek
Contact: De heer John Roosen
Tel: +32 11230770 Fax: +32 11230789 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Schoonmaakonderhoud van gebouwen UCLL : KHLeuven vzw en KHLim vzw
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: KHLeuven vzw en KHLim vzw
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Schoonmaakonderhoud van gebouwen UCLL : KHLeuven vzw en KHLim vzw
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium : * Kostprijs
Criterium 1: Opgeven van de totale kostprijs voor het kuisproject per perceel, dagelijkse opdrachten en periodieke opdrachten, Weging: 35
Criterium 2: Uurloon : dagelijkse kuisopdracht, avondwerk, weekend, feestdagen en vervanguren, Weging: 5
Criterium : * Kwaliteitsgaranties m.b.t. de uitvoering
Criterium 3: Aantal voorgestelde werkuren per campus, Weging: 45
Criterium 4: Flexibiliteit, Weging: 10
Criterium 5: Tevredenheid van de geconsulteerde referenties, Weging: 5
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Perceel 1 : KHLeuven Departement Lerarenopleiding Heverlee
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Activa nv
Raketstraat 100
1130 BE Haren
Tel: +32 22157239 Fax: +32 22157286 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Perceel 2 : KHLeuven Sportinfrastructuur
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Köse Cleaning nv
Rue Picardiestraat 43
1140 BE Evere
Tel: +32 22232301 Fax: +32 22210100 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Perceel 3 : KHLeuven Departement Lerarenopleiding Diest
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
All Top Clean nv
Kiezel Kleine Brogel 49
3990 BE Peer
Tel: +32 11635132 Fax: +32 11635134 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Perceel 4 : KHLeuven Departement Gezondheid & Technologie
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
All Top Clean nv
Kiezel Kleine Brogel 49
3990 BE Peer
Tel: +32 11635132 Fax: +32 11635134 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Perceel 5 : KHLeuven Departement Sociale Hogeschool Heverlee
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Cleaning Masters
Westkaai 11
2170 BE Merksem
Tel: +32 36445555 Fax: +32 36445599 Email: [email protected]
Opdracht nr 6. Perceel : Perceel 6 : KHLeuven Algemene Diensten
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
GOM nv
Noorderplaats 7/1
2000 BE Antwerpen
Tel: +32 32243821 Fax: +32 32265634 Email: [email protected]
Opdracht nr 7. Perceel : Perceel 7 : KHLim Campus Diepenbeek blok A tot Q
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 48
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 12
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
4CPM bvba
Henri Fordlaan 86/4
3600 BE Genk
Tel: +32 89500004 Fax: +32 89621920 Email: [email protected]
Opdracht nr 8. Perceel : Perceel 8 : KHLim Campus Diepenbeek blok S
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/10/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 12
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
4CPM bvba
Henri Fordlaan 86/4
3600 BE Genk
Tel: +32 89500004 Fax: +32 89621920 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
De opening van offertes gebeurt in gesloten zitting.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518004
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Tél: +32 43663223 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Conception, fourniture, installation et mise en service de deux télescopes, y compris aménagement de deux observatoires, à implanter au CHILI pour le compte du
Département d'astrophysique, géophysique et océanographie (AGO)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Chili
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Ce marché est proposé en 2 lots car seul le lieu d'implantation, qui n'est pas encore définitivement fixé à l'heure actuelle, déterminera s'il s'agira plutôt d'une
construction complète de nouveaux bâtiments ou d'une rénovation de bâtiments existants. En conséquence, un seul des 2 lots sera finalement attribué.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Critère de valeur technique et de qualité des appareillages, Pondération: 30
Critère 2: Critère économique, Pondération: 40
Critère 3: Qualité des services, Pondération: 10
Critère 4: Critère garantie et délai de livraison, Pondération: 10
Critère 5: Critère de valeur technique et de qualité des bâtiments, Pondération: 10
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Installation de deux observatoires robotiques complets sur un site astronomique professionnel.
