Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords

DEPUTATEN OPLEIDING TOT DE DIENST DES WOORDS
VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND
R. ten Have
Hanebalken 40
9205 CX Drachten
0512-523936
[email protected]
Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland
De scriba van De Gereformeerde Kerk te Groningen, Broeder B. de Roos
Kraanvogelstraat 124
9713 BS Groningen
Geachte broeders,
Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords zijn de Here dankbaar dat zij hun werk
voor de Opleiding tot de Dienst des Woords hebben mogen verrichten en daarvan aan
de synode verantwoording kunnen afleggen. Het rapport is gebaseerd op de instructie
die we ontvangen hebben van de Generale Synode 2011/2012, gehouden te Hasselt. In
deze rapportage geven we eerst de instructie weer met een bespreking van de
bijbehorende activiteiten, gevolgd door onze voorstellen. Vervolgens geven we u inzicht
in onze activiteiten aan de hand van een korte samenvatting van onze vergaderingen.
Onze rapportage bestaat uit twee delen, namelijk een openbaar gedeelte en een
vertrouwelijk deel. In het vertrouwelijke deel is persoonsgebonden informatie
opgenomen.
Verder treft u in de bijlage het financiële overzicht van de jaren 2012-2013 met de
begroting voor 2014 aan. Bij de rapportage zenden wij u ook de laatste versie van de
Studiegids toe.
Onze dank gaat uit naar de HERE, de Almachtige God en Vader in Jezus Christus, die
krachten en wijsheid gaf voor al het werk waarvan u in dit rapport een samenvatting
vindt.
Wij bidden dat uw besluitvorming eraan mag bijdragen dat in onze kerken mannen
beschikbaar komen, die bekwaam zijn om het Woord van onze God te verkondigen. Wij
vertrouwen erop dat de HERE, Die ons roept, getrouw is. Hij zal het doen.
We wensen u bij al uw beraadslagingen de genade van de HERE toe (2 Corinthiërs 12:9).
Met broedergroeten, Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords,
P. van Egmond, afgevaardigde in kerkdag-comité
R. ten Have, secretaris
L. Menninga, algemeen adjunct
J.C. Sikkens, penningmeester
C.A. Teunis, voorzitter
Namens hen, C.A. Teunis, voorzitter
R. ten Have, secretaris
Drachten, 15 juli 2014
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
1/25
DEPUTATEN OPLEIDING TOT DE DIENST DES WOORDS
VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND
R. ten Have
Hanebalken 40
9205 CX Drachten
0512-523936
[email protected]
RAPPORT DEPUTATEN OPLEIDING TOT DE DIENST DES WOORDS
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .......................................................................................................................................... 2
1.
De deputaten..................................................................................................................................... 3
2.
De instructies aan de deputaten ....................................................................................................... 3
3.
De Opleidingsbibliotheek. ................................................................................................................. 6
4.
Zaken betreffende instelling deputaten art.19 K.O. ......................................................................... 8
5.
Docent overeenkomsten. .................................................................................................................. 9
-
dr. P. van Gurp. ............................................................................................................................. 9
-
br. T.L. Bruinius. ............................................................................................................................ 9
-
ds. S. de Marie. ............................................................................................................................. 9
-
br. A. van Egmond. ....................................................................................................................... 9
-
tijdelijke benoeming ds. E. Heres. .............................................................................................. 10
-
benoeming beheerder bibliotheek, br. P. Drijfhout. .................................................................. 10
6.
Studenten ........................................................................................................................................10
-
Ds. C. Koster................................................................................................................................ 10
-
Student M. Dijkstra..................................................................................................................... 11
-
Student M.A. Sneep.................................................................................................................... 11
7.
Overleg met het College van Opleiding ...........................................................................................11
8.
Kerkdag. ...........................................................................................................................................11
9.
Financieel.........................................................................................................................................12
10. Slotwoord ........................................................................................................................................12
Bijlage A: Vergaderingen van deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords. ........................................ 14
Bijlage B: Verslag College van Opleiding tot de Dienst des Woords, 2012-2014. ...................................... 15
Bijlage C: Financieel verslag Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords ........................................... 18
Bijlage D: Financieel verslag Opleidingsbibliotheek ................................................................................... 19
Bijlage E: Verslag kascontrole en overdracht Stichting Het Theologisch Boek. ......................................... 20
Bijlage F: Studiegids 2013-2014 ................................................................................................................. 25
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
2/25
1.
De deputaten
De deputaten zijn aangesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken
in Nederland, in haar vergadering van 13 oktober 2012 te Hasselt.
Als deputaten zijn benoemd de broeders R. ten Have, L. Menninga, J.C. Sikkens, P.
van Egmond en C.A. Teunis (samenroeper) en M.S. Godschalk (als secundus).
Deputaten hebben in hun eerste vergadering br. C.A. Teunis benoemd tot voorzitter, br.
R. ten Have tot secretaris, br. J.C. Sikkens tot penningmeester en br. L. Menninga tot
algemeen adjunct van het deputaatschap. Br. P. van Egmond is benoemd als
afgevaardigde van deputaten in het comité Kerkdag. Br. M.S. Godschalk was benoemd
als secundus. Hij droeg het penningmeesterschap over aan br. J.C. Sikkens. De
overdracht is correct uitgevoerd middels een kascontrole, uitgevoerd door de brs. C.A.
Teunis, R. ten Have en J.C. Sikkens, en afhandeling van de noodzakelijke bank
activiteiten.
2.
De instructies aan de deputaten
De Generale Synode van Hasselt 2011/2012 heeft aan deputaten een aantal
opdrachten gegeven. Hieronder zijn deze opdrachten vermeld met in schuinschrift een
samenvatting van wat daarvoor in de periode oktober 2012 tot juli 2014 gedaan is:
1. Zij zien er op toe dat alle partijen handelen in overeenstemming met het door de
synode vastgestelde Statuut voor de Opleiding.
Alle partijen hebben gehandeld conform het Statuut voor de Opleiding zoals dat
vastgesteld is door de GS Hasselt.
2. Zij zien er op toe dat er structureel opleiding plaatsvindt door het College van
Opleiding.
Er is structureel opleiding gegeven aan de studenten. De opleiding aan de TUA
is beëindigd en het onderwijs overgenomen door de eigen docenten. Het
ontheffingsverzoek van de docent kerkrecht is in 2014 toegekend en, om de
continuïteit van de opleiding in dit vak niet te verstoren, is er een tijdelijke
benoeming gedaan van een docent kerkrecht in de persoon van ds. E. Heres.
3. Zij informeren de kerken over de mogelijkheden van de opleiding. Op deze wijze
zullen zij broeders stimuleren de studie theologie te volgen en broeders die zulks
van zins zijn, nader adviseren.
Door middel van een brief aan de kerkenraden (2014) en een artikel in De
Bazuin (2013) is aandacht gevraagd voor de studie Theologie. Tevens is via de
website en op de Kerkdag de studiegids onder de aandacht gebracht waarin de
studie inhoud beschreven wordt (zie ook bijlage F).
4. Zoveel als in hun vermogen ligt ondersteunen zij het College van Opleiding in
hun werkzaamheden.
Deputaten hebben naar vermogen het College van Opleiding ondersteund. Dit
heeft plaats gevonden door gesprekken te voeren met de opleider en docenten
en naar ons vermogen feedback te geven op hun werkzaamheden.
