Ondersteuningskaart locatie Zonegge

Ondersteuningskaart locatie Zonegge
HULPBIJDYSLEXIE/DYSCALCULIE
Tijdstip? Tijdens de les en tijdens z-uren/begeleidingsuren.
Bestemd voor? Leerlingen met ernstige taal- of rekenproblemen of dyslexie/dyscalculie.
Door wie? Alle vakdocenten en eventueel door de RT’er/orthopedagoog.
FAALANGSTREDUCTIETRAINING
Tijdstip? Acht bijeenkomsten.
Bestemd voor? Eersteklassers. Leerlingen worden geselecteerd op basis van de
Geldergroep Schoolbelevings Vragenlijst [GSV], informatie van de basisschool, informatie
van de ouders en de indruk van de mentoren.
Aanmelden? Leerlingen voor wie deze training zinvol is, ontvangen een uitnodiging.
VERTROUWENSDOCENT
Tijdstip? Op afspraak.
Bestemd voor? Leerlingen die raad nodig hebben en in vertrouwen met iemand daarover
willen praten.
Aanmelden? De leerlingen kunnen zelf contact opnemen met één van de
vertrouwensdocenten door per e-mail of via een briefje in het postvak aan te geven dat ze
behoefte hebben aan een gesprek. Aanmelden kan ook via een ander, bijvoorbeeld de
mentor, de coördinator of een conciërge.
Door wie? Vertrouwensdocenten:
 Hr. H. Hya, [email protected];
 Mw. E. van Putten, [email protected];
 Mw. M. Voss [email protected]
SCHOOLPSYCHOLOOG
Tijdstip? Op afspraak.
Bestemd voor? Leerlingen die behoefte hebben aan schoolgerelateerde
begeleidingsadviezen.
Aanmelden? Verwijzingen alleen via de jaarlaagcoördinatoren.
Door wie? Schoolpsycholoog Hr. drs. R. van de Kerkhof.
SCHOOLARTS
Tijdstip? Op afspraak.
Bestemd voor? Alle leerlingen [alle tweedeklassers worden gescreend via een standaard
onderzoek dat wordt gecoördineerd vanuit de GGD].
Aanmelden? Via de mentor of vertrouwensdocent door middel van het intakeformulier bij de
jaarlaagcoördinator. Het is ook mogelijk zelf een afspraak te maken: 026-3773805.
SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING [SOVA]
Tijdstip? Acht bijeenkomsten.
Bestemd voor? Eersteklassers. Alle leerlingen die onvoldoende sociaal vaardig zijn om zich
prettig te voelen in een groep. Leerlingen worden geselecteerd op basis van de Geldergroep
Schoolbelevings Vragenlijst [GSV], informatie van de basisschool, informatie van de ouders
en de indruk van de mentoren.
Aanmelden? De leerlingen worden voor deze training uitgenodigd.
ZORGADVIESTEAM [ZAT]
Tijdstip? Eén keer per zes weken.
Bestemd voor? Leerlingen met ernstige problemen worden, met toestemming van ouders,
besproken in het Zorg Advies Team [ZAT]. Het ZAT is bedoeld om advies in te winnen bij
mensen die vanuit verschillende vakgebieden met jongeren bezig zijn en eventueel actie te
ondernemen.
Aanmelden? Inbreng via de mentor/afdelingsleiders via het intakeformulier bij de
jaarlaagcoördinator.
Door wie? Het ZAT bestaat uit de jaarlaagcoördinatoren, de leerlingbegeleider, de
orthopedagoog, de wijkagent, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, JEKK, bureau
Jeugdzorg en het maatschappelijk werk.
BEGELEIDING LWOO-LEERLINGEN
Tijdstip? Op afspraak.
Bestemd voor? Leerlingen met een lwoo-beschikking, die extra ondersteuning nodig hebben
op het gebied van structuur en hulp bij leer- en sociaal-emotionele problemen.
Aanmelden? Via de mentor. De mentor schakelt de coördinator in.
Door wie? Extra begeleiding [waar nodig] door de vakdocent in overleg met de mentor en de
coördinator.
ORTHOPEDAGOGEN
Tijdstip? De orthopedagogen zijn drie dagen per week aanwezig.
Bestemd voor? Leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied en leerlingen met
leerproblemen.
Aanmelden? Op afspraak na intake via de jaarlaagcoördinator.
CONTACTPERSOON
Tijdstip? Op afspraak.
Bestemd voor? Alle leerlingen.
Aanmelden? Leerlingen en ouders die te maken hebben met ongewenst gedrag
[discriminatie, geweld, seksuele intimidatie] op school, kunnen contact opnemen met Mw. M.
Geurds, [email protected]
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Tijdstip? Op afspraak.
Bestemd voor? Leerlingen die thuis of op school problemen hebben.
Aanmelden? Via de mentor/coördinator en het Ondersteuningsteam.