V.1. Date d'attribution du marché: 14/5/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
ASTELCO SYSTEMS GmbH
Fraunhoferstrasse, 14
82152 BE MARTINSRIED
Tél: +49 8985836640 Fax: +49 8985836644 Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot : Rénovation de 2 observatoires robotiques sur un site astronomique professionnel
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
NON ATTRIBUÉE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518010
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Tél: +32 43663223 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Déchets de classe B1 - Sites du Sart Tilman et de Liège-Ville (lot 4)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Les différents sites de l'Université de Liège
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
LOT 4 : Déchets de classe B1
Lieu de la prestation du service: Les différents sites de l'Université de Liège, 4000 Liège
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 49
Commentaire : (au sens de l'A.G.W. du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé).
Mise à disposition de conteneurs extérieurs destinés aux déchets de classe B1, l'enlèvement et le traitement de ces déchets selon la réglementation en vigueur.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
20648.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Déchets de classe B1 - Sites du Sart Tilman et de Liège-Ville (lot 4)
V.1. Date d'attribution du marché: 19/3/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Ass. Mom. Shanks Liège-Luxembourg sa - Shanks sa - SITA
Rue de L'environnement 18
4100 BE Seraing
Tél: +32 43380560 Fax: +32 43380096 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518017
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Contact: Madame Sabine Goedhals
Tél: +32 43669686 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Invitation à remettre offre - Appareils de polysomnographie et accessoires - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Centre de Recherches du Cyclotron (CRC), Allée du 6 Août n°8 (Bât. B30) à 4000 Liège
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Appareils de polysomnographie et accessoires
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
93106.79 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée accélérée.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Critère économique, Pondération: 50
Critère 2: Critère de valeur technique et de qualité des fournitures, Pondération: 40
Critère 3: Délai de livraison, Pondération: 8
Critère 4: Qualité des services, Pondération: 2
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Appareils de polysomnographie et accessoires
V.1. Date d'attribution du marché: 2/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 5
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
HEINEN & LÖWENSTEIN
Anthonie fokkerstraat, 2
3772MR NL BARNEVELD
Tél: +32 471257219 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518016
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Tél: +32 43663223 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Invitation à remettre offre - Fourniture, installation et mise en service d'un matériel d'analyse optique PIV/PLIF - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Département de Chimie Appliquée, Laboratoire de Génie Chimique, Allée du 6 Août, 15, bât. B6c à 4000 Liège
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Fourniture, installation et mise en service d'un matériel d'analyse optique PIV/PLIF
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
99800.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 50
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée accélérée.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Critère économique, Pondération: 50
Critère 2: Critère de valeur technique et de qualité des fournitures, Pondération: 40
Critère 3: Qualité des services et garantie, Pondération: 5
Critère 4: Délai d'exécution, Pondération: 5
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture, installation et mise en service d'un matériel d'analyse optique PIV/PLIF
V.1. Date d'attribution du marché: 14/5/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
DANTEC DYNAMICS
Tonsbakken, 16-18
2740 DK SLOVKUNDE
Tél: +45 44578151 Fax: +45 44578001 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518014
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Tél: +32 43663223 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture, installation et mise en service d'un irradiateur à rayons X (photons) pour petits animaux destiné au Centre de Recherches du GIGA de l'ULg.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Franco de tous frais, CHU, Tour de Pathologie, Bât. B23, niv. +5, Avenue de l'Hôpital à 4000 LIEGE SART TILMAN
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Fourniture, installation et mise en service d'un irradiateur à rayons X (photons) pour petits animaux destiné au Centre de Recherches du GIGA de l'ULg.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
456000.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Critère économique, Pondération: 40
Critère 2: Critère de valeur technique et de qualité des fournitures, Pondération: 40
Critère 3: Critère de qualité des services, Pondération: 20
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture, installation et mise en service d'un irradiateur à rayons X (photons) pour petits animaux destiné au Centre de Recherches du GIGA de
l'ULg.