5. Zij bespreken met het College van Opleiding elk half jaar het studieprogramma en
de studievoortgang van de studenten aan de hand van het halfjaarlijks rapport
van de opleider betreffende de planning van de onderwijsmomenten, de leerstof
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
3/25
en het jaarlijks af te nemen examen.
Deputaten hebben met het College van Opleiding de studieplanning en de
voortgang van de studie van de studenten besproken. Dit overleg heeft
plaatsgevonden op 30-11-2012, 26-04-2013, 01-11-2013 en 29-03-2014.
Het College van Opleiding heeft ook een rapportage opgesteld van haar werk, de
gehouden onderwijs momenten met de studenten en de planning voor het
komende studiejaar. Deze rapportage is opgenomen in bijlage B.
De studenten Dijkstra en Sneep hebben op 8 juni 2013 hun presentaties
gehouden voor het CvO met deputaten ODDW en de kerkleden. Student Sneep
deed dit tevens op 29 maart 2014. Student C. Koster is op 18 februari 2013
afgestudeerd en is na het preparatoir en peremptoir examen predikant geworden
van de kerk te Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek. Student Dijkstra is
afgestudeerd op 24 mei 2014.
6. Zij brengen aan iedere synode omtrent het sub 4 genoemde rapport uit, de
rapportage over de studievoorgang van de studenten geschiedt vertrouwelijk.
In dit rapport wordt gerapporteerd over de contacten met het docentencorps.
7. Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een voortgangsgesprek met de opleider.
Deputaten hebben voortgangsgesprekken met de opleider gehouden en wel op
30 november 2012, 26 april 2013, 1 november 2013 en 29 maart 2014.
8. Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een voortgangsgesprek met elke docent en
opleidingsmedewerker.
Voortgangsgesprekken zijn gevoerd in 2013 en 2014 met de docenten ds. S. de
Marie, dr. P. van Gurp, broeder A. van Egmond en broeder T.L. Bruinius. Op 29
september 2012 werd aan opleidingsmedewerker br. A.J. Koekkoek in verband
met zijn gezondheidstoestand eervol ontslag verleend. Broeder A.J. Koekkoek is
op 6 november 2013 overleden. Deputaten en het College van Opleiding waren
vertegenwoordigd bij de begrafenis.
9. Zij hebben de bevoegdheid om, in overleg met de opleider, het geven van
onderwijs bij te wonen.
Deputaten hebben het onderwijs op een aantal momenten bijgewoond, en
hebben het zo afgestemd dat zij het onderwijs aan iedere student tenminste
eenmaal per kalenderjaar hebben meegemaakt. Het onderwijs was
Schriftgetrouw en leerzaam.
10. Zij hebben de bevoegdheid om, op voordracht van de opleider, één of meer
overige medewerkers te benoemen en een daarbij passende vergoeding toe te
kennen.
Deputaten hebben docent A. van Egmond op zijn verzoek in januari 2014
ontheffing verleend van zijn docentschap. Ter vervulling van die vacature was
het noodzakelijk dat er op korte termijn een nieuwe docent kerkrecht benoemd
werd. De noodzaak lag in de continuïteit van het onderwijs aan student M.A.
Sneep. Deputaten hebben vervolgens op voordracht van de Opleider ds. E.
Heres benoemd tot docent kerkrecht met dien verstande dat die benoeming
tijdelijk is totdat de GS Groningen 2014 deze benoeming behandeld heeft.
11. Zij bezoeken tenminste eenmaal per jaar de studenten om met name over hun
motivatie en confessionele trouw te spreken.
Iedere student is eenmaal per jaar bezocht om met hem te spreken over met
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
4/25
name zijn motivatie en zijn confessionele betrouwbaarheid.
12. Zij staan met raad en daad terzijde de broeders die de studie theologie of een,
nader te bepalen, opleiding in de klassieke talen volgen, en indien nodig hebben
zij daarover contact met de Opleider en kerkenra(a)d(en) van de broeders.
Deputaten hebben naar vermogen deze opdracht vervuld en doen in dit rapport
ook hierover verslag.
13. Zij zijn gerechtigd tot het doen van een verzoek aan de samenroepende kerk van
de eerstkomende generale synode om een bijzondere of vervroegde Generale
Synode bijeen te roepen indien de voortgang van de Opleiding dat noodzakelijk
maakt of indien een opleider benoemd moet worden in de tijd gelegen tussen
twee generale synodes.
Door de tussentijdse benoeming van ds. E. Heres voor de duur van krap een jaar
tot aan de behandeling op de synode was ons inziens het samenroepen van een
vervroegde synode niet voor de hand liggend.
14. Zij ondersteunen de Opleider bij de opbouw van de bibliotheek en dragen zorg
voor de instandhouding van de bibliotheek en plegen daartoe overleg met de
Opleider.
Deputaten hebben zich intensief beziggehouden met de werkzaamheden van de
Commissie Verhuizing Bibliotheek die onder haar verantwoordelijkheid viel. Het
resultaat is dat de bibliotheek samen met de aanzet voor een documentatie
centrum een plaats gevonden heeft in Zwolle naar tevredenheid van alle
belanghebbenden. Ook zijn een bibliothecaris en beheerder aangesteld in goed
overleg met de Opleider. Tevens is er een bibliotheekfonds opgericht om
noodzakelijke gelden in te zamelen.
15. Zij zullen per jaar verantwoording afleggen over het beheer van de hun ter
beschikking staande financiële middelen. De penningmeester van het
deputaatschap zal daartoe jaarlijks zijn boeken laten controleren door een classis
die hiervoor door de synode is aangewezen. Vier maanden voor aanvang van de
eerstkomende synode zal het deputaatschap een financiële begroting en de
verantwoording van de financiële middelen zoals deze zijn goedgekeurd door de
controlerende classis, aan de roepende kerk doen toekomen.
De classis Zuid-West heeft DGK Hasselt e.o. opgedragen de boeken te
controleren. De controle heeft plaatsgevonden begin 2014 over de jaren 2012 en
2013. Een rapport van deze controle kan de synode verwachten van de classis
Zuid-West.
16. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale
synode van De Gereformeerde Kerken, en dit rapport, eventueel aangevuld met
voorstellen, vier maanden voor aanvang van de synode aan de roepende kerk en
tevens aan de archivaris van de Generale Synode doen toekomen.
Dit rapport is aangeleverd volgens de geldende regels.
17. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf-formaat op
cd-rom) uiterlijk na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale
Synode.
Het archief over de periode 2012 tot en met de afsluiting van de generale synode
van Hasselt 2011/2012 zal in papieren als ook in digitale vorm overgedragen
worden uiterlijk na 6 jaar aan de archivaris van de Generale Synode.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
5/25
3.
De Opleidingsbibliotheek.
Een zaak die veel aandacht gekregen heeft in de afgelopen periode sinds de GS
Hasselt (2011/2012) is de verhuizing en inrichting van de bibliotheek die overgenomen
is van de stichting Het Theologisch Boek.
Op de GS Hasselt was besloten om het aanbod van de stichting HTB om hun
bibliotheek (boeken, meubilair en apparatuur) over te nemen, te aanvaarden met
erkentelijkheid. Een eerste inventarisatie van de kosten (begroting) was gemaakt door
een synodecommissie en als locatie was aangegeven een tweetal zalen van het
kerkgebouw De Hoeksteen in Zwolle.
De GS Hasselt stelde een Commissie Verhuizing Bibliotheek (CVB) in, die de zaak met
spoed moest gaan uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van deputaten Opleiding tot
de Dienst des Woords (artikel 7.01-7.04 en pagina 230 van de Acta GS Hasselt).
De GS Hasselt 2011-2012 besloot (zie Acta GS Hasselt 2011-2012, artikel 7.04):
1.
2.
3.
4.
5.
om de complete bibliotheek van de Stichting Het Theologische Boek (boeken, brochures en
andere media, na verwijdering van de dubbele exemplaren ongeveer 13.000 exemplaren),
inclusief de inventaris (computers, software, meubilair e.d. volgens de inventarislijst) en het
positieve saldo van de financiën van de bibliotheek in zijn geheel over te nemen voor € 1,en op te nemen in de Opleidingsbibliotheek en daarbij haar goedkeuring te hechten aan de
voorgestelde overdrachtsakte (bijlage 4 van document 10.157).
dat in de overdrachtsakte de kopende partij aangeduid wordt als: De Gereformeerde
Kerken in Nederland, ten deze vertegenwoordigd door de Deputaten Voorbereiding
Volgende Synode, hierna te noemen: koper; en dat bij de ondertekening van de
koopovereenkomst de omschrijving van de koper wordt: Deputaten Voorbereiding
Volgende Synode.
om de collectie boeken te plaatsen in twee gehuurde zalen van het gebouw De Hoeksteen
aan de Scheldelaan 141 te Zwolle, waar inbegrepen is ruimte voor de Opleiding ten
behoeve van colleges en studie, en daarmee zijn goedkeuring te geven aan de geschatte
exploitatie en verhuiskosten. (gronden hiervoor waren dat:
-de locatie centraal in Nederland lag en gunstig voor de Opleiding die in Zwolle is
gevestigd;
-de huurkosten per vierkante meter wel circa 25% hoger zijn maar daar staat tegenover dat
de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de beoogde gebruikers veel beter is;
-het beschikbare vloeroppervlak ruim voldoende is voor de bibliotheek;
-er daarnaast ruimte is voor onderwijsfaciliteiten en studie;
-de kerkzaal in het gebouw gehuurd wordt door DGK Zwolle e.o. wat mogelijk
efficiencyvoordelen oplevert;
-de zalen klimatologisch geschikt zijn voor het bewaren van de boeken).
om de overdracht en verhuizing met voortvarendheid uit te voeren, in rekening brengend
dat de huidige locatie van de collectie in De Krim nog tot midden 2013 beschikbaar is.
om een uitvoeringscommissie in te stellen die volgens de door de synode opgestelde
instructies de verhuizing van de collectie, en de daarmee samenhangende inrichting en
organisatie van de Opleidingsbibliotheek ter hand neemt onder verantwoordelijkheid van
deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords.
De CVB is snel aan het werk gegaan om de verhuizing te organiseren. Ze stuitte echter
op een aantal onverwachte kosten voor de huur van de aangewezen locatie. Bovendien
bleek de toegankelijkheid van de locatie minder goed dan oorspronkelijk was
aangenomen. Dit hing voor een groot deel samen met de verwarming van de lokalen en
de regeling van de toegang. Om die reden heeft de CVB een inventarisatie gemaakt
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
6/25
van de beschikbare mogelijkheden en deze evaluatie aan deputaten ODDW
voorgelegd. Na ruim overleg met deputaten en het CvO is uiteindelijk geconcludeerd
dat een alternatieve locatie de toegankelijkheid van de bibliotheek en de flexibiliteit van
het gebruik van de ruimte ten goede kwam tegen zeer redelijke kosten.
Deputaten namen daarom de volgende besluiten in hun vergadering van 22 mei 2013:
Besluit 1.
Deputaten ODDW besluiten met steun van het CvO om de verworven bibliotheek niet in het
kerkgebouw de Hoeksteen te plaatsen.
Gronden:
1. De toegang tot de kerk en bibliotheekzaal is elke keer gebonden aan een afspraak die
minstens 10 dagen van te voren gemaakt moet zijn.
2. De route van entree naar de bibliotheek is niet logisch en daarom moeilijk.
3. Het aantal sleuteldragers is beperkt tot 3. Studenten hebben zo geen vrije toegang.
Kerkleden evenmin.
4. Elke vergadering die gehouden wordt in de bibliotheek moet apart verrekend worden tegen
een prijs die bovenop de algemene huurprijs komt.
5. De keukenvoorzieningen zijn naar ervaring onder de maat.
6. De berging is verhuurd aan derden.
7. De vorm van de zalen is onpraktisch.
8. Het kerkgebouw wordt niet binnen afzienbare tijd eigendom van de kerk van Zwolle en blijft
dus in handen van een commerciële instelling.
Besluit 2:
Deputaten ODDW besluiten met steun van het CvO om de verworven bibliotheek te plaatsen,
met gebruikmaking van de bestaande rekken, in de grote zaal (90m2) in het kantoorpand aan de
Branderweg.
Gronden:
1. De kosten zijn ongeveer gelijk aan de geschatte kosten door de GS-Hasselt.
2. De locatie is goed bereikbaar voor de Opleiding en voor studenten en kerkleden.
3. De zaal is door zijn vorm efficiënt in te delen, de hele bibliotheek kan er zonder problemen
in en er is ruime daglicht inval terwijl zonwering beschikbaar is.
4. De toegestane vloerbelasting is ruim voldoende voor het opslaan van grote hoeveelheden
boeken, aldus bevestigd door de verhuurder.
5. De ruimte is groot genoeg voor uitbreiding. Zo nodig kan ook nog een rolarchief geplaatst
worden.
6. Gebruik voor studie of vergaderingen vereist geen afspraak. Studenten hebben vrije
toegang (sleutel). De temperatuur kan vrij aangepast worden (energie wordt gemeten en
verrekend).
7. Er is geen beperking voor het aantal sleuteldragers.
8. Deputaten Documentatie kunnen ook van deze ruimte gebruik maken.
9. Een keuken faciliteit voor eigen gebruik is aanwezig.
De huur van de grote zaal is vervolgens geregeld en de rekken met boeken
geïnstalleerd. Ook de computerapparatuur en kopieermachine zijn in die ruimte
geïnstalleerd. De ruimte is voorzien van een internet aansluiting en de inventaris is
verzekerd tegen brand en inbraak. Ongeveer 10% van de boekenruimte is gereserveerd
voor materiaal van deputaten Documentatie op hun verzoek.
Het afgelopen jaar zijn er reeds diverse vergaderingen gehouden en is de bibliotheek
frequent gebruikt door docenten en studenten en houden ook deputaten daar hun
vergaderingen.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
7/25
De Opleidingsbibliotheek aan De Branderweg 1E-8, 8042 PD Zwolle.
De overdracht van de bibliotheek is tenslotte afgerond middels een kascontrole door
twee deputaten bij de penningmeester van de Stichting HTB (br. J. Bruijn). Rapport van
deze controle is bijgevoegd als bijlage E. De Stichting heeft zichzelf opgeheven na
overdracht van de resterende gelden. Alle verhuiskosten zijn door de Stichting betaald
uit hun reserves. Het financieel archief en de administratie van de Stichting zijn aan
deputaten overgedragen.
Een bibliotheekfonds is in het leven geroepen om voor de bibliotheek gelden te werven
omdat de exploitatie van de bibliotheek een aanzienlijk bedrag vraagt (ongeveer
10.000,- euro per jaar). De donateurs van de stichting HTB zijn persoonlijk
aangeschreven om te wijzen op de veranderingen en hen aan te moedigen hun giften
nu over te maken aan het bibliotheekfonds. Helaas was het niet mogelijk om het gebruik
van automatische incasso te continueren.