V.1. Date d'attribution du marché: 2/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
PRECISION X-RAY Inc
15 Commerce Drive
CT 06471 US North Branford
Tél: +1 16477805749 Fax: +1 12034842012 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518013
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Tél: +32 43663223 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Déchets de type ménager non triés et déchets industriels non toxiques et non dangereux - Site du Sart Tilman - Lot 6
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Les différents sites de l'Université de Liège
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Déchets de type ménager non triés et déchets industriels non toxiques et non dangereux - Site du Sart Tilman - Lot 6
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
6909.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 51
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Déchets de type ménager non triés et déchets industriels non toxiques et non dangereux - Site du Sart Tilman - Lot 6
V.1. Date d'attribution du marché: 19/3/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
VAN GANSEWINKEL - Région Wallonie
Rue de Manage, 59-61
7181 BE FAMILLEUREUX
Tél: +32 64312022 Fax: +32 64520886 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
N. 518012
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Liège
Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège
Tél: +32 43663223 Fax: +32 43662992 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Déchets de classe B1 - Sites du Sart Tilman et de Liège-Ville (lot 4)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Les différents sites de l'Université de Liège
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
LOT 4 : Déchets de classe B1
Lieu de la prestation du service: Les différents sites de l'Université de Liège, 4000 Liège
Commentaire : (au sens de l'A.G.W. du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé).
Mise à disposition de conteneurs extérieurs destinés aux déchets de classe B1, l'enlèvement et le traitement de ces déchets selon la réglementation en vigueur.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
20648.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Déchets de classe B1 - Sites du Sart Tilman et de Liège-Ville (lot 4)
V.1. Date d'attribution du marché: 19/3/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Ass. Mom. Shanks Liège-Luxembourg sa - Shanks sa - SITA
Rue de L'environnement 18
4100 BE Seraing
Tél: +32 43380560 Fax: +32 43380096 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS
N. 517992
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs
Rue Ransonnet, 5, BE-4020 Liège
Contact: Madame Sandrine Brands
Tél: +32 43449817 Fax: +32 43449929 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché de Services - Ligne de crédit à terme fixe
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Comité de Gestion Secteur A
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le marché concerné a comme objet une ligne de crédit à terme fixe d'un montant maximum de 20.000.000 EUR , pouvant être porté à 25.000.000 EUR sans frais
supplémentaires ni modification des conditions du marché. Les conditions offertes seront valables pour une durée de 1 an à compter de la date de la notification du
marché.
Le taux d'intérêt sera l'EURIBOR de la période ajusté au moyen d'une marge. L'offre sera présentée en fixant la marge par rapport à l'EURIBOR pour les périodes
suivantes :
Durée < ou = 1 mois
Durée > 1 mois et < ou = 6 mois
Durée > 6 mois et < ou = 12 mois
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 52
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix - Durée < ou = à 1 mois, Pondération: 25
Critère 2: Prix - Durée > à 1 mois et < ou = à 6 mois, Pondération: 25
Critère 3: Prix - Durée > à 6 mois et < ou = à 12 mois, Pondération: 25
Critère 4: Commission de réservation, Pondération: 5
Critère 5: Assistance financière et services, Pondération: 20
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Marché de Services - Ligne de crédit à terme fixe
V.1. Date d'attribution du marché: 28/4/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
BELFIUS BANQUE ET ASSURANCES
Boulevard Pacheco 44
1000 BE BRUXELLES
Tél: +32 22226407 Fax: +32 22225740
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
RW-SPW-DGT2-DGM-DIRECTION DE LA GESTION MOBILIÈRE
N. 518008
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SpW-DGT2-DGM-Direction de la Gestion Mobilière
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Jean Pierre Marchal, Directeur f.f.