Met het oog op de verworven grote bibliotheek hebben CvO en deputaten ook nieuwe
functie eisen/instructies opgesteld voor een bibliothecaris en voor een beheerder.
Onze bibliothecaresse zr. Godschalk-Wielenga heeft gemeend ontheffing te moeten
vragen van deze functie. In goed overleg met het CvO zijn daarom de volgende
aanstellingen gedaan:
Bibliothecaris - ds. S. de Marie (onder bestaande contract)
Beheerder
- br. P. Drijfhout (nieuw contract)
Voor beide functies is een taakomschrijving opgesteld. Tevens is er een regeling
opgesteld voor de toegang van de bibliotheekruimte.
De beheerder heeft intussen al veel werk verricht om de bibliotheek verder op orde te
brengen.
4.
Zaken betreffende instelling deputaten art.19 K.O.
De GS Hasselt heeft besloten de steun aan hulpbehoevende studenten los te koppelen
van het bestuur van de Opleiding. Het besluit dat daartoe genomen is had onder andere
als grond dat deze aangebrachte scheiding van taken op hoofdlijnen recht doet aan de
functie van deputaten als beroepsorgaan tussen College van Opleiding en de generale
synode.
De GS Hasselt heeft deputaten art.19 benoemd en de verdeling van gelden
vastgesteld.
Op 5 oktober 2012 is in goed overleg tussen deputaten Opleiding tot de Dienst des
Woords (art.18) en deputaten Steun Hulpbehoevende studenten (art.19) de
noodzakelijke verdeling van de gelden en de overdracht van archiefstukken geregeld.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
8/25
Verder is er in goed overleg een artikel gepubliceerd in De Bazuin over de taakverdeling
tussen beide deputaatschappen. Dit artikel is gepubliceerd in nummer 45 van jaargang
6 (19 december 2012).
5.
Docent overeenkomsten.
Docenten, studenten met deputaten voorzitter, na de diploma uitreiking aan student M.
Dijkstra op 24 mei 2014:
- dr. P. van Gurp.
Het vrijwilligerscontract zoals goedgekeurd door de GS Hasselt is in 2013 door dr. P.
van Gurp getekend. De uitwerking van dit contract behoeft heroverweging.
- br. T.L. Bruinius.
Het arbeidscontract zoals vastgesteld door de GS Hasselt voor 50% van de werktijd van
br. T.L. Bruinius is door br. Bruinius getekend in 2013. Br. Bruinius werkt onder de
supervisie van de Opleider. Een overzicht van zijn uren en de besteding daarvan
worden regelmatig ter informatie aan deputaten voorgelegd.
- ds. S. de Marie.
De Opleider ds. S. de Marie wordt voor 20% van zijn tijd door de kerkenraad van DGK
Zwolle e.o. uitgeleend aan de Opleiding. Zijn arbeidscontract is daarom met de
kerkenraad van Zwolle. Deputaten betalen de kerkenraad voor het aandeel van 20%.
Jaarlijks wordt met de kerkenraad van Zwolle deze inzet geëvalueerd. Dit overleg heeft
plaatsgevonden op 7-3-2013 en 15-04-2014.
- br. A. van Egmond.
Het urencontract zoals vastgesteld door de GS Hasselt is in 2012 door br. A. van
Egmond getekend. Echter eind november 2013 verzocht br. Van Egmond om hem te
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
9/25
ontheffen van zijn functie om voor hem moverende redenen. Na overleg met hem en de
Opleider is in januari 2014 besloten om hem die ontheffing te verlenen.
- tijdelijke benoeming ds. E. Heres.
In verband met de ontheffing aan br. A. van Egmond ontstond er een vacature voor het
vak kerkrecht. De Opleider kwam, namens het College van Opleiding, vervolgens met
een voordracht tot benoeming van een nieuwe docent in de persoon van ds. E. Heres,
die volgens het CvO wel bereid was om kerkrecht te doceren.
Na overleg tussen deputaten en de Opleider en gezien de urgentie van de benoeming
in verband met het onderwijs aan student Sneep hebben deputaten besloten ds. E.
Heres tijdelijk te benoemen om op korte termijn het vak kerkrecht aan student Sneep te
gaan geven.
Overeenkomstig het Statuut is een definitieve benoeming de verantwoordelijkheid van
de gezamenlijk kerken bijeen in de generale synode.
- benoeming beheerder bibliotheek, br. P. Drijfhout.
Na verhuizing van de bibliotheek naar het gehuurde kantoorpand aan de Branderweg te
Zwolle was het aan CvO en deputaten duidelijk dat er een beheerder nodig was die de
bibliothecaris kon assisteren met het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in de
bibliotheek. Deputaten hebben in goed overleg met de Opleider, c.q. bibliothecaris, br.
P. Drijfhout bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Omdat het om een
medewerker van de Opleiding gaat waren deputaten gerechtigd hiertoe een benoeming
te doen. Br. P. Drijfhout is per 21 september 2013 benoemd tot beheerder van de
bibliotheek en heeft de functie aanvaard.
6.
Studenten
- Ds. C. Koster.
Student C. Koster rondde zijn studie op 18 februari 2013 af met een scriptie over het
onderwerp ‘De verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging’. Zijn gemeentestage had
hij gelopen in de gemeente te Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek in de periode eind
2011-begin 2012.
Het gezin van student Koster werd ruim een week later
verblijd met de geboorte van een zoon. Op 16 maart
2013 werd hem het diploma uitgereikt in een
bijeenkomst waarin hij ook een gepopulariseerde lezing
over zijn scriptie hield. Dit was een feestelijke en
gedenkwaardige gebeurtenis. Gedenkwaardig omdat hij
de eerste afgestudeerde student is van onze Opleiding.
Deputaten spreken hier ook hun dankbaarheid uit aan
de Here die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt en Zijn
zegen in dezen ons gegeven heeft.
Na zijn afstuderen stelde de classis Zuid-West hem na het met goed gevolg afnemen
van het preparatoir examen beroepbaar als predikant in de kerken. Hij ontving een
drietal beroepen waarvan hij die van Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek aannam. Na
zijn peremptoir examen voor de classis Zuid-West met goed gevolg afgelegd te hebben
werd hij in september 2013 als predikant van De Gereformeerde Kerk te Berkel en
Rodenrijs/Bergschenhoek bevestigd.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
10/25
- Student M. Dijkstra
In het gezin van student Dijkstra werd op 2 februari 2013 een dochter geboren. Kort
daarna heeft hij zijn catechisatie stage gelopen in Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek
onder supervisie van br. A. van Egmond. Zijn gemeentestage heeft hij gevolgd in Zwolle
onder leiding van ds. S. de Marie in het 3e kwartaal van 2013.
Student M. Dijkstra rondde zijn opleiding af met een scriptie over ‘De rest naar de
verkiezing van de genade; een exegetisch onderzoek naar de heilshistorische betekenis
van het thema ‘de rest’ in de Schrift’ waarover hij een presentatie hield ter gelegenheid
van zijn diploma uitreiking op 24 mei 2014.
Op 28 juni heeft hij zijn preparatoir examen afgelegd voor de classis Noord-Oost en is
beroepbaar gesteld.
- Student M.A. Sneep.
Student Sneep is na zijn vooropleiding in september 2012 deeltijds (2 dagen in de
week) gestart aan de eigen Opleiding. Een jaar later heeft hij in overleg met het CvO
besloten fulltime te gaan studeren.