Tél: +32 81772217 Fax: +32 81773544 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/index.html
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) vêtements de protection - Appel d'offres ouvert soumis à publicité européenne
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Les fournitures sont livrées à l'adresse indiquée sur le bon de commande. La liste des lieux de livraison pour le SPW se trouve en annexe
du Cahier Spécial des Charges.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le présent marché a pour objets : * la fourniture de vêtements de protection conformément aux termes et conditions du cahier spécial des charges. * la livraison des
fournitures, sporadique dans le temps et disséminée géographiquement, dans environ 250 points de livraison répartis sur le territoire de la Région wallonne et de la
Région de Bruxelles - capitale Le marché est réparti en 6 lots, chaque lot formant un marché distinct
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
727580 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère : Critère financier (lots 1,2,3,5,et 6), Pondération: 50
Critère : Critère financier (lot 4), Pondération: 40
Critère : Critère technique (lots 1,2,3,5 et 6), Pondération: 20
Critère : Critère technique (lot 4), Pondération: 10
Critère : Critère logistique (lots 1à 6), Pondération: 5
Critère : Critère "Bien être" (lots 1,2,3,5 et 6), Pondération: 25
Critère : Critère "Bien être" (lot 4), Pondération: 45
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Lot 1 - Vêtements de signalisation
V.1. Date d'attribution du marché: 14/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Vandeputte Safety
Binnensteenweg, 160
2530 BE Boechout
Marché n° 2. Lot : Lot 2 - Vêtements contre les intempéries
V.1. Date d'attribution du marché: 14/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Men'n Co
Rue du Warichet, 9
1360 BE Perwez
Marché n° 3. Lot : Lot 3 - Vêtements de signalisation contre les intempéries
V.1. Date d'attribution du marché: 14/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Vandeputte Safety
Binnensteenweg, 160
2530 BE Boechout
Marché n° 4. Lot : Lot 4 - Vêtements pour travaux forestiers
V.1. Date d'attribution du marché: 14/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Vandeputte Safety
Binnensteenweg, 160
2530 BE Boechout
Marché n° 5. Lot : Lot 5 - Vêtements pour travaux de soudure
V.1. Date d'attribution du marché: 14/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 53
Men'n Co
Rue du Warichet, 9
1360 BE Perwez
Marché n° 6. Lot : Lot 6 - Vêtements à usage court
V.1. Date d'attribution du marché: 14/07/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Vandeputte Safety
Binnensteenweg, 160
2530 BE Boechout
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
ICDI
N. 518018
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ICDI
Rue du Déversoir, 1, BE-6010 Couillet
Contact: Monsieur Olivier BOUCHAT
Tél: +32 71600494 Fax: +32 71360484 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture d'un chargeur sur pneus de l'ordre de +/- 17 tonnes au sol à vide tout équipé
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: ICDI, Rue du Déversoir, 1 à 6010 Couillet
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Fourniture d'un chargeur sur pneus de l'ordre de +/- 17 tonnes au sol à vide tout équipé
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
189700.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Le prix de l'offre (en euro), Pondération: 55
Critère 2: Les garanties offertes sur le matériel et la qualité du service après-vente, Pondération: 20
Critère 3: Les délais de livraison (exprimé en jours de calendrier), Pondération: 12
Critère 4: La protection de l'environnement, Pondération: 8
Critère 5: Service après-vente, Pondération: 5
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture d'un chargeur sur pneus de l'ordre de +/- 17 tonnes au sol à vide tout équipé
V.1. Date d'attribution du marché: 24/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
VCM BELGIUM S.A.
Ave. De Woluwé9
1800 BE Vilvoorde
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
COMMUNE DE COURCELLES
N. 518009
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Courcelles
Rue Jean Jaurès, 2, BE-6180 Courcelles
Contact: Madame Françoise Januth
Tél: +32 71466812 Fax: +32 71466969 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Transports scolaires par car - années 2014-2018
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Différents bâtiments communaux et scolaires de l'entité, 6180 Courcelles
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Transports scolaires par car - années 2014-2018
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Transports vers la piscine, le complexe et les Hautes Montées
V.1. Date d'attribution du marché: 11/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 54
GEO sprl
rue de l'Ile St-Hélène 18
1070 BE Bruxelles (Anderlecht)
Tél: +32 25227310 Fax: +32 25223201 Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot : Transports de TDA 1 vers TDA 2
V.1. Date d'attribution du marché: 11/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
CARDONA & DELTENRE s.a.