7.
Overleg met het College van Opleiding
Op de navolgende vergadering hebben deputaten overleg gevoerd met het CvO:
-30-11-2012: overzicht activiteiten opleiding, website, bespreking statuut en instructie
en studiegids
-26-04-2013 bespreking van het schriftelijk verslag van de Opleider, studiegids,
werkzaamheden docenten en zaken rond website en communicatie.
-01-11-2013 bespreking t.a.v. overdracht bibliotheek, studiegids, samenwerking met
deputaten documentatie en halfjaarverslag Opleider. Deze vergadering was samen met
de Commissie Verhuizing Bibliotheek.
-29-03-2014 presentatie student M.A. Sneep en jaarlijks overleg deputaten met CvO.
De studiegids van de Opleiding is zowel in 2012 en 2013 verschenen. Elke keer met de
nodige aanpassingen. De studiegids is ook beschikbaar via de website van de kerken
onder de tab ‘Opleiding tot de Dienst des Woords’. De laatste versie is als bijlage F
toegevoegd aan dit rapport.
8.
Kerkdag.
Deputaat P. van Egmond heeft namens deputaten zitting in het Kerkdag-comité.
De jaarlijkse kerkdag werd op 21 september 2013 gehouden waarbij 2 predikanten
uitgenodigd werden om te spreken, terwijl dr. P. van Gurp het slotwoord hield. Tijdens
de kerkdag werd ook een presentatie gegeven door docent br. Bruinius over de nieuwe
bibliotheek.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
11/25
9.
Financieel
Financieel verslag penningmeester.
Na het opstellen van een begroting voor 2014 is een quotum vastgesteld dat gelijk is
aan dat over 2013. De kerkenraden zijn geïnformeerd over het quotum en gevraagd om
in het collecterooster ruimte te nemen voor de instandhouding van de Opleiding tot de
Dienst des Woords. Ook zijn zij gewezen op de mogelijkheden om giften te geven
buiten het quotum om.
Tevens is via advertenties in De Bazuin en een artikel in De Bazuin over de Opleiding
en het werk van deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords een oproep
gedaan aan gemeenteleden om giften te geven.
Met dankbaarheid aan de Here mogen we constateren dat er ruim geschonken wordt
ook vanuit het buitenland. Om die reden kon het quotum voor 2014 ook gelijk blijven.
In bijlage C vindt u het resultaat over 2012 en 2013 en de begroting voor 2014.
De controle van de financiën over het boekjaar 2012-2013 is op 28 januari 2014
uitgevoerd door De Gereformeerde Kerk van Hasselt e.o., daartoe aangewezen door de
classis Zuid-West op instigatie van de GS-Hasselt. De financiële documenten werden in
goede orde bevonden.
Deputaten verzoeken de GS om hen wat betreft de financiën decharge te verlenen.
Financieel verslag ten aanzien van de bibliotheek.
De boeken en inventaris van de Stichting Het Theologisch Boek zijn in de loop van
2013 door deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords overgenomen volgens besluit
van de GS Hasselt 2011-2012.
De verhuizing is voor rekening van de Stichting uitgevoerd ook zoals afgesproken.
De Stichting heeft zich officieel opgeheven per 16 oktober 2013.
Op 20 december 2013 hebben de deputaten J.C. Sikkens en L. Menninga, namens
deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords, op verzoek van de Stichting en ter
controle van de gemaakte afspraken, de boeken gecontroleerd van de Stichting ‘Het
Theologisch Boek’ bij de penningmeester J. Bruijn Veldkamp 11, 3843 BG te
Harderwijk. Geconcludeerd kon worden dat alle overeengekomen goederen, inclusief
het resterende saldo van €287,34, overgedragen zijn aan deputaten Opleiding tot de
Dienst des Woords. De financiële stukken werden in orde bevonden en het financiële
archief inclusief notulen van het bestuur en enkele andere archiefstukken van de
Stichting zijn op 20 december 2013 overgedragen aan deputaten Opleiding tot de
Dienst des Woords.
Het jaarverslag van de Stichting en de bevindingen van de controleurs zijn opgenomen
in bijlage E.
Het financieel overzicht van de Opleidingbibliotheek over 2013 en 2014 van de
penningmeester van deputaten is weergegeven in bijlage D.
10.
Slotwoord
Deputaten hebben met vreugde hun werk gedaan. Deputaten zijn het College van
Opleiding erkentelijk voor al hun activiteiten en het onderwijs dat zij gegeven hebben.
Dat was hard werken en vereiste wijsheid, studie, inspanning, kracht en energie.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
12/25
Afscheid moest genomen worden van br. A. van Egmond als docent aan de opleiding.
Zijn werk aan de opleiding is zeer gewaardeerd door zowel deputaten als het College.
Maar ook is er alle begrip voor zijn aangevoerde redenen.
Gezien het feit dat deputaten naast een toezicht houdende functie ook een bestuurlijke
functie ten aanzien van de Opleiding hebben, stellen deputaten voor om dit in de
aanduiding van het deputaatschap te tonen door hen voortaan deputaten-curatoren te
noemen.
Deputaten zijn de Here dankbaar dat de eigen Opleiding ook deze periode verder
gestalte mocht krijgen. De Opleiding is nu volledig in eigen handen. De kerken kunnen
in toenemende mate jonge broeders begeleiden en opleiden tot het ambt van dienaar
des Woords om kerk en wereld te dienen met trouwe predikers en voorgangers.
In de tijd waarin we leven zien we dat de kerk van de Here Jezus Christus aangevallen
wordt. Er staan mannen op die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich
aan te trekken (Hand. 20:30). De Here zegt tot ons: verkondig het woord, dring erop
aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en
onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar
de verdichtsels keren (2 Tim 4:2-4).
We ontvangen hier de opdracht tot trouwe verkondiging, om waakzaam te zijn,
dwalingen te weerleggen en de oproep tot wederkeer te laten klinken.
Dat vraagt van ons strijd en inspanning. We zijn de Here dankbaar dat Hij ons vertelt
dat de namen van de trouwe arbeiders opgetekend staan in het boek des levens (Filip.
4:3).
Daarom zullen we blij zijn te allen tijde, de Geest niet uitdoven, alles toetsen en het
goede behouden, en de Here, de God van de vrede, bidden dat Hij ons geheel en al zal
heiligen (1 Tess. 5:19-23).
We zijn de Here dankbaar dat Hij zijn uitverkorenen, naar zijn belofte, te zijner tijd
geheel en al zal heiligen: Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen (1 Tess. 5:24).
Deputaten wensen en bidden de Generale Synode te Groningen een gezegende
vergadering toe.
Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords,
P. van Egmond, afgevaardigde in kerkdag-comité
R. ten Have, secretaris
L. Menninga, algemeen adjunct
J.C. Sikkens, penningmeester
C.A. Teunis, voorzitter
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
13/25
Bijlage A: Vergaderingen van deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords.
Periode 25 oktober 2012 tot en met 30 juni 2014
1e Vergadering op 25 oktober 2012
2e Vergadering op 30 november 2012, met CvO
3e Vergadering op 14 december 2012
4e Vergadering op 7 maart 2013, met afvaardiging kerkenraad Zwolle
5e Vergadering op 14 maart 2013
6e Vergadering op 3 april 2013, met Commisie Verhuizing Bibliotheek (CVB)
7e Vergadering op 26 april 2013, met CvO en CVB
8e Vergadering op 3 mei 2013
9e Vergadering op 22 mei 2013
10e Vergadering op 10 juni 2013
11e Vergadering op 19 september 2013
12e Vergadering op 10 oktober 2013, met CVB
13e Vergadering op 1 november 2013. Met CvO
14e Vergadering op 15 november 2013
15e Vergadering op 17 januari 2014
16e Vergadering op 14 februari 2014
17e Vergadering op 29 maart 2014, met CvO.