Rue du Travail 3 A
1400 BE Nivelles
Tél: +32 67841841 Fax: +32 67841861 Email: [email protected]
Marché n° 3. Lot : Excursions scolaires
V.1. Date d'attribution du marché: 11/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
EUROBUSSING Wallonie s.a.
rue du Travail 3A
1400 BE Nivelles
Email: [email protected]
Marché n° 4. Lot : Transports vers les classes de dépaysement
V.1. Date d'attribution du marché: 11/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
EUROBUSSING Wallonie s.a.
rue du Travail 3A
1400 BE Nivelles
Email: [email protected]
Marché n° 5. Lot : Transports vers les classes de neige
V.1. Date d'attribution du marché: 11/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
EUROBUSSING Wallonie s.a.
rue du Travail 3A
1400 BE Nivelles
Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
COMMUNE DE COURCELLES
N. 518006
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Courcelles
Rue Jean Jaurès, 2, BE-6180 Courcelles
Contact: Madame Emilie Gravy
Tél: +32 71466876 Fax: +32 71466969 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Classes de neige
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: La Chapelle d'Abondance (FRANCE), 6180 Courcelles
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Classes de neige
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
283360.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de marché au Journal de l'Union européenne [dans les cas indiqués aux points k) et l) de l'annexe D].
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Structure de l'hérbergement, Pondération: 50
Critère 2: Prix, Pondération: 30
Critère 3: Services offerts par le centre , Pondération: 20
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Classes de neige
V.1. Date d'attribution du marché: 25/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Sarl Cruz Mermy Maurice
Vers l'Eglise
74360 FR LA CHAPELLE D'ABONDANCE
Tél: +33 450735039 Fax: +33 450735116 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/8/2014
OCMW AALST
N. 517988
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 55
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Aalst
Gasthuisstraat 40, BE-9300 Aalst
Tel: +32 53772424 Fax: +32 53765150
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van badliften, actieve en passieve tilliften op afroep voor een periode van 4 jaar
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: diverse leverplaatsen, 9300 Aalst
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van badliften, actieve en passieve tilliften op afroep voor een periode van 4 jaar
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
101978.20 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 2. Perceel : Actieve tilliften
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 8/7/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
MSH
Torenstraat 20
3384 BE Glabbeek
Opdracht nr 3. Perceel : Passieve tilliften
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 8/7/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ArjoHuntleigh nv
Evenbroekveld 16
9420 BE Erpe-Mere
Tel: +32 53607380 Fax: +32 53607381 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
OCMW AALST
N. 517993
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Aalst
Gasthuisstraat 40, BE-9300 Aalst
Tel: +32 53772424 Fax: +32 53765150
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van een wzc te Baardegem (De Faluintjes) met 85 woongelegenheden
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Baardegem
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het voorwerp van deze overheidsopdracht van diensten is het ontwerpen, het opmaken van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding van de werken, de leiding en controle
van de werken voor de realisatie van een woonzorgcentrum te Baardegem (De Faluintjes) met 85 woongelegenheden.
De opdracht omvat de architecturale studie (vast meubilair inbegrepen), de stabiliteitsstudie, de studie van de technische installatie, de studie van het los meubilair, de
studie van de omgevingsaanleg, de energiestudie, de opmaak van de milieuvergunningsaanvraag en de budgetbeheersing.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Ereloon, Weging: 35
Criterium 2: Verhouding concept/visie tot het programma van eisen OCMW Aalst, Weging: 45
Criterium 3: Ruimtelijke integratie, Weging: 12
Criterium 4: Architecturale waarde, Weging: 8
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van een wzc te Baardegem (De Faluintjes) met 85 woongelegenheden
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 3/6/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 17
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Areal Architecten cvba
Albert claudestraat 12 / 014
2018 BE Antwerpen
Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/8/2014
Informatieve bekendmaking
VILLE DE LIÈGE - ECHEVINAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE - CELLULE DES
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
www.bda-online.be
p. 56
MARCHÉS
N. 517991
AVIS DE PREINFORMATION
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Liège - Echevinat de l'Instruction Publique - Cellule des Marchés
Cité Administrative, Potiérue 5, BE-4000 Liège
Contact: Aysun YILDIZ
Aysun Yildiz
Tél: +32 42218509 Fax: +32 42218617 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405110
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ (FOURNITURES OU SERVICES)
II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR:
marché par accord-cadre de transports et d'organisation de séjours pédagogiques vers diverses destinations à l'étranger
II.2. TYPE DE MARCHÉ ET LIEU DE LIVRAISON OU D'EXÉCUTION:
Type de marché: Services.