18e Vergadering op 24 april 2014 met afvaardiging van kerkenraad Zwolle
19e Vergadering op 29 april 2014.
20e Vergadering op 12 juni 2014.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
14/25
Bijlage B: Verslag College van Opleiding tot de Dienst des Woords, 2012-2014.
Opleiding tot de Dienst des Woords
van De Gereformeerde Kerken in
Nederland
College van Opleiding
p.a. Hazelaarlaan 5
8024 XA Zwolle
10 juli 2014
A. STUDIEJAAR 2012-2013
A.1. Inleiding
Het cursusjaar 2012-2013 werd aangevangen in september 2012.
Naar het besluit van GS Hasselt 2011-2012 kwam in dit jaar voor het eerst de hele opleiding voor de
studenten theologie voor rekening van de Opleiding tot de Dienst des Woords.
De organisatie daarvan vroeg van het college een zeer intensieve voorbereiding.
Enerzijds werd op een enkele uitzondering na het hele pakket van de opleiding in een curriculum van 5
jaar vervat, met een totaal van vakken dat vergelijkbaar is met die van de theologische universiteit van
Kampen en Apeldoorn. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de inhoud van dit pakket aan vakken nu in
onderscheiding van genoemde universiteiten, de grond wil bieden voor een voluit gereformeerde
opleiding.
De opleiding kent een tweedeling: fase I (correspondeert met bachelorfase), waarin een aantal
basisvakken thuishoort, waaronder de grondtalen; nu worden in deze fase nog een aantal vakken elders
ingekocht, uit oogpunt van beschikbaarheid van mankracht. fase II waarin de afronding plaats vindt met
o.a. de praktijkstages en de afstudeerscriptie.
Eén en ander was neergeslagen in de studiegids 2012-2013.
A.2. Docenten voor studiejaar 2012-2013
Het college van opleiding bestond uit de volgende docenten:
br. T.L. Bruinius was docent kerkgeschiedenis, symboliek, theoretische catechetiek en poimeniek, tevens
assisteerde br. Bruinius de opleider t.a.v. organisatorische taken),
br. A. van Egmond was docent kerkrecht en mentor catechesestage),
dr. P. van Gurp was docent exegese OT en NT, historia revelationis OT, Bijbelkennis, praktische
homiletiek, missiologie/evangelistiek/apologetiek.
dr. S. de Marie was opleider en docent voor de vakken inleiding theologie, historia revelationis NT,
dogmatiek, ethiek, liturgiek, homiletiek.
Opmerkingen over de docenten:
Dr. P. Van Gurp is langdurig en ernstig ziek geweest. Gedurende de maanden februari en maart 2013 is
hij niet in staat geweest onderwijs te geven. Eén en ander is door de studenten voor een deel
opgevangen door zelfstudie. Vanaf april 2014 heeft hij het onderwijs weer mogen hervatten, wat ons tot
grote dankbaarheid aan de Here stemde.
A.3 Studenten
De volgende studenten waren bij aanvang van dit jaar ingeschreven:
- Br. C. Koster (25 jaar) die het laatste jaar van zijn opleiding zou afronden.
-
Br. M. Dijkstra (32 jaar), die nog twee jaar opleiding te gaan had.
-
Br. M. Sneep (32 jaar), die een aanvang met de studie maakte, aanvankelijk op part-time basis (2
dagen in de week) naast zijn beroep als accountant, vanaf 1 april 2013 verruimd tot voltijds (met
opzeggen van zijn baan als accountant). Voor het hem aangeboden onderwijs werd een schema
gehanteerd van 150% leerstof per tijdseenheid. De haalbaarheid van dit schema werd in juni 2013 als
positief geëvalueerd.
A.4. Inhoud van onderwijs
Het onderwijs werd gegeven overeenkomstig statuut, studiegids en rooster (bijlage).
Opmerking t.a.v. vakken:
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
15/25
1. Hebreeuws
Het Hebreeuws had aan de TUA bij nader inzien geen optimale invulling. Na het succesvol doorlopen van
2 onderdelen van dit vak aan de TUA door br. Sneep, hebben we als college van opleiding besloten voor
dit vak een volwaardige cursus van prof. Jagersma (zelfstudie boeken) te volgen. Hiervoor werd student
br. Sneep begeleid door dr. Van Gurp.
2. Algemene kerkgeschiedenis
M.b.t. de algemene kerkgeschiedenis, hebben we als college van opleiding eveneens besloten dit niet
langer aan de TUA uit te besteden, gezien de verkeerde uitgangspunten. Dit onderwijs werd aan docent
br. T.L. Bruinius toevertrouwd, die voor dit vakonderdeel zelf een externe cursus volgde.
3. Filosofie
Het onderwijs filosofie, nu nog uitbesteed aan de TUA vraagt heroverweging gezien de bevindingen van
student Sneep. We zullen zien of we de mogelijkheden hebben om dit in de toekomst zelf ter hand te
nemen.
A.5. Vorderingen van de studenten in het jaar 2012-2013:
1. Br. C. Koster heeft zijn opleiding afgerond met zijn afstudeerscriptie (getiteld: In Christus blijven; Een
dogmatisch onderzoek naar Calvijn en Kohlbrugge inzake hun visie op de rechtvaardiging, de heiliging en
de verhouding tussen die beide. Een vergelijkende en toetsende studie) en zo in februari 2013 aan alle
vereisten van de Opleiding tot de Dienst des Woords voldaan. Op 16 maart 2013 werd hem officieel het
diploma van het Eindexamen van de Opleiding uitgereikt.
2. Br. M. Dijkstra heeft vóór september 2013 de vereisten voor de gemeentestage zodat de
gemeentestage in DGK Zwolle e.o. kon worden gevolgd in het cursus jaar 2013/2014.
Op 8 juni 2013 hield hij een publieke presentatie in kerkgebouw De Hoeksteen te Zwolle over “de leer van
Bonhoeffer over de kerk in de wereld” , die positief werd beoordeeld.
3. Br. M. Sneep heeft het hoge studietempo (150%) goed kunnen volhouden.
De tentamina aan de TUA en aan de opleiding waren allen met goed gevolg gehaald.
Op 8 juni 2013 hield hij een publieke presentatie in kerkgebouw De Hoeksteen te Zwolle over “De
actualiteit van HC zondag 30 m.b.t. de roomse mis”. Deze werd positief beoordeeld.
B. STUDIEJAAR 2012-2013
B.1. Docenten
Het College van Opleiding bestond bij aanvang van dit studiejaar uit de volgende docenten:
br. T.L. Bruinius
docent kerkgeschiedenis, symboliek, theoretische catechetiek en poimeniek;
tevens assisteerde br. Bruinius de opleider t.a.v. organisatorische taken;
br. A. van Egmond
docent kerkrecht en mentor catechesestage;
dr. P. van Gurp
docent Hebreeuws en Latijn, exegese OT en NT, canoniek, historia revelationis
OT, Bijbelkennis, praktische homiletiek, missiologie/evangelistiek/apologetiek,
diaconiologie algemeen;
dr. S. de Marie
opleider en docent inleiding theologie, historia revelationis NT, dogmatiek, ethiek,
liturgiek, algemene homiletiek.
Opmerkingen m.b.t. de docenten:
Dr. P. Van Gurp heeft in betrekkelijk goede gezondheid zijn intensieve werkzaamheden aan
de opleiding mogen voortzetten. We zijn daar de Here dankbaar voor.
Br. A. van Egmond heeft om ontheffing gevraagd aangezien hij niet langer in staat was het doceren te
combineren met zijn andere werkzaamheden en verplichtingen.
In verband hiermee is ds. E. Heres per 1 maart 2014 op voordracht van het college door de deputaten
tijdelijk benoemd tot docent kerkrecht. We zijn blij met de aanvaarding hiervan door ds. Heres.
B.2. Studenten 2013-2014
De volgende studenten waren bij aanvang van dit jaar ingeschreven:
- Br. M. Dijkstra (33 jaar), die nog een klein jaar van de opleiding te gaan had.
- Br. M. A. Sneep (33 jaar), die bij een hoog leertempo (150%) bij voltijds studeren in een beduidend
kortere tijd dan de standaard van ca. 5 jaar, de opleiding compleet hoopte af te ronden.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
16/25
B.3. Inhoud van onderwijs
Het onderwijs werd gegeven overeenkomstig statuut, studiegids 2013-2014 (bijlage).
Er werden dit jaar twee themadagen gehouden, waarbij naast de aanwezige studenten en docenten ook
de predikanten waren uitgenodigd:
30-08-2013 Bijbeltaal en Bijbelvertaling
13-12-2013 Kerk en wereld
Opmerking t.a.v. enkele vakken:
1. Hebreeuws
Het vak blijkt aan de hand van een volwaardige cursus Bijbels Hebreeuws van prof. Jagersma (zelfstudie
boeken) met intensieve begeleiding van dr. Van Gurp succesvol te kunnen worden gegeven.
2. Tekstkritiek
Dit vak is door dr. Van Gurp ingevoegd.
3. Algemene kerkgeschiedenis
Dit vak is nu door br. Bruinius gegeven.
B.4. Vorderingen van de studenten:
1. Br. M. Dijkstra heeft alle vakken doorlopen en zijn afstudeerscriptie (De rest naar de verkiezing van de
genade; Een exegetisch onderzoek naar de heilshistorische betekenis van het thema ‘de rest’ in de
Schrift). Het eindgesprek vond plaats op 29 april 2014, waarna de officiële diploma uitreiking plaatsvond
op 12 mei 2014.
2. Br. M. A. Sneep kon het hoge studietempo goed volhouden. Er is goede voortgang: alle tentamina aan
ODDW die aan de gegeven vakken verbonden zijn, zijn tot nu toe met goed gevolg gehaald. Op 29 maart
2014 hield hij in De Hoeksteen een publieke presentatie over “de binding aan de belijdenis” (onder de titel
Met hart, mond en handen), die positief is beoordeeld.
Noodzaak werving nieuwe studenten
Gezien de leeftijd van de huidige predikanten is het belangrijk dat de deputaten ODDW overeenkomstig
art. 19 KO blijven omzien naar geschikte nieuwe studenten. Dit is aan de deputaten kenbaar gemaakt.
B.5. Bibliotheek en colleges
Vanaf het begin van het seizoen 2013-2014 maken docenten en studenten structureel gebruik van de
ruimte die bestemd is voor de colleges ODDW in de nieuwe bibliotheek van de opleiding. Ook van de
mogelijkheden tot het lenen van boekwerken wordt dankbaar gebruik gemaakt.
B.6. Conclusie
We zijn als college blij en dankbaar dat we de afgelopen twee studiejaren vruchten mochten
zien op het werk van en aan de Opleiding tot de Dienst des Woords: er mochten twee studenten, br. C.
Koster (2013) en br. M. Dijkstra (2014), afstuderen. Beide konden achtereenvolgens na een preparatoir
examen beroepbaar worden gesteld door respectievelijk Classis ZW en classis NO.
We zijn als college de HERE dankbaar dat we dit verantwoordelijke werk mochten doen, ondanks ons
kleine getal. In dit alles zijn we van de Here afhankelijk.
Moge Hij gaven en krachten aan docenten en studenten blijven geven en zo zijn kerken blijven zegenen
met trouwe dienaren des Woords.
Daarvoor blijft ook steeds ons aller gebed en voorbede nodig.
Namens het College van Opleiding,
S. de Marie, opleider
Bijlage: Studiegids 2013-2014 (zie bijlage F)
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
17/25
Bijlage C: Financieel verslag Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords
Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords van DGK
Financieel overzicht
Balans
2013
2013
ACTIVA
Giro
Spaarrekeningen
Totaal
PASSIVA
Algemene reserve
Wijziging algemene reserve
nog te betalen gelden tbv vorig jaar
Totaal passiva
€
€
€
1-1-2012
8.874,62 €
101.503,64 €
110.378,26 €
1-1-2013
31-12-2013
1-1-2014
7.052,42 €
4.034,07 €
4.034,07
76.640,54 € 65.000,00 € 65.000,00
83.692,96 € 69.034,07 € 69.034,07
€
€
31-12-2012
110.378,26 €
26.685,30- €
1-1-2013
31-12-2013
1-1-2014
83.692,96 € 83.692,96 € 69.034,07
33.138,33- € 14.658,89- €
9.250,00€
2.000,00
50.554,63 € 69.034,07 € 57.784,07
€
Lasten
Ondersteuning studenten
Boekengeld studenten
Inkoop EC's (2)
Opleiding (3)
Bibliotheek Opleiding
Gereserveerde bedrag dep. Art 19
Kosten deputaten
Overige
Totaal
Werkelijk
2012
€
32.375,00
€
1.943,20
€
36.595,85
€
343,85
€
1.136,90
€
72.394,80
Begroting
2013
€ 45.200,00
€
2.000,00
€ 20.000,00
€
300,00
€
1.000,00
€ 68.500,00
werkelijk
2013
€ 43.580,00
€
891,66
€ 43.325,43
€ 1.289,26
€
1.589,97
€ 90.676,32
2012
30.442,33
1.922,49
585,00
63.416,62
xx (1)
2.589,24
124,42
99.080,10
2013
xx (1)
xx (1)
2.500,00
60.000,00
6.000,00
29.988,33
3.000,00
150,00
101.638,33
2013
xx (1)
xx (1)
€
585,00
€ 64.470,22
€ 7.500,00
€ 29.988,33
€ 2.658,60
€
133,06
€ 105.335,21
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Resultaat
€
2013
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Quotum
Collecten
Giften
Diversen/acties
Rente
Totaal
83.692,96
€
€
€
€
€
€
€
26.685,30- €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
begroot
2014
45.200,00
1.000,00
20.000,00
500,00
700,00
67.400,00
2014
xx (1)
xx (1)
2.500,00
65.000,00
8.000,00
xx (1)
3.000,00
150,00
78.650,00
33.138,33- € 14.658,89- € 11.250,00-
Toelichting
(1) synode Hasselt heeft besloten een scheiding te maken in financiering van de opleiding en het
onderhouden van de studenten. Dit was tot 2012 nog gezamenlijk in 1 deputaatschap.
(2) Inkoop van onderwijs bij onderwijsinstellingen, zoals de TUA en HHS.
(3) Opleiding: salarissen en kosten van opleider en docenten.
Vastgesteld quotum per lid:
2011
2012
2013
2014
€
€
€
€
30,00
30,00
40,00
40,00
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
18/25
Bijlage D: Financieel verslag Opleidingsbibliotheek
OPLEIDINGSBIBLIOTHEEK
Financieel overzicht 2013
Begroting 2014
Balans
ACTIVA
31-12-2013
Giro
€ 2.643,97
Totaal
€ 2.643,97
PASSIVA
31-12-2014
€
31-12-2013
1-1-2014
Algemene reserve
€
Wijziging algemene reserve
€ 2.643,97
€ 2.643,97
€ -550,00
Totaal passiva
€ 2.643,97
€ 2.093,97
-
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
Baten
begroot
2013
2014
Verhuur*
€
-
€
900,00
Giften kerken
€
600,00
€
500,00
Giften
€ 2.165,00
€ 2.000,00
Donateurs
€ 1.573,84
€ 1.500,00
Opleiding
€ 7.500,00
€ 8.000,00
Divers
€
€
Totaal
€ 12.019,76
Lasten
180,92
200,00
€ 12.200,00
2013
2014
Huur
€ 7.154,87
€ 9.200,00
Facilitaire kosten*
€ 1.507,32
€ 1.500,00
Bank en verzekeringskosten
€
462,87
€
Kosten beheer bibliotheek
€
250,73
€ 1.500,00
Totaal
€ 9.375,79
€ 12.750,00
Resultaat
€ 2.643,97
€ -550,00
550,00
*verhuur: aan deputaten documentatie
*Facilitaire kosten: Koffie/thee, inrichting bibliotheek, Internet,
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
19/25
Bijlage E: Verslag kascontrole en overdracht Stichting Het Theologisch Boek.
Verklaring.
Op 20 december 2013 hebben J.C. Sikkens en L. Menninga, namens deputaten Opleiding tot de
Dienst des Woords, de boeken gecontroleerd van Stichting ‘Het Theologisch Boek’ bij de
penningmeester J. Bruijn Veldkamp 11, 3843 BG te Harderwijk.
Uit het financieel jaarverslag, de resultatenrekening, de balans, het overzicht van baten en lasten
en de afschriften van de bankrekeningen is gebleken dat alle cijfers in orde zijn (de laatst
gecontroleerde versie gaat hierbij in bijlage).
Stichting Het Theologische Boek heeft in 2013 de inventaris, bestaande uit boeken en
materialen, overgedragen aan deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords, en de
verhuiskosten vanuit De Krim naar Zwolle en enkele andere kosten betaald van het beschikbare
saldo op hun rekening. Het overgebleven geldbedrag van €287,34 zal eveneens overgemaakt
worden op de rekening van het Bibliotheekfonds.
Het Stichtingsbestuur heeft inmiddels de Stichting Het Theologisch Boek officieel opgeheven en
is op 19 december 2013 opgeheven. De betaalrekening en spaarrekening zijn in proces van
opheffing.
Het financiële archief inclusief notulen van het bestuur en enkele andere archiefstukken zijn op
20 december 2013 overgedragen aan deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords.
De penningmeester br. J. Bruijn is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien
van deze Stichting en ten aanzien van de overeengekomen overdracht van alle stukken.
Getekend op 20 december 2013 door
deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords
J.C. Sikkens
L. Menninga
.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
20/25
Financieel
jaarverslag
2013
Stichting ‘Het Theologische Boek’
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
21/25
Inleiding
Algemeen
Stichting Het Theologische Boek is gevestigd aan de Fabriekswijk 1, 7782 PW te De
Krim (Hardenberg) en is ingeschreven onder registratienummer 05073691. Met ingang
van 1 januari 2008 heeft de belastingdienst deze stichting aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). De hierbij behorende fiscaal nummer is 816800790. Op
16-10-2013 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel dat de ontbonden
rechtspersoon is opgehouden te bestaan.
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- giften van vaste donateurs;
- giften door particulieren en kerken;
- verkoop van boeken.
Bestuur
De stichting heeft de volgende bestuursleden:
W. Dijkstra
Algemeen adjunct
J. Bruijn
Penningmeester
P. Drijfhout
Bestuurslid
E. Borst
Bestuurslid
Het verslag
Dit jaarverslag heeft betrekking op de inkomsten en uitgeven in de periode van
01.01.2013 tot en met 16.12.2013. Dit verslag bestaat uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 = Resultatenrekening
Hoofdstuk 2 = Balans
Hoofdstuk 3 = Overzicht van baten en lasten
Hoofdstuk 4 = Actuele informatie bankrekeningen
Harderwijk, 16 december 2013
J. Bruijn
Penningmeester
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
22/25
1. Resultatenrekening
Resultatenrekening per 16-12-2013
Baten
Gift particulier
Restitutie Internetkosten
Spaarrekening
Betaalrekening
€
€
€
€
225,00
105,68
9.768,37
1.937,35
Lasten
Huisvestingskosten
Verzekeringskosten
Bankkosten
Abonnementskosten
Internetkosten
Gemeentebelasting
Diverse kosten
Onvoorziene uitgaven
Positief resultaat
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 12.036,40
767,19
725,02
115,97
132,36
312,49
122,03
428,78
9.145,22
287,34
€ 12.036,40
2. Balans
Balans per 16-12.2012
Activa
Passiva
Vaste activa
Inventaris
Boekwaarde
€ 6.753,70
€ 131.866,30
Vlotte activa
Saldo Giro
Saldo Spaarrekening Postbank
€
€
Eigen vermogen
€ 138.907,34
287,34
-
€ 138.907,34
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
€ 138.907,34
23/25
3. Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten
specificatie
Baten
W 2011
286,00
W 2012
Boekverkoop
€
€
146,15
Donateur
€ 4.321,00
€ 3.030,50
Gift particulier
Gift kerk
€ 855,00
€ 1.363,39
€
€
V 2013
€
50,00
902,17
496,11
€
5,00
€
225,00
€ 4.574,93
€
55,00
€
€
105,68
330,68
Restitutie internetkosten
Totaal € 6.825,39
Lasten
specificatie
W 2013*
W 2011
W 2012
V 2013
W 2013*
Huisvestingskosten
€ 3.018,12
€ 3.030,80
€ 1.534,42
€
767,19
Verzekeringskosten
€
650,70
€
657,28
€
362,51
€
725,02
Bankkosten
€
143,80
€
137,11
€
68,55
€
115,97
Kosten KvK
€
26,64
€
24,08
€
30,00
Aanschaf boeken
€
128,60
Diverse kosten
€
107,05
€
131,94
€
500,00
€
428,78
Abonnementskosten
€
718,59
€
718,42
€
359,21
€
444,85
Drukwerk
€
42,92
Aanschaf inventaris
Onvoorziene uitgaven
€ 6.000,00
€ 9.145,22
€
Gemeente belasting
€
282,94
€
280,39
€
Batig/negatief saldo
€ 1.706,03
€
405,09-
€ 8.939,88-
€ 11.418,38 -
€
€
Totaal € 6.825,39
€ 4.574,93
140,19
55,00
122,03
330,68
* (tot en met 16-12-2013)
4. Actuele informatie bankrekeningen (16-12-2013)
Betaalrekening
Spaarrekening
: € 287,34
: € 0,-
Vanwege opzegging als rechtspersoon zal het restantbedrag na afsluiting rekening
worden overgemaakt aan de bibliotheekfonds.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
24/25
Bijlage F: Studiegids 2013-2014
De Studiegids is in digitale vorm separaat bijgevoegd.
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords – 2012-2014
25/25