Lieu: au départ des écoles communales de la Ville de Liège
II.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE OU DE LA VALEUR DES FOURNITURES OU SERVICES:
- voyages à organiser ou à réaliser en fonction des programmes pédagogiques des écoles communales avec ou sans transports (selon programme établi), avec ou sans
séjour (selon programme établi), pour groupes scolaires - transports à organiser pour certains projets (avec ou sans séjour)
Divsion en Lots: Non
II.7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Marché par accord cadre pour une durée de 48 mois à partir de la notification aux adjudicataires, et au plus tôt, le 01/01/2015
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - AREA SOUTH-EAST
N. 517921
AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF - SECTEUR SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
Le présent avis constitue une mise en concurrence: Non.
Le présent avis vise à réduire les délais de récéption des offres: Oui
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
Infrabel - Asset Management - Area South-East
rue Ernest Solvay, 1, BE-4000 Liège
Contact:Emma Biquet
Madame
Tél:+32 42412357 Fax:+32 42412280 E-mail:[email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182113
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE:
Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 1 : Ligne 37 - Liège-Guillemins/Aachen - Tronçon Welkenraedt/Hammerbrücke (voies électrifiées en 3Kv) Renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 93 - Lot 2 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies
électrifiées en 3Kv) - Chapitre 1 : renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 811 - Chapitre 2 : Criblage du ballast à l'aide du train de criblage C
75 - Lot 3 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies électrifiées en 3Kv) - Renouvellement des bordures de quai.
II.2. TYPE DE MARCHÉ:
Travaux.
II.3. BRÈVE DESCRIPTION DU MARCHÉ OU DE L'ACHAT/DES ACHATS:
Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 1 : Ligne 37 - Liège-Guillemins/Aachen - Tronçon Welkenraedt/Hammerbrücke (voies électrifiées en 3Kv) Renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 93 - Lot 2 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies
électrifiées en 3Kv) - Chapitre 1 : renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 811 - Chapitre 2 : Criblage du ballast à l'aide du train de criblage C
75 - Lot 3 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies électrifiées en 3Kv) - Renouvellement des bordures de quai.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 1 : Ligne 37 - Liège-Guillemins/Aachen - Tronçon Welkenraedt/Hammerbrücke (voies électrifiées en 3Kv) Renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 93
Description succincte:
Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 1 : Ligne 37 - Liège-Guillemins/Aachen - Tronçon Welkenraedt/Hammerbrücke (voies électrifiées en 3Kv) - Renouvellement de
traverses à l'aide du train de renouvellement P 93
Lot 2: Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 2 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies électrifiées en 3Kv)
- Chapitre 1 : renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 811 - Chapitre 2 : Criblage du ballast à l'aide du train de criblage C 75
Description succincte:
Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 2 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies électrifiées en 3Kv) - Chapitre 1 :
renouvellement de traverses à l'aide du train de renouvellement P 811 - Chapitre 2 : Criblage du ballast à l'aide du train de criblage C 75
Lot 3: Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 3 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies électrifiées en 3Kv)
- Renouvellement des bordures de quai
Description succincte:
Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/036 - Lot 3 : Ligne 125 - Liège-Guillemins/Namur - Tronçons Liège-Guillemins/Flémalle-Haute (voies électrifiées en 3Kv) Renouvellement des bordures de quai
II.8. AUTRES INFORMATIONS:
Agréations requises :
Lot 1 : classe 3 ou supérieure, catégorie H.
Lot 2 : classe 4 ou supérieure, catégorie H.
Lot 3 : classe 4 ou supérieure, catrégorie H ou G.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/08/2014
APENDICE:
AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF CONSTITUANT UNE MISE EN CONCURRENCE OU VISANT A REDUIRE LES DELAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES
Voir text officiel complet en pièce jointe.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx